SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er vores håb, at dette vil opleves, samt fungere, som en paraply over alt hvad vi foretager os i det pædagogiske og professionelle rum. Både i arbejdet med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere. NUZO (Nærmeste Udviklingszone) I Børnehaveklassehuset, er det også vores mål, at arbejde med udgangspunkt i NUZO. Det gør vi ved, at vi i dagligdagen stiller alderssvarende krav til barnet. Vi arbejder ud fra devicen om, at det barnet kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen selvstændigt. NUZO er den zone, der opstår mellem hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning fra en pædagog. Det vil sige, at barnet skal udfordres men ikke mere, end at barnet alligevel skal kunne følge med. Personlig udvikling Mål 1 Vi skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. Grundlaget for at kunne mestre sit liv er, at det enkelte barn udvikler selvtillid og selvværd. Vi vil udfordre barnets selvtillid, ved at tage udgangspunkt i barnets interesser og initiativer, således at det får en oplevelse af at kunne mestre større opgaver/aktiviteter alene. Alle børn skal opleve at have succes, og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet. Barnet skal have mulighed for at få indsigt i egne ressourcer, som herigennem skaber større personlig udvikling. Vi vil støtte barnets selvværd, således det får en følelse og oplevelse af at være værdsat som den det er og have ret til at være den det er! Samtidigt vil vi gerne pointere, at den personlige udvikling skal ses i en social sammenhæng. 1 1 Vores udgangspunkt har sit afsæt I Schibbyes teorier. Selv et menneskets oplevelse og forankring i sig selv, er udgangspunkt for væren og handlen i verden. Herigennem udvikles relationen med andre mennesker, en relation, hvor både oplevelsen af samhørighed (tilknytning) med andre og oplevelsen af afgrænsning/adskilthed (individuation) i forhold til andre, har stor betydning for selv ets udvikling.

2 Vi tager udgangspunkt i at alle børn har noget at byde på så vores opgave er at finde børnenes ressourcer. Vi skal anerkende barnet men ikke nødvendigvis dets handlinger. Det er vigtigt for os i det daglige arbejde, at børnene får mulighed for at udtrykke deres følelser, meninger, ønsker og behov. De skal lære at sætte grænser og indgå i et socialt fællesskab. Børn er ikke altid opmærksomme på deres behov, så her har vi også en rolle i, at stille børnene i nogen situationer hvor de kan blive opmærksomme på disse. For at sikre os, at alle børn bliver set, gennemgår vi til vores ugentlige p-møder børnenes trivsel og udvikling. Med udgangspunkt i dette, vil vi iværksætte tiltag som vi finder nødvendige. Dette kunne være, handleplaner, logbog, indstilling til AB-møder mm. Mål 2 Vi vil skabe tryghed for børnene. Tryghed er en forudsætning for at få/have tillid og at kunne danne relationer. At være tryg er grundlaget for at kunne udvikle sig og få overskud i hverdagen. inden børnenes opstart i Dus Der afholdes forældremøder inden børnenes opstart i skole/dus. vil vi tage billeder af børnene på vores besøg ude i børnehaverne, således billederne hænger i børnenes garderober ved opstart. Derved får børnene et tilhørsforhold til Børnehaveklassehuset allerede fra starten af. Vil vi udsende en velkomstfolder med præsentation i billeder af pædagogerne i Børnehaveklassehuset, samt information og orientering om hvordan det er at gå i Dus og hvad der er vigtigt at huske. Der arrangeres åbent hus - dage, hvor børnene får mulighed for at se skole og Dus. Der afholdes aktivitetsdag for kommende og nuværende børnehaveklassebørn på KFUMs baner hvert år i juni måned. 2

3 Modtagelse når børnene starter i Dus. Som det første, vil vi bruge meget tid på, at børn imellem, og børn og pædagoger lærer hinanden at kende. Først på klassen og derefter på tværs af klasserne. Inden skolestart vil vi afholde samlinger med børnene på følgende tidspunkter: kl. 9:30 til formiddagsmad, igen kl. 11:30 og til sidst kl. 14:00. Dette vil vi gøre for at sikre ro og tryghed i gruppen, og samtidig er der i denne situation en god mulighed for børnene at lære de kommende klassekammerater at kende. Derudover bliver der skabt ro til spisning og ny energi. Endeligt er dette også et godt forum for pædagogerne, at lære børnene bedre at kende. For at skabe tryghed og kendskab til de ydre og indre fysiske rammer: Inden udgangen af August måned, skal alle børn i bh.kl.huset have haft rundvisning på skolens arealer, såvel udenfor som indenfor. Billeder Vi hænger billeder af børnene op, på vores personaletavle i Basis, fordi vi hvert år modtager næsten 100 nye børn. Det er svært at kunne sætte ansigt på alle navnene (og især de børn der ikke knytter sig til hver pædagogs klasse). Derfor er dette en stor hjælp for at sikre os at, alle børn er her, uanset hvilken pædagog der er til stede de enkelte dage. Desuden har vi billeder af børnene på vores Aktivitetstavle, således både børnene, forældrene og vi som pædagoger, har større mulighed for at følge børnene i dagligdagen. For børnenes skyld, er dette også et tiltag for at styrke deres selvstændighed. På denne måde kan de nemmere finde deres kammerater, og de får det nemmere ved at orientere sig i dagligdagen. Året igennem Vi arbejder hele tiden på, at børnene bliver støttet i nye og ukendte situationer. Vi hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og støtter dem i at forstå det der skal ske. Det er vigtigt for os, at få skabt et miljø, hvor tryghed og tillid går hånd i hånd, og hvor der via denne tryghed og tillid, bliver skabt rum for læring (NUZO). 3

4 Social udvikling Mål Vi vil understøtte og være opmærksomme på børnenes leg og venskaber. Fordi børnene skal kunne fungere i mange forskellige slags sociale sammenhænge. Når barnet leger, træner det kroppen fysisk, øver sproget og lærer at klare sig socialt i livet. Legen giver barnet erfaringer, øvelse i at være sammen med andre og en begyndende forståelse af regler og aftaler. Venskaber har stor betydning for barnets udvikling. Vennerne fungerer som vigtige rollemodeller og spejlingsredskaber i barnets identitetsudvikling. Samtidigt danner de nære venskaber et godt fundament for tryghed og tillid hos det enkelte barn. Vi vil støtte op omkring børnenes leg og give plads og rum til udfoldelse. Vi støtter børnene i dagligdagen med at give dem idéer og forslag til aktiviteter. De børn der i en periode har svært ved at indgå i leg og aktiviteter, har vi ekstra fokus på, ved at støtte og sammen med barnet hjælpe det i gang med en aktivitet. Vi vil være opmærksomme på grupperinger i børnenes leg, således disse er støttende og udviklende for det enkelte barn. Vi er opmærksomme på det enkelte barns venskaber. Vi støtter op omkring de venskaber børnene selv har etableret, ved at spørge ind til deres dagligdag og legeaftaler. De børn som har svært ved at skabe venskaber, støtter vi i det daglige, ved at tage dem med i aktiviteter sammen med andre børn. Vi laver ture ud af huset for at styrke den sociale udvikling nogle gange med udvalgte grupper af børn, som vi pædagogisk ser, kan have gavn af, at dele oplevelser sammen. Desuden er det vigtigt for os, at børnene tilegner sig redskaber til at kunne løse konflikter. Dette gør vi ved at støtte og guide dem, bla. via en anerkendende tilgang. Endeligt har vi faste traditioner i huset, som styrker barnets sociale forståelse (se skrivelse vedr. traditioner) 4

5 Sproglig udvikling Mål Vi vil arbejde målrettet med at styrke børnenes verbale udvikling således barnet tilegner sig flere redskaber til at anvende dialogen i sociale sammenhænge. Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Det kan udelukke, men det kan også lukke ind i ligeværdig dialog. Det er vores håb/ønske, at vi ved en anerkendende tilgang kan støtte op omkring børnenes kommunikation. Vi vil med hjælp af anerkendende metoder give børnene flere redskaber i deres kommunikation, og dermed fungere som rollemodeller i dagligdagen. Børn leger med ordene i denne alder - dette vil vi understøtte i vores pædagogiske arbejde med børnene. For eksempel ved hjælp af følgende: Rim og remser Sang og sanglege Snak med børn om ordenes betydning Højtlæsning Være imødekommende, interesseret, nysgerrig og nærværende i relationen med børnene. I konfliktløsningssituationer, vil vi give børnene mulighed for at ytre sig og tilkendegive deres mening (oplevelse) verbalt. På denne måde lærer børnene at udtrykke egne oplevelser, behov og følelser. Desuden lærer de at lytte til hinanden. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser ud fra deres kropsudtryk og mimik. Daglig dialog om hverdagens små og store oplevelser. 5

6 Naturen Mål Vi vil gerne anvende naturens mangfoldigheder i dagligdagen. Naturen er en grundpille for et godt børneliv. På lige fod med sund kost og motion er naturoplevelser med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk. Børns aktive naturoplevelser forebygger livsstilssygdomme hos børnene. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vi vægter udeleg højt i gennem hele året. Dette giver børnene en oplevelse af årstidernes skiften og hermed naturens forandringsproces. Vi laver aktiviteter ved bål. Vi har en fast båldag tirsdag hvor vi laver bålmad. Det kan være alt fra snobrød til suppe. Vi tager på ture i nærmiljøet. Vi undersøger dyrelivet på legepladsen. Vi værner om og er bevidste om naturen. Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Mål 1 (i relation til sundhed) Vi vil give børnene viden om sunde kostvaner. Sund mad er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Sunde og mætte børn fungerer bedre socialt og kan lettere koncentrere sig. Gode mad- og spisevaner læres i barndommen og det anslås, at børn spiser omkring halvdelen af deres kost i skolen og fritidsordningen. For os i børnehaveklassehuset, er det ikke nok, at børnene spiser sundt. Det er også vigtigt, at maden indtages på den rigtige måde, idet børn spiser i et fællesskab, hvor maden har flere funktioner end blot at mætte. Det er vigtigt at tænke på, når vi som voksne gerne vil have børnene til at spise sundt og godt, at maden og måltidet også handler om trivsel og samvær. Vi har frugtordning hver dag, hvor børnene får tilbudt forskellig frugt. 6

7 Vi bestræber os på, at samle klasserne hver dag ude i klasselokalerne kl. 14:00 dog ikke om tirsdagen hvor vi holder udedag. Årsagen herfor er, at frugten skal indtages i hyggelige og rolige omgivelser, hvor alle børn sidder ned. Der skal i denne stund samles op på børnenes trivsel og herigennem sikre os at alle har det godt. Derudover får vi muligheden for et samlet overblik over børnene. Dog kan der i perioder være aktiviteter og pædagogiske processer der begrænser denne mulighed, hvilket så betyder at frugten indtages i Basis eller i grupper hvor det i situationen er passende. Vi har en fast udedag om ugen, hvor vi ofte laver mad over bål. Når der er mulighed for det, hjælper børnene med tilberedning af maden og vi får en snak om hvad vi skal spise og hvad de forskellige ingredienser hedder. Mål 2 (i relation til bevægelse) Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden og lysten til at bevæge sig. Det enkelte barns motoriske udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter. Vi mener det er vigtigt, at børnene får et positivt forhold til deres krop, da kroppen er et vigtigt redskab i børns udvikling. Med de erfaringer børn skaffer sig med deres krop, skaber de deres identitet og deres selvopfattelse. Børn lærer deres omverden at kende gennem kroppen. Leg og læring hænger sammen vi lærer på kroppen, med kroppen og i kroppen. Bevægelse styrker sociale kompetencer og medvirker til færre konflikter og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hvert barn skal have 60 minutters motion om dagen. Vores holdning, er at alle børn kan være med til at bruge og udforske kroppens mange muligheder, uanset om man er stor eller lille, høj eller lav, dreng eller pige. For os i børnehaveklassehuset, handler bevægelse ikke om at blive rigtig dygtig til en aktivitet, men at give børnene mulighed, lyst og inspiration til at bruges deres krop på forskellige måder. I Dussen på Gammel Hasseris Skole, har vi et stort udeareal med både natur legeplads, sportsplads, mulitibane og skolegård, hvor børnene hver dag skal være ude fra kl til ca I dette tidsrum opfordrer vi børnene til at bruge deres kroppe, evt. ved at spille med bold, køre på mooncar, hoppe i sjippetov eller lege fangelege. Så ofte som muligt, reserverer vi skolens gymnastiksal, en hel eftermiddag, hvor de børn som har lyst, er velkommen til at deltage. Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter som f.eks. forhindringsbane, dødbold, faldskærmslege, massage samt fri leg med redskaberne, som stimulerer de fleste af kroppens muskelgrupper. I perioder, tilbyder vi ugentlige ture til skøjtehallen.

8 7

9 En gang om året afholder vi mini-ol sammen med 1. årgang, hvor børnene skal igennem forskellige motoriske aktiviteter. Derudover afholder vi hvert år DUS-CUP, hvor hver årgang bliver inddelt i forskellige hold og spiller fodbold mod hinanden. Bevægelse er ikke blot store grov-motoriske udfoldelser. Det handler i ligeså høj grad om finmotoriske stimulationer og i dussens basislokaler er der altid tegnepapir, farver samt sakse tilgængelige og der laves ofte kreative aktiviteter, som f.eks. at male, fingerstrikke samt papirsudklip. Kulturelle udtryksformer og værdier Mål: Vi vil udfordre børnene til at afprøve forskellige udtryksformer. Desuden vil vi give børnene indblik i egen kultur. : Vi mener, at kultur er et udtryk for menneskets forståelse samt tilgang til verden, derfor anser vi børnene som værende kulturskabere. Børn påvirker kulturen og lader sig påvirke. Derfor er det af stor betydning for os som rollemodeller, at give børnene indsigt i forskellige udtryksformer samt ikke mindst i den danske kultur. Gennem kulturoplevelser udvikler børn kreativitet og fantasi samt evnen til oplevelse og indlevelse. I dagligdagen udformer børnene kulturelle udtryksformer via kreative aktiviteter som f.eks. tegninger, malerier, papirudklip mv. Vi går af og til på biblioteket og låner bøger til dussen, som bruges til højtlæsning og til egen læsning. Oftest vælger børnene selv bøgerne, men ind i mellem låner vi bøger efter et bestemt tema som f.eks. jul og påske og får derved en snak om højtiderne. Gennem ritualer og traditioner lærer børnene at forstå og sætte pris på historie og kultur. Vi giver børnene indblik i vores egen kultur via vores traditionelle arrangementer til jul, fastelavn og påske. Derudover afholder vi hvert år en bedsteforældredag. Endvidere arrangerer vi klassevis et afslutningsarrangement med overnatning i dussen. Endeligt afholder vi afslutningsarrangement på tværs af klasserne.

10 Dokumentation Mål Vi vil dokumentere og synliggøre vores pædagogiske praksis. For pædagogen er dokumentationen et redskab til at kunne se/høre reaktionerne eller udsagn børnene er kommet med igennem forløbet og på denne måde finde ud af hvad børnene har oplevet, fået ud af det eller hvordan barnet udvikler sig igennem forløbet. Samtidigt er dokumentationen også en mulighed for pædagogen til at, reflektere over egen rolle i forhold til børnene og aktiviteten. Den er vigtig for at forske i sig selv, og udvikle sit arbejde. Dokumentationen er også en måde at få skabt en relation mellem Dussen og hjemmet. På den måde, at forældrene ser dokumentationen i Dussen og kan spørge ind til det derhjemme. Det giver, for børnene, en oplevelse af helhed i deres dagligdag. Der vil blive dokumenteret på forskellige måder, bla. på forældreopslagstavlen i gangen før Basisrummet, i Basisrummet og på forældreintra. Denne dokumentation kan være i form af fotos fra ture og børnenes dagligdag i Dussen, ydermere vil der blive dokumenteret med billeder og andre udtryksmuligheder børnene har lyst til at bruge. På forældreopslagstavlen vil der være mulighed for at læse nyhedsbrevet, den månedlige aktivitetskalender og andre informationer der kan være vigtige/relevante for forældre at vide om børnenes dag i Dussen.

11 Indsatsområde i Dus Gl. Hasseris skole I forhold til de overordnede kommunale indsatsområder Inklusion og trivsel, har vi i Dussen valgt, at vores indgangsvinkel vil være, at en del af vores arbejde med disse områder skal centrere sig om børns venskaber. Titlen på indsatsområdet vil derfor være Venskaber. Målbeskrivelse : Alle børn i Dussen på Gl. Hasseris skole skal have de bedste muligheder for, at etablere venskaber og gode relationer til andre børn. Både i den klasse/årgang de går i og på tværs af årgangene. De børn, der mangler redskaber til selv at etablere venskaber skal have ekstra opmærksomhed og hjælp fra pædagogerne. Her ud over ligger der en opgave i, at motivere de andre børn til, at inkludere børn med udfordringer i fællesskabet. I pædagogernes planlægning af både O-lektioner og Dustid skal der tages hensyn til ovenstående således, at det bliver synligt i årsplaner og handleplaner. : Mennesket er et socialt individ og har derfor brug for, at have tætte relationer til andre mennesker. Ikke bare de tætte relationer som familien udgør og som er meget vigtige, men også de relationer vi skaber udenfor familien, som i høj grad er med til at forme os som mennesker. Mange børn har let ved at skabe disse relationer, mens andre børn kan mangle nogle redskaber til det. Pædagogerne er sammen med forældrene centrale personer, der har mulighed for, at påvirke børnenes udvikling og hjælpe dem til at opdage disse redskaber. : Venskaber er dette skoleårs indsatsområde. Hvordan vi præcist arbejder med dette i dagligdagen, kan ses under social udvikling. 9

12 Hvordan opnår vi størst mulig tryghed for det enkelte barn/klasse? Vi vil i opstarten samle børnene oftere en almindeligt (se ovenover). Dette fordi vi tror og mener at deres opstart i en ny institution med nye rammer og nye pædagoger og børn at forholde sig til kræver, at der bliver skabt pauser i hverdagen, hvor børnene kan samle ny energi. Derudover er det vigtigt at vi i Børnehaveklassehuset har nærværende pædagoger tilgængelige, som kan hjælpe og støtte børnene når det påkræves. Hvordan formidles de daglige aktiviteter ud til børnene? I det tidsrum hvor vi spiser frugt med børnene, vil dagens tilbud og aktiviteter gennemgås. På den måde, vil børnene få et overblik over dagen, og derudfra vælge sig ind på planlagte aktiviteter, eller blot selv lege med det der giver mening for dem den pågældende dag. Hvordan sikrer vi en alsidighed i barnets valg af funktioner? Funktionerne skal omvendt sørge for at tilbuddet er alsidigt. Derudover er vi som kontaktpædagoger på klasserne selvfølgelig opmærksomme på, at det enkelte barn bliver tilbudt et varieret udbud af aktiviteter. Traditioner Bedsteforældrekaffe Julefrokost med børn. Julearrangement med børn og forældre. Fastelavnshygge Påskefrokost Overnatninger Farvel-arrangement Personalet i Børnehaveklassehuset. 10

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012

DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG /2013. De 6 kerneområder: Mål: Hvorfor: Hvordan: Opdateret 16/9-2012 Opdateret 16/9-2012 DUS INDHOLDSLPLAN 1. ÅRGANG - 2012/2013 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde:

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014

DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 DUS INDHOLDSLPLAN 2. ÅRGANG 2013/2014 De 6 kerneområder: Personlig udvikling Social udvikling Sprog og kommunikation Bevægelse, idræt og motorik Kulturelle udtryksformer Natur Indsatsområde: Venskaber

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven.

Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. Lærerplanernes udmøntning i Spurven Beskrivelse af arbejdet med de 6 læreplanstemaer i vuggestuen Spurven. I arbejdet med de 6 læreplanstemaer bruger vi status og udviklingsmaterialet som ramme for vores

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Mini-Søhulen Børnene har i overgangen fra børnehave til Mini-Søhulen brug for en pædagogik, der kan bygge bro mellem de to verdener. De to verdener er forskellige i forhold til

Læs mere

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL

MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL MINI-SØHULEN LÆRINGSMÅL Velkommen i Mini-Søhulen! Vi håber, I finder jer til rette og føler jer vel modtaget - vi er spændte og forventningsfulde, og glæder os til at se jer. Anni Iversen 01-03-2013 Side

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Handleplaner for 2. årgang.

Handleplaner for 2. årgang. Handleplaner for 2. årgang. Sprog og kommunikation. 1. Skabe et anerkendende sprogbrug børn/børn, voksne/voksne og børn/voksne imellem 2. Børnene skal udvikle evnen til at afkode verbal/nonverbal kommunikation.

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

DUS Vester Mariendal Årsplan for: Stjernen 2013/2014

DUS Vester Mariendal Årsplan for: Stjernen 2013/2014 DUS Vester Mariendal Årsplan for: Stjernen 2013/2014 Mål: Fordi: Handling: Hvilke tegn er der på at vi har nået det vi vil? F.eks. om et år. Personlig udvikling: Vi vil understøtte det enkelte barn i at

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen

Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Mål og indsatsområder for juni 2014 maj 2015 For yngste- mellemgruppen Vi vil arbejde med forskellige temaer og pædagogiske læreplaner henover året. Temaet er Hvem er jeg hvad kan jeg? og Kom og leg med

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner:

Pædagogiske læreplaner: Pædagogiske læreplaner: Brunebjerg børnehave: Kulturelle udtryksformer og værdier. Udvikler forståelser for forskellige kulturelle værdier og praksisser. Får erfaringer med og udvikler lyst til at eksperimentere

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer.

Kære forældre. I Vejen Kommune arbejder vi med læreplaner, og jeg vil her beskrive, hvad jeg gør i forhold til de forskellige temaer. Lene s dagpleje Lenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lene Køhlert Jensen Skovvej 31 6650 Brørup Tlf.: 22933739 Lene Køhlert Jensen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Kære forældre. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave

Pædagogisk læreplan for Skovvejens børnehave Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 Personlige kompetencer/ alsidig personlighedsu

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Lidt om os og dagligdagen.

Lidt om os og dagligdagen. April 2011 Lidt om os og dagligdagen. Høgevængets børneinstitution er en sammenlagt institution som består af 2 bygninger der er bygget samtidigt og fremstår som sammenbygget med indgange ca. 20 meter

Læs mere

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard

Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej Brørup Tlf.: Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard Marianne s dagpleje Mariannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Marianne Svendsen Paxvej 49 6650 Brørup Tlf.: 21 68 99 09 Marianne Svendsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner

Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner Fritidshjem 1og 2 s pædagogiske læreplaner LÆREPLANER FOR SKALMEJEGÅRDEN REVIDERET UDGAVE 2015: Vi har for de fire afdelinger på Skalmejegården udarbejdet nye læreplaner ud fra vores overordnede målsætning

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Eventyrhusets læreplan og handleplaner

Eventyrhusets læreplan og handleplaner Eventyrhusets læreplan og handleplaner 2016-2017 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner er lovmæssigt fastlagt i dagtilbudsloven. Vi skal beskrive mål for børnenes læring indenfor følgende 6 temaer: 1.

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Anna- Marie s dagpleje

Anna- Marie s dagpleje Anna- Marie s dagpleje Anna-Maries dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anna-Marie Wiuff Anderson Grønhøjgade 9 6600 Vejen Tlf.: 21604726 Anna-Marie Wiuff Anderson Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE

BLÅBJERG FRISKOLE OG BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER - 1 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Velkommen i Blåbjerg Børnehave 3 Vision for børnehaven. Hvorfor læreplaner 4 Barnets Alsidige Personlige udvikling 5 Sociale

Læs mere

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne.

Vi vil tydeliggøre skolens kultur og udvikle selvsamme kultur for eleverne. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2014-2015 Team/ lærer: Tina Birkholm og Lone Hede De overordnede mål for 0. klasse. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave

BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave BEVÆGELSESPOLITIK Børnehuset Regnbuen Børnehave Alle børn skal opleve glæden ved at udforske verden med kroppen Børn er ikke kun hoved, men i høj grad også krop. De oplever verden gennem kroppen, de lærer

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688

Elises dagpleje. Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise s dagpleje Elises dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Elise Brøgger Petersen Foldingbrovej 49 Føvling 6650 Brørup Tlf.: 28454688 Elise Brøgger Petersen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Vi har i vores sammenkobling af børnemiljøet og vores læreplaner delt børnemiljøets tre områder ind under forskellige læreplanstemaer. Det fysiske

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere