Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42."

Transkript

1 Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte - at tilgodese behov, der følger af nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. - at fremme den enkeltes mulighed at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og skal tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med borgeren. Kommunens rådgivningspligt ifølge LSS 10: Kommunen har pligt til at sørge for gratis rådgivning og være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp efter Lov om social service eller anden lovgivning. Borgeren har pligt til at give de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere, om man er berettiget til hjælp. Lov om social service er en rammelov, og det betyder, at lovteksten ikke er særlig uddybende, men at det er nødvendigt at læse vejledninger fra Socialministeriet, afgørelser fra Ankestyrelsen (den højeste klagemyndighed) o. lign. for at få en mere præcis beskrivelse af, til hvem og hvorledes hjælpen kan ydes. Samtidig bygger Lov om social service på et skønsprincip, hvilket betyder, at den kommunale rådgiver (sagsbehandler) skal vurdere ud fra den konkrete situation, de tilgængelige oplysninger, viden om funktionsnedsættelser m.v. Det er derfor vigtigt, hvilken erfaring den pågældende har herunder viden om hvad f. eks. en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) kan betyde om pågældende har kendskab til de relevante vejledninger og især de afgørelser, som Ankestyrelsen jævnligt udsender, samt hvilken overordnet støtte, holdning og serviceniveau, der er i kommunen. Det er derfor ikke underligt, at lovteksten tolkes forskelligt. Støtte til familier med et barn med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Lov om social service har 2 paragraffer, der er beregnet til at hjælpe forældre, der har et barn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, nemlig 41 (merudgiftsydelse) og 42 (dækning af tabt arbejdsfortjeneste). De følgende afsnit om

2 personkredsen gælder både 41 og 42, men det er kun 42, der beskrives nærmere efterfølgende. Der kan henvises til artikel om 41 på Landsforeningen Autisme s hjemmeside. Personkredsen: Lov om social services Vejledning nr. 11 af 15. februar 2011 om særlig støtte til børn og unge og deres familier giver en bredere beskrivelse end loven af, hvad det vil sige at have en betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Vejledningen findes på Socialministeriets hjemmeside: Den nævner eksempler på funktionsnedsættelser/lidelser, der vil kunne falde ind under bestemmelsen: udviklingshæmning, sindslidelser, epilepsi, diabetes, hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, herunder respirationsinsufficiens, nedsat tale-, syns eller hørefunktion samt udviklingsforstyrrelser. Desuden kan børn og unge med indgribende kroniske eller langvarige lidelser være omfattet af personkredsen. Det kan f. eks. handle om Calve Pertes eller for tidligt fødte børn. For at blive omfattet af personkredsen vil det i praksis sige, at den nedsatte funktionsevne skal sætte en del begrænsninger for dagligdagen, og her kommer skønnet/den konkrete vurdering af barnet ind: - hvor meget mindre kan barnet i forhold til et almindeligt barn, - hvilke begrænsninger medfører det for familiens måde at leve på, - hvilke særlige hensyn skal der tages til barnet, - hvad betyder det for evt. søskende, - skal hjemmet/omgivelserne indrettes på en særlig måde osv.? Vejledningen noterer, at det er graden af den nedsatte funktionsevne, der er afgørende for, om man kan modtage støtte og ingen betingelse, at barnet har en diagnose, ligesom det heller ikke kan kræves, at der foreligger en 50 undersøgelse for at modtage støtte. Erfaringen viser dog, at det ofte er lettere at få støtte, hvis man har lægelige oplysninger, der giver barnet en diagnose, samt en eventuel funktionsbeskrivelse fra børnepsykiatrisk afdeling eller lignende. Betingelser for at få støtte efter LSS 42: Barnet skal bo i hjemmet Det er en nødvendig følge af den nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet Det er mest hensigtsmæssigt, at det er en af forældrene, der passer det Der er et indtægtstab Vejledningen til 42 uddyber, at målgruppen er mere snæver end til 41, og giver nogle eksempler på børns funktionsniveau, hvor det kan være relevant for forældre at få dækning af tabt arbejdsfortjeneste:

3 Børn og unge med et stort behov for pleje og overvågning, fordi de er fysisk svage eller ofte får sygdomsanfald Børn og unge med et stort behov for tilsyn, fordi de ikke kan overskue konsekvenserne af deres handlinger og derfor risikerer at komme til skade eller skade andre Børn og unge, der sover meget uroligt eller lidt, så forældrene ofte skal tilse dem om natten Børn og unge, som skal deltage i mange behandlinger og undersøgelser Børn og unge, hvis sygdom varierer meget i forhold til kræfter, smerter og anfald, og det derfor må vurderes fra dag til dag, om barnet kan være i dagtilbud eller skole Børn og unge, som på grund nedsat immunforsvar eller stor sygdoms risiko ikke kan være i dagtilbud eller skole Vejledningen præciserer, at det er muligt at få dækning for tabt arbejdsfortjeneste, selv om barnet/den unge er i dagtilbud/skole hver dag, hvis det f.eks. er nødvendigt at være omkring barnet/den unge hele tiden, når det er hjemme. Det kan måske være dækning på deltid, ligesom man også kan få dækning, hvis man f.eks. flere gange om året skal ledsage barnet til undersøgelser, indkøring i forbindelse med skolestart eller lignende, eller der er en periode, hvor barnet ikke kan komme i daginstitution eller skole m.v. Forældrene kan dele en dækning for tabt arbejdsfortjeneste, eller de kan i særlige tilfælde begge få det f.eks. ved en alvorlig sygehusindlæggelse eller lægelig samtale, hvor begge bør være til stede (også selv om den ene af forældrene ikke bor sammen med barnet/den unge). Hvis forældrene bor hver for sig, er det den kommune, hvor barnet har folkeregisteradresse, der skal handle og vurdere for begge forældre. Hvis man overvejer, om ydelsen kan være relevant, skal man sammen med sin kommunale rådgiver vurdere familiens helhedssituation, hvor skønnet igen spiller en rolle. Det betyder, at selv om der skal tages udgangspunkt i barnets funktion og behov (som i eksemplerne ovenfor), og hvordan barnet fungerer i hjemmet, daginstitution, skole m.v., skal man også se på familien som helhed: - er der søskende, som har behov for at være alene med deres forældre, - har en af parterne skæve arbejdstider, - er man eneforsørger, - bruger barnet så meget af forældrenes energi, at de har behov for opladning uden børn, - skal der laves særlige støttesystemer o. lign. til barnet - hvorledes er familiens netværk osv.? Det bør også overvejes, om der kan gives andre tilbud end tabt arbejdsfortjeneste. F. eks. i form af praktisk bistand (hjemmehjælp) i hjemmet,

4 så forældrene kan bruge tiden på samvær med barnet/børnene, eller om praktisk bistand kan være et supplement til ydelsen. Det er altid godt, hvis begge forældre kan deltage i samtalen, da to jo hører mere end én. Det er også fornuftigt, hvis man inden samtalen har skrevet de punkter ned, man gerne vil være sikker på at få fortalt. Man har altid mulighed for at have en god bekendt eller et familiemedlem med til samtalerne, da en person, som ser situationen udefra, måske bedre kan holde overblikket. Forhold til A-kassen: Det er vigtigt at tage højde for, hvorledes hel eller deltids dækning for tabt arbejdsfortjeneste påvirker ens fremtidige ret til arbejdsløshedsdagpenge. Det er især aktuelt, hvis man får en deltids tabt arbejdsfortjeneste og bliver afskediget. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste er ikke en lønindkomst, men tæller heller ikke som ledighedsperiode. Vejledningen gør her opmærksom på, at det kan være muligt at være deltidsforsikret med 30 timer ugentligt og modtage tabt arbejdsfortjeneste med 7 timer ugentligt. Så man bør altid sørge for kontakt til A-kassen og få skriftlig orientering og dokumentation for, hvorledes man er stillet. Støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet: Hvis man er helt væk fra sit arbejde i længere tid, bør man også aftale med den kommunale rådgiver, hvordan man sikrer, at ens kvalifikationer ikke forringes, mens man er væk fra arbejdsmarkedet. Der skal måske også tages højde for, at man ikke kan vende tilbage til det samme arbejde, f. eks. på grund af arbejdstiderne eller arbejdets belastning. For nogle forældre kan det efterfølgende være relevant med revalidering på grund af deres manglende tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingsperiode: Ydelsen bevilges normalt for ½ - 1 år ad gangen og bør altid genvurderes ved ændringer i situationen. Dette gælder typisk fuldtidskompensation, hvor man generelt er opmærksom på, at forløbet ikke bliver for langt især af hensyn til forælderens tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er meget almindeligt, at en deltidsdækning løber i flere år, da mange børns funktionsniveau ikke ændrer sig så meget, når de bliver ældre, at behovet for støtte bliver mindre. Hvis barnet jævnligt skal til kontroller o. lign, kan det være relevant at få en aftale med kommunen om, at man kan få dækning til disse kontroller uden at skulle søge hver gang.

5 Hvis kommunen vurderer, at betingelserne for at yde tabt arbejdsfortjeneste ikke længere er til stede, vil man normalt have ret til ydelsen i 3 mdr. herefter, med mindre der er indgået en aftale om andet, eller man kommer i arbejde. En aftale er ikke, at der skal laves opfølgning. Dækning for tabt arbejdsfortjeneste vil dog altid ophøre, når den unge fylder 18 år, og forældrene ikke længere har forsørgelsespligt. Beregning af dækningen. Udgangspunktet er altid den tidligere bruttoindtægt altså lønindtægt eller indtægt fra selvstændig virksomhed og ikke arbejdsløshedsdagpenge, barselsdagpenge eller kontanthjælp. Hvis man endnu ikke har fået tilknytning til arbejdsmarkedet, skal det vurderes, hvilken indtægt man ville have haft. Udgangspunktet for en beregning kan her være en hjemmehjælperløn. De tillæg, der er en del af pågældendes løn, skal medregnes i kompensationen f.eks. en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Meningen med ydelsen er, at man økonomisk skal være stillet, som hvis man havde arbejde. Der ydes ikke dækning for fremtidige ydelser, som f. eks. lønstigninger. Ydelsen reguleres hvert år pr. 1. januar efter en satsregulering. I 2014 er den 1,8 %. 17. december 2010 vedtog Folketinget en ændring, som medfører, at der kom et loft over dækningen, som i 2013 var på ca. 174,60 kr. pr. time). Ændringen gælder for nye modtagere af TA, men ikke for forældre som har modtaget TA i Dette loft reguleres til ca. 177,77 kr./t. Dækningen er skattepligtig og udbetales efter beregning af skat og AM-bidrag. Hvis man har besparelser i form af daginstitution, transport til arbejde eller lignende, skal besparelserne trækkes fra nettoydelsen. Man har ret til et tillæg til ferie. Tillægget er 1 % af den modtagne bruttoydelse fra det forudgående år og skal udbetales pr. 1. maj. Når man stopper med at modtage kompensation, er tillægget på 12½ %. Det samme gælder, hvis man stopper med størstedelen af timerne f. eks. går fra fuldtidsdækning til under halvdelen. Ledighed: Hvis man modtager hjælp efter LSS 42 og mister sit arbejde, kan kommunen i op til 3 måneder bevilge en særlig supplerende ydelse, der ikke er afhængig af ens egne eller ægtefællens økonomiske forhold. Betingelserne er, at man - er arbejdsløshedsforsikret

6 - ikke er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge - ikke selv har sagt sit arbejde op - ikke har et rimeligt tilbud om ansættelse i deltidsarbejde - ikke modtager andre ydelser til forsørgelse efter anden lovgivning Ydelsens størrelse svarer til dagpengeniveauet. Beløbet skal betales tilbage, hvis man senere får penge fra arbejdsgiveren eller Lønmodtagernes Garantifond for den samme periode. Afgørelser: Kommunen har pligt til, hvis borgeren ønsker det, at give en skriftlig afgørelse. Det bør man altid få især i disse tilfælde, så man er sikker på, hvad der er aftalt. Hvis kommunen giver afslag eller delvist afslag i form af færre timer end det ansøgte, skal afgørelsen begrundes, og kommunen skal give klagevejledning. Kommunen er også forpligtet til at hjælpe borgeren med at klage. Man skal her være opmærksom på, at der kun er 4 ugers frist til at klage, fra den dag man modtager afslaget. Aktindsigt: Kommunen har pligt til at føre en journal om det, der foregår omkring borgeren. Altså til at skrive, hvad borgeren retter henvendelse om, og hvilke afgørelser der træffes. Desuden til at registrere, hvilke oplysninger, kommunen modtager. Det kan f. eks. være lægelige akter, notater fra daginstitution o. lign. Man har altid ret til at få aktindsigt i sin egen journal. Det vil sige, at man kan rette henvendelse til kommunen og bede om at få kopi af både journalark og de akter, kommunen er i besiddelse af. Det kan være en god mulighed for dels at se, hvilke oplysninger, kommunen har, dels for at følge med i sagsforløbet. De fleste kommuner vil helst have en skriftlig anmodning om aktindsigt, men der er ingen formelle krav, så det er nok at skrive en linie til rådgiveren herom. Socialforvaltningen skal inden 10 dage meddele aktindsigt eller oplyse, hvornår man kan forvente afgørelsen. Ulla Kjer December 2013

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42

Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Kvalitetsstandard tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service 42 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariat Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER

STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER STØTTE- & KLAGE- MULIGHEDER STØTTE EFTER LOV OM SOCIAL SERVICE AFGØRELSER & SAGSBEHANDLINGER Landsforeningen Autisme April 2010 Støtte Inden ens barn får en diagnose indenfor Autisme Spektrum Forstyrrelse

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 01.07. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03.

Børn med gigt GBF. social hjælp og bistand i skolen. Gigtramte Børns Forældreforening. Udgivet af Gigtramte Børns Forældreforening 27.03. Børn med gigt social hjælp og bistand i skolen GBF Gigtramte Børns Forældreforening Redigeret Redigeret af socialrådgiver af Jutta de Place, & konsulent Gigtforeningen Gitte Madsen Udgivet af Gigtramte

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år

Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012. Kvalitetsstandard. Børn og unge med handicap 0 18 år Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard Børn og unge med handicap 0 18 år Merudgifter, SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste, SEL 42 Aflastning, SEL 84 Ledsagerordning, SEL 45 Godkendt

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende

HÅNDBOG. SOCIAL PROFIL Prader-Willi Syndrom. Side 1 af 21. Til familier/pårørende Side 1 af 21 HÅNDBOG Til familier/pårørende Side 2 af 21 1. Livet med en sjælden diagnose 3 1.1. Samfundets rolle 3 1.2. Offentlig rådgivning 4 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle

Læs mere

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet

Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Udfærdiget d. 18-06-2015 Børne- og familierådgivningen Handicapteamet Rådgivning, vejledning og støtte til familier med handicappede børn Kommunen informerer om Servicelovens 41, 42, 45, 84 og 50 samt

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp til familier med et barn eller ung under 18 år med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år

Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til familier med børn med cystisk fibrose under 18 år UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud Behandlende CF-center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen

barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen barsel om studerendes sociale rettigheder i forbindelse med barsel Studenterrådgivningen Forord Hermed foreligger den reviderede udgave af Studenterrådgivningens barselspjece. Det er vort ønske, at denne

Læs mere