Region Midtjylland Regionssekretariatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regionssekretariatet"

Transkript

1 Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech, Socialdirektør Ann-Britt Wetche, Psykiri Social, Direktør Gert Pilgaard, Psykiri Social, Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, Sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, Lægelig direktør Lone Winther, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Marianne Jensen, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Claus Lassen Graversen, Psykiri og Social, Regionshospitalet Randers, Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Hospitalsenheden Horsens, Lægelig direktør Jørgen Schøler Kristensen, Hospitalsenheden Horsens, Hospitalsdirektør Lars Dahl-Pedersen, Hospitalsenheden Horsens, Lægelig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Gert Sørensen, Aarhus Universitetshospital, Hospitalsdirektør Thomas Pazyj, Regionshospitalet Randers, Lægelig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, Lægelig direktør Per Jørgensen, Psykiri og Social, Vicedirektør Kjeld Martinussen, Nære Sundhedstilbud, Afdelingschef Ditte Hughes, Koncern-HR, Uddannelse, Udvikling og Arbejdsmiljø, Afdelingschef Mette Just Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Afdelingschef Hans Peder Graversen, Kvalitet og Sundhedsda, Kommunikionschef Birgitte Thingholm, Sekretarischef Carsten Lind og Fuldmægtig Lone Kibsgaard, Regionssekretariet (referent). Fraværende: Sygeplejefaglig direktør Ida Gøtke Hansen, Hospitalsenheden Vest, Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Hospitalsenheden Horsens, Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Hospitalsenheden Horsens, Souschef Mette Jensen, Koncernøkonomi, Afdelingschef Frank Neidhardt, Indkøb og medicoteknik og Lægelig chef Erika Frischknecht, Præhospitalet. Mødet blev hævet kl

2 Godkendelse af refer Det indstilles, referet fra mødet den 21. maj 2014 godkendes. Sagsfremstilling Godkendelse af refer fra mødet den 21. maj Beslutning Stregisk Sundhedsledelsesforum godkendte referet fra mødet den 21. maj 2014 med en tilføjelse om, der i punkt 7: Udkast til princippapir om prøvehandling med øget tværfaglig rådgivning til føjes; psykiri og ungdomspsykirien. Referet opderes på edagsorden og Koncern Intra.

3 Siden sidst Sagsfremstilling Siden sidst ved koncerndirektør Ole Thomsen. Beslutning PCI-området Koncerndirektør Ole Thomsen orienterede om forretningsudvalgets og regionsrådets behandling af sag om PCI-området. Regionsrådet besluttede på regionsrådsmødet den 25. juni 2014, sagen skulle sendes tilbage til fornyet behandling i det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet på mødet i september Regionsrådsmedlemmerne sender spørgsmål til administrionen vedrørende sagen, som indgår i den politiske behandling. FMK-organision Hospitalsdirektør Gert Sørensen, Aarhus Universitetshospital orienterede kort om FMKorganisionen, herunder hver hospital/hospitalsenhed inkl. psykirien stiller med en overlæge, til en arbejdsgruppe, der skal varetage det videre arbejde med implementering af FMK-organisionen. Aarhus Universitetshospital kontakter alle hospitaler og psykirien med hensyn til igangsætte arbejdsgruppen. FMK-organisionen er på dagsordenen til regionsrådets temamøde den 18. august Derudover vil regionsrådet efter sommerferien få forelagt en Rigsrevisionsrapport om FMK-området. Kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland Koncerndirektør Ole Thomsen orienterede om regionsrådets behandling den 25. juni 2014 af sagen omkring kapaciteten på det urologiske område i Region Midtjylland. Det blev aftalt, Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Horsens deltager i fælles videomøde med administrionen og de øvrige hospitalsenheder den 27. juni 2014 i forhold til drøfte og afklare sagen. Valg af OPP-konsortium til nyt Psykirisk Center i DNU Koncerndirektør Anne Jastrup orienterede kort om, regionsrådet på mødet den 25. juni 2014 valgte Team KPC som OPP-konsortium til nyt Psykirisk Center i DNU. Team KPC består af Pensionskassernes Administrion A/S, Lærernes Pension Ejendomsaktieselskab og KPC Herning A/S.

4 Udkast til milepæle for Sundhedsområdet Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum drøfter udkast til milepæle vedrørende sundhedsområdet Sagsfremstilling Der er beskrevet forslag til fælles milepæle vedrørende sundhedsområdet Milepælene vedrører nedenstående fire emner: Akutprogrammet På pientens præmisser Udredningsretten Ny sundhedsaftaleproces. De foreliggende udkast til milepæle er udarbejdet af administrionen blandt andet på baggrund af tidligere drøftelser i Stregisk Sundhedsledelsesforum og den nedste arbejdsgruppe med koncernledelsesrepræsentanter fra hospitalerne, inkl. Psykiri og Socialområdet. Der er lagt op, beskrivelserne af milepælene får karakter af "papers in progress", der løbende vil blive fulgt op på, og som løbende vil skulle opderes. Beskrivelserne af milepælene erstter det hidtidige Arbejdsgrundlag for Sundhedsområdet i Region Midtjylland. Beslutning Kredsen drøftede og godkendte udkast til milepæle på vedrørende "på pientens præmisser", dog med den bemærkning, der igen skal ses på tidsfristerne. Aarhus Universitetshospital inviterede de øvrige hospitaler til deltage i styregruppen for projektet omkring pientinddragelse og involvering på universitetshospitalet. Sygeplejefaglig direktør Inge-Pia Christensen ønskede deltage i styregruppen. Kredsen godkendte milepæle vedrørende akutområdet, med følgende bemærkninger, som behandles på mødet den 25. september 2014: kredsen afklarer deadline i forhold til, hvornår akuthospitalerne skal have døgndækkende tilstedeværelse af andre speciallæger i akutafdelingerne (Der er pt. ik-

5 4 ke fasts deadline for, hvornår akutafdelingerne forventes kunne dække akutvagten med egne special- og akutlæger), kredsen ønsker, der indarbejdes en milepæl, som mere bredt beskæftiger sig med sygeplejefaglige kompetencer og kompetenceudvikling i akutafdelingen. De sygeplejefaglige direktører sender forslag til milepæle til Anne Brøcker og Ditte Hughes, kredsen ønsker, sprogbrugen i milepæl om telemedicinsk stregi præciseres, så det tydeliggøres, dels det drejer sig om stregi for akutområdet, dels det ikke alene handler om telemedicin, men mere generelt om mulighed for etablere fælles løsninger på tværs i regionen, med brug af forskellige typer teknologisk understøttelse af kommunikion og faglig sparring og samarbejde, kredsen ønsker, milepæl vedrørende EKKO-kardiografi i akutmodtagelserne præciseres, så det fremgår tydeligt, deadline indebærer, der er etableret løsninger alle steder (ikke processen er s i gang), og der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på processen i forhold til etablering af regional løsning for beskrivende radiologi for akutklinikker og vagtlæger, og fælles løsninger vedrørende radiologisk vagtdækning i den østlige del af regionen. Sundhedsplanlægning sekretarisbetjener arbejdsgruppen og koordinerer processen. Kredsen drøftede og godkende milepæle vedrørende udredningsret. Kredsen drøftede og godkendte milepæle vedrørende ny sundhedsaftaleproces. Opderet udkast til milepæle for Sundhedsområdet behandles på mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum

6 V 4. Godkendelse af Stregiplan for Kvalitet og Pientsikkerhed Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum drøfter og godkender Stregiplanen for Kvalitet og Pientsikkerhed Sagsfremstilling Region Midtjylland har i samarbejde med pienter og hele sundhedsorganisionen udarbejdet vedlagte Stregiplan for Kvalitet og Pientsikkerhed Stregiplanen tager afsæt i regionens sundhedsplan og henvender sig til borgere, personale og ledere i hele Region Midtjyllands sundhedsvæsen. Samarbejde er afgørende for, pienter oplever gode sammenhængende og effektive behandlingsforløb. Stregien omhandler derfor det samlede pientforløb på tværs af sektorer. Stregien udtrykkes i fire stregispor, som beskriver, hvad vi vil gøre for opnå bedre pientinddragelse, bedre pientsikkerhed, højere kvalitet og den rigtige indss for pienten indenfor en given økonomisk ramme i Region Midtjyllands sundhedsvæsen. De fire stregispor: Pientforløb på pientens præmisser Høj sikkerhed i ethvert behandlingsforløb Den bedste kvalitet i behandlingen Vi differentierer indssen og efterstræber lighed i sundhed. Vi vil med stregien støtte et sundhedsvæsen, hvor pienten kommer først hver gang. Det vil kræve, der i større omfang er en kultur for inddragelse af pienter og pårørende, så de er medskabere af deres egen sundhed og pientforløb. For hjælpe dette på vej består stregiplanen af målsætninger og konkrete indssområder. Pientrepræsentanter har været involveret i udarbejdelse af stregiplanen fra begyndelsen. Borgere og personale vil blive opfordret til kommentere stregiplanen ved brug af regionens facebook-side. Lederforum for Kvalitet har godkendt Stregiplanen den 11. juni 2014, og den er blevet forelagt Sundhedsstyregruppen den 16. juni Den vil blive forelagt regionsrådet med henblik på endelig vedtagelse den 24. september 2014.

7 6 Beslutning Stregisk Sundhedsledelsesforum fik oplæg fra afdelingschef Hans Peder Graversen, Kvalitet og Da vedrørende stregiplanen, herunder bl.a. stregispor i forhold til pientforløb på pientens præmisser, høj sikkerhed i ethvert behandlingsforløb, den bedste kvalitet i behandlingen og differentieret behandling/tilbud m.v. Derudover blev der orienteret om indssområder, herunder bl.a. medicineringssikkerhed/medicinmodul/fmk, nosokomielle infektioner/msr/antibiotika, forbedret transfusionspraksis/blood Management. Endelige blev opfølgningen på målsætningerne præsenteret, herunder lokal opfølgning, lettilgængelige da og offentliggørelse af resulter. Der fulgte en drøftelse af ambitionsniveauet for målene i stregiplanen, herunder sprogbrugen. Stregisk Sundhedsledelsesforum godkendte Stregiplanen for Kvalitet og Pientsikkerhed , men en bemærkning om sprogbrugen justeres, så den stemmer mere overens med sprogbrugen i Sundhedsplanen. Derudover anbefaler kredsen, Lægeforeningen og samarbejdsudvalgene involveres. Stregien sendes i høring på Facebook henover sommerferien, og behandles politisk i september 2014.

8 Akutprogram: Hospitalsenhedens Midts erfaringer med indhentelse af konkrete gevinster og aflastninger ved etableringen af akutafdelingen Administriv Akutprogramgruppe indstiller, orienteringen fra Hospitalsenhed Midt tages til efterretning. Sagsfremstilling Hospitalsenhed Midt har startet en proces med fokus på mulighederne for indhente konkrete gevinster og aflastninger i forbindelse med etablering af akutafdelingen og realisering af Speciallæge med i Front. Hospitalsledelsen vil på mødet orientere om de hidtidige overvejelser og erfaringer. Beslutning Lægelig direktør Christian Møller Nielsen, Hospitalsenhed Midt orienterede om processen med indhente gevinster og aflastninger i forbindelse med etablering af akutafdelingen og speciallæge med i front. Hospitalsenhed Midt sser på sikre speciallæge med i front i Akutafdelingen ved ansættelse af en samlet gruppe på 13 akutlæger. P.t. er der dog kun ans seks akutlæger udover den ledende overlæge. Da man i Hospitalsenhed Midt primært ønsker benytte akutlægeressourcer i dagtiden, hvor der er flest pienter, løses opgaven med dække akutvagten 24/7 med et supplement med overlæger og speciallæger fra andre afdelinger i en frivillig ordning. Der deltager i alt speciallæger fra andre afdelinger (plus akutlægerne) i det vagtlag, der sikrer akutvagt døgnet rundt. Som del af vagtlaget er ni speciallæger fra Regionshospitalet Silkeborg, heraf otte fra Diagnostisk Center. Hospitalsledelsen finder det positivt, opgaven kan løses på frivillig basis, og der arbejdes sammen på tværs af afdelinger og specialer. Med hensyn til indhentning af gevinster og aflastninger, er hospitalsledelsen sammen med afdelingsledelserne i gang med en minutiøs kortlægning af vagtlag, hvor der ses på mulighed for reducere i lægefremmøde. Typisk røres der ikke ved bagvagtsfunktionerne, fordi specialkompetencerne ikke kan undværes, men der ses på den øvrige lægebemanding. Derudover ses på mulighederne for etablere fælles løsninger og vagter på tværs af afdelingerne. Der kigges også på mulighederne for etablere fælles løsninger på tværs af hospitalsorganisionerne og der er også indledt konkrete drøftelser i den forbindelse. Det giver umiddelbart udfordringer på to fronter:

9 8 Praktiske barrierer i form af afstand. Mere overordnede barrierer i form af Sundhedsstyrelsens krav i forbindelse med specialeplanlægning her tænkes meget striks mrikelorienteret, og det kan give barrierer i forhold til sikre løsninger i fællesskab. Her er det væsentligt, rionelle løsninger på akutområdet ikke medfører, Hospitalsenhed Midt eventuelt kan få problemer, i forhold til specialeplanlægningen. Regionen kan hjælpe med formidle behov for mere fleksible definitioner og muligheder for vagtsamarbejder til Sundhedsstyrelsen. Kredsen var enig i, det kunne være fornuftigt og interessant drøfte mulighederne for flere fælles tværgående løsninger i fællesskab. Det blev besluttet, Klinikforum i august 2014 skal drøfte både: Mulighederne for fælles løsningerne i forhold til dækning af specialiserede funktioner ikke mindst i vagttid Konkrete områder, hvor regionsadministrionen kan hjælpe med dialog med SST i forbindelse med Specialeplanlægning og tværgående løsninger Kredsen drøftede efterfølgende speciallægetilstedeværelse i henholdsvis akutafdelingen og specialer. Det blev slået fast, den overordnede målsætning forts er døgndækkende bemanding med akutlæger med ansættelse i akutafdelingen, der i en overgangsperiode kan benyttes andre løsninger, og der forts er beslutning om døgndækkende speciallægetilstedeværelse af speciallæge indenfor mindst et af de interne medicinske specialer fra 1. november Dog kan hospitalsledelserne beslutte, den speciallæge der varetager akutvagten, i de situioner, hvor akutvagten dækkes af en speciallæge i et af de intern medicinske specialer, også kan varetage døgnforpligtelsen i forhold til speciallægetilstedeværelse i intern medicin, i det omfang, hospitalsledelsen vurderer, det er lægefagligt forsvarligt. Dette for tage hensyn til den samlede belastning for de medicinske afdelinger, der supplerer akutlægerne med varetagelse af akutvagten. Der er ikke fasts deadline for, hvornår akutafdelingerne forventes kunne dække akutvagten med egne special- og akutlæger. Afdelingschef Ditte Hughes, Koncern HR orienterede om, der på første modul på den ordinære akutlægeuddannelse, med start efter sommerferien, er etableret seks ekstrapladser. Tilbuddet er tænkt til de hospitaler, der har læger fra andre specialer, som indgår i akutvagten, og som gerne vil have basisdelen af akutuddannelsen. Tilbuddet er sendt ind ad hoveddøren til hospitalerne, og er oprettet i Plan-2-learn.

10 Akutprogram: Præsention af hospitalernes visionsbeskrivelser for akuthospitalet og de akutte pientforløb Administriv akutprogramgruppe indstiller, hospitalsledelserne for hvert hospital præsenterer resultet af det foreløbige arbejde med vision, stregi og handleplaner for de akutte pientforløb, akutprogramstyregruppen/stregisk sundhedsledelsesforum fastlægger deadline for udarbejdelse af stregi- og handleplaner, der laves en samlet stus/opsamling på arbejdet med Akutprogrammet på Stregisk Sundhedsledelsesforums møde i september blandt andet med henblik på revision af Akutprogrammet, og der i den forbindelse diskuteres et bud på fælles vision for de akutte pientforløb på baggrund af tilbagemeldingerne fra akuthospitalerne. Sagsfremstilling Akuthospitalerne har siden efteråret 2013 arbejdet med vision, stregi- og handleplaner på akutområdet. Hospitalerne har grebet opgaven forskelligt an, og det er også forskelligt, hvor man p.t. er i processen, og hvilket produkt der foreligger. I overensstemmelse med beslutningerne på Akutprogramstyregruppemøde den 24. april 2014 præsenterer hospitalsledelserne fra hver hospitalsenhed, hospitalernes vision for akuthospitalet på dette møde. Akuthospitalernes input danner derefter udgangspunkt for et bud på fælles vision for de akutte pientforløb og dermed for det arbejde, som foregår i regi af Akutprogrammet. Bud på en fælles vision diskuteres derefter på mødet i Stregisk Sundhedsledelsesforum i september På dette møde gøres samtidig stus for arbejdet med Akutprogrammet, og rammerne for det videre arbejde diskuteres, med henblik på en samlet revision af Akutprogrammet. Beslutning Punktet blev uds til mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum.

11 Fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskning Det indstilles, der vedtages et oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i , som kan lægges op til politisk beslutning, orienteringen vedrørende anvendelsen af midler fra puljen til styrkelse af sundhedsforskning for tages til efterretning, orienteringen om brug af forskningsnøgletal til dokumention af udviklingen i forskningsindssen på regionens somiske og psykiriske hospitaler samt Præhospitalet tages til efterretning, og årsrapporten for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond tages til efterretning. Sagsfremstilling Med budgetaftalen for 2012 afste Region Midtjylland 17 mio. kr. årligt til en styrkelse af sundhedsforskningen i regionen. Det blev endvidere besluttet, midlerne i den første tre-årige periode ( ) skulle fordeles på tre overordnede områder: Særlige indssområder, herunder akutområdet, svær overvægt, rehabilitering og sundhedstjenesteforskning samt psykirisk forskning. Opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker. Den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet, blandt andet gennem internionalisering. Da den første tre-årige periode udløber med udgangen af 2014, skal det besluttes, hvordan de 17 mio. kr. skal fordeles i perioden Et endeligt forslag til fordeling af midlerne lægges til politisk beslutning i regionsrådet den 24. september Oplæg til fordeling Direktionen vurderer, Regionshospitalet Randers, Hospitalsenheden Horsens, Præhospitalet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Hospitalsenhed Midt forts har behov for midler til opbygning og styrkelse af deres forskningsmiljø. Det foreslås derfor, midlerne/en del af midlerne til dette formål fortsætter i den næste periode. Midlerne gives dog kun for , da regionen har fulgt en praksis, der bygger på, et forskningsmiljø er bæredygtigt efter fem års støtte.

12 11 Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har besluttet, regionens universitetsklinikker hver støttes med ca. 1,5 mio. kr. årligt i fem år. Den regionale andel, der fra starten blev besluttet finansieret fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, udgør kr. årligt. Da det forventes, der godkendes nye universitetsklinikker undervejs i perioden, foreslås det desuden, der afsættes 1,6 mio. kr. som buffer til dette formål. Den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet har i modtaget midler i form af en internionaliseringspulje. Puljen har givet støtte til udenlandske forskeres ophold på Aarhus Universitetshospital og støtte til udlandsophold for Aarhus Universitetshospitals forskere. Direktionen foreslår, internionaliseringspuljen fortsætter i med den ændring, også forskere fra universitetsklinikkerne, Center for Kvalitetsudvikling (CFK) og Aarhus Universitetshospital, Risskov kan søge puljen om støtte. Direktionen foreslår derudover tildele midler til seks særlige indssområder: Kardiologisk forskning på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens har i længere tid haft problemer med rekruttere kardiologer. Som led i en større indss for forbedre rekrutteringen foreslår direktionen, der afsættes midler til kardiologisk forskning på Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens som led i skabe et traktivt kardiologisk forskningsmiljø. Midlerne tildeles i Rionel og tidlig diagnostik Udredningsretten sætter fokus på hospitalernes muligheder for kunne udrede pienterne hurtigt og korrekt. For understøtte implementeringen af udredningsretten foreslår direktionen, der afsættes midler til et forskningsprogram, som skal fokusere på rionel og tidlig diagnostik. Fokus skal blandt andet være på udvikle samspillet mellem almen praksis og hospitalerne, på udvikling af komprimerede pientforløb og nytænkning af de diagnostiske ydelser, som hospitalerne leverer. Et eksempel kunne være forbedring af almen praksis mulighed for sende pienter til ja/nej-undersøgelser på hospitalet på et tidligt stadie i pientforløbet. Midlerne skal både støtte ny forskning på området og projekter til udbredelse og implementering af eksisterende forskning. Direktionen foreslår, der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til dette indssområde, da det vurderes, der er stor mulighed for tiltrække yderligere midler fra både interne og eksterne puljer. Sundhedsplanlægning og Nære Sundhedstilbud udarbejder et forslag til konkret udmøntning af midlerne, som vil blive forelagt Klinikforum til endelig godkendelse. Sundhedsøkonomisk forskning, herunder Ny styring i et pientperspektiv Forskning i sundhedsøkonomi kan være med til kvalificere beslutninger om sundhedsog socialvæsenets indretning. Derfor har Region Midtjylland blandt andet igangs projekt Ny styring i et pientperspektiv på en række hospitalsafdelinger med henblik på afprøve alterniver til den eksisterende DRG-afregningsmodel. Projektet kan kvalificere en diskussion af den bedste styringsmodel for den fremtidige danske kontekst, hvis den ledsages af relevant forskning. Der reserveres op til 1 mio. kr. årligt til dette projekt, da

13 12 det forventes, projektet kan opnå en vis grad af ekstern finansiering. CFK er tovholder på forskningen releret til dette projekt. 0,5 mio. kr. årligt samt eventuelle overskydende midler fra projekt Ny styring i et pientperspektiv afsættes til ét eller flere øvrige sundhedsøkonomiske projekter. Midlerne til øvrig sundhedsøkonomisk forskning udmøntes i et samarbejde mellem Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed og CFK. Akutområdet Direktionen foreslår, midlerne til akutområdet fortsættes i , da der forts er behov for forskning på området. Det foreslås, midlerne i denne omgang afsættes til to specifikke projekter/temaer: Forskning til understøtte akutprogrammet i regi af Stregisk Sundhedsledelsesforum. Konkret gives der støtte til to temaer: 1) Forsknings- og evalueringsprojekter vedrørende integrion af modtagelse af akut psykirisk syge pienter i akutafdelingerne, herunder opfølgning på pilotprojekt i Randers og 2) Følgeforskning i forbindelse med konkrete samarbejdsprojekter mellem akutafdelingerne og kommunerne, f.eks. etablering af fælles Callcenter i Hospitalsenhed Midt og forsøg med øget samarbejde omkring sårbare pienter, f.eks. udlægning af pienter til afrusning på kommunale pladser, men under lægeligt ansvar af lægerne på akuthospitalet Konkrete præhospitale forskningsprojekter. Såfremt Stregisk Sundhedsledelsesforum kan godkende den overordnede fordeling, vil Sundhedsplanlægning fastlægge fordelingen nærmere i dialog med de projektansvarlige og Præhospitalet. Stregisk Sundhedsledelsesforum vil herefter blive orienteret om fordelingen. Nedbringelse af tvang i psykirien Region Midtjylland har gennem flere år haft det som et erklæret mål nedbringe tvang i psykirien, men det er endnu ikke kommet helt i mål. Sten har øremærket en pulje på samlet 100 mio. kr. til nedbringelse af tvang på finansloven for 2014, og Region Midtjyllands andel af de penge bliver 21,4 mio. kr. Pengene skal blandt andet bruges til forbedre de fysiske forhold i psykirien. I tillæg hertil kan der afsættes midler til forskning i, hvordan man kan nedbringe tvang i psykirien. På Pientens Præmisser På Pientens Præmisser er et gennemgående tema i Region Midtjyllands sundhedsplan. Det handler om, sundhedsvæsenet i større omfang skal kunne tilpasse pientforløbene til den enkelte pients præferencer og forudsætninger og sætte pienternes ressourcer i spil. Pientinddragelse retter sig både mod medinddragelse af den enkelte pient i beslutninger vedrørende eget behandlingsforløb og inddragelse med henblik på, pienten selv udfører handlinger, der fremmer sundheden eller gør behandlingen lettere gennemføre for sundhedsvæsenet. For understøtte sundhedsplanen foreslår direktionen, der afsættes midler i forskning til blandt andet fælles beslutningstagen, inddragelse af pienter og pårørende, god kommunikion og ulighed i sundhed. Lektor Kirsten Lomborg vil være tovholder på forskningsprogrammet.

14 13 Opsamling I vedlagte excelark ses forslag til fordeling af midlerne mellem ovenstående temaer. Kredsen bedes drøfte ovenstående oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen med henblik på vedtage et oplæg, som kan lægges til politisk beslutning i regionsrådet. Eventuelle andre forslag til fordeling af midlerne modtages gerne, inklusive forslag om afsætte flere/færre midler til de forskellige områder og projekter. Generelt for ovenstående forslag gælder det, LUR vil følge op på projekterne via blandt andet en midtvejsstus, når halvdelen af perioden er gået samt en endelig afrapportering. Anvendelse af midlerne fra puljen til styrkelse af sundhedsforskning LUR fik i februar 2014 fremlagt en midtvejsstus for forskningsprojekterne inden for de fire særlige indssområder. Forskningsprogrammerne skrider planmæssigt fremad, omend med en del forsinkelser, og LUR var meget tilfreds med programmernes foreløbige arbejde. I oktober 2013 fik LUR fremlagt en midtvejsstus angående midler til opbygning/styrkelse af forskningsmiljøer på regionshospitalerne, herunder etablering af universitetsklinikker. Tilbagemeldingen fra hospitalerne var samstemmende, tildelingen af midler har været en vigtig brik i styrkelse af forskningsmiljøerne. Midtvejsstus er vedlagt til orientering. Midlerne til den højt specialiserede forskning og behandling på universitetshospitalet er som nævnt ovenfor blevet udmøntet gennem en internionaliseringspulje. Puljen havde visse opstartsproblemer, men har uddelt bevillinger for 5,8 mio. kr. i til internionaliseringsprojekter. Der vil i november 2014 blive afholdt et temamøde for regionsrådet om forskning, hvor regionsrådet vil blive orienteret om anvendelsen af midlerne til styrkelse af sundhedsforskningen og udbyttet heraf. Forskningsnøgletal til dokumention af forskningsindssen I forbindelse med udmøntningen af de 17 mio. kr. til styrkelse af sundhedsforskningen har der været et ønske om kunne dokumentere udviklingen i forskningsindssen på regionens somiske og psykiriske hospitaler samt Præhospitalet. Koordinionsudvalget for hospitaler og universitet har derfor godkendt fire udvalgte nøgletal, henholdsvis antal ph.d.-studerende, antal professorer, antal publikioner og ekstern finansiering. Nøgletallene for 2012 og 2013 er vedlagt. Det skal bemærkes, nøgletallene ikke alene kan tages som udtryk for hospitalernes forskningsaktivitet, og der kan være nurlig variion i tallene fra år til år. Nøgletallene vil blive præsenteret for regionsrådet den 24. september 2014 og vil desuden blive inkluderet i Region Midtjyllands årsrapport fra 2014 og frem.

15 14 Årsberetning fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Der er udarbejdet årsberetning for 2013 for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (vedlagt). Årsberetningen indeholder Forskningsfondens regnskab for 2013, samt en beskrivelse af hvad fondens midler er blevet brugt til. Årsberetningen vil blive fremlagt for regionsrådet den 24. september 2014, og der vil i den forbindelse blive tilføjet beskrivelser af to eksempler på forskningsprojekter/forskerstillinger, som har modtaget støtte. Beslutning Kredsen godkendte oplæg til fordeling af puljen til styrkelse af sundhedsforskningen i og tog de øvrige indstillinger til efterretning.

16 Specialespecifikke definitioner af pient udredt og fastholdelse af første visition ved omvisitering Det indstilles, planen for det videre arbejde med specialespecifikke definitioner af pient udredt godkendes, og første henvisningssteds beslutning, om hvorvidt pienten er udrednings- eller behandlingspient, skal fastholdes af andre hospitaler, pienten måtte blive omvisiteret til. Sagsfremstilling I lovgivningen om udredningsretten åbnes der op for den mulighed, en henvisning kan være så klar, der ikke er behov for en egentlig udredning, og den visiterende læge kan visitere direkte til behandling. Det har tidligere været drøftet, der er behov for en ensartet linje i vurderingerne under hensyntagen til den visiterende læges kliniske vurdering. Der er tidligere taget beslutning om en generel definition af "pient udredt". Heraf fremgår: "I de tilfælde, hvor pienten ved henvisningen allerede er udredt, og hvor henvisningen derfor er tilstrækkelig klar til, der kan træffes beslutning om det videre behandlingsforløb, da visiteres pienten direkte til behandling. Hospitalet tager desuden stilling til sygdommens alvor og dermed også om pienten har ret til behandling inden for 60 eller 30 dage. Det gælder, uanset om pienten er udredt på et offentligt sygehus, i praksissektoren eller på et privhospital. Pienter henvist fra en privpraktiserende speciallæge vil formentlig oftest kunne betegnes som udredte på henvisningstidspunktet." Specialespecifikke definitioner Som supplement til den generelle definition blev det aftalt, hvert specialeråd skulle udarbejde specifikke definitioner for sikre, der er en fælles linje i visitionen mellem forskellige hospitaler og forskellige læger. Der er nu udarbejdet definitioner fra det ortopædkirurgiske specialeråd, specialerådet inden for øre, næse, hals og specialerådet for hepologi og medicinsk gastroenterologi. Disse definitioner er drøftet og godkendt i Klinikforum og udsendt til hospitalerne. Derudover er definitionsarbejdet igangs for specialerådene for gynækologi og endokrinologi. I forbindelse med udarbejdelsen af de færdige definitioner, har det vist sig, det inden for nogle specialer er vanskeligt for klinikerne se den faglige mening i skulle udar-

17 16 bejde definitioner af, hvornår en pient er udredt. Klinikerne mener ikke, der altid kan opstilles generelle retningslinjer. Samtidig er der dog ikke tvivl om, det er væsentligt, der sikres ensartede registreringer. Både af hensyn til pienternes forløb ved omvisitering mellem hospitalerne og af hensyn til monitorering og mulighederne for f.eks. lave systemer, der kan følge udredningspienterne og give påmindelser til hospitalerne, når udredningstiden er ved udløbe. Problemstillingen har været drøftet i Klinikforum og blandt andet på denne baggrund foreslås, det fremadrettet overlades til specialerådene tage stilling til, hvordan det inden for deres område giver mening arbejde med ensarte registreringerne. Sundhedsplanlægning foreslår, de specialeråd, der endnu ikke har udarbejdet definitioner, opfordres til arbejde med en fælles beskrivelse af, hvornår en pient er udredt. Men processen og resultet heraf i øvrigt overlades til specialerådene og klinikernes vurdering af, hvad der i deres arbejde med udredningsretten er meningsfyldt og nødvendigt. Specialerådene opfordres til orientere Klinikforum, hvis de laver fælles retningslinjer. Men der vil ikke fremadrettet være opfølgning eller godkendelse. Derudover kan det være relevant for hospitalerne internt drøfte vigtigheden af ensartede registreringer. Såfremt monitoreringen senere måtte vise store forskelle i registreringspraksis, eller der viser sig praktiske udfordringer i pientforløbene som følge af forskelle i registreringspraksis, kan det blive relevant genoptage arbejdet med specialespecifikke definitioner. Fastholde første henvisningssteds visition Det kan give uhensigtsmæssige pientforløb, hvis det varierer mellem hospitalerne, om en given pient opftes som udrednings- eller behandlingspient. Pienten risikerer således i den situion blive henvist frem og tilbage flere gange mellem de samme hospitaler. Pienten vil også opleve, det veksler, hvilke rettigheder vedkommende har. Det foreslås derfor, det mellem hospitalerne aftales, den stus som enten udrednings- eller behandlingspient, pienten får af det første hospital, der visiterer pienten, fastholdes af andre hospitaler, som pienten måtte blive omvisiteret til - såfremt pientens forhold ikke har ændret sig i mellemtiden. Det vil sige, hvis første sted visiterer pienten til udredning, er fristen for det hospital, pienten omvisiteres til, også en måned. Hvis andet sted vurderer, pienten er udredt ved henvisning, og derfor blot skal visiteres til behandling, skal andet sted dermed behandle pienten inden for en måned. Hvis første sted visiterer pienten til behandling, skal det hospital, pienten omvisiteres til, også behandle inden for en eller to måneder afhængig af første steds visition. Hvis andet sted vurderer, pienten har brug for udredning inden behandling, skal udredning og behandling dermed foretages inden for den behandlingsfrist, pienten er visiteret til.

18 17 Beslutning Punktet blev uds til mødet den 25. september 2014 i Stregisk Sundhedsledelsesforum.

19 BI-bestyrelsens leveranceplan i forhold til aftalte indssområder Det indstilles, Stregisk Sundhedsledelsesforum tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Stus og leveranceplan BI-enheden har fået til opgave omlægge da på de eksisterende plforme SAS og Microsoft (Rehfeld) til ny Microsoftplform inden den 14. december Stus og leveranceplan forelægges BI-bestyrelsen til godkendelse på hvert møde, senest den 4. juni Generelt er der god fremdrift i projekterne, og med få undtagelser er projektstus i grønt. Ingen er i rødt. Projekterne og deres milepæle fremgår af vedlagte leveranceplan. Leveranceplanen indeholder milepæle for både omlægning, etablering af Front End værktøj, BI-Portal, Udarbejdelse af testplan m.m. Der er udarbejdet et overordnet road map, som BI-bestyrelsens leveranceplan refererer til. Begge dele fremgår af bilag. BI-enheden har en stram styring af omlægnings- og implementeringsprojekterne, hvor der for hvert projekt føres timeregnskab, og projekterne følges måned for måned med hensyn til overholdelse af estimer og milepæle. Der er identificeret 37 projekter i forbindelse med omlægning til den nye plform inklusiv erstning af applikioner (f.eks. disponering) og implementering af nye daområder (f.eks. Klinisk Logistik). BI-enheden har udarbejdet en leveranceplan, der viser de forskellige milepæle for de enkelte projekter, herunder hvornår da sendes til test på hospitalerne. BI-enheden udarbejder en egentlig testplan, som udsendes i uge 31 - testplanen vil blive opderet fortløbende. Der vil være projekter, der endnu ikke er igangs, og som derfor ikke har fastlagt milepæle. Det er blandt andet angivet i leveranceplanen, hvornår da lægges i produktion, dvs. lægges i det nye davarehus. Når da er lagt i produktion, er de tilgængelige for brugerne. Indtil den nye Front End er implementeret vil det være ved hjælp af enten SAS eller Microsoft. Det er også muligt lave rapporter og udstille dem via InfoRM ved hjælp af enten Excel, Power Pivot eller Reporting Services, der er et rapportbyggeredskab, der følger med Microsoftplformen.

20 19 Adgang til da gives overordnet på følgende vis: Adgang for RM-udviklere i BI Fast Track, hvor nye daområder findes i rå form Adgang for danøglepersoner til testmiljø, når der er behov for kvalificering af løsningerne under udviklingen, eller når da skal testes Adgang for alle brugere, når da er i produktion. Særlig stus og leveranceplan for akutområdet Stregisk Sundhedsledelsesforum har på møde den 24. april 2014 anmodet om en særlig stus for daleverancer på akutområdet. Af væsentlige daområder ses: Implementering af da fra Klinisk Logistik Implementering af SFI-da Etablering af monitorering af Sikkert Flow Omlægning af PAS-da fra eksisterende SAS-plform. Nærmere stus og milepæle for ovennævnte fremgår af leveranceplanen. Der er p.t. fokus på etablering af det grundlæggende dagrundlag samt mere specifikt damarter og rapporter for operionskapacitet og for de vedtagne servicemål og kvalitetsindikorer på akutområdet samt indikorerne for Sikkert Flow. Implementering af da fra klinisk logistik følger implementeringsplanen for klinisk logistik, og fokus er derfor nu på akutområdet, hvor der har været afholdt møder med de ledende overlæger med flere med henblik på afdække dainformionsbehov og tilrettelægge da i davarehuset i overensstemmelse med disse behov også. Derudover er der indgivet ønsker om visninger/monitoreringer i forhold til den kommende akutdabase, Traumedabasen, Præhospitaldabase, triagering samt nye nøgletal, såsom 72 timers hours return. Disse områder skal beskrives nærmere af de fagligt ansvarlige og forventes derfor først udviklet efter omlægningen, dvs. i Men såfremt da registreres i de kildesystemer, der leverer da til davarehuset, vil da som udgangspunkt være finde i davarehuset og dermed være tilgængelige for analytikere. BI-enheden er derudover involveret i arbejdet med Akutfunktionaliteten, således der tages relevante hensyn med hensyn til særligt tekniske krav til daleverancer og sammenhæng til øvrige daleverancer. Omlægningsprocessen generelt Det er på BI-bestyrelsen den 4. juni 2014 besluttet, omlægningen hovedsagligt skal foregå 1:1, dvs. nye ønsker til da må vente til næste år. BI-enheden har nu estimeret omlægningen til timer og har identificeret 37 områder, der skal omlægges. For nå omlægningen med sikkerhed til den 14. december 2014 bliver omlægningen skåret til, og der prioriteres skarpt. Hermed menes for det første, omlægningen som nævnt foregår 1:1. For det andet vil omlægningen af SAS-plformen blive prioriteret først, idet omkostningen ved en kontraktforlængelse er langt den største ved SAS i forhold til Rehfeld Microsoft-plformen denne prioritering er aftalt med Nære Sundhedstilbud, som står for langt de fleste BI-løsninger på Rehfeldplformen. For det tredje vil BI-enheden i tæt samarbejde med relevante brugere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 8: Arbejdsgange, kapacitetsudnyttelse og forenkling spareplan

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE

Region Midtjylland. Referat. til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg. Sundhed. 23. august 2016 /ANBROE Region Midtjylland Sundhed 23. august 2016 /ANBROE Refer til møde i Akutstyregruppen 18. august 2016 kl. 08:00 i B107. Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Kliniske kvalitetsindikorer

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Region Midtjylland Orientering om udmøntning af 5 mio. kr. i budget 2008 til uddannelse af flere anæstesisygeplejersker i Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 8. januar 2008 Punkt nr.

Læs mere

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken

Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Handleplan vedr. udredningsret i somatikken Målsætning Det er Region Midtjyllands

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet.

Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan Styregruppen har til opgave at finde forslag til besparelser inden for praksisområdet. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kommissorium for tema 3: Praksisområdet spareplan 2015-2019 Styregruppen har

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan

Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Regionssekretariatet Til Styregruppen vedrørende evaluering af Region Midtjyllands organisationsplan Tel. 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af 2. møde i styregruppen vedrørende evaluering af Region

Læs mere

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst

Dagsorden. Forretningsudvalget. 24. september 2012, Kl AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst Dagsorden Forretningsudvalget 24. september 2012, Kl. 09.00 AAU mødelokale 1, Niels Jernes Vej 10 (NOVI), 9220 Aalborg Øst INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Orientering om akutudvalgets anbefalinger vedrørende ventetider

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. januar 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 kl. 09:00 i Mødelokale 16 (stueetagen), Regionshuset Aarhus

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning.

Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til 13.30. I kaffestuen i pavillonen i Herning. Hospitalsenheden Vest Akutafdelingen Gl. landevej 61 DK-7400 Herning Tel. +45 9927 2727 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Sikkerhedsorganisationen. Onsdag, den 29. september 2010 kl. 12.00 til

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 30. september Udvalgte kvalitetsmål Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1

Læs mere

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til:

Dette høringssvar er derfor knyttet til de særlige sygeplejefaglige udfordringer, der er knyttet til: Hospitalsenhed Midt Akutafdelingen Heibergs Allé 2 Postboks 130 DK-8800 Viborg Til Formand for Det Regionale Sygeplejefaglige Råd Sygeplejefaglig direktør Vibeke Krøll he.midt.akutafdeling.ledelsen@rm.dk

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Ledelsessekretariatet Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Referat fra møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beslutningsprotokol 12-01-2016 08:30 D116 (M0022) Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Referat. til møde i psykiatri- og socialledelsen 18. august 2015 kl. 09:00 i PSL's mødelokale, Viborg

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Referat. til møde i psykiatri- og socialledelsen 18. august 2015 kl. 09:00 i PSL's mødelokale, Viborg Region Midtjylland Psykiatri og Social Viborg, den 18. august 2015 /BENCHR Referat til møde i psykiatri- og socialledelsen 18. august 2015 kl. 09:00 i PSL's mødelokale, Viborg Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet

Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget i Region Midtjylland om et udvidet samarbejde på akutområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 5000 www.regionmidtjylland.dk Tillæg til vagtaftalen mellem Region Midtjylland og praksisudvalget

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. oktober 2009 /METANE Refer af åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Redegørelse. Formål og baggrund

Redegørelse. Formål og baggrund Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Redegørelse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Redegørelse vedr. fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der serveres frokost samt kaffe, te og frugt til mødet.

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDR. HOSPITALSSTRUKTUR Tirsdag den 27. marts 2007 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-3 Møde nr. 2 Medlemmer: Knud Andersen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder

Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Afbureaukratisering og fokus på kerneydelsen hvordan skaber vi bedre rammer for de varme hænder Akutafdelingen Oversygeplejerske, MPM Bente Dam Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom

Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom Programevaluering af 28 puljeprojekter om forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom 2010-2012 Hovedrapporten indeholder tværgående analyser og eksterne vurderinger CFK har lavet en evalueringsrapport,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. september 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 21. september 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. december 2014 /ELSJOA Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. november 2014 kl. 11:30 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15,

Læs mere

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg

Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl Mødelokale F1, Regionshuset Viborg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat Møde i Økonomi- og opfølgningsgruppen 2. marts 2016 kl. 10.00-12.30.

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens Region Midtjylland Sundhed 7. juni 2016 /ANBROE Referat til møde i Akutstyregruppen 21. april 2016 kl. 08:00 i Den Blå Cafe, Hosdpitaleenheden Horsens, Sundvej, Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan

Det midlertidige udvalg vedrørende implementering af Sundhedsberedskabs- og præhospital plan Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Præhospital og Beredskab Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 www.regionmidtjylland.dk Referat fra møde i Tid: Mødet afholdtes tirsdag den 31. marts 2009

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Referat. Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016

Referat. Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016 Regionshuset Viborg Kvalitet og Data Strategisk Kvalitet Referat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Deltagere i Akutfagligt Råds møde onsdag d. 24. februar 2016 Ledelsesrepræsentanter

Læs mere

Punkter til beslutning REFERAT

Punkter til beslutning REFERAT Økonomi- og planlægningsafdelingen REFERAT Møde i: SFR Anæstesiologi Dato: 19. november 2012 Kl.: 14-16 Sted: Rigshospitalet, Auditoriet Afsnit 4031 (opgang 4, 3 sal) Deltagere: Vicedirektør Per Jørgensen

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 2. november Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 7. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 2. november 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 7 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces

N O TAT. Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces N O TAT Opfølgningsproces på sundhed - en politisk og administrativ proces Frem mod foråret 2013 igangsættes en intensiv proces, der skal bidrage til at vise kommunesektorens potentiale på sundhedsområdet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse

Akutuddannelse. Region Midtjylland og Region Nordjylland. Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Akutuddannelse og Region Nordjylland Danske Regioner 24. maj 2011 Ole Mølgaard Ledende overlæge Fælles Akutmodtagelse Århus Universitetshospital Århus Sygehus Fokus påp akutområdet Styrket akutberedskab

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2 /METANE Refer af mødet i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalg for almen kl. 17:00 i Hos Lægerne Kraghede, Melgaard Jensen og Vedsted i Hinnerup Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 9. februar 2017 /kjor Refer til mødet i kl. 08:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, Frandsensalen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Ny hovedaftale - underskrivelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden

Region Midtjylland Sundhed. Åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. november 2009 /METANE Åben dagsorden til mødet i Samarbejdsudvalget på psykologområdet 7. december 2009 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale F3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden

Fra Ældresagen: Kai Nørrung, Ældresagens sygehusudvalg Region Hovedstaden Patientinddragelsesudvalget Tværsektoriel udvikling PROTOKOL Møde i: Patientinddragelsesudvalget Dato: 26. august 2015 Kl.: 16.00-18.00 Sted: Regionsgården, Kongens Vænge 2, Hillerød, lokale H 5 Kongens

Læs mere