Hovedtal t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedtal. 2014 2013 2012 2011 2010 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr"

Transkript

1

2 Hovedtal t.kr Værdiregulering af datterselskaber (56.957) (92.124) (47.482) (49.803) EBITDA (61.799) ( ) (59.026) (57.456) Resultat af primær drift (EBIT) (61.809) ( ) (59.059) (57.489) Resultat af finansielle poster (1.008) (963) Resultat før skat (62.817) ( ) (55.162) (52.175) Årets resultat (61.652) ( ) (53.800) (50.969) Likvide beholdninger Aktiver i alt Egenkapital Nøgletal Egenkapitalforrentning (%) (57,86) (98,58) (17,96) (14,48) 9,51 Finansiel gearing (%) 98,64 105,79 99,96 106,71 93,41 Udestående antal aktier Resultat pr. aktie (EPS) (17,64) (31,42) (17,12) (16,22) 10,90 Indre værdi pr. aktie 31,8 49,5 86,8 103,9 120,1 Børskurs pr. 31. december Gennemsnitlige antal ansatte i koncernen

3 INDHOLD INDHOLD 2 FORORD 3 ÅRETS HOVEDPUNKTER 4 DELTAQS BESTYRELSE & DIREKTION 6 LEDELSESBERETNING 7 FORVENTNINGER TIL 2015 OG LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER 11 KONCERNSTRUKTUR 12 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) 13 GOD SELSKABSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE (CG) 15 JEKA GROUP 17 BOLLERUP JENSEN 21 COMBILENT GROUP 25 LEDELSESFORHOLD I DELTAQ 28 AKTIONÆRFORHOLD 29 BESTYRELSE OG DIREKTION 31 LEDELSESPÅTEGNING 32 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER 33 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 35 AKTIVER 36 PASSIVER 37 EGENKAPITALOPGØRELSE 38 PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR NOTEOVERSIGT 40 NOTER 41 2

4 FORORD For Deltaq blev 2014 endnu et år med lav vækst og deraf følgende hård priskonkurrence på de fleste af de markeder, selskabets tre porteføljeselskaber er aktive på. Selvom 2014 startede ganske positivt indebar den fortsatte lavkonjunktur og årets store ændringer på valutamarkederne store udfordringer for flere af selskaberne. Især udviklingen i USD har haft betydning. Den samlede udvikling i omsætning og driftsresultat (EBITDA) har derfor ikke levet op til forventningerne og i lyset heraf har Deltaq i løbet af året valgt at nedskrive værdierne i to af porteføljeselskaberne: Bollerup-Jensen og Combilent Gruppen og herved realiseret et underskud på 61,7 mio. kr. Nedskrivningen i Combilent Gruppen blev foretaget som en konsekvens af salget af dette selskab. Der var imidlertid variationer imellem porteføljeselskabernes resultatudvikling i 2014, idet Combilent Gruppen realiserede en betydelig vækst og en stigende indtjening, mens indtjeningen faldt i Jeka Group og Bollerup Jensen. Alle porteføljeselskaberne havde positiv indtjening. Deltaq har i de seneste år arbejdet med at tilpasse porteføljevirksomhederne til de fremtidige markedsvilkår, bl.a. ved at investere i udvikling af nye produkter, nye produktionsfaciliteter og nye markeder. For fortsat at kunne støtte finansielt op om porteføljeselskaberne, besluttede Deltaq at iværksætte en salgsproces for Combilent Gruppen, som har udvist vækst i indtjeningen de sidste to år, og dermed var klar til et ejerskifte. Dette bevirkede, at Deltaq i slutningen af 2014 modtog et bud på Combilent Gruppen. Til trods for at salget af Combilent Gruppen medførte en nedskrivning i forhold til den bogførte værdi, gav salget et samlet afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende. Salget af Combilent Gruppen styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at investere fremadrettet i de øvrige porteføljeselskaber, der efter salget af Combilent består af Bollerup Jensen og Jeka Group. Begge selskaber har i 2014 iværksat en række tiltag, som forventes at give vækst i omsætning og indtjening på mellemlangt sigt. Baseret på de investeringer, der er foretaget i de resterende porteføljeselskaber i 2014, sammenholdt med den styrkede finansielle position, forventer Deltaq at kunne øge værdien af de tilbageværende porteføljeselskaber i

5 ÅRETS HOVEDPUNKTER Deltaq har i 2014 haft fokus på udvikling og drift af den eksisterende portefølje Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr havde den nye ledelse i Bollerup Jensen, i forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategiplan, dels nedjusteret forventningerne til væksten i selskabets basisindtjening i de kommende år, og dels vurderet at en potentiel kommercialisering af selskabets udviklingsprojekter tidligst vil kunne bidrage til indtjeningen i På denne baggrund besluttede Deltaqs bestyrelse, at foretage en nedskrivning på 33,5 mio. kr. af selskabet Som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr indgik Deltaq i december 2014 i forhandlinger om et salg af porteføljeselskabet Combilent Gruppen. Baggrunden for beslutningen om at indlede forhandlinger om et salg af Combilent Gruppen var, at Deltaq havde været majoritetsejer i Combilent Gruppen i næsten 6 år, hvorfor et salg var i overensstemmelse med Deltaqs forretningsgrundlag Salget af Combilent blev, som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr , efterfølgende gennemført den 12. marts Salgsprisen udgjorde ca. 92 mio. kr. på gældsfri basis (Enterprise Værdi) for 100 % af selskabets. Deltaqs kontante provenu udgjorde 60,0 mio. kr. I forhold til seneste offentliggjorte perioderegnskab pr. 30. september 2014, medførte salget af Combilent Gruppen en nedskrivning på. 25,0 mio. kr. Til trods for nedskrivningen har investeringen i Combilent Gruppen givet et samlet afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende Salget af Combilent Gruppen styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at understøtte udviklingen i de øvrige porteføljeselskaber Deltaqs fremadrettede aktivitet vil i de kommende år være fokuseret på at udvikle den eksisterende portefølje med henblik på at frasælge denne, når dette er strategisk rigtigt og attraktivt. Deltaq har en portefølje på i alt to forskellige virksomheder Moderselskab Deltaq har i 2014 realiseret et resultat før skat på -62,8 mio. kr. Deltaqs porteføljeselskaber forventes at udlodde et samlet udbytte for 2014 på 64,0 mio. kr. inkl. provenuet fra salget af Combilent, der anvendes dels til gældsnedbringelse og dels til udbytte til moderselskabet Der er foretaget netto værdireguleringer af porteføljeselskaber på 57,0 mio. kr. i 2014, som vedrører følgende: o Netto nedskrivning af værdien i Combilent Gruppen med i alt 22,8 mio. kr. bestående af en nedskrivning i forbindelse med salget af selskabet på 25,0 mio. kr., og et udbytte på 2,2 mio. kr. o Nedskrivning af værdien i Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr., som følge af nye ledelses revurdering af indtjeningsforventningerne i de kommende år o Nedskrivning vedrørende øvrige porteføljeselskaber på 0,7 mio.kr. Moderselskabets ordinære administrationsomkostninger er reduceret med 39 % i forhold til samme periode sidste år Moderselskabets samlede likvider, før udbytte fra porteføljeselskaber, udgør 0,0 mio. kr. pr. 31. december Salget af Combilent gruppen giver et kontant provenu på 60,0 mio. kr., der er indbetalt i marts 2015 Deltaqs aktier har pr. 31. december 2014 en indre værdi på 31,8 kr. pr. aktie 4

6 Udvikling i porteføljeselskaberne Porteføljeselskabernes samlede omsætning i 2014 udgjorde 411,4 mio. kr. mod 394,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 4 %. Omsætningen er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele 2014 Porteføljeselskabernes samlede driftsoverskud (EBITDA) fratrukket nettoomkostningerne før renter og afskrivninger i moder- og holdingselskaberne udgjorde 27,7 mio. kr. mio. kr. i 2014 mod 33,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 17 %. Resultatet er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele 2014 Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start, hvilket bl.a. skyldes stigende råvarepriser. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,2 mio. kr. mod 22,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved året start, men tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold der var gældende i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af en ny fabrik og valutauro. Jeka Group har i 2014 opført en ny fabriksbygning i Lemvig, og har sammenlagt hele produktionen på denne adresse. Endvidere har selskabet fortsat udviklingen af nye produkter. Overordnet er det vurderingen at Jeka Group følger de lagte planer for selskabet Bollerup Jensen realiserede i 2014 en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved årets start, primært som følge af general vigende efterspørgsel i markedet. Selskabet har indsat en ny ledelse i 2014, der har præsenteret en ny strategiplan, der på længere sigt skal skabe vækst i selskabet ved udvikling af nye produkter og patenter. Udviklingen i Selskabet har i 2014 har ikke levet op til forventningerne Combilent realiserede i 2014 en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i Driftsoverskuddet er større end forventet ved årets start, og skyldes et øget aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Da Combilent Gruppen er solgt i 2015, vil den fremadrettet ikke længere indgå i Deltaq koncernen Forventninger Det indstilles til generalforsamlingen, at der ikke betales udbytte for 2014 Deltaq forventer, at den samlede værdi af porteføljeselskaberne vil udvikle sig positivt i

7 DELTAQS BESTYRELSE & DIREKTION Formand: Medlem: Medlem: Medlem: Direktion: René Spogárd - Direktør for Spogárd Holding og René Spogárds Familieaktieselskab Medlem siden juni 2014 Uddannelse: HD-A CBS 1980 Tillidshverv: Bestyrelsesformand i Growth House A/S, Alternova A/S, Bollerup Jensen A/S og AQF Diversified A/S. Bestyrelsesmedlem i Spogard Holding A/S, René Spogárd Aktieselskab og Boligejendomme Fyn Kompetencer: Erfaring med international forretningsudvikling med fokus på opkøb- og fusionsmuligheder samt erfaring med køb- og salg af virksomheder Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Jakob Haldor Topsøe - Managing Partner i AMBROX Capital A/S Medlem siden november 2012 Uddannelse: HD-F Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Haldor Topsøe A/S, Haldor Topsøe Inc og Bollerup Jensen A/S Kompetencer: Mere end 20 års erfaring fra finansverdenen med fokus på aktiemarkederne, samt erfaring fra bestyrelsesarbejde i et af Danmarks største selskaber Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Claus Kongsted Nielsen - Partner i Kongsted & Thielsen I/S og Direktør i Anakin ApS Medlem siden november 2012 Uddannelse: Cand. Merc. Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for CMS Dental A/S, Ahpla ApS, Jeka Fish A/S, Cimbric A/S og Accessories Capital A/S Kompetencer: Har i mange år arbejdet med små og mellemstore virksomheder i Danmark med internationalt potentiale. Både som investor og som rådgiver. Mogens N. Skov - Adm. direktør i MNS Consult ApS Medlem siden juni 2007 Uddannelse: HD-R Handelshøjskolen i København 1981 Tillidshverv: Næstformand for bestyrelsen i TG Partners II P/S, TG Partners IV P/S og Conrad Nellemann og hustru Ingeborgs Fond Kompetencer: Erfaring med international forretningsudvikling med fokus på opkøbs- og fusionsmuligheder. Erfaring med bestyrelsesarbejde i større finansielle virksomheder Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier Dennis Willer Adm. direktør i Deltaq a/s Medlem siden juni 2014 Uddannelse: HD-R Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Jeka Fish A/S, Cimbric A/S og Bollerup Jensen A/S Kompetencer: International ledelseserfaring indenfor ledelse, strategi, outsourcing, restrukturering, omkostningsstyring samt erfaring med køb- og salg af virksomheder. Har gennemført internationalt management buy-out, der efterfølgende i 2004 blev afhændet til en amerikansk kapitalfond. Aktiebesiddelser i Deltaq a/s: stk. aktier 6

8 LEDELSESBERETNING Økonomisk udvikling Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de af EU godkendte International Financial Reporting Standards (IFRS) samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. Moderselskabet Moderselskabet har i 2014 realiseret et underskud før skat på 62,8 mio. kr. og et underskud efter skat på 61,7 mio. kr. mod et underskud før skat på 112,1 mio. kr. og et underskud efter skat på 109,8 mio. kr. i Resultatet i 2014 er væsentligt påvirket af, at der er foretaget netto værdireguleringer af porteføljeselskaber på i alt 57,0 mio. kr. i 2014, som vedrører følgende: Netto nedskrivning af værdien i Combilent Gruppen med i alt 22,8 mio. kr. bestående af en nedskrivning i forbindelse med salget af selskabet på 25,0 mio. kr., og et udbytte på 2,2 mio. kr. Se endvidere afsnittet væsentlige begivenheder efter årets udløb på side 10 Nedskrivning af værdien i Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr., som følge af nye ledelses revurdering af indtjeningsforventningerne i de kommende år. Se endvidere afsnittet Bollerup Jensen på side 21 Nedskrivning på 0,4 mio. kr. som følge af salget af en ejendom og afvikling i Front Real Estate S.L Nedskrivning af mellemværende med Deltaq Management a/s på 0,3 mio. kr. Værdien af Jeka Group er fastholdt i Administrationsomkostninger udgjorde i 2014 i alt 5,6 mio. kr. mod 19,1 mio. kr. i Korrigeret for omkostninger af engangskarakter på 9,2 mio. kr. i 2013, er der tale om et fald i de ordinære administrationsomkostninger på 39 %. Udover værdireguleringerne og administrationsomkostninger består moderselskabets resultat af finansielle nettoudgifter på i alt 1,0 mio. kr. Resultatet anses for utilfredsstillende. Såfremt porteføljeselskaberne realiseres til den bogførte dagsværdi pr , vil dette ikke udløse performance fee i henhold til den indgåede aftale med de tidligere ejere af Deltaq Management. Moderselskabet har pr. 31. december 2014 samlede aktiver for i alt 144,0 mio. kr., hvoraf 0,0 mio. kr. udgøres af likvide beholdninger. Moderselskabets egenkapital udgjorde pr. 31. december ,2 mio. kr. svarende til en soliditet på 77,2 %. Porteføljeselskabers omsætning og EBITDA Porteføljeselskabernes samlede omsætning i 2014 udgjorde 411,4 mio. kr. mod 394,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til en stigning på 4 %. Omsætningen er inklusiv Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele Porteføljeselskabernes samlede driftsoverskud (EBITDA) fratrukket nettoomkostningerne før renter og afskrivninger i moder- og holdingselskaberne udgjorde 27,7 mio. kr. mio. kr. i 2014 mod 33,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Dette svarer til et fald på 17 %. Resultatet er inkl. Combilent Gruppen, der var ejet igennem hele

9 Nye regnskabsregler fra og med 2014 I henhold til den nye IFRS 10 standard skal Deltaq som investeringsselskab fra og med 2014 ikke længere aflægge koncernregnskab, men alene aflægge regnskab for moderselskabet med fokus på værdiudviklingen i de enkelte porteføljeselskaber. Porteføljeselskabers omsætning og EBITDA DKK mio. Omsætning EBITDA Combilent-Gruppen 91,5 73,9 61,9 72,4 72,3 13,9 12,4 4,7 14,0 18,1 Bollerup Jensen 34,7 38,7 40,4 47,5 45,9 5,7 7,6 11,5 15,1 14,3 JEKA Fish inkl. Cimbric 285,2 282,3 257,2 281,6 227,6 13,1 22,5 (5,1) 13,2 13,3 Moderselskab, holdingselskaber Porteføljeselskaber (2014) i alt - - 0,1 - - (5,0) (9,0) (12,3) (12,6) (8,8) 411,4 394,9 359,6 401,5 345,8 27,7 33,5 (1,2) 29,7 36,9 Samtlige tilbageværende porteføljeselskaber har bidraget positivt til årets samlede driftsoverskud (EBITDA) på 27,7 mio. kr. Resultatet i skemaet er for de enkelte porteføljeselskaber vist inklusiv omkostningerne i de tilhørende holdingselskaber se koncernoversigt s. 12. Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start. niveau ved årets start, hvilket skyldtes stigende råvarepriser var generelt præget af en række udfordrende markedsvilkårene i forhold til i Råvarepriserne på både torsk og rejer steg. Store mængder af råvare købes ind i USD, hvorfor den stigende USD kurs var medvirkede til de stigende priser. Jeka Group har delvist kunnet afbøde effekten af ovenstående ved at tage større lagerpositioner hjem i starten af 2014, og ved at indgå terminskontrakter i USD. Samlet set har markedsforholdene dog medført et fald i afsætningen målt på mængder, og et fald i indtjeningen særligt i sidste halvdel af året. Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 13,2 mio. kr. mod 22,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved året start, men tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af ny fabrik og valutauro. Jeka Group har i 2014 opført en ny fabriksbygning i Lemvig og har sammenlagt hele produktionen på denne adresse. Endvidere har selskabet fortsat udviklingen af nye produkter. Disse forhold forventes at påvirke indtjeningen positiv fremadrettet. Overordnet er det vurderingen at Jeka Group følger de lagte planer for selskabet Bollerup Jensen realiserede i 2014 en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i Driftsoverskuddet (EBITDA) for 2014 blev 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i Resultatet er lavere end forventet ved årets start, primært som følge af general vigende efterspørgsel i markedet. Selskabet har indsat en ny ledelse i 2014, der har præsenteret en ny strategiplan, der på længere sigt skal skabe vækst i selskabet ved udvikling af nye produkter og patenter. Udviklingen i Selskabet har i 2014 ikke levet op til forventningerne. 8

10 Bollerup har igennem 2014 arbejdet på at udvikle en række nye produkter inden for sæbesegmentet. Disse vil blive bragt på markedet i løbet af Ledelsen i Bollerup Jensen forventer en positiv indtjening fra disse i de kommende år, ligesom de øvrige udviklingsprojekter potentielt kan påvirke indtjeningen på længere sigt. Combilent realiserede i 2014 realiseret en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. Driftsoverskud (EBITDA) for 2014 blev 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i Aktivitetsniveauet i Combilent har været større i 2014 end forventet ved årets start og er steget i forhold til 2013, som følge af stigende efterspørgsel fra flere af selskabets større eksisterende kunder. Udviklingen og efterspørgslen i 2014 tyder på en vis vækst i det generelle TETRA marked. Driftsoverskuddet (EBITDA) var større end forventet ved årets start, og skyldes det øgede aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Da Combilent Gruppen er solgt, udgår den af Deltaq koncernen fra salgstidspunktet. Forretningsmæssig udvikling Deltaq forventer ikke at gennemføre flere opkøb har derfor været præget af den fortsatte driftsmæssige udvikling og tilpasning af de eksisterende porteføljeselskaber, herunder forberedelse af salget af Combilent Gruppen. Særlige risici Deltaq er et investeringsselskab, der specielt fokuserer på industrielle virksomheder, hvis primære aktiviteter er fordelt på forskellige forretningsområder. Gennem branchemæssig diversificering har koncernen søgt at opnå en spredning af den sædvanlige forretningsmæssige risiko, der knytter sig til enkelte forretningsområder. Forretningsområderne er blandt andet afhængige af bestemte råvarer og derved følsomme over for større udsving i råvarepriser, f.eks. priserne råglas, olier, frisk fisk, kobber, aluminium, m.v. Koncernen har primært aktiviteter placeret i Danmark, men har betydelig indkøb i, og eksport til, andre lande aktiviteter i fremmed valuta, som ikke i alle porteføljevirksomheder er afdækket via terminskontrakter. Renterisici Et stigende renteniveau udgør en potentiel risiko for Deltaq på længere sigt. Dette skyldes, at en del af forretningsmodellen inkluderer at finansiere porteføljeselskaberne med op til 50 % fremmedkapital til en lavere rente end det afkast, selskabet forventer at skabe på den investerede kapital i porteføljevirksomhederne gennem vækst og øget indtjening. Stigende renteniveauer vil dermed på længere sigt kunne medføre, at Deltaq bliver mindre konkurrencedygtig i forhold til potentielle industrielle konkurrenter, samt at Deltaqs afkast på investeringerne i porteføljevirksomhederne påvirkes negativt af højere finansieringsomkostninger. Salget af Combilent, og det deraf følgende kontante provenu, vil have en dæmpende effekt på renterisikoen. Risiko forbundet med økonomisk afmatning Deltaq vurderer løbende betydningen af den finansielle krise og den økonomiske afmatning på både kort og lang sigt. Uroen på de internationale kapitalmarkeder og den økonomiske afmatning har påvirket, og vil også i fremtiden påvirke, Deltaqs pris på finansiering af allerede foretagende investeringer kan øges som konsekvens af uroen. Situationen skaber potentielt et pres på virksomhedernes pris og således også på priserne for små og mellemstore virksomheder. Dette prispres kan medføre, at feltet af potentielle købere af Deltaqs porteføljeselskaber indsnævres, hvilket kan reducere Deltaqs mulighed for at afhænde sine porteføljevirksomheder til en attraktiv pris. 9

11 Som følge af markedsmæssige omstændigheder afledt af finanskrisen og den økonomiske afmatning risikerer Deltaqs porteføljeselskaber desuden at være ude af stand til at realisere de økonomiske og strategiske resultater, der har ligget til grund for investeringen på købstidspunktet. Derfor er der risiko for, at der må foretages nedskrivninger på investeringer foretaget i porteføljeselskaberne. Væsentlige begivenheder efter årets udløb Salg af Combilent Gruppen: Deltaq meddelte i Fondsbørsmeddelelse nr af 12. marts 2015, at Deltaq per denne dato havde solgt sin ejerandel på 72,86 % af porteføljeselskabet Combilent Gruppen til den svenske industrikoncern, Indutrade AB. Dette skete igennem salget af Deltaqs aktier i holdingselskabet, Deltaq Portefølje Holding 103 ApS. Som tidligere meddelt i fondsbørsmeddelelse nr af 22. december 2014, besluttede Deltaqs bestyrelse at indgå forhandlinger om et salg af Combilent Gruppen baseret på et konkret bud på selskabet. Efter købers due diligence resulterede dette i en endelig aftale på de vilkår, der var anført i buddet. Salgsprisen svarer ca. til en Enterprise Værdi (værdi på gældsfri basis) på 92,0 mio. kr. Deltaqs kontante nettoprovenu, efter handelsomkostninger, udgjorde 60,0 mio. kr. I forhold til seneste offentliggjorte perioderegnskab pr. 30. september 2014, medførte salget af Combilent Gruppen en nedskrivning på 25,0 mio. kr. Deltaq investerede i Combilent Gruppen i april Investeringen har givet et afkast på 1,85 gange pengene igen, svarende til et årligt afkast på 14,3 %, hvilket bestyrelsen i Deltaq finder tilfredsstillende. Baggrunden for salget af Combilent Gruppen er, at Deltaq har været majoritetsejer i Combilent Gruppen i næsten 6 år, hvorfor et salg på nuværende tidspunkt er i overensstemmelse med Deltaqs forretningsgrundlag. Salget styrker Deltaqs finansielle position betydeligt, og øger Deltaqs mulighed for at understøtte udviklingen i de øvrige porteføljeselskaber. Der er ikke indtruffet øvrige hændelser efter 31. december 2014, som har væsentlig betydning for koncernens finansielle stilling eller fremtidsudsigter. Kapitalberedskab Moderselskabet havde pr. 31. december 2014 en likvid behold på 0,0 mio. kr. samt en uudnyttede trækningsret på 1,2 mio. kr. Hertil kan lægges det kontante netto provenu (modtaget i 2015) på 60 mio. kr. for salget af Deltaqs ejerandel i Combilent Gruppen. Kapitalberedskabet vurderes at være tilstrækkeligt til at gennemføre de lagte planer for

12 FORVENTNINGER TIL 2015 OG LANGSIGTEDE MÅLSÆTNINGER I henhold til den nye IFRS 10 regnskabsstandard skal Deltaq, som investeringsselskab, ikke længere aflægge koncernregnskab fra og med 2014, men alene aflægge regnskab for moderselskabet med fokus på værdiudviklingen i de enkelte porteføljeselskaber. Udviklingen i porteføljeværdien beregnes som beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og er udover de løbende resultater i de enkelte selskaber, også påvirket af forhold som det generelle renteniveau, særlige risikofaktorer, den langsigtede indtjeningsforventning mm. Som følge af dette vil Deltaqs overordnede forventningsudmelding alene rette sig mod den forventede udvikling i den samlede værdi af porteføljeselskaberne. Deltaq forventer, at den samlede porteføljeværdi vil udvikle sig positivt i Eventuelle frasalg kan ændre disse forventninger. Deltaq forventer fortsat at rapportere omkring den løbende resultatudvikling i de enkelte selskaber særskilt i ledelsesberetningen. Overordnede resultatforventninger til de enkelte selskaber vil ligeledes blive rapporteret. Langsigtet målsætning Det er Deltaqs målsætning over sin samlede forventede livscyklus på ca. 10 år at optimere værdien af den eksisterende portefølje af virksomheder. 11

13 KONCERNSTRUKTUR Deltaq a/s Deltaq Portefølje Holding I ApS 100% Deltaq Portefølje Holding II ApS 100% Deltaq Portefølje Holding III 100% Deltaq Management A/S 100% Deltaq Portefølje Holding IV ApS 100% Deltaq Portefølje Holding VI ApS 100% Deltaq Portefølje Holding 104 ApS 99% Jeka Fish Holding ApS 53% Bollerup Jensen A/S 100% Jeka Fish Holding 2 ApS 100% BJ 101 ApS 100% Jeka Fish A/S 100% BJ 1 ApS 100% Cimbric A/S 100% BJ 201 ApS 100% BJ 2 ApS 100% BJ 301 ApS 100% Preservation Technologies I/S 51% Risikohåndtering I Deltaq har ledelsen i de enkelte porteføljeselskaber ansvar for at identificere og håndtere konkrete risikoforhold inden for deres del af koncernen. De væsentligste risici bliver hver måned rapporteret til Deltaqs direktion og bestyrelse igennem skriftlig månedsrapportering, ligesom risikovurdering er et fast punkt på bestyrelsesmøderne. Deltaqs direktion er ansvarlig for den overordnede risikovurdering og for at afstemme denne med de overordnede strategier og politikker fastlagt af Deltaqs bestyrelse. Der er flere informationer om risikostyring og de væsentligste risikoforhold under afsnittet om god selskabsledelse i årsrapporten. Deltaq har valgt at offentliggøre den lovpligtige redegørelse for God Selskabsledelse, jævnfør årsregnskabslovens 107 b, på selskabets hjemmeside - ance/corporategovernance2014.aspx 12

14 LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR (CSR) I Deltaqs porteføljeselskaber omsætter Deltaq sine politikker til handling på to forskellige niveauer i forbindelse med samfundsansvar (CSR) og menneskerettigheder: Strategisk Hvor det er relevant indarbejdes samfundsansvar som et bærende element i forretningsplanerne, såfremt dette måtte have værdi for selskabet. Det være sig f.eks. i Bollerup Jensen hvor en række innovationsprojekter har et klart miljømæssigt perspektiv, og hvor dette perspektiv i dag er den bærende drivkraft bag den forretningsudvikling der finder sted. Kommunikativt Som selskab i Danmark lever man naturligt op til retningslinjerne for samfundsansvar og menneskerettigheder, idet man driver sin forretning efter gældende lovgivning- og overenskomster. Det giver derfor ikke mening i et dansk regi at rapportere på brugen af børnearbejde eller bestikkelse. Deltaq arbejder derfor på at synliggøre de processer, der naturligt er en del af selskabernes hverdag, men som kan karakteriseres som en del af et samfundsansvar. Det kan f.eks. være sponsoreringen af en lokal håndboldklub, opsætningen af en hjertestarter til gavn for hele lokalområdet eller en positiv udvikling i medarbejdertilfredshed. Resultat for 2014 og forventninger til 2015 Deltaq har i 2014 arbejdet videre med udviklingen af selskabets politik for samfundsansvar og menneskerettigheder og konsolideret rapporteringen på området, så der således eksisterer fire års sammenhængende rapportering, som viser en tilfredsstillende udvikling og konkrete resultater. Det er vurderingen, at projekterne samlet set er værdiskabende for Deltaq. Målsætningen for 2015 er fortsat at forbedre målbarheden i rapporteringen. Deltaqs politik for samfundsansvar (CSR) Deltaq anerkender, at virksomheders aktiviteter har afgørende betydning for samfundets udvikling og vise versa. Deltaq forpligter sig til at sikre høje standarder inden for de vedtagne politikker for samfundsansvar som en forudsætning for god virksomhedsledelse i de selskaber, Deltaq har investeret i, og dermed efterfølgende fungerer som hovedaktionær. Deltaqs bestyrelse, ledelse, medarbejdere og rådgivere skal varetage deres opgaver i overensstemmelse med politikkens værdigrundlag. Det er Deltaqs politik at respektere og til fulde leve op til menneskerettighederne. Deltaq arbejder med virksomhedens og porteføljeselskabernes (Deltaq-koncernen) ansvar på baggrund af FN s Global Compact og dets ti principper (se efterfølgende og på Deltaq har valgt inden for de næste par år - at fokusere indsatsen på to områder med særlig relevans for Deltaqs porteføljeselskaber: Arbejdsmiljø: Et godt arbejdsmiljø omfatter anvendelse af principper for god arbejdshygiejne, substitution af farlige stoffer, udarbejdelse af arbejdsinstruktioner og sikkerhedsdatablade samt adgang til personlige værnemidler. Deltaq forudsætter, at porteføljeselskaberne etablerer et sikkerhedsudvalg med deltagelse af både ledelse og medarbejdere samt yder en ekstra indsats for opretholdelsen af et godt psykisk arbejdsmiljø 13

15 Klimaforandringer: Deltaq opfordrer porteføljeselskaberne til at bidrage til at mindske klimaforandringerne samt gennemføre den nødvendige tilpasning, som anbefalet i de internationale klimaaftaler. Porteføljeselskaberne bør fokusere på deres væsentlige bidrag til klimaforandringer og overveje, hvordan disse kan reduceres, og aktivt styre deres påvirkning af miljøet, og træffe passende foranstaltninger, som kan forbedre deres miljøforhold. Miljøindsatsen skal være forebyggende og baseret på forsigtighedsprincippet Derudover forventes porteføljeselskaberne selv at identificere områder, som de ønsker at rette en særlig indsats mod. Fremgangsmåde & ansvar Deltaqs målsætninger inden for samfundsansvar skal være forankret i porteføljeselskabernes forretningsstrategi og skal tilpasses og integreres fuldt og helt i selskabernes daglige procedurer og drift og være i overensstemmelse med FN s Global Compact. Ansvarlig for Deltaqs politikker og retningslinjer inden for samfundsansvar: Bestyrelsesformand René Spogárd T

16 GOD SELSKABSLEDELSE - CORPORATE GOVERNANCE (CG) Lovpligtig redegørelse fremgår i sin helhed på selskabets hjemmeside orporategovernance2014.aspx Bestyrelsen og direktionen i Deltaq betragter god selskabsledelse som et naturligt element i det at drive virksomhed. Det er bestyrelsens opfattelse, at Deltaq på alle væsentlige punkter lever op til NASDAQ OMX Copenhagens og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger til god selskabsledelse i Danmark. Deltaqs bestyrelse har ikke nedsat særskilte revisions-, vederlags-, ledelses-, og nomineringsudvalg, idet det er vurderingen, at det er optimalt for et selskab af Deltaqs størrelse, at den samlede bestyrelse varetager disse opgaver, dvs. at den samlede bestyrelse opererer som de enkelte udvalg. I takt med udviklingen af Deltaq vil der løbende blive taget stilling til udvalgenes sammensætning. Et flertal af bestyrelsens (og dermed udvalgenes) medlemmer er uafhængige. Deltaq har valgt at arbejde med mangfoldighed i bestyrelsen, så denne er sammensat bedst muligt ud fra de udfordringer, Deltaq står over for nu og i fremtiden. Deltaq vurderer, at aktionærernes interesser er bedst varetaget, såfremt mangfoldighed i kompetencer er til stede i bestyrelsen. Såfremt det kompetencemæssigt er muligt er det derfor besluttet, at der i bestyrelsessammensætningen i moderselskabet mindst skal indgå et kvindeligt generalforsamlingsvalgt medlem. Der er ikke fastlagt politikker for øvrige ledelsesniveauer, da der i selskabet ikke er ansatte ud over selskabets direktør og én medarbejder. Denne målsætning forventes opfyldt for Deltaqs bestyrelse inden for en periode på 3 år. Deltaq er endvidere af den opfattelse, at bestyrelsens sammensætning inklusive alderssammensætningen - på nuværende tidspunkt repræsenterer en bred vifte af relevante kompetencer inden for bl.a. strategi, ledelse, finansiering, jura, supply chain, mærkevaremarkedsføring og relevant ledelseserfaring. Kompetencer som er essentielle for Deltaqs udvikling fremover. Da bestyrelse i 2014 er reduceret til at bestå af fire personer, har Deltaq besluttet ikke at have en formel næstformand. Anbefaling følges i stedet ved at formanden har anbefalede tætte sparring med hele den resterede bestyrelse, der således er i stand til at fungere i tilfælde af formandens forfald. Det er Deltaqs vurdering, at de nuværende bestyrelsesmedlemmers hverv i andre selskaber ikke hindrer dem i aktivt og loyalt at varetage arbejdet som bestyrelsesmedlem i Deltaq. Bestyrelsen gennemfører en selvevaluering hvert andet år, idet formanden gennemfører individuelle samtaler med hvert bestyrelsesmedlem ud fra et omfattende spørgeskema. Tilbagemelding og beslutning om forbedringstiltag gennemføres i plenum. Deltaq har besluttet ikke at etablere en central whistleblower-ordning i Deltaq-koncernen, begrundet i at Deltaqs porteføljeselskaber har en 15

17 størrelse hvor afstanden mellem ansatte, ledelse og bestyrelse er lille. En samlet gennemgang af Deltaqs stillingstagen til samtlige punkter i NASDAQ OMX Copenhagens og Komitéen for god Selskabsledelses anbefalinger kan findes på selskabets hjemmeside, ance/corporategovernance2014.aspx nye krav og standarder, der måtte blive implementeret, har bestyrelsen mindst én gang årligt God Selskabsledelse (CG) på dagsordenen. Bestyrelsen gennemgår og drøfter i den forbindelse den seneste udvikling i God Selskabsledelse, og de eventuelle konsekvenser dette måtte have i relation til samspillet mellem selskabet og dets interessenter. Da arbejdet med God Selskabsledelse (CG) er en proces, som kræver bestyrelsens stillingstagen til de 16

18 JEKA GROUP Jeka Group består af to selskaber - Jeka Fish A/S og Cimbric A/S. Jeka Fish er specialiseret i produktion af kvalitets fiskeprodukter af linefanget hvidfisk, der markedsføres som private label til et antal store eksportører og grossister i primært Sydeuropa, og med Cimbric brand til detailmarkederne i Danmark og en lang række af lande i Europa. Cimbric producerer skaldyrsprodukter, der markedsføres og sælges bredt til detailhandlen i Europa. Forretningsgrundlag Jeka Fish forarbejder linefanget hvidfisk fra bl.a. Stillehavet. Denne fangstmetode giver råvaren en uovertruffen kvalitet mht. farve, struktur, konsistens og holdbarhed. Jeka er anerkendt for sin udsøgte kvalitet og sit stærke OEM / Private label brand. Jeka Fish har igennem de seneste par år ændret i strategien, således at virksomheden ikke udelukkende arbejder med få store OEM/private label kunder på få markeder, men også arbejder med en række detailhandels- og food-service kunder på flere europæiske markeder. Jeka Group opkøbte i slutningen af 2010 Cimbric A/S i Sindal. Cimbric producerer rejer og andre skaldyr i lage samt forædler og pakker i MAP produktion (Modified Atmosphere Packaging). Med købet af Cimbric A/S fik Jeka Group bl.a. tilført nye produktionslinjer og ny teknologi samt de certificeringer og godkendelser, der er nødvendige for at agere på detail- og food-servicemarkedet. Jeka Groups produkter bliver markedsført under navnet Cimbric, med Jeka som subbrand, der dækker over gruppens OEM/private label produkter. Aktiviteter i har været præget af en række udfordrende markedsvilkårene i forhold til i Råvarepriserne for både torsk og rejer har været stigende. Endvidere købes store mængder af råvare ind i USD, hvorfor den stigende USD kurs har været medvirkede til stigende priser og generel usikkerhed i markedet. Jeka indgik i starten af året fastprisaftaler med en række større kunder, hvilket på den ene side gjorde, at selskabet kunne planlægge en stabil omsætning, men på den anden side medførte, at det tog længere tid at gennemføre de nødvendige prisstigninger, som følge af de stigende råvarepriser. Jeka har delvist kunnet afbøde effekten af ovenstående ved at tage større lagerpositioner hjem i starten af 2014, og ved at indgå terminskontrakter i USD. Samlet set har markedsforholdene dog medført et fald i afsætningen målt på mængder, og et fald i indtjeningen særligt i sidste halvdel af året. Jeka Group besluttede i 2014 at bygge en ny rejefabrik i Lemvig, og derved at sammenlægge begge selskaber på samme adresse. I denne forbindelse er den tidligere fabrik i Sindal afhændet. Selve flytningen og sammenlægningen blev gennemført i 2. kvartal Der har været en række indkøringsvanskeligheder ved flytningen, hvilket har påvirket resultatet negativt i 2014, men særligt henimod slutningen af året, har selskabet kunnet konstatere en positiv effekt af sammenlægningen. Dette har medført at Cimbric har påvirket indtjeningen positivt i 4. kvartal 2014, og forventes at gøre dette fremadrettet efter en række år med underskud. Jekas Groups ledelse arbejder kontinuerligt med at udvikle nye produkter til markedet, der passer ind i den bestående distribution. Produkter, der forventes at bidrage positivt til den fremadrettede indtjening. 17

19 Både Jeka Fish og Cimbric er involveret i en fogedsag med Jens Møller Products ApS omkring produktion af såkaldt Tangkaviar. Jeka Group fortsætter sagen i Sø- og Handelsretten og forbeholder sig alle rettigheder i den forbindelse, herunder kompensation for sagsomkostninger. Der har ikke været nyt i sagerne 2014, men disse forventes afgjort i løbet af Regnskabsmæssig udvikling Jeka Group realiserede i 2014 en omsætning på i alt 285,3 mio. kr. mod 282,3 mio. kr. i Omsætningen i 2014 lå lidt over det niveau, der var forventet ved årets start, hvilket bl.a. skyldes stigende råvarepriser. Det er ledelsens vurdering, at Jeka Group i 2014 har fastholdt sin markedsposition på hvidfisk produkter og formentlig set et mindre fald på rejemarkedet. Driftsresultatet (EBITDA) blev for 2014 et overskud på 13,2 mio. kr. mod et overskud på 22,7 mio. kr. i Resultatet var lavere end forventet ved året start, men vurderes at være tilfredsstillende set i lyset af de særlige markedsforhold i Hovedårsagerne til faldet i indtjeningen er bl.a. vanskelige markedsvilkår med stigende råvarepriser, indkøring af ny fabrik og valutauro. Målsætninger for og forventninger til JEKA Group i 2015 Jeka Group forventer i 2015 fortsat usikre markedsvilkår for både råvarepriser og for valutaudvikling. Dette kan potentielt påvirke udviklingen for året i både negativ og i positiv retning. Imidlertid er det ledelsens vurdering, at selskabet igennem det seneste år har fastholdt sin markedsposition, styrket sin produktivitet og reduceret sin omkostningsstruktur, bl.a. ved sammenlægningen af produktionerne i de to selskaber. Jeka Group står derfor godt rustet til Samlet set forventes en stigning i både omsætning og driftsresultat (EBITDA). 18

20 Fakta om Jeka Group Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: December 2009 Fiskeforædling International markeds- og produktudvikling Europa (ca. 85 % eksport-andel) Deltaq 53%, ledelse 23,5 %, andre 23,5 % Adm. direktør Halldór Arnarson Hovedkontor i Lemvig Claus Kongsted (formand), Toby Baxendale og Dennis Willer DKK 000 JEKA 2014 JEKA 2013 JEKA 2012 JEKA 2011 JEKA 2010 Nettoomsætning EBITDA (5.114) EBITDA i % 4,6 % 8,0 % (2,0 %) 4,7 % 5,8 % EBIT (9.869) Resultat før skat (17.761) (807) Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 19

21 20

22 BOLLERUP JENSEN Bollerup Jensen er en kemisk-teknisk produktionsvirksomhed, der producerer og sælger vandglas og rengøringsmidler. Selskabet har udtaget en række nye patenter indenfor såvel natrium- som kaliumbaseret vandglas og arbejder på at omsætte disse til nye produkter. Forretningsgrundlag Bollerup Jensen har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af natrium- og kaliumbaseret vandglas, samt af vaske- og rengøringsmidler, herunder primært sæbespåner og krystalsæbe til danske private label kunder. Vandglas er et rent naturprodukt med mange forskellige egenskaber og anvendelsesområder, f.eks. til oprensning af genbrugspapir, i produktion af vaskepulver samt som bindemiddel i varmebestandige plader. Desuden indgår en speciel type vandglas i produktionen af de brandhæmmende vinduer, der i stigende udstrækning erstatter de kendte løsninger som stålarmerede glas og solide betonvægge. Omkring 50 % af omsætningen af vandglas og afledte produkter eksporteres til de nære Europæiske markeder samt i mindre grad til Asien. Bollerup Jensen realiserer løbende en sund og stabil indtjening, og har endvidere fastlagt en strategi, der sideløbende med at udvikle de eksisterende forretningsområder, skal etablere et grundlag for en målrettet satsning på teknologiudvikling og patenteringer af en række af nye grønne og miljøvenlige anvendelsesmuligheder for vandglas. Denne udviklingsproces skal sikre, at virksomheden bliver mindre afhængig af enkelte branchers økonomiske klima og generelt udvide selskabets indtjeningsgrundlag. Et af udviklingsprojekterne, inden for anvendelse af vandglas til trykimprægnering af træ, ejes i fællesskab med Frøslev Træ. Dette samarbejde er i 2014 formaliseret i et fælles interessentskab. Aktiviteter i 2014 Bollerup Jensen har i 2014, og i lighed med tidligere år, haft fortsat fokus på at udbygge samarbejdet med en række store kunder, og sikre længerevarende volumenkontrakter baseret på Just in Time leverancer, for på den måde at forstærke kunderelationen. Desuden har selskabet arbejdet intensivt med udvikling af en række afledte anvendelsesmuligheder af den eksisterende vandglas. Frode Dale blev udnævnt til ny administrerende direktør pr. 1. juli Selskabet har endvidere lavet en række ændringer i bestyrelsens sammensætning, og René Spogárd tiltrådte som ny bestyrelsesformand i Den nye ledelse har i 2014 udarbejdet en ny strategiplan for selskabets udvikling i de kommende tre år. Elementerne i denne er bl.a.: Selskabets basisindtjening er under den finansielle krise faldet, herunder særligt fra 2012 til Der var forventet en positiv udvikling i 2014, som ikke blev realiseret. På denne baggrund, og på baggrund af den løbende dialog med kunder og andre forretningsforbindelser, er det p.t. vanskeligt at budgetterer med væsentlig vækst i basisindtjeningen Bollerup Jensen har igennem de senere år forsket i udvikling af en række afledte anvendelsesmuligheder (og nye produkter) baseret på vandglas. Selvom disse udviklingsog patenteringsprojekter generelt har udviklet sig planmæssigt, er det fortsat usikkert om udviklingen vil resultere i konkrete kommercielle produkter eller ydelser. Ledelsen forventer tidligst at disse udviklingsprojekter vil bidrage til Selskabets indtjening i

23 Selskabet har igennem 2014 arbejdet på at udvikle en række nye produkter inden for sæbesegmentet. Disse vil blive bragt på markedet i løbet af Ledelsen i Bollerup Jensen forventer en positiv indtjeningsbidrag fra disse i de kommende år Regnskabsmæssig udvikling Bollerup Jensen har i 2014 realiseret en omsætning på 34,7 mio. kr. mod en omsætning på 38,7 mio. kr. i 2013, svarende til en tilbagegang på ca. 10 %. Omsætningen er lavere end forventet ved årets start. Deltaqs bestyrelse besluttede på denne baggrund (se Fondsbørsmeddelelse nr ) at reducere de indtjeningsforventninger, der lå til grund for værdiansættelsen af Bollerup Jensen. Årsagen til dette skyldtes dels at den primære basisindtjening fra kendte produkter er faldet de seneste år og dels at væksten de kommende år primært forventes at komme fra udviklingsprojekterne og de nye produkter i sæbesegmentet. Da ingen af den to sidstnævnte p.t. er introduceret på markedet er der usikkerhed om indtjeningspotentialet i disse. Dette resulterede i en nedskrivningen af værdien af Bollerup Jensen på 33,5 mio. kr. i Der blev i 2014 realiseret et driftsoverskud (EBITDA) på 5,7 mio. kr. mod 7,7 mio. kr. i 2013, svarende til en tilbagegang på ca. 26 %. Resultatet var lavere end forventet ved årets start. Målsætninger for og forventninger til Bollerup Jensen A/S i 2015 Selskabet vil i 2015 og fremefter arbejde med målsætningerne i den nye strategiplan, der skal øge aktivitetsniveauet i selskabet, hvorfor der i 2015 forventes en positiv udvikling i omsætning og driftsindtjening (EBITDA). Derudover vil der fortsat være fokus på den igangsatte teknologiudvikling, og selskabet vil fortsætte patentstrategien i de kommende år. 22

24 Fakta om Bollerup Jensen A/S Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: September 2009 Produktion af vaske- og rengøringsmidler samt vandglas Konsolidering af indtjening Danmark, europæiske nærmarkeder og Asien Deltaq 99 %, Øvrige 1 % Adm. direktør Frode Dale Hovedkontor i Aadum, Tarm René Spogárd(formand), Jakob Haldor Topsøe og Dennis Willer DKK 000 BJ 2014 BJ 2013 BJ 2012 BJ 2011 BJ 2010 Nettoomsætning EBITDA EBITDA i % 16,4 % 19,9 % 28.5 % 31,7 % 31,2 % EBIT Resultat før skat Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 23

25 24

26 COMBILENT GROUP Forretningsgrundlag Combilent har specialiseret sig i udvikling og fremstilling af komponenter til trådløse kommunikationsløsninger - primært til TETRAnettet. TETRA-nettet, som er underlagt store krav til sikkerhed, pålidelighed og driftsstabilitet, anvendes i mere end 100 lande, primært i Europa og Asien, til lukkede kommunikationssystemer til eksempelvis forsvaret, politiet samt beredskabstjenester. Som den førende udbyder på nicheområdet for combinere, filtre og antenneforstærkere, der udgør vitale delkomponenter i basestationer til TETRAnetværk, er Combilent sammen med sine OEMkunder stærkt positioneret til at tage del i de kommende års globale udbygning af lokale lukkede netværk. For at udvide sine markedsmuligheder har Combilent i den seneste periode tilpasset en række af sine produkter til en konkurrerende standard P25 også kaldet APCO, der er dominerende i Nordog Sydamerika. Selskabet har hovedkvarter i Allerød, hvor man har samlet alle kernekompetencer inden for forskning og udvikling, test samt slutmontage af selskabets højkvalitetsprodukter. Den største del af produktionen er outsourcet til eksterne partnere i Kina og en række europæiske lande. Combilent har datterselskaber i Kina Beijing Combilent Telecom Technology Co. Ltd., der fungerer som logistik og forretnings-/salgspartner for Combilent, og i USA Combilent USA Inc., der fungerer som salgs- og produktionsselskab. Aktiviteter i 2014 Aktivitetsniveauet i Combilent har været større i 2014 end forventet ved årets start og er steget i forhold til 2013, som følge af stigende efterspørgsel fra flere af selskabets større eksisterende kunder. Udviklingen og efterspørgslen i 2014 tyder på en vis vækst i det generelle TETRA-marked, selvom markedet er meget afhængig af større landeprojekter, der kan variere fra år til år. Det er Selskabets ledelses vurdering at Selskabet fastholder sin høje markedsandel på TETRAmarkedet. Deltaq har pr. 12. marts 2015 solgt sin ejerandel i Combilent Gruppen (se afsnittet Begivenheder efter årets udløb ). Regnskabsmæssig udvikling Combilent har i 2014 realiseret en omsætning på 91,5 mio. kr. mod en omsætning i 2013 på 73,9 mio. svarende til en stigning på ca. 24 %. 100 % af omsætningen er eksportrelateret. Omsætningen er højere end forventet ved årets start. Der blev i 2014 realiseret et driftsoverskud (EBITDA) på 13,7 mio. kr. mod 12,5 mio. kr. i 2013, svarende til en stigning på ca. 10 %. Driftsoverskuddet er større end forventet ved årets start, og skyldes det øgede aktivitetsniveau. Hertil kommer at 2014 er påvirket af visse engangsomkostninger i forbindelse med salget af Combilent Gruppen. Målsætninger for og forventninger til Combilent Group 2015 Da Combilent Gruppen er solgt, vil den ikke længere indgå i Deltaq koncernen. 25

27 Fakta om Combilent Group Overtagelsestidspunkt: Branche: Investeringscase: Markeder: Ejerandel: Ledelse: Hjemsted: Bestyrelse: April 2009 Komponenter til trådløs kommunikation International markedsudvikling Europa, Asien og Sydamerika (som OEM leverandør) Deltaq 72,9 %, ledelse 27,1 % Adm. direktør Claus Dall-Hansen og Salgsdirektør Jesper Trier Hovedkontor i Allerød Ole Niss (formand), Michel Hertz, Claus Kongsted og Dennis Willer DKK 000 Combilent 2014 Combilent 2013 Combilent 2012 Combilent 2011 Combilent 2010 Nettoomsætning EBITDA EBITDA i % 15,0 % 16,9 % 7,9 % 19,4 % 15,7 % EBIT (364) Resultat før skat (1.526) Forslag til udbytte Balancesum Egenkapital Ansatte Web: 26

28 27

Deltaq a/s. - Ekstraordinær generalforsamling. 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Deltaq a/s. - Ekstraordinær generalforsamling. 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Deltaq a/s - Ekstraordinær generalforsamling 15. Oktober 2012 kl. 16.00 Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K 1 Dagsorden 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer 2. Orientering

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 26. november 2015. Fondsbørsmeddelelse nr. 09-15

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 26. november 2015. Fondsbørsmeddelelse nr. 09-15 Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 26. november Fondsbørsmeddelelse nr. 09-15 Delårsrapport 3. kvartal Resumé Bestyrelsen i a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3. kvartal.

Læs mere

Deltaq A/S CVR-nr Brogrenen 10 DK-2635 Ishøj. Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Deltaq A/S CVR-nr Brogrenen 10 DK-2635 Ishøj. Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deltaq A/S CVR-nr. 30 60 21 02 Brogrenen 10 DK-2635 Ishøj Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den Dirigent 1 Hovedtal 2015 2014 2013 2012 2011 t.kr Værdiregulering af datterselskaber

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 27. november Fondsbørsmeddelelse nr

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 27. november Fondsbørsmeddelelse nr Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 27. november Fondsbørsmeddelelse nr. 05-14 Delårsrapport 3. kvartal Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 28. maj 2013. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-13

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 28. maj 2013. Fondsbørsmeddelelse nr. 07-13 Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 28. maj Fondsbørsmeddelelse nr. 07-13 Delårsrapport 1. kvartal Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. kvartal.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K

Torsdag den 25. april 2013, kl. 16.00 hos. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere, Amaliegade 10, 1256 København K Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 2. april 2013 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-13 Indkaldelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Til NASDAQ Copenhagen og pressen 14. marts 2016 Deltaq a/s Brogrenen 10 DK-2635 Ishøj www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 70203534 Fondsbørsmeddelelse nr. 11-16 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 29. november 2012. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-12. Delårsrapport 3. kvartal 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 29. november 2012. Fondsbørsmeddelelse nr. 08-12. Delårsrapport 3. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 29. november Fondsbørsmeddelelse nr. 08-12 Delårsrapport 3. kvartal Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 3.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 Til Nasdaq OMX Copenhagen og pressen 29. maj 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-12 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007

Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Til OMX Den Nordiske Børs København 26. marts 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 04-08 Årsregnskabsmeddelelsen for 2007 Resumé: Bestyrelsen for Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011

Delårsrapport 2. kvartal 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen og pressen 31. august 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 08-11 Delårsrapport 2. kvartal 2011 Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016

Der forventes uændret et positivt resultat før skat for året i størrelsesordenen kr. 5 til 10 mio. Greve, den 29. august 2016 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2016 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktperson Peter Hansen Tlf. 3693 1011 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Delårsrapport - 3. kvartal 2011

Delårsrapport - 3. kvartal 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen og pressen 30. november 2011 Fondsbørsmeddelse nr. 10-11 Delårsrapport - 3. kvartal 2011 Resumé Bestyrelsen i a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen og pressen 31. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 06-11 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Resumé Bestyrelsen i Deltaq a/s har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013.

Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013. Meddelelse nr. 19/2013 København, d. 22. august 2013 Meddelelse nr. 19/2013: Delårsrapport 1. halvår 2013 Selskabets bestyrelse har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a.

Halvårsrapport 2007 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje f.m.b.a. side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007 Halvårsrapport Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Tlf.

Læs mere