Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Økonomiudvalget"

Transkript

1 Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00-14:55 Mødested: BCV - Mødelokale 2 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels Haahr Larsen, Keld Jacobsen, Kjeld Anker Espersen, Niels Christiansen Julie Gottschalk Frants Bilde Kjeldsen

2 Indholdsfortegnelse Side 153. Godkendelse af dagsorden Lukket - Personalesag Vestbanen A/S generalforsamling Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Budgetopfølgning pr. 31. marts Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Lokalplan for TDC-grunden, Blåvand Bemyndigelse i sager om nedrivning af bevaringsværdige bygninger Kommuneplantillæg - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Lokalplan - Boligområde ved Gellerupvej i Varde Tillæg til spildevandsplan Ændring af dagtilbuddet S/I Søndermarkens vedtægter Frigivelse af anlægsbevilling - anlægs- og renoveringspulje Modeller for etablering af "forenings-sfo" Tilskud til flytning og reetablering af pavillon - MOT junior- og ungdomsklub Kunstgræsbane ved Blåvandshuk Idrætscenter Lukket - Gensidig orientering - LUKKET Drøftelse af priserne på kommunale parcelhusgrunde Bilagsliste Underskriftsblad Side 319

3 153. Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 3306 Sagsid.: Initialer: anel Åben sag Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Godkendt. Side 320

4 154. Lukket - Personalesag Dok.nr.: 5086 Sagsid.: 14/3803 Initialer: bekr Lukket sag Side 321

5 155. Vestbanen A/S generalforsamling 2014 Dok.nr.: 5151 Sagsid.: 13/11339 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling I forlængelse af Økonomiudvalgets møde den 28. april 2014 med Sydtrafik, Arriva og Vestbanen A/S, og som en konsekvens af Varde Kommunes Ejer- og interessentstrategi for Vestbanen A/S, skal Økonomiudvalget beslutte, om Varde Kommune som medejer af Vestbanen A/S skal fremsætte indkomne forslag til Vestbanen A/S generalforsamling den 20. maj I forlængelse af mødet om Vestbanen den 28. april er der under dette punkt også mulighed for en mere generel drøftelse af Vestbanen og Varde Kommunes aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Direktør for Vestbanen A/S Jens Kristian Ørnskov deltager i behandlingen af punktet og vil under drøftelsen være til rådighed til at besvare spørgsmål vedrørende Vestbanen. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at indkomne forslag, parallelt med den løbende dialog mellem Vestbanen A/S og Varde Kommune, kan være et brugbart redskab for Varde Kommune i forbindelse med Kommunens aktive medejerskab af Vestbanen A/S. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Interrail satsning på Vestbanen 29693/14 2 Åben Årshjul, vestbanen A/S 25577/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget forholder sig til muligheden for at fremsætte indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling, og at Økonomiudvalget formulerer eventuelle indkomne forslag fremsat af Varde Kommune til Vestbanen A/S generalforsamling Side 322

6 Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Økonomiudvalget ønsker følgende forslag fremsendt til bestyrelsen for Vestbanen A/S forud for generalforsamling: Der bør snarest etableres et fast dialogforum (mødefrekvens min. 2 gange årligt) mellem Vestbanens brugere, Vestbanen, ARRIVA og Sydtrafik til udvikling og forbedring af Vestbanen. Der bør snarest igangsættes markedsføringsinitiativer både overfor turister og fastboende gerne sammen med andre parter herunder VETR og Varde kommune (Bosætningsinitiativer). Der bør arbejdes mere muligheden for at tilbyde billetsalg til turister og fastboende. Dette kan for eksempel ske ved at øge antallet af billetsalg. Årshjulet med dialogmøde mellem VK, ARRIVA, Sydtrafik og Vestbanen skal i formaliseret gænge passende forud for den årlige generalforsamling / efter behov. Side 323

7 156. Revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Dok.nr.: 5159 Sagsid.: 13/16557 Initialer: joni Åben sag Sagsfremstilling Der er arbejdet med udviklingsplaner af flere omgange siden dannelsen af Varde Kommune i Det startede i 2007 med udviklingskataloger for de 9 udviklingsråd. Arbejdet blev færdigt i Enkelte udviklingsråd har siden revideret deres udviklingsplaner med Varde By som den sidste i Der er udarbejdet et særskilt notat med forslag til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner se dokument ?? Forslaget er en rammeplan der baseres på, at der er den nødvendige lokale opbakning til at indgå i arbejdet med udarbejdelse af udviklingsplaner. Der lægges op til at der laves følgende 4 typer udviklingsplaner: 1. Turismeudviklingsplaner for kystbyer efter gældende koncept og plan hvor vi er i gang med Nymindegab og mangler Henne Strand og Vejers 2. Udviklingsplaner for 5 områdebyer (ekskl. Ansager) og 2 lokalbyer (Alslev og Outrup) efter konceptet som Ansager Revision af udviklingsplaner for 9 udviklingsråd 4. Udarbejdelse af skabelon til udviklingsplan for de mindre landsbyer, der ikke indgår i ovenstående Udviklingsplanerne for de 5 områdebyer Ølgod, Oksbøl, Tistrup, Nørre Nebel og Agerbæk, de 2 lokalbyer Alslev og Outrup, Varde By Udviklingsråd understøttes af byanalyser, som er udarbejdet i samarbejde med Region Syddanmark. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at udviklingsplaner er et værktøj til, at lokalsamfundene i samarbejde med Varde Kommune videreudvikler de attraktive nærmiljøer i kommunen. Udviklingsplanerne udarbejdes i Varde Kommune et samarbejde mellem Team Plan, Kultur og fritid og Kommunikation og udvikling. Retsgrundlag Den kommunale styrelseslov. Økonomi Udviklingsplanerne udarbejdes indenfor den afsatte økonomi og med de tilstedeværende ressourcer. Høring Ingen Side 324

8 Bilag: 1 Åben Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - Sagsnr _Doknr _v1_Udviklingsplaner for udviklingsråd og 9 udvalgte byer - version /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Økonomiudvalget, AT godkende forslaget til revision og udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder i Varde Kommune Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Det skal samtidig understreges, at der ud over de nævnte bysamfund ved konkret henvendelse vil være mulighed for at udarbejde udviklingsplaner for andre byer. Side 325

9 157. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Dok.nr.: 5147 Sagsid.: 14/1642 Initialer: JOPE Åben sag Sagsfremstilling Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 for budgetåret Budgetopfølgningen omfatter alle områder, som i henhold til aftalestyringen ligger udenfor rammen, hvilket vil sige de mindre styrbare områder. Er der poster indenfor rammen, hvor der vurderes at være risiko for væsentlige budgetafvigelser, er disse områder også medtaget i budgetopfølgningen. Budget- og regnskabsoplysninger, som er kendte på tidspunktet (april 2014), er medtaget i budgetopfølgningen. På arbejdsmarkedsområdet er der sket omfattende lovændringer, som først er trådt i kraft pr. 1. januar 2014, og hvor konsekvenserne endnu ikke er kendte. Totalt set skønnes der i 2014 at være et mindre forbrug på 4-8 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet, men tallet er dog meget usikkert. Endvidere kan det påvirke budgetgarantien fra staten, hvis tendensen er den samme på landsplan. De foreløbige prognoser vedrørende dagtilbudsområdet viser et faldende børnetal i kommunens institutioner og i dagplejen. Det er endnu for tidligt at komme med et præcist bud på, hvad det endelige børnetal vil blive, men alt i alt må der forventes et mindreforbrug på området. Vedrørende børn og unge med særlige behov udviser budgetopfølgningen et mindre forbrug på 6,7 mio. kr. med baggrund i de nuværende anbringelser og foranstaltninger. Restbeløbet skal dække eventuelle nye anbringelser/foranstaltninger i resten af Der er fuld overførselsadgang på udgiftsområdet. Under Social og Handicap forventes en mindre udgift på 1,5 mio. kr. på grund af dobbelt disponerede udgifter på beskæftigelsen. På ældreområdet skønnes der totalt set et merforbrug i 2014 på grund af flere visiterede timer blandt andet som følge af tidligere udskrivninger fra sygehuse og mere plejekrævende borgere. Der forventes pt. et merforbrug, der evt. kan nedskrives på grund af tiltag i ældrepakken og eventuelle omdisponeringer indenfor det samlede sociale område. Udover ovennævnte forventes på nuværende tidlige tidspunkt på året kun mindre ændringer. Forvaltningens vurdering På nuværende tidspunkt forventes Varde Kommune at overholde servicerammen for Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 vil alle konti under de enkelte udvalg blive gennemgået. Retsgrundlag Varde Kommunes Økonomiregulativ. Side 326

10 Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr. 31. marts /14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen og Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Budgetopfølgningen blev taget til efterretning. Side 327

11 158. Risikostyringsregnskab 2013 samt handlingsplan 2014 Dok.nr.: 5143 Sagsid.: 07/14427 Initialer: kimj Åben sag Sagsfremstilling Det fremgår af Risikostyringspolitikken, at der hvert år udarbejdes et risikostyringsregnskab til forelæggelse for Direktionen og Økonomiudvalget. Risikostyringsregnskabet indeholder beskrivelser af risikostyringstiltag, økonomi samt nøgletal for området. Som det fremgår af statistikkerne sidst i regnskabet, er vores projekt med at få minimeret indbrud og tyveri i kommunens institutioner lykkedes, hvilket er meget glædeligt. Risikostyringsgruppen har herudover udarbejdet en handlingsplan for 2014, der indeholder initiativer til at minimere antallet og omfanget af skader i Varde Kommune. Der er i 2013 udført en række rigtige gode risikostyringstiltag jf. regnskabet, hvoraf følgende skal nævnes: En større screening af de enkelte skoler samt daginstitutioner med henblik på synliggørelse af sikringsniveauet i skolerne samt daginstitutionerne. Der er foretaget rapportering til de enkelte skoler og daginstitutioner, samt skolechef, dagtilbudschef og direktør for området. Sikringsrapport er udarbejdet og gennemgået med Styregruppen for byggeriet af det nye rådhus på Bytoften. Rapporten har indgået i Styregruppens valg af sikringstiltag og sikringsniveau i byggeriet. På området for motorkøretøjer er der fokus på køreteknik, og der er afholdt kurser i mental køreteknik samt glatførekursus. Tiltagene nævnes, idet der udover at minimere antallet og omfanget af skader, også er et stigende behov for, at kommunerne skal arbejde med risikostyring på de områder for at få mulighed for gode tilbud på forsikringer og undgå, at forsikringsselskaberne i værste fald slet ikke vil byde på et udbud af opgaven. I forlængelse heraf er der i Handlingsplanen 2014 fokus på et fortsat arbejde med sikringspolitik samt arbejde med områder, hvor vi særligt kan blive udfordret ved et kommende udbud. Det gælder for eksempel brandrisici ved placering af affaldsenheder samt skade ved anvendelse af motorkøretøjer. Forvaltningens vurdering Det er Forvaltningens vurdering, at Risikostyringsregnskabet giver et godt indblik i gennemførte tiltag, økonomien samt nøgletallene for området. Endvidere at der er en fornuftig linie over til Handlingsplanens indsatsområder for fortsat at minimere antallet og omfanget af skader. Retsgrundlag Varde Kommunes Risikostyringspolitik. Side 328

12 Økonomi Risikostyringsmidlerne tilvejebringes ifølge Risikostyringspolitikken fra opsamlede momspenge vedrørende erstatning til de kommunale institutioner. Som det fremgår af nedenstående graf, anvendes der flere penge på risikostyringstiltag, end der opsamles, hvilket flugter med det øgede fokus på området og i særdeleshed, at minimere antallet af indbrud og tyverier i kommunens skoler og daginstitutioner. Bilag: 1 Åben Risikostyringsregnskab worddokument 40260/14 2 Åben Handlingsplan 2014 for risikostyring 16260/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler Direktionen, At det indstilles til Økonomiudvalget, at risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplan for 2014 godkendes og sendes til Økonomiudvalget til orientering. Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Det indstilles til Økonomiudvalget, At risikostyringsregnskabet for 2013 godkendes, At handlingsplanen for 2014 tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Anbefalingen blev godkendt. Side 329

13 159. Anvendelse af det tidligere plejecenter Tistruplund til bl.a. sygeplejen Dok.nr.: 5148 Sagsid.: 11/12598 Initialer: sveh Åben sag Sagsfremstilling Der har i en del år været et ønske om at samle sygeplejen fra Nordenskov og Tistrup på én adresse. På det gamle plejecenter Tistruplund er der mulighed for at renovere sygeplejens eksisterende lokaler og indrette yderligere lokaler, så medarbejderne fra Nordenskov og Tistrup kan samles her. Det vil ifølge overslag koste kr. excl. moms. Heri indgår foruden renoveringen og indretningen også teknisk udstyr / IT, så bygningen kan levere de faciliteter, der skal til, for at det giver mening at have fælles ind-mødested. Det gamle plejecenter er til salg hos Nybolig Erhverv, Esbjerg, men ejendommen vil i givet fald blive solgt med en lejeaftale for sygeplejen. Desuden oplyses om ejendommen: - Byrådet har besluttet at indrette en del af bygningerne til genhusning af Børnehaven Møllehuset indtil en ny børnehaven er klar i Byrådet har besluttet at sælge 6 boliger i tilknytning til plejecentret, men med adresse til Søndervang. - Tistrup-Hodde Lokalhistoriske arkiv har lokaler på 1. sal i bygningen mod Søndergade. - Der er stadig en del ledige lokaler i ejendommen. Kortbilag over ejendommens anvendelse er bilag til sagsfremstillingen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at renovere og indrette en del af det gamle plejecenter til ind-mødested for sygeplejen i Nordenskov og Tistrup. Retsgrundlag Intet. Økonomi Udgifterne er beregnet til kr. Der er i anlægsbudgettet vedrørende lokaler for sygeplejegruppen afsat kr. til renovering og indretning af lokaler. Restbeløbet på kr. forslås finansieret af indtægten på kr. ved salg af de 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Side 330

14 Høring Ingen. Bilag: 1 Åben Kortbilag - anvendelse af gl. Tistruplund 52293/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet at der renoveres og indrettes lokaler til sygeplejen i det gamle plejecenter Tistruplund, at der meddeles anlægsbevilling på kr. excl. moms til projektet og at anlægsbevillingen finansieres dels af det afsatte beløb på kr. i budgettet og dels af indtægten fra salg af 6 boliger ved Søndervang (kassebeholdningen). Beslutning Direktionen den Fraværende: Erik Buhl Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 331

15 160. Undersøgelse af muligheden for at danne et fælles serviceselskab for Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S Dok.nr.: 5065 Sagsid.: 12/6625 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Forsyningsselskaberne i henholdsvis Varde Kommune og Esbjerg Kommune blev udskilt fra de kommunale forvaltninger i 2009 og selskabsgjort, som en konsekvens af Vandsektorloven. Selskaberne er - sammenlignet med kommunerne - små enheder, som herefter ikke længere kan opnå stordriftsfordele sammen med den øvrige del af kommunen. Derfor må synergier søges opnået sammen med andre forsyningsselskaber på tværs af kommunale skel. Alle vandselskaber er underlagt et individuelt prisloft som udmeldes af Forsyningssekretariatet, og i disse prislofter har der indtil nu været luft for de fleste selskaber. Dette har betydet, at man har kunnet finde de pålagte effektiviseringer, i den takt det var muligt, inden for egne rammer. Kravene til effektiviseringer er imidlertid skærpede, og de lavt hængende frugter er høstet. Indfrielse af kravene kan med stor sandsynlighed medføre nedsættelse af serviceniveauet overfor kunderne. Alternativt bør det derfor undersøges, om det er muligt at opbygge et samarbejde mellem Esbjerg Forsyning A/S og Varde Forsyning A/S, så effektiviseringerne kan opnås via stordriftsfordele. For at belyse det økonomiske rationale i at danne et fælles serviceselskab og samle alle medarbejdere her, har de to borgmestre i 2013 igangsat et analysearbejde. Det vedhæftede notat opsummerer konklusionen på den økonomiske analyse, som er gennemført af Teknik- og Miljødirektørerne i samarbejde med direktører og økonomichefer i de to forsyningsselskaber med ekstern bistand fra Deloitte. Beregning af potentialet tager udgangspunkt i 31 effektiviseringsforslag fordelt på 22 samarbejdsområder. Baseret på analysen vurderes der at være et samlet årligt potentiale på 17,1 mio. kr., svarende til 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3 % af de samlede omkostninger. Besparelsespotentialet fordeler sig med kr. 9,4 mio. i potentiale vedrørende direkte omkostninger samt kr. 7,7 mio. vedrørende lønninger, svarende til knap 16 årsværk. Analysen tager afsæt i, at det samlede effektiviseringspotentiale kan indfries over en 5 årig periode. En forudsætning for at opnå ovennævnte rationale er, at de to serviceselskaber fusioneres og alle medarbejdere dermed samles i et fælles selskab. Det fælles serviceselskab vil så være ejet af de to kommuners Holding-selskaber, således at den eneste ændring fra den nuværende konstruktion er, at Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S fusioneres i et fælles serviceselskab. Selskabsstrukturen er vedhæftet som bilag. Side 332

16 I denne konstruktion bevarer henholdsvis Varde og Esbjerg kommuner den fulde kompetence på de politisk vigtige områder, som fx myndighed, investeringsplaner og takstfastsættelse på egne forsyningsområder. De administrative og driftsmæssige ydelser samles derimod i et fælles serviceselskab, der skal levere det serviceniveau, som er fastsat af bestyrelserne i de enkelte forsyningsselskaber. I forbindelse med etablering af et fælles serviceselskab vil der være en række engangsomkostninger, som ikke kan estimeres helt eksakt på nuværende tidspunkt. Baseret på erfaringerne med stiftelsen af henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S vil bedste bud på disse omkostninger være i omegnen af 5-6 mio. kr. Ud over det forventede økonomiske rationale i at samle kræfterne i et fælles selskab, vil der være nogle afledte effekter, da et samlet selskab vil blive et af landets største forsyningsselskaber, som vil have lettere ved at kunne fastholde og tiltrække medarbejdere med de nødvendige kompetencer på de mere specialiserede områder, på grund af selskabets størrelse og de faglige miljøer der vil skabes som en følge heraf. På baggrund af ovenstående indstiller de to Teknik- og Miljødirektører, at der igangsættes en proces med henblik på at stifte et fælles serviceselskab. Processen tager sit udgangspunkt i følgende forhold: Dannelse af et fælles serviceselskab, som er ejet af Varde Forsyning Holding A/S og Esbjerg Forsyning Holding A/S. Ejerandelen i det nye serviceselskab fordeles ud fra omsætningen i 2012 i henholdsvis Varde Forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Der igangsættes en proces for at finde et navn til det nye serviceselskab. Indtil da stiftes selskabet under navnet Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S. Generalforsamlingen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af formanden og næstformanden i henholdsvis Esbjerg Forsyning Holding A/S og Varde Forsyning Holding A/S. Bestyrelsen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af de to borgmestre samt Teknik- og Miljødirektørerne fra de 2 kommuner. Herudover vil medarbejderne have krav på 2 pladser i bestyrelsen. Direktionen i Varde-Esbjerg Forsyningsservice A/S udgøres af den administrerende direktør for Esbjerg Forsyning A/S og den administrerende direktør for Varde Forsyningsservice A/S. Der skal fastlægges en proces for valg blandt de to til den administrerende direktør i det nye serviceselskab. Alle medarbejdere fra Varde Forsyningsservice A/S og Esbjerg Forsyning A/S virksomhedsoverdrages til det nye serviceselskab. Serviceselskabets arbejdsgiverorganisation er Dansk Industri. Økonomi De samlede omkostninger i de to selskaber udgjorde i mio. kr. Jævnfør den økonomiske analyse er der et effektiviseringspotentiale på 17,1 mio. kr./år, svarende til en reduktion på 11,7% på de analyserede områder, eller 2,3% af de samlede omkostninger. Side 333

17 Personaleforhold Analysen peger på en medarbejderreduktion over 5 år på 16 årsværk, som en gennemsnitsbetragtning. Med afsæt i den naturlige medarbejderomsætning i henholdsvis Varde Forsyning A/S og Esbjerg Forsyning A/S, forventes det, at en sådan reduktion i udgangspunktet kan gennemføres ved naturlig afgang. Vurdering herunder alternativer De to forsyningsselskaber kan fortsætte i sin nuværende form, men det vil dog medføre at den skitserede effektiviseringsgevinst ikke kan opnås. Samtidig vurderes det, at selskaberne i løbet af få år vil blive pressede af prislofterne, hvilket kan medføre reduktion i serviceniveauet, og i medarbejderantallet i selskaberne. Bilag: 1 Åben bilag til dagsordenspunkt om samarbejde på forsyningsområdet / Koncernstruktur.pptx 2 Åben bilag til dagsorden 47484/14 Anbefaling Direktionen indstiller, at der igangsættes en proces efter punkterne 1-8 med henblik på at stifte et fælles serviceselskab for Varde forsyningskoncern A/S og Esbjerg Forsyningskoncern A/S. Beslutning Direktionen den Fraværende: Ingen Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets behandling med anbefaling. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling. Side 334

18 161. Tillæg Kommuneplan Dyrepark ved Nr. Nebel Dok.nr.: 5071 Sagsid.: 14/1924 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Plan og Teknik behandlede i møde den 15. maj 2012 ansøgning om etablering af dyrepark vest for Nr. Nebel og syd for Vesterhavsvej. Projektområdet omfatter et ca. 38 ha stort areal og omfatter etablering af en national og international dyrepark med dyr, som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil blive opdelt i en række underområder med forskellige temaer som rovdyr, elefant, bavian eller hov- og klovdyr. Der skal opføres en række bygninger til både publikumsformål og dyrene. Samlet set ønskes mulighed for opførelse af ca m 2 ny bebyggelse. Det forventes at dyreparken vil få ca årlige besøgende. Udvalget besluttede, at tilvejebringe det planmæssige grundlag for etablering af dyrepark i form af kommuneplantillæg, lokalplan og eventuelt VVM-redegørelse. På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet, idet anlægget vil kunne få en væsentlig visuel virkning af landskabet. Efterfølgende blev idéoplæg, der omfatter en kort beskrivelse af projektet, sendt i offentlig høring i perioden fra den 12. til 26. april Kommunen modtog i den forbindelse bemærkninger vedrørende trafikale forhold. Det foreslås, at der etableres en rundkørsel ved Kærnvej eller ved T-krydset Blåbjergvej/Vesterhavsvej, begrundet i dels bilernes høje hastighed dels kødannelser specielt lørdag formiddag. Forskellige løsningsforslag til afvikling af trafikken herunder etablering af rundkørsel er belyst i VVMredegørelsen. Området er i Kommuneplan 2013 reserveret til dyrepark. Rammebestemmelserne for området fastlægger blandt andet en bebyggelseshøjde på maksimalt 8,5 meter og etageantal på maksimalt 2 etager. Idet projektet omfatter bygninger højere end 8,5 meter indeholder kommuneplantillægget revision af de maksimale bebyggelseshøjder. Der åbnes mulighed for 8,5 meter for administrationsbygninger, 12 meter for bygninger til dyrehold og 20 meter for enkelte bygningsdele hvor det skønnes nødvendigt for driften. Vedtagelse af forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 er en forudsætning for vedtagelse af forslag til Lokalplan L01 Område til dyrepark ved Nørre Nebel. VVM-redegørelse og milljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering På baggrund af screening af projektforslag blev det vurderet, at der skulle udarbejdes VVM-redegørelse for projektet med særlig fokus på: at belyse anlæggets visuelle virkning på landskabet idet bygninger der er op til 12 meter høje vil være iøjnefaldende, Side 335

19 at undersøge om dyreparken med tilhørende bygningsanlæg kan have en negativ effekt på nærliggende vandløb der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens å- beskyttelseslinje, at belyse konsekvenserne af den øgede trafikbelastning af vejstrukturen. Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af landskabsoplevelsen lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere landskabspåvirkningen etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning. Vilkårene indarbejdes i tilhørende lokalplan. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Det vurderes i VVM-redegørelsen at prioriterede kryds, enten som vigepligtskryds eller fortsatte kryds, vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Sundhedskonsekvensvurdering De sundhedsmæssige aspekter er vurderet i forbindelse med udarbejdelse af VVMredegørelse. Retsgrundlag Lov om planlægning Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Lov om planer og programmer Kommuneplan 2013 Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med zoologiske anlæg m.v. Bekendtgørelse om lov om hold af dyr Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg Vejloven Økonomi Ingen Høring Kommuneplantillægget og VVM-redegørelse/miljørapport skal i offentlig høring i mindst 8 uger, før forslaget kan endeligt vedtages, jævnfør 24, stk. 3 i planloven, 8, stk. 1 og 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt 6, stk. 2 i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM). Side 336

20 Bilag: 1 Åben Forslag tillæg 08 Dyrepark ved Nr Nebel.pdf 47581/14 2 Åben VVM -redegørelse og miljørapport til politisk behandling.pdf 47536/14 3 Åben Resumé af indkomne bemærkninger og forvaltningens bemærkninger 46521/14 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det indstilles til Byrådet, at forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, at den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport godkendes og offentliggøres samtidigt med kommuneplantillægget, at vurdering af modtagne bemærkninger i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse godkendes. Beslutning Udvalget for Plan og Teknik den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Fraværende: Julie Gottschalk Forelægges Byrådet med anbefaling med den bemærkning, at der under pkt indskrives: Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: Der er etableret vand, kloak og varmeforsyning (kollektiv eller individuel). Side 337

21 162. Lokalplan - Område til dyrepark ved Nørre Nebel Dok.nr.: 5074 Sagsid.: 13/14217 Initialer: joma Åben sag Sagsfremstilling Lokalplanforslaget omfatter et areal på ca. 38 ha beliggende vest for Nørre Nebel og syd for Vesterhavsvej. Planforslaget åbner mulighed for at etablere en dyrepark af international standard hvor der udelukkende skal være dyr som er hjemmehørende i Serengeti dyreparken i Tanzania. Dyreparken vil have åben fra april til og med oktober. Planforslaget fastlægger endvidere blandt andet principper for beplantning, hegning, adgangs- og parkeringsforhold samt retningslinjer for anvendelse af materialer og farver. Forslag til Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 skal vedtages, før nærværende forslag til lokalplan kan vedtages. VVM-redegørelse og Miljøvurdering Det brede miljøbegreb i VVM der omfatter mennesker, fauna og flora, jordbund, vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv er stort set det samme som i lov om planer og programmer. Derfor er der udarbejdet en fælles miljørapport for Tillæg 08 til Kommuneplan 2013 og Lokalplan L01 i henhold til VVM-bekendtgørelsen og lov om planer og programmer (MV). Forvaltningens vurdering Det vurderes sammenfattende i VVM-redegørelsen/miljørapporten, at anlæggelse af en dyrepark på den ønskede lokalitet vil medføre en væsentlig påvirkning af den æstetiske landskabsoplevelse lokalt for overgangslandskabet og for den sydlige del af marsklandskabet nord for Vesterhavsvej. Med henblik på at reducere den æstetiske landskabspåvirkning etableres afværgeforanstaltninger der omhandler bestemmelser for lys, ensartede materialer og farve, placering af bygninger og beplantning, er der indarbejdet bestemmelser herom i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at de påtænkte afværgeforanstaltninger vil medvirke til at reducere bebyggelsens negative påvirkning af landskabet til et acceptabelt niveau. Forskellige løsninger for udformning af kobling mellem Vesterhavsvej og indkørslen til parken er undersøgt. Forvaltningen vurderer, at prioriteret kryds som vigepligtskryds vil være den bedste løsning, idet en sådan udformning vil kunne afvikle trafikken med minimale kølængder og forsinkelser for gennemkørende trafik på Vesterhavsvej. For øvrige miljøforhold der indgår i VVM-redegørelsen/miljørapport vurderes, at projektet ikke vil få så væsentlige konsekvenser, at de er uforenlige med de planlægningsmæssige og miljømæssige hensyn, der i øvrigt skal varetages. I forbindelse med VVM-tilladelsen skal der stilles de vilkår, som er nødvendige for at reducere de væsentlige virkninger på miljøet, som anlægget giver anledning til, og som er påvist i VVM-redegørelsen. Ansøger har bistået ved udarbejdelse af lokalplanforslaget og ønsker mulighed for tilkørsel til dyreparken fra Vesterhavsvej ca. 80 meter vest for Kærnvej og i forbindelse hermed tilladelse til opsætning af to flaggrupper à tre flagstænger placeret ved indkørslen. Endvidere ønsker ansøger at plantebælter fastlægges med en bredde på fem Side 338

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 30. juni 2015 Mødetidspunkt: 18:00-20:15 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Bytoften, Mødesalen Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Kjeld Anker

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. februar 2015 Mødetidspunkt: 12:30-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: FiberVisions Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen, Niels

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 1. oktober 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:35 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 8. marts 2007 Lokale: Mødelokale 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15-15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område.

81 Regnskab 2010 - Regnskabsbemærkninger - Økonomiudvalgets område. Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 13. april 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 79 Økonomirapporter pr. 31.marts 2011 80 Endelig opgørelse af driftsoverførsler

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55

Referat. Byrådet. Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Referat Møde nr.: 7/2006 Mødedato: mandag den 12-06-2006 Mødetidspunkt: 19:00-20:55 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Finn Andersen (FA) V Thorkil Mølgaard (TM) V Henrik Hvidesten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: Rikke Karlsson og Ole Frederiksen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Samlet økonomivurdering ØKV2 ultimo

Læs mere