forbruger- aftaleloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forbruger- aftaleloven"

Transkript

1 fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven

2 Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af webbutikker 8 Fortrydelsesretten 8 Fortrydelsesret ved køb af varer 9 Risiko ved returnering af varen 11 Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser 12 Tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren 13 Konsekvenser ved manglende overholdelse af loven 13 Den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni Loven er blevet til på baggrund af et totalharmoniseringsdirektiv fra EU-kommissionen, og målet med direktivet er at skabe bedre vilkår for e-handlen, samtidig med at forbrugebeskyttelsen fortsat holdes på et højt niveau. På nogle områder er reglerne de samme som i den tidligere forbrugeraftalelov, men loven indfører nye regler på en række områder, hvor de vigtigste er: Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Krav til opbygning af webbutikker Fortrydelsesret Forsendelsesrisiko ved fortrydelse Skrappere konsekvenser ved manglende efterlevelse. Denne pjece gennemgår de vigtigste ændringer i loven, men det er ikke en fuldstændig gennemgang af alle lovens bestemmelser. Der er på flere områder tale om helt nye regler, og det er fortsat usikkert, hvordan reglerne konkret vil blive tolket af de danske myndigheder. Som medlem af Dansk Erhverv er du velkommen til at kontakte os for at høre, om der skulle være sket ændringer, ligesom du kan søge yderligere information på Anvendelsesområde Loven gælder for aftaler, der indgås mellem en erhvervsdrivende og en forbruger. Ved en forbruger forstås en person, der hovedsageligt handler uden for sit erhverv. Det vil sige, at erhvervsdrivende kan være forbrugere, hvis det, de køber, er til deres private brug og ikke til brug i deres virksomhed. Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, oktober 2014 Tryk: Rosendahls-schultzgrafisk.dk Der er dog typer af aftaler, der ikke er omfattet af loven, nemlig: Forsikringsaftaler Aftaler, der indgås ved hjælp af vareautomater og lignende automater Brug af mønttelefoner Aftaler om personbefordring (dog gælder bestemmelserne i 12 og 31 for denne type aftaler). 2 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 3

3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen Inden du indgår en aftale med en forbruger, er der en lang række oplysninger, som du skal sikre, at forbrugeren har modtaget. De præcise oplysningskrav afhænger dels af, hvordan aftalen indgås, hvad aftalen vedrører, og hvilket kommunikationsmiddel, der anvendes i kommunikationen med forbrugeren. Oplysningskravene kan deles op i tre kategorier: 1 Varer og tjenesteydelser solgt via fjernsalg eller uden for forretningssted: Ved varer forstås fysiske genstande, mens der ved tjenesteydelser forstås abonnementer (for eksempel tele- eller fitnessabonnementer, reparationsopgaver, serviceaftaler mv.). Fjernsalg er aftaler, hvor du ikke mødes fysisk med forbrugeren, det vil sige aftaler, der indgås via nettet, telefon eller andre løsninger, hvor I ikke mødes fysisk. Aftaler indgået uden for fast forretningssted er aftaler, hvor du mødes fysisk med forbrugeren i forbindelse med, at aftalen indgås, men hvor det sted, I mødes, ikke er et sted, hvorfra du normalt driver din forretning. Det kan for eksempel være på en markedsplads, et bytorv eller lignende, hvor du undtagelsesvist har opstillet en bod eller en vogn. 2 Finansielle tjenesteydelser ved fjernsalg: Her er der tale om enhver tjeneste, der har karakter af bank-, kredit-, forsikrings-, individuel pensions-, investerings- eller betalingstjenesteydelse. 3 Aftaler indgået på den erhvervsdrivendes forretningssted: Det er alle de aftaler, du indgår i din fysiske butik eller andre steder, hvor du normalt driver din forretning. Det betyder, at en fast stand på en messe eller en lokalitet, hvorfra du i perioder af året driver forretning, også er dit forretningssted. JA = påkrævet NEJ = ikke påkrævet OPLYSNINGSKRAV Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber. (Typisk de oplysninger, der vil fremgå ved skiltning i en butik). JA JA JA Den erhvervsdrivendes identitet. (Navn, CVR, telefonnummer og mv.). JA JA JA Identiteten på den erhvervsdrivende, der handles på vegne af. JA JA NEJ Den fysiske adresse på den erhvervsdrivendes forretningssted. (Hvor er I placeret fysisk). JA JA JA Den samlede pris på varen eller tjenesteydelsen. (Inklusiv moms, gebyrer og alle andre omkostninger, som forbrugeren skal betale). JA JA JA De samlede udgifter pr. afregningsperiode. (Ved aftaler, hvor der betales løbende, beløbet skal angives pr. måned og pr. afregningsperiode). JA NEJ NEJ Eventuelle omkostninger ved brug af fjernkommunikationen. (Hvis forbrugeren skal betale for fremsendelse af SMS eller lignende). JA JA NEJ Vilkår om betaling og levering. (Hvordan og med hvilke betalingskort kan kunden betale, og hvornår kan I levere varen eller tjenesteydelsen). JA JA JA Hvorvidt der er fortrydelsesret og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende - herunder fortrydelsesformularen i lovens bilag 3. (Oplysninger om, hvorvidt forbrugeren har fortrydelsesret, og hvordan forbrugeren skal gøre, hvis han ønsker at fortryde). JA JA NEJ fortsætter næste side» 4 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 5

4 SE SIDE 4 FOR OPLYSNINGSKRAVENES TRE KATEGORIER JA = påkrævet NEJ = ikke påkrævet OPLYSNINGSKRAV OPLYSNINGSKRAV At forbrugeren ikke kan gøre fortrydelsesretten gældende. (Visse typer af aftaler er undtaget fra fortrydelsesretten se afsnit om fortrydelsesret). JA NEJ NEJ I hvilke tilfælde forbrugeren mister sin fortrydelsesret. (Er relevant ved salg af plomberede varer, hvor forbrugeren mister sin fortrydelsesret, hvis plomberingen er brudt). JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, at forbrugeren skal betale for returforsendelse ved fortrydelse. (Det er i orden at kræve, at forbrugeren selv betaler for returforsendelsen ved fortrydelse, men der skal oplyses om det). JA NEJ NEJ At forbrugeren ved fortrydelse af tjenesteydelser skal betale for rimelige omkostninger. (Se mere under afsnittet Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser). JA NEJ NEJ At købelovens mangelsregler finder anvendelse. (Der skal ikke forklares om købelovens regler, men alene oplyses om, at de finder anvendelse). JA NEJ JA Hvor det er relevant, eftersalgskundebistand, eftersalgsservice og handelsmæssige garantier (Hvis du giver bistand eller service efter salget eller garantier ud over købelovens regler). JA NEJ JA Relevante adfærdskodeks, og hvor det er relevant, hvordan kodeks kan fremskaffes. (Hvis du er omfattet af brancheregler eller lignende). JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, aftalens varighed eller betingelserne for at opsige aftalen. (Er aftalen tidsbestemt og hvis ikke, hvordan forbrugeren kan opsige aftalen). JA JA JA Hvor det er relevant, en eventuel bindingsperiode på aftalen. JA JA NEJ Hvor det er relevant, om der skal betales forskud eller stilles sikkerhed fra forbrugerens side. JA NEJ NEJ Hvor det er relevant, funktionalitetens, herunder tekniske beskyttelsesforanstaltninger (For eksempel regionskoder på cd er eller dvd er). JA NEJ JA Hvor det er relevant, digitalt indholds evne til at fungere sammen med hardware og software. JA NEJ JA Hvor det er relevant, mulighed for klageadgang og fremgangsmåden ved klage (Hvis forbrugeren kan klage til Forbrugerklagenævnet eller andre klagenævn, skal dette oplyses sammen med adressen og webadressen på klagenævnet). JA NEJ NEJ Eventuelle særlige risici ved tjenesteydelsen (Hvis der er helt særlige risici ved produktet). NEJ JA NEJ Det beløb, som kan kræves af forbrugeren ved fortrydelse. NEJ JA NEJ En eventuel lovvalgs- eller værnetingsklausul. NEJ JA NEJ Sprog for aftalevilkår, forhåndsoplysninger og efterfølgende kommunikation. NEJ JA NEJ Hvorvidt der findes en garantifond eller andre garantiordninger. NEJ JA NEJ Hvor længe oplysningerne gælder, herunder hvor længe tjenesteydelsen udbydes til den anførte pris. NEJ JA NEJ 6 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 7

5 Krav til opbygning af webbutikker Den nye lov stiller krav om, at forbrugerne ved fjernsalg klart og tydeligt gøres opmærksom på, hvornår de forpligter sig til en aftale, der skal betales for. På hjemmesider, hvor bestillingen sker ved hjælp af en knap eller lignende, skal denne knap have en formulering, der klart og tydeligt informerer forbrugerne om, at et tryk på knappen forpligter dem til at betale til den erhvervsdrivende. Loven bruger udtrykket ordre med betalingsforpligtelse, men det vurderes, at også ordlyden køb med betalingspligt eller køb nu vil leve op til lovens krav. Samtidig skal forbrugeren, lige inden bestillingen foretages, tydeligt og fremhævet informeres om følgende: Varens eller tjenesteydelsen vigtigste egenskaber Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen De samlede udgifter per afregningsperiode samt samlede månedlige udgifter (ved tidsubestemte aftaler eller abonnementsaftaler) Hvor det er relevant, aftalens varighed eller for tidsubestemte aftaler eller aftaler, der forlænges automatisk, hvordan aftalerne kan opsiges Hvor det er relevant, en eventuel bindingsperiode på aftalen. Fortrydelsesretten Den nye Forbrugeraftalelov giver væsentlige ændringer i reglerne om fortrydelsesretten. Både ved køb af varer og ved køb af tjenesteydelser. Det er dog fortsat kun ved fjernsalg og salg uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, at forbrugerne har fortrydelsesret. Forbrugerne har heller ikke efter den nye lov krav på at kunne fortryde køb, der er foretaget i fysiske butikker. Der er en række aftaler, der er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret. De vigtigste er aftaler: om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter. hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. ikke-finansielle tjenesteydelser, hvor leveringen er påbegyndt med forbrugerens samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg: Der skal meget til for at kunne benytte denne bestemmelse. Alle varer, der er fremstillet på baggrund af standardvalg, er der fortsat fortrydelsesret på, medmindre sammensætningen af standardvalg er meget atypisk og omfattende. levering af varer, der forringes eller forældes hurtigt. forseglede varer, der af hygiejniske- eller sundhedsbeskyttelses årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen. aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, når forbrugeren har brudt plomberingen. levering af digitalt indhold, som ikke leveres på fysisk medium, når forbrugeren er oplyst om og har accepteret, at fortrydelsesretten bortfalder. Den samlede oversigt over aftaler, der ikke er omfattet af reglerne om fortrydelsesret, kan ses i lovens 18. Fortrydelsesret ved køb af varer Forbrugerne har fortsat 14 dages frist til at fortryde et køb foretaget på nettet eller uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Fristen løber fra det tidspunkt, hvor forbrugeren modtager varen. Hvis forbrugerens ordre deles op i flere forsendelser, løber fristen først fra forbrugeren har modtaget den sidste vare, og hvis varen består af flere partier, løber fristen først, fra forbrugeren har modtaget det sidste parti. 8 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 9

6 Forbrugeren kan ikke længere blot undlade at hente sin vare på posthuset eller nægte at tage imod den, når posten forsøger at aflevere den. For at benytte sig af fortrydelsesretten skal forbrugeren give dig en utvetydig meddelelse om, at han ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret. Det kan blandt andet ske ved, at forbrugeren bruger standardfortrydelsesformularen, men det kan også ske ved, at forbrugeren kontakter dig på mail, via almindeligt brev eller på telefon. Hvis du får varen retur uden at have hørt fra forbrugeren, bør du derfor kontakte forbrugeren og høre, om forbrugeren ønsker at fortryde købet, eller om han fortsat ønsker at modtage varen. Det er forbrugeren, der skal betale for at få genfremsendt varen, hvis det er det, han ønsker. Som noget nyt mister forbrugeren ikke sin fortrydelsesret, selv om varen er taget i brug inden udløbet af fortrydelsesfristen. Hvis varen er taget i brug, og forbrugeren derefter fortryder købet inden udløbet af fristen på de 14 dage, skal forbrugeren til gengæld betale for en eventuel værdiforringelse af varen. Forbrugeren må kun prøve varen på samme måde, som det ville være muligt i en fysisk butik. Er varen prøvet, ud over hvad der ville være muligt i en fysisk butik, og er varens værdi blevet forringet, når du får den tilbage, skal forbrugeren betale for værdiforringelsen. Det beløb, varen er forringet med, skal derfor fratrækkes købesummen, inden forbrugeren får sine penge tilbage. Forbrugerombudsmanden har sammen med blandt andre Dansk Erhverv udarbejdet et notat om beregningen af værdiforringelsen. Du kan læse notatet her Du skal beregne værdiforringelsen ud fra varens generelle handelsværdi i den stand, som du får den tilbage i. Det er ikke afgørende, om du selv sælger brugte varer, men om varen generelt set ville kunne sælges videre til forbrugere, og hvilken pris, den vil kunne sælges videre til. Du har som udgangspunkt ikke pligt til at reparere eller istandsætte varen, før du vurderer dens værdi. I de situationer, hvor du meget let og stort set uden omkostninger kan istandsætte varen og dermed væsentligt forøge varens værdi, kan du være forpligtet til det ud fra et generelt loyalitetsprincip. Det skal understreges, at varens forøgede værdi skal være markant større end dine udgifter til at istandsætte varen, for at du er forpligtet til at istandsætte varen. Hvis emballagen har betydning for videresalgsprisen på varen, og forbrugeren enten ødelægger eller ikke returnere emballagen, kan du fratrække dine udgifter til at fremskaffe ny emballage til produktet. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at få ny emballage til produktet, kan du fastsætte værdiforringelsen som forskellen mellem salgsprisen med original emballage og salgsprisen uden original emballage. Værdiforringelsen kan i visse tilfælde udgøre hele købesummen eller meget store dele af købesummen. I disse tilfælde vil det være en god service at kontakte forbrugeren og høre, om han fortsat ønsker at fortryde købet, eller om han hellere vil have varen tilbage. Forbrugeren skal selv betale for at få genfremsendt varen, hvis han ikke længere ønsker at fortryde købet. Da det er noget helt nyt, at forbrugerne kan fortryde køb af varer, efter varen er taget i brug, er der desværre ikke nogen praksis fra Forbrugerklagenævnet i denne type sager. Dansk Erhverv vil løbende holde medlemmerne underrettet om den praksis, der udvikler sig ved nævnet, og om eventuelle ændringer i principperne for, hvordan værdiforringelsen skal beregnes. Hvis du fratrækker værdiforringelsen, inden du returnerer købesummen til forbrugeren, skal du kunne dokumentere, at varen lider af en værdiforringelse, og hvordan du har beregnet den konkrete værdiforringelse. Risiko ved returnering af varen Det er forbrugeren, der bærer risikoen for varen under returforsendelsen. Det betyder, at du ikke skal betale købesummen tilbage, hvis varen forsvinder eller bliver ødelagt, inden den kommer retur til dig. Dette er en ny regel i forhold til den gamle lov. NB: Når en forbruger fortryder sit køb og returnerer varen, skal du derfor undersøge følgende: 1. Er varens værdi forringet på tidspunktet, hvor du modtager den? 2. Skyldes værdiforringelsen, at forbrugeren har brugt varen mere, end hvad der havde været muligt i en butik? 3. Hvor stor er værdiforringelsen? Når du har gennemført de tre skridt ovenfor, skal du betale købesummen eventuelt fratrukket værdiforringelsen tilbage til forbrugeren. 10 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 11

7 Fortrydelsesret ved køb af tjenesteydelser Som ved køb af varer er fortrydelsesfristen også 14 dage ved køb af tjenesteydelser. Fristen løber fra den dag, hvor aftalen mellem dig og forbrugeren bliver indgået. Hvis leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesfristen, mister forbrugeren ikke sin fortrydelsesret, selvom leveringen påbegyndes, og du kan ikke bede ham om at frasige sig fortrydelsesretten. Hvis du påbegynder tjenesteydelsen inden udløbet af fortrydelsesfristen, skal du i stedet sørge for følgende: Indhente forbrugerens samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er fuldt udført. Oplyse forbrugeren om, at han skal betale for rimelige omkostninger, hvis han fortryder, inden tjenesteydelsen er fuldt udført (du bør beskrive, hvad forbrugeren cirka kan komme til at betale, eller hvordan beløbet vil blive opgjort). Hvis du sørger for ovenstående, kan forbrugeren ikke fortryde købet af tjenesteydelsen, når den er fuldt udført, heller ikke selvom der ikke er gået 14 dage, fra aftalen blev indgået. Forbrugeren kan fortsat fortryde købet, frem til tjenesteydelsen er fuldt udført, men du har krav på betaling for den del af tjenesteydelsen, der allerede er leveret. Det beløb, som du opkræver, skal afspejle den del af tjenesteydelsen, som allerede er udført. Sørger du ikke for ovenstående, kan forbrugeren frem til 14 dage efter, at aftalen blev indgået, fortryde aftalen også selvom tjenesteydelsen er fuldt udført og du kan blive tvunget til at betale købesummen tilbage til forbrugeren, selvom tjenesteydelsen ikke kan leveres tilbage. Tilbagebetaling af købesummen til forbrugeren Forbrugeren har krav på at få sine penge tilbage senest 14 dage efter, at du har modtaget besked om, at han ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret. Du behøver dog ikke at sende pengene til forbrugeren, før du har modtaget varen retur eller har modtaget dokumentation for, at forbrugeren har afsendt varen. Hvis du efter at have modtaget dokumentation for, at varen er afsendt, har en begrundet mistanke om, at varen er blevet brugt, og at forbrugeren derfor ikke skal have den fulde købesum tilbage, eller at der er problemer med dokumentationen for afsendelsen, kan du vente med at betale købesummen tilbage til forbrugeren, til du har modtaget varen retur. Hvis det viser sig, at der ikke var nogle problemer med varen eller med dokumentationen, kan forbrugeren kræve renter for den periode, hvor du tilbageholdt købesummen. Forbrugeren skal have sine penge tilbage via det samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet. Konsekvenser ved manglende overholdelse af loven I forhold til den tidligere lov er konsekvenserne ved overtrædelse af reglerne blevet skærpet. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at give forbrugerne de rigtige oplysninger, og det gælder især på følgende områder: Fortrydelsesretten: Som erhvervsdrivende kan du efter den nye lov blive idømt bøder, hvis du undlader at informere korrekt om forbrugerens fortrydelsesret. Samtidig forlænges forbrugerens fortrydelsesret til helt op til 12 måneder + 14 dage, hvis ikke du giver forbrugeren de rigtige oplysninger om fortrydelsesretten. Du vil heller ikke kunne fratrække værdiforringelsen, hvis forbrugeren ikke har fået de rigtige oplysninger om fortrydelsesretten herunder den nye standardfortrydelsesformular, der indgår som lovens bilag 3. Tjenesteydelser: Forbrugeren bibeholder sin fortrydelsesret, selvom tjenesteydelsen er leveret inden for 14 dage efter aftaleindgåelsen, hvis ikke du indhenter hans samtykke og accept af, at fortrydelsesretten bortfalder, når tjenesteydelsen er fuldt leveret. 12 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven Forbrugeraftaleloven / Dansk Erhverv 13

8 Oplysninger om opsigelse: Ved aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, skal forbrugerne oplyses om, med hvilket varsel og fra hvilket tidspunkt forbrugeren kan opsige aftalen. Det kan give bødestraf, hvis ikke oplysningerne bliver givet korrekt. Returforsendelse: Hvis du ikke får oplyst forbrugeren om, at han selv skal betale for returforsendelsen ved fortrydelse, kan du ikke kræve dette, og du kommer derfor selv til at betale for returforsendelsen. Opsummering ved netkøb: Forbrugerne er ikke bundet af aftaler indgået i en webbutik, hvis du ikke, lige inden forbrugeren indgår aftalen, opsummerer de oplysninger, der er nævnt ovenfor under Krav til opbygning af webbutikker. Udover alt det, der er gennemgået ovenfor, indeholder loven fortsat et forbud mod at kontakte kunderne telefonisk eller fysisk på deres bopæl, arbejdsplads eller andre steder, hvortil der ikke er offentlig adgang. KONTAKT Medlemmer af Dansk Erhverv kan få rådgivning om forbrugeraftaleloven på telefon eller på 14 Dansk Erhverv / Forbrugeraftaleloven

9 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F DSK De Samvirkende Købmænd Svanemøllevej Hellerup T F

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel

Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel Vejledning Den nye forbrugeraftalelov og betydningen for fjernsalgsaftaler, herunder internethandel og abonnementsaftaler. Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række skærpet oplysningskrav, som danske

Læs mere

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014)

Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Skabelon til handelsbetingelser for varer (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger (Indsæt følgende oplysninger om jer) Juridisk navn Organisationsform CVR. nr. Adresse (fra CVR registret), samt

Læs mere

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00

Samlet køb på 500 kr. og derover leveres fragtfrit. Køb under 500,00 kr. koster 60,00 Generelle oplysninger KAP HORN sportswear v/ Svend Balkert CVR:75768915 Håndværkervej 12, 4000 Roskilde Mail: svend@kap-horn.dk Telefon 40130846 Etableringsår:1984 Betaling På www.houseofsailing.dk kan

Læs mere

Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Copenhagen Business School, 25 September 2003 Markedsføringsloven Erhvervsdrivende må ikke uden samtykke rette henvendelse til nogen Ved

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 19. oktober 2011. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler. 14. oktober 2011. Nr. 989. Lovtidende A 2011 Udgivet den 19. oktober 2011 14. oktober 2011. Nr. 989. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Arbejdsmarked) Afgivet til forslagets

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler

Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Retsudvalget 2013-14 L 39 Bilag 5 Offentligt Dansk Erhvervs forslag til ændring af L 39: Ændring af lov om forbrugeraftaler Til: Retsudvalget samt ordførere på L39 Fra: Dansk Erhverv Indledning Direktivet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud.

Handelsvilkår. Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Handelsvilkår Afgivelse af ordre: Udstilling af varer på www.cinemagic.dk er ikke at anse som et tilbud, men udelukkende som en opfordring til at gøre tilbud. Når du har afgivet en bestilling på vores

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

TDC s købsvilkår for privatkunder

TDC s købsvilkår for privatkunder TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 TDC s købsvilkår for privatkunder Marts 2013 1. Priser Alle vores priser er i danske kroner inkl. 25% moms. Levering er gratis og du betaler ikke kreditkortgebyr.

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes.

Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Handelsbetingelser for Nethandel med SuperSail ApS. Priser Alle priser er i danske kroner (DKK) og inkl. 25 % dansk moms, hvor intet andet nævnes. Priserne er kun gældende inden for. Der tages forbehold

Læs mere

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S

Blomstertorvet HANDELSBETINGELSER. Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S HANDELSBETINGELSER Nedenstående betingelser er gældende for køb online hos Blomstertorvet I/S Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28. september 2015 Sådan handler man hos os 1. find den eller

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

Betingelser til Netbutik

Betingelser til Netbutik SensorCLIP APS Furvej 3, DK- 7900 Nykøbing Mors info@sensorclip.dk +45 71 99 6797 Kontonr. er 7380 1171163 Betingelser til Netbutik FRAGT Alle ordrer over 500 kr sendes fragtfrit. Fragtpriserne er gældende

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding

Handelsbetingelser. (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk. OUTLETT ApS. Jels Vestergade 12B 6630 Rødding Handelsbetingelser (senest opdateret 06. november 2014) For www.outlett.dk Etableret 09.2014 CVR: DK-3589 4403 E-mail: info@outlett.dk Tlf: +45 4016 2141 Dette dokument indeholder salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os.

Leveringstiden er normalt 2 8 hverdage. Du modtager en e mail, når din ordre afsendes fra os. Handelsbetingelser Opdateret den 31. marts 2015. Forlaget 4. til venstre modtager betaling med VISA Dankort, VISA, VISA Electron og American Express. Betaling vil først blive trukket på din konto, når

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

Handelsbetingelser for Homoware.dk

Handelsbetingelser for Homoware.dk Om Virksomheden Hjemmesiden ejes og drives af HarinWeb, enkeltmandsvirksomhed, cvr.nr. 33188013, oprettet november 2010 Fysisk adresse: HarinWeb Havremarken 4B, L.11 3650 Ølstykke Online kontaktoplysninger:

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret.

2. Priser Alle prisangivelser er inklusiv moms og andre afgifter. Hver gang du lægger en vare i din indkøbskurv, bliver totalbeløbet opdateret. 1. Betaling Betaling kan foretages med følgende betalingskort: Dankort. Der vil blive reserveret et beløb svarende til værdien på din ordre i forbindelse med din bestilling. Kort tid efter levering, vil

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder

Gennemførelse af direktivet om. om forbrugerrettigheder 27. juni 2013 Gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder Betænkning afgivet af Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af direktivet om forbrugerrettigheder København 2013 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015.

BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. BEMÆRK: Vi holder Sommerferie lukket i uge 29 og 30. Alle ordre i denne periode ekspederes fra mandag d. 27. juli 2015. VI ØNSKER ALLE EN RIGTIG GOD SOMMER! 1. Købelovens almindelige regler 1.1 Hvor andet

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker

Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Vilkår OiSTER Ekstra Data Tillægspakker Februar 2013 Version 2.1 Indhold 1. Aftalen generelt... 2 2. OiSTER Ekstra Data... 2 2.1. Betaling af OiSTER Ekstra Data... 3 2.2. Opsigelse af OiSTER Ekstra Data...

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron

Handelsbetingelser. Bestilling. Aftaleindgåelse. Dansk udstedt Dankort / Visa-Dankort - Dansk udstedt Visa Electron Handelsbetingelser Bestilling På badstil.dk kan du kun bestille varer via vores website. Hvis du har forespørgsler til varer, som ikke er på siden, er du velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder også

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål.

Swipp er tiltænkt privatpersoner. Swipp-overførsler kan kun foretages i danske kroner (DKK), og Swipp må ikke benyttes til ulovlige formål. Regler for Swipp Gældende fra 8. august 2013 Reglerne for Swipp er særlige regler, som supplerer Alm. Brand Banks Almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante regler for betalingsinstrumenter

Læs mere

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk -----

----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- Aarhus 11.03.2014 iposen.dk ApS Skavholmvej 5, 8520 Lystrup kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser ----- Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk ----- 1. Betaling Betaling

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans)

Handelsbetingelser for sæson 2015/2016. Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Handelsbetingelser for sæson 2015/2016 Vad Mikkelsen Dans ApS (kaldt VM Dans) Vedr. reservering af prøvetime Når du reserverer plads til en prøvetime og betaler dit depositum, binder du dig ikke til at

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret

Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Spørgsmål 7 Elektronisk handel Aftaleindgåelse. Ugyldighed. Fortrydelsesret Indledning Spørgsmålet i en sammenhæng. Pensum: IT-retten, 2. udg. Tilbud eller opfordring til tilbud? Aftaleindgåelsen Dette

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.)

Ordrebekræftelse. Ja tak (Jeg har altid mulighed for efterfølgende at frabede mig denne markedsføring.) Ordrebekræftelse Ordrebekræftelse Tillægsaftale Nuværende kundenr.: Kundenr.: (tilsendes fra Viasat) Kundeoplysninger (brug blokbogstaver) Legitimation (sæt kryds): Kørekort Sygesikringskort Andet Fødselsdato:

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET

ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET ABONNEMENTSVILKÅR FOR DYRLÆGEYDELSE I HUND FOR LIVET INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DYRLÆGEYDELSEN HVAD OMFATTER DEN?... 2 2. ABONNEMENTSAFTALENS VARIGHED OG ÆNDRINGER... 2 3. FORTRYDELSESRET... 3 4. BETALING...

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser finder alene anvendelse ved køb af varer på hjemmesiden www.mobil-energi.dk, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt mellem AWILCO og

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen.

Der kan kun indgås aftaler med personer over 18 år. Børn og unge under 18 må således have en myndig person til at forestå handlen. Når du køber møbler hos www.boboonline.dk, er sælger: Cvr. nr. 10594197 Indehaver: Bo Daugaard Sørensen Bank: Sydbank reg. 7160 kontonr. 1179147 Alle kontrakter indgås på dansk. Der kan kun indgås aftaler

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam,

Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, EUROPÆISK STANDARD FORBRUGERKREDITINFORMATION 1 IDENTITET OG ADRESSE PÅ KREDIT GIVEREN Kreditgiver: DEGIRO B.V. Adresse: DEGIRO B.V. Rembrandt Tower - 9th Floor, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Holland

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m.

Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Købssvilkår Her finder du information om registrering, reklamation, fortrydelse, ejerforhold, betaling, levering m.m. Har du spørgsmål til vores købsvilkår, er du naturligvis velkommen til at kontakte

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

1) Leveringsbetingelser

1) Leveringsbetingelser 1 GENERELLE BETINGELSER Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem ITcosmos og køber. 1) Leveringsbetingelser 1a) Priser Alle

Læs mere