Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om eventuelle behov for bygningsændringer"

Transkript

1 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr pr m2 og hertil kommer omkostninger på 30 % af beløbet til projektering, inventar, byggetilladelse, uforudseelige udgifter mm, totalt ca. kr pr m2 (excl. moms) Afledte driftsomkostninger er ikke medtaget, men kan beregnes efter behov. Omkostninger vedr. ombygning af eksist. faglokaler til almindelige klasselokaler eller indretning af nye klasselokaler i eksisterende rum afhænger naturligvis af, hvordan lokalerne oprindeligt er udstyret og indrettet. Vi har skønnet, at man generelt burde kunne ombygge lokaler til klasselokaler for et beløb svarende til kr (excl. moms) pr. lokale som gennemsnit (= ca. kr pr m2 v/ lokaler på 70 m2) Daginstitutioner Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af daginstitutioner mm er for 2010 i størrelsesordenen kr pr m2 og hertil kommer omkostninger på 30 % af beløbet til projektering, inventar, byggetilladelse, uforudseelige udgifter mm, totalt ca. kr pr m2 (excl. moms) I forbindelse med beregningen af pladsbehovet for børnene findes der flere forskellige råd og vejledninger. BUPL har forslået, at der mindst skal være et nettoareal på 3.5 m2 til hvert barn over 3 år i opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn. Ud over dette skal der være areal til personale, depoter, servicerum, garderober, toiletter, gangarealer, vægge mm Bruttoarealet pr barn kan således nemt komme op på 6-7 m2. Vejen Kommune har i flere af deres daginstitutioner et bruttoareal pr barn på 7-8 m2. I forbindelse med opførelsen af Spilloppen og Galaxen samt i planlægningen af den nye daginstitution ved Mannehøj blev der anvendt et bruttoareal på 10 m2 pr barn. Fase 3 samles på fem skoler: Østerby Skolens vurdering: På skolen undervises i indeværende skoleår 397 elever fordelt på 19 klasser, dvs. en gennemsnitlig klassekvotient på 20,89. Hertil kommer en specialklasseafdeling med 109 elever. En del af specialklasseeleverne (S-klasser og Aspergere) undervises i den del af skolen, hvor almenklasserne er.

2 Skolen har lavet en udbygningsplan, der kan inddrages i planlægningen. Heri indgår bl.a. flytning af administration og evt. anvendelse af festsalen som musiklokale. Festsalen skal fortsat være samlingsrum. Alle klasseværelser anvendes. Efter etablering af nyt sløjdlokale er det gamle sløjdlokale ledigt. Der er ikke ændret på lokalet. Ved en flytning af Bække Skoles fase 3 til Østerbyskolen vil der fra skoleåret være 25 klasser i almenafdelingen stigende til 28 klasser i , dvs. et behov for yderligere 6 9 klasselokaler. Med tilgang af elever i fase 3 vil der også være behov for 1 fysiklokale, 1 biologilokale og 1 natur/teknik geografilokale. Forhold omkring hjemkundskab og billedkunst er i orden. Lokalerne kan ikke etableres i de nuværende bygninger, dvs. tilbygning. Der er plads på skolens arealer. Skolen har et ønske om evt. tilbygning af minihal i stedet for gymnastiksalene. Konklusion: Under forudsætning af at specialklasserne flyttes kan 2-3 klasselokaler etableres ved ombygning af eksisterende lokaler. Nybyggeri af 6 nye klasselokaler kan arealmæssigt komme til at udgøre et bruttoareal i størrelsesordenen m2 (incl. gangarealer, grupperum, toiletter mm) svarende til m2 brutto pr klasselokale v/ max. 28 elever pr. klasse. 720 m2 nybyggeri kan i totalomkostninger komme til at udgøre 720 x kr, svarende til kr (excl. moms) Ombygning til 3 klasselokaler i eksisterende bygning kan beløbe sig til kr (excl. moms) Det samlede overslag for Østerbyskolen lyder således på kr (excl. moms) Grønvangskolen Skolens vurdering: På skolen undervises i indeværende skoleår 712 elever fordelt på 30 klasser, dvs. en gennemsnitlig klassekvotient på 23,73. Hertil kommer taleklassen med 5 elever. Pt. tilbygges 2 klasselokaler med baggrund i, at 7. klasse fra Askov-Malt Skole flyttes til Grønvangskolen fra skoleåret Ved en flytning af Skodborg Skoles fase 3 til Grønvangskolen vil der fra skoleåret være 33 klasser faldende til 28 klasser i Stigningen i antallet af klasser i perioden er primært i fase 3, hvilket betyder ekstra pres på faglokalerne. Skolen vurderer, at der i afdelingen, hvor fase 3 undervises, vil være et ekstra behov for 2 klasselokaler, samt behov for 1 fysiklokale ved siden af det eksisterende med depot imellem, 1 naturfagslokale, 1 multilokale (bl.a. til fremlæggelser), 3 4 grupperum, 1 personalerum (nuværende perso-

3 nalerum kan inddrages til grupperum og reducere antallet af grupperum), toiletter, depoter og garderober. Herudover ønskes boldbaner, udendørs møbler og cykelparkeringspladser. Konklusion: Skodborg Skoles fase 3 kan rummes fra 1. august 2011, idet den samlede kapacitet i skolens 3 afdelinger er 34 klasselokaler efter tilbygning af 2 klasselokaler. Rødding Skole Overflytning af fase 3 fra Jels til Rødding Skole kan indeholdes i eksisterende bygninger Nørbølling Skole nedlægges, og der etableres én skole i Brørup med afdelinger på Byagerskolen og Brørup Skole (excl. Lindknud) Byagerskolen Skolens vurdering: På skolen undervises i indeværende skoleår 154 elever i 7 klasser. Hvis fase 1 i den ny struktur undervises på Byagerskolen vil der være 271 elever i 12 klasser fra skoleåret faldende til 214 elever i 8 klasser fra skoleåret På skolen er der 11 klasselokaler til rådighed, hvis faglokalerne nedlægges, dvs. behov for tilbygning af 1 lokale. Hvis faglokalerne bevares som værkstedslokaler, vil behovet være 3 lokaler. Nedlægning af faglokaler og tilbygning af 1 lokale vil efter al sandsynlighed være den billigste løsning. Ombygning og en lille tilbygning vil normalt være billigere end nybyggeri af 3 lokaler. SFO lokalerne skal udbygges. Alle elever på skolen skal i en ny struktur tilbydes mulighed for pasning i SFO på skolen, dvs. en stigning i elevtal på 172 elever på klassetrin faldende til 115. Der er ikke mulighed for at indrette SFO i eksisterende bygninger. SFO er i dag indrettet i 2 adskilte bygninger, hvoraf det ene afsnit er i lejede lokaler ved BrørupHallerne. Konklusion: Nybyggeri af 1 nyt klasselokale med bruttoareal på 120 m2 kan i totalomkostninger beløbe sig til 120 x , dvs. kr (excl. moms) Ombygning af 3 faglokaler til klasselokaler kan komme til at koste kr (excl. moms) Hvis elevtallet på 0-3 klassetrin stiger med 172 elever, vil det udløse et ekstra pladsbehov i SFO på ca m2 brutto, hvis man blot regner med et bruttoareal på 7 m2 pr barn i starten. Elevtallet vil være faldende fra 172 til 115 elever, hvorefter der vil være 10.4 m2 brutto til rådighed pr barn.

4 De totale omkostninger ved nybyggeri af SFO i forbindelse med skolen kan iflg. ovenstående beløbe sig til 1200 m2 a kr svarende til kr (excl. moms), og hertil kommer etablering af ny legeplads og nye opholds-/og udearealer mm, der kan beløbe sig til kr (excl. Moms) Det samlede overslag for Byagerskolen lyder således på kr (excl. moms). I dette tilfælde vil der således være SFO på 3 lokaliteter i forbindelse med Byagerskolen, hvilket nok ikke er særligt hensigtsmæssigt. Hvis der kan indtænkes muligheder for at bruge nogle af lokalerne både til undervisningsbrug og SFO, vil det nybyggede areal og dermed prisen kunne reduceres. Brørup På skolen undervises i indeværende skoleår 372 elever i 17 klasser. Hvis fase 2 og 3 i den ny struktur undervises på Brørup Skole vil der være 19 klasser fra skoleåret faldende til 18 klasser fra skoleåret Skolen bruger 19 klasselokaler i år incl. 2 specialklasser, herudover er der 5 ledige lokaler. Herudover kan SFO-lokalerne frigives. Behovet for faglokaler ses ikke at blive anderledes, idet fase 3 på nuværende tidspunkt undervises på Brørup Skole. Børnecentre på 1 matrikel Gesten Skole: Behov for tilbygning af lokaler til børnehave normeret til 69 børn. SFO anvender de samme grupperum, som anvendes i undervisningen. Gymnastiksalen anvendes til idræt for de små klasser pga. afstand til hal. Gymnastiksalen anvendes samtidig andre undervisningsaktiviteter og tumleplads for SFO. Skolen mener ikke, at der er behov for større personalerum. Der er ingen ledige lokaler på skolen, så nybygning er nødvendig. Tilbygning eller nybyggeri med børnehave normeret til 69 børn, vil udløse et bygningsbehov på ca. 690 m2 i bruttoetageareal, hvis der regnes med et bruttoetageareal på 10 m2 pr barn. Hertil kommer areal til legeplads, udearealer mm. De totale omkostninger ved tilbygning/ nybyggeri kan iflg. ovenstående beløbe sig til 690 m2 a kr svarende til kr (excl. moms), og hertil kommer etablering af ny legeplads og nye opholds-/og udearealer mm, der kan beløbe sig til kr (excl. Moms) Det samlede overslag for Gesten Skole lyder således på kr (excl. Moms) På Skolens grund er der ikke plads. Tilkøb af jord er muligt (gl. remisse og fabriksjord) Andst Skole Behov for tilbygning af børnehave normeret til 66 børn. Eneste overskydende klasselokale er et loftslokale, som ligger afsides. Kælderen for lav til udnyttelse. 0. klasse kan være i den nyeste bygning, hvor SFO er i dag, hvorved SFO kunne flyttes og samles i evt. nybyggeri med børnehaven.

5 Tilbygning eller nybyggeri med børnehave normeret til 66 børn vil iflg. ovennævnte kunne beløbe sig til 660 m2 a kr svarende til kr (excl. Moms), hertil kommer etablering af ny legeplads og nye opholds-/ og udearealer mm, der kan beløbe sig til kr (excl. Moms) Flytning af 0. klasse til eksist. SFO lokaler og indretning af ny SFO i eksist. 0. klasse vil kunne beløbe sig til kr (excl. moms) Det samlede overslag for Andst Skole lyder således på kr (excl. Moms) En del af SFO en er i dag også etableret i en af de gamle lærerboliger, og hvis hele SFO en fremover skal samles på ét sted, vil det selvfølgelig blive dyrere. Der er ikke mulighed for tilkøb af jord op til skolen, så tilkøb af ejendomme vil være nødvendig (gl.lærerboliger?). Føvling Skole Behov for tilbygning af børnehave normeret til 40 børn. Det ekstra klasselokale, der opstod ved 7. klasses flytning er anvendt til IT-lokale. Gymnastikundervisningen vil fremover foregå i foreningshuset. Derved bliver gymnastiksalen ledig og kan indrettes til børnepasning. Den for skolen mest ønskværdige løsning er, at salen indrettes til SFO og børnehave indrettes i nuværende SFO. Derved får børnehaven en mere "afskærmet" placering. Den eksisterende SFO har i dag et bruttoareal på ca. 350 m2. Hvis denne SFO ombygges til ny børnehave til 40 børn, vil der blive et bruttoareal på ca. 8,75 m2 pr. barn. Bygge- og anlægsomkostningerne for ombygning af SFO til ny daginstitution kan beløbe sig til kr pr m2 og hertil kommer omkostninger på 30 % af beløbet til projektering, inventar, byggetilladelse, uforudseelige udgifter mm, totalt ca. kr pr m2 (excl. moms) Selve ombygningen vil således kunne beløbe sig til 350 m2 a kr svarende til kr (excl. Moms). Den gamle gymnastiksal og tilstødende omklædningsrum mm udgør et bruttoetageareal på ca. 350 m2 i grundplan og ved indbygning af en indskudt etage i den gamle gymnastiksal vil det samlede bruttoetageareal komme til at udgøre ca. 450 m2. Ombygning til SFO vil kunne beløbe sig til 450 m2 a kr svarende til kr (excl. Moms). I forbindelse med etableringen af SFO og børnehaven, skal udearealer opdateres, herunder fælles adgangsforhold, parkeringspladser, stisystem, opholds-/ og udearealer og legepladser. Ved anlæggelse af 500 m2 befæstede arealer (fliser eller asfalt) og nyetablering/ genetablering af 2 legepladser kan det beløbe sig til kr (excl. Moms) Det samlede overslag for Føvling Skole lyder således på kr (excl. Moms) Nedlæggelse af Øster Lindet, Sdr. Hygum og Lintrup (1 3 skoler). Eleverne flyttes til Rødding. (Jels fase 3 overflyttet til Rødding) Ved nedlæggelse af Øster Lindet er der intet behov for tilbygning. I de 2 første skoleår fra 2011 vil der dog skulle findes løsning for 1 klasse. Ved nedlæggelse af Lintrup er der intet behov for tilbygning.

6 Ved nedlæggelse af Sdr. Hygum er der intet behov for tilbygning. Ved nedlæggelse af Øster Lindet og Lintrup er der behov for 4 5 lokaler. Ved nedlæggelse af Sdr. Hygum og Lintrup er der behov for 6 lokaler. Ved nedlæggelse af Øster Lindet, Lintrup og Sdr. Hygum er der behov for 7 lokaler. Ved nedlæggelse af Øster Lindet og Sdr. Hygum vil der uden specialklasser på skolen være plads til 32 klasser, dvs. intet behov for tilbygning af klasselokaler. Under forudsætning af, at specialklasserne bibeholdes på Rødding Skole, vil der blive behov for tilbygning af 5 klasselokaler og 1 faglokale (billedkunst). Nybyggeri af 5 nye klasselokaler og 1 faglokale kan arealmæssigt komme til at udgøre et bruttoareal i størrelsesordenen m2 (incl. gangarealer, grupperum, toiletter mm) svarende til m2 brutto pr klasselokale v/ max. 28 elever pr. klasse. 720 m2 nybyggeri kan i totalomkostninger komme til at udgøre 720 x kr, svarende til kr (excl. moms) Det vil ikke være muligt at opdele skolen i afdelinger. Skolen vurderer, at 5 klasses idræt skal flyttes i Rødding Idrætscenter (transport?) SFO skal udvides, så der er plads til 174 børn. Evt. tilkøb af jord. Nedlæggelse af Øster Lindet. Eleverne flyttes til Jels Antallet af klasser forøges med 1, der kan rummes i eksisterende bygninger. Nedlæggelse af Hovborg Skole. Eleverne flyttes til Højmarkskolen Eleverne kan rummes indenfor eksisterende klasser. Antallet af klasser øges med 1 i 2011/12 til 2013/14 og med 2 i skoleåret 2014/15. Herefter falder antallet af klasser igen til nuværende niveau. Stigningen sker i fase 3, hvor der ikke er ændringer i strukturen. Læborg Skole nedlægges og alle elever flyttes til Østerbyskolen Antallet af klasser forøges med 1. Gammelt sløjdlokale kan ombygges.

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole

LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Maj 2014 LYS, LIV og TRIMMET: Vision for fremtidig brug af Nordre Skole Jette Pedersen Sagsnr.: EMN-2014-00771 Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: +4524962434 Søvej 1 8600

Læs mere

Høringssvar 8.april 2015. Indledning

Høringssvar 8.april 2015. Indledning Høringssvar 8.april 2015 Indledning Det er generelt positivt, at man i kommunen går ind og kigger på, om der er overflødige eller nedrivningsegnede bygninger i kommunens eje. Det må både reducere omkostninger

Læs mere

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet.

Højmarkskolen. Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. Højmarkskolen Høringssvar Administrationens svar Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Højmarkskolen, Holsted. Vedr. harmonisering af kvalitets- og servicemål på kørselsområdet. På baggrund af det udsendte

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE

Socialministeriet. <=sæ. xs Bygge- og Boligstyrelsen. Kommunernes Landsforening. «i. * o tå o DRD Københavns Kommune _..., Arbejdstilsynet KOMMUNE _...,,... - '-[.?':,,-.; ' \ :-:'. ' ' --: ; i i xs Bygge- og Boligstyrelsen Socialministeriet Arbejdstilsynet Kommunernes Landsforening «i. * o tå o DRD Københavns Kommune

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed

Branchevejledning. om indretning af. daginstitutioner. dag. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner dag Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Branchevejledning om indretning af daginstitutioner - 2. udgave Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler

Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler 1 Kvalitetsrapporten 2011-2012 Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler Indledning Denne rapport er Faaborg-Midtfyn Kommunes 5. udgave af kvalitetsrapporten på folkeskoleområdet. Rapporten dækker skoleåret

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 242 Offentligt 1 Indhold Indledning... 4 1.0 Baggrund... 5 2.0 Formål... 5 3.0 Målgruppen... 6 4.0 Metode... 6 5.0 Organiseringen af Enkeltmandprojekterne - et

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Kære medicinstuderende,

Kære medicinstuderende, Notat om anatomi på NYT OUH/SUND Kære medicinstuderende, Ledelsen for Institut for Molekylær Medicin samt anatomi, herunder institutleder Uffe Holmskov og Prof. John Chemnitz, kæmper i øjeblikket for en

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010

Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring. Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen veje til en bedre organisering og styring Juni 2010 Specialundervisning i folkeskolen

Læs mere

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 3. juni 2015 J.nr.: 2014/2520 Høringsmateriale vedr. udvikling af bæredygtige børne- og ungetilbud i Lejre Kommune

Læs mere

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til

Pasningsgaranti Kun ét scenarie Såfremt bevillingen udskydes til Projekt Indhold Scenarievalg OVF/B15 Beløb Kategori 1. Pasningsgaranti og undervisningspligt Forlængelse af midlertidige pavilloner Pasningsgaranti ikke at kunne overholdes. 4.470 Forlængelse af midlertidige

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere