Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010"

Transkript

1 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2010 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året har været involveret i. Som paraplyorganisation for 54 selvejende institutioner i 2010 har Børneringen ydet administrativ, driftsmæssig og rådgivningsmæssig bistand til de tilsluttede institutioner, varetaget lønudbetalingen til institutionernes personale, samt udarbejdelse af institutionernes årsregnskaber. Hver enkelt institution tilknyttet Børneringen er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter og egen bestyrelse. Børneringen er rådgivende for disse, og altså hverken tilsynsførende eller besluttende organisation for institutionerne. Udover varetagelse af Børneringens kerneydelser løn og regnskab for institutionerne, samt individuel rådgivning og vejledning til institutionerne efter behov - har Børneringen i 2010 også gennemført følgende aktiviteter: 1. Nye institutioner i Børneringen Pr. 1. januar 2010 var det en glæde at kunne byde velkommen til syv nye institutioner i Børneringen fordelt på tre kommuner: København: Frederiksberg: Lyngby-Taarbæk: Børnehaven Engle Husum Sogns Menighedsbørnehave Husum Sogns Menighedsvuggestue Korsagergård. Menighedsbørnehaven, Maglekildevej Menighedsbørnehaven, Pile Allé Menighedsbørnehaven, Storm P. vej Lyngby Menighedsbørnehave Vi håber, at skiftet fra tidligere paraplyorganisation til Børneringen er forløbet forholdsvis uproblematisk for de nævnte institutioner, og vi håber, at institutionerne i løbet af året har nydt godt af Børneringens stærke netværk og forskellige tilbud om fælles aktiviteter, rådgivning m.v. I løbet af efteråret 2010 modtog Børneringen henvendelser fra en række institutioner, som kunne være interesserede i at skifte paraplyorganisation. Der har i den forbindelse været afholdt diverse møder og samtaler med de interesserede institutioner, og i slutningen af 2010 blev der indgået administrationsaftaler med flere nye institutioner, som vi glæder os til at byde velkommen. Samtidigt var der desværre to institutioner, som i efteråret 2010 valgte at skifte paraply. Børneringen er kede af deres beslutning, og de ønskes alt godt fremover. 2. Repræsentantskabsmøde 20. marts 2010 Institutionernes ledere og bestyrelsesformænd er Børneringens højeste myndighed, og de udgør i fællesskab Børneringens repræsentantskab. Repræsentantskabet mødes en gang årligt, og på dette møde drøftes og besluttes skriftlig årsberetning, regnskab og budget, samt eventuelle ændringsforslag og valg til Børneringens hovedbestyrelse. Institutionernes souschefer/afdelingsledere samt bestyrelsernes næstformænd er også inviteret som gæster til at deltage i repræsentantskabsmødet. Det årlige repræsentantskabsmøde i Børneringen blev afholdt den 20. marts 2010 på Pædagogisk Center, Frederiksberg. Side 1 af 7

2 På repræsentantskabsmødet blev den skriftlige og den mundtlige beretning for 2009, årsregnskab for 2009 og budget for 2010 drøftet og godkendt. Derudover blev der foretaget valg til Børneringens hovedbestyrelse. Som repræsentanter for lederne blev Birgitte Jørgensen (Stefansgården) genvalgt og Birgitta Carlsen (Den Gule Prik) blev nyvalgt og erstatter Kirsten Christensen (Rymarksvænge Vuggestue). Som repræsentanter for bestyrelsesformændene blev Merete Frøhling (Ungdomsgården og Pelikanen) nyvalgt og erstatter Jørn Bendtz Hansen (Humlebo) og Karin Dubin (Falkonergården) nyvalgtes til den ledige plads. Som øvrige medlemmer blev Kurt Brusgaard, Claus Høegh-Guldberg og Jens Hessel alle genvalgt. Endvidere blev Nanna Agerlin Petersen (Grønnebakken) valgt som suppleant for lederne. Der blev ikke valgt suppleanter for hhv. bestyrelsesformænd og øvrige. På vegne af hovedbestyrelsen var der en stor tak til Kirsten Christensen og Jørn Bendtz Hansen for deres mangeårige indsats for Børneringen. Den nyvalgte hovedbestyrelse afholdt efterfølgende konstituerende hovedbestyrelsesmøde, hvor Gitte Maribo blev genvalgt som formand for Børneringen, og tidligere formand Birgit Hemmingsen blev valgt som næstformand for Børneringen. Til repræsentantskabsmødet var planlagt et tema med oplæg fra Emilia Van Hauen: FARVEL EGOFEST - OG GODDAG TIL FORMÅL OG FÆLLESSKABER med en ledelsesmæssig vinkel Desværre måtte temaet aflyses da foredragsholderen ikke nåede frem. 3. Årsmøde den 29. april 2010 Årsmødet i Børneringen er årets samlingspunkt for alle dele af Børneringen. Til mødet inviteres alle i institutionerne bestyrelse, ledelse og personale samt samarbejdspartnere, hovedbestyrelse og øvrige gæster. Årsmødet 2010 blev afholdt på Axelborg, Vesterbrogade i København, og i alt deltog ca. 220 deltagere fra institutionerne, hovedbestyrelsen og gæster. Årsmødet blev indledt med en tale fra Børneringens formand, Gitte Maribo, og dernæst blev ordet givet til Thyra Frank, som holdt et foredrag med titlen: "Livsglæde og stjernestunder". Under den overskrift gav Thyra Frank inspirerende eksempler fra sin dagligdag som leder. Det drejer sig bl.a. om at skabe nogle rammer for de ansatte, der gør arbejdspladsen til et interessant og inspirerende sted at være. En arbejdsplads, som folk står i kø for at blive en del af. "Hvordan skaber vi i fællesskab en dagligdag, hvor alle på tværs af organisationen føler et medansvar for at nå målet hver dag?". Det gav Thyra sit bud på. Deltageren i årsmødet oplevede en karismatisk, humoristisk og hjertevarm Thyra Frank, der i 2008 blev kåret til "Årets Alle tiders Kvinde" og i samme år blev kåret til "Ridder af Dannebrog". I over en time tryllebandt Thyra alle deltagere, der kvitterede for oplevelsen med stående applaus, smil på læben og tårer i øjnene. 4. Hovedbestyrelse og forretningsudvalg i Børneringen Der har i 2010 været afholdt 4 møder i Børneringens hovedbestyrelse. Følgende emner har bl.a. været drøftet: Side 2 af 7

3 Forberedelse af repræsentantskabsmøde og årsmøde Organiseringen af hovedbestyrelsens arbejde og ansvar Afrunding af projekt Fremtidens institution frihed gør en forskel Modernisering af Børneringens hjemmeside Initiativer og arrangementer for institutionernes bestyrelser Nye initiativer fra kommuner og ny lovgivning på området Børneringens fælles aktiviteter for institutionerne i 2010 Samarbejdet med de andre paraplyorganisationer og DLO Behandling af institutionernes ansøgninger om økonomisk støtte og andre henvendelser fra institutionerne Regnskab og budget for Børneringen Ansættelse af ny forretningsfører Indførelse af klynger / netværk i Københavns Kommune Det årlige temamøde for hovedbestyrelsen blev afholdt den 18. november Der var sat flere emner på programmet; Revitalisering af psykologordningen Hvor der kan konstateres en vigende efterspørgsel, samtidigt med at institutionerne ønsker en højere grad af selvbestemmelse over både timer og udgift. Der er siden arbejdet med en ændret psykologordning med respekt for den kvalitet Børneringen står for sammenholdt med plads til institutionernes individuelle ønsker. Planlægning af Børneringens 70 års fødselsdag Hovedbestyrelsen drøftede Børneringens 70 års fødselsdag den og planlagde at igangsætte en række initiativer med henblik på at fejre Børneringen. Der blev udpeget tovholdere fra Hovedbestyrelsen og arbejdsgruppen blev siden suppleret med ledere fra institutionerne. Plan for kolonien Ebbeløkke Kolonien er desværre efterhånden ret slidt og der er behov for at få undersøgt muligheden for en renovering. Samtidigt ses på efterspørgslen efter kolonien og ikke mindst institutionernes behov når de er på koloni. De indledende drøftelser er i gang og må forventes at fortsætte ind i Afrunding på projekt Fremtidens institution Projekt Fremtidens institution er nu afsluttet og Hovedbestyrelsen kan glæde sig over frugtbare drøftelser. Der er fortsat hensat midler, som dog afventer Hovedbestyrelsens forslag til hvad de resterende midler skal bruges til. Børneringens forretningsudvalg har i 2010 afholdt 6 møder, hvor der, udover forberedelse af emnerne til hovedbestyrelsesmøderne, især er blevet drøftet de mere drifts- og personalemæssige sider af Børneringens arbejde, herunder ansættelse af ny forretningsfører / direktør. 5. Økonomisk tilskud fra fonde og privatpersoner Børneringen har igen i 2010 med stor glæde og taknemmelighed modtaget økonomisk tilskud fra en række fonde og privatpersoner, hvilket bl.a. giver Børneringen mulighed for fortsat at drive feriekolonien Ebbeløkke og yde et økonomisk tilskud til institutionernes koloniophold. I takt med at kommunerne ikke længere ønsker at afsætte økonomiske midler til feriekoloniophold for Side 3 af 7

4 daginstitutionerne, er det af stor betydning, at Børneringen fortsat med velvillig økonomisk bistand fra anden side kan tilbyde børnene i Børneringens institutioner et dejligt koloniophold i smukke omgivelser på Ebbeløkke. 6. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartnere Som paraplyorganisation for selvejende institutioner har Børneringen også i 2010 på vegne af institutionerne deltaget i dialog og møder med de enkelte kommuner, når der i kommunerne er blevet truffet større beslutninger med betydning for alle kommunens institutioner eller for den enkelte selvejende institution bl.a. omkring de nye madordninger for børnehavebørn, nye ledelsesstrukturer i kommunerne, budgetbeslutninger, nye dokumentationskrav og nye økonomiske styringsredskaber m.v. Dialogen har siden midten af 2010 været domineret af København Kommunes beslutning om at indføre kommunale klynger og selvejende netværk. Børneringen har måttet konstatere at netværk ikke er en blomst, som er vokset i vores have. Men nu hvor beslutningen endegyldigt er truffet arbejdes målrettet for at understøtte institutionerne i etableringen af netværk. Generelt kan konstateres, at kommunerne har haft en økonomisk opbremsning i 2010 og efteråret har budt på besparelser i alle kommuner. Børneringen har i 2010 intensiveret samarbejdet med de andre paraplyorganisationer og DLO, og har bl.a. deltaget i det årlige møde i DLO s organisationsudvalg, hvor paraplyorganisationernes formænd og forretningsførere drøfter forskellige emner af fælles interesse. I DLO-regi fortsatte også i 2010 samarbejdet mellem paraplyorganisationernes forretningsførere, der årligt afholder 3-4 møder, hvor sager af fælles interesse drøftes med fokus på de fælles vilkår og begrænsninger for selvejende institutioner både generelt og i forhold til de enkelte kommuner. I efteråret 2010 blev i DLO regi igangsat et arbejde med at se på en fremtidig struktur for DLO. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af formand Gitte Maribo fra Børneringen. 7. Bestyrelserne i institutionerne En af Børneringens vigtigste opgaver er at tilbyde institutionernes bestyrelser rådgivning og vejledning i alle de former for sager, som bestyrelserne ønsker at få bistand til. Også i 2010 har Børneringen så vidt muligt deltaget i møder og rådgivet bestyrelserne, når der har været behov herfor. Især i forbindelse med bestyrelsernes godkendelse af institutionens årsregnskaber, i større personalesager, i forhold til nye kommunale tiltag og ønsker, ved sammenlægning med anden institution, ved større strukturomlægninger eller byggesager, samt i juridiske spørgsmål søges Børneringens bistand som rådgiver og som deltager i møder og forhandlinger. Som noget nyt har flere institutioner i 2010 været interesserede i at undersøge muligheden for at blive private. Derudover tilbyder Børneringen også bestyrelserne forskellige temamøder og kurser i løbet af året. I 2010 har der været afholdt temamøde om privatinstitutioner og været afholdt kursus for nye bestyrelsesmedlemmer om bestyrelsens ansvar og pligter. 8. Institutionernes ledelse En af Børneringens hovedopgaver er at tilbyde institutionernes ledelser al den rådgivning, vejledning, vidensdeling og inspiration, som institutionernes ledelsesteam må have brug for i dagligdagen. Side 4 af 7

5 Udover den løbende kontakt, telefonsamtaler, møder m.v. med den enkelte institutions ledelse lægges der derfor i Børneringen meget stor vægt på at kunne afholde månedlige ledelsesmøder, hvor alle institutionernes ledelsesteam (leder, souschef, afdelingsleder) inviteres til at deltage. I 2010 har der været afholdt 8 ledermøder for ledelsesteam i Børneringens institutioner. Der har i gennemsnit deltaget ledelsespersoner fra institutionerne i ledermøderne. Udover almindelig orientering fra Børneringen og institutionerne er der også blevet drøftet bl.a. følgende temaer: Drøftelse og fastlægges af årets fælles aktiviteter i Børneringen Drøftelse af psykologordning og muligheden for yderligere tilpasning Gennemgang og drøftelselse af Børneringens traditioner og arrangementer Orientering af fælles interesse om aktuelle emner i kommunerne og institutionerne Løbende orientering om regler for bl.a. langtidssygefravær, mulighedserklæringer, formelle og uformelle samtaler i dagligdagen i institutioner m.v. Beslutning om indhold i kurser, temadage og studieture 2010 i Børneringen herunder beslutning om lederstudieturen Barcelona i 2010 Forberedelse og evaluering af repræsentantskabsmødet og årsmødet 2010 Afrunding af projekt Fremtidens institution frihed gør en forskel Planer for feriekolonien Ebbeløkke Planlægning af Børneringens fødselsdag Hjemtagelse af service til det personalejuridiske område Opfølgning på direktørens besøgsrunde til samtlige Børnerings institutioner Udover de fælles ledermøder afholdes også hver måned ledermøder kommunevis til drøftelse af kommunespecifikke problemstillinger. Ledermødet i juni foregik i Det nye Skuespilhus med en spændende rundvisning og efterfølgende frokost, og i december blev mødet traditionen tro afsluttet med en fælles frokost for alle. Årsledermødet for ledere, souschefer og afdelingsledere afholdes kun i ulige år, hvor der ikke er studietur, hvorfor det næste gang bliver i Netværket for souschefer og afdelingsledere i Børneringens institutioner, som blev startet i 2008, har i 2010 afholdt 5 fælles møder, hvor der har været fokus på souschefens/afdelingslederens rolle, konkrete erfaringer og udfordringer som mellemleder i en institution. Netværket indkalder selv til møder, sørger for indhold og oplæg, og bruger også hinanden i dagligdagen til konkret sparring og rådgivning. I efteråret 2010 havde netværket et inspirerende oplæg om souschefens rolle. 9. Lederstudietur til Barcelona maj 2010 Hvert 2. år (lige år) arrangerer Børneringen en studietur for lederne i institutionerne og i maj 2010 var ledere, souschefer, og afdelingsledere fra institutionerne og 2 Medarbejdere fra Børneringen, Michael Geneser og Winnie Kronholm, samt Børneringens formand, Gitte Maribo, på studietur til Barcelona. Studieturen var planlagt af studietursudvalget, bestående af Hanna (Humlebo), Ole (Syvstjernen) og Daniel (Ungdomsgården) og arrangeret af konsulentfirmaet Vilsbøll. Studieturen havde et godt og fagligt interessant program med fokus på idræt og bevægelse i institutionernes dagligdag. Side 5 af 7

6 10. DHL-stafetten i Fællesparken Børneringen arrangerede igen i september 2010 en fælles deltagelse i det årlige motionsløb, DHLstafetten i Fælledparken. Fra Børneringen var der tilmeldt ca. 100 fra institutionernes ledelse, personale og bestyrelser, og alle fik en god og anstrengende løbetur - og efterfølgende hyggeligt samvær i et fælles telt. I år - som noget nyt var der tilbud om fælles grillmad, salat og drikkelse arrangeret af Børneringens sekretær med hjælp fra køkkendamen i Louis P. Det hurtigste hold blandt Børneringens deltagere fik til fødselsdagsfesten den 4. marts 2011 overrakt vandrepokalen. 11. Kurser og temadage for ledelse og medarbejdere Børneringens ledergruppe vælger hvert andet år medlemmer til et kursusudvalg, som hvert år planlægger indhold i årets tilbud om kurser og temadage i Børneringen til efterfølgende godkendelse på et ledermøde i Børneringen. Der lægges vægt på, at kurserne er tilpasset de aktuelle behov i Børneringens institutioner, og at årets kurser og temadage er målrettet til både ledelser, personale og bestyrelser i institutionerne tilknyttet Børneringen. Interessen for at deltage i kurser tilrettelagt i 2010 var kraftig vigende, og flere planlagte kurser, blev desværre aflyst. Dog har følgende været afholdt: Juni 2010 Idræt og bevægelse i institutionen v/ Anna Bahrenscheer November 2010 StrongBODY strongmind v/ Chris MacDonald November 2010 Bestridelsens ansvar og pligter v/ Michael Engel 12. Jubilæer, leder/formandsskift, navneændringer m.v. i institutionerne I forbindelse med mærkedage i institutionerne i 2010 har repræsentanter fra Børneringen deltaget så vidt muligt. Børneringen vil gerne benytte også denne lejlighed til at takke afgående bestyrelsesformænd og ledere for deres indsats gennem årene, og samtidig ønske velkommen til alle de nye. 13. Psykologordningen Børneringens psykologordning med to ansatte psykologer yder pædagogisk/psykologisk bistand og rådgivning til personale og forældre i institutioner tilknyttet Børneringen. I løbet af 2009/2010 blev den nye model med et garanteret minimumstimeantal pr. institution afprøvet i praksis. Der kan i 2010 konstateres en vigende tilslutning til ordningen og sammenholdt med institutionernes pressede økonomi har der været drøftet en mulighed for at lave en mere individuelt tilpasset ordning. Med virkning fra er ordningen blevet revitaliseret og institutionernes betaling er fastsat på et lavere niveau, samtidig med at grundtildelingen er sat ned. Dermed håbes, at der fremover vil være en bedre udnyttelse af ordningen. 14. Kolonien Ebbeløkke Børneringens feriekoloni Ebbeløkke har i 2010 været udlejet næsten halvdelen af sæsonen (aprilseptember) til Børneringens institutioner og andre institutioner. Derudover har kolonien også været udlejet i stigende grad til private formål i weekender m.v. Side 6 af 7

7 Børneringens koloniudvalg (bestående af lederrepræsentanter fra institutionerne) har også i 2010 varetaget beslutninger om fordeling af koloniuger til institutionerne efter deres ansøgning, samt vedligeholdelse og nyanskaffelser m.v. Der er ansat en økonoma på kolonien, som sørger for den daglige madlavning og rengøring/indkøb under institutionernes koloniophold, men som derudover også varetager alle andre driftsmæssige forhold i samarbejde med Børneringens koloniudvalg. Der er i løbet af 2010 arbejdet lidt videre med planerne om en større renovering af koloniens faciliteter (børnehusene og især børnetoiletterne renoveres, flere og bedre faciliteter til overnatning og kursusafholdelse for voksne m.v.). Desværre har det ikke været muligt at skaffe eksterne bidrag til finansiering i det omfang, der var håbet på. Derfor afventer spørgsmålet om ombygning / renovering den fremtidige efterspørgsel og institutionernes ønsker til kolonien i øvrigt. 15. Børneringens medarbejdere og ledelse på kontoret I begyndelsen af 2010 måtte vi sige farvel til Børneringens mangeårige forretningsfører Dorte Vierø Hansen, som havde valgt at søge nye udfordringer. Herefter blev der iværksat en proces med at finde hendes efterfølger. I maj måned var opgaven afsluttet og Nete Dietrich blev ansat som direktør, idet man samtidig benyttede lejligheden til at modernisere titlen.. Nete Dietrich tiltrådte i stillingen 1. august 2010, men var aktiv i en række presserende sager hen over sommeren Tilgangen af institutioner havde bevirket at der var behov for en udvidelse af personalet. Behovet blev opgjort til henholdsvis ½ stilling til løn og ½ stilling til regnskab. Herefter blev Lotte Elleby ansat i den delte stilling fra 1. februar Et stort velkommen til både Lotte og Nete. I løbet af 2010 har personale og ledelse på Børneringens kontor i samarbejde med et eksternt konsulentfirma arbejdet på at videreudvikle interne arbejdsgange og udvikling af ledelses/teamsamarbejdet på kontoret. Dette arbejde blev afrundet af den nytiltrådte direktør i efteråret På hovedbestyrelsens vegne Gitte Maribo Formand for Børneringen Side 7 af 7

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012

Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Skriftlig årsberetning for Børneringen 2012 Den skriftlige årsberetning beskriver på overordnet plan de aktiviteter, som er gennemført af Børneringen, og de aktiviteter som Børneringen i løbet af året

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben.

Pædagogisk årsplan for. Kontoret 2013-2014. Leg, bevægelse & idræt. Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben. Pædagogisk årsplan for Kontoret 2013-2014 Leg, bevægelse & idræt Skovtrolden -> Fritten -> Gule Fritklub -> Klubben DGI-certificeret Nærvær Dialog Ansvar Fri tid STAFETTEN Kyringevej 1, 2700 Brønshøj.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Sørup Herregaard Sørupvej 26, 4100 Ringsted 16. marts 2015 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning Marts 2014 til marts 2015 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE

GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE BERETNING GENERAL FORSAMLING ERHVERVSSKOLELEDERNE GENERALFORSAMLING KL.16.30 ÅRSMØDE FRA KL. 9.30 2010 ONSDAG DEN 24. MARTS 2010 EUC LILLEBÆLT I AUDITORIET I TEKNIKERVEJ 2 I 7000 FREDERICIA ERHVERVSSKOLELEDERNES

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING ÅRSBERETNING 2004-2005 Center for Konfliktløsning. Nørrebrogade 32, 2200 n. tlf: 35200550 Layout: Sofie Myschetzky Forside fotos fra venstre: 1, 2 og 5: Torben Ulrik Nissen.

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde

Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende arbejde Jens Kristoffersen Tine Curtis Beretning Sund By Netværket 2002-2005 aktiviteter og betydning for det sundhedsfremmende

Læs mere

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier?

Tema: værdier. MDI BLADET August 2014. I dette blad: Robusthed klær den selvejende institution. Hvad skal vi med værdier? MDI BLADET August 2014 Tema: værdier I dette blad: Hvad skal vi med værdier? Blod, sved og savsmuld Kan værdier blive et problem i samarbejdet med kommunen? Robusthed klær den selvejende institution Pinligt

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 2015

ÅRSBERETNING 2014 2015 ÅRSBERETNING 2014 2015 INDLEDNING Det forløbne år har for Gentofte Børnevenner igen været et år med mange nye initiativer og store udfordringer. Noget af det, der har glædet os allermest er, at nye institutioner

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012

Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 1 Pædagogiske Psykologers Forening Bestyrelsens skriftlige beretning til generalforsamlingen på Hotel Nyborg Strand tirsdag den 13. marts 2012 Den skriftlige beretning omhandler væsentlige forhold for

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1

FOTO: KISEA BRUUN. Delegeretmøde 2013. KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 FOTO: KISEA BRUUN Delegeretmøde 2013 KANUKOKA Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat De Grønlandske Kommuners Landsforening 1 Indhold Praktiske oplysninger side 3 Program for mødet side 4 Delegerede og

Læs mere

INDSATS OVERFOR STORRYGERE

INDSATS OVERFOR STORRYGERE INDSATS OVERFOR STORRYGERE Indhold Indledning............................................................. 3 Storrygere som målgruppe............................................. 3 Arbejdspladsen som udgangspunkt

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011

LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 2011 LGF REPRÆSENTANTSKABSMØDE Naturama, Svendborg lørdag d. 12. marts 2011 LDSFORTEGNELSE INDHOLD PROGRAM... 3 GÆSTER VED REPRÆSENTANTSKABSMØDET... 3 DELGEREDE VED REPRÆSENTANTSKABSMØDE... 4 DAGSORDEN...

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008

POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 POLITIETS ARBEJDSMILJØ 2008 Arbejdsmiljøberetning pr. 1. januar 2009 Indhold 1 RIGSPOLITICHEFENS FORORD... 3 2 Præsentation af politiet... 4 2.1 Arbejdsmiljøpolitikken...4 2.2 Personaleforbrug...4 2.3

Læs mere