Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH"

Transkript

1 Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt stærke og svage elever samt tilstræbe et lige antal af køn og skoler. Eleverne kommer fortrinsvis fra Tingagerskolen og Tre Ege Skolen. 7. y består af 21 elever 10 piger og 11 drenge. 7. årgang er i år med i et forsøg, hvor undervisningen vil foregå digitalt. Hver elev har derfor fået udleveret en tablet, og undervisningen vil foregå fra digitale platfome, via I-bøger, bøger på pdf-fil og andre netbaserede undervisningsmaterialer. 7. årgang vil ligeledes arbejde med de 24-styrker, som et gennemgående tema i alle fag. Se nedenstående oversigt De 24 styrker er et anerkendende psykologisk materiale, som skal understøtte eleverne i deres selvværd og gøre dem i stand til også at se styrker i deres medmennesker. Vi vil på 7. årgang bruge dette materiale til at skabe unge mennesker, der er bevidst om deres styrker, og som er i stand til at finde styrker hos deres medmennesker. Fag- og arbejdsmål : at modtage de udfordringer et digitalt læringsmiljø giver at udnytte tiden godt at være grundig og gå i dybden med tingene Vi vil løbende evaluere ovenstående i klassens tid, på teammøder og til elevsamtaler Værdimål : Det er vigtigt for os: At eleverne gennem arbejdet med de 24 styrker bliver bevidste om egne styrker, og at de dermed øger deres selvværd At eleverne gennemarbejdet med de 24 styrker finder nye styrker, som er gode for den enkelte at arbejde på. At eleverne gennem arbejdet med de 24 styrker ser styrker i deres medmennesker og dermed styrker fællesskabet og højner den positive tilgang til hinanden.

2 Vi vil løbende evaluere ovenstående i klassens tid, på teammøder og til elevsamtaler Eleverne har ligeledes udarbejdet nogle mål for deres samvær i klassen: Handleplan: Handleplan for de enkelte fag udarbejdes af faglæreren Kan ses nedenfor. Tingagerskolen, den 31.august 2012 Jens Verner, John, Tage, Lauge, Sanne, Allan M og Susanne Årsplan for 7,Y i dansk: Temaer, forløb og emner vi skal igennem. - Introduktion til arbejde med Tablet - Mig selv fokus på individuelle læringsstile jf. læringsprofil, selvbiografi etc. - Novelleforløb - Gyserforløb - Læseforståelse (Fokus på læsehastighed, læseteknikker, læseforståelse, notatteknik - Forøgelse af ordforråd m.m). - Nyhedsformidling afsluttende med medieugen - Kortfilm - Projekt - Digital romanlæsning (vi skal læse tre romaner)

3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv undervisning. - Indhold: Eksemplarisk valgt ud af undertegnede, eleverne vil gives medbestemmelse i så stort et omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. - Formål: At gøre eleverne til fagligt dygtige, kritiske, selvstændige tænkende mennesker og aktive demokratiske samfundsborgere. - Mål: Se overordnede- og danskfaglige mål. - Læreprocessen: Medbestemmelse eleverne vil gennem året gives/tilbydes indflydelse på valg af romaner, arbejdsmetoder samt sammensætning af grupper. Samarbejde og aktiv deltagelse er essentiel. - Form/Metode: Projekt, problemorienteret, værksteder, klassebaseret, grupper, par, individuelt, fremlæggelse samt differentieret arbejde m. fokus på de mange intelligenser. - Evaluering: Refleksionslog, skriftlige afleveringer, mundtlige procesorienteret evaluering Overordnede mål: Eleverne skal (forsøge at) tilegne sig følgende kompetencer - Lytte - Samarbejde - Argumentere - Tage kritisk stilling (Undres/stille kritiske spørgsmål) - Tage ansvar - Aktiv deltagelse - Indgå kompromisser Specifikke danskfaglige mål: - Eleverne skal videreudvikle deres genrebevidsthed. - Videreudvikle skriftsproget. (fiktive og ikke-fiktive genre den gode historie ) - Videreudvikle analytiske og vurderende kompetencer - Udvikling af forskellige læsestrategier

4 - Udvikling af personlig og kulturel identitet forstå sig selv, både indre og ydre. ( litteraturlæsning - Videreudvikling af grammatiske færdigheder - Videreudvikle retstavningskompetencer - Lære at indsamle og bruge relevant materiale - Lære at strukturere omfattende stof - Tage notater - Lære at arbejde kildekritisk - Lære at samarbejde om løsning af en opgave - Lære at evaluere/ give og modtage respons - Lære at arbejde med og bruge tablets Vi lever i en verden, hvor der hele tiden stilles større og større krav til det enkelte individ. Vi skal være omstillingsparate, innovative, kreative, kunne indgå i dialog, lytte, argumentere, være selvstændige, selektive deltagende mennesker, men vi skal også kunne samarbejde og indgå i komplekse og hurtigt skiftende fællesskaber. For at kunne implementere bare en del af disse krav, mener jeg, at det er vigtigt, at undervisningen og læringen bærer præg af metoder og indhold, der fremmer disse egenskaber hos den enkelte elev. For mig er Dansk derfor et dannelses- og kommunikationsfag, hvor eleven ud fra den læreproces, metode og det indhold der eksemplarisk vælges af læreren gennemgår en faglig, personlig og social proces. For at opnå ovenstående mener jeg, at en vekselvirkning mellem dannende tekster og selvstændigheds- fremmende arbejdsmetoder er den bedste måde, at give den enkelte elev mulighed for senere i livet at kunne honorere nogle af ovenstående krav. Litteraturlæsning (skøn- og faglitteratur) er vigtig, fordi den er personligt dannende, eleverne udvikler personlig og kulturel identitet, men også fordi sproget er et centralt kommunikations- og erkendelsesmiddel. Litteraturen er desuden med til, at udvikle elevens historiske viden og bevidsthed, den er med til at skærpe den sproglige viden (skriftlige som mundtlige). Det er vigtigt at vælge eksemplariske tekster ud, der kan være med til at gøre eleverne deltagende, levende og nærværende. Jeg er meget inspireret af den litteraturteoretiske, pædagogiske, didaktiske og metodiske tilgang som hedder læserrespons.

5 Litteraturteoretisk er den inspireret af receptionsteorien, hvor modtageren er i fokus. Betydningen opstår når læseren møder/afkoder teksten. Betydningsdannelsen er her subjektiv, dvs. afhængig af læseren, vigtigt hvad der sker inde i hovedet på læseren, når han møder teksten, her er ingen mesterfortolkning, dvs. at eleven kan argumentere imod lærerens fortolkning af den enkelte tekst. Litteraturpædagogisk er den inspireret af den konstruktivistiske læringsteori, hvor selvdannelse dvs. det aktive og reflekterende individ er i fokus. Den arbejder bl.a. med kulturel refleksion, hvorfor ser litteraturen ud i vores samfund som den gør? Vygotskys kritiske teori er her meget relevant der fokuseres meget på handlekompetence via meddigtning, videredigtning osv. Eleverne er her aktive, deltagende, den induktive undervisningsform er i højsædet. Litteraturdidaktisk kreativitet er i fokus, det er vigtigt, at mennesket er kreativt og skabende, teksten bruges som anledning, det er ikke resultatet, men processen der er det vigtige. Der lægges op til brug af åbne og flertydige tekster. Litteraturmetodik her er elevens egen produktion i fokus f.eks. videredigtning, meddigtning, omskabende og medskabende osv. Kreative læreprocesser er vigtige. Analysen er ikke så vigtig i sig selv. Metoden de 5 spr. Eleverne skal her have en forholdsvis stor forforståelse Læserrespons pædagogikken/metoden kan forfordele stærke elever vant til at læse hjemme fra Derfor vil ovenstående pædagogiske tilgang også blive suppleret med den nykritiske. Den nykritiske litteraturteori lægger vægt på, at teksten er en autonom helhed dvs. at her er teksten det relevante, hvor det i læserresponsteorien var læseren. Vigtigt at finde meningen/temaet med teksten objektiv. Litteraturpædagogisk har nykritikken et holistisk menneskesyn dvs. et åndeligt syn på mennesket humanistisk dannelsesideal hvor mennesket er i centrum. Litteraturen er almendannende og eksistentiel, mennesket har en fri vilje. Den er autoritær og normativ reproduktion af borgerlige dannelsesidealer. Man når erkendelse og forståelse gennem kunsten/teksten. Litteraturdidaktik her lægges vægt på faglige redskaber, (nærlæsning) indhold svære tekster, dykke ned i teksten. Oplevelse og refleksion. Litteraturmetodik her lægges fokus på analysen mesterfortolkning, lærerens fortolkning er den rigtige, dvs. der er kun en måde at fortolke og læse en tekst på Ved at arbejde projekt- og problemorienteret vil eleverne tilegne sig kundskaber, færdigheder, handlekompetence samt demokratiskdannelse. Eleverne vil have mulighed for, at forbedre deres evne til at samarbejde, lytte, reflektere, argumentere, men de vil også være tvunget til at indgå

6 kompromisser for at få det bedst mulige resultat ud af deres samarbejde. Denne arbejdsform stiller større krav til deres eget personlige ansvar via indsamling og strukturering af materiale, hvilket tilgodeser muligheden for udvikling af selvstændighed. Socialt: - Eleverne skal tale ordentligt til hinanden. - Eleverne skal respektere hinandens forskellighed, hvad angår holdninger, personlighed og faglighed. - Eleverne skal passe på hinanden og skolen. - Eleverne sørger for at klasseværelset og skolen behandles ordentligt. Mine forventninger til eleverne: - At der kan undervises i en rar og hyggelig tone. - At man overholder aftaler om f.eks. tidspunkter, afleveringer, fælles regler, lektielæsning osv. - At eleverne laver sit skolearbejde/sine lektier så godt, man overhovedet kan. - At eleverne deltager aktivt og positivt i undervisningen samt i skolens øvrige aktiviteter. - At eleverne har sine ting med. - At eleverne stiller krav til kvaliteten af eget arbejde. Fællesmål/trinmål efter 9. klassetrin Det talte sprog: - Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion - Vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen - Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling - Bruge hjælpemidler, der støtter komunikationen, og gøre sig fri af manuskript Det skrevne sprog læse: - Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

7 - Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resume og notater Det skrevne sprog skrive: - Vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet - Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen - Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen - Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster - Bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater - Eleverne skriver og tilrettelægger flere og flere tekster på computeren, der også anvendes til søgning af information Sprog, litteratur og kommunikation: - Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion - Gøre rede for kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre - Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form - Søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig - Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Fælles mål/læseplan Det talte sprog: - Samtale om og debattere forskellige emner i klassen og i grupper - Præsentere en længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse og foredrag - Tage notater

8 - Referere - Argumentere, dokumentere og begrunde Det skrevne sprog læse: - Læse selvstændigt - Læse med specifikke mål - Forberede og gennemføre oplæsning og fremførelse - Vælge læsemåde i forhold til læseformål og teksttype - Genfortælle, referere og resumere Det skrevne sprog skrive: - Indsamle og udvælge stof til egne tekster - Disponere og organisere både kortere og længere tekster - Skrive i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer - Anvende sproglig fantasi, variation, præcision og korrekthed - Vurdere og bearbejde egne og andres tekster både hvad angår indhold og udformning - Stave korrekt - Anvende korrekt tegnsætning i egne tekster - Anvende layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler - Anvende forskellige funktioner i tekstbehandling, desktoppublishing og præsentationsprogrammer - Skrive hurtigt og hensigtsmæssigt på computer Sprog, litteratur og kommunikation: - Undersøge og vurdere kommunikationsforhold, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet - Beskrive og anvende sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled - Iagttage, beskrive og vurdere tekster, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler - Undersøge litterære sammenhænge, fx periode, forfatterskab, genre, tema, motiv - Analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer - Undersøge, beskrive og vurdere litterære genrer, persontegning og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sproglig udtryk - Iagttage og udarbejde medieproduktioner

9 - Benytte bibliotekets muligheder, herunder samlinger og databaser Årsplan for 7, y i historie: Temaer, forløb og emner vi skal igennem. - Bondelandet - Revolution og omvæltning - Slaveri før og nu - Demokrati og ligestilling - Danmark Landet og Folket Vi vil/skal arbejde med grundbogen Historie7 og supplere med emu, danskhistorie.dk samt internetsider generelt. Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv undervisning. - Indhold: Eksemplarisk valgt ud af undertegnede, eleverne vil gives medbestemmelse i så stort et omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. - Formål: At gøre eleverne til fagligt dygtige, kritiske, selvstændige tænkende mennesker og aktive demokratiske samfundsborgere. - Mål: At eleverne opnår historisk bevidsthed, politisk og demokratisk dannelse og handlekompetence.

10 - Læreprocessen: Hjemmelæsning, læreroplæg/begrebsafklaring, eleverne arbejder, opfølgning i plenum og som afslutning/evaluering på forløbet laves en fremlæggelse eller skriftlig opgave. Dette suppleres med nedenstående form/metode. - Form/Metode: Projekt, problemorienteret, værksteder, klassebaseret, grupper, par, individuelt, fremlæggelse samt differentieret arbejde m. fokus på de mange intelligenser. - Evaluering: Refleksionslog, skriftlige afleveringer, mundtlige procesorienteret evaluering, fremlæggelser m.m. Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdagsog samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2.Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3.Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Undervisningen i faget historie leder hen mod følgende slutmål: Udviklings- og sammenhængsforståelse: At have kendskab til historiske årsager til forskellige nutidige livsvilkår At kende til forskellige perioders værdier, holdninger, demokratiformer, magtanvendelser, konfliktløsningsmuligheder m.m Kronologisk overblik: Bl.a. at kunne sammenligne egne livsbetingelser med forgående slægtleds. Fortolkning og formidling: At kunne søge oplysninger i forskellige medier, kunne bearbejde dem og vurdere deres kildeværdi. At kunne formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil. Vi lever i en verden, hvor der hele tiden stilles større og større krav til det enkelte individ. Vi skal være omstillingsparate, innovative, kreative, kunne indgå i dialog, lytte, argumentere, være

11 selvstændige, selektive deltagende mennesker, men vi skal også kunne samarbejde og indgå i komplekse og hurtigt skiftende fællesskaber. For at kunne implementere bare en del af disse krav, mener jeg, at det er vigtigt, at undervisningen og læringen bærer præg af metoder og indhold, der fremmer disse egenskaber hos den enkelte elev. Ved bl.a. at arbejde i grupper, værkstedsbaseret, projekt- og problemorienteret vil eleverne tilegne sig kundskaber, færdigheder, handlekompetence samt demokratiskdannelse. Eleverne vil have mulighed for, at forbedre deres evne til at samarbejde, lytte, reflektere, argumentere, men de vil også være tvunget til at indgå kompromisser for at få det bedst mulige resultat ud af deres samarbejde. Denne arbejdsform stiller større krav til deres eget personlige ansvar via indsamling og strukturering af materiale, hvilket tilgodeser muligheden for udvikling af selvstændighed. Socialt: - Eleverne skal tale ordentligt til hinanden. - Eleverne skal respektere hinandens forskellighed, hvad angår holdninger, personlighed og faglighed. - Eleverne skal passe på hinanden og skolen. - Eleverne sørger for at klasseværelset og skolen behandles ordentligt. Mine forventninger til eleverne: - At der kan undervises i en rar og hyggelig tone. - At man overholder aftaler om f.eks. tidspunkter, afleveringer, fælles regler, lektielæsning osv. - At eleverne laver sit skolearbejde/sine lektier så godt, man overhovedet kan. - At eleverne deltager aktivt og positivt i undervisningen samt i skolens øvrige aktiviteter. - At eleverne har sine ting med. - At eleverne stiller krav til kvaliteten af eget arbejde. Mvh. John Petersen

12 Årsplan for 7.Y i tysk 2012/2013 Tyskundervisningen for 7.Y, er planlagt i forhold til formålet for faget tysk Fælles Mål Her igennem skal eleverne opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til, at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og sprogtilegnelse udvikles. Der arbejdes med Trinmål for tysk efter 7. klasse, som indeholder: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold Vi vil arbejde med I-bogen Logo, der har forskellige tilhørende interaktive opgaver, så som ordforrådsopgaver, lytteopgaver og billedopgaver. Der er mulighed for at eleverne kan få tekster læst op og lave deres egen ordbog med mere. Undervisningen vil være klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, samt brug af forskellige læringsmetoder fx læringstile, Cooperative Learning med mere. Vi vil arbejde med målsætning og evaluering af undervisningen. I-bogen Logo indeholder mange forskellige tekster og opgaver. Der lægges vægt på, at eleverne lærer tysk, de kan bruge i hverdagen. Her er nogle eksempler: - at eleven kan præsentere sig, aftale et møde og hilse - at eleven lærer tal og alfabet - at eleven kan spørge om f.eks. vej og om et tlf. nr. - at eleven kan fortælle om sin hverdag, fritidsaktiviteter og sin familie - der er bl.a. emner omkring, Tyskland, at være ung, familie, venner, sport, kæledyr, musik, mad og meget mere. I materialet er der mange forskellige slags arbejdsopgaver, såvel mundtlige som skriftlige. Udover I-bogen vil vi også arbejde med grammatik som integreres i undervisningen. Jeg glæder mig til et spændende år i tysk sammen med 7.y. Marianne Nielsen

13 Hjemkundskab i 7. klasse i skoleåret 2012/2013 Kære forældre og elever i 7. klasse. Vi vedlægger plan over arbejdet i hjemkundskab i år, så I kan følge med i hvad vi laver. Da hjemkundskabsfaget har ændret sig en del i de sidste år, betyder dette, at vi ikke længere kun laver mad, men også skal lære at være forbrugere og gerne bevidste forbrugere, så vi kan svare på Hvad vi spiser? Hvad det indeholder? Hvor det kommer fra? Hvilken indflydelse det har på kloden, at vores mad kommer langvejs fra? Hvordan næringsindholdet, smag og udseende er i den mad vi spiser, når vi spiser hjemmelavet, halv- eller helfabrikata? Hvilken betydning det har for kroppen, at vi spiser det vi spiser. For at kunne få svar på ovenstående, vil det være nødvendigt også at gå på opdagelse i byens butikker og se film. Derfor skal I være opmærksomme på, at eleverne ikke hver gang får noget at spise. Husk!!! Derfor madpakken. Vi vedlægger en plan over hvornår eleverne har hjemkundskab, da det er hver anden uge. Skulle I have spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på intra. Hvis der er forældre, som kan byde ind med ekspertise indenfor faget, hører vi også gerne fra jer. Vi har tidligere haft stor glæde af at have besøg i hjemkundskabslokalet, så I er meget velkomne. Skulle der være elever, som er allergiske overfor fødevarer, bedes I give jeres barn seddel med. Med mindre vi har modtaget en seddel, forventer vi, at alle smager på alt.

14 Planen er foreløbig og der kan forekomme ændringer. Planen kan altid findes under klassens dokumenter. Holdplan til hold 1 og 2 kommer efter efterårsferien, når vi har lært eleverne at kende. Mvh. Helle Nysæther & Marianne Nielsen Årsplan hjemkundskab 7. klasse 2012/2013 Uge 33 intro Uge 34 intro Uge 35 drengene hygiejne Uge 36 pigerne hygiejne Uge 37 drengene tomater stilken, bøffen og blommen Uge 38 minisamfund Uge 39 pigerne tomater stilken, bøffen og blommen Uge 40 drengene æbler Uge 41 pigerne æbler Uge 42 efterårsferie Uge 43 drengene eksotisk frugt Uge 44 Avisuge Uge 45 pigerne GoCook FDB Uge 46 drengene GoCook FDB Uge 47 pigerne eksotisk frugt Uge 48 hold 1 kål Uge 49 hold 2 kål Uge 50 hold 1 julebag Uge 51 hold 2 julebag Uge 52 juleferie Uge 1 juleferie Uge 2 hold 1 mad fra andre lande - planlægning Uge 3 hold 2 mad fra andre lande - planlægning Uge 4 hold 1 mad fra andre lande lave mad + fremlægge Uge 5 hold 2 mad fra andre lande lave mad + fremlægge Uge 6 SEX Uge 7 pigerne maddetektiver Uge 8 vinterferie Uge 9 drengene maddetektiver Uge 10 pigerne byg en bedre lasagne Uge 11 drengene byg en bedre lasagne

15 Uge 12 pigerne kartoflen Uge 13 påskeferie Uge 14 drengene kartoflen Uge 15 pigerne supersize me Uge 16 drengene supersize me Uge 17 pigerne maddetektiver Uge 18 drengene maddetektiver Uge 19 hold 1 citronen Uge 20 hold 2 citronen Uge 21 hold 1 brød på gærdej, bagepulver, uden hævemiddel Uge 22 hold 2 brød på gærdej, bagepulver, uden hævemiddel Uge 23 hold 1 kruspernille og andre krydderurter Uge 24 hold 2 kruspernille og andre krydderurter Uge 25 hold 1 afternoon Tea med engelske kager Uge 26 hold 2 afternoon Tea med engelske kager Årsplan for Idræt 7. klasse 2012/2013 Undervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplan for faget idræt. Undervisningen vil foregå ude, i Tingagerskolens gymnastiksale samt i en af hallerne ved Midtfyns Frittidscenter. Som udgangspunkt er vi udendørs fra august til efterårsferien, indendørs fra efterårsferien til påskeferien, og udendørs igen fra påskeferien til sommerferien. Der gives besked via intra om hvor undervisningen foregår. Vi vil i undervisningen komme omkring Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier og idrættens kultur. Herunder Løb, spring, kast Gymnastiske færdigheder Boldbasis/boldspil Rytmisk bevægelse Opvarmning Træning Samarbejde Fysisk udvikling Konkurrence Bevægelseskvalitet Krop og motion Etik og regler Projekter bl.a. o-løb

16 Aktiviteter (eksempler) Stafetter, opvarmningslege, løb, battle, musik og bevægelse, gruppearbejde, spring- og redskabsgymnastik, lege, julerundbold, fodbold, grundtræning/styrketræning/fitness, langbold, ultimate, softball, m-bold, basket, hockey og volleyball. I de forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret, vil aspekter af at konkurrere, eksperimentere, afprøve, samarbejde, træne, udtrykke, lege og skabe indgå som en naturlig del af undervisningen. Der vil være lektier for i idrætsundervisningen. For yderligere information om idrætsundervisningen i 7. klasse, henvises til Mange Idrætslige Hilsner John, Trine og Allan Tingagerskolen Årsplan i biologi for 7xyz i skoleåret Der arbejdes inden for hovedområderne: - De levende organismer og deres omgivende natur. - Miljø og sundhed. - Arbejdsmåder og tankegange. - Biologiens anvendelse. Vi anvender grundbogssystemet Bios, som vi har tegnet abonnement på. Det er en i-bog, som vi har adgang til på følgende adresse: Indholdet er: Ferskvand Græsstepper Landbrug Kroppen Motion Sex og samliv Brug af vilde dyr og planter

17 Cellen livets byggesten Gennemgang af stoffet vil udgøre en stor del af arbejdet, mens studier af naturen vil indgå, når eleverne laver opgaver. Faglig læsning indgår i faget, for at træne læsningen af vanskellige faglige tekster. Alle kapitler trænes og afsluttes med tests i Bio-tjek, der er en digital test, der minder om den afsluttende prøve og de nationale digitale tests. Jens Verner Andersen Årsplan i Fysik og Kemi 7. klasse Bogsystem Kosmos A (elektronisk), og El-7 huset Emner Måling af tid, længder, temperatur og masse. Tilstandsformer. Tyngdekraft, tryk, Opdrift. Elektricitet, strøm, batterier, spænding og modstand. Kemiske egenskaber, sikkerhed i kemilokalet. Krystaller og adskillelse af stoffer. Atomer, grundstoffer, kemiske forbindelser og kromatografi. Stoffer brænder, Ild og flammer. Undervisningsmetodik Klasseundervisning Forsøg, rapportskrivning Fremlæggelser Div. Film. Evaluering Rapportskrivning på pc/tablet Fremlægning af forsøgsresultater. Test/prøver

18 Alan Olsen Årsplan engelsk 7.y Årets arbejde vil tage udgangspunkt i følgende områder: De kommunikative færdigheder dvs. at eleverne først og fremmest vænner sig til at anvende sproget i almindelige dagligdags situationer. De skal blive mere opmærksomme på forskelle i regionale varianter af engelsk. De skal lære at forberede og holde et kort foredrag. Fra danskfaget overføres og anvendes viden om forskellige genretyper. Lære at hente og sortere informationer på engelsk fra forskellige medier og informationskilder. De skal kunne lytte, tale, læse og skrive i et enkelt sprog. Sprog og sprogbrug dvs. at der skal arbejdes med ordforråd, udtale, sprogrigtighed. Eleverne skal lære at skelne mellem tale- og skriftsprog. Der skal arbejdes med grammatik og retstavning. Kultur- og samfundsforhold dvs. at eleverne skal opnå kendskab til kulturen i engelsktalende lande. I år vil der fortrinsvis blive arbejdet med Australien. Det geografiske og historiske aspekt vil ligeledes blive inddraget som et væsentligt element i undervisningen. Det amerikanske valg vil få sin egen plads netop i år. Der tages primært udgangspunkt i Gyldendals netportal til engelsk: men mange andre hjemmesider vil også blive anvendt. Arbejdsformen vil variere mellem individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. Der arbejdes fortrinsvis i emner. I år vil disse være: Travels: og herunder Holidays and dream vacations Entering another culture Escapism Firsts: og herunder First love Inventions Adventures I årets undervisning vil der blive anvendt mange forskellige teksttyper - bl.a. film, lyd og billeder.

19 Palle Drost

Årsplan for 7.z Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, AO, TE, PD, MN

Årsplan for 7.z Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, AO, TE, PD, MN Årsplan for 7.z Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, AO, TE, PD, MN 7. z er som en del af 7. årgang dannet efter to intro-uger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk

Læs mere

Årsplan for 7.x Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Årsplan for 7.x Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH Årsplan for 7.x Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. x er som en del af 7. årgang dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Introuge med Djeeo, engelskværksted, perspektivtegning og idræt. Litteraturhistorie omkring Middelalderen og Besættelsen og efterkrigstiden

Introuge med Djeeo, engelskværksted, perspektivtegning og idræt. Litteraturhistorie omkring Middelalderen og Besættelsen og efterkrigstiden Årsplan for 8.Y: 8.y skal løbende året igennem arbejde med faglig læsning, genrearbejde, analyse og fortolkning, notatskrivning, grammatik og det skriftlige arbejde eleverne skal udarbejde 6 skriftlige

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN ENGELSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning:

På Korsvejens Skole medtænker vi følgende læse- og læringsmodel i den daglige undervisning: Hvad er en læsehandleplan for os her på På har vi en læsehandleplan for at have et fælles sprog, når vi taler læsning. Heraf følger naturligt at læsning foregår i alle fag. Læsehandleplanen er desuden

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen

Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i 7. 10. kl. afdelingen Årsplan for 8.a Skoleåret 2010/2011 Lærerteam: TJ, SL, TE, LA, AM og LB Klassen lige nu: 8.a består af 22 elever, 9 drenge og 13 piger samt 5 lærere. Det er nu deres andet år sammen på Tingagerskolen i

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014.

7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Ahi Internationale Skole 7.klasse historie Årsplan for skoleåret 2013/2014. Formål: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Årsplan Dansk. Vi vil i år ligeledes gøre noget ekstra for at højne kvaliteten af de skriftlige afleveringer.

Årsplan Dansk. Vi vil i år ligeledes gøre noget ekstra for at højne kvaliteten af de skriftlige afleveringer. Årsplan for 8.z 2013-14 8.z består i år af 23 elever. Vi har desværre måttet sige farvel til to elever fra sidste år, men har nu fået Laura, Toke og Oliver ind i klassen. Velkommen til dem. Vi kan med

Læs mere

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Historie. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Historie Årgang: Lærer: 7. årgang Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag

Engelsk. Status. Evaluering. Særlige tiltag Engelsk Status I 5.klasse vil vi have 3 ugentlige lektioner i engelsk. De ligger som enkelt lektioner fordelt på 3 dage, så eleverne kan få en lille daglig dosis. Der er dog mulighed for at rokere rundt

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for 8. klasse i dansk

Årsplan for 8. klasse i dansk Årsplan for 8. klasse i dansk Formål: Formålet er at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Herunder styrkes elevernes skriftlighed,

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere