Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet"

Transkript

1 Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Onsdag den 16. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø) Duygu Ngotho (A) Katrine Kjærbo Charlotte Aagaard Karl Vilhelm Nielsen Jacob Svendsen Kirsten Fazio Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Janie Nielsen Niels Fiil Hildebrandt Deltagere: Fraværende: Philip Læborg Ib Kirkegaard Haldis Glerfoss Duygu Ngotho Lene Fritzbøger Andersen Hanne Olsson-Dragø Janie Nielsen Rød 3, Prøvestenen Rolf Monberg deltog i mødet som suppleant for Hanne Olsson-Dragø. Inge Juul Knudsen deltog i mødet som suppleant for Janie Nielsen. Henrik Møller deltog i mødet som suppleant for Duygu A. Ngotho. Allan Berg Mortensen deltog i mødet som suppleant for Haldis Glerfoss. Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter Orienteringssag: Brugerdemokrati og pårørendesamarbejde Meddelelser og eventuelt Høringssag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag...15 Bilagsliste...16

2

3 3 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Pkt. 6 udgår gennemføres 11. april 2016 Dagsordenen herefter godkendt.

4 4 02. Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/25285 Socialudvalget Fakta rådighedsbeløb 3 Rådighedsbeløb fordelt efter indkomsttype Indledning/Baggrund Socialudvalget har anmodet om at Center for Særlig Social Indsats forelægger en sag vedr. en borgers rådighedsbeløb, når denne bor i Helsingør Kommunes botilbud oprettet i henhold til almenboliglovens 105. I denne sag gennemgås praksis for udregning af egenbetaling. Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet. Retsgrundlag Almenboligloven 105 Lov om Social Service 100 Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Gennem de senere år har kommunerne valgt at gøre brug af tilbud bygget efter almenboligloven til borgere med såvel fysiske som psykiske funktionsnedsættelser. Kommunen indgår en aftale med et almennyttigt boligselskab om at opføre en given bebyggelse, der er egnet for borgere med funktionsnedsættelser. Det er boligselskabet, der fastsætter huslejen efter de almindelige regler, der gælder for boliger opført efter almenboligloven. Beboere i boliger efter almenboligloven er almindelige lejere, som skriver under på en lejekontrakt og betaler husleje i henhold til lejekontrakten. Det er bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, der gælder for boligen. Når boligen er reguleret efter bestemmelserne i lov om leje af almene boliger, kan den enkelte søge om boligstøtte efter de gældende regler på området. I bilaget vises en oversigt over beboernes indtægter og udgifter indenfor såvel handicap som psykiatriområdet, samt hvad beboerne har tilbage som deres rådighedsbeløb. Der er stor forskel på borgernes indtægter alt efter, om de er tilkendt pension før eller efter 1. januar 2003 eller modtager folkepension. Førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003 er hovedsagelig ens, mens pensioner tilkendt før 1. januar 2003 er forskellige afhængige af tilkendelsesgrad. Reglerne for boligydelse varierer også alt efter, om førtidspensionen er tilkendt efter de gamle eller de nye regler. Ligeledes er der stor forskel på størrelsen af husleje, selv om alle tilbud er bygget efter almenboligloven. Samlet bevirker det, at der er meget stor forskel på de enkelte borgernes rådighedsbeløb. Efter Servicelovens 100 kan der ydes økonomisk støtte til eventuelle merudgifter, som den enkelte har på grund af sit handicap. Det kan være merudgifter til medicin, præparater i forbindelse med sygdom, vask, håndsrækninger m.m. Herudover giver bestemmelsen også mulighed for at yde økonomisk støtte til borgere, der har en højere husleje alene på grund

5 5 af borgerens funktionsnedsættelse. Når en borger visiteres til et tilbud efter almenboliglovens 105, vurderer rådgiveren derfor, om huslejen er forhøjet på grund af borgerens funktionsnedsættelse, og om en sådan forøget husleje kan kompenseres via Servicelovens 100. For at opnå en sådan økonomisk kompensation skal følgende betingelser være opfyldte: 1. borgeren skal være i målgruppen til at modtage økonomisk støtte efter Servicelovens 100 (modtagere af pension efter den gamle ordning er ikke omfattet), 2. huslejen skal være højere, end hvis borgeren kunne bo i en almindelig bolig, hvor der ikke skal tages hensyn til borgerens nedsatte funktionsniveau - dvs. merudgiften til husleje skal være en konsekvens af borgerens nedsatte funktionsniveau, og 3. merudgiften skal være højere end kr. pr. år. Hvis det viser sig, at borgeren er berettiget til merudgiftsydelsen, vil denne blive udbetalt. Beregningen af huslejetilskuddet sker efter principperne i Serviceloven og i overensstemmelse med praksisafgørelse fra Ankestyrelsen. Hvis det omvendt viser sig, at borgeren økonomisk ikke er i stand til at bo i boligen, vil Myndigheden anvise borgeren et andet tilbud. Dette skyldes, at Serviceloven ud over 100-tilskud ikke levner mulighed for at kompensere borgeren yderligere i forhold til høj husleje. Økonomi/Personaleforhold Center for Særlig Social Indsats vil i det kommende år følge op på sagerne og genberegne dem i forhold til et evt. huslejetilskud efter Serviceloven 100. Herefter vil centret kende til en evt. øget udgift. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Handicaprådet - orientering den 16. marts Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Områdeleder Mette Rygaard deltog under behandlingen af punktet. Orientering foretaget. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Orientering foretaget. Udvalget anmodede samtidig administrationen om, at der igangsættes en analyse som afdækker boligbehovet og udfordringer med huslejebetaling på sigt.

6 6

7 7 03. Beslutningssag: Rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg eller krisecenter Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/4416 Socialudvalget Indledning/Baggrund Center for Særlig Social Indsats fremlægger på ønske fra Socialudvalget en sammenligning af rådighedsbeløb på tværs af lovområder og centre. Sammenligningen skal danne udgangspunkt for Socialudvalgets drøftelse og stillingtagen til fastlæggelse af rådighedsbeløb, som borgere som minimum skal have tilbage pr. måned efter at have betalt for deres ophold i boformer efter Serviceloven. Der er i dag ikke fastlagt rådighedsbeløb for borgere med ophold i botilbud, herberg og krisecenter. Områdeleder Mette Rygaard, Center for Særlig Social Indsats, deltager under punktet. Retsgrundlag Lov om Social Service 107, 108, 109 og 110. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Når en borger bor på et botilbud efter Servicelovens 107 og 108 eller tager ophold på et herberg eller et krisecenter efter Servicelovens 109 og 110, skal borgeren betale for sit ophold (egenbetaling). Det er Visitation og Indsats, der fastsætter den enkelte borgers egenbetaling. Botilbuddet oplyser boligudgiften (husleje, el, vand, varme og tvungen antenneudgift) for borgeren og eventuel udgift til en servicepakke (mad og rengøringsartikler). Det er ikke alle botilbud, der tilbyder en servicepakke. I nogle tilbud skal borgeren selv sørge for mad og rengøringsartikler. Egenbetalingen kan aldrig udgøre mere end de faktiske boligudgifter og udgift til servicepakke. Man kan ikke få boligstøtte i et botilbud efter Servicelovens 107, 108, 109 og 110. Udover boligudgifterne og eventuel servicepakke vil borgeren have andre faste udgifter. Visitation og Indsats godkender følgende faste udgifter: ansvarsforsikring billigste transport til arbejde eller uddannelsessted licens billigste telefonabonnement lægeordineret medicin udgift til børneinstitution Når boligudgifter, eventuel udgift til servicepakke og de godkendte faste udgifter lægges sammen og fratrækkes borgerens indtægter, fremkommer det beløb, som borgeren har til rådighed til mad (hvis der ikke er en servicepakke i botilbuddet), tøj, gaver og fornøjelser. 1. Rådighedsbeløbet

8 8 Det er ikke fastsat ved lov, hvor meget en borger skal have i rådighedsbeløb hver måned. Det er op til den enkelte kommune enten administrativt eller politisk at beslutte størrelsen af dette beløb. I dag har Center for Særlig Social Indsats hverken politisk eller administrativt fastsat et rådighedsbeløb, men foretager en konkret individuel vurdering i hver enkelt sag. Center for Særlig Social Indsats har opgjort det nuværende rådighedsbeløb på baggrund af 48 borgere, der bor på tilbud efter Servicelovens 107, 108 og 110. De rådighedsbeløb, som borgerne har i dag, er afhængige af forsørgelsesgrundlaget. De fordeler sig således: Gammel pension kr. Ny pension kr. Kontanthjælp kr. Rådighedsbeløbet for borgere, der modtager gammel pension, ligger mellem kr kr. om måneden, for borgere der modtager ny pension ligger rådighedsbeløbet mellem kr kr. månedligt, og for borgere på kontanthjælp ligger rådighedsbeløbet mellem 23 kr kr. månedligt. I rådighedsbeløbene er der taget højde for, at kosten er betalt. Denne beregning er ikke inddelt efter aldersgrupper, men det er primært unge mellem år på kontanthjælp, der har et lavt rådighedsbeløb. 2. Sammenligningsgrundlag Center for Særlig Social Indsats har undersøgt, hvilke rådighedsbeløb Center for Job og Uddannelse og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering arbejder med i forbindelse med borgeres ansøgning om økonomisk tilskud til en enkeltydelse. Center for Job og Uddannelse oplyser, at Job og Uddannelses rådighedsbeløb er administrativt fastsat og Center for Borgerservice, IT og Digitalisering oplyser, at Borgerservice, IT og Digitaliserings er politisk vedtaget. Når en kontanthjælpsmodtager eller en førtidspensionist i Helsingør Kommune søger om at få dækket en enkeltydelse, vurderer administrationen ud fra borgerens økonomi, om borgeren er berettiget til den ansøgte ydelse. I den forbindelse opererer centrene med de rådighedsbeløb, der fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1 Enlig under 25 Enlig over 25 Par under Par over Tillæg pr barn Kontanthjælp [i] 2300 (1100 for hjemmeboende) , dog maks Førtidspension [ii] 4478 (3918 for samlevende) 4478 (3918 for samlevende) Folkepensionister er ikke medtaget, da disse er omfattet af et helt særligt regelsæt. 3. Rådighedsbeløb til godkendelse Det er hensigtsmæssigt at differentiere størrelsen af rådighedsbeløbet for forskellige befolkningsgrupper, fordi folks livssituation og indtægtsforhold er forskellige og varierer alt efter, hvor de er i livet:

9 9 Borgere under 25 år på kontanthjælp modtager en lavere kontanthjælpsydelse end borgere over 25 år, idet de unge kontanthjælpsmodtagere sammenlignes med andre unge, der for størstedelens vedkommende er under uddannelse og derfor modtager SU eller elevløn. Denne gruppe vil derfor have færre penge til rådighed Borgere over 25 år på kontanthjælp modtager en højere kontanthjælpsydelse, idet det forventes, at man når man er over 25 år - har højere udgifter og større forbrug end de unge. Kontanthjælpsydelsen er dog ikke på niveau med en arbejdsindtægt, fordi det økonomisk skal kunne betale sig at arbejde, og fordi kontanthjælp er en midlertidig ydelse. Denne gruppe vil derfor have flere penge til rådighed end ungegruppen, men færre penge end borgere på førtidspension Førtidspension er almindeligvis en varig ydelse, der skal erstatte en arbejdsindtægt. Førtidspensionister vil derfor have førtidspensionen som deres økonomiske grundlag indtil overgang til folkepension. Denne gruppe af borgere vil derfor, for så vidt angår størrelsen af rådighedsbeløb, være at ligestille med lønmodtagere, hvilket betyder at de vil have et større beløb til rådighed, når de faste udgifter er betalt Ved overgang til folkepension sker der en reduktion af indtægten og dermed reduceres rådighedsbeløbet ligeledes I afgørelser efter Serviceloven skal rådgiverne foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens sag. Såfremt rådighedsbeløbet for borgere på botilbud, herberg og krisecenter skal være sammenligneligt med tildelingen fra andre centre, anbefales nedenstående satser. Tabel 2: Center for Særlig Social Indsats forslag til rådighedsbeløb Enlig under 25 kontanthjælp Enlig over 25 kontanthjælp Førtidspensionist Folkepensionist Tillæg pr. barn lommepenge [iii] Mad [iv] I alt rådighedsbeløb [i] Rådighedsbeløb skal dække udgifter til hygiejne, rengøringsartikler, tøj, licens, internet, transport og fritidsaktiviteter. [ii] Følgende faste udgifter godkendes: licens 206,42kr/103,21kr fastnettelefon 139 kr. buskort alle zoner 192 kr. internet 200 kr. kabel-tv borgers udgift [iii] Lommepenge skal dække udgifter til tøj, fritidsaktiviteter, gaver og fornøjelser. [iv] Beløbet er fastsat med udgangspunkt i og Økonomi/Personaleforhold På grund af store forskelle i borgernes forsørgelsesgrundlag og i botilbuddene i forhold til, hvorvidt kosten er indeholdt eller ej, har det ikke været muligt i forbindelse med denne sag at beregne de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet ved det anbefalede rådighedsbeløb. Ved udtagning af en stikprøve vurderer Center for Særlig Social Indsats, at usikkerheden vil være for høj og ikke giver et retvisende billede. Center for Særlig Social Indsats vurderer, at der bør foretages en fuldstændig gennemgang af samtlige borgeres forsørgelsesgrundlag i botilbud efter 107, 108, 109 og 110, før Center for Særlig Social Indsats kan fremlægge et validt overslag for de økonomiske konsekvenser for myndighedsbudgettet. Center for Særlig Social Indsats har ikke inden for nuværende myndighedsbudget mulighed for at afholde yderligere udgifter. Myndighedsområdet udviser underskud i 2015 og er stærkt udfordret, hvorfor det må forventes, at der vil blive fremsat et driftsønske for budget

10 10 Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Handicaprådet høring 16. marts Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at udvalget drøfter sagen og sender den i høring i Handicaprådet. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Fraværende: Marlene Harpsøe. Indstillingen godkendt. Sagen behandles igen når høringssvar fra Handicaprådet og opgørelse over merudgifterne foreligger. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Mette Rygaard deltog under behandlingen af sagen. Handicaprådet anbefaler, at rådighedsbeløbene fastsættes på et niveau svarende til, hvad der gælder for andre borgergrupper i Helsingør Kommune. Handicaprådet anbefaler videre, at rådighedsbeløbene fastsættes og implementeres snarest. Handicaprådet henviser til, at det er erkendt, at der er urimelige økonomiske forhold for de berørte borgere.

11 Orienteringssag: Brugerdemokrati og pårørendesamarbejde Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/1457 Socialudvalget Indledning/Baggrund Økonomiudvalget vil den 21. februar 2016 behandle en sag om beboerdemokrati på Vinkeldamsvej i henhold til lov om almene boliger). Socialudvalget bliver med denne sag orienteret om brugerdemokrati og pårørendesamarbejde på kommunens botilbud i henhold til lov om social service. Socialudvalget besluttede den 7. maj 2013 sag nr. 3, at der skulle oprettes pårørenderåd på de døgntilbud, hvor beboerne har et stort hjælpebehov. Denne sag fortæller om, hvorledes botilbuddene arbejder med henholdsvis beboerdemokrati og pårørenderåd. Retsgrundlag Serviceloven 16: Borgernes ret til indflydelse Serviceloven 82 stk. 2: Samarbejdet med pårørende Relation til vision og tværgående politikker Helsingør Kommunes Handicappolitik fra 2013, hvor en af målsætningerne er, at kommunens indsats på handicapområdet skal bygge på dialog mellem den enkelte borger og dennes pårørende, Handicaprådet og brugerorganisationerne. Brugerinddragelsespolitikken, hvor kommunerne skal sørge for, at brugerne af tilbud efter Serviceloven får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen og udnyttelsen af tilbuddene. Medborgerskabspolitikken, hvor der er fokus på, at borgerne har mulighed for indflydelse og deltagelse i samfundslivet. Sagsfremstilling 1. Historik Da Socialudvalget den 7. maj 2013 besluttede, at der skulle oprettes pårørenderåd på de døgntilbud, hvor beboerne har et stort hjælpebehov, besluttede Socialudvalget samtidigt, at Center for Særlig Social Indsats skulle følge op på arbejdet og efterfølgende forelægge resultatet, hvilket skete på Socialudvalgsmødet den 3. februar Ved orienteringen af Handicaprådet den 23. februar 2015, opfordrede Handicaprådet bl.a. til, at der i de enkelte tilbud såvel som fra centralt hold løbende er fokus på udviklingen i arbejdet med inddragelse af pårørende, herunder også som frivillige. Tilsvarende opfordrede Handicaprådet til, at der etableres pårørenderåd eller tilsvarende flere steder, ligesom de opfordrede til at arbejde videre med forslaget om samarbejdet pårørenderådene imellem. 2. Pårørenderåd Kommunernes forpligtigelse til at oprette pårørenderåd, som tidligere fremgik af Serviceloven, er ophævet. Samtidigt er brugernes ret til indflydelse indskrevet i Servicelovens 16.

12 12 Kommunalbestyrelsen skal i dag påse efter Serviceloven 82 stk. 2, om der er pårørende eller andre, som kan inddrages i interesserne for en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne. Den pårørendes funktion er at være talerør for den enkelte borger, og det kræver i givet fald samtykke fra borgeren. Hvis en borger med betydelig nedsat psykisk funktionsniveau, vurderes til ikke at kunne afgive et informeret samtykke, skal Statsforvaltningen inddrages med henblik på vurdering af den pågældende borgers behov for en personlig og/eller økonomisk værge. Et pårørenderåd skal være talerør for alle beboerne; en pårørende repræsenterer således ikke kun sin egen bror/søster/barn osv., men alle beboerne. Et pårørenderåd har ingen kompetence, hverken i forhold til den enkelte beboer eller alle beboerne, til ledelsen eller de enkelte medarbejdere, men udgør en vigtig samarbejdspartner. Vedtægterne for pårørenderådet skal tydeligt angive, hvilken kreds af emner, det vil være relevant for rådet at beskæftige sig med. Mulige emner kan være: Virksomhedsplaner Den pædagogiske linje Socialfaglige tilsynsrapporter Sundhedsfaglige tilsynsrapporter Udviklingsprojekter m.v. Hvis et botilbud, hvor Helsingør Byråd har besluttet, der ikke er krav om pårørenderåd, ønsker at oprette et, skal der være enighed mellem beboerne, de pårørende og ledelsen om hvilke emner, der kan drøftes. I 2014 deltog Center for Særlig Social Indsats i et pårørenderådsmøde på henholdsvis Kronborghus/Kronborgsund, Anna Anchers Vej og Vinkeldams Vej Center for Særlig Social Indsats kunne konstatere, at arbejdet var godt i gang alle tre steder. 3. Hvordan arbejder tilbuddene med brugerdemokrati På tilbuddene arbejder man på forskellige måder med brugerdemokrati eksempler: Faste beboermøder/husmøder indholdet er det, borgerne ønsker, og som rør sig. Alle kan komme med input til dagsorden. Borgerne inddrages i kostplanlægningen i videst mulig udstrækning. Deltagelse i afdelingsmøder med evt. boligselskab. Planlægning og afholdelse af diverse aktiviteter som ferier, dagsture, fester, pårørendearrangementer m.v. Generelt er alle Helsingør Kommunes botilbud meget opmærksomme at støtte og hjælpe borgerne til at give udtryk for ønske og behov, ligesom de forsøger at gribe de ideer, der gerne opstår i uformelle situationer og følge op på dem. Der er høj opmærksomhed på, at alle borgere deltager i alle de små som store - demokratiske processer, de magter, ud fra deres forskellige funktionsniveauer; for nogle er det naturligt selv at vælge tøj, andre skal støttes i det, og alle kan i større eller mindre grad have ønsker til den hverdag, de lever i, og det sted de bor. Der er generelt høj opmærksomhed på både brugerinddragelse, brugerdeltagelse, og brugerindflydelse på alle Helsingør Kommunes tilbud. Økonomi/Personaleforhold

13 13 Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen afgøres i Socialudvalget Sagen sendes til orientering i Handicaprådet den 21. marts Indstilling Center for Særlig Social Indsats indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Socialudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Mette Lene Jensen (V) var mødt som stedfortræder for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Sagen udsat. Behandles på det ordinære møde i Handicaprådet den 18. april 2016.

14 Meddelelser og eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Handicaprådet Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Ingen bemærkninger.

15 Høringssag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20225 Handicaprådet Projektforslag: E _EIH_PROJEKTFORSLAG.pdf Ny Idrætsby - referat af vedtaget dagsorden i SIF_11.02_ØK_22.02_BY_29.02.docx Indledning/Baggrund Espergærde Idrætsby står over for at skulle hovedprojekteres. Projektforslaget forelægges Handicaprådet med henblik på afgivelse af høringssvar. Sagsfremstilling Projektleder Annie Højriis og arkitekt Ane Ebbeskov fra Elkiær+Ebbeskov ARKITEKTER deltager på møde i Handicaprådet den 16. marts 2016, hvor de fremlægger projektforslag for Ny Idrætsby i Espergærde. Fremlæggelsen indeholder også rundvisning på stedet. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme indstiller: AtHandicaprådet afgiver høringssvar. Beslutninger Handicaprådet den Ikke til stede: Philip Læborg, Ib Kirkegaard, Haldis Glerfoss, Duygu Ngotho, Lene Fritzbøger Andersen, Hanne Olsson-Dragø, Janie Nielsen Sagen udsat. Projektet fremlægges mandag den 11. april 2016.

16 16 Bilagsliste 2. Orienteringssag: Rådighedsbeløb for borgere på botilbud oprettet i henhold til almenboligloven i Helsingør Kommune 1. Fakta rådighedsbeløb 3 (382140/15) 2. Rådighedsbeløb fordelt efter indkomsttype (60025/16) 6. Høringssag: Ny Idrætsby i Espergærde - projektforslag 1. Projektforslag: E _EIH_PROJEKTFORSLAG.pdf (59587/16) 2. Ny Idrætsby - referat af vedtaget dagsorden i SIF_11.02_ØK_22.02_BY_29.02.docx (60001/16)

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet : Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 05. januar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 8:30 Mødested: Bemyndiget Bemærkninger: Høring gennemført uden fysisk møde Medlemmer:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltog i mødet som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss (Ø)

Læs mere

Tillægsdagsorden Handicaprådet

Tillægsdagsorden Handicaprådet Tillægsdagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 14. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: PRV52, Mødelokale 4 Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 16. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget : Tirsdag den 15. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:22 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt kl. 16.00 Medlemmer: Duygu

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Mødedato: Mandag den 24. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Høring uden fremmøde Medlemmer:

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 110

Kvalitetsstandard Botilbud 110 Kvalitetsstandard Botilbud 110 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 110: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet : Mandag den 08. februar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud:

Bilag 1. Forslag til principper for beregning af priser på de enkelte tilbud: Bilag 1 Dato: 22. november 2011 Brevid: 1552623 Forslag til principper for betaling af kost, vask, rengøring og andre tilvalgsydelser på Region Sjællands botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30. Bemærkninger: Referat : Tirsdag den 13. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard Anette Lauritsen Bente

Læs mere

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til unge/voksne med Prader-Willi syndrom Severin d. 14. marts 2015 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Boformer Nogle botilbud er oprettet efter serviceloven, enten som et midlertidigt

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 05. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Marlene Harpsøe (O) Deltagere:

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 31. maj 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72, Til gården Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 26. november 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Prøvestenen, Pyramiden Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Peder Skou (DA) Harald Kortland

Læs mere

Dagsorden Udsatterådet

Dagsorden Udsatterådet Dagsorden Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund Marianne Kierkegaard

Læs mere

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger:

Referat Udsatterådet. Mødedato: Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00. Bemærkninger: Referat Udsatterådet : Mandag den 11. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Vi finder et sted Bemærkninger: Medlemmer: Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) Lotte Kragelund

Læs mere

Kvalitetsstandard Botilbud 109

Kvalitetsstandard Botilbud 109 Kvalitetsstandard Botilbud 109 Ydelsens lovgrundlag Servicelovens 109: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 15. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Helle Hansen deltog i mødet som

Læs mere

Retningslinjer for brugerindflydelse

Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse Retningslinjer for brugerindflydelse 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet retningslinjer for brugerindflydelse inden for. Retningslinjerne er udformet

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 20. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Villa Fem Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Tawfik J. Tawfik (Direkte valgt - formand) Carol Pimer Krogstrup (Direkte valgt

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Tirsdag den 20. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:30 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Jeannette Voer deltog i mødet

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Handicaprådets beretning for 2015

Handicaprådets beretning for 2015 Center for Erhverv Politik og Organisation Politisk service Februar 2016 bma40 Handicaprådets beretning for 2015 1 Handicaprådets etablering og sammensætning Handicaprådet i Helsingør kommune har 14 medlemmer.

Læs mere

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager:

Indhold Retningslinjerne omhandler, hvordan botilbud efter 107, 109 og 110 foretager: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Drifts- og Udviklingskontoret for Udsatte grupper og Psykiatri NOTAT Bilag 1. Retningslinjer for opkrævning af opholdsbetaling og udbetaling af lommepenge på botilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O)

Læs mere

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen

Retningslinier. for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse. I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen. Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Retningslinier for Brugere og Pårørendes Indflydelse og Inddragelse I bo- og dagtilbud i Socialafdelingen Social og Arbejdsmarked Socialafdelingen Hvorfor retningslinjer for brugere og pårørendes indflydelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Center for Borgerservice, It og Digitalisering - Områder der refererer til Socialudvalget. for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Pernille Madsen, Centerchef Prøvestenen, Socialudvalgsmøde

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Lars Løgstrup deltager som suppleant for Karsten Grubert.

Læs mere

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet

Referat Fællesmøde - Socialudvalget og Ældrerådet Referat Fællesmøde - Socialudvalget og : Tirsdag den 08. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:50 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Ib Kirkegaard

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Dagsorden Handicaprådet

Dagsorden Handicaprådet Dagsorden Handicaprådet Mødedato: Mandag den 13. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Formand) Sven Larsen (DA) Peder Skou (DA)

Læs mere

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet

Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet Referat for ekstraordinært Udsatterådsmøde Udsatterådet : Torsdag den 02. juni 2016 Mødetidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Lotte Kragelund

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap:

Serviceloven. Byrådets politik for Familie og Handicap: Nr. 6: Margueritten Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 09/12016 Byrådet Ikke til stede: Indledning/Baggrund I Snekkersten ligger den regionale døgninstitutionen 3kløveren, afdeling Margueritten,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. marts 2011 Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA -

Læs mere

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108

Når du bor hos os. En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 Når du bor hos os En oversigt over beboerbetaling i Voksenhandicaps botilbud efter Servicelovens 107 og 108 1. Indledning I denne pjece finder du en oversigt over det, du som borger skal være opmærksom

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 05. februar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. 18.00 Medlemmer: Allan

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere