He1J. I. I REGNBUEN: MAJ OKTOBER l. E;~l~'~E;J7';FA:G~KR1;';T~IK;';'/~OP;'G~A~VE;;R-:::=========::::~----,'VJ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "He1J. I. I REGNBUEN: MAJ 1981-20. OKTOBER 1993. l. E;~l~'~E;J7';FA:G~KR1;';T~IK;';'/~OP;'G~A~VE;;R-:::=========::::~----,'VJ?"

Transkript

1 - "~=-= He1J. I FAGPOLITIK: STUDENTERHUSET OG REGNBUEN BffiLIOTEKSNOGLE PR. MAJ 1994 I\'lARTS OKTOBER 1993 I REGNBUEN: MAJ OKTOBER l E;~l~'~E;J7';FA:G~KR1;';T~IK;';'/~OP;'G~A~VE;;R-:::=========::::~----,'VJ?I J978 Dl 1983 : FAGPOLITIK (fagråd. pæd. Studenlerhuset. D2a: STUDE'NJERHUSET OG REGNBUEN 199) Psykolog For~(\lngel\. --+.( D2b: REG?'."BUEN OG AUTONOivfE 1993 ~ Socialislisk Forum, \\. D2c: DOKUMENTER I STIIDENTERHUSET 198.J-93 Kritisk Psykologisk Fnnlm. \. Dld: STRIDEN I STUDENTERJIUSET 199 [ 93 div. org. ) FORHISTORIE PRAKSISHISTORIE FOR RÅDGIVNING / TER.-\PJ: ~ A2'~~~O'~ ~~;;~;9;:::~::~R. : fu}.'dsi'vles STAR- S~ TER ".,--- Cl Cl : RNE FAGUGE NOTER --_..:>~ Fl - : EKSTERNE SKRIFTER." ~ KRITISKE PSYKOLOGER: 20. OKTOBER 1993 ] a: Stormen pn Sluden~rhusel G"l : AVISER & b: Afl}1ningen på Universilctc[ 7 SPRL\fGET: ~, ~c: Regi~teringenMstllden\u GI -,:'''-ESSe. ADVOKAT ivi:;vi ~) ~/ A"l-A'2,AliTONOMFAGPOLITiK '» ~ ~ ej - : IN1E&'iE FAGLIGE NOTER ~) ~... ~ -...;> AS - : REGNBUESKRlFTER --- -=);> THYLEJREN 1970: FO&\.fALSP..<l,RAGRAf /VERDEN 1970 DE FRIE STEDERS 11AJ.'J"lFEST - TIL STOlTE FOR THYLEJREN NQV Rester: OPTEC'iELSE: "KH-1.Jl-1.-NIELSE\"', JIORALSKE SJ..ELEJ'<-LVDR1;\GER /SKRJFT S8 STDDEVTERHr..':SET - DET EKSTRA. STYKKE pa DIN UVl.-I,L / SKRIn 88 VEDT.-EGTER TfL TfE.V..1:VAI&V-KO.WTEN / ill! 89 - K..-INfBALn-l.0t: I srudf;vterhuset/ BIOGR-I.F-A.!vXOXCE DEBA7GRUPPE 1S[[/DE,vTERHUSET NOV 89 L-I.D OS ca I OFFE.VSlVEil/ I NOV 89 LYDK4LDELSt.- TIL Sfl-DEB.-I.TGRLPPE i DEe 89 OJ! DEB:~TD..1GISH PROJEKTsrt.'DfDvTERJ-IUS/ LJRlFTSOKONOJIJ.' LVSGG.V/.'liG OM BEY7LLI...-C TiL ;"7r..:DEYTERHCSET.\L-lRTS I.SSOG,VI.VG OM BH1LLNlG TIL S7r..:DE?vTERHCSET.~PRlL 1990 "E'yDRJ,VGSFORSL4G TI! VEDTÆGTER Sf! i FUR~R 1990 KÆRE Ol'E NATHAS' F. IGUGT BREVJ.~X[jAR 90 KOLLEKT/V KD.WAK.TPERSOSER 1SIfS Hl'SGRl:PPE L -LV.~F LDK-ILER f SH FOTO: OPL-EG TiL ORGASISERl.VG KÆRE.YA7'HA,V OG.-LYDERSEl'.f (FOR FDLGEBREY: SE Hrs'-1 ns t'9j) i SEP 90 A;\:<;OG.YING FR.-! T&lTERGRC;PPE SOV}O F:T RF.JSEBREv.. LOK.-J.LE.V 1It lsders / J.-J.NC.-J.R 91 srude'vterhuset.. E.Y?RÆSE\TATIO:"; VEDR. fæl/af ljdstillfngspl WS 1 SH!APRiL 91 BEKR.FJTfGFlSF pj SH FR-J. UNnERSJTETET / AFfUL 91 PROB: J/m ls'.tl-1rjus f{. JXSEV 0(; SKRlFiUG KO.\D.IUXIK.H1D.\ /.~PEUL 91 KÆRE SH: BREVE FR. l.\jorte.v Sf ENDSEN TiL SH: JC;\,191 ÆVDRJXGSFDRSL~r; TIL r;f.,\ier-jlfor&ujl!xgioktober 91 TIL UW DU OPSTARTS- OG DfUF!'STILSKf.ID,,VOV 91 BREJ>- TfL DEKA";KiRSTEN KETSCHER.' DEC 91 EN KRiSE J SH: TIL FAGR1D. I,V,'TRAfJ (JG F.-JK[,'LTETSR10 /DEe 91.-/,\(GAE."'iDE Mu'S!KGRCPPERVE.. EN KL~GE OVER ERiK ALBRECffTSES MAPPED2a AKTI\lITETSGRUPPER STORMØDE MV lfeb 92 LÅN Af LOKALER JRØDE BANDE MARTS 92 AJ.vrr~IMPERlALISTISK MØDERÆKKE JSPISESEDDEL KLAGE TIL CAFEEN OVER USØMMELIG BEHANDLING1APRIL 92 OPFORDRING rll.. MERE FAGLIGT fndhold I SH I NW 92 STUDt:::NTERHUSET LEVER OG HAR DET GODT1UNlVERSITETSA\lISEN:VW 92

2 FREMMEDHAD, RACISME OG SELVTILSTRÆKKllIGHED / opråb PLANlÆGNING AF EFTERÅRET FRA GRUPPERNE / MAJ 92 E"I' NOTE AF PER ~PELLE BULL" JØRGENSEN VEDR LOKALEMANGEL [ SH IJULI 92 FORSLAG TlL PROCEDURE VED TAB Af NØGLER OMHUSKAFFE ANSøcNlNGSBLANKl:::r:TEGNING AF MEDLEMSSKAB ANSØGNINGSBLANKET: SOM GRUPPE I SH ANSØGNINGSBLANKET: ANSØGNING 0.\1 LOKALER opråb VEDR CAFEEN / SEP 91 VEDR MAJ'JIFESTATION MOD RACISME / ANn-RACISTISK NETVÆRK SEP 92 opråb OM ARBEJDE I CAFEEN I SEP 92 Tfi. FAGRÅD VEDR KONF'LlKT l SH I AUGUST 92 TIL BESTYRELSEN VEDR BEYILLlNGSSTOP Til. S8 / HUSAKTlVlSTER 92 FÆLLESUDTAI.EJ.SE MOD RACISME MV / GY SEr 92 VEDR. fællesudtalelsen; OM UB\'RL1GHED J SEP 92 NYE VEDTÆGTER OG FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER BEKÆ~IP FASCISJ\tE og RA.ClSA-lE /DEMO 21,NOV92 PROTESTBREV VEDR HASH OG FRJ HASH NU } SEr 92 REGNBUENS LUKALEBEHOV FOR SErvtESTERET 1993 / DEe 92 REFERAT AF VISIQNSMØDET 18.DEC 92 BRJ:V TIL BESTYRELSEN \'EDR SJOFLING LFM INDKØB AF PC' ER I JAN 1993 PAS PÅ EN BETJENT I UNIVERSITETET I JAN \9'») NØOLEEFTERS-YN I FEB 92 PAPIR TIL GENERALFORSA.V1LfNG / FEB 93 FÆLLES EUROPÆISK AKTIONSDAG: MOD NAZISMENS PEST OPSTILLINGSGRUNDLAG GANGE 2 TIL BESTI':'æLSEN FORSLAG TIL GENERALFORSA.,\fJ...INGSPUNK'f I FEB 93 VEnTÆGTSÆNlJR.11'J"CI:R; DESTYRELSEN; EKSKLUS[ON! FEB 93 TIL ALLE GRUPPER FRA SKAK J l\.1arts 93 1NTERN NAVNETJEKLJST,E I MARTS 93 TIL AKTIVlTErSGRUPPER VEDR.. INDMELDTE OG CAFEVAGTER/MARTS 93 SUKKER OG KAfFE I CAFEEN r~{arts 93 VEDR- STORSKRALD rmarts 93 STATISTIK OVHR FREM\1ØDTE GRUPPER TIL REP.MøDEr MARTS 93 ERHVER\'SLIVET I KONSISTORJLM I POLITIKKEN 19,MARTS 9) flygtningearrange\it I.<\PRlL 93 ARBEJDSDAG [SH INDKAlDELSE I APRIL 9) KÆRE AKE'l1TETSGRUPPE VEDR BOOKIr-;'G AF LOKALER / tltw 93 MODEL FOR RøVRENDINGSPROCESSERI PSYKOLOGISK LABORATORIUM OM NYE AKTIVITETSGRUPPER l SH I MAJ 93 REGNBUEN: ANSØGNING OM MANGrOLDTGGØRELSESSTØTfE I MAJ 93 HUSORDEN VEDR AKTIVITETSGRUPPERS FORPLIGTIGELSE I IDNI q] t.inlversitetets ROLLE l SAMFUNDET I OLE VIG JENSEN AUGUST 93 ÆNDRINGSFORSLAG TIL GF "VÆR OVENPÅ. SLiP SVINET LØS OG KOM "Ol TIL SH j VERDEN 2;.SEP 9J SEMESTERSTARTSFEST DET ETISKE REGNSKAB ffhyssen OG PRUZAN KULDEN J DIGT STOP BESTYRELSENS KARRIERERÆS! I SAGT AF RØDDER I BESTYRELSEN YERDENSERKLÆRlNG OM MENNESKEREITIGHEDERNE

3 A.rtikdtt. t::nl.v.-r h<jr ~um medlem <11 ~miundet rel III sociaj tryghed og har krav på. al r konomiske. sociale og kullun::lle rettigheder. d.:r er uundværlige for hans værdighed og hans personligneds frie udvikling. gennemføres ved nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde og i overensstemmebe med hver stats cr,ll.anisathln ug hjælpekilder...\rtlkell.j. I. Enhver har ret til arbejde, lil fril valg af beskæftigelse, til relfærdige og gunstip: arbejdsvilkår og til be ~li.yl1e1se mod arbejdsløshed. ~ ;;nhvcr har uden {arskel ret tillige løn for lige arbejde. 1. t=:nhvel, der arbejder, har ret til el relfærdigl og gunsligt vederlag, der sikrer ham selv og hans familie en menne.~keværdjgtilværelse, og om fornødent tillige til andre sociale beskyttelsesfuranstaltninger. 1 r"lwer har ret til at danne og indlræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser. ArtLkd 2-1. Enhver har ret til hvile og frilid. herunder en rimelig begrænsning af arbejdsliden, og til periodisk ferie med løn. Artikd.l5. I. fnhver har ret til en sådan levefod, som er lilstrækkelig til hans og hans families sundhed og velvære, herunder lil føde. klæder, bolig og lægehjælp og de nødvendige sociale goder og ret til tryghed i tilfælde af arbejdsløshed. sygdom. udarbejdsdygtighed. enkestand, alderdom eller andet tab af fortjenstmulighed under omstændigheder, der ikke er selvforskyldt. 2. MØdre og børn har krav på særlig omsorg og hjælp. Alle børn skal. hvadenten de er født i eiler udenfor ICgleskab. have den samme sociaje beskyttelse. AJIiILoI ~. I. Enhver har ret lil undervisning. Undervisningen skaj være gratis. i det mindsle på de e1emenlære og grundlæggende trin. Elementær undervisning skaj vtere obligalarisk. Teknisk og faglig uddannelse skal gøres almindelig tilgængelig for alle, og på grundlag af evner skal der være lige adgang for alle til højere uno dervisnill!!. 2. Undervisningen skal tage sigte på den menneskelige personligheds fulde udvikling og på at styrke respeklen for menneskerettigheder og grundlæggende friheder. Den skal fremme fornåelse. tolerance og venskall mellem ajle nationer og racemæssige og religiøse grupper, og den skal fremme De forenede Nationers arbejde til fredens bevarelse. J. I-or.cldre har førsteret til at væl~e den form for undervisning, som deres børn skal have. AJIiIL.U7. L Enhver har ret til {ril at deltage i samfundets kulturelle liv, til kunslnydelse og til at blive delagtiggjort i \lidenskabens fremskridl og dens goder..:!. t:nhver hu RI lil beskyttelse af de moralske og malerielle interesser, der hi.:lrører fra en hvilken som hellil vklenskllbelig.linerzr eller kuns!.nerisk frembringelse, som vedkommende haj skabt. AltilleI 2ll. lnhver har krav på en social og inlernational orden, i hvilken de i denne erklæring nævnte rettigheder og friheder fuldlud kan virkeliggøres. AJIiILelZ9. l. Enhver har pligter overfor samfundet. der ajene muliggør personlighedem rrie og fulde udvikling. 2. Under udøvelsen af sine rettigheder og friheder er enhver kun underkastet,ie.begi"ænsninger, der er filslsal i loven ajene med det fonnåj at sikre skyldig anerkendelse af og hensyntagen lil andres rettigheder og {riheder og med det {onnål at opfylde de retfærdige krav, som moralen, den offenllige orden og det al mene vel stiller i el demokratisk samfund. 3. Uis.sc reltigheder og friheder må i intet tilfælde udøves i sirid med De forer'ede Nationers formål og princ;ippc:r. An.elJO. Inlel i denne erklæring må fortolkes som givende nogen stat. gruppe eller enkeltperson hjemmel til at ind ladc sig på nogen virksomhed eller forelage nogen handling, der tilsigter al nedbryde nogen af de heri op- regnede rettigheder og friheder. Uniftrsal Declantion CIf Human kiahts (Danish) OPVI5. VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE De forenede Nationers officielle tekst til verdenserklæringen om metl1u! slærerrighedeme foreligger på de fem officielle sprog: engelsk, fransk. kinesisk. russisk og sponsk. Den følgende oversæt/else er udmbejdel af Danmarks udenrigsminirurium. DE FORENEDE NATIONERS INFORMATIONSKONTOR H. C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V

4 VElIDENSERKLÆlUNGEN OM MENNESKERETI1GI~"'.DERNE Vedtaget og offentliggjort den IO. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket looende \lærdighed og al" de. lige og ufortabel ge rettigheder for alle. medlemmer afden menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i...erden,.. tijsidesættelse af og foragt for menneskereuighederne: har ført til barbariske h.andlinger. der har oprørt menneskehedens samvittighed, og da skabelsen af en verden, hvor menneskene nyder tale og trosfrined og frihed (or frygt og nød, er blevc:l forkyndt som folkenes højeste mål.. det er af afgørende betydning, at menneskereujghedeme beskyttes af loven, hvis ikke mennesket som en sidste udvej skal tvinges til al gøre oprør mod tyranni og undertrykkelse,..dd er af afgørende betydning at fremme ud...iklingen ar...e.nskabe1ige. forhold mellem nationerne,.. Dc forenede Nationers folk. i pagten påny har bekræftet deres tro på fundamentale menneskereuighe der. på menneskets værdighed og...ære og på lige rettigheder for ma:nd og kvin1er. og har besluttet at fremme sociale fremskridt og højne le...evilkårene under større frihed,.. medlemsstaterne har forpligtet sig til i samarbejde med De forenede Nationer at arbejde for fremme af IJmindeJig respekt (or og overhojdeht afmenneskeleujgbedel og fundamentale: frlhed3rettigheder,,,--.. PLENARFORSAMLINGEN.. en (æues forø1ejse af disse rettigheder og friheder er af den største betydning fer den fulde...irkeliggørelse af denne forpliglelse, derfor nu denne VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERElTIGHEDERNE som et fælles mål for ~e folk og alle nationer med det formål, at ethvert menneske og ethvert sarnfundsorgan stedse med denne erklæring for øje skal stræbe efter gennem undervisning og opdragelse at fremme respekt for disse rettigheder og friheder og gennem fremadskridende nationaje og internationale foransta1tninger at sikre, at de anerkendes og o\lerholde.s overalt og effektivt, både blandt befolkningerne, medlemistaterne og blandl befolkningerne i de områder. der befinder sig under deres styre. AnlbII. AUe mennesker er født frie og lige i værdighed og reuigheder. De er udstyret med fornuft og sam...ittighed, og de bør handle mod h\lerandre i en broderskabe~sånd. _1. Enhver har kra\l på ajle de rettigheder og friheder. som nævnes i denne erklæring" uden forskelsbehand Jing af nogen art, f. eks. på grund af race, farve. køn. sprog. religion. politi."lk ejler 3n,ien anskuelse. nalional eder social oprindelse. fonnueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Ocr skal heller ikke gøres nogen fonkel på grund af det lands euer områdes jurisdiktionsforhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvadenlen deue områd,-: er uafhængigt, under ronnynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets su\lerænitet på anden m<ide er hegrn:nset. _3. Enhver harrel til li... frihed ogpel's(lnlig sikkerhed. _... Ingen ml holdesi &la...eri eller trældom; sla\leri og sla\lehandel under alle former skal vrere forbudt Inlen må underkastes tortur eder gnjsom, umenneskelig eller vanærende behandling eller Slraf...." Ethvert menneske har overalt i verden ret til at bli...e anerkendtsom rewubjekt. AnlbI7. Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttc!se. ~J1e har ret tillige beskyttelse mod enh\ler forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og I,'od enhver tilskyndelse til en d.dan fonkelsbchandling. AnlbIL Enhver har ret til en fyldestgørende- oprej.sning ved de kompetente nationale domstole for handlinger. der kjlltnker de fundamenlale rettigheder. som forfatningen eiler kwen giver vedkommende. ArtiI<d9. 7 Ingen må undc:rkastcs.,.:( 'g anholdelse. tilbageholdelse eller landsforvisning. Artikd IO. Entw~r har under fuld ligeberettigelse krav på. en ~lfæroig og offentlig behandling ved en uafhængig og uparllsk.doms1?i, når der skal træjtes en afgørelse med hensyn til hans rettigheder og forpligtelser og med hensyn 111 en hvilken som he1jt mod ham rettet strafferetslig ankjage. Artlld II. I. En.hyer~ der ankla~es for et strafbart forhold. har ret til at blive anset ror uskyldig, indtil hans skyld er godt&lort l henhold III lov ved en offentlig retshandling, hvorunder han har fået alle de garantier der er fornødne for hans forsvar. ~. In~cn må an~s f~r skyldig i. noget ~trafbart forhold på grund af nogen handling eller undladelse. der Ikke I henhold td nalionaj eller international ret var sln1bar på det tidspunkt, da den blev begået. Der skal heller ikke kunne idømmes strengere strafend fa:;tsat påden tid, da det strafbare forhold blev begået. AnikdI1. Ingen må være genstand for vilkårlig indblanding i private forhold, familie, hjem eller korrespon"dance, ej heller for angreb på ære og omdømme. Enhver har ret til lovens beskyttelse mod s!dan indbl1nding eller angreb. Artlldl3. I. Enh...er har ret til at beva:re sig frit og til frit at...ælge opholdssted indenfor hver stats grænser. 2. Enhver har ret Iii at forlade e! hvilkel som helst land, herunder sig eget, og til at vende tilbage til sit eget land. Artlkd 14 I. Enh"'cr har ret til i andre lande at søge og få tibtlet asyl mod forfølgelse. 2. Denne ret må ikke påberåbes ved anklager, der virkelig hidrører fra ikke-politiske forbrydelser eller fra handlinger i strid med De forenede Nationers formål og principper. Artlld 15. I. Enhver har ret til en nationalitet. 2. Ingen må vilkårligt berfvc.s sin nationalitet eller nægtes ret til at skifte na.tionalitet. Anikd 16. I. Uden begrænsninger af racemæssige, nationalitetsmæssige eller religiøse grunde har mænd Og kvinder, der har nået myndighedsalderen. ret til at gifte sig og stifte familie. De har kra'" på lige rettigheder med hensyn til indgåelse af ægtc:skab, under ægteskabet og...ed dettes opløsning. 2. Ægteskab skal kun kunne indgås med begge parters frie og fulde samtykke. 3. Familien er samfundets naturlige og fundamentale enhedsgruppe og har krav på samfundets og statens beskyttelse. Artlld 17.,. Enhver har ret til at eje ejendom såvel alene som i fællig med andre. 2. Ingen må vilkårligl berøves sin ejendom. ArtiI<dl8. Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eiler i fællesskab med andre. offentligt eller pri...at. at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udø...else, gudsdyrkelse og o...erholdelse af religiøse forskrifter. Anikd 19. Enhver har ret til menings- og ytrin,pfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at!øge. modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser, Artlld20. I. Alle har ret til under fredelige former frit at forsamles og danne foreninger. 2. lngen kan tvinges til at være medlem afen forening. ArtiIld 21. l. Enhver har ret til at deltage i sit lands styre enten direkte eller gennem frit vajgte repræsentanter. 2. Enhver har rel tillige adgang til offentlige embeder og hverv i :'lit land. 3. FolkeiS ilje skl1l være grundlaget for regeringens myndighed; denne vilje skal tilkendegives gennem periodiske og irkelige...alg med almindelig og lige valgret og skal udøves gennem hemmelig afstemning elter tils...arende frie afslemningsm!der.

5 ~ ( 'J/d j\~ Sl'OP bestyrelsens karriereræs!

6 Der er så megen, i verden, der er for meget. Vel særligt nu, i denne førtidskrigssituation. Hvorfor ikke tage bestik af, hvad dets undergangsform er - så det er livet, der leves, kærligheden, der vinder, uden krigen. KULDEN. Et sammenstød af uforenelige - sider der ikke vil ha' med hinanden at gøre - sider af kulde, der ikke kan række ud; og et møde, hvor varmen imellem - gnisten der findes ved at mødes - udlades i destruktion af centres periferi - organismer og død - i en proces afhinandens smerte - over? Men er der smerte, hvor ikke er? Menneskeligt ser man sig selv i den andens undergang; problemet der førte til at det kom så vidt, vildført, vildledt, fortabt af en større helhed hinanden imellem, vider ingen af- fordi bevidstheden ikke var eller kunne bevæge sig derhen. Kan bevidsthedens ikke-væren overhovedet forstås? På det religiøse område, der hvor også djævle må træde varsomt - og engle, disse blivende feer, der tager imod og fordeler: på dette område bevæger vi os kun sammen som sjæle fra samme kilde, og altid kommer vi med igen. Kalle f Regnbuen.

7 Indholdsfortegnelse r Det Etiske Regn~,(ab i kort begreb l' Det Etiske Regnskab i kort begreb.. Beretning Status Proces og metode.. Alle spørgsmål og lal. side 2 side 4 side 6 side 20 side 21 afprofessor, dr. phil. Peter Pruzan og lek.tor, dr. phil. Q/e Thyssen 1. Hvad er etik? Etik er ikke en facitliste over rigtigt og forkert. Elik er heller ikke en stærk personlig følelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Del er vigtigt, at mennesker har stærke personlige overbevisninger. Men i el samfund med mange livsformer kan man ikke forvente, at alle deler disse overbevisninger. ejler at man kan bevise, at de er rigtige. En handling er ikke etisk, blot fordi jeg kan acceptere den. Den er etisk, hvis alle berørte parter kan acceptere den. Etik handler lige så meget om en samiaieproces mellem parter som om samtalens produkt i form al handlinger. Samme handling kan både være elisk og uetisk enten for to grupper på samme tid eller for samme gruppe til forskellig tid. 2. Hvad er en samtaleproces? Når man ikke kan forudsætte enighed om rigtigt og forkert, må de berørte parter forsøge at diskutere sig frem lil enighed. Det kræver en samtale, hvor parterne definerer, hvem der skal tale, hvad der skal tales om, hvordan man skal tale, hvor dybt man skal tale, og hvordan samtalen skal begynde og slutte. Ingen part uden for samtalen kan styre den, og ingen enkelt part inden for samtalen kan diktere dens resultat. Samtalens parter har hver deres perspektiv. Derfor er udgangspunktet konflikt. Men samtalens mål er at afstemme parterne i forhold til hinanden. Det kan ske ved, 1) al de bliver enige, 2) at de bliver enige om, hvordan de skal håndtere deres uenighed. eller 3) at de bliver enige om, at de ikke kan blive enige. 3. Hvad er en interessent? En interessent påvirker eller påvirkes at en organisations handlinger og er derfor part i dem. En interessent kan være en person eller en gruppe, som omfatter mange personer. Det er ikke på forhånd givet, hvem der berøres af en handling, eller hvem der skal repræsentere en gruppe. Det afgøres i samtaleprocessen. 4. Hvad er tælles værdier? En værdi er et mål og ikke blol et middel til at realisere andre mål. Fælles værdier er kriterier, som organisation og interessenter er enige om at bruge til at vurdere, om organisationens handlinger er acceptable. Fæ'lles værdier er ikke identiske med hver enkelt persons værdier, eftersom ingen person "går op i" en gruppe eller en organisation. Da værdier ikke kun angår adfærd, men også motiver, har de el element af usynlighed. Først over lid kan man opnå tillid til, at en organisation betragter fælles værdier som mål, ikke som midler til at realisere andre mål. Det kræver harmoni mellem Io'ærdier og handlinger. 5. Hvad er et værdigrundlag? Et værdigrundlag er et samlet udtryk for de værdier, som en organisation er blevet enige med sine interessenter om at følge. El værdigrundlag er ikke udtryk for værdier hos en enkelt interessent. Alie interessenter må inddrages. Skal et værdigrundlag være brugbart, må det hver ken være banalt, selvmodsigende eller uoverskueligt. 6. Hvad er Etisk Regnskab? Et Etisk Regnskab er en måling af, i hvilken udstrækning en organisalion lever op til de fæl Jes værdier, den har forpligtet sig Iii at folge. Det bidrager Iii en samtaleproces. hvor værdier bliver levende integreret i organisationen. Det giver et omfallende billede af organisationens forhold til sine Interessenter og hermed al dens chancer for at overleve og udvikle sig på lang sigt. I forhold til et traditionelt regnskab omfatter et Etisk Regnskab flere værdier, henvender sig til flere interessenter, og er udarbejdet og fortolket af alle interessenter. 7. Hvilke minimumskrav må et Etisk Regnskab opfylde? Et Etisk Regnskab bygges op omkring fælles værdier, som alle interessenter har medvirket til at fastlægge i en samtaleproces. Et Etisk Regnskab bruger spørgeskemaer til at "måle" på udsagn, som er konkrete udtryk for, hvordan interessenter giver indhold til fælles værdier. Et Etisk Regnskab udarbejdes med jævne mellemrum at en gruppe, som omlatter!lest mulige interessenter. Et Etisk RegnSkab skal offentliggøres. uanset om dets resultater er ubehagelige for en eller flere interessenter. Et Etisk Regnskab giver ikke mulighed lor at identificere enkelte personers besvarelser. El Etisk Regnskab giver ingen interessent monopol på at fortolke resultatet. Fortolkningen sker i en fortsat samtale mellem interessenter. Et Etisk Regnskab er ikke et strategisk redskab, som en enkelt interessent kan bruge til al fremme sine mål. Den indbyrdes balance mellem interessenter sikrer mod ensidighed. Opfølgning finder sted på punkter, som parterne er enige om, er kritisable. 8_ Hvad er grænserne tor et Etisk Regnskab? El Etisk Regnskab kan ikke sikre enighed. Det bygger på tillid og ansvar, og det kan over tid udvikle enighed. Hvis nogen afviser at deltage, kan de ikke tvinges til del Men et nej Iii at deltage er blot en anden negativ - måde al deltage i den samtale, som skaber organisationen. El Etisk Regnskab er ikke objektivt. Dets resultater skal fortolkes og kan omfortolkes. Det beviser ikke noget, men tegner et rigt og informativt billede af, hvordan interessenter opfatter deres forhold lil virksomheden. 2 3

8 Hej Alle Grupper!!! Fredag d. 1 oktober afholder Studenterrådet sin Semesterstartfest. De stiller selv en flok aktivister til div. vagter, men der skal også findes en hel del "folk fra huset" placerede i forskellige "nøglepositioner" Gør hvad I kan for at finde (fri)villige og kontakte mig snarest mulig. -L C;X ~ /Carin

9 ~~~===~~=~I-!, TIL ~ I ~ ''SIlJIEilmlEEl'', Kæ1AæG\IE 52, - JJ K. D.25/~. 10 Q----- M1ll:r foied CAÆ- ARBlillEf I SIlJIElIDMEEI' ~ a;= MJP. Kr F~ CAFmB ruocnrn 9:M!EL _ llim'lit I ær &\KElE~. JVF. SllJIH,'lIDffiElS <I!l'm'. ~. YSEME~TERSTARTSFESTT I,. OKTOBER ID NmEÆr!l'S EN }J) II:C G1llÆE TIL JEITE ARIl&JIE. ( M roe--groppens nmrere muænswringog_ fast-.1a>lgæ af de lå æ _te). l. so.mrterl:n.jse,!t præ;enteres idag i en p.ilil.ijæ.tim til stl.j:ierwje ræd et l:ri.1j.f'rle af svin. sm: en toot. '''kr ~. slip sv:iret løs. og kan til fest!!". fu~af tankøl an stmmt.erhuset 9'E sviæst:i ikke synes~ 1ft. aktive st::ujeren:ies ~t i de respektive universit:etsfag. ter stillfflterhust gen:m et ed roe arlejde rette op lå dette imge. (Kopi af "Svirebillale og sviretekst" ved13gt). 2. St:lrlenterlnJæt præ:;enteres overfoc 1IlO(11ffiTTff gennan ''StulentertøE - Info". III". 4, rept:errber 1m Si at sige u:ieluldænle 9E DI.lSikstE.rl i Købelhavns AftEriliv Få t:roos af. at Stulmt:e.rtuæts hverdag l::e5tår i en rædæ fag1.ige aktiviteter. SiI.eæs synes CafE'81 S:lII m,siksted opprioriteret ift. Mern s::m TI:IIIIe an st:ooenærfaglig aktivitet og_o Ih En ægyndmde ~dning af st:wmterlnjset vak fra det faglige synes.~. kan et ad hcc artejde etablere gr:uaileget f O[" en talan:e nt1p. at 9<aOO En "festlig :fagl:igbedll. Stærke festofile krafter i Studenterrådets øverste ledelse har besluttet, at medlemmerne skal kunne starte dette semester med et brag af en fest. Festen afholdes i en smuk symbiose med ydre alles centrale mødested: Studenterhuset. Festen vil i helt urimelig grad favorisere Studenterrådsmedlemmer med store rabbater, billige øl, livebands og andet guf! Så husk at betale dit kontingent, der giver dig mulighed for at deltage i dette gaveorgie. 3. S~. srm uie1tddæo:le llijsiksted i det Kø~ aftenliv. vil grm:let grntis arrejdskraft og salg af '~al::at- øl" virke kcnku:rreocefarvridro1e ilt. aoore lillsiksteder i KøteJtøvn. fu1d~ i rlette PJSbilat 00r~ af en ad 'to:. gru~. 4.--e:-r.eC~ ~ U!ifM.~. ~. Vær ouenpd, sup svinet Ios og kom lilfeslif Tid og sted: Studenterhuset. Købmagergade 52 (ved Rundetårn). Entre fra kj \ Husk din giro kvittering for betalt medlemskab giver dig adgang til 61- d_e_s_to_r_e_r_a_b_ba_t_e_r! -6

10 '<ære nyindskrevne studerende VELKOMMEN TIL STVDENTERHVSET. Studenterhuset er det fælles hus for alle studerende ved Københavns Vniversitet på tværs af fakulteterne. Huset er hjemsted for en lang række studenteraktiviteter: Musik, foto, international cafe, diskussionsgrupper, psykologisk rådgivning, o.m.a. Studenterhusets cafe, som du befinder dig i nu, er i semestret dagligt åben Mandag og Tirsdag fra , Onsdag og Torsdag fra og Fredag fra I cafeen foregår en række arrangementer, som live-musik, diskotek, fester, debatter, teater, og naturligvis den almindelige kaffe- og øldrikning. Hvis du tegner et medlemsskab af Studenterhuset for studieåret for den beskedne sum af 50 kr., opnår du at blive udsat for vores yderst studentejvenlige medlemspriser, hvad da også et enkelt blik på pristavlen vil overbevise dig om. Medlemsskabet giver også mulighed for at deltage i de forskellige aktivitetsgrupper, som huset rummer, eller sågar oprette en ny, hvis interessen skulle være tii stede. - Medlemsskabet giver dig også fri ddgang til en række arrangementer, som feks. medlemsfesten, der bliver afholdt Lørdag den 6/11. Men først er der RVS-FESTEN, Fredag den 17/9, med både diskotek og live-musik ("TOMORROW IS ROME"). Fra kl uddeler vi de første 100 liter fadøl gratis, så kom i god tid. HUSKDITGYLDIGEARSKORT! Altså: Tegn dit medlemsskab i baren nu! Hvis du vil vide mere, findes der en gul årsbrochure i baren. Heri står de fleste af de ting, som er værd at vide om Studenterhuset

11 København, d Ændringsforslag til vedtægter; Generalforsamlingen i Foreningen Studenterhuset, 25. september Forslag: Paragraf 22, stk. I. ændres til "ordinær generalforsamling afholdes to gange årligt i marts og september". Med venlig hilsen; Annette Stæhr Birgitte Ernst Rigmor Tetevide

12 (.;øndag L augus.~'.::1.::9,,-93=- _ Debat ---'=- Reklame og realitet AF MOJlTEN PALNER Sohuwej Søb!wg vis du vilse, bvorgodtet H bestemt produkt smager, behøver du - hedder dett en TV-reklame - bare at lukke øjnene. Men behøver do at lukire øjnene - med ret beset ligegyldige, forføriske rekla mer med kommercielle interesser.- 11M du præsenteres for de miserable vilkar, som ma:nge mennesker stadigvæk lever under? Og er de mange penge, 90IIl er blevet indsamlet til fordel fol" de udsultede og krigsafre.ikke kun.en måde, hvorpa vi betaler 08 fra egen darlig samvitighed? Eller er sjælen, oprigtigheden og medmenneskeligheden også tilstede? Set ud fra TV-reklamerne er bla. negle, tykkelse, tænder, vasketøj, bleer og binds sugeevne kimen til ooveretige1ige proble.:ne:r. Hvis forbrugerne da ikke ser lyset og køber de produkter. der giver ubegrænset ret' til at ase, mase, rive og 83., spilde på tøjet. stille.deres sjove sult eller give SIIlåfolk og kvinder sikkerhed og komfortde rigtige steder. Men er de udhungrede s0 maliere sultne for sjov? Hører de til de selvbevidste SWldhedsapostl~, som hal valgt ajdrig at blive fede? Bruger de blødende ofre for etniske udrensninger på Balkan bind med ek9tia kraftig sugeevne? Inden 1V 2 Nyhederne g;u j lufter; præsenteres vi for reklamer, 3I.Jll1 sl:m i skærende iwntnst til de gruopvækkeflde begivenheder. som. er virkeligheden for millioner af n~nnesk",r orer bele kloden. Fa sekwjder efter reklamerne er ophørt, dumper vi ned midt i andres ulykke. Jo TV el kontrasternes ka IJ.B.1 - i den henseende afspejler mediet ganske verden omkring os. AF DtB VIG JENSEN Unden!is7sUlgsminUtø (R) ar universiteterne den H rigtige rolle i dageds samfund? Dette,gpørgsmal stiller Peder Olesen Lanwm i torsd3gskronikken og tager dermed et tema op, der var ivrigt debatteret i 60'ernes univenlitetsrle.bat: eliteuniversitet eller masseui1ivetsitet. Peder Olesen I...arænanbefaJer nænnest en tilbagevenden til det første. Jeg tror ikke, at en sadan tilbagevenden til tidligere idealer er mulig eller 1mlIketig. For det første form der er et meget stort pres på de videregtende uddannelser. Der er tibned bj"ed politisk interesse for at imødekomme uddanne1aesbebovet, og dette er ligeledes et stort ønskefra befolkningensside. Fordet andet fordi. et land uden store naturressourcer må satse på. at udvilde befolkningens kundskabspotenliale til brug i mmgendagens servicesamfund. Men det er et relevant spørglllilai atstille, hvor~ ne ekspansion skal foregå. Inden for de sidste Ar er der sket en vis, men ikkeubæmmet: ekspansionaf universiteterne, men den væsentligste udvikliøg er foret3get ~ pa læreanstalterne, på. mellemuddanneleesinstilutioner og inden for korte videreg1lende uddannelser. Man kan i bøj i!!i'! ~e. om ViliarudiiYttS f AtspanmODSIDUl:ighe<!er ~n for mellemuddannelserne. Disse udaaol1eiseis styrke ~ været deres k!3ie pro. :tt:xcrriemæridg men det samtidig været en barri- ~enar-~ u ser, at disse o- ler var Så speciii1iiieiooe og Isolerede. JegVil derformegetgerne gå ind i en dndtelse af, om den lm,ljelske ide med 1l.2Q!rteclmichse,. altså institutioner for flere mellemuddannelser, kan 'være et svar på danske problemer. Der erjo allerede peget -pa de muligheder, der ligger i seminariekapaciteten. M Og i dag er universite- Er optagelsessystemet terne tilmed langt: bedre ru- retfærdigt, og vil det orerstet til denne opgave. Denn bovedet nogensinde blive uddannelsesstru m opfattet som sadan?'et gyar-, t- og stem, der giver goder til tol'skei1ui<iaiiieise! gijr de nogle ognægterdissetil an- en uanset omen øpoly- iiiiiiiizf fol' universiteterne dre, vil altid blive udsat for tcclmicll-kunstruk- de at bidra e u voldsom kritik, især når det tion lykkes eller ej, må uni se i bredden c oroi- drejer sig om goder, der opversiteteme og Iær~l:ai-- veauet og foretage en ud- fattes som afg0l'ende i livsterne påtage IlIg en YæJgejSe til kljlldiaat- o fol forløbet. væsentlig del af uddannel- SJremiveauel njvetslte-[ lnførelsen af kvute 1I-3Ysesopgaveme i &WtfwJdet,Iterne bar desværre ikke hafttstemet, bvor 6upplerende saledes som det ogsa blev sa.let Ved al indse disse mu- kvalifikationer indgår, er i resultatet af 60'ernes UDi- 1igheder, men dei1 erken- hvertfaldtænktsomforbedversitetsdndteise.. delse vil givet komme. ring af optsgelse:n. I en.ledende artikel samme torsdag skoser leder~ slaibenten mig..for at have været optaget af folkeskolereformen" på bekostning af de videregaende uddannel..". Hvor hukommelsen dog '" kort. Inden for det sidste år har et flertal af txilitisiæ partier, herunder mit eget, gennemført en plads- og økonomiaftale, en forskeruddanneises -reform og en styrelsesreform, som univenliteter og læreanstalter er fuldt 0ptaget af at genoemføre. De må have rimelige vilkår til uden væsentlige forstyrrelser at udføre den opgave, vi bar pålagt dem. Etvigtigtelementi denye reformer eri ØYngtUidføreIsen 31 hit optag, sam be~aer, at 1iiSbfubonerttev atgør.hvidre ansøgerede OP'" tager. ---neter derfor institutionernes ansvar, at de optagne :nar ae riødvendige kvafifik,, lionel', leii er sikker på :at man vil Je" e op til dette an- ~.?den vi må genoptage den aluu-lfilieiide og nødvendige drøftelse af univewtetern... plads i morgendagens samlurid. Berlingske Tidende 1. sektion 15 SKRIV I BERLINGSKE TIDENDE Kommentar fra Pressenævnet I Beclingske Tidende søndag 25:1.93 siger forhenværende minister Andenl Andersen i artiklen liadvarsel mod hård toøe blandt politikere«:»når Pressenævnet tager sagerne OP. tyder det -pa, at de tager udviklingen inden for den politiske debat alvorligt... For at forebygge rnisforstaelser vil jeg gerne gme Qilmærksom pil, at Pressenævnet indtil videre ~e har brugt sin focruelie ret til at tage sager op af egen drift, men udelukkende har behandlet sager,;iom er indbragt for nævnet af personer, SODI har meat sig lorurettet via medierne. Der er således ikke tale '0Dl, at IlæYIJet geimem karnktecen af sager, som bar været til bebandling, har taget stilling til de emner, medierne har beskæftiget sig med. Kau Bluhme, 11U!d/em alp~ En mærkelig skattelettelse Hvis man nu havde tillid til politikere, ville man måske.uden videre glæde sig til den med uskatterelormen.. lovede skattenedsættelse. Men med erfaringens skepsis har jeg foretaget en sammenligning mellem og 1994-skatteberegning. Udgangspunktet er folkepensionens grunddeløb for 1992, kr. plus en renteindtægt pil 323 kr. i alt kr. Der var et 3 pet.'s fradrag, som udgjorde kr.og et pasanfradrag -pa kr., altsa. til be5katning kr. Statsskatten var 22 pct., kommuneslmtten 30,8 pet. og Irirkeskatten 0,15 pet., og derved blev den samlede skat kr. Ved»relormeoo er der intet 3 pct.'s fradrag, og per80n~ fradraget er kun kr. Statsskatteprocenten andrager her 14,5, og med kommunaj- og lrirkeskat som ovenfor anført, er den samlede beskatningsjlfocent 46,05. og (kr ) x % giver en skat pil kr. Det vil sige, at i stedet for en skattelettelse Yille det være blevet en forbøjejse -pa ikke urindre end 604 kr. - eller mere end 8 pet. - hvis lireformenll havde været i kraft for Er det ikke mærkeligt, at det skal. kaldes en skatte~ løj Kroner, Fjenneslewej 24, 2700 BnmsJuJj Blandemaskinen i DR Der er mange glimrende musikudsendelser i Danmarlts Radio. Der er også en del musik, som man gerne undværer. Den kan man lukke for. Men uden for de egentlige rnusikudsendei.ser har det i mange år været skik at sprede umådelige mængder af musikstykker, musikstwnpec, bidder af pop eller politiske sange osv. Når man sa. o8s\ tager i betragtning de mange jingler, fanfarer og sære lyde, der indleder. afbry~ der og afslutter de fleste ud&endelser, vae det måske en ide, at de,ansvarlige for DR overvejer. om de medarbejdere, der betjeiler blandemaskinerne. ikke bør begrænses i lkres aktivitet. En gennemgribende sanering viue være befriende. Men i det mindste vil det være 'hensynsfuldt over lor de mange, der hal' nedsat hørelse, at 1lI1dlade at spille musik, når der tales. Musikken forhindrer simpelthen forståelsen af talen. På sin vis er radioen gæst i hjenunel. Og den gæst, der blæser -pa trompet, når entrderen åbnes, 0& som med mellemrum afbryder eller overdøver al tale ved at spille muaillstumper -pa en medbragt båndspiller, blivt.r næppe familiells bedste Yen. H Tvemwsegoard, Wi~' Helte/d} Den gode indsats i kirken For nylig vae vi til bryllup, hvor brudgodljllell var dansk og bruden engelsk. For dem i selskabet, :ioiil ikke talte dansk. blev den kirkelige handling dog lige sa interessant som far os andre; ~tells lm1er og f'ilje rakte nemlig vidt nok til hver gang at oversætte ritualerne til e.ogelsk. Selv om vi vidste, at den ~e piæstestaulfer yelfunderet,'bade hvad angår kimdskabei og' god viije, blev vi dog aile behageligt l-rort ,~..t..,. l...~..._...""

13 2.,JUNI 1993 FORSLAG TIL TILLÆG TIL HUSORDEN. Misligholder en aktivitetsgruppe dens praktiske forpligtigelser overfor huset kan gruppen gives en påtale. Samtidig orienteres gruppen om, at ved 2. påtale i samme semester kan gruppens status ændres til ekstern gruppe. Ved 2. påtale henstiller repræsentantskabet samtidig til bestyrelsen om at effektuere ændringen. Kalle & Rasmus.

14 Regnbuen Mandag 24/ TIL STUDENTERHUSETS BESTYRELSE. ANSØGNING OM MANGFOLDIGGØRELSESSTØTTE. i I I Jeg tillader mig hermed at ansøge om støtte til mangfoldiggørelse af materialet omhandlende "Dokumentation af en praksis" i 100 eksemplarer. De skal dels gå til alle de tidligere brugere af rådgivningen (78 personer, hvor jeg dog næppe vil kunne finde dem alle sammen idag), og dels til faglige kollegaer på Universitetet, til andre rådgivninger, blandt andet Studenterrådgivningerne, SR-bistand mfl, samt til KØbenhavns Kommune. og enkelte partier i Folketinget. Hertil - og det er endnu kun en tanke et eksemplar til hver af husets aktivitetsgrupper, så det bliver synligt, hvordan der kan arbejdes med rådgivning, og så der er noget at diskutere ud fra, noget at kritisere, så det kan gøres bedre fremover. Det vil dreje sig om skrevet helt færdigt ialt ca kr. 1%81,- ca 60 sider pr eksemplar incl en ryg. Pris pr styk ca når det er,%,&0;2og Det er mange penge, men jeg tror, at de er godt givet ud, også for Studenterhuset - og det sidste fordi der vil kunne skabes nye alliancer med mange andre steder, der vil kunne støtte op om huset, når det søges barberet eller ikke opnår den tilstrækkelige opbakning direkte fra universitetet. Håber på en velvillig behandling - og skal til slut gøre den tilføjelse, at kan støtten ydes, at den så kan bruges i dele, fx har jeg meget brug for nogle få eksemplarer nu, selvom jeg endnu ikke har en generel indledning færdig. Med venlig hilsen, I',I il 'I i, I: 'I j I II II " 'I il 1,

15 Om nye aktivitetsgrupper i Studenterhuset. Oplæg til5tormode og repræsentnnr5knb den 11. muj 1993 Efterhånden som huset vokser og mange nye aktivitetsgrupper søger om optagelse i Huset, er vi i bestyrelsen blevet stadig mere opmærksomme på, at der mangler en præcisering afde krav vi stiller til nye grupper i huset. Dette tænkt i forhold til de mere indholdsmæssige vurderinger af, hvorvidt en given gruppe har sin berettigelse i Huset eller ej. Dette bliver j øvrigt særlig relevant da vi for øjeblikket - som bekendt - står i katastrofal pladsmangel, og derfor bliver nødt til at foretage en mere præc)s udvælgelse og prioritering. I øjeblikket arbejder vi ud fra de kriterier som står beskrevet i Husordenen, nemlig at nye aktivitetsgrupper skal være: Studenterrelateret, dvs. være et tilbud der hovedsageligt retter sig mod studerendel. Må ikke være personligt profitorienteret. At gruppen i princippet skal være åben for alle studerende, således at ny tilkommende interesserede kan optages. At gruppens aktiviteter skat være i overensstemmelse med Studenterhusets formål, som udtrykt i vedtægterne 1. At gruppen skal kunne indgå på lige fod med andre grupper i huset, og herved påtager sig fælles vigtige husforpligtigelser som f.eks. at mode op til repræsentantskabsmøderne, deltage aktivt i Husets arbejdsdage, indgå i driften afhusets Cafe, rengøringsordningen etc. Diskussionen er ikke ny, den strækker sig faktisk helt tilbage til Studenterhusets start. Vi er i vores søgen efter de eksisterende kriterier for og tanker om.aktivitetsgrupper i Studeolerhuset stødt på prorektors "notat om Studenterhuset" fra 1990 (optrykt i sidste nummer af HusaR visen), og vi skal her kort citere et par strofer fra brevet. Citatet skal ikke forståes som et udtryk for et "diktat" fra universitetet, men citeres her, fordi prorektor faktisk rejser nogle centrale spørgsmål. Prorektor skriver bl.a.: Der bør opstihes en prioriteret liste over ønskede aktiviteter i huset. Ved prioriteringen bør navnlig to hensyn lægges til grund: At det er aktiviteter der er åbne for i princippet alle studerende ved universitetet_.. Det bør endvidere indgå i overvejelserne om en aktivitet allerede har rimelige vilkår inden for decentral studenterfaciiiteter eller uden for universitetet, om aktiviteten hænger sammen med andre ønskede aktiviteter og evt. er aktivitetsskabende. De aktiviteter der prioriteres højest bør tilsammen være åbenbare studenterhus aktiviteter og egnede til at tegne husets profil. Vi vil på stormødet prøve at eksemplificere problemet via en konkret ansøgning. Eksemplet er udelukkende tænkt som en illustration og kræver ikke en direkte stillingtagen" da gruppen har trukket sin ansøgning tilbage. På bestyrelsens vegne Christian &: Karsten Ovenstående afspejler meget præcist de diskussioner vi har haft i Huset de seneste år, og har også i høj grad været den rettesnor vi i praksis har fulgt. Kriterierne er meget overordnede og fonnelle, og stiller derfor ikke spørgsmålet om, hvorvidt eller hvorledes Studenterhuset skal afgøre om en ny aktivitetsgruppe er studenterhus relevant. Det er det spøgsmål som vi henned gerne vil starte en fælles diskussion i Huset om også på baggrund af, at vi i betyreisen allerede nu har haft de første "slagsmål" vedrørende dette. Er det muligt at stille disse mere indholo'imæssige.krav ti!!'.~',? aktiv!letsgrupper, og i så fald: Hvordan kan & skal disse se ud?.... I hvor stor udstrækning kan vi forlange at nye aktivitetsgrupper skal "ville" noget med "projekt Studenterhus"? Kan man skelne mellem studenter- og studenterhus relevans, og i så fald hvordan? Og hvad mener vf egentlig med begrebet "Studenterhus relevans"? Den nye aktiviletsgruppe skal i princippet være åben for alle studerende, men hvorledes med gruppernes indbyrdes sammenhæng og åbenhed - kan/skal nye aktivitetsgrupper "bedømmes" på grundlag afdisses samarbejdsmuligheder med de i forvejen eksisterende aktivitetetsgrupper? l At en aktivitet er "studenlerrelalcret" må belfsgtes som værende en megr/ b/ed formulering. da det både k4n dm!;,ke faglige,!;,ujturelje, sociale og ~tudentcrpolj[js'o:l:: a!;,tivileler. Vi ~r derfor dene bilene som ulilstrækkeligt j fol:bindelse med vorcs ugentlige behandling afan30gninger.

16 / si~ r~et~2 bavlist. K2.L'2~~t8!'ls,~r2s ved. 2.t d0 f!'':!e:s:-jt'cs"s ;;1.'1 e~c,:ics;;j'.lrt.:-.:t > h~...:::=d ;'[" :U;':l~.~ er d:z~ni!\~ fa!' cl,"] i gruppen_ l. 3''\ 2r vi vel e~:.ige 0:1. at.? :5. Sa ;;;I" d's:"' v21 i~(!(3.:1.:jge:: i ve.j'3:l..:o~. at... 4 Der er vel in62:l., der kan h~ve naget iqc~, at DaT" \<~n,la ik~-:e v<zre tvivl a:!'., Oll.: b,o:,; r~:ig. når jag. aer H'~'i3 vi sk3.1 :o;e p05iti.'r.:: RRP k:;.: tego:-i C: 2...r~]g s:':cl.l s~1;..-i 016s-1ig L-:,:':'~ b~steg~c!::::, ~,-=~.. _. _... _. _... ). :.>:t -;.or.'3:lcrf.:j:'~81i ; ~~L:.~l at :-o:51~.,;, ci~t ~-:g ~1~r- h2..:" j.l~::l:.:;, hv~:; ~t2:- ~r.dgl:: tln.~ I ~:;':"".:l~ h::!'.~e l:/.::~.,,:1::..;li:: -.=n.d.!":;, S-.:",-

17 RR.? :(at egori D: RRP kategori II: Ka~~kt~ri3eres ved tit ~ppellere.til forskellige ~e~~c3k= uvilje mod at blive RR. l. Nu skal vi jo lige pas.se på ikke e.c lade os RR. vil~8 bl!..led -=t sikb~rt hcl.';/e vu)ret g<:ldsh-e 2.r:.c.erledes. 3. Det. er urealisti::;li:: at 'cro, at. vi.alle kan id t:::.letid, s~, Don ikke jeg taler pt ma;:,_gcs vegne. n~r j2& _... ~.... Kara1<tcrlscrcs v.-o:d Il~ takl{els lille mig ll eller llland.lig l. ~ag ikke hensyn til l:!j G, je~ ". ~ _ Ja. jeg skal så~!':l.d ikl<e g~re mig klog p.. det hero, men 3. Det l\:<.1n gedt.-,r~re d~t lyc..er dumt, :ii:1en.... HRP L2."t:~e;:ori F; K<:~raleteriseres.v2d refere:n::er til iraveren(:e "autoriteter. l. Jeg? 30i1l 3. Jeg 4. Jeg 5. So:n er ked af, at J W lk~c er her i arten. han. m'i a'_t.id f,ig~r ". _ : _.. _. er sikke!" på, at NN ville være enig m~d mig i, 2.t er glad for,.at r-w ikke hø.r te det der, hen. store NN sagde : _ RRP K.3.":::egori G: Karalo::teriseres ved ~ a-t gøre- fornuft.i.ge f"c';":::.lag o; argu::''!:1t'~: llduir::ne" l ~ gå jeg.fol"'st1 å~~ c.erhen.. 2. Så h.3.r De ikke h0rt efter, der ble~ sab~ 3. De i':.8.n z2lvf"olgelig cp~atte det så2.edez, r.:.en så eå D-3' r'"smej at stå ret. s~ alene tl2.:l :synsptell-:tet De~ De e~2~tlig ~ene~ er.. ).!-:vc:-!or- s~al De n~ g:0re ;::2t. S2. indvi..li.l'2t. y:;oll~[!'5c,,::,:.'.~::'

18 , ",, Leder~dcrtagcr~~amarbcjde: Søge~odel.,...~:,'.' Blev benyttel al >"'. Blav bonyllol af Hvornår (emne) Hvorntlr (omna) Proccsf,,- _Dcdrjngs~kcma: for rhvrendingsprocbsser (RRP)....'1 l-er licj.ult:r Ved RRP forstås her processer, der medfører, at nogen træffer be~. 'slutnlng(er) på andres vegne, uden al: disse bliver s.ig dette bevidst... : RRP: Kafegori A:....,. KARAKTERISERES 'YED,-AT DE FREMSÆTTES pa ET TIDSPUNKT, HVOR DEA IKKE ER DÆKNING FOR DEM I GRUPPEN: Så er vi vel enige om, al Vi kan vel Ikke blive uenige om, al, Så er der vel Ikke noget I vejen for, al... Der er vel ingen, der kan have nogel imod, al Der kan Jo Ikke være Ivivl om, al. Jeg lr0..r(er sikker på. al jeg har forsamlingen bag mig, når Jeg. -..:,. Med hvilket resullal... RRP: Kategori 8:. KARAKTERISERES VED paseraselse AF POSITIVT LADEDE, MEN I SIG SELV TSIGENDE BEGREBER:.~. Lad os nu være realisliske...-~. :',. I virkeligheden... :. ~,,,,~~ Almindelig sund fornufl siger mig, at. 'c _.>. Ærlig lait, er. ~ ~ ':;. Hvis der skal være nogen rimelighed I det her, må Det ville'jo være låbeligt, Ikke at.. Hvis yl ser poslllvt på del I Mod hvl/kel resullat.":,i " ('.r.. -"':!I i: ; "..., RRP: Kalegoli O: ~ '. ',' KARAKTERISERES VED, AT MAN TAGER..DET TAVSE FlE~TAL.. TIL INDTÆGT ','.,< FOR SINE SYNSPUNKTER.. I',.; ;.:...!\,j.{ _." ("~ '.' / Nu er der /0 en dej, der IK~e har s~gl noget ;. allen.mcli rifd'h. Ikke.i.. :.. Hvis der bare havde været nogle flere, der havde sagt nogel, ville billedet sikkert r have se! af)derjedes ud end.. '.. -.,"... ~... Slev benyllet af - Slev benyttel af ":. I' Hvornår (emne) " '.Brev benyltel af. " t' '., Hvornår (emne).i' Med hvilket resultat RRP; Kalegorl E:... '."..STAKKElS'lILlE MIG.. EL ~LANDlIG ENFOLD_, Tag Ikke t1ensyn til mig, Jeg I., 'Ja, Jeg skal såmænd Ikke gore mig klog på det her, men Del kan,godt være, del lyder duml, men. ' t. I.,', : Med hvilkel resultat ----'---'--+~ I Hvornår (emne) ',: '.'1- 'i : Med hvilket resultat -'I' -'.' f. '... ":... r I...' ,~'. --~ '1, RRP: Kalegorl C: KARAKTERISERES VED TILSYNELADENDE A8ENHED: Den kan Jo ses fra flere sider, den her sag. men mon ikke ~' Jeg skal selvfolgelig ikke bestemme, men...,-:' ". '... De! ar selvfolgelig bare et forslag, det -jeg her har duplikeret, hvis der er nogen ',,;;~,. '. ting, I kunne hava lyst til al ændre, står det jeg selvfolgejig Irit for. :'.1. Del ar selvfolgelig frivilligi, om ":Jan, men... :'.-:,,. Blev benytle1 af " ':' I Hvornår (emna) Med hvilket resullat ' '..i'..'i. :,?,";?:.<~. (,:: ','. ~""" :.:. f- ;;"'.. ;;:' ~ '.' ~:' -,... RRP: Kategori G: \:. " KARAKTERISERES VED APPelLER TIL FOlKS UVrUE MOD AT BLIVE RR:,:_',:- :;,' Nu skal vi Io lige passe på Ikke at lade os AR. " 1,_8~'ev b_._nyt,--i._,_._r -1I H_,o_,_n_._,~(~.m_n-.)'--_-1i-...,...,_M_._d_h_'_"_k_.~'-'.-'-U-"-.-' '-'-_,I l '.-...,,.> -','.. ' -'.;: 17,', '- \ -,.... : ~. " "

19 STUDENTERHUSET vi Københavns Universitet Købmagergade København K København, d. 11. maj Kære aktivitetsgruppe! Endnu et semester er gået og det er atter tid ti), at I giver den intern-booking-ansvarlige besked om Jeres lokale/tidsforbrug i næste semester, så jeg kan reservere dagene for Jer i god tid i det kommende semester. Derfor ønsker jeg et stykke papir fra de af Jer, der måtte være interesseret, (afleveres i Bestyrelsens "skuffe" i Dueslaget) med følgende oplysninger: 1. Gruppens navn. 2. Ugedag, l ønsker at holde møde/aktivitet på. 3. Tidsperiode. 4. Foretrukket lokale Jeg håber snarest at høre fra Jer. Har l nogle spørgsmål eller lign. er l meget velkomne til at henvende Jer til mig i min kontortid (tirs ) eller ringe til mig på tlf: \1 Derudover er jeg ofte at træffe i Huset på andre tispunkter. Med venlig hilseni Jeres intern-booking ansvarlige, Rigmor Tetevide Telefon Giro O kontortid: hverdage Id bestyrelsen: tirsdag kl

20 Tirsdag d INDKALDELSE TIL ARBEJDSDAG I STUDENTERHUSET SØNDAG D KL Der indkaldes henned til arbejdsdag, som det er pålagt alle aktivitetsgrupper i huset at deltage i på linie med repræsentantskabsmøder,rengøringsordningen og cafevagter, og de aktivitetsgrupper der glimrer ved deres fravær vil blive taget ad notam i forsømmelsen af de fælles forpligtelser. Det der i denne omgang skal foretages er en grundig hovedrengøring afcafeområdet, og det af hensyn til et snarlig forventet besøg af Levnedsmiddelkontrollen, og det besøg kan afgøre cafeens fremtid. Derudover skal lokalerne på l, sal ligeledes hovedrengøres, da den interne rengøringsordning aktivitetsgrupperne imellem har en del at lade stå tilbage, så det må vi i fællesskab rette op på nu. Der vil, som ved de foregående arbejdsdage, være fælles morgenbord inden VI ærmerne op og går igang med arbejdet. smøger Medbring venligst selv en spand og masser af knofedt. Med venlig hilsen Birgitte Ernst Håndværkeransvarlig 1;:7"I'8\::\! -, \/il clll Vc1:"C '1:'(\ (-:cr \ll{civv'l( 1-( \"(' 51tl irt (:fi'l /l~;c (\/I! d'[4t/i '->

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

FNs menneskerettighedserklæring

FNs menneskerettighedserklæring FNs menneskerettighedserklæring - og den franske menneskepligtserklæring 1 Michelangelos fresko i det Sixtinske Kapel i Vatikanet. Gud skaber mennesket. FN vil skabe en ny og bedre verden. Udsnit af Jose

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

Og Gud så, at det var godt

Og Gud så, at det var godt Tema 2 Lektion B Opgave 1 Og Gud så, at det var godt (fælles) Se filmen Menneskesyn, lavet af Folkekirkens Konfirmandcenter: http://youtu.be/t7qmokymhqm Tal i fællesskab om, hvad der i filmen var sjovt,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

UNDERVISNINGSMULIGHEDER:

UNDERVISNINGSMULIGHEDER: FOLKEMORD SYNKRON HISTORIEUNDERVISNING I UGE 8-9 DE TO UGER EFTER FERIEN Ideen med det synkrone forløb er at alle historielærere i alle deres klasser på samme tid underviser i samme emne. Vi forestiller

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Kilde 2 FN-pagten, 1945

Kilde 2 FN-pagten, 1945 Kilde 2 FN-pagten, 1945 Den 26 juni 1945 blev FN-pagten underskrevet i San Francisco af 50 lande. Nedenstående uddrag viser noget om formålet med dannelsen af FN, samt hvorledes de to vigtigste organer,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014.

Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Vedtægter for foreningen af fransktalende ingeniører og videnskabsfolk (IESF). Ændret som følge af generalforsamlingen den 27. marts 2014. Foreningen af ingeniører og videnskabsfolk kaldes nedenfor enten

Læs mere

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne.

Jeg talte før om, at der kan være udefra kommende grunde til en opdatering af vedtægterne. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Sandhøj 1. Valg af dirigent Torsdag den 29. marts 2012 kl. 19 i Snoldelev Sognegård Jørgen Olsen vælges til dirigent. Konstaterer at indkaldelse

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening

VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening 131 VEDTÆGTER for Den danske Fondsmæglerforening I Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Den danske Fondsmæglerforening" Foreningen benytter også navnet: "Fondsmæglerforeningen". På engelsk benytter

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention

Forslag til folketingsbeslutning om en fælles international fortolkning eller ændring af FN s statsløsekonvention Beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. december 2011 af Tom Behnke (KF), Benedikte Kiær (KF), Mike Legarth (KF), Kristian Jensen (V), Jan E. Jørgensen (V) og Karsten Lauritzen

Læs mere

SIK s LOVE Besluttet i 2013

SIK s LOVE Besluttet i 2013 SIK s LOVE Besluttet i 2013 l Forbundets navn og hjemsted Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) er sulinermik inuussutissarsiuteqartut peqatigiiffiisa, lønmodtagerforeningernes forbund i

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL

Vedtægter for foreningen. Terre des Hommes Danmark. CVR-nr NAVN FORMÅL Vedtægter for foreningen Terre des Hommes Danmark CVR-nr. 29076553 NAVN 1 Organisationen har navnet Terre des Hommes Danmark (TDH Danmark) med undertitlen Hjælp til nødstedte børn og HJÆLP til SELVHJÆLP.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Lægeforeningens etiske regler

Lægeforeningens etiske regler Uddrag fra Lægeforeningens hjemmeside www.laeger.dk Det danske lægeløfte lyder således: Efter at have aflagt offentlig prøve på mine i de medicinsk-kirurgiske fag erhvervede kundskaber, aflægger jeg herved

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja

1. Formalia 1.1. Valg af ordstyrer Theis 1.2. Valg af referent Ronja RUC ers by Choice Referat af koordinationsmøde 20. juni 2011 Tilstede: Ronja, Theis, Michelle, Ena, Bjørn, Dion og Sandra Ikke til stede: Sally, Mathias, Jeppe, Karina og julie 1. Formalia 1.1. Valg af

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936

VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 D VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR DANSK SAMLING Stiftet 1936 ANSK SAMLING er en folkelig bevægelse, der vil samle og styrke det, som forener alle danske: fædreland og modersmål. I navnet Dansk Samling fastholdes

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Vedtægter for Negoti Connect

Vedtægter for Negoti Connect Vedtægter for Negoti Connect 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Negoti Connect. 1.2. Foreningens hjemsted er Aarhus. 2. Foreningens formål 2.1. Foreningen er en non profit forening, hvor formålet

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægter. for. Danmark

Vedtægter. for. Danmark Vedtægter for Danmark 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC

Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Generalforsamling i Foreningen Studenterhuset RUC Indholdsfortegnelse Forslag til dagsorden Forretningsorden Bestyrelsens beretning Regnskab og budgetter Indkomne opstillingsgrundlag til bestyrelsen Ændringsforslag

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen

V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen V E D T Æ G T E R for Dansk Byggeri, Nedbrydningssektionen Sektionens navn er DANSK BYGGERI, NEDBRYDNINGSSEKTIONEN. Dens hjemsted er Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K. 1. 2. Sektionens

Læs mere

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter.

Foreningen for den Gamle Danske Spids. Vedtægter. Vedtægter. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for den Gamle Danske Spids (GDS) 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål er:

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1?

Sandhed del 1. Relativ eller absolut sandhed 1? Sandhed del 1 Relativ eller absolut sandhed 1? Dagens spørgsmål: Når det gælder sandhed findes der grundlæggende to holdninger. Den ene er, at sandhed er absolut, og den anden at sandhed er relativ. Hvad

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Dets Vedtægter og Vejledning

Dets Vedtægter og Vejledning Dets Vedtægter og Vejledning 1 Formålsbestemmelse 1a Elevrådet skal arbejde og agere med bestræbelse på at være interessepolitisk samt undgå al form for partipolitik. 1b Elevrådet skal agere som bindeled

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Indsamling ved folketingsvalget

Indsamling ved folketingsvalget Indsamling ved folketingsvalget Folketingsvalget nærmer sig med hastige skridt. I kan lige nå at tilmelde jer som indsamlere. Frist er onsdag den 10. juni Flere af jer har samlet ind ved tidligere kommunal-

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø.

Vidste du at. Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15. Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø. 1 Vidste du at Materielle Tid Alder B5 20 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, menneskerettigheder, normer, skolemiljø Indhold En quiz, hvor eleverne præsenteres for ord og begreber omhandlende LGBT-personer,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør)

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 05-05-2011. Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Formøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken 18:00 udenfor beboerkontoret Rundvisning og gennemgang af synsproces med Torben (inspektør) Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. maj 2011 klokken

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde af samme værdi. (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om lige løn til mandlige og kvindelige arbejdere for arbejde

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2)

Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1964 om beskæftigelsespolitik (* 1) (* 2) BKI nr 92 af 14/10/1971 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Ingen BKI Nr. 89 af 23/10/1972 Senere ændringer til

Læs mere

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU)

Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Habilitetsregler for Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg (FFU) Det Rådgivende Forskningsfaglige Udvalg er, som et programudvalg under Det Strategiske Forskningsråd, underlagt habilitetsreglerne fra

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv

Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Fantastiske sjette klasse har skrevet om sig selv Hermed præsenteres på forsiden høsten af, hvad vi har beskæftiget os med i dansk i 6. klasse i den forløbne måned, for jeg er som dansklærer umådelig stolt

Læs mere