Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Julie Gottschalk Frants Bilde Kjeldsen

2 Indholdsfortegnelse Side 153. Godkendelse af dagsorden Lukket - Personalesag Vestbanen A/S generalforsamling Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Budgetopfølgning pr. 31. marts Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Lokalplan for TDC-grunden, Blåvand Bemyndigelse i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger Kommuneplantillæg - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Lokalplan - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Tillæg til spildevandsplan Ændring af dagtilbuddet S/I Søndermarkens vedtægter Frigivelse af anlægsbevilling - anlægs- og renoveringspulje Modeller for etablering af "forenings-sfo" Tilskud til flytning og reetablering af pavillon - MOT junior- og ungdomsklub Kunstgræsbane ved Blåvandshuk Idrætscenter Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Drøftelse af priserne på kommunale parcelhusgrunde Bilagsliste Underskriftsblad Side 319

3 153. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3306 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Godkendt. Side 320

4 154. Lukket - Personalesag Dok.nr.: 5086 Sagsid.: 14/3803 Initialer: bekr Lukket sag Side 321

5 155. Vestbanen A/S generalforsamling 2014 Dok.nr.: 5151 Sagsid.: 13/11339 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 28. april 2014 med Sydtrafik, Arriva og Vestbanen A/S, og som en konsekvens af Varde Kommunes Ejer- og interessentstrategi for Vestbanen A/S, skal Økonomiudvalget beslutte, om Varde Kommune som medejer af Vestbanen A/S skal fremsætte indkomne forslag til Vestbanen A/S generalforsamling den 20. maj I forlængelse af mødet om Vestbanen den 28. april er der under dette punkt også mulighed for en mere generel drøftelse af Vestbanen og Varde Kommunes aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Direktør for Vestbanen A/S Jens Kristian Ørnskov deltager i behandlingen af punktet og vil under drøftelsen være til rådighed til at besvare spørgsmål vedrørende Vestbanen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at indkomne forslag, parallelt med den løbende dialog mellem Vestbanen A/S og Varde Kommune, kan være et brugbart redskab for Varde Kommune i forbindelse med Kommunens aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Interrail satsning på Vestbanen 29693/14 2 Åben Årshjul, vestbanen A/S 25577/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget forholder sig til muligheden for at fremsætte indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling, og at Økonomiudvalget formulerer eventuelle indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling Side 322

6 Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Økonomiudvalget ønsker følgende forslag fremsendt til bestyrelsen for Vestbanen A/S forud for generalforsamling: Der bør snarest etableres et fast dialogforum (mødefrekvens min. 2 gange årligt) mellem Vestbanens brugere, Vestbanen, ARRIVA og Sydtrafik til udvikling og forbedring af Vestbanen. Der bør snarest igangsættes markedsføringsinitiativer både overfor turister og fastboende gerne sammen med andre parter herunder VETR og Varde kommune (Bosætningsinitiativer). Der bør arbejdes mere muligheden for at tilbyde billetsalg til turister og fastboende. Dette kan for eksempel ske ved at øge antallet af billetsalg. Årshjulet med dialogmøde mellem VK, ARRIVA, Sydtrafik og Vestbanen skal i formaliseret gænge passende forud for den årlige generalforsamling / efter behov. Side 323

7 156. Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Dok.nr.: 5159 Sagsid.: 13/16557 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling Der er arbejdet med udviklingsplaner af flere omgange siden dannelsen af Varde Kommune i Det startede i 2007 med udviklingskataloger for de 9 udviklingsråd. Arbejdet blev færdigt i Enkelte udviklingsråd har siden revideret deres udviklingsplaner med Varde By som den sidste i Der er udarbejdet et særskilt notat med forslag til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner se dokument ?? Forslaget er en rammeplan der baseres på, at der er den nødvendige lokale opbakning til at indgå i arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplaner. Der lægges op til at der laves følgende 4 typer udviklingsplaner: 1. Turismeudviklingsplaner for kystbyer efter gældende koncept og plan hvor vi er i gang med Nymindegab og mangler Henne Strand og Vejers 2. Udviklingsplaner for 5 områdebyer (ekskl. Ansager) og 2 lokalbyer (Alslev og Outrup) efter konceptet som Ansager Revision af udviklingsplaner for 9 udviklingsråd 4. Udarbejdelse af skabelon til udviklingsplan for de mindre landsbyer, der ikke indgår i ovenstående Udviklingsplanerne for de 5 områdebyer Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel og Agerbæk, de 2 lokalbyer Alslev og Outrup, Varde By Udviklingsråd understøttes af byanalyser, som er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsplaner er et værktøj til, at lokalsamfundene i samarbejde med Varde Kommune videreudvikler de attraktive nærmiljøer i kommunen. Udviklingsplanerne udarbejdes i Varde Kommune et samarbejde mellem Team Plan, Kultur og fritid og Kommunikation og udvikling. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Udviklingsplanerne udarbejdes indenfor den afsatte økonomi og med de tilstedeværende ressourcer. Høring Ingen Side 324

8 Bilag: 1 Åben Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - Sagsnr _Doknr _v1_Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - version /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, AT godkende forslaget til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Det skal samtidig understreges, at der ud over de nævnte bysamfund ved konkret henvendelse vil være mulighed for at udarbejde udviklingsplaner for andre byer. Side 325

9 157. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Dok.nr.: 5147 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle områder, som i henhold til aftalestyringen ligger udenfor rammen, hvilket vil sige de mindre styrbare områder. Er der poster indenfor rammen, hvor der vurderes at være risiko for væsentlige budgetafvigelser, er disse områder også medtaget i budgetopfølgningen. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (april 2014), er medtaget i budgetopfølgningen. På arbejdsmarkedsområdet er der sket omfattende lovændringer, som først er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, og hvor konsekvenserne endnu ikke er kendte. Totalt set skønnes der i 2014 at være et mindre forbrug på 4-8 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, men tallet er dog meget usikkert. Endvidere kan det påvirke budgetgarantien fra staten, hvis tendensen er den samme på landsplan. De foreløbige prognoser vedrørende dagtilbudsområdet viser et faldende børnetal i kommunens institutioner og i dagplejen. Det er endnu for tidligt at komme med et præcist bud på, hvad det endelige børnetal vil blive, men alt i alt må der forventes et mindreforbrug på området. Vedrørende børn og unge med særlige behov udviser budgetopfølgningen et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. med baggrund i de nuværende anbringelser og foranstaltninger. Restbeløbet skal dække eventuelle nye anbringelser/foranstaltninger i resten af Der er fuld overførselsadgang på udgiftsområdet. Under Social og Handicap forventes en mindre udgift på 1,5 mio. kr. på grund af dobbelt disponerede udgifter på beskæftigelsen. På ældreområdet skønnes der totalt set et merforbrug i 2014 på grund af flere visiterede timer blandt andet som følge af tidligere udskrivninger fra sygehuse og mere plejekrævende borgere. Der forventes pt. et merforbrug, der evt. kan nedskrives på grund af tiltag i ældrepakken og eventuelle omdisponeringer indenfor det samlede sociale område. Udover ovennævnte forventes på nuværende tidlige tidspunkt på året kun mindre ændringer. Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 vil alle konti under de enkelte udvalg blive gennemgået. Retsgrundlag Varde Kommunes Økonomiregulativ. Side 326

10 Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen og Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Side 327

11 158. Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan 2014 Dok.nr.: 5143 Sagsid.: 07/14427 Initialer: kimj Åben sag Sagsfremstilling Det fremgår af Risikostyringspolitikken, at der hvert år udarbejdes et risikostyringsregnskab til forelæggelse for Direktionen og Økonomiudvalget. Risikostyringsregnskabet indeholder beskrivelser af risikostyringstiltag, økonomi samt nøgletal for området. Som det fremgår af statistikkerne sidst i regnskabet, er vores projekt med at få minimeret indbrud og tyveri i kommunens institutioner lykkedes, hvilket er meget glædeligt. Risikostyringsgruppen har herudover udarbejdet en handlingsplan for 2014, der indeholder initiativer til at minimere antallet og omfanget af skader i Varde Kommune. Der er i 2013 udført en række rigtige gode risikostyringstiltag jf. regnskabet, hvoraf følgende skal nævnes: En større screening af de enkelte skoler samt daginstitutioner med henblik på synliggørelse af sikringsniveauet i skolerne samt daginstitutionerne. Der er foretaget rapportering til de enkelte skoler og daginstitutioner, samt skolechef, dagtilbudschef og direktør for området. Sikringsrapport er udarbejdet og gennemgået med Styregruppen for byggeriet af det nye rådhus på Bytoften. Rapporten har indgået i Styregruppens valg af sikringstiltag og sikringsniveau i byggeriet. På området for motorkøretøjer er der fokus på køreteknik, og der er afholdt kurser i mental køreteknik samt glatførekursus. Tiltagene nævnes, idet der udover at minimere antallet og omfanget af skader, også er et stigende behov for, at kommunerne skal arbejde med risikostyring på de områder for at få mulighed for gode tilbud på forsikringer og undgå, at forsikringsselskaberne i værste fald slet ikke vil byde på et udbud af opgaven. I forlængelse heraf er der i Handlingsplanen 2014 fokus på et fortsat arbejde med sikringspolitik samt arbejde med områder, hvor vi særligt kan blive udfordret ved et kommende udbud. Det gælder for eksempel brandrisici ved placering af affaldsenheder samt skade ved anvendelse af motorkøretøjer. Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at Risikostyringsregnskabet giver et godt indblik i gennemførte tiltag, økonomien samt nøgletallene for området. Endvidere at der er en fornuftig linie over til Handlingsplanens indsatsområder for fortsat at minimere antallet og omfanget af skader. Retsgrundlag Varde Kommunes Risikostyringspolitik. Side 328

12 Økonomi Risikostyringsmidlerne tilvejebringes ifølge Risikostyringspolitikken fra opsamlede momspenge vedrørende erstatning til de kommunale institutioner. Som det fremgår af nedenstående graf, anvendes der flere penge på risikostyringstiltag, end der opsamles, hvilket flugter med det øgede fokus på området og i særdeleshed, at minimere antallet af indbrud og tyverier i kommunens skoler og daginstitutioner. Bilag: 1 Åben Risikostyringsregnskab worddokument 40260/14 2 Åben Handlingsplan 2014 for risikostyring 16260/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, At det indstilles til Økonomiudvalget, at risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplan for 2014 godkendes og sendes til Økonomiudvalget til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, At risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplanen for 2014 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Side 329

13 159. Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Dok.nr.: 5148 Sagsid.: 11/12598 Initialer: sveh Åben sag Sagsfremstilling Der har i en del år været et ønske om at samle sygeplejen fra Nordenskov og Tistrup på én adresse. På det gamle plejecenter Tistruplund er der mulighed for at renovere sygeplejens eksisterende lokaler og indrette yderligere lokaler, så medarbejderne fra Nordenskov og Tistrup kan samles her. Det vil ifølge overslag koste kr. excl. moms. Heri indgår foruden renoveringen og indretningen også teknisk udstyr / IT, så bygningen kan levere de faciliteter, der skal til, for at det giver mening at have fælles ind-mødested. Det gamle plejecenter er til salg hos Nybolig Erhverv, Esbjerg, men ejendommen vil i givet fald blive solgt med en lejeaftale for sygeplejen. Desuden oplyses om ejendommen: - Byrådet har besluttet at indrette en del af bygningerne til genhusning af Børnehaven Møllehuset indtil en ny børnehaven er klar i Byrådet har besluttet at sælge 6 boliger i tilknytning til plejecentret, men med adresse til Søndervang. - Tistrup-Hodde Lokalhistoriske arkiv har lokaler på 1. sal i bygningen mod Søndergade. - Der er stadig en del ledige lokaler i ejendommen. Kortbilag over ejendommens anvendelse er bilag til sagsfremstillingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at renovere og indrette en del af det gamle plejecenter til ind-mødested for sygeplejen i Nordenskov og Tistrup. Retsgrundlag Intet. Økonomi Udgifterne er beregnet til kr. Der er i anlægsbudgettet vedrørende lokaler for sygeplejegruppen afsat kr. til renovering og indretning af lokaler. Restbeløbet på kr. forslås finansieret af indtægten på kr. ved salg af de 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Side 330

14 Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Kortbilag - anvendelse af gl. Tistruplund 52293/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at der renoveres og indrettes lokaler til sygeplejen i det gamle plejecenter Tistruplund, at der meddeles anlægsbevilling på kr. excl. moms til projektet og at anlægsbevillingen finansieres dels af det afsatte beløb på kr. i budgettet og dels af indtægten fra salg af 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 331

15 160. Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Dok.nr.: 5065 Sagsid.: 12/6625 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Forsyningsselskaberne i henholdsvis Varde Kommune og Esbjerg Kommune blev udskilt fra de kommunale forvaltninger i 2009 og selskabsgjort, som en konsekvens af Vandsektorloven. Selskaberne er - sammenlignet med kommunerne - små enheder, som herefter ikke længere kan opnå stordriftsfordele sammen med den øvrige del af kommunen. Derfor må synergier søges opnået sammen med andre forsyningsselskaber på tværs af kommunale skel. Alle vandselskaber er underlagt et individuelt prisloft som udmeldes af Forsyningssekretariatet, og i disse prislofter har der indtil nu været luft for de fleste selskaber. Dette har betydet, at man har kunnet finde de pålagte effektiviseringer, i den takt det var muligt, inden for egne rammer. Kravene til effektiviseringer er imidlertid skærpede, og de lavt hængende frugter er høstet. Indfrielse af kravene kan med stor sandsynlighed medføre nedsættelse af serviceniveauet overfor kunderne. Alternativt bør det derfor undersøges, om det er muligt at opbygge et samarbejde mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S, så effektiviseringerne kan opnås via stordriftsfordele. For at belyse det økonomiske rationale i at danne et fælles serviceselskab og samle alle medarbejdere her, har de to borgmestre i 2013 igangsat et analysearbejde. Det vedhæftede notat opsummerer konklusionen på den økonomiske analyse, som er gennemført af Teknik- og Miljødirektørerne i samarbejde med direktører og økonomichefer i de to forsyningsselskaber med ekstern bistand fra Deloitte. Beregning af potentialet tager udgangspunkt i 31 effektiviseringsforslag fordelt på 22 samarbejdsområder. Baseret på analysen vurderes der at være et samlet årligt potentiale på 17,1 mio. kr., svarende til 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3 % af de samlede omkostninger. Besparelsespotentialet fordeler sig med kr. 9,4 mio. i potentiale vedrørende direkte omkostninger samt kr. 7,7 mio. vedrørende lønninger, svarende til knap 16 årsværk. Analysen tager afsæt i, at det samlede effektiviseringspotentiale kan indfries over en 5 årig periode. En forudsætning for at opnå ovennævnte rationale er, at de to serviceselskaber fusioneres og alle medarbejdere dermed samles i et fælles selskab. Det fælles serviceselskab vil så være ejet af de to kommuners Holding-selskaber, således at den eneste ændring fra den nuværende konstruktion er, at Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S fusioneres i et fælles serviceselskab. Selskabsstrukturen er vedhæftet som bilag. Side 332

16 I denne konstruktion bevarer henholdsvis Varde og Esbjerg kommuner den fulde kompetence på de politisk vigtige områder, som fx myndighed, investeringsplaner og takstfastsættelse på egne forsyningsområder. De administrative og driftsmæssige ydelser samles derimod i et fælles serviceselskab, der skal levere det serviceniveau, som er fastsat af bestyrelserne i de enkelte forsyningsselskaber. I forbindelse med etablering af et fælles serviceselskab vil der være en række engangsomkostninger, som ikke kan estimeres helt eksakt på nuværende tidspunkt. Baseret på erfaringerne med stiftelsen af henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S vil bedste bud på disse omkostninger være i omegnen af 5-6 mio. kr. Ud over det forventede økonomiske rationale i at samle kræfterne i et fælles selskab, vil der være nogle afledte effekter, da et samlet selskab vil blive et af landets største forsyningsselskaber, som vil have lettere ved at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer på de mere specialiserede områder, på grund af selskabets størrelse og de faglige miljøer der vil skabes som en følge heraf. På baggrund af ovenstående indstiller de to Teknik- og Miljødirektører, at der igangsættes en proces med henblik på at stifte et fælles serviceselskab. Processen tager sit udgangspunkt i følgende forhold: Dannelse af et fælles serviceselskab, som er ejet af Varde Forsyning Holding A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S. Ejerandelen i det nye serviceselskab fordeles ud fra omsætningen i 2012 i henholdsvis Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Der igangsættes en proces for at finde et navn til det nye serviceselskab. Indtil da stiftes selskabet under navnet Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S. Generalforsamlingen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af formanden og næstformanden i henholdsvis Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning Holding A/S. Bestyrelsen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af de to borgmestre samt Teknik- og Miljødirektørerne fra de 2 kommuner. Herudover vil medarbejderne have krav på 2 pladser i bestyrelsen. Direktionen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af den administrerende direktør for Esbjerg Forsyning A/S og den administrerende direktør for Varde Forsyningsservice A/S. Der skal fastlægges en proces for valg blandt de to til den administrerende direktør i det nye serviceselskab. Alle medarbejdere fra Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S virksomhedsoverdrages til det nye serviceselskab. Serviceselskabets arbejdsgiverorganisation er Dansk Industri. Økonomi De samlede omkostninger i de to selskaber udgjorde i mio. kr. Jævnfør den økonomiske analyse er der et effektiviseringspotentiale på 17,1 mio. kr./år, svarende til en reduktion på 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3% af de samlede omkostninger. Side 333

17 Personaleforhold Analysen peger på en medarbejderreduktion over 5 år på 16 årsværk, som en gennemsnitsbetragtning. Med afsæt i den naturlige medarbejderomsætning i henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S, forventes det, at en sådan reduktion i udgangspunktet kan gennemføres ved naturlig afgang. Vurdering herunder alternativer De to forsyningsselskaber kan fortsætte i sin nuværende form, men det vil dog medføre at den skitserede effektiviseringsgevinst ikke kan opnås. Samtidig vurderes det, at selskaberne i løbet af få år vil blive pressede af prislofterne, hvilket kan medføre reduktion i serviceniveauet, og i medarbejderantallet i selskaberne. Bilag: 1 Åben bilag til dagsordenspunkt om samarbejde på forsyningsområdet / Koncernstruktur.pptx 2 Åben bilag til dagsorden 47484/14 Anbefaling Direktionen indstiller, at der igangsættes en proces efter punkterne 1-8 med henblik på at stifte et fælles serviceselskab for Varde forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 334

18 161. Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Dok.nr.: 5071 Sagsid.: 14/1924 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede i møde den 15. maj 2012 ansøgning om etablering af dyrepark vest for Nr. Nebel og syd for Vesterhavsvej. Projektområdet omfatter et ca. 38 ha stort areal og omfatter etablering af en national og international dyrepark med dyr, som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil blive opdelt i en række underområder med forskellige temaer som rovdyr, elefant, bavian eller hov- og klovdyr. Der skal opføres en række bygninger til både publikumsformål og dyrene. Samlet set ønskes mulighed for opførelse af ca m 2 ny bebyggelse. Det forventes at dyreparken vil få ca årlige besøgende. Udvalget besluttede, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af dyrepark i form af kommuneplantillæg, lokalplan og eventuelt VVM-redegørelse. På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet, idet anlægget vil kunne få en væsentlig visuel virkning af landskabet. Efterfølgende blev idéoplæg, der omfatter en kort beskrivelse af projektet, sendt i offentlig høring i perioden fra den 12. til 26. april Kommunen modtog i den forbindelse bemærkninger vedrørende trafikale forhold. Det foreslås, at der etableres en rundkørsel ved Kærnvej eller ved T-krydset Blåbjergvej/Vesterhavsvej, begrundet i dels bilernes høje hastighed dels kødannelser specielt lørdag formiddag. Forskellige løsningsforslag til afvikling af trafikken herunder etablering af rundkørsel er belyst i VVMredegørelsen. Området er i Kommuneplan 2013 reserveret til dyrepark. Rammebestemmelserne for området fastlægger blandt andet en bebyggelseshøjde på maksimalt 8,5 meter og etageantal på maksimalt 2 etager. Idet projektet omfatter bygninger højere end 8,5 meter indeholder kommuneplantillægget revision af de maksimale bebyggelseshøjder. Der åbnes mulighed for 8,5 meter for administrationsbygninger, 12 meter for bygninger til dyrehold og 20 meter for enkelte bygningsdele hvor det skønnes nødvendigt for driften. Vedtagelse af forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 er en forudsætning for vedtagelse af forslag til Lokalplan L01 Område til dyrepark ved Nørre Nebel. VVM-redegørelse og milljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet med særlig fokus på: at belyse anlæggets visuelle virkning på landskabet idet bygninger der er op til 12 meter høje vil være iøjnefaldende, Side 335

19 at undersøge om dyreparken med tilhørende bygningsanlæg kan have en negativ effekt på nærliggende vandløb der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens å- beskyttelseslinje, at belyse konsekvenserne af den øgede trafikbelastning af vejstrukturen. Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere landskabspåvirkningen etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning. Vilkårene indarbejdes i tilhørende lokalplan. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Det vurderes i VVM-redegørelsen at prioriterede kryds, enten som vigepligtskryds eller fortsatte kryds, vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Lov om planlægning Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Lov om planer og programmer Kommuneplan 2013 Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v. Bekendtgørelse om lov om hold af dyr Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg Vejloven Økonomi Ingen Høring Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse/miljørapport skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før forslaget kan endeligt vedtages, jævnfør 24, stk. 3 i planloven, 8, stk. 1 og 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 6, stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Side 336

20 Bilag: 1 Åben Forslag tillæg 08 Dyrepark ved Nr Nebel.pdf 47581/14 2 Åben VVM -redegørelse og miljørapport til politisk behandling.pdf 47536/14 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger og forvaltningens bemærkninger 46521/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, at den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes og offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget, at vurdering af modtagne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling med den bemærkning, at der under pkt indskrives: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Der er etableret vand, kloak og varmeforsyning (kollektiv eller individuel). Side 337

21 162. Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Dok.nr.: 5074 Sagsid.: 13/14217 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 38 ha beliggende vest for Nørre Nebel og syd for Vesterhavsvej. Planforslaget åbner mulighed for at etablere en dyrepark af international standard hvor der udelukkende skal være dyr som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil have åben fra april til og med oktober. Planforslaget fastlægger endvidere blandt andet principper for beplantning, hegning, adgangs- og parkeringsforhold samt retningslinjer for anvendelse af materialer og farver. Forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. VVM-redegørelse og Miljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af den æstetiske landskabsoplevelse lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere den æstetiske landskabspåvirkning etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning, er der indarbejdet bestemmelser herom i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet til et acceptabelt niveau. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Forvaltningen vurderer, at prioriteret kryds som vigepligtskryds vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn, der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Ansøger har bistået ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og ønsker mulighed for tilkørsel til dyreparken fra Vesterhavsvej ca. 80 meter vest for Kærnvej og i forbindelse hermed tilladelse til opsætning af to flaggrupper à tre flagstænger placeret ved indkørslen. Endvidere ønsker ansøger at plantebælter fastlægges med en bredde på fem Side 338

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Connie Høj, Anders Linde, Poul

Læs mere

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 April 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015

Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Forslag til Tillæg nr. 4 Til Spildevandsplan 2010-2015 Transportledning Nymindegab - Nr. Nebel 1 Tillæg nr. 4 til Varde Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 Udgiver: Varde Kommune Udgivelsesår: 2014 Titel:

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9

Kommuneplan Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej. Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 7 for et område ved Vennelundsvej Rammeområde 1.RE.3 og 1.B.9 August 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

*! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /

*! + '!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! .&/!! /& &.&!!&! & 1! /!& 1&! /& / !" #!"#! # $%&! '!$&(! ) &&!!!! #" *! + '"!,-&#!&.& & /!&!/&!&/! 0! ".&/!! /& &.&!!&! &" 1"! /!& 1"&! /& /!-1"! &&/ "!1"!!!. 0!!!& 1"&0 &!222%!&!&/!&!/& )!&/!!!.& && &!.&& & 56 78 222 9 $!% 4."'& /!6 6

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Transportledning fra Maltbæk til Vejen Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17

KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 KOMMUNEPLAN 1998-2008 Gl. Blåvandshuk Kommune Tillæg 17 Varde Kommune Juni 2008 Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1998-2008, Gl. Blåvandshuk Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske

Læs mere

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde

KOMMUNEPLAN Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde KOMMUNEPLAN 2004-2016 Tillæg 36 for et område til offentlige formål ved Pramstedvej i Varde Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2004-2016, gl. Varde Kommune Baggrunden for udarbejdelse af nærværende kommuneplantillæg,

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER

TIL KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER T I L L Æ G N R. 7 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt i Byrådet d. 30.06.2010 Offentligt

Læs mere

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde

Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde Tillæg 14 Boliger ved Brendstrupsvej i Varde ENKELTOMRÅDE 23.02.B38 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Forslag til tillæg 14 til Kommuneplan 2013 for et område til

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 002

Kommuneplantillæg nr. 002 Kommuneplantillæg nr. 002 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområderne B 2.4 Vedtaget d. 29. april 2015 Nyt rammeområde B 2.4 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 87 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 87 til Rammeområde BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Søndergårdsparken i Skarrild Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er

Læs mere

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den

Åben. Beslutningsdokument. Miljø- og Energiudvalget. Mødet den Beslutningsdokument Miljø- og Energiudvalget Mødet den 21.06.2017 Åben Punkt 7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for separatkloakering af en del

Læs mere

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 3 7 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 3 7 Boligområde ved Mælkevejen Hører til lokalplan nr. 1204 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt i byrådet den 24.2.2016

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune

et forslag til Lokalplan nr. 261 samt Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2005-2016, tidligere Egvad Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 23. november 2009 Sagsnummer 2008121247A Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Rammebestemmelser for boligformål, liberalt erhverv og almen service Rammeområde VIBSV.C3.01_T5, VIBSV.E2.01_T5 og VIBSV.B3.05_T5 Tillæggets område

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 27 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 27 til Rammeområde 41.BL1 og 41.BL2 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres,

at de modtagne indsigelser 1 og 3 ikke giver anledning til, at det fremsatte ændringsforslag til spildevandsplanen ændres, Punkt 4. Godkendelse af spildevandsplanen for at tilvejebringe ekspropriationsgrundlag for spildevandskloakering i sommerhusområdet Hals-Hou, delområde 8, 9 og 10 2015-068073 Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 8 Indhold: Redegørelse Rammebestemmelser Ændring af afgrænsning og rammebestemmelser VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) Lov om miljøvurdering af planer og programmer Sagsnr.:

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013 25 for Holbæk Kommune Ændring af rammeafgrænsning, bymidteafgrænsning og detailhandelsramme ved udvidelse af dagligvarebutik på Borgmester N. E. Hansensvej

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere