Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Julie Gottschalk Frants Bilde Kjeldsen

2 Indholdsfortegnelse Side 153. Godkendelse af dagsorden Lukket - Personalesag Vestbanen A/S generalforsamling Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Budgetopfølgning pr. 31. marts Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Lokalplan for TDC-grunden, Blåvand Bemyndigelse i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger Kommuneplantillæg - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Lokalplan - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Tillæg til spildevandsplan Ændring af dagtilbuddet S/I Søndermarkens vedtægter Frigivelse af anlægsbevilling - anlægs- og renoveringspulje Modeller for etablering af "forenings-sfo" Tilskud til flytning og reetablering af pavillon - MOT junior- og ungdomsklub Kunstgræsbane ved Blåvandshuk Idrætscenter Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Drøftelse af priserne på kommunale parcelhusgrunde Bilagsliste Underskriftsblad Side 319

3 153. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3306 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Godkendt. Side 320

4 154. Lukket - Personalesag Dok.nr.: 5086 Sagsid.: 14/3803 Initialer: bekr Lukket sag Side 321

5 155. Vestbanen A/S generalforsamling 2014 Dok.nr.: 5151 Sagsid.: 13/11339 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 28. april 2014 med Sydtrafik, Arriva og Vestbanen A/S, og som en konsekvens af Varde Kommunes Ejer- og interessentstrategi for Vestbanen A/S, skal Økonomiudvalget beslutte, om Varde Kommune som medejer af Vestbanen A/S skal fremsætte indkomne forslag til Vestbanen A/S generalforsamling den 20. maj I forlængelse af mødet om Vestbanen den 28. april er der under dette punkt også mulighed for en mere generel drøftelse af Vestbanen og Varde Kommunes aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Direktør for Vestbanen A/S Jens Kristian Ørnskov deltager i behandlingen af punktet og vil under drøftelsen være til rådighed til at besvare spørgsmål vedrørende Vestbanen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at indkomne forslag, parallelt med den løbende dialog mellem Vestbanen A/S og Varde Kommune, kan være et brugbart redskab for Varde Kommune i forbindelse med Kommunens aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Interrail satsning på Vestbanen 29693/14 2 Åben Årshjul, vestbanen A/S 25577/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget forholder sig til muligheden for at fremsætte indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling, og at Økonomiudvalget formulerer eventuelle indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling Side 322

6 Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Økonomiudvalget ønsker følgende forslag fremsendt til bestyrelsen for Vestbanen A/S forud for generalforsamling: Der bør snarest etableres et fast dialogforum (mødefrekvens min. 2 gange årligt) mellem Vestbanens brugere, Vestbanen, ARRIVA og Sydtrafik til udvikling og forbedring af Vestbanen. Der bør snarest igangsættes markedsføringsinitiativer både overfor turister og fastboende gerne sammen med andre parter herunder VETR og Varde kommune (Bosætningsinitiativer). Der bør arbejdes mere muligheden for at tilbyde billetsalg til turister og fastboende. Dette kan for eksempel ske ved at øge antallet af billetsalg. Årshjulet med dialogmøde mellem VK, ARRIVA, Sydtrafik og Vestbanen skal i formaliseret gænge passende forud for den årlige generalforsamling / efter behov. Side 323

7 156. Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Dok.nr.: 5159 Sagsid.: 13/16557 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling Der er arbejdet med udviklingsplaner af flere omgange siden dannelsen af Varde Kommune i Det startede i 2007 med udviklingskataloger for de 9 udviklingsråd. Arbejdet blev færdigt i Enkelte udviklingsråd har siden revideret deres udviklingsplaner med Varde By som den sidste i Der er udarbejdet et særskilt notat med forslag til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner se dokument ?? Forslaget er en rammeplan der baseres på, at der er den nødvendige lokale opbakning til at indgå i arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplaner. Der lægges op til at der laves følgende 4 typer udviklingsplaner: 1. Turismeudviklingsplaner for kystbyer efter gældende koncept og plan hvor vi er i gang med Nymindegab og mangler Henne Strand og Vejers 2. Udviklingsplaner for 5 områdebyer (ekskl. Ansager) og 2 lokalbyer (Alslev og Outrup) efter konceptet som Ansager Revision af udviklingsplaner for 9 udviklingsråd 4. Udarbejdelse af skabelon til udviklingsplan for de mindre landsbyer, der ikke indgår i ovenstående Udviklingsplanerne for de 5 områdebyer Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel og Agerbæk, de 2 lokalbyer Alslev og Outrup, Varde By Udviklingsråd understøttes af byanalyser, som er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsplaner er et værktøj til, at lokalsamfundene i samarbejde med Varde Kommune videreudvikler de attraktive nærmiljøer i kommunen. Udviklingsplanerne udarbejdes i Varde Kommune et samarbejde mellem Team Plan, Kultur og fritid og Kommunikation og udvikling. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Udviklingsplanerne udarbejdes indenfor den afsatte økonomi og med de tilstedeværende ressourcer. Høring Ingen Side 324

8 Bilag: 1 Åben Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - Sagsnr _Doknr _v1_Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - version /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, AT godkende forslaget til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Det skal samtidig understreges, at der ud over de nævnte bysamfund ved konkret henvendelse vil være mulighed for at udarbejde udviklingsplaner for andre byer. Side 325

9 157. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Dok.nr.: 5147 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle områder, som i henhold til aftalestyringen ligger udenfor rammen, hvilket vil sige de mindre styrbare områder. Er der poster indenfor rammen, hvor der vurderes at være risiko for væsentlige budgetafvigelser, er disse områder også medtaget i budgetopfølgningen. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (april 2014), er medtaget i budgetopfølgningen. På arbejdsmarkedsområdet er der sket omfattende lovændringer, som først er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, og hvor konsekvenserne endnu ikke er kendte. Totalt set skønnes der i 2014 at være et mindre forbrug på 4-8 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, men tallet er dog meget usikkert. Endvidere kan det påvirke budgetgarantien fra staten, hvis tendensen er den samme på landsplan. De foreløbige prognoser vedrørende dagtilbudsområdet viser et faldende børnetal i kommunens institutioner og i dagplejen. Det er endnu for tidligt at komme med et præcist bud på, hvad det endelige børnetal vil blive, men alt i alt må der forventes et mindreforbrug på området. Vedrørende børn og unge med særlige behov udviser budgetopfølgningen et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. med baggrund i de nuværende anbringelser og foranstaltninger. Restbeløbet skal dække eventuelle nye anbringelser/foranstaltninger i resten af Der er fuld overførselsadgang på udgiftsområdet. Under Social og Handicap forventes en mindre udgift på 1,5 mio. kr. på grund af dobbelt disponerede udgifter på beskæftigelsen. På ældreområdet skønnes der totalt set et merforbrug i 2014 på grund af flere visiterede timer blandt andet som følge af tidligere udskrivninger fra sygehuse og mere plejekrævende borgere. Der forventes pt. et merforbrug, der evt. kan nedskrives på grund af tiltag i ældrepakken og eventuelle omdisponeringer indenfor det samlede sociale område. Udover ovennævnte forventes på nuværende tidlige tidspunkt på året kun mindre ændringer. Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 vil alle konti under de enkelte udvalg blive gennemgået. Retsgrundlag Varde Kommunes Økonomiregulativ. Side 326

10 Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen og Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Side 327

11 158. Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan 2014 Dok.nr.: 5143 Sagsid.: 07/14427 Initialer: kimj Åben sag Sagsfremstilling Det fremgår af Risikostyringspolitikken, at der hvert år udarbejdes et risikostyringsregnskab til forelæggelse for Direktionen og Økonomiudvalget. Risikostyringsregnskabet indeholder beskrivelser af risikostyringstiltag, økonomi samt nøgletal for området. Som det fremgår af statistikkerne sidst i regnskabet, er vores projekt med at få minimeret indbrud og tyveri i kommunens institutioner lykkedes, hvilket er meget glædeligt. Risikostyringsgruppen har herudover udarbejdet en handlingsplan for 2014, der indeholder initiativer til at minimere antallet og omfanget af skader i Varde Kommune. Der er i 2013 udført en række rigtige gode risikostyringstiltag jf. regnskabet, hvoraf følgende skal nævnes: En større screening af de enkelte skoler samt daginstitutioner med henblik på synliggørelse af sikringsniveauet i skolerne samt daginstitutionerne. Der er foretaget rapportering til de enkelte skoler og daginstitutioner, samt skolechef, dagtilbudschef og direktør for området. Sikringsrapport er udarbejdet og gennemgået med Styregruppen for byggeriet af det nye rådhus på Bytoften. Rapporten har indgået i Styregruppens valg af sikringstiltag og sikringsniveau i byggeriet. På området for motorkøretøjer er der fokus på køreteknik, og der er afholdt kurser i mental køreteknik samt glatførekursus. Tiltagene nævnes, idet der udover at minimere antallet og omfanget af skader, også er et stigende behov for, at kommunerne skal arbejde med risikostyring på de områder for at få mulighed for gode tilbud på forsikringer og undgå, at forsikringsselskaberne i værste fald slet ikke vil byde på et udbud af opgaven. I forlængelse heraf er der i Handlingsplanen 2014 fokus på et fortsat arbejde med sikringspolitik samt arbejde med områder, hvor vi særligt kan blive udfordret ved et kommende udbud. Det gælder for eksempel brandrisici ved placering af affaldsenheder samt skade ved anvendelse af motorkøretøjer. Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at Risikostyringsregnskabet giver et godt indblik i gennemførte tiltag, økonomien samt nøgletallene for området. Endvidere at der er en fornuftig linie over til Handlingsplanens indsatsområder for fortsat at minimere antallet og omfanget af skader. Retsgrundlag Varde Kommunes Risikostyringspolitik. Side 328

12 Økonomi Risikostyringsmidlerne tilvejebringes ifølge Risikostyringspolitikken fra opsamlede momspenge vedrørende erstatning til de kommunale institutioner. Som det fremgår af nedenstående graf, anvendes der flere penge på risikostyringstiltag, end der opsamles, hvilket flugter med det øgede fokus på området og i særdeleshed, at minimere antallet af indbrud og tyverier i kommunens skoler og daginstitutioner. Bilag: 1 Åben Risikostyringsregnskab worddokument 40260/14 2 Åben Handlingsplan 2014 for risikostyring 16260/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, At det indstilles til Økonomiudvalget, at risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplan for 2014 godkendes og sendes til Økonomiudvalget til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, At risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplanen for 2014 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Side 329

13 159. Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Dok.nr.: 5148 Sagsid.: 11/12598 Initialer: sveh Åben sag Sagsfremstilling Der har i en del år været et ønske om at samle sygeplejen fra Nordenskov og Tistrup på én adresse. På det gamle plejecenter Tistruplund er der mulighed for at renovere sygeplejens eksisterende lokaler og indrette yderligere lokaler, så medarbejderne fra Nordenskov og Tistrup kan samles her. Det vil ifølge overslag koste kr. excl. moms. Heri indgår foruden renoveringen og indretningen også teknisk udstyr / IT, så bygningen kan levere de faciliteter, der skal til, for at det giver mening at have fælles ind-mødested. Det gamle plejecenter er til salg hos Nybolig Erhverv, Esbjerg, men ejendommen vil i givet fald blive solgt med en lejeaftale for sygeplejen. Desuden oplyses om ejendommen: - Byrådet har besluttet at indrette en del af bygningerne til genhusning af Børnehaven Møllehuset indtil en ny børnehaven er klar i Byrådet har besluttet at sælge 6 boliger i tilknytning til plejecentret, men med adresse til Søndervang. - Tistrup-Hodde Lokalhistoriske arkiv har lokaler på 1. sal i bygningen mod Søndergade. - Der er stadig en del ledige lokaler i ejendommen. Kortbilag over ejendommens anvendelse er bilag til sagsfremstillingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at renovere og indrette en del af det gamle plejecenter til ind-mødested for sygeplejen i Nordenskov og Tistrup. Retsgrundlag Intet. Økonomi Udgifterne er beregnet til kr. Der er i anlægsbudgettet vedrørende lokaler for sygeplejegruppen afsat kr. til renovering og indretning af lokaler. Restbeløbet på kr. forslås finansieret af indtægten på kr. ved salg af de 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Side 330

14 Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Kortbilag - anvendelse af gl. Tistruplund 52293/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at der renoveres og indrettes lokaler til sygeplejen i det gamle plejecenter Tistruplund, at der meddeles anlægsbevilling på kr. excl. moms til projektet og at anlægsbevillingen finansieres dels af det afsatte beløb på kr. i budgettet og dels af indtægten fra salg af 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 331

15 160. Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Dok.nr.: 5065 Sagsid.: 12/6625 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Forsyningsselskaberne i henholdsvis Varde Kommune og Esbjerg Kommune blev udskilt fra de kommunale forvaltninger i 2009 og selskabsgjort, som en konsekvens af Vandsektorloven. Selskaberne er - sammenlignet med kommunerne - små enheder, som herefter ikke længere kan opnå stordriftsfordele sammen med den øvrige del af kommunen. Derfor må synergier søges opnået sammen med andre forsyningsselskaber på tværs af kommunale skel. Alle vandselskaber er underlagt et individuelt prisloft som udmeldes af Forsyningssekretariatet, og i disse prislofter har der indtil nu været luft for de fleste selskaber. Dette har betydet, at man har kunnet finde de pålagte effektiviseringer, i den takt det var muligt, inden for egne rammer. Kravene til effektiviseringer er imidlertid skærpede, og de lavt hængende frugter er høstet. Indfrielse af kravene kan med stor sandsynlighed medføre nedsættelse af serviceniveauet overfor kunderne. Alternativt bør det derfor undersøges, om det er muligt at opbygge et samarbejde mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S, så effektiviseringerne kan opnås via stordriftsfordele. For at belyse det økonomiske rationale i at danne et fælles serviceselskab og samle alle medarbejdere her, har de to borgmestre i 2013 igangsat et analysearbejde. Det vedhæftede notat opsummerer konklusionen på den økonomiske analyse, som er gennemført af Teknik- og Miljødirektørerne i samarbejde med direktører og økonomichefer i de to forsyningsselskaber med ekstern bistand fra Deloitte. Beregning af potentialet tager udgangspunkt i 31 effektiviseringsforslag fordelt på 22 samarbejdsområder. Baseret på analysen vurderes der at være et samlet årligt potentiale på 17,1 mio. kr., svarende til 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3 % af de samlede omkostninger. Besparelsespotentialet fordeler sig med kr. 9,4 mio. i potentiale vedrørende direkte omkostninger samt kr. 7,7 mio. vedrørende lønninger, svarende til knap 16 årsværk. Analysen tager afsæt i, at det samlede effektiviseringspotentiale kan indfries over en 5 årig periode. En forudsætning for at opnå ovennævnte rationale er, at de to serviceselskaber fusioneres og alle medarbejdere dermed samles i et fælles selskab. Det fælles serviceselskab vil så være ejet af de to kommuners Holding-selskaber, således at den eneste ændring fra den nuværende konstruktion er, at Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S fusioneres i et fælles serviceselskab. Selskabsstrukturen er vedhæftet som bilag. Side 332

16 I denne konstruktion bevarer henholdsvis Varde og Esbjerg kommuner den fulde kompetence på de politisk vigtige områder, som fx myndighed, investeringsplaner og takstfastsættelse på egne forsyningsområder. De administrative og driftsmæssige ydelser samles derimod i et fælles serviceselskab, der skal levere det serviceniveau, som er fastsat af bestyrelserne i de enkelte forsyningsselskaber. I forbindelse med etablering af et fælles serviceselskab vil der være en række engangsomkostninger, som ikke kan estimeres helt eksakt på nuværende tidspunkt. Baseret på erfaringerne med stiftelsen af henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S vil bedste bud på disse omkostninger være i omegnen af 5-6 mio. kr. Ud over det forventede økonomiske rationale i at samle kræfterne i et fælles selskab, vil der være nogle afledte effekter, da et samlet selskab vil blive et af landets største forsyningsselskaber, som vil have lettere ved at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer på de mere specialiserede områder, på grund af selskabets størrelse og de faglige miljøer der vil skabes som en følge heraf. På baggrund af ovenstående indstiller de to Teknik- og Miljødirektører, at der igangsættes en proces med henblik på at stifte et fælles serviceselskab. Processen tager sit udgangspunkt i følgende forhold: Dannelse af et fælles serviceselskab, som er ejet af Varde Forsyning Holding A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S. Ejerandelen i det nye serviceselskab fordeles ud fra omsætningen i 2012 i henholdsvis Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Der igangsættes en proces for at finde et navn til det nye serviceselskab. Indtil da stiftes selskabet under navnet Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S. Generalforsamlingen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af formanden og næstformanden i henholdsvis Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning Holding A/S. Bestyrelsen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af de to borgmestre samt Teknik- og Miljødirektørerne fra de 2 kommuner. Herudover vil medarbejderne have krav på 2 pladser i bestyrelsen. Direktionen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af den administrerende direktør for Esbjerg Forsyning A/S og den administrerende direktør for Varde Forsyningsservice A/S. Der skal fastlægges en proces for valg blandt de to til den administrerende direktør i det nye serviceselskab. Alle medarbejdere fra Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S virksomhedsoverdrages til det nye serviceselskab. Serviceselskabets arbejdsgiverorganisation er Dansk Industri. Økonomi De samlede omkostninger i de to selskaber udgjorde i mio. kr. Jævnfør den økonomiske analyse er der et effektiviseringspotentiale på 17,1 mio. kr./år, svarende til en reduktion på 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3% af de samlede omkostninger. Side 333

17 Personaleforhold Analysen peger på en medarbejderreduktion over 5 år på 16 årsværk, som en gennemsnitsbetragtning. Med afsæt i den naturlige medarbejderomsætning i henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S, forventes det, at en sådan reduktion i udgangspunktet kan gennemføres ved naturlig afgang. Vurdering herunder alternativer De to forsyningsselskaber kan fortsætte i sin nuværende form, men det vil dog medføre at den skitserede effektiviseringsgevinst ikke kan opnås. Samtidig vurderes det, at selskaberne i løbet af få år vil blive pressede af prislofterne, hvilket kan medføre reduktion i serviceniveauet, og i medarbejderantallet i selskaberne. Bilag: 1 Åben bilag til dagsordenspunkt om samarbejde på forsyningsområdet / Koncernstruktur.pptx 2 Åben bilag til dagsorden 47484/14 Anbefaling Direktionen indstiller, at der igangsættes en proces efter punkterne 1-8 med henblik på at stifte et fælles serviceselskab for Varde forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 334

18 161. Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Dok.nr.: 5071 Sagsid.: 14/1924 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede i møde den 15. maj 2012 ansøgning om etablering af dyrepark vest for Nr. Nebel og syd for Vesterhavsvej. Projektområdet omfatter et ca. 38 ha stort areal og omfatter etablering af en national og international dyrepark med dyr, som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil blive opdelt i en række underområder med forskellige temaer som rovdyr, elefant, bavian eller hov- og klovdyr. Der skal opføres en række bygninger til både publikumsformål og dyrene. Samlet set ønskes mulighed for opførelse af ca m 2 ny bebyggelse. Det forventes at dyreparken vil få ca årlige besøgende. Udvalget besluttede, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af dyrepark i form af kommuneplantillæg, lokalplan og eventuelt VVM-redegørelse. På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet, idet anlægget vil kunne få en væsentlig visuel virkning af landskabet. Efterfølgende blev idéoplæg, der omfatter en kort beskrivelse af projektet, sendt i offentlig høring i perioden fra den 12. til 26. april Kommunen modtog i den forbindelse bemærkninger vedrørende trafikale forhold. Det foreslås, at der etableres en rundkørsel ved Kærnvej eller ved T-krydset Blåbjergvej/Vesterhavsvej, begrundet i dels bilernes høje hastighed dels kødannelser specielt lørdag formiddag. Forskellige løsningsforslag til afvikling af trafikken herunder etablering af rundkørsel er belyst i VVMredegørelsen. Området er i Kommuneplan 2013 reserveret til dyrepark. Rammebestemmelserne for området fastlægger blandt andet en bebyggelseshøjde på maksimalt 8,5 meter og etageantal på maksimalt 2 etager. Idet projektet omfatter bygninger højere end 8,5 meter indeholder kommuneplantillægget revision af de maksimale bebyggelseshøjder. Der åbnes mulighed for 8,5 meter for administrationsbygninger, 12 meter for bygninger til dyrehold og 20 meter for enkelte bygningsdele hvor det skønnes nødvendigt for driften. Vedtagelse af forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 er en forudsætning for vedtagelse af forslag til Lokalplan L01 Område til dyrepark ved Nørre Nebel. VVM-redegørelse og milljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet med særlig fokus på: at belyse anlæggets visuelle virkning på landskabet idet bygninger der er op til 12 meter høje vil være iøjnefaldende, Side 335

19 at undersøge om dyreparken med tilhørende bygningsanlæg kan have en negativ effekt på nærliggende vandløb der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens å- beskyttelseslinje, at belyse konsekvenserne af den øgede trafikbelastning af vejstrukturen. Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere landskabspåvirkningen etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning. Vilkårene indarbejdes i tilhørende lokalplan. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Det vurderes i VVM-redegørelsen at prioriterede kryds, enten som vigepligtskryds eller fortsatte kryds, vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Lov om planlægning Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Lov om planer og programmer Kommuneplan 2013 Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v. Bekendtgørelse om lov om hold af dyr Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg Vejloven Økonomi Ingen Høring Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse/miljørapport skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før forslaget kan endeligt vedtages, jævnfør 24, stk. 3 i planloven, 8, stk. 1 og 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 6, stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Side 336

20 Bilag: 1 Åben Forslag tillæg 08 Dyrepark ved Nr Nebel.pdf 47581/14 2 Åben VVM -redegørelse og miljørapport til politisk behandling.pdf 47536/14 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger og forvaltningens bemærkninger 46521/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, at den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes og offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget, at vurdering af modtagne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling med den bemærkning, at der under pkt indskrives: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Der er etableret vand, kloak og varmeforsyning (kollektiv eller individuel). Side 337

21 162. Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Dok.nr.: 5074 Sagsid.: 13/14217 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 38 ha beliggende vest for Nørre Nebel og syd for Vesterhavsvej. Planforslaget åbner mulighed for at etablere en dyrepark af international standard hvor der udelukkende skal være dyr som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil have åben fra april til og med oktober. Planforslaget fastlægger endvidere blandt andet principper for beplantning, hegning, adgangs- og parkeringsforhold samt retningslinjer for anvendelse af materialer og farver. Forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. VVM-redegørelse og Miljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af den æstetiske landskabsoplevelse lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere den æstetiske landskabspåvirkning etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning, er der indarbejdet bestemmelser herom i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet til et acceptabelt niveau. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Forvaltningen vurderer, at prioriteret kryds som vigepligtskryds vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn, der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Ansøger har bistået ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og ønsker mulighed for tilkørsel til dyreparken fra Vesterhavsvej ca. 80 meter vest for Kærnvej og i forbindelse hermed tilladelse til opsætning af to flaggrupper à tre flagstænger placeret ved indkørslen. Endvidere ønsker ansøger at plantebælter fastlægges med en bredde på fem Side 338

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11

REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 REVIDERET FORSLAG oktober 2014 GLOSTRUP KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2009-2021 TILLÆG NR. 11 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmeside - www.glostrup.dk/aktuelt/hoeringer/lokalplanforslag Revideret forslag til

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt: 13:00-14:04

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik. Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt: 13:00-14:04 Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:04 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Connie Høj, Anders Linde, Mads

Læs mere

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse

Referat til. Fælles-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse Referat til Mødedato: Mandag den 2. september 2013 Mødetidspunkt: 9:00-11:00 Mødested: Jobcenter, møderum 3 Deltagere: Fra medarbejdersiden: Michael Frandsen, FTF, Jobcenter Varde Nikolaj Dybdal Winther,

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer:

Fra kommunen om forundersøgelse for bevaring af forpagterboligen i Gl. Harlev, Harlev Møllevej 1 Vedhæftede filer: Jane Frederiksen Fra: Randi Nørgaard Sendt: 6. november 2013 14:54 Til: MTM-Ejendomsforvaltningen; MTM-PlanlegningogByggeri; MTM- Bygningsinspektoratet; MTM-NaturogMiljo; MTM-Kommuneplanafdelingen;

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen

Åbent Referat. til. Virksomheds-MED, Social- og Sundhedsafdelingen Åbent Referat til Mødedato: Fredag den 22. november Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Mellemgang 1. sal Christel Zøhner, Pia Maria Nielsen, Sanne Schroll, Kirsten

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Beredskabskommission. Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013. Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Åbent Referat til Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 12:00-15:00 Mødested: BCV - Mødelokale 5.3.4 Frisvadvej 35, Varde Deltagere: Fraværende: Referent: Gylling Haahr,

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Referat For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 06-12-2012 Mødetid: 15.30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Referent: Bjarne Træholt Sørensen Punkt 1. Godkendelse af beslutningsreferat

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere