BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG BILAG XII. til. Forslag til Rådets afgørelse"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2014) 146 final ANNEX 12 BILAG BILAG XII Associeringsaftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side DA DA

2 PROTOKOL II VEDRØRENDE DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Definitioner INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" Artikel 2 Generelle krav Artikel 3 Kumulation af oprindelse Artikel 4 Fuldt ud fremstillede produkter Artikel 5 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter Artikel 6 Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning Artikel 7 Kvalificerende enhed Artikel 8 Tilbehør, reservedele og værktøj Artikel 9 Sæt Artikel 10 Neutrale elementer EU/MD/PII/da 1

3 AFSNIT III TERRITORIALKRAV Artikel 11 Territorialitetsprincip Artikel 12 Direkte transport Artikel 13 Udstillinger AFSNIT IV GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE Artikel 14 Forbud mod godtgørelse af eller fritagelse fra told AFSNIT V OPRINDELSESBEVIS Artikel 15 Generelle krav Artikel 16 Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 Artikel 17 Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1 Artikel 18 Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1 Artikel 19 Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis Artikel 20 Regnskabsmæssig adskillelse Artikel 21 Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring Artikel 22 Godkendt eksportør Artikel 23 Oprindelsesbevisets gyldighed Artikel 24 Indgivelse af oprindelsesbevis Artikel 25 Import i form af delforsendelser Artikel 26 Undtagelser fra kravet om oprindelsesbevis EU/MD/PII/da 2

4 Artikel 27 Støttedokumenter Artikel 28 Opbevaring af oprindelsesbeviser, leverandørerklæringer og dokumentation Artikel 29 Uoverensstemmelser og formelle fejl Artikel 30 Beløb udtrykt i euro AFSNIT VI ORDNINGER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE Artikel 31 Administrativt samarbejde Artikel 32 Kontrol af oprindelsesbeviser Artikel 33 Tvistbilæggelse Artikel 34 Sanktioner Artikel 35 Frizoner AFSNIT VII CEUTA OG MELILLA Artikel 36 Gennemførelse af protokollen Artikel 37 Særlige betingelser AFSNIT VIII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 38 Ændringer af protokollen Artikel 39 Overgangsbestemmelser for varer under forsendelse eller oplagring EU/MD/PII/da 3

5 Liste over bilag Bilag I: Indledende noter til listen i bilag II Bilag II: Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus Bilag III: Varecertifikat EUR.1 og anmodning om varecertifikat EUR.1 Bilag IV: Tekst til oprindelseserklæringen Fælles erklæringer Fælles erklæring vedrørende Fyrstendømmet Andorra Fælles erklæring vedrørende Republikken San Marino Fælles erklæring vedrørende revision af oprindelsesreglerne i protokol II om definition af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoder for administrativt samarbejde EU/MD/PII/da 4

6 AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a) "fremstilling": alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling eller bestemte processer b) "materiale": alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt c) "produkt": et produkt, der fremstilles, også når det er bestemt til senere anvendelse som materiale i en anden fremstillingsproces d) "varer": både materialer og produkter e) "toldværdi": den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om gennemførelse af artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 f) "prisen ab fabrik": den pris, der er betalt for produktet ab fabrik til den producent i parten, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning har fundet sted, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer, minus alle interne afgifter, der er refunderet eller kan refunderes ved eksport af det fremstillede produkt EU/MD/PII/da 5

7 g) "værdien af materialer": toldværdien på tidspunktet for importen af de benyttede materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part h) "værdien af materialer med oprindelsesstatus": værdien af sådanne materialer som defineret i litra g) anvendt med de fornødne ændringer i) "værditilvækst": prisen ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre parter, med hvilke kumulation finder anvendelse, eller hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part j) "kapitler" og "positioner": de kapitler og positioner (firecifrede koder), der benyttes i nomenklaturen, og som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, i denne protokol benævnt "det harmoniserede system" eller "HS" k) "tariferet": et produkts eller materiales tarifering under en bestemt position l) "sending": produkter, som enten sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller er omfattet af et gennemgående transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura m) "territorier": herunder også søterritorier EU/MD/PII/da 6

8 n) "part": en, flere eller samtlige EU-medlemsstater, Den Europæiske Union eller Republikken Moldova o) "den kontraherende parts toldmyndigheder": for Den Europæiske Unions vedkommende enhver toldmyndighed i Den Europæiske Unions medlemsstater. AFSNIT II DEFINITION AF BEGREBET "PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS" Artikel 2 Generelle krav I forbindelse med anvendelsen af denne aftale anses følgende produkter for at have oprindelse i en part: a) produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den i artikel 4 fastlagte betydning b) produkter, der er fremstillet i en part, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i en part, på betingelse af at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i en part i den i artikel 5 fastlagte betydning. EU/MD/PII/da 7

9 Artikel 3 Kumulation af oprindelse Uanset artikel 2 anses produkter for at have oprindelse i en part, hvis de er fremstillet i en part og indeholder materialer, der har oprindelse i den anden part, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, mens det ikke kræves, at den anden parts materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning. Artikel 4 Fuldt ud fremstillede produkter 1. Følgende anses for at være fuldt ud fremstillet i en part: a) mineralske produkter, som er udvundet af dets jord eller havbund b) vegetabilske produkter, der er høstet dér c) levende dyr, som er født og opdrættet dér d) produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér e) produkter fra jagt eller fiskeri drevet dér EU/MD/PII/da 8

10 f) produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget uden for den eksporterende parts søterritorium af dens fartøjer g) produkter, som er fremstillet på dens fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra f) nævnte produkter h) brugte genstande, som indsamles dér og kun anvendes til genindvinding af råmaterialer, herunder brugte dæk, der kun kan anvendes til regummiering eller som spildprodukt i) affald og skrot hidrørende fra fremstillingsprocesser, som udføres dér j) produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for dens søterritorium, for så vidt den har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund k) varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-j) nævnte produkter. 2. Udtrykkene "dens fartøjer" og "dens fabriksskibe" i stk. 1, litra f) og g), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe: a) som er registreret i en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova b) som sejler under en EU-medlemsstats eller Republikken Moldovas flag EU/MD/PII/da 9

11 c) som mindst for 50 %'s vedkommende ejes af statsborgere i en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova eller af et selskab, hvis hovedsæde ligger i en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova, hvis administrerende direktør eller direktører, formand for bestyrelsen eller tilsynsrådet samt flertallet af disse organers medlemmer er statsborgere i en EUmedlemsstat eller Republikken Moldova, og hvis kapital desuden, når det drejer sig om interessentskaber eller selskaber med begrænset ansvar, for mindst halvdelens vedkommende tilhører en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova eller offentlige institutioner eller statsborgere i den pågældende part d) hvis kaptajn og officerer er statsborgere i en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova og e) hvis besætning er sammensat således, at mindst 75 % er statsborgere i en EU-medlemsstat eller Republikken Moldova. Artikel 5 Tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede produkter 1. Ved anvendelsen af artikel 2 anses produkter, som ikke er fuldt ud fremstillet, for at have undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning, når betingelserne i listen i bilag II til denne protokol er opfyldt. EU/MD/PII/da 10

12 Disse betingelser angiver, hvilken bearbejdning eller forarbejdning der skal foretages af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstillingen, og gælder kun for disse materialer. Det følger heraf, at et produkt, som har opnået oprindelsesstatus, fordi de i listen angivne betingelser er opfyldt, og som anvendes til fremstilling af et andet produkt, ikke skal opfylde de betingelser, som gælder for det produkt, til hvis fremstilling det medgår, og at der ikke skal tages hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, som eventuelt er anvendt ved fremstillingen af det. 2. Uanset stk. 1 kan der dog anvendes materialer uden oprindelsesstatus, som efter betingelserne i listen i bilag II til denne protokol ikke må anvendes ved fremstillingen af et givet produkt, forudsat at: a) deres samlede værdi ikke overstiger 10 % af produktets pris ab fabrik b) ingen af de i listen angivne procentdele for maksimumsværdien af materialer uden oprindelsesstatus overstiges i kraft af dette stykke. Dette stykke finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel i det harmoniserede system. 3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse under forbehold af bestemmelserne i artikel 6. EU/MD/PII/da 11

13 Artikel 6 Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning 1. Følgende processer anses som utilstrækkelige til at give produkterne oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 5 er opfyldt, jf. dog stk. 2: a) bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring b) adskillelse og samling af kolli c) vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger d) strygning eller presning af tekstiler e) enkel maling og polering f) afskalning, hel eller delvis blegning, polering og glasering af korn eller ris g) farvning af sukker eller formning af sukker i stykker h) skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager EU/MD/PII/da 12

14 i) hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring j) sigtning, sortering, klassificering, tilpasning; (herunder samling i sæt) k) enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder l) anbringelse eller trykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage m) enkel blanding af produkter, også af forskellig art; n) blanding af sukker med ethvert materiale o) enkel samling af dele for at kunne danne et komplet produkt eller adskillelse af produkter i dele p) kombination af to eller flere af de i litra a)-o) nævnte arbejdsprocesser q) slagtning af dyr. 2. Alle bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres i en part på et givet produkt, skal tages i betragtning samlet, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1. EU/MD/PII/da 13

15 Artikel 7 Kvalificerende enhed 1. Ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur. Heraf følger: a) at når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed b) at når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert produkt for sig ved anvendelsen af bestemmelserne i denne protokol. 2. Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen. EU/MD/PII/da 14

16 Artikel 8 Tilbehør, reservedele og værktøj Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris eller ikke faktureres særskilt, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer. Artikel 9 Sæt Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus. Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik. EU/MD/PII/da 15

17 Artikel 10 Neutrale elementer Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som kan anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus: a) energi og brændsel b) anlæg og udstyr c) maskiner og værktøj d) varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning. AFSNIT III TERRITORIALKRAV Artikel 11 Territorialitetsprincip 1. Betingelserne i afsnit II vedrørende erhvervelse af oprindelsesstatus skal opfyldes uden afbrydelse i en part, jf. dog artikel 3 og stk. 3 i nærværende artikel. EU/MD/PII/da 16

18 2. Såfremt varer med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra en part til et andet land, reimporteres, anses de som varer uden oprindelsesstatus, jf. dog artikel 3, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres, at a) at de genimporterede varer er de samme som dem, der blev eksporteret, og b) de reimporterede varer ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret. 3. Erhvervelse af oprindelsesstatus efter betingelserne i afsnit II berøres ikke af bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted uden for en part, af materialer, der er eksporteret fra parten og efterfølgende reimporteres dertil, på betingelse af at a) de pågældende materialer er fuldt ud fremstillet i parten eller har undergået yderligere forarbejdning eller bearbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, før eksporten, og b) det over for toldmyndighederne kan godtgøres: i) at de reimporterede varer er fremstillet ved bearbejdning eller forarbejdning af eksporterede materialer, og ii) den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for parten ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, for hvilket der gøres krav på oprindelsesstatus. EU/MD/PII/da 17

19 4. Ved anvendelsen af stk. 3 finder betingelserne for erhvervelse af oprindelsesstatus i afsnit II ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning uden for en part. Når der i listen i bilag II til denne protokol anvendes en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de på den pågældende parts territorium benyttede materialer uden oprindelsesstatus sammenlagt med den samlede værditilvækst, der er erhvervet uden for parten ved anvendelse af denne artikel, imidlertid ikke overstige den anførte procentdel. 5. Ved anvendelsen af stk. 3 og 4 forstås ved "samlet værditilvækst" samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for en part, herunder værdien af de dér anvendte materialer. 6. Stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, der ikke opfylder de i listen i bilag II til denne protokol fastsatte betingelser, eller som kun kan anses for tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, hvis den generelle tolerance i artikel 5, stk. 2, tages i anvendelse. 7. Stk. 3 og 4 i denne artikel finder ikke anvendelse på produkter henhørende under kapitel i det harmoniserede system. 8. Bearbejdninger eller forarbejdninger, der omfattes af denne artikel og foretages uden for en part, finder sted under ordningen for passiv forædling eller en lignende ordning. EU/MD/PII/da 18

20 Artikel 12 Direkte transport 1. Den præferencebehandling, der er fastsat i henhold til den relevante aftale, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i denne protokol, og som transporteres direkte mellem parterne. Dog kan produkter, der udgør en enkelt sending, transporteres gennem andre territorier, eventuelt med omladning eller midlertidig oplagring i disse territorier, såfremt produkterne er forblevet under toldmyndighedernes tilsyn i transit- eller oplagringslandet og dér ikke har undergået anden behandling end losning og lastning eller enhver behandling, der skal sikre, at deres tilstand ikke forringes. Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem andre landes territorier end parternes i disses egenskab af eksporterende og importerende parter. 2. Som dokumentation for, at betingelserne i stk. 1 er opfyldt, skal der for toldmyndighederne i den importerende part fremlægges: a) enten et gennemgående transportdokument, som dækker passagen fra den eksporterende part gennem transitlandet, eller b) en erklæring fra toldmyndighederne i transitlandet, der indeholder: i) en nøjagtig beskrivelse af produkterne EU/MD/PII/da 19

21 ii) iii) datoen for produkternes losning og lastning og, hvis det er relevant, angivelse af de anvendte fartøjers navne eller af de andre anvendte transportmidler og og oplysninger om de omstændigheder, under hvilke produkterne har henligget i transitlandet, eller c) i mangel heraf enhver anden dokumentation. Artikel 13 Udstillinger 1. Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land end en part, og som efter udstillingen sælges til import til en part, opnår ved importen de fordele, som følger af bestemmelserne i den relevante aftale, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres: a) at en eksportør har sendt disse produkter fra en part til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér b) at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en modtager i en part c) at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev sendt til udstillingen, og og EU/MD/PII/da 20

22 d) at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end fremvisning på udstillingen. 2. Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til bestemmelserne i afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder på de normale betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet. 3. Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke produkterne er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter. AFSNIT IV GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE Artikel 14 Forbud mod godtgørelse af eller fritagelse fra told 1. For materialer uden oprindelsesstatus, som anvendes til fremstilling af produkter med oprindelsesstatus i en part, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i parten. EU/MD/PII/da 21

23 2. Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, der finder anvendelse i en part på materialer, der anvendes ved fremstillingen, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, eksporteres, og ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug. 3. Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal på begæring af toldmyndighederne til enhver tid kunne fremlægge relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt. 4. Stk. 1, 2 og 3 i denne artikel gælder også for emballager i den i artikel 7, stk. 2, fastlagte betydning, for tilbehør, reservedele og værktøj i den i artikel 8 fastlagte betydning og for produkter i sæt i den i artikel 9 fastlagte betydning, når sådanne produkter ikke har oprindelsesstatus. 5. Stk. 1-4 gælder kun materialer af den art, som denne protokol finder anvendelse på. EU/MD/PII/da 22

24 AFSNIT V OPRINDELSESBEVIS Artikel 15 Generelle krav 1. Produkter med oprindelse i en part er ved import til den anden part omfattet af bestemmelserne i den relevante aftale, når et af følgende oprindelsesbeviser forelægges: a) et varecertifikat EUR.1, hvortil modellen findes i bilag III til denne protokol b) i de i artikel 21, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring (i det følgende benævnt "oprindelseserklæring"), som afgives af eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Teksten til oprindelseserklæringen findes i bilag IV til denne protokol. 2. Uanset stk. 1 i denne artikel er produkter med oprindelsesstatus i den i denne protokol fastlagte betydning i de i artikel 26 omhandlede tilfælde omfattet af bestemmelserne i denne aftale, uden at der skal forelægges nogen af de oprindelsesbeviser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel. EU/MD/PII/da 23

25 Artikel 16 Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 1. De kompetente myndigheder i den eksporterende part udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant. 2. I dette øjemed udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikat EUR.1 og anmodningsformularen, der er vist i bilag III til denne protokol. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som den relevante aftale er affattet på, i overensstemmelse med bestemmelserne i eksportlandets nationale lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det ske med blæk og med blokbogstaver Produktbeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges. 3. Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal når som helst på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende part, hvor varecertifikatet EUR.1 er udstedt, kunne fremlægge alle egnede dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. EU/MD/PII/da 24

26 4. Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i en EU-medlemsstat eller i Republikken Moldova, hvis de pågældende produkter kan anses som produkter med oprindelse i Den Europæiske Union eller i Republikken Moldova og opfylder de øvrige betingelser i denne protokol, jf. dog stk De toldmyndigheder, der udsteder varecertifikater EUR.1, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i denne protokol er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til produktbeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser. 6. Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 skal anføres i certifikatets rubrik Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten faktisk har fundet sted eller er sikret. EU/MD/PII/da 25

27 Artikel 17 Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1 1. Uanset artikel 16, stk. 7, kan et varecertifikat EUR.1 undtagelsesvis udstedes efter eksporten af de produkter, som det vedrører, såfremt: a) det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke er blevet udstedt ved eksporten, eller b) det over for toldmyndighederne godtgøres, at varecertifikat EUR.1 er blevet udstedt, men af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved importen. 2. Ved anvendelsen af stk. 1 skal eksportøren i anmodningen anføre sted og dato for eksporten af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, og årsagerne til sin anmodning. 3. Toldmyndighederne må kun udstede et varecertifikat EUR.1 efterfølgende, når de har kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning er i overensstemmelse med oplysningerne i de tilsvarende dokumenter. 4. På varecertifikater EUR.1, der udstedes efterfølgende, skal følgende påtegning anføres (på engelsk): "ISSUED RETROSPECTIVELY" EU/MD/PII/da 26

28 5. Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1. Artikel 18 Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1 1. I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de udstedende toldmyndigheder og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter. 2. På duplikateksemplaret, der udstedes på denne måde, skal anføres følgende (på engelsk): "DUPLICATE" 3. Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR Duplikateksemplaret, der skal påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, får virkning fra denne dato. EU/MD/PII/da 27

29 Artikel 19 Udstedelse af varecertifikater EUR.1 på grundlag af et tidligere udstedt eller udfærdiget oprindelsesbevis Når produkter med oprindelsesstatus er under et toldsteds kontrol i en part, skal det være muligt at erstatte det originale oprindelsesbevis med et eller flere varecertifikater EUR.1, når det eller de skal benyttes til at sende alle eller nogle af disse produkter til et andet sted i denne part. Erstatningsvarecertifikat(er) EUR.1 udstedes af det toldsted, hvis kontrol produkterne er undergivet. Artikel 20 Regnskabsmæssig adskillelse 1. Hvis der er betydelige omkostninger eller materielle vanskeligheder forbundet med at opretholde særskilte lagre af identiske og indbyrdes ombyttelige materialer med og uden oprindelsesstatus, kan toldmyndighederne efter skriftlig anmodning fra de berørte parter tillade, at metoden med "regnskabsmæssig adskillelse" (i det følgende benævnt "metoden") anvendes til styringen af sådanne lagre. 2. Det skal ved denne metode sikres, at antallet af fremstillede produkter, som kan anses som produkter med oprindelsesstatus, i en specifik referenceperiode er det samme som det antal, der ville være fremstillet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene. EU/MD/PII/da 28

30 3. Toldmyndighederne kan give tilladelse, jf. stk. 1, på de betingelser, de anser for at være hensigtsmæssige. 4. Metoden, og anvendelsen af den registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder i det land, hvor produktet er fremstillet. 5. Indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden kan alt efter omstændighederne udstede eller anmode om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan anses som produkter med oprindelsesstatus. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er styret. 6. Toldmyndighederne skal kontrollere den brug, der gøres af tilladelsen til at anvende metoden, og kan når som helst inddrage den, hvis indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter den på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser i denne protokol. Artikel 21 Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring 1. En oprindelseserklæring som omhandlet i artikel 15, stk. 1, litra b), kan udfærdiges: a) af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 22 eller b) af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger EUR. EU/MD/PII/da 29

RÅDETS FORORDNING (EF)

RÅDETS FORORDNING (EF) 29.5.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1,

(momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, Bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1) I medfør af 13, stk. 1, nr. 18, 29, stk. 2, 34, stk. 1, nr. 5, og stk. 2, 35, stk. 1, nr. 2, 36, stk. 1, nr. 2 og 3, 38, stk. 4, 42, stk. 5, 43, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27

Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 2.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 316/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1121/2009 af 29. oktober 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår støtteordningerne

Læs mere

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler

Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler Forklarende bemærkninger Momsfaktureringsregler (Rådets direktiv 2010/45/EU) Hvorfor forklarende bemærkninger? Forklarende bemærkninger har til formål at give en bedre forståelse af den lovgivning, der

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)).

D O M. Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). D O M Afsagt den 8. maj 2013 af Østre Landsrets 21. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Michael Kistrup og Julie Skat Rørdam (kst.)). 21. afd. nr. B-1588-12: T. Hansen Gruppen A/S (advokat Claes Wildfang)

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt

INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt FÆLLES BESTEMMELSER 2012 INDHOLD... 1 DEL I Juridiske og administrative bestemmelser... 3 Artikel 1 Referencer... 3 Artikel 2 Ansvarlig tjenestegren i Kommissionen samt korrespondance... 3 Artikel 3 Deltagere...

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972R0574 DA 25.02.2008 016.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 574/72 af 21. marts 1972 om regler til gennemførelse

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999

De Europæiske Fællesskabers Tidende. RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000. af 17. december 1999 L 17/22 21.1.2000 RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P...

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0614 Bilag 12 Offentligt Vedtagne tekster - Torsdag den 24. marts 2011 - Forbrugerrettigheder ***I - P7_TA-P... Side 1 af 29 Indeks Forrige Næste Fuld tekst Procedure : 2008/0196(COD)

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 21 endelig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere