12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers"

Transkript

1 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med det reviderede forslag, der blev udarbejdet i november Den reviderede udviklingsplan følger de principper og retningslinier, der ligger til grund for den samlede skoleudbygningsplan for Randers Kommune i efteråret Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2007/ elever fordelt på 25 normalklasser og 3 specialklasser. Der er i skoleåret 2006/ børn tilmeldt skolens SFO. Skolen har et værested for aldersgruppen år, hvor der er tilmeldt ca. 75 børn. Herudover er der ungdomsklub for årige om aftenen og ungdomsskole (Vest). Skolens hovedbygning og gymnastiksal er opført i Skolen er senere udvidet med en klasse- og faglokalefløj. Senest er en ny fløj for indskolingen og SFO kommet til i Skolen fremstår generelt i to etager med delvis kælder og indeholder i kælderplan bl.a. sikringsrum, garderobe for SFO samt klublokaler. I stueplan ligger administration, lærerværelse, faglokaler, SFO og klasselokaler og på 1. sal pædagogisk servicecenter, klasselokaler og faglokaler. Skolen har endvidere en ældre pavillon, der rummer tandplejen og sundhedspleje, samt en sportshal. Endelig har skolen et mindre lejemål, der rummer en specialklasse. FAKTA FOR SKOLEÅRET 07/ Spor 572 Elever 26 Normalklasser 3 Specialklasser 205 Børn i skolefritidsordning. 44 Lærere 18 Ansatte i SFO 6 Ansatte i adm. incl. pedel. Ungdomsklub Vest Ungdomsklub år Værested år OPFØRELSESÅR Hovedbygning og gymnastiksal er opført 1956 og der er tilbygget i 1981, 1996 og Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. 12.1

2 I forbindelse med den nye skoleudviklingsplan for Randers Kommune, har skolerne modtaget et oplysnings- og registreringsskema, der berører centrale bygningsmæssige og pædagogiske problemfelter. Skemaet har fungeret som overordnet dagsorden for mødet på skolen og givet skolens repræsentanter mulighed for inden mødet at beskrive skolens fysiske mangler og problemstillinger. Registreringsbesøg I forbindelse med registreringsbesøg den 3. oktober 2006 blev der afholdt møde med repræsentanter fra skolen for drøftelse af skolens ønsker og forventninger til det reviderede udbygningsforslag. Skolen var repræsenteret ved: Kirsten Vandbæk Morten Lassen Kate Holmegaard Peter Pedersen Skoleinspektør Viceinspektør SFO leder Teknisk serviceleder Efter mødet blev skolens lokaler og uderealer besigtiget. Placeringen og antallet af skolens lokaler er ajourført med skolens aktuelle lokaleplan for Lokalesituationen på Hadsundvejens Skole kan kort beskrives som følger: Klasselokaler Skolen har 27 klasselokaler af varierede størrelse, hvoraf et anvendes til edb-lokale. I skolens ældste bygningsfløje varierer lokalestørrelsen fra m². Lokalerne i den nyeste indskolingsfløj er på ca. 66 m² og udgør fælles basislokaler for henholdsvis undervisning og SFO. Det er alle gode og velbelyste lokaler opført i gode materialer. Skolen er generelt tilfredse med lokalerne, men påpeger pladsproblemer i de ældste bygningsfløje som følge af lokalestørrelsen. I de mindste lokaler er kun én bordopstilling mulig, og det er vanskeligt at skabe varierede undervisningssituationer. Holdrum/grupperum Skolen har ganske få grupperum, hvilket forstærker problemstillingen vedrørende små klasselokaler. Specialklasser og støttecenter Skolen har tre specialklasser - En basisklasse, der er placeret på 1. sal i hovedbygningen og to heldagsklasser, der har til huse i den tidligere inspektørbolig og i et lejemål nær skolen på Gl. Viborgvej. Skolens støttecenter har til huse i en pavillon placeret mellem skolegård og hal. 12.2

3 FAGLOKALER Billedkunst Skolens gymnastiksal blev nedlagt og gennemgribende ombygget da sportshallen blev opført. Billedkunst er indrettet i det tidligere omklædningsområde og er på ca. 56 m² + depoter og ovnrum. Skolen finder lokalet for lille. Holddeling er p.t nødvendigt. Håndarbejde Håndarbejdslokalet er beliggende i det tidligere omklædningsområde i et lokale på ca. 55 m² + depoter. Der er fin sammenhæng mellem billedkunst og håndarbejde, men skolen finder lokalet for lille. Holddeling er p. t. nødvendigt. Musik Skolen har 2 musiklokaler. Det ene er placeret centralt i stueetagen og har et areal på ca. 76 m². Hertil kommer et mindre depot samt et mindre øverum der p.t. er indrettet til kontor. Skolen påpeger at musiklokalets placering medfører støjgener for nærliggende og ovenliggende lokaler. Som følge af et stigende antal klasser er der opstået behov for indretning af yderligere et lokale til musikundervisning. Skolen har derfor indrettet et klasselokale beliggende på 1. sal til dette formål. Lokalet er kun 42 m2 og de omkringliggende klasselokaler klager også her over støjgener. Sløjd Skolens sløjdlokale er indrettet i den tidligere gymnastiksal. Lokalet er på ca. 106 m². Holddeling er p.t nødvendigt. Hjemkundskab Skolens hjemkundskabslokale er placeret på 1. sal over håndarbejde og er på ca. 72 m². Lokalet findes for lille til at klare klasser med mange elever hvorfor der holddeles. Det bemærkes, at det er ret normalt at holddele i hjemkundskab, da faglærerne finder det vanskeligt at undervise mere en ½ klasse ad gangen. Biologi, natur/teknik og fysik Lokale fælles for fysik og natur /teknik er beliggende på 1. sal, med en meget fleksibel indretning. Lokalet er på ca. 94 m². Hertil et mindre depot. Lokalet er renoveret i Det bemærkes at der ikke er etableres punktudsugninger. Skolen råder desuden over et natur/tekniklokale placeret på 1. sal over musiklokalet. Idræt Skolens idrætsundervisning foregår i idrætshallen. Der er fremkommet ønsker om udvidelse af halkapaciteten, idet såvel skole, klub som idrætsforening ønsker yderligere haltider. Der er ingen bemærkninger til skolens udendørs idrætsfaciliteter. 12.3

4 Pædagogisk servicecenter Det nuværende pædagogiske servicecenter er på ca. 140 m². Lokalet er indrettet på et indskudt dæk i den tidligere gymnastiksal. Skolen savner plads til udvikling af det pædagogiske servicecenter. Pædagogisk værksted Er placeret i et lokale i forbindelse med pædagogisk servicecenter. Edb-lokaler Skolen har indrettet et edb-lokale i et tidligere klasselokale, tæt ved pædagogisk servicecenter (gult- IT). Lokalet er på ca. 48 m². Et mindre supplerende edb-lokale (blåt-it) er placeret ved siden af natur/teknik lokalet på 1. sal. Samlingssal Skolen har ingen samlingssal, og ingen gymnastiksal. Idrætshallen er således eneste mulighed for større samlinger, hvilket er vanskeligt at kombinere med de mange øvrige brugere af hallen. Personalerum/-forberedelse Skolens personalerum er på ca. 70 m² + garderobe, lille køkken og to mindre personaletoiletter. Lokalet er centralt placeret i stueetagen i forlængelse af administrationen. Personalerummet er ikke stort nok til at den samlede pædagogiske personalegruppe gives mulighed for at afholde fællesmøder. Administration Skolens administration er beliggende i stueetagen ved skolens hovedindgang. Administrationen er nyrenoveret og omfatter kontorer for inspektør, viceinspektør samt sekretærkontor. Desuden forefindes et mindre konferencerum og et kopirum til fælles brug. Teknisk servicepersonale Den tekniske serviceleder har værksted og depot i sikringsrum under den ældste del af skolen. Der er ikke noget egentlig kontor for servicelederen. Der er ikke opholdsrum, omklædning eller bad til det tekniske servicepersonale. Depoter Skolen påpeger et stort behov for decentrale depoter generelt på hele skolen. Toiletter Skolen har toiletter jævnt fordelt på samtlige etager og har derudover gårdtoiletter opdelt i pige- og drengetoiletter. 12.4

5 Skolefritidsordning SFO har fælleslokaler med skolen i det nye indskolingsafsnit. SFO en benytter i udgangspunktet ikke skolens faglokaler da de ligger for langt væk fra indskolingsafsnittet. Værested/ungdomsklub/ungdomsskole I en kombineret kælder- og parterreetage i fløjen langs Gl. Viborgvej er der indrettet lokaler til værested for årige og for ungdomsklubben. Ungdomsskole Vest har kontor placeret i et mindre lokale på 1.sal. Sundhedspleje/tandklinik Sundhedsplejen og undersøgelsesrum for tandlægen er placeret i en ældre selvstændigt beliggende pavillon. Udearealer Skolen ligger i landlige omgivelser og har gode og rummelige friarealer. Undersøgelse vedr. en bedre afvikling af morgentrafikken til skolen er sat i værk og der arbejdes med konkrete forslag til løsning heraf. Omkostninger i forbindelse hermed er ikke indeholdt i udviklingsplanen. Andet Skolen er i flere niveauer og der er ingen elevator. Skolen er således ikke tilgængelig for kørestolsbrugere. SAMMENFATNING Hornbæk Skole har en god og sammenhængende bygningsstruktur, hvor funktionsområderne er relativt sammenhængende og velbeliggende. Skolen bærer dog præg af små klasselokaler og mangel på gruppe- og depotrum, ligesom der ikke er mulighed for større samlinger og møder. Skolen skal jf. elevtalsprognosen udvides fra 2½ til 3 spor. For at opnå fysiske rammer svarende hertil, er det nødvendigt at foretage en række tilbygninger samt omdisponeringer af de nuværende forhold, således at skolens muligheder for at gennemfører en tidssvarende undervisning samtidig forbedres. ELEVTALSPROGNOSE Af den nye prognose for udviklingen i elevtallet på Hornbæk Skole ses, at elevtallet vil vokse, således at skolen omkring år 2010 vil være fuldt 3-sporet med et behov for 30 hjemklasselokaler. 12.5

6 Den gennemsnitlige klassekvotient for årgang ligger i perioden omkring Det skal dog bemærkes, at der inden elevtallet udløser det 3. spor vil forekomme årgange i 2 spor med meget høje klassekvotienter. 27 til 28 elever pr. årgang. Af prognosen fremgår endvidere, at der sker et vist frafald af elever til bl.a. efterskoler og privatskoler omkring klasse. Skolen har derfor generelt lavere klassekvotienter på disse årgange. I skoleåret 2006/07 er der tilmeldt 209 børn i skolefritidsordningen, svarende til en dækningsgrad på 90 %. FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN Efterfølgende forslag til revideret udviklingsplan for Hornbæk Skole, er udarbejdet på grundlag af det forudgående materiale og de udleverede tegninger. Det skal bemærkes, at forslaget udtrykker et overordnet forslag til fremtidig disponering af skolens fysiske rammer. Forslaget er ikke drøftet med skolens brugere og relevante myndigheder. Hvorledes arealerne og lokalerne præcist fordeles og indrettes vil, såfremt forslaget bliver indstillet til videre bearbejdning, blive bearbejdet i samarbejde med brugergrupper. Hovedidé Det illustrerede forslag til udviklingsplan viser skolen som fuldt 3-sporet skole, opdelt i tre områder/afdelinger. Årgangene 0. til 3. klasse er placeret i den nye indskolingsfløj, hvor der er gennemført tilbygning af yderligere 4 fælleslokaler, således at hele indskolingen og SFO holdes samlet. Tilbygningen rummer endvidere et nyt musiklokale Det tidligere klasselokale for 3. årgang ombygges til multiværksted for indskolingsafsnittet. Desuden suppleres med et nyt musik/tumlerum for hele indskolingsafsnittet. Lokalet placeres som et selvstændigt hus med én facade i direkte forbindelse med et nyt multirum, hvilket giver mulighed for teater/musik ved større arrangementer for elever og forældre. Én anden facade vendes mod et foreslået udeareal/amfiteater. I forbindelse med nybygningen retableres/udvides udearealer og legepladsfaciliteter for de yngste årgange. Med etablering af de nye fælleslokaler aflastes de ældste skolebygninger således, at eksisterende klasselokaler på m2 kan udvides/sammenlægges. 12.6

7 Skolens pædagogiske servicecenter, administration, personalerum og forberedelse samles sammen med lokaler for sundhed og tandpleje centralt i hovedbygningens stueetage. Herefter kan den gamle utidssvarende pavillon nedlægges. Skolens nuværende pædagogiske servicecenter indrettes til musik og drama. Udviklingsplanens hovedtræk kan beskrives således: Klasselokaler Indskoling klasse Indskolingsafdelingen 0. til 3. klasse og SFO er placeret i indskolingsfløjen. Nærheden til de nyetablerede udendørs legearealer vil dermed være fastholdt. I overgangen mellem den eksisterende og den nye del, etableres toiletog garderobefaciliteter for eleverne i de nye fælleslokaler. Desuden fortsættes princippet om mindre opholds- og køkkensektioner indrettet i hjørnerne mellem de foreslåede fælleslokaler. Areal og indretning af de nye lokaler følger principperne fra den nuværende indskolingsbygning. Det nuværende kontor for SFO-lederen og det eksisterende fælles personalerum for det tilknyttede lærer- og pædagogteam fastholdes uændret. Mellemtrin klasse og udskoling klasse I de ældste bygninger foretages ombygning for etablering af en varierende og fleksibel lokalestruktur. Flere nuværende klasselokaler ombygges og udvides. Andre fastholdes i deres nuværende form, men gives adgang til tilliggende selvstændige grupperum. De ældste årgange tænkes placeres på 1. sal over administrationen, hvor der ved om- og tilbygning skabes et lokaleområde med varierende lokalestørrelser og med mulighed for via foldevægge at sammenlægge to lokaler til brug for storrumsundervisning og lign. Skolens mellemtrin placeres i den sydlige og den nordøstlige klassefløj. Her udføres en mindre tilbygning i 3 etager. I stueetagen indeholder tilbygningen et ekstra klasselokale samt et grupperum og et depot. Efter gennemførelsen af udviklingsplanen vil skolen have en kapacitet svarende til 30 hjemklasselokaler. Holdrum/grupperum Fremkommer som nævnt tidligere som en række selvstændige grupperum indrettet i tidligere klasselokaler, som en del af tilbygningerne eller som iboende gruppenicher i klasselokaler hvis areal udvides ved ombygning. Set i sammenhæng med udvidelsen af det pædagogiske servicecenter vurderes behovet for gruppe- og holdrum hermed at være dækket. 12.7

8 Specialklasser og støttecenter Skolens to heldagsklasser fastholdes placeret i den gl. inspektørbolig. Basisklassen placeres på 1. sal i ungdomsskolens nuværende administrationslokaler. Skolens støttecenter flyttes fra den midlertidige pavillon og indrettes på 1. sal mellem hjemkundskab og det nye musik-/dramalokale. I tilknytning hertil indrettes fælleskontor for tale-hørepædagog og psykolog. FAGLOKALER Billedkunst Fastholdes uændret. Det vurderes at belastningen af lokalet reduceres, idet en del af undervisningen i billedkunst for de yngste årgange vil kunne foregå i det nyetablerede multiværksted ved indskolingsafsnittet. Håndarbejde Fastholdes uændret. Musik Der indrettes som tidligere omtalt et nyt stort musik-/dramalokale med udgangspunkt i det nuværende pædagogiske servicecenter på 1. sal over sløjdlokalet samt et nyt musiklokale ved indskoling/sfo. Lokalernes placering og udformning vil minimere støjgener mod de omkringliggende lokaler og kapaciteten vil modsvare behovet for musikfaciliteter ved en 3-sporet skole, ligesom lokalet ved indskolingen vil udgøre en værdifuld aktivitetsmulighed for skolens SFO. Sløjd Det nuværende sløjdlokale bevares uændret. Hjemkundskab Det nuværende hjemkundskabslokale bevares uændret. Fysik/biologi/natur og teknik Det nuværende fysiklokale flyttes til 1. sal i den nye tilbygning mod nordøst i direkte tilknytning til det nuværende naturfagslokale. Det nye lokale indrettes som et speciallaboratorium med gas, punktudsugninger og el-installationer til brug for undervisning i fysik og kemi. Det eksisterende lokale vil fremover primært dække undervisningen i biologi, natur og teknik, geografi m.v. Det forventes i øvrigt, at det foreslåede multiværksted ved indskolingsafsnittet vil kunne dække en del af undervisningen i natur og teknik for de yngste årgange. Idræt Det reviderede forslag til udviklingsplan giver forslag til nybygning af en ny multisal til brug for gymnastik og tumlesal for bl.a. SFO og 12.8

9 indskoling samt som opvarmningssal for fritidsbrugerne. Salen vil endvidere kunne anvendes af skolen i forbindelse med større samlings- og fællesarrangementer. Endvidere gives forslag til placering af senere udvidelse af selve idrætshallen med tilhørende omklædningsrum m.v. Pædagogisk servicecenter Det pædagogiske servicecenter placeres i tilbygningen til hovedbygningens stueetage mod nord. Der indrettes med edb, lyd/videoredigering, gruppe- og enkelt arbejdspladser m.v. På 1. sal indeholder tilbygningen to ekstra klasserum, og en projektbalkon for skolens ældste klassetrin, der står i visuel og evt. fysisk forbindelse med det pædagogiske servicecenter i stueetagen. Pædagogisk værksted Integreres i det pædagogiske servicecenter. Edb-lokaler Integreres i det pædagogiske servicecenter. Ligeledes er der skabt mulighed for at placerer edb-arbejdspladser i/ved klasselokalerne og de nye grupperum. Såfremt skolen finder det ønskeligt, vil et område i det nye pædagogiske servicecenter kunne indrettes til edb-kursuslokale, til erstatning af de edb-lokaler (gult og blåt-it rum) der er inddraget i klassefløjen. Samlingssal Der etableres ingen egentlig samlingssal, men der skabes mulighed for større samlinger i det nye multirum ved idrætshallen. Her vil skolen få de efterlyste muligheder for bl.a. at kunne afholde forældremøder for samlede årgange eller hele afdelinger, skolefester m.v. Personalerum/-forberedelse Nyt personalerum indrettes i det nuværende centralt beliggende musiklokale i stueetagen. Overfor personalerummet indrettes garderobe- og toiletfaciliteter til den samlede personalegruppe samt rengøringsrum. De nye grupperum tænkes også udnyttet af det personaleteam (lærer og pædagoger) der er tilknyttet den enkelte årgang eller afdeling. Lokalerne indrettes med inventar og IT-installationer, der gør det muligt for personalet også at anvende dem til fælles planlægningsmøder, elev- /forældresamtaler og individuel forberedelse. Herudover indgår det pædagogiske servicecenter samt forberedelseslokalerne i stueetagen som vigtige elementer i personalets mulighed for forberedelse. 12.9

10 Administration Skolens administration forbliver uændret. Skolevejlederen gives kontor på 1. sal i tilknytning til skolens ældste årgange, i det tidligere lokale for specialundervisning. Ny lokale til ungdomsskolens administration foreslås placeret på 1. sal i den nye tilbygning, umiddelbart overfor deres nuværende lokaler, der som tidligere nævnt overgår til at blive lokale for basisklassen. Teknisk servicepersonale I den underste etage i tilbygningen ved nordøst indrettes nyt værksted med gulv i terrænniveau til det tekniske servicepersonale samt tilhørende depotrum. Herudover foretages ingen ændringer. Depoter I forbindelse med lokalernes generelle udvidelse vil behovet for depotrum i forbindelse med klasseværelser og faglokaler blive tilgodeset idet der bliver plads til etablering af skabe til undervisningsmaterialer. Herudover anvendes de nuværende depotfaciliteter i kældre. Den nye elevator ved pædagogisk servicecenter føres til kælder, hvor der indrettes bogdepoter samt depot for administrationen. Toiletter Der etableres supplerende toiletter i forbindelse med nybygning for fælleslokaler og det pædagogisk servicecenter, samt i forbindelse med det nye personalerum. Skolefritidsordning Som beskrevet i det foregående. Værested/ungdomsklub Uændret. Sundhedspleje og tandklinik Ved nedlæggelsen af det nuværende lærerværelse gives der plads til indretning af lokaler til sundhedspleje og tandlæge i umiddelbar tilknytning til skolens hovedindgang. Den gamle utidssvarende pavillon kan således nedlægges. Udearealer Skolens udearealer tilpasses de nye funktioner og reetableres i forbindelse med de nye tilbygninger. Skolen har udarbejdet idéskitser til udearealerne omkring indskolingen. Disse vil kunne indgå i den videre planlægning. Andet I forbindelse med tilbygningen af det pædagogiske servicecenter etableres elevator mellem de enkelte etager samt handicaptoilet på hver etage. Hovedparten af skolens lokaler vil herefter være tilgængelige for kørestolsbrugere

11 Herudover vil elevatoren lette det daglige arbejde for det tekniske servicepersonale samt forbedre adgangen til depoterne i kælderetagen. AFSLUTNING Med gennemførelsen af det reviderede forslag til udviklingsplan vil Hornbæk Skole have kapacitet til 2 3 spor og indeholde: - 12 fælleslokaler, fællesrum og værksteder til 0. til 3. årgang og SFO - 18 tidssvarende klasselokaler til mellemtrin og udskoling. - Selvstændige grupperum af varierende størrelse. - Tidssvarende pædagogisk servicecenter. - Gode faglokaler med tidssvarende indretning. - Faciliteter til lærerforberedelse og møde. - Kulturelt samlingssted - storrum, gymnastik- og tumlesal

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT.

ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. ASFERG PROJEKTET - ARBEJDSNOTAT. 1. BAGGRUND FOR PROJEKTET. Fokuspunkt 5 i programmet Folkeskolen år 2000 hedder En god start - det fælles grundlag. Der lægges heri op til, at der skal etableres et tættere

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE

HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE HELHEDSPLAN FOR SKÆRBÆK DISTRIKTSSKOLE SEPTEMBER 2014 Luftfoto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Helhedsplan - forudsætninger / indledning 04 / formål 04 / proces 04 / den nye skolereform 04 Skærbæk Distriktsskole

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 15-01-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten Lomholt Morten Normann

Læs mere

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse

Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt

Indstilling. Ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades skoledistrikt Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 18. februar 2011 1. Resume Børn og Unge har en vision om at skabe fremtidens skole som kernen i et sammenhængende børne- og ungemiljø i midtbyen.

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011.

Forligsparterne er enige om, at der til modernisering af folkeskoler afsættes 11,875 mio. kr. i 2010 og årligt 10 mio. kr. fra 2011. Skole- og Kulturafdelingen Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Birkhovedskolen, genopretning og modernisering 1. Indledning Politisk Aftale for Nyborg Kommunes budget 2010-2013 fastslår: Forligsparterne er enige

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Nyrupskolens institutionsplan

Nyrupskolens institutionsplan Side 1 af 66 Nyrupskolens institutionsplan Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Nyrupskolens historie... 3 2.0 Bygningsoversigt... 5 3.0 Nyrupskolens mission... 6 3.1 Nyrupskolens visioner...

Læs mere

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen

Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Udviklingsplan for idrætsanlægget ved Hornbæk Hallen Indledning og baggrund 2 De eksisterende anlæg Anlæggets placering i området 3 Nuværende indendørs faciliteter 3 Anlæggets styrker og svagheder 3 Indendørs

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012

KRAFTCENTER KORSHØJ. Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet JUNI 2012 KRAFTCENTER KORSHØJ JUNI 2012 Et moderne og multifunktionelt center for idræt, uddannelse, kultur og fritid i lokalområdet Det handler om at skabe VISIONER og transformationsoplevelser... REEHOLM & BREDAHL

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune

Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Referat Økonomiudvalget 13.05.2009 kl. 12:00 Jammerbugt Kommune Økonomiudvalget 13.05.2009 Punkter på åbent møde: 69. Kriterier for prioritering af midler til renovering af skoler i 2009 1 70. Godkendelse

Læs mere

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning

Faxe kommunes bygninger optimering af kommunens bygningsarealer mulighedsanalyse område møllevang/ Rønnede samling af skolernes overbygning - Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Rådhusgate 26 0151 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no Faxe kommunes bygninger optimering

Læs mere

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62

Indholdsplan. Skoleår 2012 2013. Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager tlf. 74 44 27 62 Indholdsplan Skoleår 2012 2013 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord 3 Hovedsigte 3 (Værdigrundlag, vision, mission og måden vi er Grundvig/Koldsk efterskole) Beskrivelse af Adventure Efterskolen 4 Eleverne

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Aakjærskolen...2 Balling Skole...17 Breum skole...38 Brårup skole...52 Durup Skole...70 Fursund Skole...83 Glyngøre skole...96 Hem Skole...107 Højslev Skole...121 Jebjerg Skole...136 Nr. Søby Skole...154

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning

TEMA Skolebyggeri. Godt skolebyggeri. Branchevejledning TEMA Skolebyggeri Godt skolebyggeri Branchevejledning Indhold Indledning Side 5 Trin 1 Initiativfasen Beslutningsfasen Side 7 Resumé Side 7 Hvorfor bygger man skoler Side 8 Helheds- og udbygningsplaner

Læs mere

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG

154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG FREDERIKSBJERGBYGGERIET BILAG 154 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG BILAG 155 Bilag FAKTA KOMMUNAL / SELVEJENDE SKOLE (6-17 ÅR) INDSKREVNE EGENSKOLEANDEL N.J.Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgade 2 745 62,2% DAGTILBUD (0-5 ÅR) INDSKREVNE NORMERING

Læs mere

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium.

April 2011. Behovsanalyse. 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium. April 2011 Behovsanalyse 6 fokusgruppeinterviews som indledning til om- og tilbygningen af Aarhus Statsgymnasium SMAK architects Indholdsfortegnelse Indledning 4 Rapportens indhold og opbygning 5 Oversigt

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning. Mødedato: Mandag den 1. juli 2013. Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 1. juli 2013 Mødetidspunkt: 8:15-10:05 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 4, Bytoften Karl Haahr,

Læs mere

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole?

Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Hvad synes du om Odense kommunes planer for Vestre Skole? Alle odenseanske skoler er blevet bedt om inden 21. oktober 2010 at indsende et høringssvar vedr. det oplæg til ændring af skolestrukturen i Odense,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere