SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE"

Transkript

1 SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er vores håb, at dette vil opleves, samt fungere, som en paraply over alt hvad vi foretager os i det pædagogiske og professionelle rum. Både i arbejdet med børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere. NUZO (Nærmeste Udviklingszone) I Børnehaveklassehuset, er det også vores mål, at arbejde med udgangspunkt i NUZO. Det gør vi ved, at vi i dagligdagen stiller alderssvarende krav til barnet. Vi arbejder ud fra devicen om, at det barnet kan i dag med voksenstøtte, kan det i morgen selvstændigt. NUZO er den zone, der opstår mellem hvad barnet kan klare alene, og hvad barnet kan klare under vejledning fra en pædagog. Det vil sige, at barnet skal udfordres men ikke mere, end at barnet alligevel skal kunne følge med. Personlig udvikling Mål 1 Vi skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. Grundlaget for at kunne mestre sit liv er, at det enkelte barn udvikler selvtillid og selvværd. Vi vil udfordre barnets selvtillid, ved at tage udgangspunkt i barnets interesser og initiativer, således at det får en oplevelse af at kunne mestre større opgaver/aktiviteter alene. Alle børn skal opleve at have succes, og at de er betydningsfulde individer i fællesskabet. Barnet skal have mulighed for at få indsigt i egne ressourcer, som herigennem skaber større personlig udvikling. Vi vil støtte barnets selvværd, således det får en følelse og oplevelse af at være værdsat som den det er og have ret til at være den det er! Samtidigt vil vi gerne pointere, at den personlige udvikling skal ses i en social sammenhæng. 1 1 Vores udgangspunkt har sit afsæt I Schibbyes teorier. Selv et menneskets oplevelse og forankring i sig selv, er udgangspunkt for væren og handlen i verden. Herigennem udvikles relationen med andre mennesker, en relation, hvor både oplevelsen af samhørighed (tilknytning) med andre og oplevelsen af afgrænsning/adskilthed (individuation) i forhold til andre, har stor betydning for selv ets udvikling.

2 Vi tager udgangspunkt i at alle børn har noget at byde på så vores opgave er at finde børnenes ressourcer. Vi skal anerkende barnet men ikke nødvendigvis dets handlinger. Det er vigtigt for os i det daglige arbejde, at børnene får mulighed for at udtrykke deres følelser, meninger, ønsker og behov. De skal lære at sætte grænser og indgå i et socialt fællesskab. Børn er ikke altid opmærksomme på deres behov, så her har vi også en rolle i, at stille børnene i nogen situationer hvor de kan blive opmærksomme på disse. For at sikre os, at alle børn bliver set, gennemgår vi til vores ugentlige p-møder børnenes trivsel og udvikling. Med udgangspunkt i dette, vil vi iværksætte tiltag som vi finder nødvendige. Dette kunne være, handleplaner, logbog, indstilling til AB-møder mm. Mål 2 Vi vil skabe tryghed for børnene. Tryghed er en forudsætning for at få/have tillid og at kunne danne relationer. At være tryg er grundlaget for at kunne udvikle sig og få overskud i hverdagen. inden børnenes opstart i Dus Der afholdes forældremøder inden børnenes opstart i skole/dus. vil vi tage billeder af børnene på vores besøg ude i børnehaverne, således billederne hænger i børnenes garderober ved opstart. Derved får børnene et tilhørsforhold til Børnehaveklassehuset allerede fra starten af. Vil vi udsende en velkomstfolder med præsentation i billeder af pædagogerne i Børnehaveklassehuset, samt information og orientering om hvordan det er at gå i Dus og hvad der er vigtigt at huske. Der arrangeres åbent hus - dage, hvor børnene får mulighed for at se skole og Dus. Der afholdes aktivitetsdag for kommende og nuværende børnehaveklassebørn på KFUMs baner hvert år i juni måned. 2

3 Modtagelse når børnene starter i Dus. Som det første, vil vi bruge meget tid på, at børn imellem, og børn og pædagoger lærer hinanden at kende. Først på klassen og derefter på tværs af klasserne. Inden skolestart vil vi afholde samlinger med børnene på følgende tidspunkter: kl. 9:30 til formiddagsmad, igen kl. 11:30 og til sidst kl. 14:00. Dette vil vi gøre for at sikre ro og tryghed i gruppen, og samtidig er der i denne situation en god mulighed for børnene at lære de kommende klassekammerater at kende. Derudover bliver der skabt ro til spisning og ny energi. Endeligt er dette også et godt forum for pædagogerne, at lære børnene bedre at kende. For at skabe tryghed og kendskab til de ydre og indre fysiske rammer: Inden udgangen af August måned, skal alle børn i bh.kl.huset have haft rundvisning på skolens arealer, såvel udenfor som indenfor. Billeder Vi hænger billeder af børnene op, på vores personaletavle i Basis, fordi vi hvert år modtager næsten 100 nye børn. Det er svært at kunne sætte ansigt på alle navnene (og især de børn der ikke knytter sig til hver pædagogs klasse). Derfor er dette en stor hjælp for at sikre os at, alle børn er her, uanset hvilken pædagog der er til stede de enkelte dage. Desuden har vi billeder af børnene på vores Aktivitetstavle, således både børnene, forældrene og vi som pædagoger, har større mulighed for at følge børnene i dagligdagen. For børnenes skyld, er dette også et tiltag for at styrke deres selvstændighed. På denne måde kan de nemmere finde deres kammerater, og de får det nemmere ved at orientere sig i dagligdagen. Året igennem Vi arbejder hele tiden på, at børnene bliver støttet i nye og ukendte situationer. Vi hjælper dem med at sætte ord på deres følelser og støtter dem i at forstå det der skal ske. Det er vigtigt for os, at få skabt et miljø, hvor tryghed og tillid går hånd i hånd, og hvor der via denne tryghed og tillid, bliver skabt rum for læring (NUZO). 3

4 Social udvikling Mål Vi vil understøtte og være opmærksomme på børnenes leg og venskaber. Fordi børnene skal kunne fungere i mange forskellige slags sociale sammenhænge. Når barnet leger, træner det kroppen fysisk, øver sproget og lærer at klare sig socialt i livet. Legen giver barnet erfaringer, øvelse i at være sammen med andre og en begyndende forståelse af regler og aftaler. Venskaber har stor betydning for barnets udvikling. Vennerne fungerer som vigtige rollemodeller og spejlingsredskaber i barnets identitetsudvikling. Samtidigt danner de nære venskaber et godt fundament for tryghed og tillid hos det enkelte barn. Vi vil støtte op omkring børnenes leg og give plads og rum til udfoldelse. Vi støtter børnene i dagligdagen med at give dem idéer og forslag til aktiviteter. De børn der i en periode har svært ved at indgå i leg og aktiviteter, har vi ekstra fokus på, ved at støtte og sammen med barnet hjælpe det i gang med en aktivitet. Vi vil være opmærksomme på grupperinger i børnenes leg, således disse er støttende og udviklende for det enkelte barn. Vi er opmærksomme på det enkelte barns venskaber. Vi støtter op omkring de venskaber børnene selv har etableret, ved at spørge ind til deres dagligdag og legeaftaler. De børn som har svært ved at skabe venskaber, støtter vi i det daglige, ved at tage dem med i aktiviteter sammen med andre børn. Vi laver ture ud af huset for at styrke den sociale udvikling nogle gange med udvalgte grupper af børn, som vi pædagogisk ser, kan have gavn af, at dele oplevelser sammen. Desuden er det vigtigt for os, at børnene tilegner sig redskaber til at kunne løse konflikter. Dette gør vi ved at støtte og guide dem, bla. via en anerkendende tilgang. Endeligt har vi faste traditioner i huset, som styrker barnets sociale forståelse (se skrivelse vedr. traditioner) 4

5 Sproglig udvikling Mål Vi vil arbejde målrettet med at styrke børnenes verbale udvikling således barnet tilegner sig flere redskaber til at anvende dialogen i sociale sammenhænge. Sproget er en forudsætning for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Det kan udelukke, men det kan også lukke ind i ligeværdig dialog. Det er vores håb/ønske, at vi ved en anerkendende tilgang kan støtte op omkring børnenes kommunikation. Vi vil med hjælp af anerkendende metoder give børnene flere redskaber i deres kommunikation, og dermed fungere som rollemodeller i dagligdagen. Børn leger med ordene i denne alder - dette vil vi understøtte i vores pædagogiske arbejde med børnene. For eksempel ved hjælp af følgende: Rim og remser Sang og sanglege Snak med børn om ordenes betydning Højtlæsning Være imødekommende, interesseret, nysgerrig og nærværende i relationen med børnene. I konfliktløsningssituationer, vil vi give børnene mulighed for at ytre sig og tilkendegive deres mening (oplevelse) verbalt. På denne måde lærer børnene at udtrykke egne oplevelser, behov og følelser. Desuden lærer de at lytte til hinanden. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser ud fra deres kropsudtryk og mimik. Daglig dialog om hverdagens små og store oplevelser. 5

6 Naturen Mål Vi vil gerne anvende naturens mangfoldigheder i dagligdagen. Naturen er en grundpille for et godt børneliv. På lige fod med sund kost og motion er naturoplevelser med til at sikre, at børn fungerer godt fysisk og psykisk. Børns aktive naturoplevelser forebygger livsstilssygdomme hos børnene. Ophold i naturen giver glade, sunde og kloge børn, der vokser op som ansvarsfulde beskyttere og benyttere af naturen. Vi vægter udeleg højt i gennem hele året. Dette giver børnene en oplevelse af årstidernes skiften og hermed naturens forandringsproces. Vi laver aktiviteter ved bål. Vi har en fast båldag tirsdag hvor vi laver bålmad. Det kan være alt fra snobrød til suppe. Vi tager på ture i nærmiljøet. Vi undersøger dyrelivet på legepladsen. Vi værner om og er bevidste om naturen. Sundhed, bevægelse og motorisk udvikling Mål 1 (i relation til sundhed) Vi vil give børnene viden om sunde kostvaner. Sund mad er en vigtig del af barnets trivsel og udvikling. Sunde og mætte børn fungerer bedre socialt og kan lettere koncentrere sig. Gode mad- og spisevaner læres i barndommen og det anslås, at børn spiser omkring halvdelen af deres kost i skolen og fritidsordningen. For os i børnehaveklassehuset, er det ikke nok, at børnene spiser sundt. Det er også vigtigt, at maden indtages på den rigtige måde, idet børn spiser i et fællesskab, hvor maden har flere funktioner end blot at mætte. Det er vigtigt at tænke på, når vi som voksne gerne vil have børnene til at spise sundt og godt, at maden og måltidet også handler om trivsel og samvær. Vi har frugtordning hver dag, hvor børnene får tilbudt forskellig frugt. 6

7 Vi bestræber os på, at samle klasserne hver dag ude i klasselokalerne kl. 14:00 dog ikke om tirsdagen hvor vi holder udedag. Årsagen herfor er, at frugten skal indtages i hyggelige og rolige omgivelser, hvor alle børn sidder ned. Der skal i denne stund samles op på børnenes trivsel og herigennem sikre os at alle har det godt. Derudover får vi muligheden for et samlet overblik over børnene. Dog kan der i perioder være aktiviteter og pædagogiske processer der begrænser denne mulighed, hvilket så betyder at frugten indtages i Basis eller i grupper hvor det i situationen er passende. Vi har en fast udedag om ugen, hvor vi ofte laver mad over bål. Når der er mulighed for det, hjælper børnene med tilberedning af maden og vi får en snak om hvad vi skal spise og hvad de forskellige ingredienser hedder. Mål 2 (i relation til bevægelse) Vi vil give børnene alsidige bevægelsesmæssige oplevelser og give dem mulighed for at opleve glæden og lysten til at bevæge sig. Det enkelte barns motoriske udvikling spiller en væsentlig rolle for dets selvværd og dets evne til at indgå i fysiske aktiviteter. Vi mener det er vigtigt, at børnene får et positivt forhold til deres krop, da kroppen er et vigtigt redskab i børns udvikling. Med de erfaringer børn skaffer sig med deres krop, skaber de deres identitet og deres selvopfattelse. Børn lærer deres omverden at kende gennem kroppen. Leg og læring hænger sammen vi lærer på kroppen, med kroppen og i kroppen. Bevægelse styrker sociale kompetencer og medvirker til færre konflikter og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hvert barn skal have 60 minutters motion om dagen. Vores holdning, er at alle børn kan være med til at bruge og udforske kroppens mange muligheder, uanset om man er stor eller lille, høj eller lav, dreng eller pige. For os i børnehaveklassehuset, handler bevægelse ikke om at blive rigtig dygtig til en aktivitet, men at give børnene mulighed, lyst og inspiration til at bruges deres krop på forskellige måder. I Dussen på Gammel Hasseris Skole, har vi et stort udeareal med både natur legeplads, sportsplads, mulitibane og skolegård, hvor børnene hver dag skal være ude fra kl til ca I dette tidsrum opfordrer vi børnene til at bruge deres kroppe, evt. ved at spille med bold, køre på mooncar, hoppe i sjippetov eller lege fangelege. Så ofte som muligt, reserverer vi skolens gymnastiksal, en hel eftermiddag, hvor de børn som har lyst, er velkommen til at deltage. Der bliver arrangeret forskellige aktiviteter som f.eks. forhindringsbane, dødbold, faldskærmslege, massage samt fri leg med redskaberne, som stimulerer de fleste af kroppens muskelgrupper. I perioder, tilbyder vi ugentlige ture til skøjtehallen.

8 7

9 En gang om året afholder vi mini-ol sammen med 1. årgang, hvor børnene skal igennem forskellige motoriske aktiviteter. Derudover afholder vi hvert år DUS-CUP, hvor hver årgang bliver inddelt i forskellige hold og spiller fodbold mod hinanden. Bevægelse er ikke blot store grov-motoriske udfoldelser. Det handler i ligeså høj grad om finmotoriske stimulationer og i dussens basislokaler er der altid tegnepapir, farver samt sakse tilgængelige og der laves ofte kreative aktiviteter, som f.eks. at male, fingerstrikke samt papirsudklip. Kulturelle udtryksformer og værdier Mål: Vi vil udfordre børnene til at afprøve forskellige udtryksformer. Desuden vil vi give børnene indblik i egen kultur. : Vi mener, at kultur er et udtryk for menneskets forståelse samt tilgang til verden, derfor anser vi børnene som værende kulturskabere. Børn påvirker kulturen og lader sig påvirke. Derfor er det af stor betydning for os som rollemodeller, at give børnene indsigt i forskellige udtryksformer samt ikke mindst i den danske kultur. Gennem kulturoplevelser udvikler børn kreativitet og fantasi samt evnen til oplevelse og indlevelse. I dagligdagen udformer børnene kulturelle udtryksformer via kreative aktiviteter som f.eks. tegninger, malerier, papirudklip mv. Vi går af og til på biblioteket og låner bøger til dussen, som bruges til højtlæsning og til egen læsning. Oftest vælger børnene selv bøgerne, men ind i mellem låner vi bøger efter et bestemt tema som f.eks. jul og påske og får derved en snak om højtiderne. Gennem ritualer og traditioner lærer børnene at forstå og sætte pris på historie og kultur. Vi giver børnene indblik i vores egen kultur via vores traditionelle arrangementer til jul, fastelavn og påske. Derudover afholder vi hvert år en bedsteforældredag. Endvidere arrangerer vi klassevis et afslutningsarrangement med overnatning i dussen. Endeligt afholder vi afslutningsarrangement på tværs af klasserne.

10 Dokumentation Mål Vi vil dokumentere og synliggøre vores pædagogiske praksis. For pædagogen er dokumentationen et redskab til at kunne se/høre reaktionerne eller udsagn børnene er kommet med igennem forløbet og på denne måde finde ud af hvad børnene har oplevet, fået ud af det eller hvordan barnet udvikler sig igennem forløbet. Samtidigt er dokumentationen også en mulighed for pædagogen til at, reflektere over egen rolle i forhold til børnene og aktiviteten. Den er vigtig for at forske i sig selv, og udvikle sit arbejde. Dokumentationen er også en måde at få skabt en relation mellem Dussen og hjemmet. På den måde, at forældrene ser dokumentationen i Dussen og kan spørge ind til det derhjemme. Det giver, for børnene, en oplevelse af helhed i deres dagligdag. Der vil blive dokumenteret på forskellige måder, bla. på forældreopslagstavlen i gangen før Basisrummet, i Basisrummet og på forældreintra. Denne dokumentation kan være i form af fotos fra ture og børnenes dagligdag i Dussen, ydermere vil der blive dokumenteret med billeder og andre udtryksmuligheder børnene har lyst til at bruge. På forældreopslagstavlen vil der være mulighed for at læse nyhedsbrevet, den månedlige aktivitetskalender og andre informationer der kan være vigtige/relevante for forældre at vide om børnenes dag i Dussen.

11 Indsatsområde i Dus Gl. Hasseris skole I forhold til de overordnede kommunale indsatsområder Inklusion og trivsel, har vi i Dussen valgt, at vores indgangsvinkel vil være, at en del af vores arbejde med disse områder skal centrere sig om børns venskaber. Titlen på indsatsområdet vil derfor være Venskaber. Målbeskrivelse : Alle børn i Dussen på Gl. Hasseris skole skal have de bedste muligheder for, at etablere venskaber og gode relationer til andre børn. Både i den klasse/årgang de går i og på tværs af årgangene. De børn, der mangler redskaber til selv at etablere venskaber skal have ekstra opmærksomhed og hjælp fra pædagogerne. Her ud over ligger der en opgave i, at motivere de andre børn til, at inkludere børn med udfordringer i fællesskabet. I pædagogernes planlægning af både O-lektioner og Dustid skal der tages hensyn til ovenstående således, at det bliver synligt i årsplaner og handleplaner. : Mennesket er et socialt individ og har derfor brug for, at have tætte relationer til andre mennesker. Ikke bare de tætte relationer som familien udgør og som er meget vigtige, men også de relationer vi skaber udenfor familien, som i høj grad er med til at forme os som mennesker. Mange børn har let ved at skabe disse relationer, mens andre børn kan mangle nogle redskaber til det. Pædagogerne er sammen med forældrene centrale personer, der har mulighed for, at påvirke børnenes udvikling og hjælpe dem til at opdage disse redskaber. : Venskaber er dette skoleårs indsatsområde. Hvordan vi præcist arbejder med dette i dagligdagen, kan ses under social udvikling. 9

12 Hvordan opnår vi størst mulig tryghed for det enkelte barn/klasse? Vi vil i opstarten samle børnene oftere en almindeligt (se ovenover). Dette fordi vi tror og mener at deres opstart i en ny institution med nye rammer og nye pædagoger og børn at forholde sig til kræver, at der bliver skabt pauser i hverdagen, hvor børnene kan samle ny energi. Derudover er det vigtigt at vi i Børnehaveklassehuset har nærværende pædagoger tilgængelige, som kan hjælpe og støtte børnene når det påkræves. Hvordan formidles de daglige aktiviteter ud til børnene? I det tidsrum hvor vi spiser frugt med børnene, vil dagens tilbud og aktiviteter gennemgås. På den måde, vil børnene få et overblik over dagen, og derudfra vælge sig ind på planlagte aktiviteter, eller blot selv lege med det der giver mening for dem den pågældende dag. Hvordan sikrer vi en alsidighed i barnets valg af funktioner? Funktionerne skal omvendt sørge for at tilbuddet er alsidigt. Derudover er vi som kontaktpædagoger på klasserne selvfølgelig opmærksomme på, at det enkelte barn bliver tilbudt et varieret udbud af aktiviteter. Traditioner Bedsteforældrekaffe Julefrokost med børn. Julearrangement med børn og forældre. Fastelavnshygge Påskefrokost Overnatninger Farvel-arrangement Personalet i Børnehaveklassehuset. 10

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014

DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 De 6 kerneområder: - Personlig udvikling - Social udvikling - Sprog og kommunikation - Bevægelse, idræt og motorik - Kulturelle udtryksformer - Natur DUS INDHOLDSPLAN 3. ÅRGANG 2013-2014 Denne indholdsplan

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd.

Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Personalets røde tråd. Indholdsplanen for Nibe Skoles Dusser. Aalborg Skolevæsen har udarbejdet seks indsatsområder for at sikre en vis ensartethed i det daglige arbejde med børnene. De 6 indsatsområder er: - Personlig udvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia

Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Pædagogiske læreplaner i Børnehuset Gaia Alle dagtilbud skal ifølge Dagtilbudsloven udarbejde Pædagogiske Læreplaner, der skal indeholde områderne: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard

Elses dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51. Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard Else s dagpleje Elses dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Else Nørhede Vestergade 31 6622 Bække Tlf.: 22 87 75 51 Else Nørhede Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min dagpleje,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 6 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker.

Gandrup Dus Dus-indholdsplan for 2008/09. At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. Personlig udvikling At børnene skal have mulighed for, at opleve sig selv som værdsatte og afholdte mennesker. At børnene har mulighed for at skabe egne projekter. At Dussen understøtter børnenes selvtillid

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1 Barnets alsidige personlige udvikling

Læs mere

Succeskriterier/evaluering: Evaluering: Vi vil to gange årligt sætte tid af til at evaluere hvert enkelt barns forudsætninger

Succeskriterier/evaluering: Evaluering: Vi vil to gange årligt sætte tid af til at evaluere hvert enkelt barns forudsætninger DUS Vester Mariendal Årsplan for: Specialgruppen Pluto 13/14 Mål: Personlig udvikling: Vi vil give børnene indsigt i egne ressourcer med henblik på at støtte dem i at få en fornemmelse for egen identitet.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner Dagplejen ØST

Læreplaner Dagplejen ØST Læreplaner Dagplejen ØST 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Børn med særlige behov 4 Værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse 4 Vores Værdier Anerkendelse 5 Rummelighed 6 Arbejdsglæde 7

Læs mere

Pædagogisk læreplan December 2014

Pædagogisk læreplan December 2014 Pædagogisk læreplan December 2014 Forord Alle børn har krav på, at få den bedst mulige start i livet. Børn skal lære meget i livet, og de første leveår er afgørende, for de evner og kompetencer børn har

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold

4Kløverskolen. SFo. Regnbuen og Smørhullet. Mål og Indhold 4Kløverskolen SFo Regnbuen og Smørhullet Mål og Indhold 2012/2013 Forord Skolefritidsordningerne er et pædagogisk tilbud til eleverne inden for skolens rammer, og bidrager til at opfylde folkeskolens

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune

Pædagogiske Læreplaner for Dagplejen Syd, Horsens Kommune I Dagplejen Syd arbejder vi generelt med Krop og Bevægelse på Skaber læringsmiljø, der giver børnene plads, muligheder og udfordringer for bevægelse ude og inde Leg i haven, på legepladser, forskelligt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Indledning læreplaner

Indledning læreplaner Indledning læreplaner Klim Fribørnehave og Vuggestues pædagogiske læreplan tager udgangspunkt i vores målsætning som er: At anerkende børnenes forskellighed og se det som en styrke for fællesskabet. At

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Forord...3 Særlige krav til pædagogiske læreplaner...4 Sammenhæng i børnenes hverdag:... 4 Anerkendelse af fritidspædagogikken...

Læs mere

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering

Læringsmål. Tegn på at vi er på rette vej. Metoder og pædagogisk praksis. Børn med særlige behov. Dokumentation. Evaluering 1. TEMA: Kulturelle udtryksformer og værdier. Barnets kompetencer indenfor kulturelle udtryksformer og værdier, bliver udviklet gennem udfordrende, kulturelle aktiviteter. Kulturelle oplevelser er med

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER THORSØ BØRNEHAVE Lov om Pædagogiske læreplaner i dagtilbud. Loven kommer som en forlængelse af Serviceloven fra 1998, hvor der er beskrevet hvilke forventninger, der er til de enkelte

Læs mere

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014

SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 SMTTE-MODEL SPROG OG KOMMUNIKATION Det jeg siger og det jeg gør Pædagogisk tema foråret 2014 Sammenhæng Sprog er grundlæggende for at kunne udtrykke sig og kommunikere med andre. Igennem talesprog, skriftsprog,

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave

Projektbeskrivelse af dreng/pige. projekt. Luther Udflytterbørnehave Projektbeskrivelse af dreng/pige projekt Luther Udflytterbørnehave 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder - dels overordnede tanker for arbejdet med fokuspunktet barn til barn relationer derudover er

Læs mere

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer.

Praksis / handleplan. Vi voksne arbejder i retning af at udvikle barnets forståelse for sin omverden og sig selv. Vi tilbyder barnet udfordringer. Kleinkindgruppe Pinguin Haus Tingleff og BMV 2015 for småbørnsgruppen (0-3 år) referent Renate Når børnene skal udvikle sig til handlekraftige, sociale og selvstændige individer med en alsidig personlighed,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur

De lovkravsmæssige læreplanstemaer er: Personlig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur Kultur Læreplan for Hornsyld Idrætsbørnehus 1. august 2004 blev det vedtaget, at alle dagtilbud skal udarbejde læreplaner. Læreplanerne skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Ligeledes skal den

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune

Dus Indholdsplan. Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Indholdsplan for Mou Dus, er udarbejdet efter indholdsplanen for DUS -ordninger, Aalborg kommune Personlig udvikling: Dus skal understøtte det enkelte barns selvtillid og selvværd. - grundlaget for at

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen

Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Børn og Unge Pædagogiske læreplaner i Horsens Kommune: Daginstitution Vestbyen Side 1 af 18 Februar 2010 G:\Læreplaner2010\Læreplaner 2010-11.doc Tema: Barnets alsidige Pædagogisk læreplan personlige udvikling

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger

Sammenhæng Baggrund, forudsætninger PÆDAGOGISK LÆREPLAN 2014-2016 Skårup Børnehus: Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan i perioden 2014 og 2016 Skårup Børnehus Østerdalen Skårup Børnehus SMTTE på: Alsidig personlig udvikling Dato:

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd

Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd Pædagogisk udviklingsplan 2014-2015 Område Roskilde Syd 1 Indholdsfortegnelse for den pædagogiske udviklingsplan Indledning... 3 Læsevejledning... 3 Præsentation af Område Syd... 3 Roskilde kommunes børne-

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse

Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Handleplan for arbejdet med Mad, Måltider og Bevægelse Denne handleplan er en udmøntning af Billund Kommunes overordnede politik for Mad, Måltider og Bevægelse og den indeholder derfor beskrivelser af

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave

Pædagogiske læreplaner 2008/2009 Bullerup private Børnehave Pædagogiske læreplaner 2008/2009 revideret juni 2008 i forbindelse med ansøgning om vuggestuegruppe Uddrag af dagtilbudsloven, afsnittet omhandlende pædagogisk læreplan 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Præsentation af Mo2rikken 3. Børne- og læringssyn 3.1. Holstebro kommunes børne- og læringssyn 3.2. Mo2rikkens børne- og læringssyn 3.3. Pædagogiske principper 4. Mo2rikkens

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre,

Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015. Kære forældre, Nyhedsbrev for Februar / Marts 2015 Kære forældre, Vinteren er over os, med alle sine muligheder og begrænsninger. Vi nyder at gå ud i sneen, mærke kulden i ansigtet og se de spæde forårstegn titte frem.

Læs mere

Børnegalaxen Viby Læreplaner

Børnegalaxen Viby Læreplaner Børnegalaxen Viby Læreplaner Det er blevet politisk besluttet, at daginstitutionerne skal udarbejde pædagogiske læreplaner for børns læring. Man har opdelt læring i seks forskellige temaer. De seks temaer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse:

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen. Indholdsfortegnelse: Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Skovbakkeskolen Indholdsfortegnelse: Målsætning for Skovbakkeskolen side 2 Skolens overordnede mål Skovbakkeskolens værdigrundlag Mål og indhold i det pædagogiske

Læs mere

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN

DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN DII SKOVSLOTTET SKOVRIDERVEJ 20, 8000 ÅRHUS LÆREPLAN Indholdsfortegnelse: Indledning Hverdagsliv og læring (Definition) Vores læringssyn Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO

Mål- og indholdsbeskrivelse. Ølgod SFO Mål- og indholdsbeskrivelse Ølgod SFO Marts 2013 Ølgod SFO. Vi har valgt at lave nye mål og indholdsbeskrivelser, da vi nu er færdige med etableringen af Ølgod SFO både med hensyn til fysiske rammer og

Læs mere