MX299Q LCD skærm. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MX299Q LCD skærm. Brugervejledning"

Transkript

1 MX299Q LCD skærm Brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Bemærkninger... iii Sikkerhedsoplysninger...iv Vedligeholdelse og rengøring...v 1.1 Velkommen! Pakken indeholder Indledning til skærm Set forfra Set bagfra QuickFit funktion Samling af skærmens fod Tilslutning af kablerne Aftagning af skærmens fod Justering af skærmen OSD-menuen Sådan konfigureres indstillingerne Indledning til OSD-funktionen Specifikationer Fejlfinding (FAQ) Liste over understøttet timing Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Det er ikke tilladt på nogen måde at gengive, transmittere, transskribere, lagre i et lagringssystem eller oversætte til et hvilket som helst andet sprog nogen del af denne vejledning, herunder produkterne og softwaren beskrevet heri, uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ), undtagen dokumentationen, der opbevares af køberen, der kan sikkerhedskopieres. Der gives ikke garanti eller service for produktet hvis: (1) produktet er blevet repareret, modificeret eller ændret, medmindre en sådan reparation, modifikation eller ændring er udført af ASUS; eller (2) hvis produktets serienummer er ulæseligt eller mangler. ASUS VIDEREGIVER DENNE VEJLEDNING SOM DEN ER, UDEN GARANTI AF NOGEN SLAGS, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIV OG IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. ASUS, DETS DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG AGENTER ER UNDER INGEN OMSTÆDIGHEDER ANSVARLIGE FOR NOGEN INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER EFTERFØLGENDE BESKADIGELSER (HERUNDER BESKADIGELSER SOM TAB AF FORTJENESTE, TAB AF HANDEL, TAB AF BRUG ELLER DATA, AFBRYDELSE AF HANDEL OG LIGNENDE), SELV OM ASUS ER BLEVET BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE BESKADIGELSER FRA EN DEFEKT ELLER FEJL I DENNE VEJLEDNING ELLER I PRODUKTET. SPECIFIKATIONER OG OPLYSNINGER I DENNE VEJLEDNING GIVES KUN TIL OPLYSENDE FORMÅL OG KAN ÆNDRES NÅR SOM HELST, UDEN VARSEL, OG MÅ IKKE FORTOLKES SOM EN FORPLIGTELSE FOR ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR ELLER ERSTATNINGSPLIGT FOR FEJL ELLER UNØJAGTIGHEDER, DER MÅTTE FOREKOMME I VEJLEDNINGEN, HERUNDER PRODUKTET OG SOFTWAREN, DER BESKRIVES HERI. Produkter og virksomhedsnavne i vejledningen kan være, eller er ikke, registrerede varemærker eller ophavsrettigheder, der tilhører deres respektive firmaer, og bruges kun til identifikationsformål eller forklaring og til ejerens fordel, uden der er nogen hensigt til at krænke. ii

3 Bemærkninger Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC) (USA) Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: Udstyret må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og Dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser der modtages, inklusiv forstyrrelser der kan forårsage uønsket drift. Udstyret er testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udviklet for at sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesområder. Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens vejledning, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis udstyret er årsag til forstyrrelser i radio eller TV modtagelse hvilket kan bestemmes ved at slå udstyret fra og til opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe forstyrrelsen vha. en eller flere af de efterfølgende metoder: Indstil eller flyt den modtagende antenne. Øg afstanden mellem udstyr og modtager. Tilslut udstyr til en stikkontakt, der ikke er på det samme kredsløb som modtageren. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv tekniker for hjælp. Som Energy Star partner har vores firma fastlagt, at dette produkt opfylder Energy Star -retningslinjerne for lavt strømforbrug. Erklæring fra Canadian Department of Communications Dette digitale udstyr overskrider ikke Klasse B begrænsningerne for radiostøjudslip fra digitaludstyr, som beskrevet i Radio Interference Regulations fra Canadian Department of Communications. Dette digitale apparat i klasse B opfylder den canadiske standard ICES iii

4 Sikkerhedsoplysninger Brug kun følgende AC/DC-adaptermodel: ADP-65GD B & EXA1203YH Inden skærmen sættes op skal du omhyggeligt læse al dokumentationen, der kom med pakken. For at forebygge brand og stødrisiko må skærmen aldrig udsættes for regn eller fugt. Forsøg aldrig at åbne skærmens kabinet. Den høje, farlige spænding inden i skærmen kan afstedkomme alvorlig fysisk personskade. Hvis strømforsyningen ophører med at fungere, forsøg ikke selv at reparere den. Kontakt en elektriker eller din forhandler. Inden produktet bruges skal du sikre, at alle ledninger er korrekt tilsluttet og at de strømførende ledninger ikke er beskadiget. Hvis du ser nogen form for beskadigelse, skal du straks kontakte forhandleren. Kabinettets spalter og åbninger på bagsiden eller på oversiden er til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres. Produktet må aldrig placeres nær eller over en radiator eller anden varmekilde, med mindre der findes passende ventilation. Skærmen må kun forsynes med den type strømkilde, der er angivet på mærkaten. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type strømforsyning du har i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale elselskab. Brug det korrekte stik, der passer til stikkontakten. Undgå at overbelaste el-ledningen samt eventuelle forlængerledninger. Overbelastning kan medføre brand eller elektrisk stød. Undgå støv, fugtighed og kraftige temperaturudsving. Anbring ikke skærmen i et område, hvor den kan blive våd. Anbring skærmen på en solid overflade. Træk skærmens stik ud af stikkontakten under tordenvejr og når den ikke bruges i en længere periode. Dette vil beskytte skærmen mod beskadigelse fra spændingsbølger. Du må ikke skubbe genstande eller spilde væsker ind i skærmkabinettets åbninger. For at sikre, at skærmen fungerer tilfredsstillende, må skærmen kun bruges sammen med UL-godkendte computere, der er udstyret med korrekte stik, som er mærket med V AC. Soklen skal installeres i nærheden af apparatet og skal være let tilgængeligt Hvis du har tekniske problemer med skærmen, skal du kontakte en elektriker eller din forhandler. iv

5 Vedligeholdelse og rengøring Inden du løfter eller flytter din skærm, er det bedst at du frakobler ledninger og elledningen. Brug den korrekte løfteteknik når du flytter skærmen. Når du løfter eller bærer skærmen, skal du tage fat i skærmens kanter. Løft ikke skærmen i standeren eller ledningen. Rengøring. Sluk for skærmen og træk ledningen ud af stikkontakten. Rengør skærmens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud. Fastsiddende pletter kan fjernes med en klud, der er fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Undgå at bruge et rengøringsmiddel, der indeholder alkohol eller acetone. Brug et rengøringsmiddel, der er beregnet til LCD-skærme. Sprøjt aldrig rengøringsmiddel direkte på skærmen, da det kan dryppe ind i skærmen og forårsage kortslutning. Følgende symptomer er normale for skærmen: Skærmen flimrer muligvis under den første brug pga. beskaffenheden af fluorescerende lys. Sluk og tænd igen på sluk/tænd-knappen for at sikre, at flimren forsvinder. Du lægger muligvis mærke til en ujævn lysstyrke på skærmen, afhængigt af, hvilket billede du bruger som baggrundsbillede på skærmen. Hvis det samme billede vises i timevis, kan skærmbilledet indebrændes på skærmen, så det også kan ses efter der skiftes til et andet skærmbillede. Skærmen vil langsomt genoprette sig selv, eller du kan slukke for skærmen i nogle timer. Når skærmen bliver sort eller blinker, eller ikke fungerer længere, skal du kontakte forhandleren eller et servicecenter for at få den repareret. Du må ikke selv forsøge at reparere skærmen! Udtryk, der anvendes i denne vejledning ADVARSEL: Oplysninger for undgåelse af personskade for dig selv når du forsøger at udføre en opgave. FORSIGTIG: Oplysninger for undgåelse af beskadigelse af komponenter når du forsøger at udføre en opgave. VIGTIGT: Oplysninger, der SKAL følges for at fuldføre en opgave. BEMÆRK: Tips og yderligere oplysninger som en hjælp til fuldførelse af en opgave. v

6 Yderligere oplysninger Referer til følgende kilder for yderligere oplysninger og for opdateringer af produkt og software. 1. ASUS' websteder ASUS' verdensomspændende websteder har opdaterede oplysninger om hardware- og software-produkter fra ASUS. Se 2. Ekstra dokumentation Din produktpakke indeholder muligvis ekstra dokumentation, der er tilføjet af din forhandler. Disse dokumenter er ikke en del af standardpakken. vi

7 1.1 Velkommen! Mange tak for købet af din ASUS LCD skærm! Den seneste LCD-bredskærm fra ASUS har et klarere, større og lysere display, plus en lang række funktioner, der forbedrer oplevelsen af det viste. Du kan bruge disse funktioner til at nyde den bekvemme og flotte visuelle oplevelse, som skærmen tilbyder! 1.2 Pakken indeholder Kontroller, at følgende dele er i pakken: LCD skærm Skærmsokkel Startvejledning Garantibevis 1x Strømkabel 1x Strømforsyning 1x DVI-kabel (Dual Link) 1x HDMI-kabel 1x MHL-kabel 1x Lydkabel Hvis nogen af de ovenstående emner er beskadigede, skal du kontakte forhandleren. ASUS MX299Q LCD skærm 1-1

8 1.3 Indledning til skærm Set forfra QuickFit-knap: Dette er en genvejstast til at aktivere QuickFit-funktionen, som er designet til justering. QuickFit-funktionen indeholder 7 sider af almindelige netmønstre, papirstørrelser og størrelse af billeder. Se side 1-5 for yderligere oplysninger. 2. -knap: Brug denne genvejstast til at skifte imellem seks forudvalgte videotilstande ({Scenery Mode (Scenisk-tilstand)}, {Standard Mode (Standard-tilstand)}, {Theater Mode (Teater-tilstand)}, {Game Mode (Spil-tilstand)}, {Night View Mode (Natvisning-tilstand)} og {srgb}) med SPLENDID Video Intelligence teknologi. Afslut OSD-menuen eller gå tilbage til den forrige menu mens OSDmenuen er aktiv. 3. -knap: Tryk på denne knap for at sænke værdien for den valgte funktion eller for at gå til den næste funktion. Det er også en knap for justering af lydstyrken. 4. -knap: Tryk på denne knap for at åbne OSD-menuen. Tryk på denne knap for at åbne/vælge det fremhævede ikon (funktion) mens OSD er aktiveret. 1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion

9 5. -knap: Tryk på denne knap for at øge værdien af den valgte funktion eller gå til de forrige funktioner. Det er også en knap for justering af lysstyrken. 6. -indgangsvalg-knap: Brug denne genvejsknap til at skifte imellem indgangssignaler. 7. Tænd/Sluk knap/strømindikator: Tryk på denne knap for at tænde/slukke for skærmen. Betydningen af farver for tænd/sluk-indikatoren er som i tabellen nedenfor. Status Hvid Gul FRA Beskrivelse TIL Standby tilstand FRA ASUS MX299Q LCD skærm 1-3

10 1.3.2 Set bagfra DisplayPort 2. Indgangsport for jævnstrøm 3. DVI-port 4. HDMI/MHL-port 5. Lydindgang 6. Hovedtelefonudgang 7. Betjeningsknapper 8. Kensington-lås 1-4 Kapitel 1: Produktintroduktion

11 1.3.3 QuickFit funktion QuickFit funktion indeholder tre mønstrer: (1) Net (2) Papirstørrelse (3) Billedstørrelse. 1. Netmønstrer: Gør det lettere for designere og brugere at organisere indholdet og layoutet på en side, så de opnår et ensartet udseende. Alignment Grid EXIT QuickFit 2. Papirstørrelse: Giver brugeren mulighed for at se dokumentet i originalstørrelsen på skærmen. Letter EXIT QuickFit 3. Billedstørrelse: Giver fotografer og andre brugere mulighed for at se og redigere deres billeder i originalstørrelse på skærmen. 4x6 3x5 2x2 8x10 5x7 EXIT QuickFit EXIT QuickFit ASUS MX299Q LCD skærm 1-5

12 2.1 Samling af skærmens fod Sådan samles skærmens fod: 1. Læg forsigtigt skærmen på et rent bord med forsiden vendt nedad. 2. Fastgør foden til stativet. 3. Brug en mønt til at låse foden fast på stativet. Du kan nu tilslutte skærmen Vi anbefaler, at du dækker bordoverfladen med en blød klud for at undgå, at skærmen beskadiges. 2.2 Tilslutning af kablerne Tilslut kablerne, som du behøver, baseret på kapitel 1.3.2, side 1-4<?> 2-1 Kapitel 2: Opsætning

13 2.3 Aftagning af skærmens fod Sådan tages foden af: 1. Frakobl strøm- og signalledninger. Læg forsigtigt skærmen på et rent bord med forsiden vendt nedad. 2. Brug en mønt til at frigøre foden. 3. Tag foden af stativet. Vi anbefaler, at du dækker bordoverfladen med en blød klud for at undgå, at skærmen beskadiges. Hold foden, mens du fjerner skruen ASUS MX299Q LCD skærm 2-2

14 2.4 Justering af skærmen For at opnå den optimale visning anbefaler vi, at du ser på hele skærmens visningsflade mens du justerer skærmen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig. Hold på standeren for at undgå, at skærmen falder, mens du ændrer vinklen. Du kan justere skærmens vinkel fra -5 til ~ Kapitel 2: Opsætning

15 3.1 OSD-menuen Sådan konfigureres indstillingerne MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Scenery Mode Standard Mode Theater Mode Game Mode Night View Mode srgb Move Menu Exit 1. Tryk på knappen for at aktivere OSD-menuen. 2. Tryk på og for at navigere gennem funktionerne. Marker og aktiver den ønskede funktion ved at trykke på knappen. Hvis den valgte funktion har en sub-menu, skal du trykke på og igen for at navigere gennem sub-menuens funktioner. Marker og aktiver den ønskede undermenufunktion ved at trykke på knappen. 3. Tryk på og for at ændre indstillingerne for den valgte funktion. 4. Tryk på -knappen for at afslutte OSD-menuen. Gentag trin 2 og 3 for at justere eventuelle andre funktioner Indledning til OSD-funktionen 1. Splendid (Strålende) Denne funktion indeholder seks sub-funktioner, der kan vælges, afhængigt af dine præferencer. Hver tilstand har en nulstillingsfunktion, der kan bruges til at bevare din indstilling eller gå tilbage til den forudindstillede tilstand. MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Scenery Mode Standard Mode Theater Mode Game Mode Night View Mode srgb Move Menu Exit ASUS MX299Q LCD skærm 3-1

16 Scenery Mode (Scenisk-tilstand): Dette er det bedste valg for landskabsbilleder med SPLENDID Video Intelligence teknologi. Standard Mode (Standard-tilstand): Dette er det bedste valg for redigering af dokumenter med SPLENDID Video Intelligence teknologi. Theater Mode (Teater-tilstand): Dette er det bedste valg for afspilning af video med SPLENDID Video Intelligence teknologi. Game Mode (Spil-tilstand): Dette er det bedste valg for at spille spil med SPLENDID Video Intelligence teknologi. Night View Mode (Natvisning-tilstand): Dette er det bedste valg for at spille spil eller afspille video med mørke scener med SPLENDID Video Intelligence teknologi. srgb: Dette er det bedste valg, hvis du ønsker at se billeder eller grafik fra en pc. I standardtilstand kan funktionerne {Saturation (Mætning)}, {Skin Tone (Hudtone)}, Sharpness (Skarphed)} og {ASCR} ikke konfigureres af brugeren. I srgb kan funktionerne {Saturation (Mætning)}, {Color Temp. (Farvetemperatur)}, {Skin Tone (Hudtone)}, {Sharpness (Skarphed)}, {Brightness (Lysstyrke)}, {Contrast (Kontrast)}, og {ASCR} ikke konfigureres af brugeren. 2. Color (Farve) Med denne funktion kan du vælge den ønskede billedfarve. MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Brightness Contrast Saturation Hue Color Temp. Skin Tone Gamma Color Reset Move Menu Exit User Mode Natural 2.2 Brightness (Lysstyrke): Justeringsområdet går fra {0} til {100}. -knappen kan også aktivere denne funktion. Contrast (Kontrast): Justeringsområdet går fra {0} til {100}. Saturation (Mætning): Justeringsområdet går fra {0} til {100}. Hue (Farvetone): Skift mellem de grønne og lilla farver på billedet. 3-2 Kapitel 3: Generelle vejledninger

17 Color Temp. (Farvetemperatur): Indeholder tre forudvalgte farvetilstande ({Colde (Kold)}, {Normal}, {Warm (Varm)}) og en {User Mode (Brugerdefineret)} tilstand. Skin Tone (Hudfarve): Indeholder tre farvetilstande, herunder {Reddish (Rødlig)}, {Natural (Naturlig)} og {Yellowish (Gullig)}. Gamma: Sæt farvetilstanden til {2,2} eller {1,8}. Color Reset (Nulstil farver): Current mode color reset (Nulstilling af aktuel farvetilstand): Nulstiller farveindstillingerne for den aktuel farvetilstand til fabriksindstillingerne. All modes color reset (Nulstilling af alle farvetilstande): Nulstiller farveindstillingerne for alle farvetilstande til fabriksindstillingerne. I Brugerdefineret tilstand, kan farverne R (rød), G (grøn) og B (blå) konfigureres af brugeren; justeringsområdet er fra {0} ~ {100}. 3. Image (Billede) I denne menu kan du indstille alle billedrelaterede indstillinger. MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Sharpness Trace Free Aspect Control ASCR Full OFF Move Menu Exit Sharpness (Skarphed): Juster billedets skarphed. Justeringsområdet går fra {0} til {100}. Trace Free: Øger respons-tiden med Over Drive-teknologi. Justeringsområdet går fra lavere {0} til hurtigere {100}. Aspect Control (Aspektforhold): Indstiller billedforholdet til {Full (Fuld)}, {4:3}, {OverScan} eller {1:1}. {OverScan} er kun tilgængelig for HDMI-signal. ASCR: Aktivere eller deaktivere den dynamiske kontrastfunktion. ASUS MX299Q LCD skærm 3-3

18 4. Sound (Lyd) Justerer lydens indstillinger, efter dine behov. MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Volume Mute Source 50 OFF DisplayPort Move Menu Exit 5. Input Select (Valg af input) Sæt indgangskilden til enten DVI, HDMI/MHL eller DisplayPort. MX299 Splendid Color Image DVI HDMI/MHL DisplayPort Sound Input Select System Setup Move Menu Exit 6. System Setup (Opsætning af system) Justering af systemets konfiguration. MX299 Splendid Color Image Sound Input Select System Setup Splendid Demo Mode ECO Mode OSD Setup Key Lock Information Language Power Indicator Move Menu Exit OFF OFF English 1/2 3-4 Kapitel 3: Generelle vejledninger

19 MX299 Splendid Color Image Auto Source Detection All Reset Sound Input Select System Setup 2/2 Move Menu Exit Splendid Demo Mode: Aktiver demo-tilstanden for Splendid-funktionen. ECO Mode: Aktiver øko-tilstanden for strømbesparelse. OSD Setup (Opsætning af OSD): Justerer den vandrette ({H-position}) og lodrette ({V-position}) position, {Skærmmenu-timeout}, {DDD/CI} og {Transparency (Gennemsigtigheden)} af skærmmenuen. Key Lock (Tastaturlås): Vælg {On (Til)} for at låse alle knapper (herunder knappen Til/Fra) for at undgå utilsigtet aktivering. Tryk og hold på tasten MENU i 5 sekunder for at aktivere eller deaktivere denne tastaturlåsefunktion. Information (Oplysninger): Vis skærmoplysningerne. Language (Sprog): Vælg sproget i skærmmenuen. Information (Oplysninger): Viser oplysninger om skærmen. Power Indicator (Strømindikator): Tænd/sluk for strøm LED indikatoren. Auto source detection (Automatisk detektering af kilde): Detekterer automatisk den aktive kildeindgang. Der vises en skærmmeddelelse, når du tænder for enheden. Det anbefales at vælge {On (Til)} for automatisk detektering. Tryk på denne knap for at lukke denne meddelelse. Denne meddelelse vises igen efter nulstilling af skærmmenuen. Auto Source Detection On (Recommend) Off (Default) Menu : Exit All Reset (Nulstil alle): Vælg {Yes (Ja)} for at nulstille alle indstillinger til fabriksindstillingerne. ASUS MX299Q LCD skærm 3-5

20 3.2 Specifikationer Model Panelstørrelse MX299Q 29'' B (73,025 cm) Maks. opløsning 2560 x 1080 Lysstyrke (typisk) 300 cd/m 2 Intrinsisk kontrastforhold (typisk) Dynamisk kontrastforhold (typisk) Visningsvinkel (CR=10) Farvemætning Skærmfarver Svartid (typisk) DisplayPort-indgang 1000: :1 178 (H) / 178 (V) 72% NTSC / 100% srgb 16,7 millioner 5 ms (grå til grå) HDMI/MHL-port Ja (MHL 2.0) DVI-indgang Ja Ja (Dual Link) Højttaler Ja (3 W x 2) Hovedtelefon Strømforbrug Ja (3,5 mm ministik) Tændt: < 55 W Energy Star: < 28 W Standby: < 0,5 W Slukket: < 0,5 W Hældning -5 ~ +20 Fys. mål (b x h x d) 700,2 x 391 x 215,1 Boksens mål (b x h x d) 814 x 506 x 159 Net. vægt (skøn.) Brutto vægt (skøn.) Nominel spænding Regulerings godkendelser 5,5 kg 8,1 kg AC 100 ~ 240 V (ekstern) Energy Star Star 6.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 7/8 WHQL, Green ASUS *Specifikationerne kan ændres uden varsel. 3-6 Kapitel 3: Generelle vejledninger

21 3.3 Fejlfinding (FAQ) Problem Mulig løsning Tændt-LED ikke tændt Tryk på -knappen for at kontrollere, om skærmen er tændt. Kontroller, om elledningen er sluttet korrekt til skærmen og stikkontakten. Tændt-LED'en lyser gult og der er intet billede på skærmen. Skærmbilledet er for mørkt eller for lyst. Skærmbilledet springer rundt eller der kan ses bølger i billedet. Skærmbilledets farver har defekter (hvid ser ikke ud som hvid) Ingen lyd, eller lyden er lav Kontroller, om skærmen og computeren er i tændt tilstand. Sikre, at signalledningen er sluttet til skærmen og computeren korrekt. Efterse signalledningen og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Slut computeren til en anden skærm for at kontrollere, at computeren fungerer korrekt. Justér indstillingerne for kontrast og lystyrke via OSD. Sikre, at signalledningen er sluttet til skærmen og computeren korrekt. Fjern elektriske apparater, der kan forårsage elektrisk forstyrrelse. Efterse signalledningen og kontroller, at ingen af benene er bøjede. Udfør en nulstilling via OSD. Juster R/G/B-farveindstillingen eller vælg farvetemperaturen via OSD. Sørg for at lydkablerne er ordentlig forbundet til skærmen. Juster lydindstillingen for både skærmen og computeren. Sørg for at driveren til computerens lydkort er installeret korrekt og er aktiveret. ASUS MX299Q LCD skærm 3-7

22 3.4 Liste over understøttet timing VESA/IBM-funktionerne understøtter timing (på DVI-, HDMI/MHL- og DisplayPort-indgange) Opløsning Opdateringshastighed Horisontal frekvens 640 x Hz 31,469 KHz 640 x Hz 31,469 KHz 640 x Hz 35 KHz 640 x Hz 37,5 KHz 720 x Hz 31,469 KHz 800 x Hz 35,156 KHz 800 x Hz 37,879 KHz 800 x Hz 48,077 KHz 800 x Hz 46,875 KHz 832 x Hz 49,725 KHz 848 x Hz 31,02 KHz 1024 x Hz 48,363 KHz 1024 x Hz 56,476 KHz 1024 x Hz 60,023 KHz 1152 x Hz 67,5 KHz 1280 x Hz 44,772 KHz 1280 x Hz 49,702 KHz 1280 x Hz 60 KHz 1280 x Hz 63,981 KHz 1280 x Hz 79,976 KHz 1440 x Hz 55,935 KHz 1680 x Hz 65,29 KHz 1680 x Hz 64,674 KHz 1920 x Hz 67,5 KHz 1920 x Hz 66,587 KHz 2560 x Hz 66,636 KHz CEA-861-formater understøtter timing (på HDMI/MHL- og DisplayPort-indgange) Opløsning Opdateringshastighed Horisontal frekvens 640 x 480P 59,94 / 60 Hz 31,469 / 31,5 KHz 720 x 480P 59,94 / 60 Hz 31,469 / 31,5 KHz 720 x 576P 50 Hz 31,25 KHz 1280 x 720P 50 Hz 37,5 KHz 1280 x 720P 59,94 / 60 Hz 44,955 / 45 KHz 1440 x 480P 59,94 / 60 Hz 31,469 / 31,5 KHz 1440 x 576P 50 Hz 31,25 KHz 1920 x 1080i 50 Hz 28,125 KHz 1920 x 1080i 59,94 / 60 Hz 33,716 / 33,75 KHz 1920 x 1080P 50 Hz 56,25 KHz 1920 x 1080P 59,94 / 60 Hz 67,433 / 67,5 KHz * Tilstande, der ikke er angivet i ovenstående tabeller, er muligvis ikke understøttet. For optimal opløsning anbefaler vi, at du vælger en tilstand, der er angivet i en af tabellerne ovenfor. 3-8 Kapitel 3: Generelle vejledninger

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning

Acer Projektor. P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Acer Projektor P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Acer Projector P5260E/P5260EP/P1165E/P1165EP-serien - Brugervejledning

Læs mere

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning

BL-serien LCD-skærm Brugervejledning BL-serien LCD-skærm Brugervejledning Copyright Copyright 2014 af BenQ Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, transmitteres, transskriberes, gemmes i

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... 9 Opsæ tning af stander og fod... 10 Indstilling af synsvinkel... 11

Læs mere

SV500 Digital signatur Brugervejledning

SV500 Digital signatur Brugervejledning SV500 Digital signatur Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold...

Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet... 8 Installation... 9 PAKKEindhold... Br uger vej l edni ngf orlcdskær m Q2778VQE LEDbaggr undsl ys www. aoc. c om 2014AOC. Al lri ght sreser ved. Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring... 7 Andet...

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys)

E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ. (LED-baggrundslys) E2770SD/E2770SHE/E2770PQU Q2770PQU G2770PQU M2770V/ M2870V/M2870VHE/M2870VQ I2770V/I2770VHE/I2770PQ (LED-baggrundslys) Sikkerhed... 4 Nationale konventioner... 4 Effekt... 5 Installation... 6 Rengøring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18.

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...48. Installation...11. Betjeningsknapper...18. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning

ASUS Desktop PC. CM1435 Brugervejledning ASUS Desktop PC CM1435 Brugervejledning DA7792 Anden Udgave Januar 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret beskrevet

Læs mere

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning

ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning ASUS Desktop PC M32 Serie Brugervejledning DA8658 Første udgave December 2013 Ophavsret 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Acer LCD skærm. Brugervejledning

Acer LCD skærm. Brugervejledning Acer LCD skærm Brugervejledning Copyright 2007. Acer Incorporated. All Rights Reserved. Acer LCD Monitor User's Guide Original Issue: 11/2007 Changes may be made periodically to the information in this

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Brugsanvisning. A4310 Serie

Brugsanvisning. A4310 Serie Brugsanvisning A4310 Serie DA9161 Første udgave Maj 2014 OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen

Læs mere

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK

AV-receiver Brugermanual 42 DANSK azur 340R AV-receiver Brugermanual 42 DANSK Indhold Introduktion...42 Før tilslutning...42 Begrænset garanti...43 Sikkerhedsforholdsregler...43 Vigtige sikkerhedsinstruktioner...44 Tilslutninger på bagpanel...45

Læs mere

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786

Din brugermanual HUMAX CX-1201C http://da.yourpdfguides.com/dref/2459786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion

Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK. azur 650BD. Din musik + vores passion Blu-ray-afspiller Brugermanual 66 DANSK azur 650BD Din musik + vores passion Indhold Sørg for at registrere dit køb. Besøg: www.cambridge-audio.com/care Ved at registrere dig, vil du være en af de første,

Læs mere

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755

Din brugermanual VIEWSONIC N3246 http://da.yourpdfguides.com/dref/2645755 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie

Dansk. Brugervejledning. ET2012 serie Brugervejledning MODE MENU ET2012 serie DA6991 Første udgave November 2011 Ophavsret 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, herunder produkterne og softwaret

Læs mere

Divar MR digital videooptager

Divar MR digital videooptager Divar MR digital videooptager Typenummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L da Brugervejledning_da Digital videooptager Indholdsfortegnelse da 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 3 1.1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie

Dansk. ASUS All-in-one PC. Brugervejledning. P1801 serie Brugervejledning P1801 serie DA7705 Januar 2013 P1801 Pc-stationen er beregnet til brug med 1801 ASUS tabletten OPHAVSRET INFORMATION Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner

39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner 39 LED TV og digital MPEG4 DVB-T2/C Tuner LED39UAT BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne betjeningsvejledning før brug, og gem den til eventuel senere brug. Indhold Indhold Forholdsregler Vigtige sikkerhedsoplysninger...

Læs mere

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com

Udvidet Brugervejledning. www.htc.com Udvidet Brugervejledning www.htc.com Læs, inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE FULDT UD OPLADT, NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR TELEFONEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES,

Læs mere

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog

TravelMate 530-serien. Brugerhåndbog TravelMate 530-serien Brugerhåndbog Copyright 2003 Acer Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. Brugerhåndbog til TravelMate 530-serien Først udgivet: Februar 2003 Der kan foretages ændringer i denne

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774

Din brugermanual SAMSUNG SYNCMASTER 920XT http://da.yourpdfguides.com/dref/786774 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk

Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2. Bilag...70. Installation...12. Betjeningsknapper...20. 1 Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Bemærkninger om anvendelse...2 Sikkerhedsoplysninger...2 Sikkerhedsforanstaltninger...3 Pas på dine øjne...5 Produktegenskaber...5 Indledning...6 Pakkeindhold...6

Læs mere

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning

SMART Board 600i6. Interaktivt whiteboardsystem. Konfigurations- og brugervejledning SMART Board 600i6 Interaktivt whiteboardsystem Konfigurations- og brugervejledning FCC-advarsel Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse A i overensstemmelse

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere