SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er vores håb, at dette vil opleves, samt fungere, som en paraply over alt hvad vi foretager os i det pædagogiske og professionelle rum. Både i arbejdet med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere. NUZO (Nærmeste Udviklingszone) I Børnehaveklassehuset, er det også vores mål, at arbejde med udgangspunkt i NUZO. Det gør vi ved, at vi i dagligdagen stiller alderssvarende krav til barnet. Vi arbejder ud fra devicen om, at det barnet kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen selvstændigt. NUZO er den zone, der opstår mellem hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning fra en pædagog. Det vil sige, at barnet skal udfordres men ikke mere, end at barnet alligevel skal kunne følge med. Personlig udvikling Mål 1 Vi skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. Grundlaget for at kunne mestre sit liv er, at det enkelte barn udvikler selvtillid og selvværd. Vi vil udfordre barnets selvtillid, ved at tage udgangspunkt i barnets interesser og initiativer, således at det får en oplevelse af at kunne mestre større opgaver/aktiviteter alene. Alle børn skal opleve at have succes, og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet. Barnet skal have mulighed for at få indsigt i egne ressourcer, som herigennem skaber større personlig udvikling. Vi vil støtte barnets selvværd, således det får en følelse og oplevelse af at være værdsat som den det er og have ret til at være den det er! Samtidigt vil vi gerne pointere, at den personlige udvikling skal ses i en social sammenhæng. 1 1 Vores udgangspunkt har sit afsæt I Schibbyes teorier. Selv et menneskets oplevelse og forankring i sig selv, er udgangspunkt for væren og handlen i verden. Herigennem udvikles relationen med andre mennesker, en relation, hvor både oplevelsen af samhørighed (tilknytning) med andre og oplevelsen af afgrænsning/adskilthed (individuation) i forhold til andre, har stor betydning for selv ets udvikling.

2 Vi tager udgangspunkt i at alle børn har noget at byde på så vores opgave er at finde børnenes ressourcer. Vi skal anerkende barnet men ikke nødvendigvis dets handlinger. Det er vigtigt for os i det daglige arbejde, at børnene får mulighed for at udtrykke deres følelser, meninger, ønsker og behov. De skal lære at sætte grænser og indgå i et socialt fællesskab. Børn er ikke altid opmærksomme på deres behov, så her har vi også en rolle i, at stille børnene i nogen situationer hvor de kan blive opmærksomme på disse. For at sikre os, at alle børn bliver set, gennemgår vi til vores ugentlige p-møder børnenes trivsel og udvikling. Med udgangspunkt i dette, vil vi iværksætte tiltag som vi finder nødvendige. Dette kunne være, handleplaner, logbog, indstilling til AB-møder mm. Mål 2 Vi vil skabe tryghed for børnene. Tryghed er en forudsætning for at få/have tillid og at kunne danne relationer. At være tryg er grundlaget for at kunne udvikle sig og få overskud i hverdagen. inden børnenes opstart i Dus Der afholdes forældremøder inden børnenes opstart i skole/dus. vil vi tage billeder af børnene på vores besøg ude i børnehaverne, således billederne hænger i børnenes garderober ved opstart. Derved får børnene et tilhørsforhold til Børnehaveklassehuset allerede fra starten af. Vil vi udsende en velkomstfolder med præsentation i billeder af pædagogerne i Børnehaveklassehuset, samt information og orientering om hvordan det er at gå i Dus og hvad der er vigtigt at huske. Der arrangeres åbent hus - dage, hvor børnene får mulighed for at se skole og Dus. Der afholdes aktivitetsdag for kommende og nuværende børnehaveklassebørn på KFUMs baner hvert år i juni måned. 2

3 Modtagelse når børnene starter i Dus. Som det første, vil vi bruge meget tid på, at børn imellem, og børn og pædagoger lærer hinanden at kende. Først på klassen og derefter på tværs af klasserne. Inden skolestart vil vi afholde samlinger med børnene på følgende tidspunkter: kl. 9:30 til formiddagsmad, igen kl. 11:30 og til sidst kl. 14:00. Dette vil vi gøre for at sikre ro og tryghed i gruppen, og samtidig er der i denne situation en god mulighed for børnene at lære de kommende klassekammerater at kende. Derudover bliver der skabt ro til spisning og ny energi. Endeligt er dette også et godt forum for pædagogerne, at lære børnene bedre at kende. For at skabe tryghed og kendskab til de ydre og indre fysiske rammer: Inden udgangen af August måned, skal alle børn i bh.kl.huset have haft rundvisning på skolens arealer, såvel udenfor som indenfor. Billeder Vi hænger billeder af børnene op, på vores personaletavle i Basis, fordi vi hvert år modtager næsten 100 nye børn. Det er svært at kunne sætte ansigt på alle navnene (og især de børn der ikke knytter sig til hver pædagogs klasse). Derfor er dette en stor hjælp for at sikre os at, alle børn er her, uanset hvilken pædagog der er til stede de enkelte dage. Desuden har vi billeder af børnene på vores Aktivitetstavle, således både børnene, forældrene og vi som pædagoger, har større mulighed for at følge børnene i dagligdagen. For børnenes skyld, er dette også et tiltag for at styrke deres selvstændighed. På denne måde kan de nemmere finde deres kammerater, og de får det nemmere ved at orientere sig i dagligdagen. Året igennem Vi arbejder hele tiden på, at børnene bliver støttet i nye og ukendte situationer. Vi hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og støtter dem i at forstå det der skal ske. Det er vigtigt for os, at få skabt et miljø, hvor tryghed og tillid går hånd i hånd, og hvor der via denne tryghed og tillid, bliver skabt rum for læring (NUZO). 3

4 Social udvikling Mål Vi vil understøtte og være opmærksomme på børnenes leg og venskaber. Fordi børnene skal kunne fungere i mange forskellige slags sociale sammenhænge. Når barnet leger, træner det kroppen fysisk, øver sproget og lærer at klare sig socialt i livet. Legen giver barnet erfaringer, øvelse i at være sammen med andre og en begyndende forståelse af regler og aftaler. Venskaber har stor betydning for barnets udvikling. Vennerne fungerer som vigtige rollemodeller og spejlingsredskaber i barnets identitetsudvikling. Samtidigt danner de nære venskaber et godt fundament for tryghed og tillid hos det enkelte barn. Vi vil støtte op omkring børnenes leg og give plads og rum til udfoldelse. Vi støtter børnene i dagligdagen med at give dem idéer og forslag til aktiviteter. De børn der i en periode har svært ved at indgå i leg og aktiviteter, har vi ekstra fokus på, ved at støtte og sammen med barnet hjælpe det i gang med en aktivitet. Vi vil være opmærksomme på grupperinger i børnenes leg, således disse er støttende og udviklende for det enkelte barn. Vi er opmærksomme på det enkelte barns venskaber. Vi støtter op omkring de venskaber børnene selv har etableret, ved at spørge ind til deres dagligdag og legeaftaler. De børn som har svært ved at skabe venskaber, støtter vi i det daglige, ved at tage dem med i aktiviteter sammen med andre børn. Vi laver ture ud af huset for at styrke den sociale udvikling nogle gange med udvalgte grupper af børn, som vi pædagogisk ser, kan have gavn af, at dele oplevelser sammen. Desuden er det vigtigt for os, at børnene tilegner sig redskaber til at kunne løse konflikter. Dette gør vi ved at støtte og guide dem, bla. via en anerkendende tilgang. Endeligt har vi faste traditioner i huset, som styrker barnets sociale forståelse (se skrivelse vedr. traditioner) 4

5 Sproglig udvikling Mål Vi vil arbejde målrettet med at styrke børnenes verbale udvikling således barnet tilegner sig flere redskaber til at anvende dialogen i sociale sammenhænge. Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Det kan udelukke, men det kan også lukke ind i ligeværdig dialog. Det er vores håb/ønske, at vi ved en anerkendende tilgang kan støtte op omkring børnenes kommunikation. Vi vil med hjælp af anerkendende metoder give børnene flere redskaber i deres kommunikation, og dermed fungere som rollemodeller i dagligdagen. Børn leger med ordene i denne alder - dette vil vi understøtte i vores pædagogiske arbejde med børnene. For eksempel ved hjælp af følgende: Rim og remser Sang og sanglege Snak med børn om ordenes betydning Højtlæsning Være imødekommende, interesseret, nysgerrig og nærværende i relationen med børnene. I konfliktløsningssituationer, vil vi give børnene mulighed for at ytre sig og tilkendegive deres mening (oplevelse) verbalt. På denne måde lærer børnene at udtrykke egne oplevelser, behov og følelser. Desuden lærer de at lytte til hinanden. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser ud fra deres kropsudtryk og mimik. Daglig dialog om hverdagens små og store oplevelser. 5

6 Naturen Mål Vi vil gerne anvende naturens mangfoldigheder i dagligdagen. Naturen er en grundpille for et godt børneliv. På lige fod med sund kost og motion er naturoplevelser med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk. Børns aktive naturoplevelser forebygger livsstilssygdomme hos børnene. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vi vægter udeleg højt i gennem hele året. Dette giver børnene en oplevelse af årstidernes skiften og hermed naturens forandringsproces. Vi laver aktiviteter ved bål. Vi har en fast båldag tirsdag hvor vi laver bålmad. Det kan være alt fra snobrød til suppe. Vi tager på ture i nærmiljøet. Vi undersøger dyrelivet på legepladsen. Vi værner om og er bevidste om naturen. Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Mål 1 (i relation til sundhed) Vi vil give børnene viden om sunde kostvaner. Sund mad er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Sunde og mætte børn fungerer bedre socialt og kan lettere koncentrere sig. Gode mad- og spisevaner læres i barndommen og det anslås, at børn spiser omkring halvdelen af deres kost i skolen og fritidsordningen. For os i børnehaveklassehuset, er det ikke nok, at børnene spiser sundt. Det er også vigtigt, at maden indtages på den rigtige måde, idet børn spiser i et fællesskab, hvor maden har flere funktioner end blot at mætte. Det er vigtigt at tænke på, når vi som voksne gerne vil have børnene til at spise sundt og godt, at maden og måltidet også handler om trivsel og samvær. Vi har frugtordning hver dag, hvor børnene får tilbudt forskellig frugt. 6

7 Vi bestræber os på, at samle klasserne hver dag ude i klasselokalerne kl. 14:00 dog ikke om tirsdagen hvor vi holder udedag. Årsagen herfor er, at frugten skal indtages i hyggelige og rolige omgivelser, hvor alle børn sidder ned. Der skal i denne stund samles op på børnenes trivsel og herigennem sikre os at alle har det godt. Derudover får vi muligheden for et samlet overblik over børnene. Dog kan der i perioder være aktiviteter og pædagogiske processer der begrænser denne mulighed, hvilket så betyder at frugten indtages i Basis eller i grupper hvor det i situationen er passende. Vi har en fast udedag om ugen, hvor vi ofte laver mad over bål. Når der er mulighed for det, hjælper børnene med tilberedning af maden og vi får en snak om hvad vi skal spise og hvad de forskellige ingredienser hedder. Mål 2 (i relation til bevægelse) Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden og lysten til at bevæge sig. Det enkelte barns motoriske udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter. Vi mener det er vigtigt, at børnene får et positivt forhold til deres krop, da kroppen er et vigtigt redskab i børns udvikling. Med de erfaringer børn skaffer sig med deres krop, skaber de deres identitet og deres selvopfattelse. Børn lærer deres omverden at kende gennem kroppen. Leg og læring hænger sammen vi lærer på kroppen, med kroppen og i kroppen. Bevægelse styrker sociale kompetencer og medvirker til færre konflikter og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hvert barn skal have 60 minutters motion om dagen. Vores holdning, er at alle børn kan være med til at bruge og udforske kroppens mange muligheder, uanset om man er stor eller lille, høj eller lav, dreng eller pige. For os i børnehaveklassehuset, handler bevægelse ikke om at blive rigtig dygtig til en aktivitet, men at give børnene mulighed, lyst og inspiration til at bruges deres krop på forskellige måder. I Dussen på Gammel Hasseris Skole, har vi et stort udeareal med både natur legeplads, sportsplads, mulitibane og skolegård, hvor børnene hver dag skal være ude fra kl til ca I dette tidsrum opfordrer vi børnene til at bruge deres kroppe, evt. ved at spille med bold, køre på mooncar, hoppe i sjippetov eller lege fangelege. Så ofte som muligt, reserverer vi skolens gymnastiksal, en hel eftermiddag, hvor de børn som har lyst, er velkommen til at deltage. Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter som f.eks. forhindringsbane, dødbold, faldskærmslege, massage samt fri leg med redskaberne, som stimulerer de fleste af kroppens muskelgrupper. I perioder, tilbyder vi ugentlige ture til skøjtehallen.

8 7

9 En gang om året afholder vi mini-ol sammen med 1. årgang, hvor børnene skal igennem forskellige motoriske aktiviteter. Derudover afholder vi hvert år DUS-CUP, hvor hver årgang bliver inddelt i forskellige hold og spiller fodbold mod hinanden. Bevægelse er ikke blot store grov-motoriske udfoldelser. Det handler i ligeså høj grad om finmotoriske stimulationer og i dussens basislokaler er der altid tegnepapir, farver samt sakse tilgængelige og der laves ofte kreative aktiviteter, som f.eks. at male, fingerstrikke samt papirsudklip. Kulturelle udtryksformer og værdier Mål: Vi vil udfordre børnene til at afprøve forskellige udtryksformer. Desuden vil vi give børnene indblik i egen kultur. : Vi mener, at kultur er et udtryk for menneskets forståelse samt tilgang til verden, derfor anser vi børnene som værende kulturskabere. Børn påvirker kulturen og lader sig påvirke. Derfor er det af stor betydning for os som rollemodeller, at give børnene indsigt i forskellige udtryksformer samt ikke mindst i den danske kultur. Gennem kulturoplevelser udvikler børn kreativitet og fantasi samt evnen til oplevelse og indlevelse. I dagligdagen udformer børnene kulturelle udtryksformer via kreative aktiviteter som f.eks. tegninger, malerier, papirudklip mv. Vi går af og til på biblioteket og låner bøger til dussen, som bruges til højtlæsning og til egen læsning. Oftest vælger børnene selv bøgerne, men ind i mellem låner vi bøger efter et bestemt tema som f.eks. jul og påske og får derved en snak om højtiderne. Gennem ritualer og traditioner lærer børnene at forstå og sætte pris på historie og kultur. Vi giver børnene indblik i vores egen kultur via vores traditionelle arrangementer til jul, fastelavn og påske. Derudover afholder vi hvert år en bedsteforældredag. Endvidere arrangerer vi klassevis et afslutningsarrangement med overnatning i dussen. Endeligt afholder vi afslutningsarrangement på tværs af klasserne.

10 Dokumentation Mål Vi vil dokumentere og synliggøre vores pædagogiske praksis. For pædagogen er dokumentationen et redskab til at kunne se/høre reaktionerne eller udsagn børnene er kommet med igennem forløbet og på denne måde finde ud af hvad børnene har oplevet, fået ud af det eller hvordan barnet udvikler sig igennem forløbet. Samtidigt er dokumentationen også en mulighed for pædagogen til at, reflektere over egen rolle i forhold til børnene og aktiviteten. Den er vigtig for at forske i sig selv, og udvikle sit arbejde. Dokumentationen er også en måde at få skabt en relation mellem Dussen og hjemmet. På den måde, at forældrene ser dokumentationen i Dussen og kan spørge ind til det derhjemme. Det giver, for børnene, en oplevelse af helhed i deres dagligdag. Der vil blive dokumenteret på forskellige måder, bla. på forældreopslagstavlen i gangen før Basisrummet, i Basisrummet og på forældreintra. Denne dokumentation kan være i form af fotos fra ture og børnenes dagligdag i Dussen, ydermere vil der blive dokumenteret med billeder og andre udtryksmuligheder børnene har lyst til at bruge. På forældreopslagstavlen vil der være mulighed for at læse nyhedsbrevet, den månedlige aktivitetskalender og andre informationer der kan være vigtige/relevante for forældre at vide om børnenes dag i Dussen.

11 Indsatsområde i Dus Gl. Hasseris skole I forhold til de overordnede kommunale indsatsområder Inklusion og trivsel, har vi i Dussen valgt, at vores indgangsvinkel vil være, at en del af vores arbejde med disse områder skal centrere sig om børns venskaber. Titlen på indsatsområdet vil derfor være Venskaber. Målbeskrivelse : Alle børn i Dussen på Gl. Hasseris skole skal have de bedste muligheder for, at etablere venskaber og gode relationer til andre børn. Både i den klasse/årgang de går i og på tværs af årgangene. De børn, der mangler redskaber til selv at etablere venskaber skal have ekstra opmærksomhed og hjælp fra pædagogerne. Her ud over ligger der en opgave i, at motivere de andre børn til, at inkludere børn med udfordringer i fællesskabet. I pædagogernes planlægning af både O-lektioner og Dustid skal der tages hensyn til ovenstående således, at det bliver synligt i årsplaner og handleplaner. : Mennesket er et socialt individ og har derfor brug for, at have tætte relationer til andre mennesker. Ikke bare de tætte relationer som familien udgør og som er meget vigtige, men også de relationer vi skaber udenfor familien, som i høj grad er med til at forme os som mennesker. Mange børn har let ved at skabe disse relationer, mens andre børn kan mangle nogle redskaber til det. Pædagogerne er sammen med forældrene centrale personer, der har mulighed for, at påvirke børnenes udvikling og hjælpe dem til at opdage disse redskaber. : Venskaber er dette skoleårs indsatsområde. Hvordan vi præcist arbejder med dette i dagligdagen, kan ses under social udvikling. 9

12 Hvordan opnår vi størst mulig tryghed for det enkelte barn/klasse? Vi vil i opstarten samle børnene oftere en almindeligt (se ovenover). Dette fordi vi tror og mener at deres opstart i en ny institution med nye rammer og nye pædagoger og børn at forholde sig til kræver, at der bliver skabt pauser i hverdagen, hvor børnene kan samle ny energi. Derudover er det vigtigt at vi i Børnehaveklassehuset har nærværende pædagoger tilgængelige, som kan hjælpe og støtte børnene når det påkræves. Hvordan formidles de daglige aktiviteter ud til børnene? I det tidsrum hvor vi spiser frugt med børnene, vil dagens tilbud og aktiviteter gennemgås. På den måde, vil børnene få et overblik over dagen, og derudfra vælge sig ind på planlagte aktiviteter, eller blot selv lege med det der giver mening for dem den pågældende dag. Hvordan sikrer vi en alsidighed i barnets valg af funktioner? Funktionerne skal omvendt sørge for at tilbuddet er alsidigt. Derudover er vi som kontaktpædagoger på klasserne selvfølgelig opmærksomme på, at det enkelte barn bliver tilbudt et varieret udbud af aktiviteter. Traditioner Bedsteforældrekaffe Julefrokost med børn. Julearrangement med børn og forældre. Fastelavnshygge Påskefrokost Overnatninger Farvel-arrangement Personalet i Børnehaveklassehuset. 10

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej

Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Pædagogisk læreplan Østerbo vuggestue og børnehave + Vuggestuen Bjørnbaksvej Generelt om organiseringen af læreplansarbejdet Hvert barn er tilknyttet en stue, hvor pædagogerne har ansvaret for, at der

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter

Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Gamle Hjortespringskole Mål - og indholdsbeskrivelse 2012 Fritidshuset Herlev kommunes Specialpædagogiske Udviklingscenter Specialpædagogisk Udviklingscenter Gl. Klausdalsbrovej 460 2730 Herlev Telefon:

Læs mere

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet

BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016. Hjernen&Hjertet BILLUND KOMMUNE BØRNEHUSET ANDEDAMMEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-05-2014 TIL 31-03-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Vision 4 1.2 Dagtilbuddets værdier 5 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Viberedens Pædagogiske Læreplan

Viberedens Pædagogiske Læreplan Viberedens Pædagogiske Læreplan Natur i Børnehøjde 2014 V I B E R E D E N - V I B E V E J 110-7330 B R A N D E - T L F 9 9 6 0 3 5 5 0 Vibereden Beliggenhed Fysiske rammer Hvem er vi Vibereden er placeret

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Klar til skole og fritidshjem

Klar til skole og fritidshjem Klar til skole og fritidshjem Læringsparathed og motivation inden skolestart Center for skoler og dagtilbud Indholdsfortegnelse Klar til skole og fritidshjem 4 Sociale kompetencer 5 Krop og Bevægelse 6

Læs mere

Vuggestuen Skydebanevej

Vuggestuen Skydebanevej INDHOLDSFORTEGNELSE HVEM ER VI?...5 HVAD FÅR FORÆLDRE TIL AT VÆLGE VUGGESTUEN SKYDEBANEVEJ:...6 PROFESSIONELT PERSONALE:...6 PÅ BØRNENES PRÆMISSER:...6 LYS, LUFT I GRØNNE OMGIVELSER:...6 ERNÆRINGSRIGTIG

Læs mere

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for

kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for kvalitetsrapport dagtilbud Kvalitetsrapport lokalrapport for Indhold Beskrivelse af dagtilbuddet... 3 Siden sidst... 4 Effekt... 5 FORÆLDRESAMARBEJDE... 5 Forældrenes tilfredshed med samarbejdet... 6 LÆRING

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2012-2014

Pædagogisk Læreplan 2012-2014 FRA DAGTILBUDSLOV TIL BØRNEHAVELIV Pædagogisk Læreplan 2012-2014 De pædagogiske læreplaner her til lands skal være en videreudvikling af de kvaliteter, som kendetegner de bedste traditioner i vores dagtilbud.

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN

3 år. Overordnet læreplan. 3 år. Dagtilbud 0-6 år DET EKSISTENTIELLE. Kulturelle udtryk Det personlige. Natur videnskab KULTUR OG VÆRDIER NATUREN 3 år DET EKSISTENTIELLE Kulturelle udtryk personlige Natur videnskab Overordnet læreplan 3 år KULTUR OG VÆRDIER sociale sproglige NATUREN Dagtilbud 0-6 år Krop og bevægelse SUNDHED DET EKSISTENTIELLE Kulturelle

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG

LÆREPLAN PÆDAGOGISKE MÅL FOR DE 6 LÆRINGSOMRÅDER I LÆREPLANEN FOR BØRN I ALDEREN 0 TIL 6 ÅR. SPROG 1 LÆREPLAN Vores formål med det pædagogiske arbejde i henhold til læreplanerne, er at alle barnets potentialer og kompetencer udvikles og, at barnet rustes til at begå sig videre i livet. Vi mener, at

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010

Virksomhedsplan. Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Virksomhedsplan for Apoteker Norgaards Børnehave 2009/2010 Data: Antal børn 0-2 år: Vuggestue / Dagpleje 3-6 år: Børnehave 50 Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Specialgrupper Ledelse Personale

Læs mere