ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET"

Transkript

1 Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed for midlertidigt tilskud til husleje til borgere i en visiteret bolig Startdato Fra godkendelse Slutdato 31. december 2015 Afdelingschef Kirsten Dennig Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Formål Formålet med denne frikommuneansøgning er at sikre, at personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har midlertidig økonomisk mulighed for ud af deres forsørgelsesgrundlag at kunne afholde en boligudgift til en visiteret bolig. Støtten gives som led i at kunne give den rette type og mindst indgribende tilbud til borgeren. Støtten gives i en afgrænset periode, og vil løbende blive revurderet, herunder hvis der sker ændringer i borgerens situation. I helt særlige tilfælde vil støtte kunne gives igennem en længerevarende periode, hvor den økonomisk støtte til borgeren indgår som del af et længerevarende socialfagligt sigte. Problemstilling Huslejeniveauet i almindelige udlejningsboliger i hovedstadsområdet har et huslejeniveau der gør, at førtidspensionister (efter 2003) og unge under 25 år der modtager kontanthjælp eller uddannelsesstøtte ikke kan eller har meget vanskeligt ved at klare sig økonomisk. Derudover har en del boformer til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har i dag et så højt huslejeniveau, at selvom der kan ydes boligsikring (førtidspensionister efter 2003) efter særlige regler jf. 22 stk. 3, eller særlig forhøjet boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6, er personens rådighedsbeløb, efter betaling af husleje samt øvrige rimelige faste udgifter, f.eks. husforsikring, licens, telefon og transport, af en sådan størrelse, at den pågældende person ikke eller meget vanskeligt kan klare sig selv herunder deltage i aktiviteter, hvor der skal betales. Udfordringen er endnu større, når det medtages, at der ikke kan ydes forhøjet boligstøtte efter 14, stk. 6 til almindelige udlejningsboliger. Derudover er denne målgruppe er r ikke omfattet personkredsen for Lov om aktiv socialpolitik 34. Eksempelvis kan der være tale om unge, der med hjælp fra en støttekontaktperson, ville kunne klare sig i et opgangsfællesskab, men hvor denne indsats ikke kan gennemføres, idet borgeren ikke kan betale huslejen. Eller at en ung borger som skal flytte fra et midlertidigt 107 botræningstilbud til egen bolig, men ikke har råd til husleje, og derfor unødigt får forlænget opholdet i botilbuddet.

2 Side 2 Kommunerne anvender de støttemuligheder, der allerede er i dag i lovgivningen, hvor det er muligt, men kan konstatere, at disse ikke er tilstrækkelige. Indholdet i frikommuneforsøget. Gentofte og Gladsaxe kommuner ønsker, at der i den nuværende lovgivning gives mulighed for at give en midlertidig økonomisk tilskud til betaling af huslejen til borgere i målgruppen, der visiteres til et tilbud. I Gladsaxe Kommune skønnes det, at det vil dreje sig om max 5 personer årligt. Gentofte Kommune forventer som udgangspunkt ikke at omfanget bliver større end dette. Denne mulighed skal være med til at understøtte at valget af bolig og boform kan indgå aktivt i vurderingen af den samlede indsats overfor borgeren. Et element heri er at understøtte borgerens udvikling frem mod at kunne bo i egen bolig med den nødvendige støtte, når dette er muligt. Gentofte og Gladsaxe kommuner ser flere muligheder for dispensation i lovgivningen, som kan understøtte dette midlertidige behov. Ansøgningen retter sig derfor mod tre lovområder, som bør kunne anvendes efter en individuel vurdering men alle med samme formål. De tre muligheder er: Lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6 Servicelovens 85 Lov om Aktiv Socialpolitik 34 Lov om aktiv Socialpolitik 11 og 81 Ansøgningen i forhold til de enkelte lovbestemmelser uddybes i afsnit Mål og forventede resultater Mål At personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har økonomisk mulighed for ud af deres forsørgelsesgrundlag at kunne afholde en boligudgift til en visiteret bolig. Dermed vil borgeren kunne få et mindre indgribende tilbud, og bo i eget hjem som eksempelvis andre unge på samme alder. Succeskriterier At kommunen får mulighed for at benytte kommunens samlede boligmasse til at finde den bedst egnede boform ud fra en konkret individuel vurdering af personens behov for hjælp. At borgere med en betydelig fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke afslår et visiteret tilbud/en visiteret bolig alene med den begrundelse, at de ikke har råd til at bo i den. Forventede resultater Gladsaxe og Gentofte Kommuner forventer, at borgere kan visiteres til det rette tilbud, uden at borgerens økonomiske situation gør, at tilbuddet afslås. 2

3 Side 3 3. Hvordan nås de opstillede mål? Gladsaxe og Gentofte Kommuner ønsker som nævnt indledningsvis at kunne anvende følgende bestemmelser til at understøtte indsatsen for borgeren: Lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6 Servicelovens 85 Lov om aktiv socialpolitik 34 Lov om aktiv Socialpolitik 11 og 81 Lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6 Bestemmelsen fastslår i dag at grænsen i bestemmelsens stk. 1 (for boligstøtte) ikke anvendes, hvis husstandens økonomiske forhold efter kommunalbestyrelsens konkrete skøn gør det umuligt eller meget vanskeligt at betale huslejen i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen visiterer en person til en særlig bolig på grund af vedkommendes fysiske eller psykiske funktionsevnenedsættelse, og personen herefter anvises 1) en almen ældrebolig, jf. lov om almene boliger m.v., 2) en almen familiebolig, jf. lov om almene boliger m.v., som ved tilsagnet om offentlig støtte tidligere har været forbeholdt (klausuleret for) ældre og personer med handicap, eller som med offentlig støtte efter bistandsloven er indrettet særligt til denne gruppe, og som udlejes efter tilsvarende retningslinjer, som gælder for udlejning af almene ældreboliger, 3) en ældrebolig, jf. den tidligere lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 24. april 1996, 4) en ustøttet privat plejebolig, jf. 1, stk. 5, i lov om leje eller 5) en friplejebolig, jf. lov om friplejeboliger. Gladsaxe og Gentofte Kommuner ønsker at fravige den udtømmende liste over hvilke boligtyper, der kan indgå i beregningen af forhøjet boligstøtte, således at denne bestemmelse også kan anvendes midlertidigt på almindelige udlejningsboliger, når der er tale om personer med betydelig funktionsnedsættelse. Servicelovens 85 Bestemmelsen fastslår i dag at Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau eller særlige sociale problemer. Den nuværende hjemmel giver ikke mulighed for at yde økonomisk hjælp til borgeren. Gladsaxe og Gentofte Kommuner ønsker at søge dispensation således at bestemmelsen også kan anvendes til at yde økonomisk tidsbegrænset hjælp til betaling af husleje i et visiteret tilbud, når dette er nødvendig for at understøtte den samlede udvikling af borgere i målgruppen. Som grundlag for denne vurdering foretages dels en udredning og faglig vurdering efter VUM metoden, dels en økonomisk beregning af borgerens økonomiske situation, når der tages hensyn til huslejebetaling i det tilbud borgeren visiteres til. 3

4 Side 4 Lov om aktiv social politik 34 Bestemmelsen giver i dag mulighed for, at kommunen kan yde støtte til personer, som har været ude for ændringer af deres forhold, og som er særligt vanskeligt stillede på grund af deres høje boligudgifter. Unge under 25 år der modtager hjælp efter Lov om aktiv socialpolitik 25, stk. 1, nr. 3 og 4 er undtaget disse bestemmelser. Der søges om dispensation således, at bestemmelsen kan anvendes til, at unge under 25 år der visiteres en bolig grundet betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan modtage støtte efter bestemmelsen i en tidsbegrænset periode. Derudover søges der dispensation for, at kommunen skal undersøges om der kan skaffes en anden rimelig bolig, da visiteringen til botilbud for denne målgruppe har afgørende karakter og målgruppens muligheder i forhold til at finde egnet bolig ikke kan sidestilles med andre i samme aldersgruppe. Lov om Aktiv Socialpolitik 81 Bestemmelsen giver i dag mulighed for, at kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundende enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvist yde hjælp til en udgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for den pågældendes eller familiens livsførelse. Der søges dispensation således at bestemmelsen kan anvendes til at støtte en udgift der ikke er uforudset, og som ikke er enkeltstående men gentagen. Dispensationsbestemmelsen skal alene gælde en afgrænset målgruppe (Borgeren med betydelig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne). Herudover rettes dispensationen mod aktivlovens 11, om at der skal være sket en ændring i borgerens situation (social begivenhed). Dette vil ikke nødvendigvis være tilfældet. Dispensationen forventes primært rettet mod unge enlige under 25 på kontanthjælp men dispensationsbestemmelsen skal også kunne anvendes på andre borgere, idet betaling af husleje i visiterede boliger også kan være en udfordring for borgere i målgruppen over 25 år. Ud fra en konkret og individuel vurdering vil kommunerne vurdere om en person er så dårlig økonomisk stillet, at denne forsøgshjemmel skal anvendes. I denne vurdering indgå også om borgeren har formue, der kan dække den pågældendes behov. Gentofte og Gladsaxe Kommuner ønsker at anvende de 4 forsøgshjemler på forskellig vis, således at udgangspunktet er: Lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6 anvendes forud for de andre bestemmelser, hvis denne er tilstrækkelig til at sikre det 4

5 Side 5 økonomiske grundlag for borgeren Lov om Social Service 85 anvendes når der er tale om en mere permanent situation for borgeren, og hvor den tidsbegrænsede støtte gives igennem en længerevarende periode Lov om aktiv socialpolitik 34 anvendes til unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år, så de er omfattet af målgruppen. Lov om Aktiv Socialpolitik 81 anvendes primært til borgere på kontanthjælp, hvor der er en mulighed for at borgerens økonomiske situation kan ændre sig Generelt Gladsaxe og Gentofte Kommuner forudsætter, at borgere, der visiteres under en kommende forsøgshjemmel, kan bibeholde deres tillæg også efter frikommuneforsøget udløb, idet borgerne skal have sikkerhed for deres økonomi i forhold til boligdelen også efter frikommuneperiodens udløb. 4. Forsøgshjemler Der søges om dispensation i forhold til følgende lovhjemler: Lov om individuel boligstøtte 14 stk. 6 Servicelovens 85 Lov om aktiv socialpolitik 34 Lov om aktiv Socialpolitik 11 og Evaluering Der foretages en årlig opfølgning på, i hvor mange sager forsøgshjemlerne er anvendt. Af opfølgningen vil fremgå: - borgerens alder og forsørgelsesgrundlag - boligtype - omfanget af den økonomiske støtte - hvilken af forsøgshjemlerne, der er anvendt. 5

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6.

Åben. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 6. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 6. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010

Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Social- og Sundhedsforvaltningen Politisk Juridisk sekretariat 21. januar 2010 Birgitte Krohn Madsen Endeligt udkast Delegationsplan for Social- og Sundhedsforvaltningen 2010 Vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie

Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie 10.4.2014 Til frivillige i Dansk Flygtningehjælp Oversigt over kommunale kan- og skal-opgaver i forhold til flygtninge og deres familie INDLEDNING En del frivillige oplever jævnligt at være i tvivl omkring

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling

Serviceniveau for brugerbetaling Serviceniveau for brugerbetaling Gældende for borgere og brugere af Gentofte Kommunes tilbud til voksne med udviklingshæmning, psykisk sygdom og særlige sociale forhold Vedtaget 8.4.2015 Social & Sundhed

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere