Årsrapport 2011 bilagssamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2011 bilagssamling"

Transkript

1 Årsrapport 2011 bilagssamling regionsyddanmark.dk

2

3 Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 23 Noter til resultatopgørelse 24 Pengestrømsopgørelse 29 Omregningstabel 30 Balance 31 Noter til balancen 32 Sundhedsområdet 51 Samlet regnskabsoversigt budgetniveau I 52 Samlet regnskabsoversigt budgetniveau II 53 Specielle bemærkninger, somatik 55 Specielle bemærkninger, psykiatrien 71 Anlægsregnskaber 73 Social- og specialundervisning 87 Regnskabsoversigt-budgetniveau I 88 Regnskabsoversigt-budgetniveau II 89 Specielle bemærkninger 92 Anlægsregnskaber 98 Regionaludvikling 103 Regnskabsoversigt-budgetniveau I 104 Regnskabsoversigt-budgetniveau II 105 Specielle bemærkninger 106 Anlægsregnskaber 112 Fælles formål og administration 113 Regnskabsoversigt-budgetniveau I & II 114 Specielle bemærkninger 115 Anlægsregnskaber 117 Renter 119 Regnskabsoversigt-budgetniveau I & II 120 Specielle bemærkninger 121 Øvrige oversigter 125 Oversigt overførte uforbrugte driftsbevillinger 126 Personaleoversigt 128 Ejendomsfortegnelse 129 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse, 134 Leje- og operationelle leasingforpligtelser 137 Likviditetsmæssigt mellemværende med hovedkonto 02 og hovedkonto Tværgående grupperingsoversigt 167 Side 3

4 Side 4

5 REGION SYDDANMARK Side 5

6 Indledning Årsrapport samt bilagssamlingen udgør årsregnskabet for. Bilagssamlingen er udarbejdet som supplement til årsrapporten og har følgende formål: Opfylde Budget- og Regnskabssystemets generelle krav til årsregnskabets form og indhold Opfylde de interne krav til årsregnskabets indhold Internt opslagsværk Bortset fra præsentation af regionen vil bilagssamlingen indeholde alle relevante oversigter, specifikationer, bemærkninger og noter, som kræves såvel eksternt som internt. Opbygningen af bilagssamlingen fremgår af omstående indholdsfortegnelse, som er udarbejdet på et specificeret niveau for at tilgodese at bilagssamlingen samtidig skal kunne anvendes som et opslagsværk. Regnskab og Finans har det overordnede ansvar for at bilagssamlingen udarbejdes, herunder koordinering og indgåelse af aftaler med relevante afdelinger om levering af regnskabsmateriale til bilagssamlingen. Side 6

7 Ledelsesberetning Høj aktivitet I 2011 har aktiviteten i været høj, sammenlignet med Inden for Somatikken det almindelige sygehus-væsen er aktiviteten således steget med 4,8 pct. (foreløbigt tal), målt i DRG-værdi. Især væksten i den ambulante aktivitet har været høj. Meraktiviteten skal holdes op mod, at der med regeringen i økonomiaftalen for 2011 oprindeligt er aftalt en vækst i aktiviteten på 3,0 pct. i forhold til I forbindelse med økonomiaftalen for 2012 er forventningen til stigningen i aktiviteten i 2011 sat til 1 pct. Siden 2007 har den faktiske vækst for i den somatiske aktivitet været væsentligt højere end forudsat og finansieret i de årlige aftaler med regeringen. Også inden for Psykiatrien er aktiviteten steget, især på børne- og ungeområdet. Siden 2007 er den samlede aktivitet steget med 7,3 pct. Også her er især den ambulante aktivitet vokset. Belægningen på det sociale område er med godt 89 pct. noget lavere end budgetteret. Inden for Regional Udvikling har aktiviteten, målt i kroner, stort set været på niveau med Visse initiativer og aktiviteter, som er prioriteret i 2011, gennemføres dog først i Positivt driftsresultatet Som i har også i 2011 opnået et samlet, positivt driftsresultat. Den samlede finansiering er på mio. kr., mens driftsomkostningerne udgør mio. kr. Alle tre områder Sundhed, Social og Special-undervisning samt Regional Udvikling udviser i 2011 positive driftsresultater. Med i en vurdering af driftsresultatet hører, at der i driftsomkostningerne indgår en række beregnede omkostninger, fx hensættelser og afskrivninger, som ikke indebærer et træk på likviditeten her og nu. Finansieringen skal omvendt ikke dække dette, men alene udgifterne til såvel drift som anlæg = likviditetstrækket i året. Et positivt driftsresultat er samtidig centralt for at kunne fastholde et højt investeringsniveau i bygninger, apparatur og it m.v. Fratrukket hensættelser og afskrivninger og tillagt investeringer i bygninger og apparatur m.v. viser det udgiftsbaserede resultatet for Sundhed et likviditetstræk på 118 mio. kr. som følge af et højt investeringsniveau i Resultaterne for Social og Specialundervisning samt Regional Udvikling skal bl.a. ses i sammenhæng med tidligere års resultater, da der for disse to områder skal være økonomisk balance over tid. Regionens virksomhed omfatter tre hovedområder: Sundhed Social og Specialundervisning Regional Udvikling. Hvert område har sin særskilte finansiering. Sundhed finansieres af bloktilskud fra staten, grundbidrag fra kommunerne samt aktivitetsafhængige bidrag fra kommunerne og staten. Side 7

8 Regional Udvikling finansieres af bloktilskud fra staten og udviklingsbidrag fra kommunerne. Social og Specialundervisning er takstfinansieret. Der er tale om adskilte kasser. Finansiering til ét område må ikke bruges til andet formål. Der kan altså ikke prioriteres på tværs af de tre områder. Alle tre områder er omfattet af krav om balance over tid. Finansieringen skal altså være lig med eller større end omkostningerne. I resultatet indgår tillige de tre områders andele af omkostninger til fælles formål og administration samt renter. Omkostningerne til fælles formål og administration er 5 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket er væsentligt mindre end skønnet i løbet af året. Merforbrug vedr. It-staben er væsentligt nedbragt, så der forventes balance i Omvendt er budgetterede renteudgifter vendt til renteindtægter på 22 mio. kr. I 2011 er investeret i alt mio. kr. i bygninger, apparatur, it-udstyr m.v. Investeringsniveauet har dermed været væsentligt højere end i regionens første fire år. Mer-/mindreforbrug vedr. drift og anlæg, bl.a. som følge af tidsforskydninger, vil blive genbevilget i Økonomiaftalen er overholdt De årlige aftaler med regeringen om regionernes økonomi angiver de ydre rammer og vilkår for regionens virksomhed. I aftalerne lægges der afgørende vægt på, at de efterleves i både budget og regnskab. Regionerne har i budgetterne i årene overholdt aftalerne. s udgifter vedr. Sundhed ligger 72 mio. kr. under det aftalte udgiftsloft for Heri indgår ikke medicintilskud og renter. Dette samme var tilfældet i 2007, 2008 og I 2009 lå regionens udgifter 58 mio. kr. over det aftalte loft, svarende til 0,3 pct. Set over hele perioden ligger regionens udgifter til Sundhed dermed væsentligt under, hvad der har været aftalt med regeringen. Det gælder selv om aktiviteten som nævnt er steget mere end aftalt og finansieret i de årlige økonomiaftaler. Også på Regional Udvikling er driftsloftet overholdt. Solid likviditet Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan årets drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter påvirker regionens likviditet. Da finansieringen er større end de samlede driftsomkostninger, påvirker driftsresultat umiddelbart likviditeten i positiv retning. Heri indgår som nævnt en række beregnede omkostninger, der ikke udgør et likviditetstræk. Det gælder fx optjente feriepenge, hensættelser til pension til tjenestemandsansatte og afskrivninger. Fratrukket disse udviser driften en positiv virkning på likviditeten på mio. kr. Omvendt indebærer investeringer i bygninger og apparatur m.v. et likviditetstræk på mio. kr., hvortil kommer investeringer på 12 mio. kr. vedr. fælles formål og administration. Side 8

9 Øvrige likviditetsforskydninger udgør -55 mio. kr. Ud over afdrag på eksisterende lån er der i 2011 desuden afdraget ekstraordinært på leasinggæld. Økonomiaftalen åbner mulighed for at søge om lånedispensation vedr. refinansiering af afdrag på lån, hvilket ikke er udnyttet. Likviditet og langfristet gæld 4,5 4,0 3,5 Mia. 3,0 2,5 2,0 1, Langfristet gæld Gns. likviditet Ved udgangen af 2011 udgør regionens likvide aktiver mio. kr. og er dermed faldet i forhold til Udviklingen afspejler især to forhold: Dels er den langfristede gæld nedbragt, da der som nævnt ikke er optaget lån til refinansiering af afdrag. Dels har investeringsniveauet været væsentligt højere end det finansierede niveau, der følger af økonomiaftalen. Set over hele året har likviditeten i gennemsnit været på 3,3 mia. kr. Likviditeten skal ud over kortfristede forpligtelser afdække udskudte aktiviteter vedr. drift og især anlæg. Balance på 14,2 mia. Regionens samlede balance er på 14,8 mia. kr. ved udgangen af Grunde og bygninger, apparatur og inventar m.v. repræsenterer en samlet værdi på knapt 10,5 mia. kr. Værdien er vokset i årets løb som udtryk for, at investeringerne har været større end afskrivningerne. Som følge af tidsforskydninger gennemføres en række planlagte investeringer som nævnt først i Hensættelser udgør knapt 4,0 mia. kr., især vedr. fremtidig udbetaling af pension til tjenestemandsansatte. Øvrige hensættelser vedrører arbejds-skader og patienterstatninger. Kortfristede tilgodehavender udgør 1,7 mia. kr. I henhold til økonomiaftalen er deponeret 219,2 mio. kr. til egenfinansiering af de tre projekter med støtte fra den statslige kvalitetsfond. Kortfristet gæld udgør 4,2 mia. kr., hvoraf forpligtelser vedr. feriepenge tegner sig for 1,6 mia. kr. Regionens langfristede gæld på knapt 3,3 mia. kr. afspejler først og fremmest gæld, overtaget fra de tidligere amter, herunder kassekreditter som er konverteret til langfristet gæld. Gælden er i 2011 nedbragt med 525 mio. kr., hvilket alt andet lige vil betyde lavere renteudgifter i de kommende år. Ved kommunal overtagelse af sociale tilbud fra regionen overtager kommunen samtidig langfristet gæld, svarende til den samlede nettoværdi af de aktiver i form af grund og bygninger m.v. som tilbuddet repræsenterer. Inklusiv overførte driftsresultater vedr. tidligere år på knapt 1,3 mia. kr. er regionens egenkapital ved året udgang på 3,2 mia. kr. Kvalitet Som en integreret del af styringen af regionens sygehuse og sociale tilbud m.v. er fastlagt en række kvalitets- og servicemål. På det somatiske område er der en række mål for den patientoplevede, den sundhedsfaglige samt den organisatoriske kvalitet. Side 9

10 Tilsvarende er der fastlagt kvalitets- og servicemål for psykiatrien. De fire somatiske sygehuse er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Bag resultatet ligger et stort arbejde med uddannelse af personale og udarbejdelse af retningslinjer. Akkrediteringen gælder for tre år. Der er i 2011 vedtaget en ny strategi for kvalitets-udviklingen i regionens sundhedsvæsen. Med målrettet fokus på bedst mulig behandling frem for mest mulig behandling skal kvalitet og patientsikkerhed bidrage til mere effektiv drift af sundhedsvæsenet. Kvalitetsstrategien har dermed en central rolle i at løse udfordringen med snævrere rammer for den økonomiske vækst på området i de kommende år. Også indsatsen på forskningsområdet er styrket. Målet er at sikre, at regionens sygehuse fortsat tilbyder behandling på et højt specialiseret niveau. Samtidig bidrager forskning til at skabe attraktive jobs, hvilket har betydning for muligheden for at tiltrække og fastholde kompetent og højt kvalificeret personale. Det sociale område har videreført arbejdet med at udfolde den kvalitetsmodel, som er udviklet af regionerne i fællesskab. Modellen sætter bl.a. standarder for tilbuddenes indsats og gør det muligt at dokumentere kvaliteten af denne. Tilfredsstillende resultat Overordnet findes det samlede resultat for 2011 at være tilfredsstillende. Af flere grunde: Aktiviteten har været høj på sundhedsområdet. Det gælder både for det somatiske område og psykiatrien. Aldrig før er så mange patienter blevet undersøgt og behandlet også flere end forudsat i økonomiaftalen. Det betyder bl.a. kortere ventetid fra henvisning til behandling. Ventetiden til planlagte operationer er nu lavere end i 2007, altså før overenskomst-konflikten i foråret Samtidig og lige så vigtigt: Dette er præsteret uden at sætte regionens grundlæggende økonomiske balance over styr. Det gælder med hensyn til driftsresultat og aftaleoverholdelse, omkostningseffektivitet samt likviditet bygger dermed oven på resultaterne for de fire første år. Ved udgangen af 2011 har Region Syddanmark fortsat en stabil og sund økonomi. Og også for 2012 forventes økonomisk balance. Resultatet udgør dermed et solidt grundlag for fortsat at løse de udfordringer, som Region Syddanmark og regionerne står over for. Samtidig giver den overordnede økonomiske situation mulighed for at forfølge en langsigtet investeringsstrategi. Udfordringer Ved indgangen til 2012 står over for en række vigtige udfordringer: Somatik: Den helt centrale udfordring er fortsat at dæmpe væksten i aktiviteten og afstemme den med de snævrere økonomiske rammer i de kommende års hånd i hånd med en kvalitetsdagsorden. Populært sagt er det at gå fra mest mulig diagnostik og behandling til bedst mulig. Altså det rigtige rigtigt for den rigtige patient på det rigtige tidspunkt første gang med fokus på evidens og effektivitet samt patienternes sikkerhed og rettigheder. Psykiatri: Udfordringen er at få aktiviteten til at følge efterspørgslen, så ventetiden for såvel børn og unge som voksne, holdes nede, uden at omkostningerne løber løbsk og sætter den opnåede økonomiske balance over styr. Side 10

11 Social og Specialundervisning: Evt. fortsat vigende belægning stiller væsentlig krav til styring og tilpasning af kapaciteten og omkostningerne. Regional Udvikling: Den centrale udfordring er på en lang række indsatsfelter og sammen med andre parter at bidrage til udvikling og vækst, så den økonomiske vækst ikke kører uden om Syddanmark. Generelt forventes og regionerne også fremover at præstere løbende, driftsmæssige effektiviseringer, som det har været tilfældet i de fire første år. Investeringer forfølger en langsigtet investeringsstrategi. Det gælder fx i forhold til: Forbedringer af arbejdsmiljøet Energibesparelser Forbedringer af de fysiske rammer Medico-teknisk apparatur og it Arbejdskraftbesparende teknologi Nye velfærdsteknologier. Investeringerne skal bl.a. bidrage til mere effektive arbejdsgange m.v. og understøtte sygehusenes løbende forbedringer af produktiviteten, så omkostningseffektiviteten som minimum fastholdes. Kvalitetsfondsprojekter Regionerne har taget hul på investeringer for i alt godt 41 mia. kr. i fremtidens akutstruktur med støtte fra den statslige kvalitetsfond. har fået tilsagn om støtte til tre projekter: Nyt universitetshospital i Odense (6,3 mia. kr.) Udbygning og modernisering af Kolding e (0,9 mia. kr.) Udbygning af Aabenraa (1,25 mia. kr.) (alle beløb i 2009-niveau). Støtten fra kvalitetsfonden udgør 62,5 pct., mens regionerne selv finansierer resten, heraf 12,5 pct. via lån. Fordeling på år af de forskellige elementer i finansieringen er endnu ikke aftalt med staten. Hvert kvartal afrapporteres til regionsrådet om de tre projekter, bl.a. vedr. Økonomi forbrugsprocent, reserver m.v. risikovurdering og afværgeinitiativer overholdelse af vilkår for tilsagn og bevilling eksternt review. Som led i den løbende opfølgning og styring sker der efterfølgende rapportering til ministeriet. Andre store bygningsinvesteringer Akutplanen omfatter også udbygning af Sydvest-jysk i Esbjerg som det fjerde akutcenter i regionen. Projektet har ikke opnået støtte fra Kvalitetsfonden og finansieres derfor i stedet af regionens egne anlægsmidler. Hertil kommer ombygning af Sønderborg og Svendborg til specialsygehuse. Også de projekter, der følger af Psykiatriplanen, finansieres af regionens egne midler. Her er igangsat projekter vedr. ny retspsykiatri i Middelfart, om- og tilbygning i Esbjerg samt en ny psykiatrisk afdeling i Aabenraa. Projektering af en ny psykiatrisk afdeling i Odense som del af Nyt OUH er påbegyndt. For at fremrykke etableringen af en ny psykiatrisk afdeling i Vejle søges projektet gennemført som OPP. Side 11

12 På det sociale område følger investeringerne den boligplan, som regionsrådet har vedtaget. Vækstpakke Udbygningen af Sydvestjysk samt de to psykiatriprojekter i Esbjerg og Aabenraa udgør væsentlige elementer i regionens vækstpakke. Regionsrådet besluttede i 2010 at fremrykke en del af investeringerne i den fremtidige sygehusstruktur m.v., der altså ikke medfinansieres af kvalitetsfonden. Fremrykningen sker for at høste kvalitative og driftsmæssige gevinster tidligere end oprindeligt forudsat. Gevinsterne falder i hovedtræk inden for tre kategorier: hvor driftsbesparelserne er størst hvor energieffektiviteten er størst hvor borgere, patienter og medarbejdere mærker den største forbedring. Vækstpakken er dermed på samme tid en sund investering i omkostningseffektiv drift og en saltvandsindsprøjtning til byggesektoren. Der frem-rykkes i alt investeringer for godt 1,0 mia. kr. i , finansieret af regionens likvide aktiver. I vækstpakken indgår også opgradering af i gang-værende byggerier til lavenergiklasse 2015, hvortil kommer it-investeringer for i alt 170 mio. kr. Fremrykning af mindre energiprojekter m.v. Regionen fik i 2010 ad to omgange i alt 59 mio. kr. i tilskud fra en statslig pulje til fremrykning af mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. For at opnå tilskud skulle projekterne vedrøre energibesparelser eller understøtte/forbedre interne arbejdsgange. Det var samtidig en betingelse, at regionen selv bidrog med et tilsvarende beløb. Der er modtaget tilskud til 25 projekter, der altså har en samlet anlægssum på 118 mio. kr. Fire ansøgte projekter fik ikke tilskud fra staten, hvorfor regionen har valgt selv at finansiere disse. Hovedparten af projekterne er afsluttet. Fald i energiforbruget ene i er blevet så gode til at spare på energien, at EU-institutionen Climact Regions har lagt resultaterne frem som inspiration til andre. El: På fire år har de syddanske sygehuse reduceret forbruget med 1,3 mio. kw-timer, svarende til ca. 320 husstandes forbrug. Varme: Forbruget er faldet med 26 mio. kw-timer om året. Det svarer til varmeforbruget i parcelhuse på gennemsnitligt 100 m 2. Korrigeret for klimaudsving er det et fald på 15 pct. Vand: Forbruget er faldet med knapt 15 pct. på fire år. Besparelserne er opnået i en periode, hvor antallet af patienter og indlæggelser er steget. Der kan læses mere i Energi- og miljøredegørelsen for 2011, som regionsrådet får forelagt senere i Personale Det samlede personaleforbrug er steget med ca. 225 heltidsstillinger i forhold til Bag tallene gemmer sig for det første flere stillinger på sygehusene. Det gælder såvel de somatiske som inden for psykiatrien. En del af forøgelsen skyldes ansættelse af flere elever. Side 12

13 Derimod falder antallet af stillinger på det sociale område i sammenhæng med nedgangen i antallet af pladser. Også i den fælles administration i Regionshuset er antallet af stillinger faldet. Andel af administrative medarbejdere Danske Regioner har i 2010 og 2011 lavet en benchmarking af regionernes administrative fællesfunktioner. I 2011 udgør administrative medarbejdere i 6,4 pct. af samtlige ansatte. Landsgennemsnittet er 6,7 pct. Tallene omfatter administrative medarbejdere både i Regionshuset og på sygehusene, de sociale tilbud m.v. Sygefravær og trivsel har intensiveret arbejdet med at nedbringe sygefraværet med 20 pct. frem mod Indsatsen kaldes Sygefravær & Trivsel 2015 og består af to dele. På den ene side skal der ske en systematisk opfølgning på allerede sygemeldte medarbejdere. På den anden side skal regionen styrke den generelle trivsel og forebygge syge-meldinger. For de enkelte enheder er der opstillet konkrete måltal for at nedbringe sygefraværet. For at hjælpe med at følge udviklingen er udviklet et elektronisk værktøj HR-nøgletal som bl.a. på en fuldt gennemsigtig måde giver regionens ledere og medarbejdere overblik over status på kortvarigt og langvarigt sygefravær, fraværet fordelt på alder og køn samt resultat af medarbejdertilfredshedsundersøgelsen. Der er formuleret syv konkrete initiativer, der skal anvendes til at nedbringe sygefraværet. Et af initiativerne ( model) beskriver, at lederen systematisk skal have kontakt med den syge-meldte medarbejder på dag 1, 5 og 15. Den tætte ledelsesmæssige opfølgning skal sikre, at medarbejderen føler sig værdifuld og oplever, at det er vigtigt for både leder, kolleger og arbejdsplads, at man kommer tilbage i job. Arbejdsulykker En benchmarking mellem regionerne viser, at havde færrest fraværsdage i 2010 som følge af arbejdsulykker. 339 arbejdsulykker med sygefravær i 2010 svarer til 15,54 ulykke pr ansatte. Der er endnu ingen sammenligning for Men regionens egne tal viser, at antallet af arbejdsulykker med fravær i 2011 er faldet til 329, selv om antallet af medarbejdere er steget. Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling på tværs af sektorer er fortsat i 2011 som led i implementering af den regionale kronikerstrategi. Indsatsen udspringer af et projekt, der løber fra 2010 til Det samlede mål er at uddanne medarbejdere. Ved udgangen af 2011 er uddannet 2.804, heraf 411 fra almen praksis, 964 fra sygehusene og fra kommunerne. Behovet for at videreføre tværsektoriel kompetenceudvikling i regionalt regi drøftes med kommuner, sygehuse og almen praksis. Regionen har i 2010 i forbindelse med etablering af Fælles AkutModtagelser udarbejdet en strategi for kompetenceudviklingen. Side 13

14 Strategien omfatter udvikling og gennemførelse af 9 mono- og tværfaglige moduler. Målet er at uddanne i alt medarbejdere og ledere i perioden Ved udgangen af 2011 er der uddannet personer. Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Regionsrådet har indstiftet en åbenhedspris, der går til en afdeling eller et tilbud, der praktiserer de tre værdier åbenhed, dialog og inddragelse. For første gang er prisen delt i tre førstepladser. I 2011 har hæmodialysen på Sydvestjysk i Esbjerg, børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling i Kolding samt gynækologisk afdeling på OUH således hver fået overrakt en check på kr. På sygehuset i Esbjerg har hæmodialyse-afdelingen gjort op med det ellers tabubelagte emne, døden Dialysepatienter er ofte i lange og tidskrævende forløb. Derigennem kommer de til at kende både hinanden og personalet godt. Derfor rammer dødsfald også patienter og personale særligt hårdt. Det har afdelingen taget hånd om ved i samarbejde med patienterne at oprette en minde-tavle, hvor navnet på den patient, som ikke er mere, bliver skrevet, og der bliver tændt lys. Det giver muligheden for at mindes den døde. Dommerkomiteen fremhævede projektet som et godt eksempel på, at medarbejderne sammen ked borgerne løser et problem ved hjælp af åbenhed og dialog. I Kolding har Børne- og ungdomspsykiatriens Spiseforstyrrelsesteam gennem medbehandler-kurser inddraget forældrene i behandlingen af spiseforstyrrelser. De bliver bl.a. tilbudt forældre-kurser, hvor de lærer at håndtere deres barn med de udfordringer, der er i at være tæt på et barn/en ung med spiseforstyrrelser. Undervisningsmaterialet giver bl.a. ved hjælp af dyremetaforer forældrene et nyt perspektiv og nye redskaber til at kunne møde og hjælpe barnet/den unge. Projektet fremhæves som en indsats for unge mennesker, der har et langt liv foran, og hvor der med en systematisk inddragelse af forældrene bliver skabt åbenhed og involvering i behandlingen af en tabuiseret sygdom. Kræft i æggestokkene er en lumsk og aggressiv sygdom, der hvert år koster mange kvinder livet. Men ud fra viden om, at man i USA har indført en ny operationsteknik, som har øget overlevelsen fra 20 til 50 pct., har Gynækologisk Afdeling D6 på OUH indført en ny teknik. Ved hjælp af samarbejde med patientforeningen Kvinder med kræft i underlivet, Sundheds-styrelsen og en række medier er selve teknikken såvel som kendskabet til den nu udbredt til alle store hospitaler i Danmark. Projektet fremhæves som et eksempel på et godt initiativ, der redder liv. Et initiativ, som på mange måder burde være en selvfølge, men som i praksis mere er undtagelsen end reglen. Åbenhedsprisen uddeles en gang om året. Side 14

15 Anvendt regnskabspraksis i Indledning I det følgende beskrives hovedtrækkene i s anvendte regnskabspraksis. Den anvendte regnskabspraksis i det omkostningsbaserede regnskab for tager udgangspunkt i de retningslinjer som er udarbejdet af Velfærdsministeriet i regelsættet Budget- og regnskabssystem for regioner. Sammenligningstal Der medtages sammenligningstal fra året før i de oversigter, hvor sammenligningstal er obligatorisk. Totalregnskabet Årsregnskabet indeholder udover regionens egen virksomhed (drifts-, anlægs- og kapitalposter) regnskabsposter for selvejende institutioner, som regionen har indgået driftsoverenskomst med. Generelt om indregning og måling Indtægter og omkostninger henføres som hovedregel til det regnskabsår de vedrører jf. transaktionsprincippet. Indregning kan ske indtil udløb af supplementsperioden, der slutter med udgangen af januar måned i det nye regnskabsår, jf. dog de undtagelser der fremgår af tidsplan for regnskabsafslutning. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Anlægsaktiver indregnes dog kun, når aktivet har en anskaffelsessum, der er lig med eller højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på kr. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er overvejende sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå regionen, og forpligtelsen kan måles pålideligt. Dokumentation for ejerskab eller brugsret Som dokumentation for ejerskab eller brugsret anvendes faktura, ejendomsvurdering, tinglysningsattester, skøder, leasingaftaler m.v. Aktiver og passiver, som er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, er overtaget til aktivets bogførte værdi i amternes regnskaber for Delingsaftalerne er her dokumentationsgrundlaget. Omregning af fremmed valuta Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Finansielle instrumenter I det finansielle marked udbydes en række styringsinstrumenter, som er velegnet til brug for styringen i låneporteføljen. Det er regionens politik at anvende finansielle instrumenter, når det skønnes fordelagtigt jf. regionens finansielle politik og i overensstemmelse med reglerne i lånebekendtgørelsen. Side 15

16 Anvendte finansielle instrumenter vil fremgå af de specielle bemærkninger til årsregnskabet og omfatter de oplysninger, der kræves af Budget- og Regnskabssystemet for regioner. Balancen Aktiver Anlægsaktiver generelt Inddeling De materielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgrupper: Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar herunder computere og andet it-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver De immaterielle anlægsaktiver er inddelt i følgende hovedgruppe: o Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver Indregning og måling Anlægsaktiver måles til kostprisen. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og direkte løn. Eventuelle tilskud/donationer til anlægsaktiver fratrækkes kostprisen inden indregning. Fra og med 2009 optages tilskud/donationer til anlægsaktiver som en del af egenkapitalen. Nedbringelse af egenkapitalen modpost for tilskud/donationer sker i takt med afskrivningen på aktivet. Anlægsaktiver indregnes: når aktiverne er anskaffet til vedvarende eje eller brug forventes anvendt i mere end et regnskabsår kan måles pålideligt har en kostpris højere end bagatelgrænsen på kr. når anvendelsen er forbundet med fremtidige økonomiske fordele for regionen Aktiver med en kostpris under bagatelgrænsen straksafskrives. Større indkøb af aktiver, der hver for sig falder under bagatelgrænsen, indregnes som et samlet aktiv, hvis de indgår i et samlet system og har samme anvendelsesformål og/eller indkøbes i forbindelse med nybygning eller større nyrenovering.efterfølgende omkostninger, der relaterer sig til et givet aktiv (forbedringsomkostninger), tillægges aktivets værdi, såfremt omkostningerne er væsentlige og aktivets levetid, kapacitet eller kvalitet øges ud over det oprindelige antagne. Alle øvrige omkostninger til reparation og vedligeholdelse indregnes i resultatopgørelsen ved afholdelsen. Materielle anlægsaktiver, der er leaset, indregnes i balancen, hvis alle væsentlige risici og fordele vedrørende leasingkontrakten er overgået til leasingtager, selv om ejerforholdet ikke formelt er overdraget (finansiel leasing). Det leasede anlægsaktiv måles til den laveste værdi af dagsværdi for aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Side 16

17 Afskrivning Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivets levetid og påbegyndes i det år, hvor aktivet tages i brug. Nedskrivning Anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien (højeste værdi af kapitalværdien eller salgsværdien fratrukket forventede salgsomkostninger), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Der foretages en løbende vurdering af aktiver, når der er indikationer på værdiforringelse i forhold til den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivninger skal påvirke driften i lighed med afskrivninger. Opskrivning Der vil kun blive foretaget opskrivning af materielle anlægsaktiver i de enkelte tilfælde, hvor det vurderes, at værdien af aktivet er varigt højere end den regnskabsmæssige værdi. Der opskrives ikke på immaterielle anlægsaktiver. Opskrivninger må ikke påvirke driftsresultatet, da det ikke er en realiseret gevinst. Scrapværdi Scrapværdien er den værdi, som regionen forventer at få for aktivet ved udløbet af dets brugstid med fradrag for eventuelle nedtagelses-, salgs- eller reetableringsomkostninger. Der regnes generelt ikke med scrapværdi på anlægsaktiver, da scrapværdien almindeligvis ikke skønnes at udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsesværdi og samtidig ikke kan fastsættes pålideligt. Anlægsaktiverne fra delingsaftalerne samt anskaffede brugte aktiver i øvrigt Anlægsaktiver, som er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen, er overtaget til aktivets bogførte værdi i amternes regnskaber for Disse aktiver vil i regionen som udgangspunkt blive afskrevet over den resterende levetid på dette tidspunkt. I tilfælde hvor denne levetid adskiller sig betydeligt fra regionens regnskabspraksis på området og udøver en væsentlig indflydelse på regionens resultat, er levetiden tilrettet regionens regnskabspraksis. Levetiden for de enkelte aktivtyper vil endvidere være i overensstemmelse med de retningslinjer, som er udmeldt fra Velfærdsministeriet vedrørende maksimale levetider. Aktiver der har en anskaffelsesværdi under kr. optages ikke. Øvrige anlægsaktiver, som er anskaffet brugt, er målt til kostprisen og afskrevet efter en individuel fastsat levetid. Tab og gevinst Tab og gevinst ved afståelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger, og aktivets bogførte værdi. Tab eller gevinst indregnes i resultatopgørelsen. Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver De immaterielle anlægsaktiver vil typisk være udviklingsomkostninger i forbindelse med systemudvikling samt engangsudgifter til patenter og licenser. Internt oparbejdede anlægsaktiver er kun medtaget, hvis aktivet er centralt og væsentligt for opgavevaretagelsen og kan opgøres pålideligt. Side 17

18 De indregnede omkostninger vil være købsprisen samt omkostninger der relaterer sig til ibrugtagningen af aktivet eksempelvis konsulenthonorarer. For internt oparbejdede immaterielle anlægsaktiver kan indregnes egne arbejdstimer. Immaterielle anlægsaktivers afskrivningsperiode er sædvanligvis 5 år og kan ikke overstige 10 år. Materielle anlægsaktiver Rekreative arealer, bygninger og monumenter af historisk betydning samt kunstgenstande mv. indregnes ikke i balancen. Grunde og bygninger Grunde og bygninger er målt til kostpris. Særlige bygningsinstallationer, der tjener bygningen, indgår under hovedgruppen Grunde og bygninger. Indretning af lejede lokaler omfatter lokalefaciliteter, hvor regionen selv har foretaget særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt omkostningen hertil. Har indretningen karakter af inventar eller lignende, som ikke er nagelfast, indregnes omkostningen som inventar. Miljøforpligtelser på grunde fragår i grundens værdi. En eventuel herved opstået negativ værdi oplyses under eventualforpligtelser. Grunde og bygninger, som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er indregnet og målt til aktivets bogførte værdi i delingsaftalerne. Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsesværdi: Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris. Grunde og bygninger, som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er målt til den offentlige ejendomsvurdering pr. oktober Der er fastsat følgende afskrivningsperiode for grunde og bygninger: Grunde afskrives ikke Bygninger år Indretning af lejede lokaler 10 år eller over lejekontraktens varighed Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Tekniske anlæg mv. er målt til kostpris. Tekniske anlæg mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for Amterne har oprindeligt målt aktiverne til nedenstående anskaffelsesværdi: Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne efter 1. januar 1999, er målt til kostpris. Tekniske anlæg mv., som er anskaffet af amterne før 1. januar 1999, er hvis det er muligt målt til kostpris. Hvis kostprisen ikke kendes, er der foretaget en skønsmæssig vurdering. Tekniske anlæg mv. afskrives ud fra følgende levetider: 5-30 år Inventar herunder computere og andet it-udstyr Side 18

19 Inventar mv. er målt til kostpris. Inventar mv., som er overtaget fra amterne i forbindelse med delingsaftalerne, er målt til aktivets bogførte værdi i amternes regnskab for Inventaret har amterne ved anskaffelse målt til kostpris. Inventar mv. afskrives ud fra følgende levetider: 3-10 år Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver under udførelse er målt og indregnet til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Forudbetalinger er målt og indregnet til de samlede forudbetalinger på balancetidspunktet. Der afskrives ikke på igangværende materielle anlægsaktiver samt forudbetalinger. Når aktivet er færdiggjort, overføres den samlede værdi til en af de andre hovedgrupper og afskrives fra ibrugtagningspunktet. Aktiver tilhørende fonds og legater Værdipapirer optages til kursværdi øvrige aktiver til nominel værdi. Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser mv. Noterede værdipapirer måles til kursværdien pr. 31. december. Ikke noterede værdipapirer måles efter den indre værdis metode opgjort i henhold til det seneste aflagte årsregnskab eller foreløbigt regnskab. Indskud i Landsbyggefonden m.v. Som følge af de gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig afdragsfrihed måles og markeres sådanne indskud med - i ultimobalancen; svarende til værdien 0. I primobalancen i det efterfølgende regnskabsår indregnes og måles indskuddet igen til nominel værdi. Andre langfristede udlån og tilgodehavender Disse måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavendet. Ikke-likvide obligationer Disse måles til aktuel kursværdi. Hvis måling til kursværdi ikke er mulig måles til nominel værdi. Deponerede beløb for lån mv. Måles til nominel værdi. Akkumuleret resultat hovedkonto 2 Det omkostningsbaserede akkumulerede resultat vedrørende konto 2 kan enten være et tilgodehavende eller en gæld, da der er tale om et mellemværende med kommunerne som via takstbetaling finansierer området. Side 19

20 Omsætningsaktiver Omsætningsaktiver er aktiver som ikke er anlægsaktiver. Varebeholdninger Varebeholdninger omfatter lagre af råvarer og hjælpematerialer mv. Varebeholdninger er indregnet, hvor værdien heraf udviser væsentlige udsving fra år til år, og værdien overstiger bagatelgrænsen på kr. Varebeholdninger med en værdi over kr. indregnes altid. Varebeholdninger måles til kostpris. Lagerregulering sker efter FIFO princippet (First In First Out) alternativt kan regulering ske med en beregnet gennemsnitspris. Med hensyn til væsentlige forskydninger anvendes følgende retningslinjer: forskydningen skal overstige 50% af primo beholdningen forskydningen skal overstige 10% af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller det sted, hvor forskydningen omkostnings føres i resultatopgørelsen begge forudsætninger skal være opfyldt for indregning Grunde og bygninger til videresalg Grunde og bygninger til videresalg omfatter aktiver, hvor der er truffet beslutning om salg, og hvor aktiverne ikke længere anvendes direkte i regionens drift. Grunde og bygninger til videresalg måles til kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger, herunder omkostninger til byggemodning og løbende vedligehold af ejendommen ( Liggeudgifter ). Er dagsværdien lavere, foretages nedskrivning til denne lavere værdi. Tilgodehavender hos staten Tilgodehavender måles til nominel værdi. Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender måles til nominel værdi. Likvide aktiver Omfatter kontante beholdninger, indestående i pengeinstitutter samt obligationsbeholdninger og svarer til den tilstedeværende beholdning på balancedagen. Obligationsbeholdninger kursreguleres ultimo året. Passiver Egenkapital Egenkapitalen er målt som forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen er på denne måde et udtryk for regionens formue. Dette med baggrund i de værdiansættelsesprincipper som er anvendt for aktiver og passiver. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser kendetegnes ved, at der på balancedagen foreligger en retlig eller faktisk forpligtelse, som er et resultat af en tidligere begivenhed. Det er desuden sandsynligt eller sikkert, at afviklingen heraf vil Side 20

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Region Syddanmark Bilag til årsrapport 2008

Region Syddanmark Bilag til årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 11 Resultatopgørelse 22 Noter til resultatopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 27 Omregningstabel 28 Balance 29 Noter

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver

Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Bilag 9 Kasse- og regnskabsregulativet omkring måling af aktiver Grundlag I henhold til gældende regler for kommunale budget- og regnskabssystemer fastsættes nedenstående regler for indregning og måling

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Region Syddanmark Bilag til årsrapport 2007

Region Syddanmark Bilag til årsrapport 2007 2 Region Syddanmark Bilag til årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark... 5 3 Region Syddanmark... 12 4 Resultatopgørelse... 13 5 Note 1: specifikation

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver

8.1. Generelle regler for registrering af aktiver Budget- og regnskabssystem for regioner 8.1 - side 1 Dato: 19. oktober 2007 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 8.1. Generelle regler for registrering af aktiver I aftalerne om kommunernes og amtskommunernes

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS

SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS SOCIAL FARMING KERTEMINDE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Anne Mette Skytte Dirigent Side 2

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår

Vejle Frimærker ApS Bjerrevænget 31, 7080 Børkop. Årsrapport 2012/ regnskabsår Bjerrevænget 31, 7080 Børkop CVR-nr. 21443972 Årsrapport 2012/13 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2013 Niels Møller Nielsen

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. december 2014 Wei Yang Dirigent

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014

KJ Bolig ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 KJ Bolig ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 33 23 90 92 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/6 2014 Dirigent: Poul Jensen 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

TRØJBORG EL-SERVICE ApS

TRØJBORG EL-SERVICE ApS TRØJBORG EL-SERVICE ApS Peder Skrams Gade 54 8200 Aarhus N Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/01/2016 Bo Larsen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J

Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J Viby Gymnasium og HF Søndervangs Allé nr. 45 8260 Viby J CVR-nr. 29 55 38 07 Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2013 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13

THK Fyn ApS. Årsrapport for 2012/13 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lisbeth Snitgaard Petersen Dirigent CVR-nr. 34708827 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Den

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20

Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for økonomistyring, side 20 Norddjurs Kommune Økonomiafdelingen Område: Registrering af aktiver og passiver Gældende fra: 1. februar 2011 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning til Norddjurs

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe

Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe Fakse & Fakse-Ladeplads Antenneforening Odinsvej 6, 4640 Faxe CVR-nr. 17 90 69 33 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BMD Trading Denmark ApS

BMD Trading Denmark ApS Vestersig 90 6052 Viuf CVR-nr. 36025050 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2016 Brian Dam Dirigent Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg

Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Autoværksted Viborg ApS Blytækkervej 9, 8800 Viborg CVR-nr. 33 74 65 98 Årsrapport 1. januar

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014

Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14. Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond CVR-nr. 31 76 78 14 Årsrapport 2014 Brødrene Hartmanns Fond Indholdsfortegnelse Fondsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere