NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÆSTVED KOMMUNE. Holmegaardskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj"

Transkript

1 NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N Holmegaardskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

2

3 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 Holmegårdskolen er en 3-sporet afdelingsopdelt skole med enkelte årgange i 2 spor samt en specialklasserække der pt. omfatter 3 klasser. I indeværende skoleår 2011/12 har skolen 619 elever fordelt på 28 normalklasser og to dobbeltklasser samt 34 elever fordelt i tre specialklasser. Skolen råder p.t. over 20 klasselokaler inkl. Specialklasselokaler i ny afdeling og 18 klasselokaler i gl. afdeling, hvoraf 8 lokaler anvendes til andre formål. En specialklasse er placeret i en tilliggende villa, Nissens hus. SFO er beliggende ca. 500 m. fra skolen i en nyligt om- og tilbygget gård kaldet Frit Fensmark SFO. Institutionen huser også tidlig skolestart. Da SFO en har helt separate og nyistandsatte rammer og forudsættes at kunne rumme det givne antal børn i.h.t. prognosen er dette område ikke medtaget i nærværende plan. I henhold til prognose for udvikling i elev- og klassetal (bilag), vil elevtallet falde svagt frem til skoleåret 2019/20, hvor elevtallet vil være på 545 elever fordelt på 28 normalklasser. Der er ikke prognoser for specialklasser, hvorfor nuværende elevantal og klassetal videreføres uændret. Der forventes ikke kapacitetsproblemer i prognoseperioden. Skolen i dag Holmegaardskolen er opdelt i to separate afdelinger, hhv. ny afdeling, der rummer elever fra årgang og gammel afdeling med elever fra 6.-9.årgang. Ny afdeling er en finger -skole i ét plan bestående af en gennemgående ryg samt 3 fingre i form af fællesrum med tilhørende klasselokaler. Bygningen er opført med fladt tag i gule mursten med markante eternitbeklædte udhæng. Gammel afdeling er opført i røde mursten og er oprindelig et U-formet bygningsanlæg i to etager med fuld kælder. Denne afdeling er siden hen tilbygget med en etplans bygning, der lukker gårdrummet til en indre grønnegård og etablerer et sammenhængende gangforløb rundt på skolen. Gammel afdeling rummer desuden to gymnastiksale foruden et samlingsrum i forbindelse med den store gymnastiksal. Mellem de to afdelinger ligger en fritliggende bygning i to plan, der tidligere har huset skolens SFO og i dag er indrettet til værksted for sløjd og motorlære i underetagen og et nyindrettet administrations- og personaleområde i overetagen. I to tilliggende villaer er indrettet faciliteter for hhv. sundhedspleje- og tandlæge i sundhedshuset på Villavej samt specialklasse i Nissens Hus. 13.1

4 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 Skolen har ikke en entydig hovedindgang og det er svært for udefrakommende at orientere sig mellem skolens tre bygninger. Skolens idrætsundervisning afvikles i skolens to gymnastiksale samt i Holmegaardshallen. Lokalestatus Efterfølgende gives et kort resume af status for lokalerne til skolens forskellige funktionsområder, således som de er registreret og vurderet af rådgiver og/eller skolens projektgruppe i forbindelse med nærværende proces. Hjemklasselokaler og gruppe-/holdrum: På ny afdeling er alle klasser på min. 62 m 2 og ligger alle med adgang til ét stort fællesrum med gruppearbejdspladser. Der er ikke adgang til mindre grupperum i tilknytning til hjemklasserne. På gl. afdeling er alle klasselokaler på mellem 48 m 2 og 60 m 2 og et enkelt på 70 m og 9. årgang har adgang til grupperum. Undervisning i mindre hold er ved 7. og 8. klasse henvist til gangarealet eller P.S.C. SFO-grupperum og værksteder: Som beskrevet ovenfor er SFO en placeret i egne lokaler udenfor skolens område og derfor ikke medtaget i nærværende materiale. Støttecenter: På ny afdeling er indrettet et støttecenter med tre mindre rum mens der på gl. afdeling er indrettet et lokale for støtte til modtageelever. Specialklasser, centerklasser og modtageklasser: Skolen rummer tre specialklasser, primært med elever fra eget distrikt.. Indskolingsklassen er placeret i eget nyrenoveret hus i tilknytning til skolen, Nissens Hus, mens specialklasse tilknyttet mellemtrinnet har et lokale på ny afdeling og specialklasse tilknyttet udskolingen har et lokale på gl. afdeling. Faglokaler: Sløjd er placeret i den fritliggende bygning under administrationen. I tilknytning til sløjd ligger ungdomsskolens motorlærelokale. Hjemkundskab er placeret på gl. afdeling og er velfungerende og nyrenoveret fra Billedkunst er placeret på ny afdeling og er et godt lokale men der mangler depotplads. Naturfag er placeret på gl. afdeling og nyrenoveret i 2003 og består af to rummelige og veludstyrede lokaler til fysik, kemi, biologi, natur & teknik. Der er faciliteter for natur & teknik i nyetableret lokale i ny afdeling. 13.2

5 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 Håndarbejde er placeret i gl. afdeling i et stort men lidt afsides beliggende lokale. Musikområdet består af skolens musiklokale på ny afdeling samt et nyopført musikhus til musikskolen. I skoletiden kan skolen benytte begge lokaler. EDB-lokaler er på ny afdeling er etableret som mindre edb-depot- og opladerum i tilknytning til hvert fællesrum. Skolen har stadig 1 egentligt edb lokale indrettet i et større tidligere klasselokale på 1. sal i gl. afdeling. Idrætsfaciliteter: Skolen råder selv over to gamle gymnastiksale og benytter desuden den nærliggende hal. Pædagogisk servicecenter: P.S.C. ligger på gl. afdeling og fungerer delvist som gennemgangsområde til faglokalerne. Området er beskedent i størrelse og der er langt hertil for eleverne i ny afdeling. PSC har derfor etableret satellitdepot i ny afdeling. Skolens Samlingsrum ligger i forlængelse af skolens store gymnastiksal på gl. afd. og kan sammenlægges med denne via en stor foldevæg (lydforholdende er dog meget dårlige og der kan ikke være aktiviteter begge steder uden at de forstyrrer hinanden). Der er udsalg til samlingsrummet fra et køkken i forlængelse af hjemkundskab. På ny afdeling anvendes et fællesrum også til diverse fælles samlinger og på gangarealet findes et mindre udsalg. Personalerummet er placeret i den fritliggende bygning centralt på skolen og området er nyrenoveret (2006) og i tilknytning til administrationen. Det centrale personalerum er suppleret af decentrale opholdsog forberedelsesrum i hhv. ny- og gl. afdeling. Administrationen ligger sammen med personalerummet i den fritliggende bygning. Området er renoveret i På gl. afdeling findes kontor for tillidsrepræsentant og vejleder mens teknisk serviceleder og personale har kontor og opholdsrum på ny afdeling. Andre lokaler: Skolen råder over et nyrenoveret auditorium (2003). På gl. afdeling er et tidligere klasselokale indrettet til edb-lokale for Ungdomsskolen. Det vurderes muligt at nedlægge funktionen, men dette har ikke været drøftet med Ungdomsskolen. På villavej ved en af skolens p-pladser ligger sundhedshuset med faciliteter for hhv. sundhedspleje og tandlæge. Tandklinik flyttes til nyopført bygning og sundhedsplejen påtænkes flyttet til lokaler på skolen. Sundhedshuset vil herefter være disponibelt til andet formål. 13.3

6 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 Udearealer: Der er etableret legeplads til de mindre børn i tilknytning til ny afdeling mens gl. afdeling mangler opholds- og aktivitetsmuligheder for de større børn. Andre kommentarer og bemærkninger: Kælderen på gl. skole er meget fugtig når det regner med vand på gulvet og vand sivende ud af væggen. Hvis det skal finde anvendelse som depotrum i kraft af ny elevator kræves en udbedring af disse forhold. Skolens af- og påsætningsområde samt tilkørselsforhold ved ny afdeling er ikke optimale. Tilgængelighed: Ny afdeling er opført i ét plan og der er fuld tilgængelighed til alle funktioner. Gl. afdeling er opført i 12 forskellige niveauer. Ved etablering af to nye elevatorer samt tre trappelifte kan gl. afdeling gøres tilgængelig for handicappede. Som anført i afsnit 0 under Tid og økonomi : Udgifter til omfattende eller ekstraordinær vedligeholdelse af bygningernes klimaskærme og udgifter til modernisering af lokaler, der ikke er berørte af forslaget til udviklingsplan, er ikke indeholdt i overslagene for den enkelte skole, idet gennemførelsen af sådanne arbejder antages at ville blive gennemført uafhængigt af elevtilvæksten og pædagogiske behov. Nedenstående punkter er en ikke prioriteret opsummering af en række problemstillinger og behov samt ønsker og forventninger til den fremtidige skole, fremhævet af projektgruppen ved de gennemførte besøg på skolen. 1. Skolen ønsker at fastholde den nuværende struktur med lodret opdeling af årgang i ny afdeling samt vandret opdeling af årgang i gl. afdeling. 2. Lokaler til SFO 2 placeret over jorden. 3. Renovering af gl. afdeling, herunder ombygning for etablering af et mere fleksibelt tidssvarende undervisningsmiljø. 4. Udendørs arbejdspladser ved naturfag. 5. Renovering af omklædningsrum ved gymnastiksale. 6. Læsetrapper og depotrum ved de sidste to fællesrum i ny afdeling. 7. Depotfaciliteter til teknisk servicepersonale. 8. Ønske om entydig hovedindgang/ankomstplads på skolen. 13.4

7 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 Hovedidé Forslaget omfatter en opdatering af de centrale fællesrum i ny afdeling (0.-5. årgang) med etablering af siddetrappe m. indbygget depotfunktion. Det lange gennemgående gangareal opdeles i mindre enheder, der indrettes til ophold/kantine med udgang til grønnegårdene. Den gennemgående fløj, der binder de tre klynger sammen indrettes primært til en række fællesfunktioner som kreativt værkstedsområde for billedkunst, håndarbejde og SFO 2 foruden lokaler til støttecenter, Teknisk servicepersonale og forberedelsesrum/teamrum for personalet. Der sker ingen ændringer af skolens administration og personalefaciliteter der sammen med sløjd og metalsløjd bliver i den fritliggende bygning. Gl. afdeling indrettes m.h.p. at samle de ældste elever fra klasse årgangsvis med adgang til en række varierede gruppe- og projektarbejdsområder foruden faciliteter til specialklasse. I afdelingen etableres to nye elevatorer for at gøre bygningens hovedniveauer tilgængelige for handicappede. Det vurderes ikke muligt at etablere en central fælles hovedindgang på skolen idet den består af en række fritliggende bygninger men i forbindelse med renovering af den gl. skolebygning foreslås etableret en læringsrambla et langstrakt udendørs gadeforløb med indbyggede læringsaktiviteter og motoriske udfordringer nedlagt i eller påført belægningen. Ramblaen gives en markant og ensartet belægning, allébeplantning og parkbelysning. Forslaget til udviklingsplan kan opdeles i følgende indsatsområder: A. Kreative værksteder, SFO 2 og støttecenter i ny afdeling B. Fællesrum i blok A og B ny afdeling C. Udskoling og specialklasser gl. afdeling Læringsrambla E. Mellemtrin, projekttorv og elevatorer gl. afdeling De enkelte indsatsområder er udtryk for en mulig opdeling i byggeetaper. Det bemærkes, at den alfabetiske opdeling ikke nødvendigvis er udtryk for en bunden eller prioriteret rækkefølge. Vedrørende anlægsudgifter og oplæg til handlingsplan for arbejdernes gennemførelse henvises til det indledende afsnit afsnit 0. Efterfølgende gives en kortfattet beskrivelse af de enkelte områder. 13.5

8 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 A. Kreative værksteder, SFO 2 og støttecenter i ny afdeling Håndarbejde og billedkunst etableres i et nyt sammenhængende værkstedsområde i tilknytning til primærbrugerne i ny afdeling. Området kan fungere som ét stort zoneopdelt værkstedsområde eller som to separate fagområder. Fra værkstederne er udgang til mindre arbejdsgård. I nabolokalerne indrettes basislokaler til SFO 2, der med placeringen her kan vil have let adgang til at udnytte fællesrum og de kreative værksteder til supplerende aktiviteter. To mindre lokaler overfor blok A og C bibeholdes som basislokaler for støttecenteraktiviteter. Det langsgående brede gangstrøg indrettes med faste spisepladser i tilknytning til det eksisterende udsalg samt med nye døre ud mod grønnegårdene, så man i sommerhalvåret kan trække udenfor og spise frokosten. B. Fællesrum i blok A og B ny afdeling De nuværende fællesrum i blok A og B, møbleres som blok C med en stor siddetrappe med indbygget depotfunktion. Trappen fungerer som rumafskærmning mod gangarealet og fredeliggør således fællesarealet og giver samtidig mulighed for samling af større grupper af elever til oplæg, fremvisning m.v. på siddetrappen. Desforuden opdateres fællesrummet med faste bordplader ved facaden med adgang til vand. C. Udskoling og specialklasser gl. afdeling I den gl. afdeling foretages renovering og ombygning af klassefløjen og det tidligere håndarbejdslokale ved den sydvendte skolegård. Fra stueetagen etableres udgang til hævet opholdsplateau, der skaber åbenhed og let adgang for udskolingens elever til deres opholds- og aktivitetsmuligheder i skolegården. Fra opholdsplateauet er der adgang til lokalerne på 1. sal via en bred siddetrappe, der udover at skabe sammenhæng mellem lokalerne og det nye fælles opholdsareal i skolegården, fungerer som flugtvej for 1. sal. Lokalerne i stueetage og på 1. sal danner ramme om to udskolingsårgange, hvis nuværende lokaler i stueetagen ved pædagogisk servicecenter i stedet indrettes til undervisningsområde for specialklasserne. Læringsrambla Fra ankomst- og parkeringspladsen ved blok A og frem til skolegården ved gl. afdeling udføres renovering af belægninger, belysning og beplantning således, at der fremkommer et langsgående samlende strøg en læringsrambla hvor forskellige nedfældninger eller påføringer af læringselementer som fx talkoder, alfabetiske udfordringer og lignende giver eleverne læringsmæssige og motoriske udfordringer samtidig med 13.6

9 SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Holmegaardskolen AFSNIT 1 at ramblaen forbinder skolens bygninger og giver en ensartet og samlet adgang til skolens mange indgange. De nuværende cykelskure renoveres og tilpasses i udtryk således de bidrager til at skabe en helhedsopfattelse af skolens nye ankomststrøg. E. Mellemtrin, projekttorv og elevatorer gl. afdeling På 1. sal i gl. afdeling etableres et årgangsområde for hhv. 6. og 7. årgang bestående af en række nyetablerede klasserum samt grupperum og et fælles projekttorv. Klasserne kan desuden anvende den underliggende samlingssal til diverse fælles aktiviteter. Kontor for ungdomsskole samt ungdomsskolens edb-lokale inddrages i etablering af nye og større klasselokaler. Kontoret genhuses på etagen nedenunder mens edblokalet nedlægges til fordel for en række decentrale edb-arbejdspladser på de nyetablerede projekttorve. Endvidere vil Ungdomsskolen i lighed med skolens elever være dækket af adgang til trådløst netværk. I gl. afdeling etableres to nye elevatorer placeret hhv. i tilknytning til hovedindgangen og i tilknytning til det tidligere etablerede toilettårn, således skolens hovedniveauer kan gøres tilgængelige og den eksisterende kælder kan anvendes til depot. Konklusion Det samlede forslag til udviklingsplan opdaterer Holmegaardskolen til en tidssvarende folkeskole fra årgang i tre spor. Ny afdeling opdateres med de nødvendige værkstedsfaciliteter for denne aldersgruppe og de store fællesrum opdateres med siddetrapper/depoter. Gl. afdeling opdateres med udvidelse af små klasserum, projekt- og grupperum i tilknytning til de enkelte årgange samt større åbenhed mod opholds- og aktivitetsfaciliteter i den sydvendte skolegård. Bilag Elevprognose Situationsplan i mål 1:2000 Tegn Stueplan, ny afd., eksisterende forhold mål 1:500 Tegn Stueplan, ny afd., forslag til udviklingsplan mål 1:500 Tegn Stueplan, gl. afd., eksisterende forhold mål 1:500 Tegn Stueplan, gl. afd., forslag til udviklingsplan mål 1:500 Tegn Kælderplan, gl. afd., eksisterende forhold/ forslag til udviklingsplan mål 1:500 Tegn salsplan, gl. afd., eksisterendeforhold/ forslag til udviklingsplan mål 1:500 Tegn

10 Holmegaardskolen ELEVTALSPROGNOSE FOR NORMALELEVER FORDELT PÅ ÅRGANGE OG SPOR 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Tidlig skolestart 1. april Antal elever Antal klasser Klassekvotient Specialklasseelever Modtageklasseelever ,1 21,9 22,2 21,0 21,4 20, , , , Tal for 2011/12 er aktuelle elev- og klassetal. Resterende tal er hentet i kommunens elevtalsprognose. Klassedeling ved maksimal klassekvotient 28 Eventuel klassedannelse 3. spor der ikke kommer Det bemærkes, at der ikke er prognosetal for specialklasser. Nuværende elevantal og klassetal videreføres uændret.

11 M N NY TANDKLINIK HOLMEGAARDSVEJ NY AFDELING NISSENS HUS EKSISTERENDE FORHOLD - SITUATIONSPLAN GL. AFDELING SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.1 Tlf VILLAVEJ SUNDHEDSHUSET

12 LEGEPLADS GRP. 5.A (A2) 2.A (A2) BLOK A 1.A 4.A 3.A GÅRDHAVE 5.B 1.B M BLOK B 2.B 4.B 3.B 0.A DOBB. GRUPPE KØK./ BOD INDGANG SP.U. SP.U. SP.U. INDGANG DOBB. GRUPPE BILLED- KUNST 0.B IT K. 2.C PARKE- RING N M SIGNATURER INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: SPECIALR: PERSONALE: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE ADMINISTRATION PÆ SERV. CENTER (PSC) SFO/ PERSONALE NYINDRETNING FAGLOKALE L.F. LEGEPLADS GÅRDHAVE LÆRER- FORB. K. TSL. NY AFDELING - STUEPLAN EKSISTERENDE FORHOLD 2011 / 12 3.C 4.C BLOK C 1.C 5.C VF. GAR KØK. PERSO- NALE NATUR & TEKNIK PSC IT MUSIK AF LE ADM. INSP. ADM. LE KON PERS. TSL. 0.C INDGANG ØVE MUSIK- SKOLEN CYKLER SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.2 Tlf

13 B BLOK A B LEGEPLADS BLOK B GRP. 2.A GRP. 1.A 3.A 4.A 5.A GÅRDHAVE TERRASSE OPHOLD/KANTINE 2.B 1.B M IT 3.B 4.B 5.B K. 0.A KØK. KØK./ BOD INDGANG 0.B INDGANG SFO II SP.U. TEKSTIL PAPIR OG PAP 1.C STØTTE CENTER NYT TODELT KREATIVT VÆRKSTEDSOMRÅDE PARKE- RING UDEVÆRKSTED A N M SIGNATURER NYBYGNING / TILBYGNING NY DØRFORBINDELSE INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: SPECIALR: PERSONALE: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE ADMINISTRATION PÆ SERV. CENTER (PSC) SFO/ PERSONALE NYINDRETNING FAGLOKALE L.F. LEGEPLADS GÅRDHAVE TERRASSE OPHOLD/KANTINE K. LÆRER- FORB. TSL. STØTTE CENTER A NY AFDELING - STUEPLAN FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN BLOK C 4.C 5.C 2.C 3.C VF. GAR KØK. PERSO- NALE NATUR & TEKNIK PSC IT MUSIK AF LE ADM. INSP. ADM. LE KON PERS. TSL. 0.C INDGANG ØVE MUSIK- SKOLEN LÆRINGSRAMBLA CYKLER CYKLER D SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.3 Tlf

14 CYKLER N M SIGNATURER INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE SFO/ UNDERETAGE TRÆ-METALSLØJD PORT MOTORLÆRER CYKLER NISSENS HUS I N SPECIALR: KL. BASISOMRÅDE DEPOT OG VÆRKSTED TSL. PERSONALE: ADMINISTRATION PERSONALE OMKLÆDNING GAMLE GYM.SAL PÆ SERV. CENTER (PSC) NYINDRETNING FAGLOKALE HOVED- INDG. HOLD- RUM T KON 6.X 6.Y GL. AFDELING - STUEPLAN EKSISTERENDE FORHOLD 2011 / 12 REDSK. SPRING- GRAV NY GYM.SAL OMKL. GRÆSAREAL INDGANG P. H SAMLINGS- SAL AKT MØDE GAR MØDE KØK. KOPI PERSONALE FORBE- REDELSE KØKKEN GRØNNEGÅRD HJEM- KUNDSK. H Ind/ud til kælderetage. LYS- GÅRD KON PÆ SERVICE CENTER AUDI- TORIE 8.B DEPOT PSC. GRÆSAREAL NABO-EJENDOM 8.C 8.A 2- SPROG SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.4 Tlf

15 CYKLER LÆRINGSRAMBLA N M SIGNATURER NYBYGNING / TILBYGNING INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE SFO/ UNDERETAGE TRÆ-METALSLØJD PORT MOTORLÆRER CYKLER CYKLER NISSENS HUS I N NY DØRFORBINDELSE SPECIALR: KL. BASISOMRÅDE DEPOT OG VÆRKSTED TSL. D PERSONALE: ADMINISTRATION PERSONALE OMKLÆDNING GAMLE GYM.SAL C PÆ SERV. CENTER (PSC) NYINDRETNING FAGLOKALE HOVED- INDG. NY ELEVATOR 8.A 8.B 8.C GL. AFDELING - STUEPLAN FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN REDSK. SPRING- GRAV NY GYM.SAL OMKL. NY FOLDEVÆG GRÆSAREAL INDGANG P. H SAMLINGS- SAL AKT MØDE GAR MØDE KØK. KOPI PERSONALE FORBE- REDELSE KØKKEN UNGDOMSSKOLE OG VEJL. GRØNNEGÅRD NY ELEVATOR HJEM- KUNDSK. H Ind/ud til kælderetage. LYS- GÅRD KON PÆ SERVICE CENTER AUDI- TORIE SPECIAL- DEPOT PSC. GRÆSAREAL NABO-EJENDOM - RUM SPECIAL- 2- SPROG SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.5 Tlf

16 UNGDOMS- KLUB OG SFO 2 UNGDOMS- KLUB FYRRUM N M SIGNATURER NYBYGNING / TILBYGNING INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE SFO/ FOTO MUSIK/ FOTO NY DØRFORBINDELSE SPECIALR: KL. BASISOMRÅDE ARKIV H PERSONALE: ADMINISTRATION PERSONALE SPRING GRAV FYSIK & KEMI NATUR & TEKN. PÆ SERV. CENTER (PSC) NYINDRETNING FAGLOKALE GL. AFDELING - KÆLDERPLAN EKSISTERENDE FORHOLD 2011 / 12 OG FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN SPRING GRAV NY ELEVATOR FOTO MUSIK/ FOTO ARKIV UNGDOMS- KLUB NY ELEVATOR FYSIK & KEMI UNGDOMS- KLUB H NATUR & TEKN. FYRRUM ARB.GÅRD SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.6 Tlf

17 GAMLE F GYM.SAL KL. U.SKOLE OG VEJL. HALVTAG IT LOKALE F HÅND- ARBEJDE LYS- GÅRD 1. SAL EKSISTERENDE N M SIGNATURER NYBYGNING / TILBYGNING INDSKOLING / SFO: MELLEMTRIN: UDSKOLING: KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE KL. BASISOMRÅDE SFO/ U.SKOLE EDB 7.A NY DØRFORBINDELSE SPECIALR: KL. BASISOMRÅDE 7.B 7.C H PERSONALE: ADMINISTRATION PERSONALE NY GYM.SAL 9.Y 9.X HOLDRUM SPROG SPROG (TYSK) PÆ SERV. CENTER (PSC) NYINDRETNING FAGLOKALE GL. AFDELING - 1. SALSPLAN EKSISTERENDE FORHOLD 2011 / 12 OG FORSLAG TIL UDVIKLINGSPLAN NY GYM.SAL NY ELEVATOR PROJEKT TORV/EDB NY BRAND- TRAPPE G GAMLE SUNDHES- GYM.SAL PLEJE 6.C GRP. 6.B 6.A 7.A HALVTAG 9. E G 7.B TEAM NY ELEVATOR GRUPPE H GRP. C 9. LYS- GÅRD 7.C 1. SAL FORSLAG SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, Arkitekt m.a.a., DANSKE ARK Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj 13.7 Tlf

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Grønbro. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Grønbro Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sjølundskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sjølundskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 11 Sjølundsskolen AFSNIT

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Korskildeskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Korskildeskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Korskildeskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Korskildeskolen

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Holsted Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Holsted Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 82 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Holsted Skole AFSNI

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen. ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.dk Visionsplan for Åby Skole 1.7.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER STOLPEDALSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE STOLPEDALSSKOLEN FAKTA Adresse Stolpedalsskolen Stolpedalsvej 2 9000 Aalborg Telefon 99824400 E-mail Web

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER MARIENDAL SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER MARIENDAL SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824720 E-mail Web Skoleleder Antal elever 491 Antal

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BYPLANVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BYPLANVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Byplanvejens Skole Byplanvej 2 9210 aalborg sø Telefon 99824770 E-mail

Læs mere

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers

20. RYTTERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Borup Byvej 14, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 RYTTERSKOLEN 20. RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 8900 Randers Rytterskolen er beliggende vest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 410 elever fordelt

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

DRS MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2C - SYD MODEL 2C - DRAGØR SYD SKOLE - UDSKOLINGSSKOLE - 6.- 9. KLASSE I 5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 30.01.2012 2C - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 2. BAKKESKOLEN Seestvej 6, 6000 Kolding Bakkeskolen der er opført i perioden 1974 til 1979 er en tidstypisk klyngeopdelt skole

Læs mere

MARBÆKSKOLEN AFSNIT 1

MARBÆKSKOLEN AFSNIT 1 SKOLEUDBYGNINGSPLAN SKOLER I FREDERIKSSUND 2008 Nærværende forslag til udviklingsplan anviser en fremtidige organisering af Marbækskolen til 2-3 spor fra 0.-9. årgang med i alt 26 klasser, dog med mulighed

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FILSTEDVEJENS SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FILSTEDVEJENS SKOLE FAKTA Adresse Filstedvejens Skole Filstedvej 16 9000 Aalborg Telefon 98160033 E-mail

Læs mere

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15.

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15. Bilag 2.00 Skolerne i alt Udviklingsplan i alt Igangværende arb. 2 - SKOLEUDBYGNING VAMDRUP MODEL B jan. 10 2010 jan. 10 2011 jan. 10 2012 jan. 10 2013 jan. 10 2014 jan. 07 2015-21 1 Alminde-Viuf Fællesskole

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 200-202 Bind III 7. DYREHAVESKOLEN Dyrehavevej 08 B, 6000 Kolding Dyrehaveskolen er opført i 2 etaper i henholdsvis 964-6 og 970-7. Skolen er opført

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kalbyrisskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kalbyrisskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆTVED KOMMUNE K O L E U D B Y G N I N G P L A N 2 0 1 1 Kalbyrisskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj KOLEUDBYGNINGPLAN NÆTVED KOMMUNE 2011 Kalbyrisskolen AFNIT 1

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Fuglebjerg. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Borup Ris Skolen. Afd. Fuglebjerg. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Borup Ris Skolen Afd. Fuglebjerg Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER BISLEV SKOLE // 2015 BESKRIVELSE BISLEV SKOLE FAKA Adresse elefon 98357160 E-mail Web Skoleleder Antal elever 44 Antal klasser 6 Antal klassetrin

Læs mere

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers Afsnit II RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER KÆRBYSKOLEN // 2015 BESKRIVELSE KÆRBYSKOLEN FAKTA Adresse Kærbyskolen Oluf Borchs Vej 2 9000 Aalborg Telefon +45 99 82 13 00 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SVENSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SVENSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Svenstrup Skole Egemarksvej 1 9230 Svenstrup Telefon 9931 6340 E-mail svenstrupskole@aalborg.dk

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Parkvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Parkvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Parkvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal Afsnit II HAVNAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

Pædagogisk organisering

Pædagogisk organisering Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28. FIRKLØVERSKOLEN Paderup afd. Apollovej 62, 8900 Randers, Hovedadm. Firkløverskolen består af treafdelinger, hvoraf

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ULSTED SKOLE FAKTA Adresse Ulsted Skole Jyllensgade 29 9370 Hals Telefon 99824242 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers Afsnit II VESTERVANGSSKOLEN Nålemagervej 120, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Lundebakkeskolen. Afd. Toksværd. Afd. Holme Olstrup. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Lundebakkeskolen. Afd. Toksværd. Afd. Holme Olstrup. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Lundebakkeskolen Afd. Toksværd Afd. Holme Olstrup Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden

Model 2c. Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Uglegårdsskolen. Sum pr. aktivitet i budgetperioden Model 2c Vandret deling med 0-3 på Jersie og 4-9 på Sløjd : Hjemkundskab uglegårdskolen: Udbygning af Hjemkundskab i sprogklassens lokale, ved etablering af flere elevkøkkener og udflytning af sprogklassen

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE

STM + SVV UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE UNDERSØGELSE AF UDVIDELSESMULIGHEDER FOR ST. MAGLEBY SKOLE Skolesammenlægning i Dragør Kommune / MAJ 2011 INDHOLD ST. MAGLEBY SKOLE (STM) + SKOLEN VED VIERDIGET (SVV) FORUDSÆTNINGER Nærværende undersøgelse

Læs mere

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER

SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER SAGS.nr. 12-010 FØVLING BØRNECENTER dato: 03.06.2013 FØVLING BØRNECENTER Rådhuspassa FORUDSÆTNINGER - Fastholde dagtilbud og undervisning i nærområdet - Dagtilbud og Skole samarbejder om børnegruppen fra

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Fladsåskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Fladsåskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Fladsåskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Fladsåskolen AFSNI

Læs mere