Hovedtal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr"

Transkript

1

2 Hovedtal t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) EBITDA (61.799) ( ) (59.026) (57.456) Resultat af primær drift (EBIT) (61.809) ( ) (59.059) (57.489) Resultat af finansielle poster (1.008) (963) Resultat før skat (62.817) ( ) (55.162) (52.175) Årets resultat (61.652) ( ) (53.800) (50.969) Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning (%) (57,86) (98,58) (17,96) (14,48) 9,51 Finansiel gearing (%) 98,64 105,79 99,96 106,71 93,41 Udestående antal aktier Resultat pr. aktie (EPS) (17,64) (31,42) (17,12) (16,22) 10,90 Indre værdi pr. aktie 31,8 49,5 86,8 103,9 120,1 Børskurs pr. 31. december Gennemsnitlige antal ansatte i koncernen

3 INDHOLD INDHOLD 2 FORORD 3 ÅRETS HOVEDPUNKTER 4 DELTAQS BESTYRELSE & DIREKTION 6 LEDELSESBERETNING 7 FORVENTNINGER TIL 2015 OG LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER 11 KONCERNSTRUKTUR 12 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) 13 GOD SELSKABSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE (CG) 15 JEKA GROUP 17 BOLLERUP JENSEN 21 COMBILENT GROUP 25 LEDELSESFORHOLD I DELTAQ 28 AKTIONÆRFORHOLD 29 BESTYRELSE OG DIREKTION 31 LEDELSESPÅTEGNING 32 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 33 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 35 AKTIVER 36 PASSIVER 37 EGENKAPITALOPGØRELSE 38 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR NOTEOVERSIGT 40 NOTER 41 2

4 FORORD For Deltaq blev 2014 endnu et år med lav vækst og deraf følgende hård priskonkurrence på de fleste af de markeder, selskabets tre porteføljeselskaber er aktive på. Selvom 2014 startede ganske positivt indebar den fortsatte lavkonjunktur og årets store ændringer på valutamarkederne store udfordringer for flere af selskaberne. Især udviklingen i USD har haft betydning. Den samlede udvikling i omsætning og driftsresultat (EBITDA) har derfor ikke levet op til forventningerne og i lyset heraf har Deltaq i løbet af året valgt at nedskrive værdierne i to af porteføljeselskaberne: Bollerup-Jensen og Combilent Gruppen og herved realiseret et underskud på 61,7 mio. kr. Nedskrivningen i Combilent Gruppen blev foretaget som en konsekvens af salget af dette selskab. Der var imidlertid variationer imellem porteføljeselskabernes resultatudvikling i 2014, idet Combilent Gruppen realiserede en betydelig vækst og en stigende indtjening, mens indtjeningen faldt i Jeka Group og Bollerup Jensen. Alle porteføljeselskaberne havde positiv indtjening. Deltaq har i de seneste år arbejdet med at tilpasse porteføljevirksomhederne til de fremtidige markedsvilkår, bl.a. ved at investere i udvikling af nye produkter, nye produktionsfaciliteter og nye markeder. For fortsat at kunne støtte finansielt op om porteføljeselskaberne, besluttede Deltaq at iværksætte en salgsproces for Combilent Gruppen, som har udvist vækst i indtjeningen de sidste to år, og dermed var klar til et ejerskifte. Dette bevirkede, at Deltaq i slutningen af 2014 modtog et bud på Combilent Gruppen. Til trods for at salget af Combilent Gruppen medførte en nedskrivning i forhold til den bogførte værdi, gav salget et samlet afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende. Salget af Combilent Gruppen styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at investere fremadrettet i de øvrige porteføljeselskaber, der efter salget af Combilent består af Bollerup Jensen og Jeka Group. Begge selskaber har i 2014 iværksat en række tiltag, som forventes at give vækst i omsætning og indtjening på mellemlangt sigt. Baseret på de investeringer, der er foretaget i de resterende porteføljeselskaber i 2014, sammenholdt med den styrkede finansielle position, forventer Deltaq at kunne øge værdien af de tilbageværende porteføljeselskaber i

5 ÅRETS HOVEDPUNKTER Deltaq har i 2014 haft fokus på udvikling og drift af den eksisterende portefølje Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr havde den nye ledelse i Bollerup Jensen, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategiplan, dels nedjusteret forventningerne til væksten i selskabets basisindtjening i de kommende år, og dels vurderet at en potentiel kommercialisering af selskabets udviklingsprojekter tidligst vil kunne bidrage til indtjeningen i På denne baggrund besluttede Deltaqs bestyrelse, at foretage en nedskrivning på 33,5 mio. kr. af selskabet Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr indgik Deltaq i december 2014 i forhandlinger om et salg af porteføljeselskabet Combilent Gruppen. Baggrunden for beslutningen om at indlede forhandlinger om et salg af Combilent Gruppen var, at Deltaq havde været majoritetsejer i Combilent Gruppen i næsten 6 år, hvorfor et salg var i overensstemmelse med Deltaqs forretningsgrundlag Salget af Combilent blev, som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr , efterfølgende gennemført den 12. marts Salgsprisen udgjorde ca. 92 mio. kr. på gældsfri basis (Enterprise Værdi) for 100 % af selskabets. Deltaqs kontante provenu udgjorde 60,0 mio. kr. I forhold til seneste offentliggjorte perioderegnskab pr. 30. september 2014, medførte salget af Combilent Gruppen en nedskrivning på. 25,0 mio. kr. Til trods for nedskrivningen har investeringen i Combilent Gruppen givet et samlet afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende Salget af Combilent Gruppen styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at understøtte udviklingen i de øvrige porteføljeselskaber Deltaqs fremadrettede aktivitet vil i de kommende år være fokuseret på at udvikle den eksisterende portefølje med henblik på at frasælge denne, når dette er strategisk rigtigt og attraktivt. Deltaq har en portefølje på i alt to forskellige virksomheder Moderselskab Deltaq har i 2014 realiseret et resultat før skat på -62,8 mio. kr. Deltaqs porteføljeselskaber forventes at udlodde et samlet udbytte for 2014 på 64,0 mio. kr. inkl. provenuet fra salget af Combilent, der anvendes dels til gældsnedbringelse og dels til udbytte til moderselskabet Der er foretaget netto værdireguleringer af porteføljeselskaber på 57,0 mio. kr. i 2014, som vedrører følgende: o Netto nedskrivning af værdien i Combilent Gruppen med i alt 22,8 mio. kr. bestående af en nedskrivning i forbindelse med salget af selskabet på 25,0 mio. kr., og et udbytte på 2,2 mio. kr. o Nedskrivning af værdien i Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr., som følge af nye ledelses revurdering af indtjeningsforventningerne i de kommende år o Nedskrivning vedrørende øvrige porteføljeselskaber på 0,7 mio.kr. Moderselskabets ordinære administrationsomkostninger er reduceret med 39 % i forhold til samme periode sidste år Moderselskabets samlede likvider, før udbytte fra porteføljeselskaber, udgør 0,0 mio. kr. pr. 31. december Salget af Combilent gruppen giver et kontant provenu på 60,0 mio. kr., der er indbetalt i marts 2015 Deltaqs aktier har pr. 31. december 2014 en indre værdi på 31,8 kr. pr. aktie 4

6 Udvikling i porteføljeselskaberne Porteføljeselskabernes samlede omsætning i 2014 udgjorde 411,4 mio. kr. mod 394,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 4 %. Omsætningen er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele 2014 Porteføljeselskabernes samlede driftsoverskud (EBITDA) fratrukket nettoomkostningerne før renter og afskrivninger i moder- og holdingselskaberne udgjorde 27,7 mio. kr. mio. kr. i 2014 mod 33,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 17 %. Resultatet er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele 2014 Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start, hvilket bl.a. skyldes stigende råvarepriser. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,2 mio. kr. mod 22,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved året start, men tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold der var gældende i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af en ny fabrik og valutauro. Jeka Group har i 2014 opført en ny fabriksbygning i Lemvig, og har sammenlagt hele produktionen på denne adresse. Endvidere har selskabet fortsat udviklingen af nye produkter. Overordnet er det vurderingen at Jeka Group følger de lagte planer for selskabet Bollerup Jensen realiserede i 2014 en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved årets start, primært som følge af general vigende efterspørgsel i markedet. Selskabet har indsat en ny ledelse i 2014, der har præsenteret en ny strategiplan, der på længere sigt skal skabe vækst i selskabet ved udvikling af nye produkter og patenter. Udviklingen i Selskabet har i 2014 har ikke levet op til forventningerne Combilent realiserede i 2014 en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i Driftsoverskuddet er større end forventet ved årets start, og skyldes et øget aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Da Combilent Gruppen er solgt i 2015, vil den fremadrettet ikke længere indgå i Deltaq koncernen Forventninger Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for 2014 Deltaq forventer, at den samlede værdi af porteføljeselskaberne vil udvikle sig positivt i

7 DELTAQS BESTYRELSE & DIREKTION Formand: Medlem: Medlem: Medlem: Direktion: René Spogárd - Direktør for Spogárd Holding og René Spogárds Familieaktieselskab Medlem siden juni 2014 Uddannelse: HD-A CBS 1980 Tillidshverv: Bestyrelsesformand i Growth House A/S, Alternova A/S, Bollerup Jensen A/S og AQF Diversified A/S. Bestyrelsesmedlem i Spogard Holding A/S, René Spogárd Aktieselskab og Boligejendomme Fyn Kompetencer: Erfaring med international forretningsudvikling med fokus på opkøb- og fusionsmuligheder samt erfaring med køb- og salg af virksomheder Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Jakob Haldor Topsøe - Managing Partner i AMBROX Capital A/S Medlem siden november 2012 Uddannelse: HD-F Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Haldor Topsøe A/S, Haldor Topsøe Inc og Bollerup Jensen A/S Kompetencer: Mere end 20 års erfaring fra finansverdenen med fokus på aktiemarkederne, samt erfaring fra bestyrelsesarbejde i et af Danmarks største selskaber Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Claus Kongsted Nielsen - Partner i Kongsted & Thielsen I/S og Direktør i Anakin ApS Medlem siden november 2012 Uddannelse: Cand. Merc. Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for CMS Dental A/S, Ahpla ApS, Jeka Fish A/S, Cimbric A/S og Accessories Capital A/S Kompetencer: Har i mange år arbejdet med små og mellemstore virksomheder i Danmark med internationalt potentiale. Både som investor og som rådgiver. Mogens N. Skov - Adm. direktør i MNS Consult ApS Medlem siden juni 2007 Uddannelse: HD-R Handelshøjskolen i København 1981 Tillidshverv: Næstformand for bestyrelsen i TG Partners II P/S, TG Partners IV P/S og Conrad Nellemann og hustru Ingeborgs Fond Kompetencer: Erfaring med international forretningsudvikling med fokus på opkøbs- og fusionsmuligheder. Erfaring med bestyrelsesarbejde i større finansielle virksomheder Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Dennis Willer Adm. direktør i Deltaq a/s Medlem siden juni 2014 Uddannelse: HD-R Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Jeka Fish A/S, Cimbric A/S og Bollerup Jensen A/S Kompetencer: International ledelseserfaring indenfor ledelse, strategi, outsourcing, restrukturering, omkostningsstyring samt erfaring med køb- og salg af virksomheder. Har gennemført internationalt management buy-out, der efterfølgende i 2004 blev afhændet til en amerikansk kapitalfond. Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier 6

8 LEDELSESBERETNING Økonomisk udvikling Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de af EU godkendte International Financial Reporting Standards (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Moderselskabet Moderselskabet har i 2014 realiseret et underskud før skat på 62,8 mio. kr. og et underskud efter skat på 61,7 mio. kr. mod et underskud før skat på 112,1 mio. kr. og et underskud efter skat på 109,8 mio. kr. i Resultatet i 2014 er væsentligt påvirket af, at der er foretaget netto værdireguleringer af porteføljeselskaber på i alt 57,0 mio. kr. i 2014, som vedrører følgende: Netto nedskrivning af værdien i Combilent Gruppen med i alt 22,8 mio. kr. bestående af en nedskrivning i forbindelse med salget af selskabet på 25,0 mio. kr., og et udbytte på 2,2 mio. kr. Se endvidere afsnittet væsentlige begivenheder efter årets udløb på side 10 Nedskrivning af værdien i Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr., som følge af nye ledelses revurdering af indtjeningsforventningerne i de kommende år. Se endvidere afsnittet Bollerup Jensen på side 21 Nedskrivning på 0,4 mio. kr. som følge af salget af en ejendom og afvikling i Front Real Estate S.L Nedskrivning af mellemværende med Deltaq Management a/s på 0,3 mio. kr. Værdien af Jeka Group er fastholdt i Administrationsomkostninger udgjorde i 2014 i alt 5,6 mio. kr. mod 19,1 mio. kr. i Korrigeret for omkostninger af engangskarakter på 9,2 mio. kr. i 2013, er der tale om et fald i de ordinære administrationsomkostninger på 39 %. Udover værdireguleringerne og administrationsomkostninger består moderselskabets resultat af finansielle nettoudgifter på i alt 1,0 mio. kr. Resultatet anses for utilfredsstillende. Såfremt porteføljeselskaberne realiseres til den bogførte dagsværdi pr , vil dette ikke udløse performance fee i henhold til den indgåede aftale med de tidligere ejere af Deltaq Management. Moderselskabet har pr. 31. december 2014 samlede aktiver for i alt 144,0 mio. kr., hvoraf 0,0 mio. kr. udgøres af likvide beholdninger. Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december ,2 mio. kr. svarende til en soliditet på 77,2 %. Porteføljeselskabers omsætning og EBITDA Porteføljeselskabernes samlede omsætning i 2014 udgjorde 411,4 mio. kr. mod 394,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 4 %. Omsætningen er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele Porteføljeselskabernes samlede driftsoverskud (EBITDA) fratrukket nettoomkostningerne før renter og afskrivninger i moder- og holdingselskaberne udgjorde 27,7 mio. kr. mio. kr. i 2014 mod 33,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 17 %. Resultatet er inkl. Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele

9 Nye regnskabsregler fra og med 2014 I henhold til den nye IFRS 10 standard skal Deltaq som investeringsselskab fra og med 2014 ikke længere aflægge koncernregnskab, men alene aflægge regnskab for moderselskabet med fokus på værdiudviklingen i de enkelte porteføljeselskaber. Porteføljeselskabers omsætning og EBITDA DKK mio. Omsætning EBITDA Combilent-Gruppen 91,5 73,9 61,9 72,4 72,3 13,9 12,4 4,7 14,0 18,1 Bollerup Jensen 34,7 38,7 40,4 47,5 45,9 5,7 7,6 11,5 15,1 14,3 JEKA Fish inkl. Cimbric 285,2 282,3 257,2 281,6 227,6 13,1 22,5 (5,1) 13,2 13,3 Moderselskab, holdingselskaber Porteføljeselskaber (2014) i alt - - 0,1 - - (5,0) (9,0) (12,3) (12,6) (8,8) 411,4 394,9 359,6 401,5 345,8 27,7 33,5 (1,2) 29,7 36,9 Samtlige tilbageværende porteføljeselskaber har bidraget positivt til årets samlede driftsoverskud (EBITDA) på 27,7 mio. kr. Resultatet i skemaet er for de enkelte porteføljeselskaber vist inklusiv omkostningerne i de tilhørende holdingselskaber se koncernoversigt s. 12. Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start. niveau ved årets start, hvilket skyldtes stigende råvarepriser var generelt præget af en række udfordrende markedsvilkårene i forhold til i Råvarepriserne på både torsk og rejer steg. Store mængder af råvare købes ind i USD, hvorfor den stigende USD kurs var medvirkede til de stigende priser. Jeka Group har delvist kunnet afbøde effekten af ovenstående ved at tage større lagerpositioner hjem i starten af 2014, og ved at indgå terminskontrakter i USD. Samlet set har markedsforholdene dog medført et fald i afsætningen målt på mængder, og et fald i indtjeningen særligt i sidste halvdel af året. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,2 mio. kr. mod 22,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved året start, men tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af ny fabrik og valutauro. Jeka Group har i 2014 opført en ny fabriksbygning i Lemvig og har sammenlagt hele produktionen på denne adresse. Endvidere har selskabet fortsat udviklingen af nye produkter. Disse forhold forventes at påvirke indtjeningen positiv fremadrettet. Overordnet er det vurderingen at Jeka Group følger de lagte planer for selskabet Bollerup Jensen realiserede i 2014 en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved årets start, primært som følge af general vigende efterspørgsel i markedet. Selskabet har indsat en ny ledelse i 2014, der har præsenteret en ny strategiplan, der på længere sigt skal skabe vækst i selskabet ved udvikling af nye produkter og patenter. Udviklingen i Selskabet har i 2014 ikke levet op til forventningerne. 8

10 Bollerup har igennem 2014 arbejdet på at udvikle en række nye produkter inden for sæbesegmentet. Disse vil blive bragt på markedet i løbet af Ledelsen i Bollerup Jensen forventer en positiv indtjening fra disse i de kommende år, ligesom de øvrige udviklingsprojekter potentielt kan påvirke indtjeningen på længere sigt. Combilent realiserede i 2014 realiseret en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. Driftsoverskud (EBITDA) for 2014 blev 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i Aktivitetsniveauet i Combilent har været større i 2014 end forventet ved årets start og er steget i forhold til 2013, som følge af stigende efterspørgsel fra flere af selskabets større eksisterende kunder. Udviklingen og efterspørgslen i 2014 tyder på en vis vækst i det generelle TETRA marked. Driftsoverskuddet (EBITDA) var større end forventet ved årets start, og skyldes det øgede aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Da Combilent Gruppen er solgt, udgår den af Deltaq koncernen fra salgstidspunktet. Forretningsmæssig udvikling Deltaq forventer ikke at gennemføre flere opkøb har derfor været præget af den fortsatte driftsmæssige udvikling og tilpasning af de eksisterende porteføljeselskaber, herunder forberedelse af salget af Combilent Gruppen. Særlige risici Deltaq er et investeringsselskab, der specielt fokuserer på industrielle virksomheder, hvis primære aktiviteter er fordelt på forskellige forretningsområder. Gennem branchemæssig diversificering har koncernen søgt at opnå en spredning af den sædvanlige forretningsmæssige risiko, der knytter sig til enkelte forretningsområder. Forretningsområderne er blandt andet afhængige af bestemte råvarer og derved følsomme over for større udsving i råvarepriser, f.eks. priserne råglas, olier, frisk fisk, kobber, aluminium, m.v. Koncernen har primært aktiviteter placeret i Danmark, men har betydelig indkøb i, og eksport til, andre lande aktiviteter i fremmed valuta, som ikke i alle porteføljevirksomheder er afdækket via terminskontrakter. Renterisici Et stigende renteniveau udgør en potentiel risiko for Deltaq på længere sigt. Dette skyldes, at en del af forretningsmodellen inkluderer at finansiere porteføljeselskaberne med op til 50 % fremmedkapital til en lavere rente end det afkast, selskabet forventer at skabe på den investerede kapital i porteføljevirksomhederne gennem vækst og øget indtjening. Stigende renteniveauer vil dermed på længere sigt kunne medføre, at Deltaq bliver mindre konkurrencedygtig i forhold til potentielle industrielle konkurrenter, samt at Deltaqs afkast på investeringerne i porteføljevirksomhederne påvirkes negativt af højere finansieringsomkostninger. Salget af Combilent, og det deraf følgende kontante provenu, vil have en dæmpende effekt på renterisikoen. Risiko forbundet med økonomisk afmatning Deltaq vurderer løbende betydningen af den finansielle krise og den økonomiske afmatning på både kort og lang sigt. Uroen på de internationale kapitalmarkeder og den økonomiske afmatning har påvirket, og vil også i fremtiden påvirke, Deltaqs pris på finansiering af allerede foretagende investeringer kan øges som konsekvens af uroen. Situationen skaber potentielt et pres på virksomhedernes pris og således også på priserne for små og mellemstore virksomheder. Dette prispres kan medføre, at feltet af potentielle købere af Deltaqs porteføljeselskaber indsnævres, hvilket kan reducere Deltaqs mulighed for at afhænde sine porteføljevirksomheder til en attraktiv pris. 9

11 Som følge af markedsmæssige omstændigheder afledt af finanskrisen og den økonomiske afmatning risikerer Deltaqs porteføljeselskaber desuden at være ude af stand til at realisere de økonomiske og strategiske resultater, der har ligget til grund for investeringen på købstidspunktet. Derfor er der risiko for, at der må foretages nedskrivninger på investeringer foretaget i porteføljeselskaberne. Væsentlige begivenheder efter årets udløb Salg af Combilent Gruppen: Deltaq meddelte i Fondsbørsmeddelelse nr af 12. marts 2015, at Deltaq per denne dato havde solgt sin ejerandel på 72,86 % af porteføljeselskabet Combilent Gruppen til den svenske industrikoncern, Indutrade AB. Dette skete igennem salget af Deltaqs aktier i holdingselskabet, Deltaq Portefølje Holding 103 ApS. Som tidligere meddelt i fondsbørsmeddelelse nr af 22. december 2014, besluttede Deltaqs bestyrelse at indgå forhandlinger om et salg af Combilent Gruppen baseret på et konkret bud på selskabet. Efter købers due diligence resulterede dette i en endelig aftale på de vilkår, der var anført i buddet. Salgsprisen svarer ca. til en Enterprise Værdi (værdi på gældsfri basis) på 92,0 mio. kr. Deltaqs kontante nettoprovenu, efter handelsomkostninger, udgjorde 60,0 mio. kr. I forhold til seneste offentliggjorte perioderegnskab pr. 30. september 2014, medførte salget af Combilent Gruppen en nedskrivning på 25,0 mio. kr. Deltaq investerede i Combilent Gruppen i april Investeringen har givet et afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende. Baggrunden for salget af Combilent Gruppen er, at Deltaq har været majoritetsejer i Combilent Gruppen i næsten 6 år, hvorfor et salg på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med Deltaqs forretningsgrundlag. Salget styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at understøtte udviklingen i de øvrige porteføljeselskaber. Der er ikke indtruffet øvrige hændelser efter 31. december 2014, som har væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Kapitalberedskab Moderselskabet havde pr. 31. december 2014 en likvid behold på 0,0 mio. kr. samt en uudnyttede trækningsret på 1,2 mio. kr. Hertil kan lægges det kontante netto provenu (modtaget i 2015) på 60 mio. kr. for salget af Deltaqs ejerandel i Combilent Gruppen. Kapitalberedskabet vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre de lagte planer for

12 FORVENTNINGER TIL 2015 OG LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER I henhold til den nye IFRS 10 regnskabsstandard skal Deltaq, som investeringsselskab, ikke længere aflægge koncernregnskab fra og med 2014, men alene aflægge regnskab for moderselskabet med fokus på værdiudviklingen i de enkelte porteføljeselskaber. Udviklingen i porteføljeværdien beregnes som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og er udover de løbende resultater i de enkelte selskaber, også påvirket af forhold som det generelle renteniveau, særlige risikofaktorer, den langsigtede indtjeningsforventning mm. Som følge af dette vil Deltaqs overordnede forventningsudmelding alene rette sig mod den forventede udvikling i den samlede værdi af porteføljeselskaberne. Deltaq forventer, at den samlede porteføljeværdi vil udvikle sig positivt i Eventuelle frasalg kan ændre disse forventninger. Deltaq forventer fortsat at rapportere omkring den løbende resultatudvikling i de enkelte selskaber særskilt i ledelsesberetningen. Overordnede resultatforventninger til de enkelte selskaber vil ligeledes blive rapporteret. Langsigtet målsætning Det er Deltaqs målsætning over sin samlede forventede livscyklus på ca. 10 år at optimere værdien af den eksisterende portefølje af virksomheder. 11

13 KONCERNSTRUKTUR Deltaq a/s Deltaq Portefølje Holding I ApS 100% Deltaq Portefølje Holding II ApS 100% Deltaq Portefølje Holding III 100% Deltaq Management A/S 100% Deltaq Portefølje Holding IV ApS 100% Deltaq Portefølje Holding VI ApS 100% Deltaq Portefølje Holding 104 ApS 99% Jeka Fish Holding ApS 53% Bollerup Jensen A/S 100% Jeka Fish Holding 2 ApS 100% BJ 101 ApS 100% Jeka Fish A/S 100% BJ 1 ApS 100% Cimbric A/S 100% BJ 201 ApS 100% BJ 2 ApS 100% BJ 301 ApS 100% Preservation Technologies I/S 51% Risikohåndtering I Deltaq har ledelsen i de enkelte porteføljeselskaber ansvar for at identificere og håndtere konkrete risikoforhold inden for deres del af koncernen. De væsentligste risici bliver hver måned rapporteret til Deltaqs direktion og bestyrelse igennem skriftlig månedsrapportering, ligesom risikovurdering er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Deltaqs direktion er ansvarlig for den overordnede risikovurdering og for at afstemme denne med de overordnede strategier og politikker fastlagt af Deltaqs bestyrelse. Der er flere informationer om risikostyring og de væsentligste risikoforhold under afsnittet om god selskabsledelse i årsrapporten. Deltaq har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for God Selskabsledelse, jævnfør årsregnskabslovens 107 b, på selskabets hjemmeside - ance/corporategovernance2014.aspx 12

14 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) I Deltaqs porteføljeselskaber omsætter Deltaq sine politikker til handling på to forskellige niveauer i forbindelse med samfundsansvar (CSR) og menneskerettigheder: Strategisk Hvor det er relevant indarbejdes samfundsansvar som et bærende element i forretningsplanerne, såfremt dette måtte have værdi for selskabet. Det være sig f.eks. i Bollerup Jensen hvor en række innovationsprojekter har et klart miljømæssigt perspektiv, og hvor dette perspektiv i dag er den bærende drivkraft bag den forretningsudvikling der finder sted. Kommunikativt Som selskab i Danmark lever man naturligt op til retningslinjerne for samfundsansvar og menneskerettigheder, idet man driver sin forretning efter gældende lovgivning- og overenskomster. Det giver derfor ikke mening i et dansk regi at rapportere på brugen af børnearbejde eller bestikkelse. Deltaq arbejder derfor på at synliggøre de processer, der naturligt er en del af selskabernes hverdag, men som kan karakteriseres som en del af et samfundsansvar. Det kan f.eks. være sponsoreringen af en lokal håndboldklub, opsætningen af en hjertestarter til gavn for hele lokalområdet eller en positiv udvikling i medarbejdertilfredshed. Resultat for 2014 og forventninger til 2015 Deltaq har i 2014 arbejdet videre med udviklingen af selskabets politik for samfundsansvar og menneskerettigheder og konsolideret rapporteringen på området, så der således eksisterer fire års sammenhængende rapportering, som viser en tilfredsstillende udvikling og konkrete resultater. Det er vurderingen, at projekterne samlet set er værdiskabende for Deltaq. Målsætningen for 2015 er fortsat at forbedre målbarheden i rapporteringen. Deltaqs politik for samfundsansvar (CSR) Deltaq anerkender, at virksomheders aktiviteter har afgørende betydning for samfundets udvikling og vise versa. Deltaq forpligter sig til at sikre høje standarder inden for de vedtagne politikker for samfundsansvar som en forudsætning for god virksomhedsledelse i de selskaber, Deltaq har investeret i, og dermed efterfølgende fungerer som hovedaktionær. Deltaqs bestyrelse, ledelse, medarbejdere og rådgivere skal varetage deres opgaver i overensstemmelse med politikkens værdigrundlag. Det er Deltaqs politik at respektere og til fulde leve op til menneskerettighederne. Deltaq arbejder med virksomhedens og porteføljeselskabernes (Deltaq-koncernen) ansvar på baggrund af FN s Global Compact og dets ti principper (se efterfølgende og på Deltaq har valgt inden for de næste par år - at fokusere indsatsen på to områder med særlig relevans for Deltaqs porteføljeselskaber: Arbejdsmiljø: Et godt arbejdsmiljø omfatter anvendelse af principper for god arbejdshygiejne, substitution af farlige stoffer, udarbejdelse af arbejdsinstruktioner og sikkerhedsdatablade samt adgang til personlige værnemidler. Deltaq forudsætter, at porteføljeselskaberne etablerer et sikkerhedsudvalg med deltagelse af både ledelse og medarbejdere samt yder en ekstra indsats for opretholdelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø 13

15 Klimaforandringer: Deltaq opfordrer porteføljeselskaberne til at bidrage til at mindske klimaforandringerne samt gennemføre den nødvendige tilpasning, som anbefalet i de internationale klimaaftaler. Porteføljeselskaberne bør fokusere på deres væsentlige bidrag til klimaforandringer og overveje, hvordan disse kan reduceres, og aktivt styre deres påvirkning af miljøet, og træffe passende foranstaltninger, som kan forbedre deres miljøforhold. Miljøindsatsen skal være forebyggende og baseret på forsigtighedsprincippet Derudover forventes porteføljeselskaberne selv at identificere områder, som de ønsker at rette en særlig indsats mod. Fremgangsmåde & ansvar Deltaqs målsætninger inden for samfundsansvar skal være forankret i porteføljeselskabernes forretningsstrategi og skal tilpasses og integreres fuldt og helt i selskabernes daglige procedurer og drift og være i overensstemmelse med FN s Global Compact. Ansvarlig for Deltaqs politikker og retningslinjer inden for samfundsansvar: Bestyrelsesformand René Spogárd T

16 GOD SELSKABSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE (CG) Lovpligtig redegørelse fremgår i sin helhed på selskabets hjemmeside orporategovernance2014.aspx Bestyrelsen og direktionen i Deltaq betragter god selskabsledelse som et naturligt element i det at drive virksomhed. Det er bestyrelsens opfattelse, at Deltaq på alle væsentlige punkter lever op til NASDAQ OMX Copenhagens og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger til god selskabsledelse i Danmark. Deltaqs bestyrelse har ikke nedsat særskilte revisions-, vederlags-, ledelses-, og nomineringsudvalg, idet det er vurderingen, at det er optimalt for et selskab af Deltaqs størrelse, at den samlede bestyrelse varetager disse opgaver, dvs. at den samlede bestyrelse opererer som de enkelte udvalg. I takt med udviklingen af Deltaq vil der løbende blive taget stilling til udvalgenes sammensætning. Et flertal af bestyrelsens (og dermed udvalgenes) medlemmer er uafhængige. Deltaq har valgt at arbejde med mangfoldighed i bestyrelsen, så denne er sammensat bedst muligt ud fra de udfordringer, Deltaq står over for nu og i fremtiden. Deltaq vurderer, at aktionærernes interesser er bedst varetaget, såfremt mangfoldighed i kompetencer er til stede i bestyrelsen. Såfremt det kompetencemæssigt er muligt er det derfor besluttet, at der i bestyrelsessammensætningen i moderselskabet mindst skal indgå et kvindeligt generalforsamlingsvalgt medlem. Der er ikke fastlagt politikker for øvrige ledelsesniveauer, da der i selskabet ikke er ansatte ud over selskabets direktør og én medarbejder. Denne målsætning forventes opfyldt for Deltaqs bestyrelse inden for en periode på 3 år. Deltaq er endvidere af den opfattelse, at bestyrelsens sammensætning inklusive alderssammensætningen - på nuværende tidspunkt repræsenterer en bred vifte af relevante kompetencer inden for bl.a. strategi, ledelse, finansiering, jura, supply chain, mærkevaremarkedsføring og relevant ledelseserfaring. Kompetencer som er essentielle for Deltaqs udvikling fremover. Da bestyrelse i 2014 er reduceret til at bestå af fire personer, har Deltaq besluttet ikke at have en formel næstformand. Anbefaling følges i stedet ved at formanden har anbefalede tætte sparring med hele den resterede bestyrelse, der således er i stand til at fungere i tilfælde af formandens forfald. Det er Deltaqs vurdering, at de nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv i andre selskaber ikke hindrer dem i aktivt og loyalt at varetage arbejdet som bestyrelsesmedlem i Deltaq. Bestyrelsen gennemfører en selvevaluering hvert andet år, idet formanden gennemfører individuelle samtaler med hvert bestyrelsesmedlem ud fra et omfattende spørgeskema. Tilbagemelding og beslutning om forbedringstiltag gennemføres i plenum. Deltaq har besluttet ikke at etablere en central whistleblower-ordning i Deltaq-koncernen, begrundet i at Deltaqs porteføljeselskaber har en 15

17 størrelse hvor afstanden mellem ansatte, ledelse og bestyrelse er lille. En samlet gennemgang af Deltaqs stillingstagen til samtlige punkter i NASDAQ OMX Copenhagens og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside, ance/corporategovernance2014.aspx nye krav og standarder, der måtte blive implementeret, har bestyrelsen mindst én gang årligt God Selskabsledelse (CG) på dagsordenen. Bestyrelsen gennemgår og drøfter i den forbindelse den seneste udvikling i God Selskabsledelse, og de eventuelle konsekvenser dette måtte have i relation til samspillet mellem selskabet og dets interessenter. Da arbejdet med God Selskabsledelse (CG) er en proces, som kræver bestyrelsens stillingstagen til de 16

18 JEKA GROUP Jeka Group består af to selskaber - Jeka Fish A/S og Cimbric A/S. Jeka Fish er specialiseret i produktion af kvalitets fiskeprodukter af linefanget hvidfisk, der markedsføres som private label til et antal store eksportører og grossister i primært Sydeuropa, og med Cimbric brand til detailmarkederne i Danmark og en lang række af lande i Europa. Cimbric producerer skaldyrsprodukter, der markedsføres og sælges bredt til detailhandlen i Europa. Forretningsgrundlag Jeka Fish forarbejder linefanget hvidfisk fra bl.a. Stillehavet. Denne fangstmetode giver råvaren en uovertruffen kvalitet mht. farve, struktur, konsistens og holdbarhed. Jeka er anerkendt for sin udsøgte kvalitet og sit stærke OEM / Private label brand. Jeka Fish har igennem de seneste par år ændret i strategien, således at virksomheden ikke udelukkende arbejder med få store OEM/private label kunder på få markeder, men også arbejder med en række detailhandels- og food-service kunder på flere europæiske markeder. Jeka Group opkøbte i slutningen af 2010 Cimbric A/S i Sindal. Cimbric producerer rejer og andre skaldyr i lage samt forædler og pakker i MAP produktion (Modified Atmosphere Packaging). Med købet af Cimbric A/S fik Jeka Group bl.a. tilført nye produktionslinjer og ny teknologi samt de certificeringer og godkendelser, der er nødvendige for at agere på detail- og food-servicemarkedet. Jeka Groups produkter bliver markedsført under navnet Cimbric, med Jeka som subbrand, der dækker over gruppens OEM/private label produkter. Aktiviteter i har været præget af en række udfordrende markedsvilkårene i forhold til i Råvarepriserne for både torsk og rejer har været stigende. Endvidere købes store mængder af råvare ind i USD, hvorfor den stigende USD kurs har været medvirkede til stigende priser og generel usikkerhed i markedet. Jeka indgik i starten af året fastprisaftaler med en række større kunder, hvilket på den ene side gjorde, at selskabet kunne planlægge en stabil omsætning, men på den anden side medførte, at det tog længere tid at gennemføre de nødvendige prisstigninger, som følge af de stigende råvarepriser. Jeka har delvist kunnet afbøde effekten af ovenstående ved at tage større lagerpositioner hjem i starten af 2014, og ved at indgå terminskontrakter i USD. Samlet set har markedsforholdene dog medført et fald i afsætningen målt på mængder, og et fald i indtjeningen særligt i sidste halvdel af året. Jeka Group besluttede i 2014 at bygge en ny rejefabrik i Lemvig, og derved at sammenlægge begge selskaber på samme adresse. I denne forbindelse er den tidligere fabrik i Sindal afhændet. Selve flytningen og sammenlægningen blev gennemført i 2. kvartal Der har været en række indkøringsvanskeligheder ved flytningen, hvilket har påvirket resultatet negativt i 2014, men særligt henimod slutningen af året, har selskabet kunnet konstatere en positiv effekt af sammenlægningen. Dette har medført at Cimbric har påvirket indtjeningen positivt i 4. kvartal 2014, og forventes at gøre dette fremadrettet efter en række år med underskud. Jekas Groups ledelse arbejder kontinuerligt med at udvikle nye produkter til markedet, der passer ind i den bestående distribution. Produkter, der forventes at bidrage positivt til den fremadrettede indtjening. 17

19 Både Jeka Fish og Cimbric er involveret i en fogedsag med Jens Møller Products ApS omkring produktion af såkaldt Tangkaviar. Jeka Group fortsætter sagen i Sø- og Handelsretten og forbeholder sig alle rettigheder i den forbindelse, herunder kompensation for sagsomkostninger. Der har ikke været nyt i sagerne 2014, men disse forventes afgjort i løbet af Regnskabsmæssig udvikling Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start, hvilket bl.a. skyldes stigende råvarepriser. Det er ledelsens vurdering, at Jeka Group i 2014 har fastholdt sin markedsposition på hvidfisk produkter og formentlig set et mindre fald på rejemarkedet. Driftsresultatet (EBITDA) blev for 2014 et overskud på 13,2 mio. kr. mod et overskud på 22,7 mio. kr. i Resultatet var lavere end forventet ved året start, men vurderes at være tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af ny fabrik og valutauro. Målsætninger for og forventninger til JEKA Group i 2015 Jeka Group forventer i 2015 fortsat usikre markedsvilkår for både råvarepriser og for valutaudvikling. Dette kan potentielt påvirke udviklingen for året i både negativ og i positiv retning. Imidlertid er det ledelsens vurdering, at selskabet igennem det seneste år har fastholdt sin markedsposition, styrket sin produktivitet og reduceret sin omkostningsstruktur, bl.a. ved sammenlægningen af produktionerne i de to selskaber. Jeka Group står derfor godt rustet til Samlet set forventes en stigning i både omsætning og driftsresultat (EBITDA). 18

20 Fakta om Jeka Group Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: December 2009 Fiskeforædling International markeds- og produktudvikling Europa (ca. 85 % eksport-andel) Deltaq 53%, ledelse 23,5 %, andre 23,5 % Adm. direktør Halldór Arnarson Hovedkontor i Lemvig Claus Kongsted (formand), Toby Baxendale og Dennis Willer DKK 000 JEKA 2014 JEKA 2013 JEKA 2012 JEKA 2011 JEKA 2010 Nettoomsætning EBITDA (5.114) EBITDA i % 4,6 % 8,0 % (2,0 %) 4,7 % 5,8 % EBIT (9.869) Resultat før skat (17.761) (807) Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 19

21 20

22 BOLLERUP JENSEN Bollerup Jensen er en kemisk-teknisk produktionsvirksomhed, der producerer og sælger vandglas og rengøringsmidler. Selskabet har udtaget en række nye patenter indenfor såvel natrium- som kaliumbaseret vandglas og arbejder på at omsætte disse til nye produkter. Forretningsgrundlag Bollerup Jensen har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af natrium- og kaliumbaseret vandglas, samt af vaske- og rengøringsmidler, herunder primært sæbespåner og krystalsæbe til danske private label kunder. Vandglas er et rent naturprodukt med mange forskellige egenskaber og anvendelsesområder, f.eks. til oprensning af genbrugspapir, i produktion af vaskepulver samt som bindemiddel i varmebestandige plader. Desuden indgår en speciel type vandglas i produktionen af de brandhæmmende vinduer, der i stigende udstrækning erstatter de kendte løsninger som stålarmerede glas og solide betonvægge. Omkring 50 % af omsætningen af vandglas og afledte produkter eksporteres til de nære Europæiske markeder samt i mindre grad til Asien. Bollerup Jensen realiserer løbende en sund og stabil indtjening, og har endvidere fastlagt en strategi, der sideløbende med at udvikle de eksisterende forretningsområder, skal etablere et grundlag for en målrettet satsning på teknologiudvikling og patenteringer af en række af nye grønne og miljøvenlige anvendelsesmuligheder for vandglas. Denne udviklingsproces skal sikre, at virksomheden bliver mindre afhængig af enkelte branchers økonomiske klima og generelt udvide selskabets indtjeningsgrundlag. Et af udviklingsprojekterne, inden for anvendelse af vandglas til trykimprægnering af træ, ejes i fællesskab med Frøslev Træ. Dette samarbejde er i 2014 formaliseret i et fælles interessentskab. Aktiviteter i 2014 Bollerup Jensen har i 2014, og i lighed med tidligere år, haft fortsat fokus på at udbygge samarbejdet med en række store kunder, og sikre længerevarende volumenkontrakter baseret på Just in Time leverancer, for på den måde at forstærke kunderelationen. Desuden har selskabet arbejdet intensivt med udvikling af en række afledte anvendelsesmuligheder af den eksisterende vandglas. Frode Dale blev udnævnt til ny administrerende direktør pr. 1. juli Selskabet har endvidere lavet en række ændringer i bestyrelsens sammensætning, og René Spogárd tiltrådte som ny bestyrelsesformand i Den nye ledelse har i 2014 udarbejdet en ny strategiplan for selskabets udvikling i de kommende tre år. Elementerne i denne er bl.a.: Selskabets basisindtjening er under den finansielle krise faldet, herunder særligt fra 2012 til Der var forventet en positiv udvikling i 2014, som ikke blev realiseret. På denne baggrund, og på baggrund af den løbende dialog med kunder og andre forretningsforbindelser, er det p.t. vanskeligt at budgetterer med væsentlig vækst i basisindtjeningen Bollerup Jensen har igennem de senere år forsket i udvikling af en række afledte anvendelsesmuligheder (og nye produkter) baseret på vandglas. Selvom disse udviklingsog patenteringsprojekter generelt har udviklet sig planmæssigt, er det fortsat usikkert om udviklingen vil resultere i konkrete kommercielle produkter eller ydelser. Ledelsen forventer tidligst at disse udviklingsprojekter vil bidrage til Selskabets indtjening i

23 Selskabet har igennem 2014 arbejdet på at udvikle en række nye produkter inden for sæbesegmentet. Disse vil blive bragt på markedet i løbet af Ledelsen i Bollerup Jensen forventer en positiv indtjeningsbidrag fra disse i de kommende år Regnskabsmæssig udvikling Bollerup Jensen har i 2014 realiseret en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i 2013, svarende til en tilbagegang på ca. 10 %. Omsætningen er lavere end forventet ved årets start. Deltaqs bestyrelse besluttede på denne baggrund (se Fondsbørsmeddelelse nr ) at reducere de indtjeningsforventninger, der lå til grund for værdiansættelsen af Bollerup Jensen. Årsagen til dette skyldtes dels at den primære basisindtjening fra kendte produkter er faldet de seneste år og dels at væksten de kommende år primært forventes at komme fra udviklingsprojekterne og de nye produkter i sæbesegmentet. Da ingen af den to sidstnævnte p.t. er introduceret på markedet er der usikkerhed om indtjeningspotentialet i disse. Dette resulterede i en nedskrivningen af værdien af Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr. i Der blev i 2014 realiseret et driftsoverskud (EBITDA) på 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i 2013, svarende til en tilbagegang på ca. 26 %. Resultatet var lavere end forventet ved årets start. Målsætninger for og forventninger til Bollerup Jensen A/S i 2015 Selskabet vil i 2015 og fremefter arbejde med målsætningerne i den nye strategiplan, der skal øge aktivitetsniveauet i selskabet, hvorfor der i 2015 forventes en positiv udvikling i omsætning og driftsindtjening (EBITDA). Derudover vil der fortsat være fokus på den igangsatte teknologiudvikling, og selskabet vil fortsætte patentstrategien i de kommende år. 22

24 Fakta om Bollerup Jensen A/S Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: September 2009 Produktion af vaske- og rengøringsmidler samt vandglas Konsolidering af indtjening Danmark, europæiske nærmarkeder og Asien Deltaq 99 %, Øvrige 1 % Adm. direktør Frode Dale Hovedkontor i Aadum, Tarm René Spogárd(formand), Jakob Haldor Topsøe og Dennis Willer DKK 000 BJ 2014 BJ 2013 BJ 2012 BJ 2011 BJ 2010 Nettoomsætning EBITDA EBITDA i % 16,4 % 19,9 % 28.5 % 31,7 % 31,2 % EBIT Resultat før skat Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 23

25 24

26 COMBILENT GROUP Forretningsgrundlag Combilent har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af komponenter til trådløse kommunikationsløsninger - primært til TETRAnettet. TETRA-nettet, som er underlagt store krav til sikkerhed, pålidelighed og driftsstabilitet, anvendes i mere end 100 lande, primært i Europa og Asien, til lukkede kommunikationssystemer til eksempelvis forsvaret, politiet samt beredskabstjenester. Som den førende udbyder på nicheområdet for combinere, filtre og antenneforstærkere, der udgør vitale delkomponenter i basestationer til TETRAnetværk, er Combilent sammen med sine OEMkunder stærkt positioneret til at tage del i de kommende års globale udbygning af lokale lukkede netværk. For at udvide sine markedsmuligheder har Combilent i den seneste periode tilpasset en række af sine produkter til en konkurrerende standard P25 også kaldet APCO, der er dominerende i Nordog Sydamerika. Selskabet har hovedkvarter i Allerød, hvor man har samlet alle kernekompetencer inden for forskning og udvikling, test samt slutmontage af selskabets højkvalitetsprodukter. Den største del af produktionen er outsourcet til eksterne partnere i Kina og en række europæiske lande. Combilent har datterselskaber i Kina Beijing Combilent Telecom Technology Co. Ltd., der fungerer som logistik og forretnings-/salgspartner for Combilent, og i USA Combilent USA Inc., der fungerer som salgs- og produktionsselskab. Aktiviteter i 2014 Aktivitetsniveauet i Combilent har været større i 2014 end forventet ved årets start og er steget i forhold til 2013, som følge af stigende efterspørgsel fra flere af selskabets større eksisterende kunder. Udviklingen og efterspørgslen i 2014 tyder på en vis vækst i det generelle TETRA-marked, selvom markedet er meget afhængig af større landeprojekter, der kan variere fra år til år. Det er Selskabets ledelses vurdering at Selskabet fastholder sin høje markedsandel på TETRAmarkedet. Deltaq har pr. 12. marts 2015 solgt sin ejerandel i Combilent Gruppen (se afsnittet Begivenheder efter årets udløb ). Regnskabsmæssig udvikling Combilent har i 2014 realiseret en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. svarende til en stigning på ca. 24 %. 100 % af omsætningen er eksportrelateret. Omsætningen er højere end forventet ved årets start. Der blev i 2014 realiseret et driftsoverskud (EBITDA) på 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i 2013, svarende til en stigning på ca. 10 %. Driftsoverskuddet er større end forventet ved årets start, og skyldes det øgede aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Målsætninger for og forventninger til Combilent Group 2015 Da Combilent Gruppen er solgt, vil den ikke længere indgå i Deltaq koncernen. 25

27 Fakta om Combilent Group Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: April 2009 Komponenter til trådløs kommunikation International markedsudvikling Europa, Asien og Sydamerika (som OEM leverandør) Deltaq 72,9 %, ledelse 27,1 % Adm. direktør Claus Dall-Hansen og Salgsdirektør Jesper Trier Hovedkontor i Allerød Ole Niss (formand), Michel Hertz, Claus Kongsted og Dennis Willer DKK 000 Combilent 2014 Combilent 2013 Combilent 2012 Combilent 2011 Combilent 2010 Nettoomsætning EBITDA EBITDA i % 15,0 % 16,9 % 7,9 % 19,4 % 15,7 % EBIT (364) Resultat før skat (1.526) Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 26

28 27

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere