Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af VFR-møde den 20. marts 2006"

Transkript

1 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske Landboforeninger Tommy Dybbro, WWF Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening Christian Hjorth, Dansk Ornitologisk Forening Henrik Bertelsen, Dansk Familielandbrug Bjarne Clausen, Dyrenes Beskyttelse i Danmark Jane Lund Henriksen, Friluftsrådet Lars Møller Nielsen, Dansk Skovforening Jens Hangaard Nielsen; Danmarks Jægerforbund Fra Skov- og Naturstyrelsen: Anne-Marie Rasmussen Lars Gudmand Pedersen Sandor Hestbæk Markus Karsten Due Jensen (referent) Fra Danmarks Miljøundersøgelser Svend Bichel Dagsorden Godkendelse af dagsordenen Godkendelse af referat af møde den 1. februar 2006 Meddelelser Punkttællingsprojektet, præsenteret af Henning Heldbjerg, DOF; Til orientering Rapport fra arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og gråænder; Til beslutning Rapport fra arbejdsgruppen om jagt med rovfugle; Til beslutning Revision af jagttidsbekendtgørelsen m.m.; Til beslutning Kronvildt forvaltningsplan. Forslag fra Dansk Landbrug om mulige tiltag for at mindske omfanget af markskader forårsaget af kronvildt ved etablering af velgødede vildtagre; Til beslutning Eventuelt

2 Per Ole Olesen bød velkommen og oplyste, at mødet som tidligere meddelt - var det sidste med den nuværende sammensætning af rådet og med ham som formand, idet hans formandsperiode udløber 31. marts Ad 1. Godkendelse af dagsorden Per Ole Olesen gik herefter over til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Ad 2. Godkendelse af referat af mødet 1. februar 2006 Referatet blev godkendt med to tilføjelser/præciseringer til punkt 4 og 5 ønsket af Jane Lund Henriksen. Ad 3. Meddelelser Sandor Hestbæk Markus og Karsten Due Jensen orienterede om status for fugleinfluenzaen i Danmark, herunder det gode samarbejde med Fødevarestyrelsen, der er den ansvarlige myndighed på området. Det er Fødevarestyrelsens opgave at arbejde for, at danske fugle og fjerkræ ikke bliver smittet med fugleinfluenza. SNS bidrager med faktuelle oplysninger om vildtforvaltning, men har intet selvstændigt myndighedsansvar på området. Svend Bichel tilføjede, at DMU indgår i en ekspertgruppe om fugleinfluenza. Lars Gudmand Pedersen orienterede om, at Fødevarestyrelsen endnu ikke officielt har forholdt sig til Wild-risk rapporten om vildsvin i naturen og smitterisikoen. Når SNS har modtaget styrelsens holdning vil VFR blive orienteret. Til spørgsmål fra Poul Henrik Harritz oplyste Anne-Marie Rasmussen, at regeringens holdning i forhold til vildsvin i den danske natur er uændret. Per Ole Olesen tilføjede, at sagen ikke har nogen hastværk. I VFR er der enighed om, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe om emnet og at det er op til det nye VFR at tage stilling til kommissoriet etc. for arbejdsgruppen. Sandor Hestbæk Markus orienterede om kronvildtgruppernes fællesmøde den 3. februar Lars Gudmand Pedersen orienterede om, at minkbekæmpelsesprojektet som tidligere omtalt nu er igangsat med en projektkoordinator i SNS. VFR udtrykte støtte til projektet. Karsten Due Jensen tilføjede, at SNS p.t. positivt overvejer at meddele dispensation til fravigelse af forpligtelsen til to daglige eftersyn af minkfælder, såfremt disse er forsynet med en SMS-ordning der sikre signalgivning ved aktivering af fælden. Karsten Due Jensen orienterede om de foreløbige overvejelser i SNS om yderligere implementeringsbehov i dansk lovgivning i forhold til EU s habitatsdirektivs art. 12 og eventuelt fuglebeskyttelsesdirektivet. VFR vil løbende blive orienteret om status for disse overvejelser. Christian Hjorth oplyste, at DOF har 100 års jubilæum i 2006 og at rådets medlemmer vil blive inviteret til jubilæet den 13. oktober 2006.

3 Ad 4. Ad "Punkttællingsprojektet - 30 års overvågning af Danmarks yngle- og vinterfugle. - Eksempler på resultater af dette frivillige arbejde, der pålideligt og effektivt skaber en videnskabelig indsigt i fuglearternes bestandsudvikling og habitaternes tilstand." Præsenteret af Henning Heldbjerg, biolog i DOF og projektkoordinator. Christian Hjorth oplyset, at DOF havde ønsket emnet på dagsordenen, idet VFR har besluttet at brede sig til andre arter end de jagtbare. Henning Heldbjerg orienterede om DOF-projektet og om at der siden 2001 ikke har været offentlig støtte til punkttællingerne. Medlemmerne af VFR udtalte alle bred støtte til at punkttællingerne fortsætter og til at der findes økonomiske midler til at muliggøre punkttællingerne fremover. Svend Bichel oplyste, at det er et vigtigt overvågningsprogram. I den sammenhæng skal der ses på sammenhængen til DMU s øvrige programmer. Anne-Marie Rasmussen meddelte, at både DMU og SNS formentlig vil have vurderet ansøgningen færdigt så svar kan gives inden VFR s augustmøde. Per Ole Olsesen takkede for Henning Heldbjerg s fremlæggelse af projektet og sammenfattede, at VFR anbefalede at der findes økonomisk støtte til overvågningsprogrammet og at SNS orienterer om status for sagen på augustmødet. Ad 5. Ad Rapport fra arbejdsgruppen om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og gråænder Per Ole Olesenhenviste til drøftelserne på VFR-mødet den 1. februar 2006, til de udsendte bilag med forslag til aftaler fra Lounkær-arbejdsgruppen og til den faglige rapport fra arbejdsgruppen. Per Ole Olesen bemærkede, at det er VFR s opgave at aflevere en indstilling til miljøministeren om indfangning, udsætning og jagt på fasaner, agerhøns og gråænder, men at der næppe kan opnås enighed i VFR om en fælles indstilling til miljøministeren om emnet. Der er afleveret tre forskellige indstillinger til VFR-mødet og udsendt en række bilag til medlemmerne. Uoverensstemmelserne synes primært at være de etiske holdninger til jagt på udsatte fugle. Per Ole Olesenopfordrede herefter talsmænd for de tre grupperinger til at fremlægge indstillingerne. drøftede indstillingerne og det udsendte materiale, herunder det reelle og retlige indhold af naturplaner etc. og beregninger af arealer mm. På baggrund af drøftelserne konstaterede Per Ole Olesen, at Dyrenes Beskyttelse, DN og Friluftsrådet fortsat vil stemme for afvikling af jagt på udsatte fugle, men at mulighederne for et eventuelt bredt forlig bør have endnu en chance. VFR s beslutning om en indstilling til miljøministeren blev herefter udsat en uge. Det blev aftalt, at medlemmerne inden den 27. marts 2006 undersøger mulighederne for at komme med en bred indstilling til miljøministeren. Ad 6. Rapport fra arbejdsgruppen om jagt med rovfugle Per Ole Olesenbemærkede, at drøftelserne på mødet 1. februar 2006 og på Lounkjær 6. og 7. februar 2006 viser, at der ikke kan opnås enighed i VFR om en fælles indstilling til miljøministeren om jagt med rovfugle. Per Ole Olesenbad herefter medlemmerne at give udtryk for sine og organisationernes holdninger. udtalte, at Friluftsrådet tilslutter sig anbefalingerne fra Det Dyreetiske Råd om gennemførsel af en forsøgsperiode. Friluftsrådet anbefaler således en 3-årig forsøgsperiode med årlige afrapporteringer til VFR og med de kontrolforanstaltninger som er foreslået af arbejdsgruppen. Forsøget skal

4 endeligt evalueres af VFR efter tre år. Anders Lassen var enig i at en forsøgsordning bør prøves og bemærkede, at hybridfalke i forbindelse hermed ikke bør tillades. Lars Møller Nielsenudtalte, at han går ind for falkejagt og ser gerne en forsøgsordning. Jens Hangaard Nielsenudtalte, at han går ind for en forsøgsordning. Henrik Bertelsentilsluttede sig også en forsøgsordning. meddelte, at DN går imod falkejagt og også etableringen af en forsøgsordning. Christian Hjorthudtalte sig imod en forsøgsordning og henviste til de af DOF udarbejdede 10 argumenter mod falkejagt og bemærkede, at flertalsindstillingen indebærer, at køkkenbordsforliget nu er brudt. DOF vil bruge alle kræfter til at bekæmpe, at reglerne om jagt med rovfugle ændres. Tommy Dybbro meddelte, at WWF er imod legalisering af falkejagt og støttede DOF s 10 argumenter. Bjarne Clausenudtalte, at han principielt er imod falkejagt. Per Ole Olesen, at 5 medlemmer, repræsenterende Friluftsrådet, Dansk Skovforening, De danske Landboforeninger / Dansk Familielandbrug og Danmarks Jægerforbund går indfor gennemførsel en treårig forsøgsordning. 4 medlemmer, repræsenterende DOF, WWF, Dyrenes Beskyttelse og DN, går imod at der i Danmark indføres adgang til jagt med rovfugle, herunder etablering af en treårig forsøgsordning. vil som afgående formand afholde sig for at stemme. Det er således et delt VFR der afgiver indstilling til miljøministeren om jagt med rovfugle i Danmark. Lars Gudmand Pedersensvarede på spørgsmål om hold af rovfugle i fangenskab, at SNS tilsyn med rovfugleholdene lever op til tilsynsforpligtigelserne. Ad 7. Revision af jagt- tidsbekendtgørelsen Per Ole Olesen henviste til, at jagttidsbekendtgørelsen skal revideres hvert 3. år og til det fremsendte bilag med referat af arbejdsgruppemødet på Lounkær 6. og 7. februar Herefter gennemgik VFR anbefalingerne om ændring af jagttider: Ringdue: Anbefalingen blev godkendt af et enigt VFR. Det bemærkes, at VFR vil følge udviklingen og vurdere om DMU s undersøgelser giver behov for nye undersøgelser, herunder af overlevelsesevne hos sent udklækkede unger. Tyrkerdue: Anbefalingen blev godkendt af et enigt VFR. Klimaforandringernes påvirkning af yngletider: Et enigt VFR godkendte, at DMU til brug for VFR s drøftelser af jagttidsrevisioner fremover udarbejder et kort notat, der gør rede for hvilke mulige ændringer man skal være opmærksom på i de kommende år. Edderfuglehanner i februar: Anbefalingerne blev godkendt af et flertal. Med henvisning til, at arten er i tilbagegang fandt Bjarne Clausen og Poul Henrik Harritz, at der ikke skal være jagt på edderfugle i februar.

5 Fløjlsand: Anbefalingerne blev godkendt af et flertal. Poul Henrik Harritz oplyste, at DN ikke mener, at der skal være jagt på fløjsand, sortand og havlit i de to uger i februar, hvor det i dag er tilladt. Sildemåge, sølvmåge og svartbag: Anbefalingen blev godkendt af et enigt VFR. Til spørgsmål om hvilken længdegradsgrænse, der skal anvendes henviste Karsten Due Jensentil, at SNS og DMU vil udarbejde forslag hertil som vil blive forelagt på VFR s møde i december Hjortevildt: Anbefalingerne blev godkendt af et flertal. Jane Lund Henriksen meddelte, at Friluftsrådet anbefaler fredning af kronhjort i september måned, fordi køns- og alderssammnesætningen bør ændres, så der kommer flere gamle hanner og flottere naturoplevelser, fordi hjortene pga. brunst bør fredes i september og fordi det er uetisk at skyde dyr, hvor kødet (på grund af brunst) ikke kan anvendes. Jens Hangaard Nielsen meddelte, at han ikke kan tilslutte sig, at kronhjort bør fredes i september måned. Råger: Anbefalingen blev godkendt af et enigt VFR. Christian Hjorth bemærkede, at det skal være muligt, at rågekolonier kan være i fred, så problemerne ikke bare flyttes. Husmår/skovmår; Poul Henrik Harritz foreslog, at jagttiden på husmår fjernes, da der i dag skydes den totaltfredede skovmår, da den nemt forveksles med husmår. Der nedlægges 4000 husmår årligt, heraf bliver 80 % fanget i fælder. Kun ved fælde fangst kan der skelnes mellem husmår og skovmår. Karsten Due Jensen oplyste, at forslag til ny jagttidsbekendtgørelse vil blive forelagt VFR på decembermødet. Her vil VFR få lejlighed til endeligt at tage stilling til de foreslåede ændringer. Ad 8.Kronvildt forvaltningsplan. Forslag fra Dansk Landbrug om mulige tiltag for at mindske omfanget af markskader forårsaget af kronvildt ved etablering af velgødede vildtagre. Anders Lassen redegjorde for forslaget fra Dansk Landbrug og anmodede om VFR s støtte til forslaget. Henrik Bertlesen tilføjede, at der er tale om et forsøg og at risikoen for øget udvaskning er begrænset. VFR udtalte bred støtte til forslaget. Poul Henrik Harritz tog dog forbehold for konsekvenserne i forhold til vandmiljøplan 3 og Jane Lund Henriksen spurgte til, om det ikke snarere var en sag for EU end for Danmark. Anne-Marie Rasmussen meddelte, at SNS har behov for at vurdere forslaget nærmere i forhold til risikoen for øget udvaskning og forpligtelserne i vandmiljøplan 3. Ad 9. Eventuelt.

6 Lars Gudmand Pedersen oplyste, at SNS havde fokus på, at ny formand for Vildtpakken efter Per Ole Olesen skal findes. Per Ole Olesen takkede for et godt møde og afsluttede mødet.

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 15-6-10 Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Poul Christensen, Lone Nielsen, Allan Kierulff, Jens Leitritz, Michael

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov

Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje. Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov Samarbejde mellem daginstitutioner og dagpleje Et pilotprojekt i distrikt Nymark og distrikt Antvorskov INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Baggrund... 1 1.3. Proces... 1 1.4.

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005

En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Børne- og Kulturchefforeningen 20 år. En lille forening i udvikling - fra Skoledirektørforening til Børne- og Kulturchefforening. - et rids over aktiviteter og historie fra 1995-2005 Forord Der er al mulig

Læs mere

Insolvensrettens Dag 2014. Torsdag den 27. marts 2014 blev konferencen Insolvensrettens Dag afholdt for fjerde gang.

Insolvensrettens Dag 2014. Torsdag den 27. marts 2014 blev konferencen Insolvensrettens Dag afholdt for fjerde gang. Insolvensrettens Dag 2014 Torsdag den 27. marts 2014 blev konferencen Insolvensrettens Dag afholdt for fjerde gang. Konferencen blev som tidligere holdt på Hotel Radisson Blu, Scandinavia Hotel på Amager.

Læs mere

Det kan betale sig at gøre noget

Det kan betale sig at gøre noget Denne artikel er den tredje i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra LAP. Artiklen handler

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere