Region Midtjylland Regionssekretariatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regionssekretariatet"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech, Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Psykiri Social, Direktør Gert Pilgaard, Psykiri Social, Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, Lægelig direktør Lone Winther, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen, Psykiri og Social, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens, Lægelig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsdirektør Lars Dahl-Pedersen, Hospitalsenheden Horsens, Lægelig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Gert Sørensen, Aarhus Universitetshospital, Hospitalsdirektør Thomas Pazyj, Regionshospitalet Randers, Lægelig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Lægelig direktør Per Jørgensen, Psykiri og Social, Vicedirektør Kjeld Martinussen, Nære Sundhedstilbud, Afdelingschef Ditte Hughes, Koncern-HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, Afdelingschef Mette Just Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Afdelingschef Hans Peder Graversen, Kvalitet og Sundhedsda, Kommunikionschef Birgitte Thingholm, Sekretarischef Carsten Lind og Fuldmægtig Lone Kibsgaard, Regionssekretariet (referent). Fraværende: Sygeplejefaglig direktør Ida Gøtke Hansen, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenheden Horsens, Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Hospitalsenheden Horsens, Souschef Mette Jensen, Koncernøkonomi, Afdelingschef Frank Neidhardt, Indkøb og medicoteknik og Lægelig chef Erika Frischknecht, Præhospitalet. Mødet blev hævet kl

2 Godkendelse af refer Det indstilles, referet fra mødet den 21. maj 2014 godkendes. Sagsfremstilling Godkendelse af refer fra mødet den 21. maj Beslutning Stregisk Sundhedsledelsesforum godkendte referet fra mødet den 21. maj 2014 med en tilføjelse om, der i punkt 7: Udkast til princippapir om prøvehandling med øget tværfaglig rådgivning til føjes; psykiri og ungdomspsykirien. Referet opderes på edagsorden og Koncern Intra.

3 Siden sidst Sagsfremstilling Siden sidst ved koncerndirektør Ole Thomsen. Beslutning PCI-området Koncerndirektør Ole Thomsen orienterede om forretningsudvalgets og regionsrådets behandling af sag om PCI-området. Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 25. juni 2014, sagen skulle sendes tilbage til fornyet behandling i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet på mødet i september Regionsrådsmedlemmerne sender spørgsmål til administrionen vedrørende sagen, som indgår i den politiske behandling. FMK-organision Hospitalsdirektør Gert Sørensen, Aarhus Universitetshospital orienterede kort om FMKorganisionen, herunder hver hospital/hospitalsenhed inkl. psykirien stiller med en overlæge, til en arbejdsgruppe, der skal varetage det videre arbejde med implementering af FMK-organisionen. Aarhus Universitetshospital kontakter alle hospitaler og psykirien med hensyn til igangsætte arbejdsgruppen. FMK-organisionen er på dagsordenen til regionsrådets temamøde den 18. august Derudover vil regionsrådet efter sommerferien få forelagt en Rigsrevisionsrapport om FMK-området. Kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland Koncerndirektør Ole Thomsen orienterede om regionsrådets behandling den 25. juni 2014 af sagen omkring kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland. Det blev aftalt, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens deltager i fælles videomøde med administrionen og de øvrige hospitalsenheder den 27. juni 2014 i forhold til drøfte og afklare sagen. Valg af OPP-konsortium til nyt Psykirisk Center i DNU Koncerndirektør Anne Jastrup orienterede kort om, regionsrådet på mødet den 25. juni 2014 valgte Team KPC som OPP-konsortium til nyt Psykirisk Center i DNU. Team KPC består af Pensionskassernes Administrion A/S, Lærernes Pension Ejendomsaktieselskab og KPC Herning A/S.

4 Udkast til milepæle for Sundhedsområdet Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum drøfter udkast til milepæle vedrørende sundhedsområdet Sagsfremstilling Der er beskrevet forslag til fælles milepæle vedrørende sundhedsområdet Milepælene vedrører nedenstående fire emner: Akutprogrammet På pientens præmisser Udredningsretten Ny sundhedsaftaleproces. De foreliggende udkast til milepæle er udarbejdet af administrionen blandt andet på baggrund af tidligere drøftelser i Stregisk Sundhedsledelsesforum og den nedste arbejdsgruppe med koncernledelsesrepræsentanter fra hospitalerne, inkl. Psykiri og Socialområdet. Der er lagt op, beskrivelserne af milepælene får karakter af "papers in progress", der løbende vil blive fulgt op på, og som løbende vil skulle opderes. Beskrivelserne af milepælene erstter det hidtidige Arbejdsgrundlag for Sundhedsområdet i Region Midtjylland. Beslutning Kredsen drøftede og godkendte udkast til milepæle på vedrørende "på pientens præmisser", dog med den bemærkning, der igen skal ses på tidsfristerne. Aarhus Universitetshospital inviterede de øvrige hospitaler til deltage i styregruppen for projektet omkring pientinddragelse og involvering på universitetshospitalet. Sygeplejefaglig direktør Inge-Pia Christensen ønskede deltage i styregruppen. Kredsen godkendte milepæle vedrørende akutområdet, med følgende bemærkninger, som behandles på mødet den 25. september 2014: kredsen afklarer deadline i forhold til, hvornår akuthospitalerne skal have døgndækkende tilstedeværelse af andre speciallæger i akutafdelingerne (Der er pt. ik-

5 4 ke fasts deadline for, hvornår akutafdelingerne forventes kunne dække akutvagten med egne special- og akutlæger), kredsen ønsker, der indarbejdes en milepæl, som mere bredt beskæftiger sig med sygeplejefaglige kompetencer og kompetenceudvikling i akutafdelingen. De sygeplejefaglige direktører sender forslag til milepæle til Anne Brøcker og Ditte Hughes, kredsen ønsker, sprogbrugen i milepæl om telemedicinsk stregi præciseres, så det tydeliggøres, dels det drejer sig om stregi for akutområdet, dels det ikke alene handler om telemedicin, men mere generelt om mulighed for etablere fælles løsninger på tværs i regionen, med brug af forskellige typer teknologisk understøttelse af kommunikion og faglig sparring og samarbejde, kredsen ønsker, milepæl vedrørende EKKO-kardiografi i akutmodtagelserne præciseres, så det fremgår tydeligt, deadline indebærer, der er etableret løsninger alle steder (ikke processen er s i gang), og der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på processen i forhold til etablering af regional løsning for beskrivende radiologi for akutklinikker og vagtlæger, og fælles løsninger vedrørende radiologisk vagtdækning i den østlige del af regionen. Sundhedsplanlægning sekretarisbetjener arbejdsgruppen og koordinerer processen. Kredsen drøftede og godkende milepæle vedrørende udredningsret. Kredsen drøftede og godkendte milepæle vedrørende ny sundhedsaftaleproces. Opderet udkast til milepæle for Sundhedsområdet behandles på mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum

6 V 4. Godkendelse af Stregiplan for Kvalitet og Pientsikkerhed Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum drøfter og godkender Stregiplanen for Kvalitet og Pientsikkerhed Sagsfremstilling Region Midtjylland har i samarbejde med pienter og hele sundhedsorganisionen udarbejdet vedlagte Stregiplan for Kvalitet og Pientsikkerhed Stregiplanen tager afsæt i regionens sundhedsplan og henvender sig til borgere, personale og ledere i hele Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Samarbejde er afgørende for, pienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb. Stregien omhandler derfor det samlede pientforløb på tværs af sektorer. Stregien udtrykkes i fire stregispor, som beskriver, hvad vi vil gøre for opnå bedre pientinddragelse, bedre pientsikkerhed, højere kvalitet og den rigtige indss for pienten indenfor en given økonomisk ramme i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. De fire stregispor: Pientforløb på pientens præmisser Høj sikkerhed i ethvert behandlingsforløb Den bedste kvalitet i behandlingen Vi differentierer indssen og efterstræber lighed i sundhed. Vi vil med stregien støtte et sundhedsvæsen, hvor pienten kommer først hver gang. Det vil kræve, der i større omfang er en kultur for inddragelse af pienter og pårørende, så de er medskabere af deres egen sundhed og pientforløb. For hjælpe dette på vej består stregiplanen af målsætninger og konkrete indssområder. Pientrepræsentanter har været involveret i udarbejdelse af stregiplanen fra begyndelsen. Borgere og personale vil blive opfordret til kommentere stregiplanen ved brug af regionens facebook-side. Lederforum for Kvalitet har godkendt Stregiplanen den 11. juni 2014, og den er blevet forelagt Sundhedsstyregruppen den 16. juni Den vil blive forelagt regionsrådet med henblik på endelig vedtagelse den 24. september 2014.

7 6 Beslutning Stregisk Sundhedsledelsesforum fik oplæg fra afdelingschef Hans Peder Graversen, Kvalitet og Da vedrørende stregiplanen, herunder bl.a. stregispor i forhold til pientforløb på pientens præmisser, høj sikkerhed i ethvert behandlingsforløb, den bedste kvalitet i behandlingen og differentieret behandling/tilbud m.v. Derudover blev der orienteret om indssområder, herunder bl.a. medicineringssikkerhed/medicinmodul/fmk, nosokomielle infektioner/msr/antibiotika, forbedret transfusionspraksis/blood Management. Endelige blev opfølgningen på målsætningerne præsenteret, herunder lokal opfølgning, lettilgængelige da og offentliggørelse af resulter. Der fulgte en drøftelse af ambitionsniveauet for målene i stregiplanen, herunder sprogbrugen. Stregisk Sundhedsledelsesforum godkendte Stregiplanen for Kvalitet og Pientsikkerhed , men en bemærkning om sprogbrugen justeres, så den stemmer mere overens med sprogbrugen i Sundhedsplanen. Derudover anbefaler kredsen, Lægeforeningen og samarbejdsudvalgene involveres. Stregien sendes i høring på Facebook henover sommerferien, og behandles politisk i september 2014.

8 Akutprogram: Hospitalsenhedens Midts erfaringer med indhentelse af konkrete gevinster og aflastninger ved etableringen af akutafdelingen Administriv Akutprogramgruppe indstiller, orienteringen fra Hospitalsenhed Midt tages til efterretning. Sagsfremstilling Hospitalsenhed Midt har startet en proces med fokus på mulighederne for indhente konkrete gevinster og aflastninger i forbindelse med etablering af akutafdelingen og realisering af Speciallæge med i Front. Hospitalsledelsen vil på mødet orientere om de hidtidige overvejelser og erfaringer. Beslutning Lægelig direktør Christian Møller Nielsen, Hospitalsenhed Midt orienterede om processen med indhente gevinster og aflastninger i forbindelse med etablering af akutafdelingen og speciallæge med i front. Hospitalsenhed Midt sser på sikre speciallæge med i front i Akutafdelingen ved ansættelse af en samlet gruppe på 13 akutlæger. P.t. er der dog kun ans seks akutlæger udover den ledende overlæge. Da man i Hospitalsenhed Midt primært ønsker benytte akutlægeressourcer i dagtiden, hvor der er flest pienter, løses opgaven med dække akutvagten 24/7 med et supplement med overlæger og speciallæger fra andre afdelinger i en frivillig ordning. Der deltager i alt speciallæger fra andre afdelinger (plus akutlægerne) i det vagtlag, der sikrer akutvagt døgnet rundt. Som del af vagtlaget er ni speciallæger fra Regionshospitalet Silkeborg, heraf otte fra Diagnostisk Center. Hospitalsledelsen finder det positivt, opgaven kan løses på frivillig basis, og der arbejdes sammen på tværs af afdelinger og specialer. Med hensyn til indhentning af gevinster og aflastninger, er hospitalsledelsen sammen med afdelingsledelserne i gang med en minutiøs kortlægning af vagtlag, hvor der ses på mulighed for reducere i lægefremmøde. Typisk røres der ikke ved bagvagtsfunktionerne, fordi specialkompetencerne ikke kan undværes, men der ses på den øvrige lægebemanding. Derudover ses på mulighederne for etablere fælles løsninger og vagter på tværs af afdelingerne. Der kigges også på mulighederne for etablere fælles løsninger på tværs af hospitalsorganisionerne og der er også indledt konkrete drøftelser i den forbindelse. Det giver umiddelbart udfordringer på to fronter:

9 8 Praktiske barrierer i form af afstand. Mere overordnede barrierer i form af Sundhedsstyrelsens krav i forbindelse med specialeplanlægning her tænkes meget striks mrikelorienteret, og det kan give barrierer i forhold til sikre løsninger i fællesskab. Her er det væsentligt, rionelle løsninger på akutområdet ikke medfører, Hospitalsenhed Midt eventuelt kan få problemer, i forhold til specialeplanlægningen. Regionen kan hjælpe med formidle behov for mere fleksible definitioner og muligheder for vagtsamarbejder til Sundhedsstyrelsen. Kredsen var enig i, det kunne være fornuftigt og interessant drøfte mulighederne for flere fælles tværgående løsninger i fællesskab. Det blev besluttet, Klinikforum i august 2014 skal drøfte både: Mulighederne for fælles løsningerne i forhold til dækning af specialiserede funktioner ikke mindst i vagttid Konkrete områder, hvor regionsadministrionen kan hjælpe med dialog med SST i forbindelse med Specialeplanlægning og tværgående løsninger Kredsen drøftede efterfølgende speciallægetilstedeværelse i henholdsvis akutafdelingen og specialer. Det blev slået fast, den overordnede målsætning forts er døgndækkende bemanding med akutlæger med ansættelse i akutafdelingen, der i en overgangsperiode kan benyttes andre løsninger, og der forts er beslutning om døgndækkende speciallægetilstedeværelse af speciallæge indenfor mindst et af de interne medicinske specialer fra 1. november Dog kan hospitalsledelserne beslutte, den speciallæge der varetager akutvagten, i de situioner, hvor akutvagten dækkes af en speciallæge i et af de intern medicinske specialer, også kan varetage døgnforpligtelsen i forhold til speciallægetilstedeværelse i intern medicin, i det omfang, hospitalsledelsen vurderer, det er lægefagligt forsvarligt. Dette for tage hensyn til den samlede belastning for de medicinske afdelinger, der supplerer akutlægerne med varetagelse af akutvagten. Der er ikke fasts deadline for, hvornår akutafdelingerne forventes kunne dække akutvagten med egne special- og akutlæger. Afdelingschef Ditte Hughes, Koncern HR orienterede om, der på første modul på den ordinære akutlægeuddannelse, med start efter sommerferien, er etableret seks ekstrapladser. Tilbuddet er tænkt til de hospitaler, der har læger fra andre specialer, som indgår i akutvagten, og som gerne vil have basisdelen af akutuddannelsen. Tilbuddet er sendt ind ad hoveddøren til hospitalerne, og er oprettet i Plan-2-learn.

10 Akutprogram: Præsention af hospitalernes visionsbeskrivelser for akuthospitalet og de akutte pientforløb Administriv akutprogramgruppe indstiller, hospitalsledelserne for hvert hospital præsenterer resultet af det foreløbige arbejde med vision, stregi og handleplaner for de akutte pientforløb, akutprogramstyregruppen/stregisk sundhedsledelsesforum fastlægger deadline for udarbejdelse af stregi- og handleplaner, der laves en samlet stus/opsamling på arbejdet med Akutprogrammet på Stregisk Sundhedsledelsesforums møde i september blandt andet med henblik på revision af Akutprogrammet, og der i den forbindelse diskuteres et bud på fælles vision for de akutte pientforløb på baggrund af tilbagemeldingerne fra akuthospitalerne. Sagsfremstilling Akuthospitalerne har siden efteråret 2013 arbejdet med vision, stregi- og handleplaner på akutområdet. Hospitalerne har grebet opgaven forskelligt an, og det er også forskelligt, hvor man p.t. er i processen, og hvilket produkt der foreligger. I overensstemmelse med beslutningerne på Akutprogramstyregruppemøde den 24. april 2014 præsenterer hospitalsledelserne fra hver hospitalsenhed, hospitalernes vision for akuthospitalet på dette møde. Akuthospitalernes input danner derefter udgangspunkt for et bud på fælles vision for de akutte pientforløb og dermed for det arbejde, som foregår i regi af Akutprogrammet. Bud på en fælles vision diskuteres derefter på mødet i Stregisk Sundhedsledelsesforum i september På dette møde gøres samtidig stus for arbejdet med Akutprogrammet, og rammerne for det videre arbejde diskuteres, med henblik på en samlet revision af Akutprogrammet. Beslutning Punktet blev uds til mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum.

11 Fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskning Det indstilles, der vedtages et oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i , som kan lægges op til politisk beslutning, orienteringen vedrørende anvendelsen af midler fra puljen til styrkelse af sundhedsforskning for tages til efterretning, orienteringen om brug af forskningsnøgletal til dokumention af udviklingen i forskningsindssen på regionens somiske og psykiriske hospitaler samt Præhospitalet tages til efterretning, og årsrapporten for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond tages til efterretning. Sagsfremstilling Med budgetaftalen for 2012 afste Region Midtjylland 17 mio. kr. årligt til en styrkelse af sundhedsforskningen i regionen. Det blev endvidere besluttet, midlerne i den første tre-årige periode ( ) skulle fordeles på tre overordnede områder: Særlige indssområder, herunder akutområdet, svær overvægt, rehabilitering og sundhedstjenesteforskning samt psykirisk forskning. Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker. Den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet, blandt andet gennem internionalisering. Da den første tre-årige periode udløber med udgangen af 2014, skal det besluttes, hvordan de 17 mio. kr. skal fordeles i perioden Et endeligt forslag til fordeling af midlerne lægges til politisk beslutning i regionsrådet den 24. september Oplæg til fordeling Direktionen vurderer, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens, Præhospitalet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Hospitalsenhed Midt forts har behov for midler til opbygning og styrkelse af deres forskningsmiljø. Det foreslås derfor, midlerne/en del af midlerne til dette formål fortsætter i den næste periode. Midlerne gives dog kun for , da regionen har fulgt en praksis, der bygger på, et forskningsmiljø er bæredygtigt efter fem års støtte.

12 11 Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har besluttet, regionens universitetsklinikker hver støttes med ca. 1,5 mio. kr. årligt i fem år. Den regionale andel, der fra starten blev besluttet finansieret fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, udgør kr. årligt. Da det forventes, der godkendes nye universitetsklinikker undervejs i perioden, foreslås det desuden, der afsættes 1,6 mio. kr. som buffer til dette formål. Den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet har i modtaget midler i form af en internionaliseringspulje. Puljen har givet støtte til udenlandske forskeres ophold på Aarhus Universitetshospital og støtte til udlandsophold for Aarhus Universitetshospitals forskere. Direktionen foreslår, internionaliseringspuljen fortsætter i med den ændring, også forskere fra universitetsklinikkerne, Center for Kvalitetsudvikling (CFK) og Aarhus Universitetshospital, Risskov kan søge puljen om støtte. Direktionen foreslår derudover tildele midler til seks særlige indssområder: Kardiologisk forskning på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens har i længere tid haft problemer med rekruttere kardiologer. Som led i en større indss for forbedre rekrutteringen foreslår direktionen, der afsættes midler til kardiologisk forskning på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens som led i skabe et traktivt kardiologisk forskningsmiljø. Midlerne tildeles i Rionel og tidlig diagnostik Udredningsretten sætter fokus på hospitalernes muligheder for kunne udrede pienterne hurtigt og korrekt. For understøtte implementeringen af udredningsretten foreslår direktionen, der afsættes midler til et forskningsprogram, som skal fokusere på rionel og tidlig diagnostik. Fokus skal blandt andet være på udvikle samspillet mellem almen praksis og hospitalerne, på udvikling af komprimerede pientforløb og nytænkning af de diagnostiske ydelser, som hospitalerne leverer. Et eksempel kunne være forbedring af almen praksis mulighed for sende pienter til ja/nej-undersøgelser på hospitalet på et tidligt stadie i pientforløbet. Midlerne skal både støtte ny forskning på området og projekter til udbredelse og implementering af eksisterende forskning. Direktionen foreslår, der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til dette indssområde, da det vurderes, der er stor mulighed for tiltrække yderligere midler fra både interne og eksterne puljer. Sundhedsplanlægning og Nære Sundhedstilbud udarbejder et forslag til konkret udmøntning af midlerne, som vil blive forelagt Klinikforum til endelig godkendelse. Sundhedsøkonomisk forskning, herunder Ny styring i et pientperspektiv Forskning i sundhedsøkonomi kan være med til kvalificere beslutninger om sundhedsog socialvæsenets indretning. Derfor har Region Midtjylland blandt andet igangs projekt Ny styring i et pientperspektiv på en række hospitalsafdelinger med henblik på afprøve alterniver til den eksisterende DRG-afregningsmodel. Projektet kan kvalificere en diskussion af den bedste styringsmodel for den fremtidige danske kontekst, hvis den ledsages af relevant forskning. Der reserveres op til 1 mio. kr. årligt til dette projekt, da

13 12 det forventes, projektet kan opnå en vis grad af ekstern finansiering. CFK er tovholder på forskningen releret til dette projekt. 0,5 mio. kr. årligt samt eventuelle overskydende midler fra projekt Ny styring i et pientperspektiv afsættes til ét eller flere øvrige sundhedsøkonomiske projekter. Midlerne til øvrig sundhedsøkonomisk forskning udmøntes i et samarbejde mellem Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed og CFK. Akutområdet Direktionen foreslår, midlerne til akutområdet fortsættes i , da der forts er behov for forskning på området. Det foreslås, midlerne i denne omgang afsættes til to specifikke projekter/temaer: Forskning til understøtte akutprogrammet i regi af Stregisk Sundhedsledelsesforum. Konkret gives der støtte til to temaer: 1) Forsknings- og evalueringsprojekter vedrørende integrion af modtagelse af akut psykirisk syge pienter i akutafdelingerne, herunder opfølgning på pilotprojekt i Randers og 2) Følgeforskning i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter mellem akutafdelingerne og kommunerne, f.eks. etablering af fælles Callcenter i Hospitalsenhed Midt og forsøg med øget samarbejde omkring sårbare pienter, f.eks. udlægning af pienter til afrusning på kommunale pladser, men under lægeligt ansvar af lægerne på akuthospitalet Konkrete præhospitale forskningsprojekter. Såfremt Stregisk Sundhedsledelsesforum kan godkende den overordnede fordeling, vil Sundhedsplanlægning fastlægge fordelingen nærmere i dialog med de projektansvarlige og Præhospitalet. Stregisk Sundhedsledelsesforum vil herefter blive orienteret om fordelingen. Nedbringelse af tvang i psykirien Region Midtjylland har gennem flere år haft det som et erklæret mål nedbringe tvang i psykirien, men det er endnu ikke kommet helt i mål. Sten har øremærket en pulje på samlet 100 mio. kr. til nedbringelse af tvang på finansloven for 2014, og Region Midtjyllands andel af de penge bliver 21,4 mio. kr. Pengene skal blandt andet bruges til forbedre de fysiske forhold i psykirien. I tillæg hertil kan der afsættes midler til forskning i, hvordan man kan nedbringe tvang i psykirien. På Pientens Præmisser På Pientens Præmisser er et gennemgående tema i Region Midtjyllands sundhedsplan. Det handler om, sundhedsvæsenet i større omfang skal kunne tilpasse pientforløbene til den enkelte pients præferencer og forudsætninger og sætte pienternes ressourcer i spil. Pientinddragelse retter sig både mod medinddragelse af den enkelte pient i beslutninger vedrørende eget behandlingsforløb og inddragelse med henblik på, pienten selv udfører handlinger, der fremmer sundheden eller gør behandlingen lettere gennemføre for sundhedsvæsenet. For understøtte sundhedsplanen foreslår direktionen, der afsættes midler i forskning til blandt andet fælles beslutningstagen, inddragelse af pienter og pårørende, god kommunikion og ulighed i sundhed. Lektor Kirsten Lomborg vil være tovholder på forskningsprogrammet.

14 13 Opsamling I vedlagte excelark ses forslag til fordeling af midlerne mellem ovenstående temaer. Kredsen bedes drøfte ovenstående oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen med henblik på vedtage et oplæg, som kan lægges til politisk beslutning i regionsrådet. Eventuelle andre forslag til fordeling af midlerne modtages gerne, inklusive forslag om afsætte flere/færre midler til de forskellige områder og projekter. Generelt for ovenstående forslag gælder det, LUR vil følge op på projekterne via blandt andet en midtvejsstus, når halvdelen af perioden er gået samt en endelig afrapportering. Anvendelse af midlerne fra puljen til styrkelse af sundhedsforskning LUR fik i februar 2014 fremlagt en midtvejsstus for forskningsprojekterne inden for de fire særlige indssområder. Forskningsprogrammerne skrider planmæssigt fremad, omend med en del forsinkelser, og LUR var meget tilfreds med programmernes foreløbige arbejde. I oktober 2013 fik LUR fremlagt en midtvejsstus angående midler til opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker. Tilbagemeldingen fra hospitalerne var samstemmende, tildelingen af midler har været en vigtig brik i styrkelse af forskningsmiljøerne. Midtvejsstus er vedlagt til orientering. Midlerne til den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet er som nævnt ovenfor blevet udmøntet gennem en internionaliseringspulje. Puljen havde visse opstartsproblemer, men har uddelt bevillinger for 5,8 mio. kr. i til internionaliseringsprojekter. Der vil i november 2014 blive afholdt et temamøde for regionsrådet om forskning, hvor regionsrådet vil blive orienteret om anvendelsen af midlerne til styrkelse af sundhedsforskningen og udbyttet heraf. Forskningsnøgletal til dokumention af forskningsindssen I forbindelse med udmøntningen af de 17 mio. kr. til styrkelse af sundhedsforskningen har der været et ønske om kunne dokumentere udviklingen i forskningsindssen på regionens somiske og psykiriske hospitaler samt Præhospitalet. Koordinionsudvalget for hospitaler og universitet har derfor godkendt fire udvalgte nøgletal, henholdsvis antal ph.d.-studerende, antal professorer, antal publikioner og ekstern finansiering. Nøgletallene for 2012 og 2013 er vedlagt. Det skal bemærkes, nøgletallene ikke alene kan tages som udtryk for hospitalernes forskningsaktivitet, og der kan være nurlig variion i tallene fra år til år. Nøgletallene vil blive præsenteret for regionsrådet den 24. september 2014 og vil desuden blive inkluderet i Region Midtjyllands årsrapport fra 2014 og frem.

15 14 Årsberetning fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Der er udarbejdet årsberetning for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (vedlagt). Årsberetningen indeholder Forskningsfondens regnskab for 2013, samt en beskrivelse af hvad fondens midler er blevet brugt til. Årsberetningen vil blive fremlagt for regionsrådet den 24. september 2014, og der vil i den forbindelse blive tilføjet beskrivelser af to eksempler på forskningsprojekter/forskerstillinger, som har modtaget støtte. Beslutning Kredsen godkendte oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i og tog de øvrige indstillinger til efterretning.

16 Specialespecifikke definitioner af pient udredt og fastholdelse af første visition ved omvisitering Det indstilles, planen for det videre arbejde med specialespecifikke definitioner af pient udredt godkendes, og første henvisningssteds beslutning, om hvorvidt pienten er udrednings- eller behandlingspient, skal fastholdes af andre hospitaler, pienten måtte blive omvisiteret til. Sagsfremstilling I lovgivningen om udredningsretten åbnes der op for den mulighed, en henvisning kan være så klar, der ikke er behov for en egentlig udredning, og den visiterende læge kan visitere direkte til behandling. Det har tidligere været drøftet, der er behov for en ensartet linje i vurderingerne under hensyntagen til den visiterende læges kliniske vurdering. Der er tidligere taget beslutning om en generel definition af "pient udredt". Heraf fremgår: "I de tilfælde, hvor pienten ved henvisningen allerede er udredt, og hvor henvisningen derfor er tilstrækkelig klar til, der kan træffes beslutning om det videre behandlingsforløb, da visiteres pienten direkte til behandling. Hospitalet tager desuden stilling til sygdommens alvor og dermed også om pienten har ret til behandling inden for 60 eller 30 dage. Det gælder, uanset om pienten er udredt på et offentligt sygehus, i praksissektoren eller på et privhospital. Pienter henvist fra en privpraktiserende speciallæge vil formentlig oftest kunne betegnes som udredte på henvisningstidspunktet." Specialespecifikke definitioner Som supplement til den generelle definition blev det aftalt, hvert specialeråd skulle udarbejde specifikke definitioner for sikre, der er en fælles linje i visitionen mellem forskellige hospitaler og forskellige læger. Der er nu udarbejdet definitioner fra det ortopædkirurgiske specialeråd, specialerådet inden for øre, næse, hals og specialerådet for hepologi og medicinsk gastroenterologi. Disse definitioner er drøftet og godkendt i Klinikforum og udsendt til hospitalerne. Derudover er definitionsarbejdet igangs for specialerådene for gynækologi og endokrinologi. I forbindelse med udarbejdelsen af de færdige definitioner, har det vist sig, det inden for nogle specialer er vanskeligt for klinikerne se den faglige mening i skulle udar-

17 16 bejde definitioner af, hvornår en pient er udredt. Klinikerne mener ikke, der altid kan opstilles generelle retningslinjer. Samtidig er der dog ikke tvivl om, det er væsentligt, der sikres ensartede registreringer. Både af hensyn til pienternes forløb ved omvisitering mellem hospitalerne og af hensyn til monitorering og mulighederne for f.eks. lave systemer, der kan følge udredningspienterne og give påmindelser til hospitalerne, når udredningstiden er ved udløbe. Problemstillingen har været drøftet i Klinikforum og blandt andet på denne baggrund foreslås, det fremadrettet overlades til specialerådene tage stilling til, hvordan det inden for deres område giver mening arbejde med ensarte registreringerne. Sundhedsplanlægning foreslår, de specialeråd, der endnu ikke har udarbejdet definitioner, opfordres til arbejde med en fælles beskrivelse af, hvornår en pient er udredt. Men processen og resultet heraf i øvrigt overlades til specialerådene og klinikernes vurdering af, hvad der i deres arbejde med udredningsretten er meningsfyldt og nødvendigt. Specialerådene opfordres til orientere Klinikforum, hvis de laver fælles retningslinjer. Men der vil ikke fremadrettet være opfølgning eller godkendelse. Derudover kan det være relevant for hospitalerne internt drøfte vigtigheden af ensartede registreringer. Såfremt monitoreringen senere måtte vise store forskelle i registreringspraksis, eller der viser sig praktiske udfordringer i pientforløbene som følge af forskelle i registreringspraksis, kan det blive relevant genoptage arbejdet med specialespecifikke definitioner. Fastholde første henvisningssteds visition Det kan give uhensigtsmæssige pientforløb, hvis det varierer mellem hospitalerne, om en given pient opftes som udrednings- eller behandlingspient. Pienten risikerer således i den situion blive henvist frem og tilbage flere gange mellem de samme hospitaler. Pienten vil også opleve, det veksler, hvilke rettigheder vedkommende har. Det foreslås derfor, det mellem hospitalerne aftales, den stus som enten udrednings- eller behandlingspient, pienten får af det første hospital, der visiterer pienten, fastholdes af andre hospitaler, som pienten måtte blive omvisiteret til - såfremt pientens forhold ikke har ændret sig i mellemtiden. Det vil sige, hvis første sted visiterer pienten til udredning, er fristen for det hospital, pienten omvisiteres til, også en måned. Hvis andet sted vurderer, pienten er udredt ved henvisning, og derfor blot skal visiteres til behandling, skal andet sted dermed behandle pienten inden for en måned. Hvis første sted visiterer pienten til behandling, skal det hospital, pienten omvisiteres til, også behandle inden for en eller to måneder afhængig af første steds visition. Hvis andet sted vurderer, pienten har brug for udredning inden behandling, skal udredning og behandling dermed foretages inden for den behandlingsfrist, pienten er visiteret til.

18 17 Beslutning Punktet blev uds til mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum.

19 BI-bestyrelsens leveranceplan i forhold til aftalte indssområder Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Stus og leveranceplan BI-enheden har fået til opgave omlægge da på de eksisterende plforme SAS og Microsoft (Rehfeld) til ny Microsoftplform inden den 14. december Stus og leveranceplan forelægges BI-bestyrelsen til godkendelse på hvert møde, senest den 4. juni Generelt er der god fremdrift i projekterne, og med få undtagelser er projektstus i grønt. Ingen er i rødt. Projekterne og deres milepæle fremgår af vedlagte leveranceplan. Leveranceplanen indeholder milepæle for både omlægning, etablering af Front End værktøj, BI-Portal, Udarbejdelse af testplan m.m. Der er udarbejdet et overordnet road map, som BI-bestyrelsens leveranceplan refererer til. Begge dele fremgår af bilag. BI-enheden har en stram styring af omlægnings- og implementeringsprojekterne, hvor der for hvert projekt føres timeregnskab, og projekterne følges måned for måned med hensyn til overholdelse af estimer og milepæle. Der er identificeret 37 projekter i forbindelse med omlægning til den nye plform inklusiv erstning af applikioner (f.eks. disponering) og implementering af nye daområder (f.eks. Klinisk Logistik). BI-enheden har udarbejdet en leveranceplan, der viser de forskellige milepæle for de enkelte projekter, herunder hvornår da sendes til test på hospitalerne. BI-enheden udarbejder en egentlig testplan, som udsendes i uge 31 - testplanen vil blive opderet fortløbende. Der vil være projekter, der endnu ikke er igangs, og som derfor ikke har fastlagt milepæle. Det er blandt andet angivet i leveranceplanen, hvornår da lægges i produktion, dvs. lægges i det nye davarehus. Når da er lagt i produktion, er de tilgængelige for brugerne. Indtil den nye Front End er implementeret vil det være ved hjælp af enten SAS eller Microsoft. Det er også muligt lave rapporter og udstille dem via InfoRM ved hjælp af enten Excel, Power Pivot eller Reporting Services, der er et rapportbyggeredskab, der følger med Microsoftplformen.

20 19 Adgang til da gives overordnet på følgende vis: Adgang for RM-udviklere i BI Fast Track, hvor nye daområder findes i rå form Adgang for danøglepersoner til testmiljø, når der er behov for kvalificering af løsningerne under udviklingen, eller når da skal testes Adgang for alle brugere, når da er i produktion. Særlig stus og leveranceplan for akutområdet Stregisk Sundhedsledelsesforum har på møde den 24. april 2014 anmodet om en særlig stus for daleverancer på akutområdet. Af væsentlige daområder ses: Implementering af da fra Klinisk Logistik Implementering af SFI-da Etablering af monitorering af Sikkert Flow Omlægning af PAS-da fra eksisterende SAS-plform. Nærmere stus og milepæle for ovennævnte fremgår af leveranceplanen. Der er p.t. fokus på etablering af det grundlæggende dagrundlag samt mere specifikt damarter og rapporter for operionskapacitet og for de vedtagne servicemål og kvalitetsindikorer på akutområdet samt indikorerne for Sikkert Flow. Implementering af da fra klinisk logistik følger implementeringsplanen for klinisk logistik, og fokus er derfor nu på akutområdet, hvor der har været afholdt møder med de ledende overlæger med flere med henblik på afdække dainformionsbehov og tilrettelægge da i davarehuset i overensstemmelse med disse behov også. Derudover er der indgivet ønsker om visninger/monitoreringer i forhold til den kommende akutdabase, Traumedabasen, Præhospitaldabase, triagering samt nye nøgletal, såsom 72 timers hours return. Disse områder skal beskrives nærmere af de fagligt ansvarlige og forventes derfor først udviklet efter omlægningen, dvs. i Men såfremt da registreres i de kildesystemer, der leverer da til davarehuset, vil da som udgangspunkt være finde i davarehuset og dermed være tilgængelige for analytikere. BI-enheden er derudover involveret i arbejdet med Akutfunktionaliteten, således der tages relevante hensyn med hensyn til særligt tekniske krav til daleverancer og sammenhæng til øvrige daleverancer. Omlægningsprocessen generelt Det er på BI-bestyrelsen den 4. juni 2014 besluttet, omlægningen hovedsagligt skal foregå 1:1, dvs. nye ønsker til da må vente til næste år. BI-enheden har nu estimeret omlægningen til timer og har identificeret 37 områder, der skal omlægges. For nå omlægningen med sikkerhed til den 14. december 2014 bliver omlægningen skåret til, og der prioriteres skarpt. Hermed menes for det første, omlægningen som nævnt foregår 1:1. For det andet vil omlægningen af SAS-plformen blive prioriteret først, idet omkostningen ved en kontraktforlængelse er langt den største ved SAS i forhold til Rehfeld Microsoft-plformen denne prioritering er aftalt med Nære Sundhedstilbud, som står for langt de fleste BI-løsninger på Rehfeldplformen. For det tredje vil BI-enheden i tæt samarbejde med relevante brugere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30.

Godkendt REFERAT. Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset Viborg i mødelokale F7 den 18. maj 2015 kl. 14.30-16.30. Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Godkendt REFERAT Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Møde i Akutfagligt Råd Mødet blev afholdt på Regionshuset

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

2 www.regionmidtjylland.dk

2 www.regionmidtjylland.dk Plancher fra temamøde i regionsrådet om udarbejdelse af sparekatalog 23. februar 2015 www.regionmidtjylland.dk Oplæggene viser eksempler på, hvilke områder og muligheder styregrupperne for temaerne undersøger.

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens

Sikkert Patientflow. Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Sikkert Patientflow Læringsseminar 1 Storyboard fra Hospitalsenheden Horsens Forberedelse teamet fra Horsens Vores forbedringsteam er: Akutafdelingen: Oversygeplejerske Inge Henriksen Ledende overlæge

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark

Region Midtjylland. Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den samlede befolkning i Danmark Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland V/Afdelingschef Frank Neidhardt www.regionmidtjylland.dk Region Midtjylland Region Midtjylland har 1,28 millioner indbyggere Det svarer til 23 procent af den

Læs mere

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi

nyhedsbrev Afrapportering fra SIGNAL Hospitalsenheden Vest Staben Herning og Holstebro HR, Kvalitet og Udvikling, Ledelsessekretariatet og Økonomi nyhedsbrev Nr. 2 30. januar 2014:Nyhedsbrev fra Stabens ledelse Afrapportering fra SIGNAL Afrapportering fra SIGNAL Medarbejdernyt teknik Nyt arbejde Innovation fra teori til praksis Præsentations- Møde

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt

1. Godkendelse af referat fra ekstraordinært møde den 9. januar 2008. ---- Godkendt Hospitalsenheden Vest Teknisk Afdeling Dato: 25.02.2008 Sagsbehandler: Mona Vennersdorf E-mail: moven@ringamt.dk Side 1 / 6 Referat: Møde i Lokal-MED udvalget, Teknisk Afdeling Tirsdag den 12. februar

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Udviklingsperspek-ver

Udviklingsperspek-ver Udviklingsperspek-ver Det nære sundhedsvæsen - Eksempel fra Holstebro 90 % Det nære sundhedsvæsen KL s konference 10. nov. 2014 Om delega-on og kommunal praksis på området 10 % Sygehusvæsen Anders Kjærulff

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 09/2007 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 28. marts 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.05 Direktionen Kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet.

Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Kvalitetsudfordringerne på akutområdet. Hvad skal der til for at sikre kvaliteten døgnet rundt for den akut syge patient? Er speciallæger i tilstedeværelsesvagt lig med kvalitet? Hvad hjælper det at vi

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik

Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik REFERAT Møde i Tværgående Samarbejdsforum for Somatik 26. januar 2015 kl. 14.00-16.00 Slagelse Sygehus, Foredragssalen, indgang 9. Deltagere Kommuner: Susanne Johansen, Vibeke Bastrup, Pia Munk Lundgren,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift

et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift et fagligt møde der giver udsyn, læring og fremdrift CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Auditundersøgelsen har givet et godt afsæt

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup 1 Stillings- og funktionsbeskrivelse for overlæge med speciale i kardiologi ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens og Brædstrup Stillingens art, organisatoriske indplacering, kompetence og ansvar

Læs mere

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder

Gennemførelse af informationsprojekter. Michael Hyldgaard, projektleder Gennemførelse af informationsprojekter den, 26. maj 2009. Michael Hyldgaard, projektleder Region Midtjylland InfoRM understøtter Region Midtjyllands ledelses- og styringsgrundlag, og sikrer dialogen mellem

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Mulige investeringer i det nære sundhedsvæsen De udfordringer, vi som kommune står overfor, når det kommer til udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kan overordnet inddeles i tre grupper: 1) Udviklingen

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå

KONKLUSIONER. Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard, Nivå Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKLUSIONER Møde i: Den administrative styregruppe Dato: Den 23. januar 2014 kl. 11.00-12.00 Sted: Comwell Borupgaard,

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Kommissorium for den fælles projektorganisation

Kommissorium for den fælles projektorganisation Projekt Social balance i Værebro Park 28. maj 2013 Kommissorium for den fælles projektorganisation Gladsaxe Kommune og Gladsaxe almennyttige Boligselskab besluttede på møde d. 18. marts 2013 at etablere

Læs mere

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse

Referat. Hovedudvalget. Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Referat Hovedudvalget Mødedato 7. marts 2012 kl. 10:00 Mødelokale Deltagere Afbud Mødelokale 2, Slagelse Bibliotek, Stenstuegade, 4200 Slagelse Søren Lund Hansen, Lars Hansen, Ole Kristensen, Vini Lindhardt,

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012

Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Fælles information lægevagten ny akutaftale 4. september 2012 Akutaftalens 2. del med enstrenget visitation og udvidet samarbejde i akutafdelinger implementeres nu. I denne information finder du generel

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Uddannelse i Akutmedicin for læger

Uddannelse i Akutmedicin for læger Uddannelse i Akutmedicin for læger Generel beskrivelse Uddannelse i akutmedicin for læger skal bl.a. understøtte udvikling af faglighed, kvalitet, hensigtsmæssige patientforløb og ledelse i de fælles

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015)

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) Møde onsdag den 29. april 2015, kl. 13.00 17.00 i Aarhus Universitets bestyrelse (BM 2-2015) REFERAT Deltagere: Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand), Connie Hedegaard, Margareta

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering

UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden. Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering UDEVA UDannelsesEVAluering i Region Hovedstaden Temaeftermiddag den 24. april 2012 i forbindelse med den første årlige afrapportering Program 11:30 Registrering og frokostsandwich 12:00 Velkomst og præsentation

Læs mere

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup

Foreløbige afbud: Økonomi- og planlægningsafdelingen. Planlægningsenheden. Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Økonomi- og planlægningsafdelingen Planlægningsenheden Glostrup Hospital Nordre Ringvej 57 2600 Glostrup Møde i: Sundhedsfagligt Råd, Klinisk Biokemi Dato: 26. august 2014 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Glostrup

Læs mere

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM

Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM Hvordan og hvem skal lede fremtidens FAM DSS-seminar Onsdag d. 27. februar 2013 Michael Hansen-Nord Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse, FAM, OUH Odense Universitetshospital Sundhedsstyrelsen 1. Færre

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere