Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret 2012-2013 Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH"

Transkript

1 Årgangsårsplan for 7, y Skoleåret Lærerteam: JA, JO, TJ, SB, AM, LH, SH 7. klasserne er dannet efter to introuger med principper om at tilstræbe en ligelig fordeling af fagligt, praktisk og socialt stærke og svage elever samt tilstræbe et lige antal af køn og skoler. Eleverne kommer fortrinsvis fra Tingagerskolen og Tre Ege Skolen. 7. y består af 21 elever 10 piger og 11 drenge. 7. årgang er i år med i et forsøg, hvor undervisningen vil foregå digitalt. Hver elev har derfor fået udleveret en tablet, og undervisningen vil foregå fra digitale platfome, via I-bøger, bøger på pdf-fil og andre netbaserede undervisningsmaterialer. 7. årgang vil ligeledes arbejde med de 24-styrker, som et gennemgående tema i alle fag. Se nedenstående oversigt De 24 styrker er et anerkendende psykologisk materiale, som skal understøtte eleverne i deres selvværd og gøre dem i stand til også at se styrker i deres medmennesker. Vi vil på 7. årgang bruge dette materiale til at skabe unge mennesker, der er bevidst om deres styrker, og som er i stand til at finde styrker hos deres medmennesker. Fag- og arbejdsmål : at modtage de udfordringer et digitalt læringsmiljø giver at udnytte tiden godt at være grundig og gå i dybden med tingene Vi vil løbende evaluere ovenstående i klassens tid, på teammøder og til elevsamtaler Værdimål : Det er vigtigt for os: At eleverne gennem arbejdet med de 24 styrker bliver bevidste om egne styrker, og at de dermed øger deres selvværd At eleverne gennemarbejdet med de 24 styrker finder nye styrker, som er gode for den enkelte at arbejde på. At eleverne gennem arbejdet med de 24 styrker ser styrker i deres medmennesker og dermed styrker fællesskabet og højner den positive tilgang til hinanden.

2 Vi vil løbende evaluere ovenstående i klassens tid, på teammøder og til elevsamtaler Eleverne har ligeledes udarbejdet nogle mål for deres samvær i klassen: Handleplan: Handleplan for de enkelte fag udarbejdes af faglæreren Kan ses nedenfor. Tingagerskolen, den 31.august 2012 Jens Verner, John, Tage, Lauge, Sanne, Allan M og Susanne Årsplan for 7,Y i dansk: Temaer, forløb og emner vi skal igennem. - Introduktion til arbejde med Tablet - Mig selv fokus på individuelle læringsstile jf. læringsprofil, selvbiografi etc. - Novelleforløb - Gyserforløb - Læseforståelse (Fokus på læsehastighed, læseteknikker, læseforståelse, notatteknik - Forøgelse af ordforråd m.m). - Nyhedsformidling afsluttende med medieugen - Kortfilm - Projekt - Digital romanlæsning (vi skal læse tre romaner)

3 Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv undervisning. - Indhold: Eksemplarisk valgt ud af undertegnede, eleverne vil gives medbestemmelse i så stort et omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. - Formål: At gøre eleverne til fagligt dygtige, kritiske, selvstændige tænkende mennesker og aktive demokratiske samfundsborgere. - Mål: Se overordnede- og danskfaglige mål. - Læreprocessen: Medbestemmelse eleverne vil gennem året gives/tilbydes indflydelse på valg af romaner, arbejdsmetoder samt sammensætning af grupper. Samarbejde og aktiv deltagelse er essentiel. - Form/Metode: Projekt, problemorienteret, værksteder, klassebaseret, grupper, par, individuelt, fremlæggelse samt differentieret arbejde m. fokus på de mange intelligenser. - Evaluering: Refleksionslog, skriftlige afleveringer, mundtlige procesorienteret evaluering Overordnede mål: Eleverne skal (forsøge at) tilegne sig følgende kompetencer - Lytte - Samarbejde - Argumentere - Tage kritisk stilling (Undres/stille kritiske spørgsmål) - Tage ansvar - Aktiv deltagelse - Indgå kompromisser Specifikke danskfaglige mål: - Eleverne skal videreudvikle deres genrebevidsthed. - Videreudvikle skriftsproget. (fiktive og ikke-fiktive genre den gode historie ) - Videreudvikle analytiske og vurderende kompetencer - Udvikling af forskellige læsestrategier

4 - Udvikling af personlig og kulturel identitet forstå sig selv, både indre og ydre. ( litteraturlæsning - Videreudvikling af grammatiske færdigheder - Videreudvikle retstavningskompetencer - Lære at indsamle og bruge relevant materiale - Lære at strukturere omfattende stof - Tage notater - Lære at arbejde kildekritisk - Lære at samarbejde om løsning af en opgave - Lære at evaluere/ give og modtage respons - Lære at arbejde med og bruge tablets Vi lever i en verden, hvor der hele tiden stilles større og større krav til det enkelte individ. Vi skal være omstillingsparate, innovative, kreative, kunne indgå i dialog, lytte, argumentere, være selvstændige, selektive deltagende mennesker, men vi skal også kunne samarbejde og indgå i komplekse og hurtigt skiftende fællesskaber. For at kunne implementere bare en del af disse krav, mener jeg, at det er vigtigt, at undervisningen og læringen bærer præg af metoder og indhold, der fremmer disse egenskaber hos den enkelte elev. For mig er Dansk derfor et dannelses- og kommunikationsfag, hvor eleven ud fra den læreproces, metode og det indhold der eksemplarisk vælges af læreren gennemgår en faglig, personlig og social proces. For at opnå ovenstående mener jeg, at en vekselvirkning mellem dannende tekster og selvstændigheds- fremmende arbejdsmetoder er den bedste måde, at give den enkelte elev mulighed for senere i livet at kunne honorere nogle af ovenstående krav. Litteraturlæsning (skøn- og faglitteratur) er vigtig, fordi den er personligt dannende, eleverne udvikler personlig og kulturel identitet, men også fordi sproget er et centralt kommunikations- og erkendelsesmiddel. Litteraturen er desuden med til, at udvikle elevens historiske viden og bevidsthed, den er med til at skærpe den sproglige viden (skriftlige som mundtlige). Det er vigtigt at vælge eksemplariske tekster ud, der kan være med til at gøre eleverne deltagende, levende og nærværende. Jeg er meget inspireret af den litteraturteoretiske, pædagogiske, didaktiske og metodiske tilgang som hedder læserrespons.

5 Litteraturteoretisk er den inspireret af receptionsteorien, hvor modtageren er i fokus. Betydningen opstår når læseren møder/afkoder teksten. Betydningsdannelsen er her subjektiv, dvs. afhængig af læseren, vigtigt hvad der sker inde i hovedet på læseren, når han møder teksten, her er ingen mesterfortolkning, dvs. at eleven kan argumentere imod lærerens fortolkning af den enkelte tekst. Litteraturpædagogisk er den inspireret af den konstruktivistiske læringsteori, hvor selvdannelse dvs. det aktive og reflekterende individ er i fokus. Den arbejder bl.a. med kulturel refleksion, hvorfor ser litteraturen ud i vores samfund som den gør? Vygotskys kritiske teori er her meget relevant der fokuseres meget på handlekompetence via meddigtning, videredigtning osv. Eleverne er her aktive, deltagende, den induktive undervisningsform er i højsædet. Litteraturdidaktisk kreativitet er i fokus, det er vigtigt, at mennesket er kreativt og skabende, teksten bruges som anledning, det er ikke resultatet, men processen der er det vigtige. Der lægges op til brug af åbne og flertydige tekster. Litteraturmetodik her er elevens egen produktion i fokus f.eks. videredigtning, meddigtning, omskabende og medskabende osv. Kreative læreprocesser er vigtige. Analysen er ikke så vigtig i sig selv. Metoden de 5 spr. Eleverne skal her have en forholdsvis stor forforståelse Læserrespons pædagogikken/metoden kan forfordele stærke elever vant til at læse hjemme fra Derfor vil ovenstående pædagogiske tilgang også blive suppleret med den nykritiske. Den nykritiske litteraturteori lægger vægt på, at teksten er en autonom helhed dvs. at her er teksten det relevante, hvor det i læserresponsteorien var læseren. Vigtigt at finde meningen/temaet med teksten objektiv. Litteraturpædagogisk har nykritikken et holistisk menneskesyn dvs. et åndeligt syn på mennesket humanistisk dannelsesideal hvor mennesket er i centrum. Litteraturen er almendannende og eksistentiel, mennesket har en fri vilje. Den er autoritær og normativ reproduktion af borgerlige dannelsesidealer. Man når erkendelse og forståelse gennem kunsten/teksten. Litteraturdidaktik her lægges vægt på faglige redskaber, (nærlæsning) indhold svære tekster, dykke ned i teksten. Oplevelse og refleksion. Litteraturmetodik her lægges fokus på analysen mesterfortolkning, lærerens fortolkning er den rigtige, dvs. der er kun en måde at fortolke og læse en tekst på Ved at arbejde projekt- og problemorienteret vil eleverne tilegne sig kundskaber, færdigheder, handlekompetence samt demokratiskdannelse. Eleverne vil have mulighed for, at forbedre deres evne til at samarbejde, lytte, reflektere, argumentere, men de vil også være tvunget til at indgå

6 kompromisser for at få det bedst mulige resultat ud af deres samarbejde. Denne arbejdsform stiller større krav til deres eget personlige ansvar via indsamling og strukturering af materiale, hvilket tilgodeser muligheden for udvikling af selvstændighed. Socialt: - Eleverne skal tale ordentligt til hinanden. - Eleverne skal respektere hinandens forskellighed, hvad angår holdninger, personlighed og faglighed. - Eleverne skal passe på hinanden og skolen. - Eleverne sørger for at klasseværelset og skolen behandles ordentligt. Mine forventninger til eleverne: - At der kan undervises i en rar og hyggelig tone. - At man overholder aftaler om f.eks. tidspunkter, afleveringer, fælles regler, lektielæsning osv. - At eleverne laver sit skolearbejde/sine lektier så godt, man overhovedet kan. - At eleverne deltager aktivt og positivt i undervisningen samt i skolens øvrige aktiviteter. - At eleverne har sine ting med. - At eleverne stiller krav til kvaliteten af eget arbejde. Fællesmål/trinmål efter 9. klassetrin Det talte sprog: - Bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion - Vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen - Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling - Bruge hjælpemidler, der støtter komunikationen, og gøre sig fri af manuskript Det skrevne sprog læse: - Læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

7 - Benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse - Fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resume og notater Det skrevne sprog skrive: - Vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet - Skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen - Indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen - Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst - Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster - Bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater - Eleverne skriver og tilrettelægger flere og flere tekster på computeren, der også anvendes til søgning af information Sprog, litteratur og kommunikation: - Kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion - Gøre rede for kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre - Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form - Søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig - Anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i Fælles mål/læseplan Det talte sprog: - Samtale om og debattere forskellige emner i klassen og i grupper - Præsentere en længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse og foredrag - Tage notater

8 - Referere - Argumentere, dokumentere og begrunde Det skrevne sprog læse: - Læse selvstændigt - Læse med specifikke mål - Forberede og gennemføre oplæsning og fremførelse - Vælge læsemåde i forhold til læseformål og teksttype - Genfortælle, referere og resumere Det skrevne sprog skrive: - Indsamle og udvælge stof til egne tekster - Disponere og organisere både kortere og længere tekster - Skrive i forskellige fiktive og ikke-fiktive genrer - Anvende sproglig fantasi, variation, præcision og korrekthed - Vurdere og bearbejde egne og andres tekster både hvad angår indhold og udformning - Stave korrekt - Anvende korrekt tegnsætning i egne tekster - Anvende layout, skrift, illustrering og andre grafiske virkemidler - Anvende forskellige funktioner i tekstbehandling, desktoppublishing og præsentationsprogrammer - Skrive hurtigt og hensigtsmæssigt på computer Sprog, litteratur og kommunikation: - Undersøge og vurdere kommunikationsforhold, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet - Beskrive og anvende sætningens opbygning og de vigtigste sætningsled - Iagttage, beskrive og vurdere tekster, bl.a. genre, kontekst, komposition, udtryksform, layout og andre grafiske virkemidler - Undersøge litterære sammenhænge, fx periode, forfatterskab, genre, tema, motiv - Analysere, meddigte og fortolke tekster og andre udtryksformer - Undersøge, beskrive og vurdere litterære genrer, persontegning og miljøbeskrivelse, handlingsforløb og elementer, synsvinkel og fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer, sproglig udtryk - Iagttage og udarbejde medieproduktioner

9 - Benytte bibliotekets muligheder, herunder samlinger og databaser Årsplan for 7, y i historie: Temaer, forløb og emner vi skal igennem. - Bondelandet - Revolution og omvæltning - Slaveri før og nu - Demokrati og ligestilling - Danmark Landet og Folket Vi vil/skal arbejde med grundbogen Historie7 og supplere med emu, danskhistorie.dk samt internetsider generelt. Pædagogiske og didaktiske overvejelser: Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem induktiv og deduktiv undervisning. - Indhold: Eksemplarisk valgt ud af undertegnede, eleverne vil gives medbestemmelse i så stort et omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt. - Formål: At gøre eleverne til fagligt dygtige, kritiske, selvstændige tænkende mennesker og aktive demokratiske samfundsborgere. - Mål: At eleverne opnår historisk bevidsthed, politisk og demokratisk dannelse og handlekompetence.

10 - Læreprocessen: Hjemmelæsning, læreroplæg/begrebsafklaring, eleverne arbejder, opfølgning i plenum og som afslutning/evaluering på forløbet laves en fremlæggelse eller skriftlig opgave. Dette suppleres med nedenstående form/metode. - Form/Metode: Projekt, problemorienteret, værksteder, klassebaseret, grupper, par, individuelt, fremlæggelse samt differentieret arbejde m. fokus på de mange intelligenser. - Evaluering: Refleksionslog, skriftlige afleveringer, mundtlige procesorienteret evaluering, fremlæggelser m.m. Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdagsog samfundsliv. Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse. Stk. 2.Ved at arbejde med udvikling og sammenhænge i det historiske forløb skal eleverne udbygge deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne. Herved skal de videreudvikle deres viden om, forståelse af og holdninger til egen kultur, andre kulturer samt menneskers samspil med naturen. Undervisningen skal give eleverne mulighed for overblik over og fordybelse i historiske kundskabsområder og styrke deres indsigt i kontinuitet og forandring. Stk. 3.Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen skal stimulere elevernes evne til indlevelse, analyse og vurdering og fremme deres lyst til at formulere historiske fortællinger på baggrund af tilegnet viden. Undervisningen i faget historie leder hen mod følgende slutmål: Udviklings- og sammenhængsforståelse: At have kendskab til historiske årsager til forskellige nutidige livsvilkår At kende til forskellige perioders værdier, holdninger, demokratiformer, magtanvendelser, konfliktløsningsmuligheder m.m Kronologisk overblik: Bl.a. at kunne sammenligne egne livsbetingelser med forgående slægtleds. Fortolkning og formidling: At kunne søge oplysninger i forskellige medier, kunne bearbejde dem og vurdere deres kildeværdi. At kunne formulere historiske problemstillinger og præsentere løsningsforslag hertil. Vi lever i en verden, hvor der hele tiden stilles større og større krav til det enkelte individ. Vi skal være omstillingsparate, innovative, kreative, kunne indgå i dialog, lytte, argumentere, være

11 selvstændige, selektive deltagende mennesker, men vi skal også kunne samarbejde og indgå i komplekse og hurtigt skiftende fællesskaber. For at kunne implementere bare en del af disse krav, mener jeg, at det er vigtigt, at undervisningen og læringen bærer præg af metoder og indhold, der fremmer disse egenskaber hos den enkelte elev. Ved bl.a. at arbejde i grupper, værkstedsbaseret, projekt- og problemorienteret vil eleverne tilegne sig kundskaber, færdigheder, handlekompetence samt demokratiskdannelse. Eleverne vil have mulighed for, at forbedre deres evne til at samarbejde, lytte, reflektere, argumentere, men de vil også være tvunget til at indgå kompromisser for at få det bedst mulige resultat ud af deres samarbejde. Denne arbejdsform stiller større krav til deres eget personlige ansvar via indsamling og strukturering af materiale, hvilket tilgodeser muligheden for udvikling af selvstændighed. Socialt: - Eleverne skal tale ordentligt til hinanden. - Eleverne skal respektere hinandens forskellighed, hvad angår holdninger, personlighed og faglighed. - Eleverne skal passe på hinanden og skolen. - Eleverne sørger for at klasseværelset og skolen behandles ordentligt. Mine forventninger til eleverne: - At der kan undervises i en rar og hyggelig tone. - At man overholder aftaler om f.eks. tidspunkter, afleveringer, fælles regler, lektielæsning osv. - At eleverne laver sit skolearbejde/sine lektier så godt, man overhovedet kan. - At eleverne deltager aktivt og positivt i undervisningen samt i skolens øvrige aktiviteter. - At eleverne har sine ting med. - At eleverne stiller krav til kvaliteten af eget arbejde. Mvh. John Petersen

12 Årsplan for 7.Y i tysk 2012/2013 Tyskundervisningen for 7.Y, er planlagt i forhold til formålet for faget tysk Fælles Mål Her igennem skal eleverne opnå kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til, at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt. Deres sproglige bevidsthed om tysk sprog og sprogtilegnelse udvikles. Der arbejdes med Trinmål for tysk efter 7. klasse, som indeholder: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur- og samfundsforhold Vi vil arbejde med I-bogen Logo, der har forskellige tilhørende interaktive opgaver, så som ordforrådsopgaver, lytteopgaver og billedopgaver. Der er mulighed for at eleverne kan få tekster læst op og lave deres egen ordbog med mere. Undervisningen vil være klasseundervisning, individuelt arbejde, pararbejde, gruppearbejde, samt brug af forskellige læringsmetoder fx læringstile, Cooperative Learning med mere. Vi vil arbejde med målsætning og evaluering af undervisningen. I-bogen Logo indeholder mange forskellige tekster og opgaver. Der lægges vægt på, at eleverne lærer tysk, de kan bruge i hverdagen. Her er nogle eksempler: - at eleven kan præsentere sig, aftale et møde og hilse - at eleven lærer tal og alfabet - at eleven kan spørge om f.eks. vej og om et tlf. nr. - at eleven kan fortælle om sin hverdag, fritidsaktiviteter og sin familie - der er bl.a. emner omkring, Tyskland, at være ung, familie, venner, sport, kæledyr, musik, mad og meget mere. I materialet er der mange forskellige slags arbejdsopgaver, såvel mundtlige som skriftlige. Udover I-bogen vil vi også arbejde med grammatik som integreres i undervisningen. Jeg glæder mig til et spændende år i tysk sammen med 7.y. Marianne Nielsen

13 Hjemkundskab i 7. klasse i skoleåret 2012/2013 Kære forældre og elever i 7. klasse. Vi vedlægger plan over arbejdet i hjemkundskab i år, så I kan følge med i hvad vi laver. Da hjemkundskabsfaget har ændret sig en del i de sidste år, betyder dette, at vi ikke længere kun laver mad, men også skal lære at være forbrugere og gerne bevidste forbrugere, så vi kan svare på Hvad vi spiser? Hvad det indeholder? Hvor det kommer fra? Hvilken indflydelse det har på kloden, at vores mad kommer langvejs fra? Hvordan næringsindholdet, smag og udseende er i den mad vi spiser, når vi spiser hjemmelavet, halv- eller helfabrikata? Hvilken betydning det har for kroppen, at vi spiser det vi spiser. For at kunne få svar på ovenstående, vil det være nødvendigt også at gå på opdagelse i byens butikker og se film. Derfor skal I være opmærksomme på, at eleverne ikke hver gang får noget at spise. Husk!!! Derfor madpakken. Vi vedlægger en plan over hvornår eleverne har hjemkundskab, da det er hver anden uge. Skulle I have spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på intra. Hvis der er forældre, som kan byde ind med ekspertise indenfor faget, hører vi også gerne fra jer. Vi har tidligere haft stor glæde af at have besøg i hjemkundskabslokalet, så I er meget velkomne. Skulle der være elever, som er allergiske overfor fødevarer, bedes I give jeres barn seddel med. Med mindre vi har modtaget en seddel, forventer vi, at alle smager på alt.

14 Planen er foreløbig og der kan forekomme ændringer. Planen kan altid findes under klassens dokumenter. Holdplan til hold 1 og 2 kommer efter efterårsferien, når vi har lært eleverne at kende. Mvh. Helle Nysæther & Marianne Nielsen Årsplan hjemkundskab 7. klasse 2012/2013 Uge 33 intro Uge 34 intro Uge 35 drengene hygiejne Uge 36 pigerne hygiejne Uge 37 drengene tomater stilken, bøffen og blommen Uge 38 minisamfund Uge 39 pigerne tomater stilken, bøffen og blommen Uge 40 drengene æbler Uge 41 pigerne æbler Uge 42 efterårsferie Uge 43 drengene eksotisk frugt Uge 44 Avisuge Uge 45 pigerne GoCook FDB Uge 46 drengene GoCook FDB Uge 47 pigerne eksotisk frugt Uge 48 hold 1 kål Uge 49 hold 2 kål Uge 50 hold 1 julebag Uge 51 hold 2 julebag Uge 52 juleferie Uge 1 juleferie Uge 2 hold 1 mad fra andre lande - planlægning Uge 3 hold 2 mad fra andre lande - planlægning Uge 4 hold 1 mad fra andre lande lave mad + fremlægge Uge 5 hold 2 mad fra andre lande lave mad + fremlægge Uge 6 SEX Uge 7 pigerne maddetektiver Uge 8 vinterferie Uge 9 drengene maddetektiver Uge 10 pigerne byg en bedre lasagne Uge 11 drengene byg en bedre lasagne

15 Uge 12 pigerne kartoflen Uge 13 påskeferie Uge 14 drengene kartoflen Uge 15 pigerne supersize me Uge 16 drengene supersize me Uge 17 pigerne maddetektiver Uge 18 drengene maddetektiver Uge 19 hold 1 citronen Uge 20 hold 2 citronen Uge 21 hold 1 brød på gærdej, bagepulver, uden hævemiddel Uge 22 hold 2 brød på gærdej, bagepulver, uden hævemiddel Uge 23 hold 1 kruspernille og andre krydderurter Uge 24 hold 2 kruspernille og andre krydderurter Uge 25 hold 1 afternoon Tea med engelske kager Uge 26 hold 2 afternoon Tea med engelske kager Årsplan for Idræt 7. klasse 2012/2013 Undervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i Undervisningsministeriets læseplan for faget idræt. Undervisningen vil foregå ude, i Tingagerskolens gymnastiksale samt i en af hallerne ved Midtfyns Frittidscenter. Som udgangspunkt er vi udendørs fra august til efterårsferien, indendørs fra efterårsferien til påskeferien, og udendørs igen fra påskeferien til sommerferien. Der gives besked via intra om hvor undervisningen foregår. Vi vil i undervisningen komme omkring Kroppen og dens muligheder Idrættens værdier og idrættens kultur. Herunder Løb, spring, kast Gymnastiske færdigheder Boldbasis/boldspil Rytmisk bevægelse Opvarmning Træning Samarbejde Fysisk udvikling Konkurrence Bevægelseskvalitet Krop og motion Etik og regler Projekter bl.a. o-løb

16 Aktiviteter (eksempler) Stafetter, opvarmningslege, løb, battle, musik og bevægelse, gruppearbejde, spring- og redskabsgymnastik, lege, julerundbold, fodbold, grundtræning/styrketræning/fitness, langbold, ultimate, softball, m-bold, basket, hockey og volleyball. I de forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret, vil aspekter af at konkurrere, eksperimentere, afprøve, samarbejde, træne, udtrykke, lege og skabe indgå som en naturlig del af undervisningen. Der vil være lektier for i idrætsundervisningen. For yderligere information om idrætsundervisningen i 7. klasse, henvises til Mange Idrætslige Hilsner John, Trine og Allan Tingagerskolen Årsplan i biologi for 7xyz i skoleåret Der arbejdes inden for hovedområderne: - De levende organismer og deres omgivende natur. - Miljø og sundhed. - Arbejdsmåder og tankegange. - Biologiens anvendelse. Vi anvender grundbogssystemet Bios, som vi har tegnet abonnement på. Det er en i-bog, som vi har adgang til på følgende adresse: Indholdet er: Ferskvand Græsstepper Landbrug Kroppen Motion Sex og samliv Brug af vilde dyr og planter

17 Cellen livets byggesten Gennemgang af stoffet vil udgøre en stor del af arbejdet, mens studier af naturen vil indgå, når eleverne laver opgaver. Faglig læsning indgår i faget, for at træne læsningen af vanskellige faglige tekster. Alle kapitler trænes og afsluttes med tests i Bio-tjek, der er en digital test, der minder om den afsluttende prøve og de nationale digitale tests. Jens Verner Andersen Årsplan i Fysik og Kemi 7. klasse Bogsystem Kosmos A (elektronisk), og El-7 huset Emner Måling af tid, længder, temperatur og masse. Tilstandsformer. Tyngdekraft, tryk, Opdrift. Elektricitet, strøm, batterier, spænding og modstand. Kemiske egenskaber, sikkerhed i kemilokalet. Krystaller og adskillelse af stoffer. Atomer, grundstoffer, kemiske forbindelser og kromatografi. Stoffer brænder, Ild og flammer. Undervisningsmetodik Klasseundervisning Forsøg, rapportskrivning Fremlæggelser Div. Film. Evaluering Rapportskrivning på pc/tablet Fremlægning af forsøgsresultater. Test/prøver

18 Alan Olsen Årsplan engelsk 7.y Årets arbejde vil tage udgangspunkt i følgende områder: De kommunikative færdigheder dvs. at eleverne først og fremmest vænner sig til at anvende sproget i almindelige dagligdags situationer. De skal blive mere opmærksomme på forskelle i regionale varianter af engelsk. De skal lære at forberede og holde et kort foredrag. Fra danskfaget overføres og anvendes viden om forskellige genretyper. Lære at hente og sortere informationer på engelsk fra forskellige medier og informationskilder. De skal kunne lytte, tale, læse og skrive i et enkelt sprog. Sprog og sprogbrug dvs. at der skal arbejdes med ordforråd, udtale, sprogrigtighed. Eleverne skal lære at skelne mellem tale- og skriftsprog. Der skal arbejdes med grammatik og retstavning. Kultur- og samfundsforhold dvs. at eleverne skal opnå kendskab til kulturen i engelsktalende lande. I år vil der fortrinsvis blive arbejdet med Australien. Det geografiske og historiske aspekt vil ligeledes blive inddraget som et væsentligt element i undervisningen. Det amerikanske valg vil få sin egen plads netop i år. Der tages primært udgangspunkt i Gyldendals netportal til engelsk: men mange andre hjemmesider vil også blive anvendt. Arbejdsformen vil variere mellem individuelt arbejde, par- og gruppearbejde. Der arbejdes fortrinsvis i emner. I år vil disse være: Travels: og herunder Holidays and dream vacations Entering another culture Escapism Firsts: og herunder First love Inventions Adventures I årets undervisning vil der blive anvendt mange forskellige teksttyper - bl.a. film, lyd og billeder.

19 Palle Drost

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Engelsk på Eggeslevmagle Skole

Engelsk på Eggeslevmagle Skole Engelsk på Eggeslevmagle Skole Fra skoleåret 2012/13 undervises elever i faget engelsk også på 1.og 2. klassetrin. Indholdsfortegnelse Engelsk på Eggeslevmagle Skole... 3 Formål for faget engelsk (www.uvm.dk)...

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

A New Life Pioneers in the American West

A New Life Pioneers in the American West A New Life Pioneers in the American West Den jyske hede var i århundreder et tyndbefolket område, hvor befolkningen møjsommeligt tjente til livets ophold på den næringsfattige jord. I 1850 ankom tusind

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0

Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Læreroplæg Skrivning Skriftlighed er et flerfagligt tema i studieområdet, hvor de samspillende fag er: Dansk Kom/IT Biologi Teknologi Lektioner 10 8 8 10 Elevtid 2 2 2 0 Dansk 10 timer Se tv-programmet

Læs mere

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr.

Årsplan 7. klasse Engelsk - 2010/11 Ugenr. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Hvad skal der ske Ingen engelsk i uge 32, da onsdag er Opstartsdag for hele skolen. Uge 33

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse

Læsepolitik. Børn elsker bøger og sange, ungdommen er vild med sociale medier i skolen lærer alle at læse Institutions- og Skolecentret Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup www.htk.dk Så fokus på sprog og skriftstimulering handler grundlæggende om at give børn de samme muligheder for at opnå et liv

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse.

Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Ahi Internationale Skole Årsplan 2012/2013 Hjemkundskab for 7 klasse. Årsplanen er blevet til ud fra undervisningsministeriets nye Fælles Mål. Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne

Læs mere

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling

Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Dansk som andetsprog og sproglig udvikling Målgruppe: Lærere i sprogstøttecentre og modtagerklasser, lærere med tosprogede børn i klasserne samt andre interesserede Tid: 23. april kl. 15-17.30 Sted: Medborgerhuset

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Planlægningsguide til situationsdidaktik

Planlægningsguide til situationsdidaktik Planlægningsguide til situationsdidaktik Af Jeppe Bundsgaard og Simon Skov Fougt Denne planlægningsguide er et arbejdspapir for den enkelte lærer, når der skal planlægges et situationsdidaktisk forløb

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015

Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Årsplan Engelsk 6.a og b 2014-2015 Vi bygger videre på det I lærte sidste skoleår. I år vil der blive mere skriftlighed, og flere små mundtlige fremlæggelser. Vi arbejder med et bogsystem der hedder A

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere