Studieforberedende kursus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieforberedende kursus"

Transkript

1 Studieforberedende kursus nn Sociale kompetence tilegnelse, netværksbygning og socialt samvær Andebølle Ungdomshøjskole Andebøllevej Vissenbjerg Danmark Telefon: Fax: Elevhåndbog Orla Hansen Forstander Andebølle Ungdomshøjskole Juni 2007

2 Velkommen til Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole blev stiftet i 1970 og er en højskole for unge mellem 16 og 19 år, som ønsker inspirerende undervisning af høj faglig kvalitet i et miljø præget af aktivitet, fællesskab og åbenhed. I ordet uddannelse indgår ordet dannelse. Disse to er de væsentligste elementer i et ophold på Andebølle Ungdomshøjskole. Uddannelsen består i faglig fordybelse og dygtiggørelse, dannelsen består i de demokratiske processer og tangegange, som præger livet på skolen. Nøgleordet i Andebølle Ungdomshøjskoles værdigrundlag er fællesskab. Samspillet mellem individ og fællesskab ses som forudsætning for personlig udvikling og vækst. Værdigrundlaget gennemsyrer undervisningens tilrettelæggelse og indhold, det pædagogiske arbejde og ikke mindst dagliglivet på skolen. Andebølle Ungdomshøjskole er en højskole i Grundtvig-Koldsk tradition. Vi betragter det enkelte menneske som unikt og mener, at livsoplysning og åndsfrihed er forudsætning for, at et menneske kan tage ansvar for sig selv og sit liv. Andebølle Ungdomshøjskole er en fri skole en selvejende institution med en skolekreds og en bestyrelse. Skolen har en flad ledelsesstruktur, hvor alle ansatte har klart definerede ansvarsområder. Både blandt ansatte og elever træffes beslutninger på demokratisk vis. Andebølle Ungdomshøjskole ligger dejligt på landet med grønne enge, gamle træer og en meget stor himmel. Der er gå- eller cykelafstand til Vissenbjerg cirka 4 kilometer hvor der er supermarkeder, bank mv. På skoledage kører skolebussen forbi Andebølle Ungdomshøjskole, så man kan tage den til Vissenbjerg. Fra Vissenbjerg går der rutebiler til Odense Banegård, hvorfra der er tog til alle dele af landet. Ledelse: Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsens 5 medlemmer Forstander: Administration: Undervisere: Orla Hansen Annegrete Jensen Flemming Birger Larsen Lorens Lassen Marie Sichan Christian Tast Peter Sund Niaz Albayati

3 Studieforberedende kursus Den Europæiske Model Et Højskolekursus På Andebølle Ungdomshøjskole Hvor Du omgås studerende fra Danmark og det meste af verden og sandsynligvis møder nye venner. Du lærer at udtrykke og kommunikere dine synspunkter og meninger, og får forståelse og respekt for andres synspunkter og meninger Du får en grundlæggende viden om europæisk kultur, historie og demokrati, samt værdierne i social og forretnings dannelse i Danmark og hvad EU er og hvordan det fungerer. Du forbedre dine sproglige færdigheder ved at modtage intensiv engelsk og dansk undervisning og ved at kommunikere med elever fra Danmark og hele verden. Du sikrer dig et interview med en af Danmarks ledende handelsskoler og forbereder dig til dette hvis du ønsker at studere videre i Danmark, men du kan også udforske andre uddannelses muligheder i Europa. Adgangskrav: Gymnasium uddannelse eller tilsvarende samt kendskab til engelsk i et omfang som gør du kan følge undervisningen. Om kurset Kursusbeskrivelse. Det studieforberedende kursus Den Europæiske Model er designet til i nær social kontakt med andre unge fra Danmark og Europa at forberede udenlandske studerende til at studere på mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark og i den forbindelse opholde sig i Danmark i en periode af 3 til 5 år. Kurset benytter højskole miljøet som et fundament for tilegnelse af sociale kompetencer, socialt samvær med unge fra Europa og personlig netværksudbygning. Kurset har de fire hovedelementer: studievejledning, sprogstudier, studieteknik og samfundsstudier, som skal sikre at den studerende vælger det rigtige studie, har tilstrækkelig europæisk almen og pædagogisk viden til at følge dette, har et godt sprogligt fundament og er tilstrækkeligt tilpasset i det danske samfund, så der primært kan fokuseres på at få det optimale ud af studierne. Formål: Kursets formål er at forberede unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund på at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år ved at give dem viden om dansk kultur, uddannelse, vejledning og fremmedsprog.

4 Målgruppe. Den primære målgruppe er unge med anden etnisk og/eller kulturel baggrund, som ønsker at studere i Danmark i en periode af 3 til 5 år. Den sekundære målgruppe er andre unge, som ønsker at studere i Danmark i en kortere eller længere periode eller som ønsker at tilegne sig viden om europæisk kultur inden de fortsætter deres studier i eget hjemland. Kompetencemål: Kursisten skal have en bred viden om: 1. det danske uddannelsessystem 2. de pædagogiske metoder der anvendes i dansk uddannelse 3. de teknikker og hjælpemidler der anvendes i danske studier. 4. forventninger til eleven / underviseren / skolen 5. vejledning og hvad det kan bruges til 6. dansk historie, kultur og samfundsforhold Kursisten skal : 1. være bevist om sit sproglige niveau i engelsk og dansk 2. være i stand til på egen hånd at aflægge en sprogprøve kunne overskue den økonomiske og arbejdsmæssige investering der er nødvendige for at gennemføre et studie i Danmark. Kursus omfang. Kurset omfatter 360 lektioner af 1 time og afvikles normalt over en 16 ugers periode. Helligdage og ferier kan dog ændre ved kursusperiodens længde. Lektionernes fordeling er som følger: Primære fag: Dansk 64 lektioner Samfundsfag 64 lektioner Engelsk 64 lektioner Vejledning 16 lektioner Studieteknik 16 lektioner Primære fag i alt Sekundære fag: Introduktion 4 lektioner Evaluering 4 lektioner Morgensamling 40 lektioner Foredrag 32 lektioner Socialisering 28 lektioner Ud af huset 28 lektioner Sekundære fag i alt 224 lektioner 136 lektioner Kursus indhold: Primære fag: Samfundsfag: Basale menneskelige behov ( Maslows pyramide), Menneske rettigheder ( FN konvention), EU samarbejdet, Religion ( orientering om de fire store).

5 Den danske indfødsretsprøve ( Integrationsministeriets læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold). Dansk : Undervisningen tager udgangspunkt i Lov nr. 375 af 28 maj 2003, med senere revisioner, om dansk undervisning til voksne udlændinge. Undervisningen tilrettelægges efter Lbk. Nr af 10 december om dansk undervisning til voksne udlændinge. Undervisningen indhold svarer til bekendtgørelsens; Danskundervisning 3, modul 1. Engelsk: Undervisningen tager udgangspunkt i det internationalt anerkendte test system IELTS (International English Language Testing System ) som administreres af British Council. Med udgangspunkt i den enkelte elev undervises der med henblik på beståelse af prøveskalaens trin 5 til 7 med særlig fokus på handelsengelsk og teknisk engelsk. Vejledning: Introduktion til det danske vejlednings system, Introduktion til det danske uddannelsessystem, Uddannelsesvejledning, Personlig vejledning og hjælp til uddannelses ansøgning. Studieteknik. Undervisningsformer, Informationssøgning, Notatteknik, Rapportskrivning, Skriftlig fremlæggelse, mundtlig fremlæggelse og brug af Powerpoint. Personlig tids planlægning. Sekundære fag: Introduktion: Ved ankomst får kursister en grundig introduktion til skolen, dens muligheder, omgangsformer samt regler, og samtidig sikres papirarbejdet omkring indrejse og indskrivning. Morgensamling: På alle hverdage holdes en halv times morgensamling, hvor et aktuelt emne af politisk, historisk, demokratisk eller dannelsesmæssig karakter tages op i form af præsentation eller debat. Foredrag: En gang om ugen er der afsat 2 timer til et obligatorisk aften foredrag. Disse foredrag kan omhandle alt, men vil ofte omhandle emner som: Dannelse, uddannelse, oplevelse, miljø, demokrati eller kulturel udveksling. Oplevelse(ud af huset): Der er afsat 2 timer per uge til at besøge institutioner, skoler, virksomheder eller kultur events. Socialisering: Da skolen er en kostskole hvor eleverne bor i husgrupper af 12 til15 personer, så mødes eleverne i husgruppe regi 2 timer om ugen og diskuterer socialisering, dagligt samarbejde, samvær og fælles aktiviteter. Møderne tilrettelægges så de bliver en øvelse i den demokratiske dannelses svære kunst. Evaluering: I slutningen af hvert kursus afsættet 4 timer til en skriftlig og mundtlig evaluering af kursets enkelte elementer. Pædagogisk grundlag På kurset tilstræbes det at anvende forskellige undervisningsformer for at tilgodese forskellige mål. Målene er i hovedsagen *0 Maksimal indlæring *1 Styrkelse af den enkeltes ansvarsbevidsthed *2 Styrkelse af dit kendskab til pædagogiske metoder *3 Give fag og emner nye dimensioner *4 Skærpe kreativ og systematisk tankegang *5 Styrke den enkeltes personlige og faglige profil *6 Konkret afprøvning af færdigheder i en større sammenhæng Målene stiller vidt forskellige krav til undervisningsformen.

6 Visse former vil være kendt fra tidligere uddannelsesforløb. Andre vil være nye og måske svære at administrere for dig. I de gymnasiale uddannelser har du nok været vant til en vis lærer- og lærebogsstyring. Det sker i betydeligt mindre omfang på en højskole, og det er en kendsgerning, som mange studerende på har vanskeligt ved at indstille sig på. Nu er initiativet ofte dit! Ansvaret for indlæringen i folkeskole- og gymnasietiden har næsten pr. definition været lærerens. Nu er ansvaret dit! Undervisningsformer Klasseundervisning: Formen bruges meget på uddannelsen. Den er gennemprøvet i det danske uddannelsessystem og er effektiv i større klasser. Klasseundervisningsformen er dels samtale og diskussion, gennemgang af stof via enten lærer eller studerende, kort sagt den har to aktive parter. For den studerende indeholder klasseundervisningsformen en risiko. Formen kan let passivisere dig, man læner sig tilbage som passiv lytter. Det er farligt! Formen kræver aktiv medvirken af alle parter. Læreren kan ikke gøre alle aktive. Forelæsning: Forelæsningsformen forveksles til tider med klasseundervisning, men er i sin natur helt forskellig herfra. Den går primært den ene vej, fra forelæser til studerende. Forelæsningen kan evt. afsluttes med en dialog om emnet. Formen er effektiv i tid i forhold til klasseundervisning og bruges, hvor der er tale om store hold - eksempelvis flere klasser sammen - der skal tilegne sig viden inden for et særligt område. Forelæsningsformen stiller store krav til notat- og lytteteknik. Gruppearbejde: At arbejde i Danmark er bl.a. typisk ved, at medarbejderne skal kunne indgå i forskellige organisationsformer og skal kunne socialisere sig, dvs. samarbejde med andre. Gruppearbejde er derfor også af afgørende betydning på uddannelsen ved løsning af øvelser og opgaver. Det er således af afgørende betydning, at du straks fra studiets begyndelse evner at socialisere dig - både i arbejdet, i klassen og i fritiden. I løbet af studiet får du en række værktøjer, som kan medvirke til at effektivisere samarbejdet i grupper. Projektarbejde: Projektarbejdsformen vil også blive benyttet på kurset. Vidt forskellige personer og kvalifikationer er til stede i projektgrupperne og stiller derfor store krav til din socialiseringsevne og evne til at planlægge og organisere en opgaveløsning. Det er meget benyttet at anvende CASE-opgave i projektarbejdet. CASE-opgaven er en større opgave, som beskriver en virkelighedstro problemstilling i mindre målestok. Opgaven løses i projektgrupper under lærerens vejledning og undervisning, men med gruppens egen styring og planlægning. Grebet rigtigt an giver undervisningsformen de studerende virkelige gode muligheder for at få samling på og forståelse for en række faglige delmål og deres indbyrdes sammenhæng. Struktur: For at tage udgangspunkt i den enkelte kursist er kurset tilrettelagt så vejledning og kompetence afklaring ligger først i kurset. Progressionen i andre fag er uafhængig af hinanden og vil i nogle tilfælde kunne opleves som meget korte forløb om mange forskellige emner, men vil i forbindelse med projektarbejde smelte sammen til en helhed hvor f.eks. samfundsfag, studieteknik og engelsk vil indgå i samme projekt.

7 Optagelse: Kurset kan søges af alle der har gennemført en gymnasium uddannelse eller tilsvarende og som forstår og taler engelsk i et sådant omfang at de kan følge undervisningen. Skolen vil ved udvælgelse af kursister, ud over det sproglige, ligge vægt på at kursisten er åben, engageret og motiveret samt at eleven har viden om sit eget lands kultur, historie og samfundsforhold. Kursisten skal over for skolen kunne redegøre for muligheden for over de næste to år at kunne skaffe penge til studere i Danmark. Ansøgningsprocedure 1. Kursisten retter henvendelse til højskolen 2. Højskolen indkalder kursisten til et interview med en af skolens medarbejdere eller en af skolen udpeget person. Interviewet foregår normalt ansigt til ansigt, men i enkelte tilfælde kan der være nødvendigt at udføre det som en online videokonference. Interviewet foregår på engelsk, men der vil oftest også være en oversætter til stede for at sikre at informationer om studiet og skolen er forstået af ansøgeren. 3. Skolen udsteder et skriftligt tilbud til eleven med information om økonomi og praktiske forhold 4. Kursisten deponerer kursusbetalingen hos skolen. 5. Skolen udsteder et Invitationsbrev, som kursisten skal bruge til at søge om opholdstilladelse i Danmark. Ved underskrift på invitationsbrevet giver kursisten fuldmagt til skolen til aktindsigt i ansøgningen. 6. Skolen holder jævnlig kontakt til Udlændinge Service i Danmark og når der udstedes visa meddeler Udlændinge Service dette til skolen. 7. Skolen tager herefter kontakt til kursisten for at aftale rejsetidspunkt, og en repræsentant for skolen modtager kursisten i Københavns lufthavn. Økonomi: Kursusprisen er 2000D.Kr. per uge svarende til 32000Dkr for et 16 ugers kursus. Dette dækker undervisning, undervisningsmaterialer, lokale ekskursioner, kost og logi. Kursusprisen dækker ikke: 1. Udgifter i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse 2. Rejse til og fra skolen 3. Lommepenge til vask, telefon, frimærker og personlige fornødenheder. Evaluering: Andebølle Ungdomshøjskole evaluerer sig selv på baggrund af værdigrundlaget. Kort før kurset slutter, beder vi dig udfylde et evalueringsskema, hvor du anonymt kan tilkendegive din mening om skolen og kurset. Ved en verbal evaluering som foregår sammen med en eller flere lærere, får du også mulighed for at diskutere kurset eller enkeltdele af det. Elevinformation August 2007.

8 Nøgler Ved indtjek på skolen udleveres en værelsesnøgle mod betaling af et depositum på 100 kr. Disse tilbagebetales ved kursusslutning efter at dit værelses er blevet tjekket efter rengøringen. Værelsesnøglen kan ikke pantsættes i løbet af kurset. Vi opfordrer dig til at aflåse dit skab og dit værelse, når du ikke befinder dig på det. Elevbanken Eleverne har deres egen bank. Der gives desværre hverken renter af indsatte penge eller ydes kreditter. Elevbanken er det sted, hvor du kan indsætte dine lommepenge, aflevere dit pas eller aflevere andre ting af værdi, f.eks. togkort. Elevbanken fører et bankkort for dig, som bliver ajourført hver gang du indsætter og hæver penge. Elevbanken har åbent hverdage i forbindelse med åbningen af Mutter Fit. Dog ikke i weekenden. Banken administreres af Annegrethe. Vi opfordrer dig til at benytte elevbanken og ikke ligge inde med store kontante beløb på dit værelse. Mutter Fit Mutter Fit er skolens kiosk. Den drives af Annegrethe på kontoret. Kiosken er åbent hverdage efter middagsmaden. I weekenderne åbnes kiosken af hjemmelærerne. I Mutter Fit kan du købe alle daglige fornødenheder som slik, sodavand, ting til personlig hygiejne, cigaretter, frimærker m.m. Om lørdagen sælges der almindelig bordvin og pilsnerøl fra kiosken. Post Der udleveres post ved morgenmødet - og kun til morgenmødet. Er man forhindret i at møde op til morgenmødet, ligger ens post over til næste dag. Syge får udleveret post af hjemmelæreren ved sygebesøget efter morgenmødet. Indgåede anbefalede breve indleveres på kontoret og udleveres mod underskrift på morgenmødet. Ønsker du at afsende post fra skolen, lægges den i postkassen ved administrationen senest kl. 14. Den vil da blive bragt på posthuset samme dag. Måltider Alle hverdage indtager vi fælles måltider. Spisetiderne er: Morgenmad kl Middagmad kl Eftermiddagsthe kl Aftensmad kl Aftenthe kl Der ringes med klokken, når der er serveret. Eleverne hjælper med køkkenarbejdet. På skift får du vagter sammen med to andre en hel dag i køkkenet.

9 I weekenderne er der "mokost" (morgenmad+frokost) kl Weekendmad laves af hjemmelærer og elever i samarbejde Service fra spisesalen og køkkenet må ikke fjernes. Rengøring Alle dage skal der gøres rent. Rengøringen af skolens fællesområder fordeles mellem husgrupperne. Rengøringstidspunkterne er: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl Lørdag og søndag, efter morgenmaden. Som regel skal der gøres ekstra rent søndag. Rengøring er ikke det sjoveste, der gives. Men det ska l gøres. På en højskole, hvor der er så mange mennesker, bliver der beskidt - og en god rengøringsstandard er det bedste værn imod sygdom og smitte af enhver art. Rengøringen er et fælles anliggende. Rengøringen lettes ved at lade være med at svine og ved at rydde op efter sig selv. På hvert bo-område er der skabe med rengøringsmidler, koste, spande, klude m.m. Friske klude og nye rengøringsmidler fås ved henvendelse til køkkenet. Vaskeri Skolen har et vaskeri, hvor der er vaskemaskiner, tørretumbler, sæbeautomat og centrifuge. Det koster 10 kr pr. vask (inkl. sæbe). Poletter kan købes i Mutter Fit. Læs instruktionerne grundigt før du går i gang med at vaske. I tilknytning til vaskeriet er der en tørrekælder, hvor du kan hænge dit rene vasketøj op. Vi beder dig om at afhente dit vasketøj, så snart det er blevet tørt. Når vejret bliver til det, hænges der tørresnor op udenfor. Du må ikke tørre tøj på fællesområder eller værelser. Fritagelse fra undervisning Det er kun helligdagene, der er fridage i løbet af kurset. Alle andre dage er undervisningsdage. Men du kan selvfølgelig få brug for at få fri fra undervisningen af den ene eller anden grund - f.eks. til lægebesøg eller markante begivenheder i din familie. Fritagelse fra undervisningen gives efter ansøgning, hvor du skal opgive årsagen til, at du ønsker at få fri. Fritagelse i op til 3 dage søges hos din liniefagslærer - mere end 3 dage søges hos forstanderen.

10 Fritagelse er først bevilget når fritagelsessedlen er underskrevet af både lærer og forstander. Vi opfordrer dig til at søge fritagelse så lidt som muligt - og til af søge om fritagelse i god tid. Når det kan lade sig gøre. Ved sygdom... skal du huske at sygemelde dig. Du skal sygemelde dig hver dag, du er syg. Du skal udfylde en sygemelding, som afleveres til hjemmelæreren ved morgenmaden. Hvis du er så syg, at du ikke selv kan stå op og aflevere sygemeldingen, skal du få en kammerat til at aflevere den til hjemmelæreren. Sygemeldingssedler fås hos din huslærer. Når du er syg får du besøg af vagtlæreren, som kommer for at se til dig efter morgenmødet - og er der post til dig, har vagtlæreren den med. Har du brug for læge, skal du inden kl. 9 ringe til Lægehuset i Vissenbjerg for at få en tid til konsultation. Lægehuset har telefon Du må bruge skolens telefon til at ringe til lægen. Er du for syg til at transportere dig selv til lægen, skal du henvende dig til enten kontordamerne eller vagtlæreren, som så vil sørge for sygetransport. Transport til lægen, undtagen i tilfælde af tilskadekomst eller ulykke, sker for egen regning. Skolen er dog i stand til at lægge ud for transporten. Hvis du er omfattet af Falck abonnement, dækker dette transport til læge eller sygehus - for ikke at komme til at betale selv skal dit abonnementsnummer oplyses, når man ringer efter transport. Sørg for at meddele skolen nummeret. Hvis det er muligt, kan skolens personale i helt særlige tilfælde køre mod betaling af statens kilometer takst. Forsikring Eleverne er normalt ved rejse dækket ind gennem sygesikringen. Sygesikringskortet skal altid medbringes. Skolen dækker ikke tyveri fra eleverne, hverken under opholdet eller under rejser. Det er elevens eller forældrenes egen forsikring der skal dække. Undersøg om du er omfattet af en forsikring. Vagtlærer Der er altid en hjemmelærer på skolen. vagtlæreren overnatter altid i vagtværelset ved lærerværelset. * På hverdage kan hjemmelæreren i særlige tilfælde i dagtimerne kontaktes via telefonen og komme tilstede hurtigst muligt. Se telefonnummer på tavlen ved køkkenet Gæster Gæster er velkomne. Dog ikke på undervisningsdage, med mindre det er aftalt i forvejen, og i så fald deltager gæsten i det daglige arbejde og undervisningen. Ved ankomsten skal gæster henvende sig til hjemmelæreren og indskrives i gæstebogen. Pris 50 kr. pr døgn. Som vært er man ansvarlig for sin gæst.

11 Brand Hvis brandalarmen lyder, skal alle straks samles i gården, ved lindetræet, gruppevis. Specielt om aftenen og natten skal værelser gennemses inden gangen forlades. Hjemmelæreren leder det videre forløb. De opstillede brandslukningsredskaber og alarmer må af hensyn til sikkerheden under ingen omstændigheder misbruges. Tobak Tobaksrygning er skadelig og generende for ens omgivelser. Der må kun ryges udenfor, I dårligt vejr kan der ryges i cykelskuret eller i drivhuset. Alkohol På Andebølle må der kun indtages almindelig øl og vin - og kun lørdag ved særlige lejligheder, som er godkendt af personalerådet Reglerne gælder også udenfor skolens område, og under rejse til eller fra skolen.. Hash, doping m.v. Skolen anser indtagelse af hash og andre stoffer (extacy, piller o.a. doping) for uforenelig med bestræbelserne på, at man gennem sit højskoleophold udvikles personligt og i fællesskab - og er derfor forbudt. Overtrædelse af forbuddet er bortvisningsgrund. Husdyr Da allergiproblemer bliver mere og mere almindelige, må der ikke holdes hus- eller kæledyr på skolens boområder. Cykler, m.v. Det er en god idé at medbringe sin cykel, som kan opbevares i cykelskuret - og kun dér. Man må ikke anvende rulleskøjter eller skateboards indendørs. Kontor Telefontid på hverdage, kl og Telefon Fax Mail Telefoner Man kan ringe til skolen på følgende numre: Vagttelefonen (evt. sms) Ved spisestuen Blåtårn

12 Høloftet Andehuset Bøllehuset Stalden

13 Andre nyttige numre: Lægehuset i viss.bj. Vissenbjerg taxi Computeradgang Skolen stiller en computerskrivestue til fri afbenyttelse. Der er tre computere, som ikke er særligt hurtige. Men de er på nettet - og du kan gå gratis på Internettet og frit benytte dig af e- mail. Det er ikke tilladt at indtage mad, drikke eller slik i computerstuen - ligesom rygning er forbudt. Du må ikke downloade noget til computerne i skrivestuen. Vi beder dig rydde op i lokalet efter dig - at slukke for maskinerne og printer efter brug. Computerrummet er lukket om natten. Ro Der skal være nattero. De der ønsker at sove skal have den fornødne ro hertil fra kl Regler for elever på Andebølle Ungdomshøjskole. UNDERVISNING: Du skal behandle alle ordentligt og med respekt Der er mødepligt til al undervisning, måltider og morgensamling Mobiler og mp3 afspillere medbringes ikke til undervisning. Ved sygdom er eleven ansvarlig for at læreren får besked. Evt. andet fravær aftales med læreren og forstander. Ved sygdom bliver man på værelset og kan evt. bede sine kammerater hente mad til sig. FRITID: Gæster skal meldes 2 dage i forvejen til kontoret og køkkenet og koster 50 kr. om dagen. Ved ankomst skal gæsterne melde sig til hjemmelæreren og betale. Der er sove ro i husene kl. 23 undtagen lørdag. Der må kun ryges i Telefontorvet og ude. Computer må bruges 15 min ad gangen. Det er ikke tilladt mad eller drikkevarer ved computeren. 13

14 Al transport til og fra skolen er elevens eget ansvar. Inkl. læge, tandlægebesøg osv. Det er eleven og elevens families ansvar at elevens ejendele bliver forsikret i fornødent omfang. I alle husene er der telefoner som kan ringes til. Udover det er det ikke tilladt elever at bruge skolens telefoner. FEST: Alle rusmidler er forbudt på Andebølle. Gælder også for Andebølleelever på rejse til og fra skolen samt i lokalsamfundet. Al spiritus er forbudt på Andebølle. Øl og vin må drikkes lørdag aften og skal købes i Mutter Fit Fester er for elever ikke for kærester og venner. 14

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring

Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Velkommen til EUC Nords skolehjem - Hjørring Skolehjemmet er for dig... der er i gang med en erhvervsuddannelse og har mere end 5 kvarters transport til skolen. facebook.com/ skolehjem Velkommen På EUC

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016

VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 VELKOMMEN til skoleåret 2015-2016 ORDENSREGLER ORDENSREGLER Eleverne skal vise hensyn over for deres omgivelser og for hinanden. Eleverne skal passe undervisningen og aftaler i øvrigt. Eleverne må gerne

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE

BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE BORNHOLMS SOMMERHØJSKOLE 2010 1. 14. juli 6B Bornholmske midsommer motiver 14 dage med akryl Praktiske oplysninger Telefon Der kan ringes direkte til kursisterne i spisesalen: 56 97 40 87 Bedste tider

Læs mere

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder

Velkommen. til skolehjemmet i. Odder Velkommen til skolehjemmet i Odder Skolehjemsassistenter Jacob Andersen Brian Andersen Søren Laursen Claus Christensen Henrik Fischer-Mogensen Claus Lønborg Alting til sin tid Undervisning 8.50-16.45 Mandag

Læs mere

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1

Håndbog. Håndbogen redigeres for hvert skoleår 1 Håndbog 1 Håndbog. Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Velkommen til Gribskov Efterskole.

Velkommen til Gribskov Efterskole. 1 Velkommen til Gribskov Efterskole. Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN

Nordfyns Folkehøjskole KORTE KURSER VELKOMMEN KORTE KURSER VELKOMMEN OM NORDFYNS FOLKEHØJSKOLE er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. Skolen er omgivet af skøn natur, der opfordrer til både ro og inspiration.

Læs mere

Velkommen til Billeshave Efterskole

Velkommen til Billeshave Efterskole Velkommen til Billeshave Efterskole Skoleåret 2013/ 2014 Årsplan for skoleåret 2013-2014: August: 11. Skolestart kl. 1300-1630 September: 03.- 06. Linjeture hjemrejse efter turen 21. Arbejdsweekend om

Læs mere

Velkommen til skolehjemmet

Velkommen til skolehjemmet Velkommen til skolehjemmet Velkommen til CELF Det er vores mål, at du får det bedst mulige udbytte af dit ophold både på skolebænken og i din fritid. Derfor er det hensigtsmæssigt, at vi lever efter de

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Personaleguide. Kære medarbejder.

Personaleguide. Kære medarbejder. Kære medarbejder. Denne håndbog er til dig som medarbejder i Frederikssund Ungdomsskole. Indholdet kan hjælpe dig til at handle korrekt i alle opgaver og udfordringer du måtte møde, både administrative,

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen!

Skoleinfo 2015-16 Ryslinge Efterskole. Velkommen! Velkommen! Vi vil gerne byde alle elever og forældre velkommen til Ryslinge Efterskole. Vi ser frem til samarbejdet om at skabe et godt skoleår for alle, og vi håber, at vi med denne skolefolder kan give

Læs mere

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13

Praktiske oplysninger en ABC. Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Praktiske oplysninger en ABC Brejning Efterskole,Skoleåret 2012-13 Det er svært at vide hvilke informationer elever og deres familier får brug for, men nedenstående er samlet en mænge informationer ordnet

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14

Blidstrup Efterskoles ABC 2013/14 s ABC 2013/14 Her sidder du med en lille håndbog - en ABC, som du kan bruge som opslagsbog eller lignende. Du kan blandt andet læse en masse informationer om dagligdagen på. Affald Brug de opstillede skraldespande.

Læs mere

Djurslands Folkehøjskole

Djurslands Folkehøjskole PRAKTISKE OPLYSNINGER HØJSKOLEKURSUS 9. august 19. december 2015 Djurslands Folkehøjskole Drammelstrupvej 15, Tirstrup, 8400 Ebeltoft tlf.: 87 52 91 20 E-mail post@djfh.dk www.djfh.dk Kære elev Vi har

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX

Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Studie- og ordensregler EUD, EUX og HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for erhvervsuddannelserne EUD og EUX...4 Uddannelsesplan...

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises.

Sæt dig godt ind i husordenen. Overtræder du den, kan du bortvises. PENSIONEN LYSHOLMGÅRD HUSORDEN 01. august 2004 Det er nødvendigt at have en række spilleregler, så vi alle sammen kan være her og have det godt. Husordenen er derfor sat sammen af regler, som Lysholmgård

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4.

INDHOLD: Værdigrundlag: 3. Formål: 3. Elevbank: 3. Nattevagt tlf: 3. Ferier: 3. Forsikring: 3. Forældresamarbejde: 4. Medbring: 4. Side 1 af 7 INDHOLD: Værdigrundlag: 3 Formål: 3 Elevbank: 3 Nattevagt tlf: 3 Ferier: 3 Forsikring: 3 Forældresamarbejde: 4 Medbring: 4 På Efterskolen: 4 Skolemiljø: 5 Weekends: 5 Økonomi: 5 Kalender: 6

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015

Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Værkstedsuge Uldum Højskole 2015 Mandag den 6. juli 16.00-18.00 Ankomst og indkvartering (kaffe, te og saft i Pejsestuen) i Spisesalen 19.00 Velkomst og præsentation i St. Skolestue Derefter Rundvisning

Læs mere

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge

Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Camp Fredensborg En vild weekend sammen med nordiske unge Velkommen til Camp Fredensborg Tak for den interesse I allerede har vist for Camp Fredensborg. Her kommer den endelige invitation til de unge deltagere.

Læs mere

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør

Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelse til Fysiologisk Hundemassør Uddannelsen til Fysiologisk Hundemassør, er for dig der vil lære at massere egne og andres hunde og katte. Du kan bruge uddannelsen på dine egne dyr, på din arbejdsplads

Læs mere

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus

Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Studie- og ordensregler på Falkonergårdens Gymnasium og HF-kursus Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 12.9.2012 Skolens studie- og ordensregler er efter høring af bestyrelse, elevråd og pædagogisk råd fastsat

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

Håndbog. Askov Efterskole

Håndbog. Askov Efterskole Håndbog Askov Efterskole Kære kommende elev! Vi byder dig og din familie velkommen til Askov Efterskole. Vi håber, at du får et rigtig godt år her hos os. Når man lever tæt sammen med mange mennesker i

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen

2015-2016. Velkommen. Laborant- og miljøteknologuddannelsen 2015-2016 Velkommen Laborant- og miljøteknologuddannelsen Velkommen Velkommen til Cphbusiness Laboratorie og Miljø Velkomstfolderen er en praktisk guide i alfabetisk orden, hvor du kan finde generelle

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium

Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Studie- og ordensregler for Tørring Gymnasium Udgangspunktet for skolens studie- og ordensregler er undervisningsministeriets Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser (BEK

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83

John Landbo. Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81. Jan Majgaard. Johs. Odgaard. Mobil: 99 70 62 83 Velkommen til infomøde Toscana 2013 Personale John Landbo Mobil: 99 70 62 82 Inger H. Nielsen Mobil: 99 70 62 81 Jan Majgaard Mobil: 99 70 62 84 Johs. Odgaard Mobil: 99 70 62 83 Rejseplan Mødetid på Morsø

Læs mere

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet.

Transportform og tidspunkt SKAL meddeles Forbundskontoret senest ugen før arrangementet. Transport Der betales transportrefusion for følgende former for transport: Fælles bus fra de lokalområder, hvor bussen kan fyldes helt op fra starten. Rejse refunderes om udgangspunkt kun varende til billigste

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup

LOKALSTØTTEELEMENT SKALSTRUP. Velkommen til Skalstrup Velkommen til Skalstrup 2 Velkommen til Skalstrup På vore egne og medarbejderes vegne er det os en glæde at byde dig velkommen til Skalstrup. Vi tilstræber - inden for de givne økonomiske og praktiske

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Studie- og ordensregler HG

Studie- og ordensregler HG 1 Studie- og ordensregler HG 1.0 Almindelige regler for orden og samvær... 4 1.1. Normer for adfærd/skolens værdier... 4 1. Ansvarlighed... 4 2. Samarbejde... 4 3. Tillid... 4 4. Ordentlighed... 4 5. Nærvær...

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn

Paris 2013. 10. klassecenter Frederikshavn Paris 2013 10. klassecenter Frederikshavn Program for dagen Temadag torsdag 7. marts VI ARBEJDER I 3 FORSKELLIGE WORKSHOPS. HVER WORKSHOP ER AF 45 MINUTTERS VARIGHED Workshoppen 1. PARIS I DAG OG MONUMENTER

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning

Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Rød Vuggestuen. Familie & samfund boglig, økonomi & planlægning Antal timer: 104 + 104 NR.6 + 8 Lærere: SS + PF - HP, TE Formålet med undervisningen: Målet for de unge er, at de bliver så selvhjulpne som

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole.

FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE. Læs mere på www.haarslevefterskole. FAGLIGHED, FANTASI OG FÆLLESSKAB FORÅRSCAMP PÅ TO FANTASTISKE DAGE OG EN NAT PÅ HÅRSLEV EFTERSKOLE Læs mere på www.haarslevefterskole.dk IDRÆT / DRAMA / FRILUFTSLIV MUSIK / MEDIE / KREATIV HÅRSLEV EFTERSKOLES

Læs mere