Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)"

Transkript

1 Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, som ændret senest ved lov nr. 53 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: 1. I 82 a, stk. 4, ændres 800 til: I 82 a, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.: 1 Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse. 3. I 82 a indsættes som stk. 8: Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter 99 i lov om social service, særligt oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje til personer, som er omfattet af stk Loven træder i kraft den 1. juni 2015.

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets indledning Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2015 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det fremgår af aftalen, at udnyttelsen af den ramme på 180 mio. kr. årligt, som den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten med Aftale om finansloven for 2013 afsatte til at styrke tandplejen for personer, der modtager kontanthjælp mv., har været mindre end forudsat. Videre fremgår det, at Ankestyrelsen har offentliggjort rapporten Kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82a. I lyset af Ankestyrelsens undersøgelse er aftaleparterne enige om inden udgangen af 2014 at drøfte forslag til en justering af ordningen, der understøtter, at flere i målgruppen modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme. På den baggrund er regeringen (SR), Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten blevet enige om en række initiativer, som skal sikre, at ordningen om tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a når bedre ud til målgruppen. Det er således aftalt, at det skal præciseres i reglerne, at kommunerne har pligt til i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, fx efter servicelovens 99, at oplyse om muligheden for at få tilskud til betaling for tandpleje efter 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Ændringen har således særligt fokus på de mest socialt udsatte i målgruppen, som ikke af sig selv opsøger tandlæge eller kommune for at få hjælp. Herudover er der enighed om at nedsætte den årlige egenbetaling for personer på 25 år eller derover, som ikke er omfattet af de laveste ydelser efter kontanthjælpsreglerne, således at grænsen for den årlige egenbetaling bliver ens for alle i målgruppen. Endelig er der enighed om, at kommunens forhåndsgodkendelse af tilskud til behandlingsforløb, som overstiger kr., skal gælde i en periode på 2 måneder fra kommunens godkendelse. Det er aftalt, at ordningen om tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a skal evalueres et år efter dette lovforslags ikrafttræden. 2. Baggrund Bestemmelsen i 82 a i lov om aktiv socialpolitik er indført i loven ved lov nr af 23. december 2012 (Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere), der er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2013 mellem den daværende regering (SRSF) og Enhedslisten.

3 82 a i aktivloven sikrer et rettighedsbaseret tilskud til tandpleje for personer, som i kraft af deres forsørgelsesgrundlag efter aktivloven anses for at være økonomisk vanskeligt stillede, og som derfor ikke har tilstrækkelige økonomiske forudsætninger for at kunne afholde udgifter til såvel almindelig, herunder forebyggende tandpleje som mere omfattende behandlingsbehov. Målgruppen for 82 a er modtagere af ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik. For det øgede tilskud til tandplejeudgifter er der afsat 180 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. Rammen er dog efterfølgende nedjusteret med ca. 8 mio. kr. årligt som følge af de forventede effekter af kontanthjælpsreformen. Udnyttelsen af den afsatte ramme, har imidlertid været mindre end forudsat. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Justering af regler om tilskud til tandpleje Gældende ret Efter de gældende regler kan kommunen efter 82 a i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) yde tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp efter 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter 24, ydes tilskud til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. For andre personer, som er 25 år eller derover, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter aktivloven svarende til kontanthjælpsniveau, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr. Den årlige egenbetaling opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året. Kommunen skal efter gældende regler forhåndsgodkende, at der ydes tilskud til betaling for tandpleje, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Retten til tilskud ophører, hvis betingelserne for tilskuddet ikke længere er til stede, fx hvis borgeren kommer i arbejde og derfor ændrer forsørgelsesgrundlag. Efter gældende regler kan modtagere af tilskud efter 82 a søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter aktivlovens 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres Overvejelser Egenbetalingen kan udgøre en økonomisk barriere for brugen af ordningen, særligt for de personer på 25 år eller derover, som både har en højere årlig grænse for egenbetaling og samtidig har en egenbetaling på 35 procent af den behandling, som overstiger den årlige egenbetaling på 800 kr.

4 Ligeledes kan det udgøre en økonomisk risiko for både borger og for tandlæge at igangsætte større behandlingsforløb, som strækker sig over flere behandlinger, hvis borgeren risikerer at miste retten til tilskud midt i behandlingsforløbet, f.eks. fordi borgeren kommer i arbejde. Tilsvarende kan det udgøre en barriere mod at søge arbejde, hvis borgeren dermed risikerer at miste tilskuddet midt i behandlingsforløbet. Samtidig har nogle kommuner peget på, at det giver administrative udfordringer for kommunerne at skulle kontrollere, om ansøgere om forhåndsgodkendelse til behandlingsforløb på mere end kr., er omfattet af målgruppen for ordningen på det tidspunkt, hvor behandlingen finder sted. Det gælder særligt i de tilfælde, hvor det godkendte behandlingsforløb strækker sig over flere behandlinger hos tandlægen. Regeringen og aftalepartierne ønsker at justere reglerne om tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a således, at flere modtager hjælp til tandbehandling inden for den eksisterende økonomiske ramme, som ikke er blevet tilstrækkeligt udnyttet Den foreslåede ordning Det foreslås, at den årlige egenbetaling på 800 kr. for personer, som er 25 år eller derover, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter aktivloven svarende til kontanthjælpsniveau, jf. den gældende 82 a, stk. 4, i aktivloven nedsættes til 600 kr. Forslaget skal reducere den økonomiske barriere, som egenbetalingsgrænsen måtte udgøre for at gøre brug af ordningen. Samtidig kan forslaget medvirke til at forenkle kommunernes administration af ordningen, når den årlige egenbetalingsgrænse bliver ens for alle modtagere af tilskud. Personer, som er 25 år eller derover, som ikke modtager de laveste ydelser efter aktivloven, jf. 82 a, stk. 4, vil dog fortsat have en egenbetaling på 35 pct. af udgifterne til tandpleje, som årligt overstiger egenbetalingen på 600 kr. Desuden foreslås det, at kommunens forhåndsgodkendelse af tilskud til behandlingsforløb, som overstiger kr., skal gælde i to måneder fra kommunens afgørelse om forhåndsgodkendelse, uanset om borgen ikke længere tilhører den berettigede personkreds. Forslaget betyder, at personer, som har fået en forhåndsgodkendelse fra kommunen, har mulighed for at få udført den godkendte behandling med tilskud fra kommunen i en periode på 2 måneder fra godkendelsen, også selv om ansøgeren i perioden ikke længere tilhører den berettigede personkreds, f.eks. fordi vedkommende får et job. Forslaget skal medvirke til at mindske den økonomiske usikkerhed ved at igangsætte større behandlingsforløb, som strækker sig over flere behandlinger. Forslaget skal således sikre, at tilskuddet til tandpleje efter 82 a ikke bortfalder midt i et igangsat behandlingsforløb. Desuden kan forslaget medvirke til, at borgeren ikke undlader at søge job under et igangsat behandlingsforløb på grund af risikoen for at miste tilskuddet midt i behandlingen. Endelig kan forslaget medvirke til at gøre det muligt for kommunerne at forenkle administrationen i forbindelse med forhåndsgodkendelse af større behandlingsforløb, som overstiger kr. Herudover gælder kommunens forhåndsgodkendelse fortsat, så længe borgerens forhold er uændrede.

5 3.2. Kommunernes oplysningsindsats om ordningen over for målgruppen om tilskud til tandpleje Gældende ret Efter 99 i serviceloven sørger kommunen for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Målgruppen for ordningen efter 99 er således de mest socialt udsatte og isolerede personer, som ofte ikke gør brug af allerede eksisterende tilbud. Det er kommunalbestyrelsen, der har ansvaret for at etablere støtte- og kontaktpersonordningen og for at fastlægge det nærmere indhold af ordningen. Ved tilrettelæggelsen af ordningen kan kommunen samarbejde med misbrugscentre, forsorgshjem m.v. og frivillige sociale organisationer. I praksis udgår støtte- og kontaktpersonordningen ofte fra de tilbud, som i forvejen benyttes af de mest udsatte, herunder fx væresteder og misbrugscentre m.v. Formålet med støtte og kontaktpersonordningen er at styrke den udsattes mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov, og dermed gøre vedkommende i stand til at benytte samfundets muligheder og de øvrige etablerede tilbud. Herudover skal kommunen efter servicelovens 10 sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Kommunen skal i den forbindelse være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden form for hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer, og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Rådgivningen kan gives særskilt eller i forbindelse med anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Desuden skal kommunen efter servicelovens 12 sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning efter servicelovens 12 skal også omfatte opsøgende arbejde Overvejelser Det fremgår bl.a. af Ankestyrelsens rapport om kommunernes behandling af sager om hjælp til tandbehandling efter aktivlovens 82 a, at de kommuner, som oplyser mest om ordningen, får flest ansøgninger. Der er imidlertid efter gældende regler ikke en særlig pligt for kommunen til at oplyse borgerne om reglerne om tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a ud over hvad der følger af kommunernes generelle pligt til at yde helhedsorienteret vejledning efter 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvad der følger af serviceloven. Regeringen og aftalepartierne vurderer, at der er et særligt behov for at sikre, at den mest socialt udsatte del af målgruppen for tilskud efter aktivlovens 82 a, orienteres, da der er tale om personer, som ikke selv opsøger tandlæge eller kommunen for at få hjælp, og som derfor ikke er opmærksom på ordningen. Det kan f.eks. gøres i forbindelse med den opsøgende sociale indsats, som kommunerne i forvejen udfører overfor denne målgruppe, således at flere i målgruppen kan understøttes i at modtage hjælp efter 82 a.

6 Den foreslåede ordning Det foreslås, at kommunerne forpligtes til i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, f.eks. efter servicelovens 99, at oplyse om muligheden for at få tilskud til betaling for tandpleje til personer, som er omfattet af aktivlovens 82 a. Forslaget skal sikre, at den mest udsatte del af målgruppen efter 82 a, som ikke af sig selv opsøger en tandlæge eller kommune for at få hjælp, informeres tilstrækkeligt om mulighederne for at få tilskud til tandpleje. Kommunens indsats efter 99 kan bl.a. indebære et samarbejde med misbrugscentre, forsorgshjem mv. og frivillige organisationer på det sociale område. Ud over en opsøgende indsats i forbindelse med støtte- og kontaktpersonordningen efter 99 kan kommunen oplyse om ordningen efter aktivlovens 82 a i forbindelse med rådgivning efter servicelovens 10 eller 12, herunder ved opsøgende arbejde. Formålet med rådgivningen efter servicelovens bestemmelser er netop at bidrage til at forebygge sociale problemer hos den, der søger rådgivning, og bidrage til at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten, jf. servicelovens Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget vurderes ikke at medføre udgifter for det offentlige ud over, hvad der allerede er afsat i forbindelse med ordningens indførelse i Forslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at medføre økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes ikke at have EU-retlige konsekvenser. 9. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 9. februar til den 9. marts 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Ankestyrelsen, Advokatrådet, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere, Danske Advokater, Danske Regioner, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Tandlægeforening, Dansk Tandplejerforening, De Offentlige Tandlæger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Foreningen af statsforvaltningsjurister, Kommunernes Landsforening (KL), Landsforeningen af

7 nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP), Praktiserende Tandlægers Organisation, Rådet for Socialt Udsatte, SAND, Sammenslutningen af boformer for hjemløse (SBH), Sammenslutningen af Væresteder i Danmark (SVID), Statsforvaltningerne, Udbetaling Danmark, Danske Seniorer (Ældremobiliseringen). 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EUretten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den gældende regel i aktivlovens 82 a, stk. 4, yder kommunen for personer, som er 25 år eller derover, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter aktivloven svarende til kontanthjælpsniveau, tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr. Det foreslås, at den årlige egenbetaling på 800 kr. nedsættes til 600 kr. for denne målgruppe. Med forslaget vil alle modtagere af tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a have samme årlige egenbetalingsgrænse på 600 kr. Personer, som er 25 år eller derover, og som modtager uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter aktivloven svarende til

8 kontanthjælpsniveau, vil efter de gældende regler fortsat skulle betale 35 pct. af udgifterne til tandpleje, som overstiger den årlige egenbetaling på 600 kr. Til nr. 2 Efter den gældende regel i aktivlovens 82 a, stk. 6, skal kommunen forhåndsgodkende, at der ydes tilskud til betaling for tandpleje, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Forhåndsgodkendelsen falder bort, hvis borgeren ikke længere er i målgruppen, f.eks. hvis borgeren får et job. Det foreslås, at kommunens forhåndsgodkendelse af tilskud til behandlingsforløb, som overstiger kr., skal sikres i en periode på 2 måneder fra kommunens godkendelse. Forslaget betyder, at personer, som ikke længere tilhører den berettigede personkreds, f.eks. fordi vedkommende får et job, kan få udført den godkendte behandling med tilskud fra kommunen efter 82 a i en periode på 2 måneder fra kommunens forhåndsgodkendelse. Til nr. 3 Der er efter gældende regler ikke en særlig pligt for kommunen til at oplyse borgerne om reglerne om tilskud til tandpleje efter aktivlovens 82 a ud over hvad der følger af kommunernes generelle pligt til at yde helhedsorienteret vejledning efter 5 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, og hvad der følger af serviceloven. Det fremgår af 10 i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Særligt skal kommunen efter 12 i lov om social service sørge for tilbud om gratis rådgivning til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Tilbuddet om rådgivning skal også omfatte opsøgende arbejde. I forbindelse med den kommunale rådgivning efter 10 og 12 skal der være opmærksomhed på, om borgeren eventuelt kan have behov for anden hjælp efter serviceloven eller efter anden lovgivning, og der skal i givet fald henvises til rette myndighed. Efter 99 i lov om social service sørger kommunen for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Det forslås, at kommunen i forbindelse med opsøgende arbejde, herunder efter 99 i lov om social service, særligt skal oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje til personer, som er omfattet af aktivlovens 82 a. Den foreslåede forpligtelse efter 82 a, stk. 8, kan også varetages i forbindelse med rådgivning efter servicelovens 10 og 12. Forslaget kan indebære en direkte opsøgende indsats af de kommunale medarbejdere, som i forvejen arbejder på gadeplan og/eller ved samarbejde med misbrugscentre, forsorgshjem mv. og frivillige organisationer på det sociale område, som evt. varetager kommunens forpligtelse efter 99. Kommunen kan i den forbindelse f.eks. udarbejde en folder eller andet materiale, som kan uddeles direkte til borgeren ved opsøgende arbejde, eller som kan uddeles til kommunes centre og væresteder mv., ligesom kommunen kan instruere den kommunale rådgivning efter 10 og 12 og støtte- og kontaktpersonerne efter 99 om at være

9 opmærksom på, hvilke grupper der i medfør af aktivloven har mulighed for at opnå støtte til tandbehandling efter 82 a i lov om aktiv socialpolitik. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2015.

10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2014, som ændret senest ved lov nr. 53 af 23. januar 2015, foretages følgende ændringer: 82 a. Kommunen yder tilskud til betaling for tandpleje til personer, som modtager ydelser efter loven svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager særlig hjælp efter 27 a, har ret til tilskuddet, hvis hjælpen inklusive førtidspension efter lov om social pension svarer til kontanthjælpsniveau. Personer, der modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har ret til tilskuddet, hvis de modtager en ydelse svarende til, hvad de ville være berettiget til i uddannelses- eller kontanthjælp, og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Stk. 2. For personer, som er fra 18 år til og med 24 år, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Stk. 3. For personer, som er fra 25 år til og med 29 år, som modtager uddannelseshjælp efter 23, og som ikke modtager aktivitetstillæg eller barselstillæg efter 24, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 100 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, og som ikke er omfattet af stk. 3, ydes tilskud efter stk. 1 til dækning af 65 pct. af modtagerens 1. I 82 a, stk. 4, ændres 800 til: 600.

11 egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 800 kr. Stk. 5. Den årlige egenbetaling efter stk. 2-4 opgøres for det enkelte kalenderår på grundlag af dokumenterede afholdte udgifter til tandpleje, uanset om personen har tilhørt den berettigede personkreds hele året. Stk. 6. Kommunen skal forhåndsgodkende, at der ydes tilskud efter stk. 2-4, hvis udgiften til et samlet behandlingsforløb overstiger kr. Kommunen skal i den forbindelse vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 7. Modtagere af tilskud efter stk. 1-6 kan søge om hjælp til dækning af den resterende egenbetaling efter 82. Ansøgning herom skal være indgivet, før behandlingen udføres. 2. I 82 a, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.: Uanset om ansøgeren ikke længere er omfattet af persongruppen efter stk. 1, gælder kommunens forhåndsgodkendelse i 2 måneder fra kommunens afgørelse. 3. I 82 a indsættes som stk. 8: Stk. 8. Kommunen skal i forbindelse med opsøgende arbejde til socialt udsatte, herunder efter 99 i lov om social service, særligt oplyse om muligheden for tilskud til betaling for tandpleje til personer, som er omfattet af stk. 1-7.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen over for hjemløse August 2014 BERETNING OM INDSATSEN OVER FOR HJEMLØSE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.)

(Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) udkast 2. juni 2014 høring Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland (Betaling for tilsyn med råstof- og vandkraftaktiviteter, ansattes ret til at forlade arbejdsstedet m.v.) 1 I lov

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere