Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)"

Transkript

1 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 425 af 9. maj 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende: Indholdsfortegnelse 1. Referencedokumenter 2. Definitioner 3. Anvendelsesområde 4. Generelt 8. Anvendelse af udenlandske mekanikere eller udenlandske værksteder 9. Overhaling, motorskift og funktions-/prøveflyvning 10. Reparationer 11. Ændringer 12. Dokumentation og frigivelse til flyvning 13. Dispensation 14. Straf 15. Ikrafttræden 5. Vedligeholdelsesprogram 6. Vedligeholdelsesredegørelse 7. Vedligeholdelsesarrangement BL 1-3 / Udg. 1 / / 1

2 1. Referencedokumenter 1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart, om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/ EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF med senere ændringer. 1.2 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele, -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, herefter benævnt Part M, Part 145, Part 66 og Part 147, med senere ændringer. 1.3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, herefter benævnt Part 21, med senere ændringer. 1.4 Decision No. 2003/19/RM of the Executive Director of the Agency of 28 November 2003 on acceptable means of compliance and guidance material to Commission Regulation (EC) No. 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks, (AMC and GM to Part M, Part 145, Part 66 and Part 147), med senere ændringer. 1.5 Decision No. 2003/1/RM of the Executive Director of the Agency of 17 October 2003 on acceptable means of compliance and guidance material for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (AMC and GM to Part 21), med senere ændringer. 1.6 Decision No. 2007/003/C on the Acceptance of Certification Findings made by the Federal Aviation Administration of the United States of America (FAA) for Parts Designed in the United States of America under the Part Manufacturer Approval (PMA) System of the FAA. 1.7 BL 1-5, Amatørbygning af luftfartøjer, seneste udgave. 1.8 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave. 1.9 BL 1-19, Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport, seneste udgave BL 2-1, Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer, seneste udgave BL 2-2, Autorisation af organisationer til konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis, seneste udgave BL 9-9, Bestemmelser om ikkeerhvervsmæssig svæveflyvning, seneste udgave BL 10-5, Udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning, seneste udgave De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på den Europæiske Unions hjemmeside og på EASA s hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på EASA s hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Trafikstyrelsens hjemmeside Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Tel.: Fax: BL 1-3 / Udg. 1 / / 2

3 2. Definitioner Se tillige definitioner i de forordninger og tilhørende ED decisions, der er omtalt i pkt Anm.: Generelle forkortelser, der anvendes i EASA systemet, findes på - Rulemaking - FAQ Here. Almindelig vedligeholdelse: Smøring og justering, udskiftning af motorer, propeller, apparatur og komponenter samt udførelse af mindre reparationer og mindre ændringer. Bilag II luftfartøj: Et luftfartøj, der ifølge artikel 4, stk. 4 i hovedforordning (EF) nr. 216/2008 ikke er omfattet af forordningen. Begrænset ejerpilot vedligeholdelse: En ejerpilots adgang til at udføre smøring, simple eller mindre reparationsarbejder og udskiftning af små standarddele, som ikke medfører et indviklet samlingsarbejde og begrænset i overensstemmelse med Appendix VIII til Part M. Bridging check (også benævnt Alignment check): Fællesbenævnelse for de handlinger ( tasks ), der kræves for at overføre et luftfartøj fra et vedligeholdelsessystem til et andet. Bruger (User): Enhver, der med ejerens tilladelse anvender et luftfartøj. CRS (Certificate of Release to Service også benævnt luftdygtigheds/vedligeholdelses attest): Attestation i et luftfartøjs tekniske logbogsystem for, a. at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter overhaling, reparation, ændring eller efter installation af motor, propel, apparatur eller komponent, og/eller b. at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter udførelse af inspektion (planlagt vedligeholdelse), samt deraf afledte udskiftninger og reparationer. Anm.: Begrebet tekniske logbogsystem dækker den dokumentation, hvori et luftfartøj frigives til flyvning efter inspektion før flyvning og vedligeholdelse (Rejsedagbog for luftfartøjer / Aircraft Journey Log Book). Dele og apparatur: Instrumenter, udstyr, mekanismer, dele, apparater, tilbehør eller ekstraudstyr, herunder kommunikationsudstyr, som anvendes eller er bestemt til anvendelse ved drift af eller kontrol med et luftfartøj under flyvning, og som er installeret i eller er monteret på luftfartøjet. Det omfatter dele i dets skrog, motorer eller propeller. Designholder (Design holder): En organisation med selvstændigt typeansvar for luftfartøj, motor, propel og/eller komponenter/materiel. Designholders anbefalinger: De vedligeholdelsesinformationer, der er udgivet af en TC-, STC- eller ETSO/TSOholder i form af fx Maintenance Review Board rapport (MRB), Maintenance Planning Document (MPD), Service Bulletins (SB), Service Letters (SL), Service Instruktioner (SI), leaflets mv. Anm.: Da designholdere kan have modstridende anbefalinger, følges normalt den designholders anbefaling, som er højest i hierarkiet (luftfartøj, motor, propel og komponenter/materiel). DOA (Design Organisation/Design Organisation Approval, DOA): En organisation, der er ansvarlig for og godkendt til, design af produkter, dele og apparatur og/eller for ændringer eller reparationer hertil. EASA: Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur. Ejer (Owner): Enhver, der i det danske nationalitetsregister er registreret som ejer/ejere af et luftfartøj. Ejerpilot (Pilot-owner): En person, der selv eller i fællesskab med andre ejer det luftfartøj, hvorpå der udføres BL 1-3 / Udg. 1 / / 3

4 vedligeholdelsesarbejde, og som er indehaver af et gyldigt pilotcertifikat med den behørige type- eller klasserettighed. Eskalering (Escalation): En eskalering i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en permanent ændring af vedligeholdelsesintervaller, der er rekommanderet af designholderen, og som normalt er gældende for hele flåden og generelt baseret på Reliability data. Eskaleringen skal godkendes af myndigheden. ETSO/TSO holder: Ejerskab af et design, der er godkendt i overensstemmelse med en European Technical Standard Order/Technical Standard Order. ETSO er defineret i Part 21 Subpart O som en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af EASA for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende krav til grundforordningen og en mindste præstationsnorm for bestemte artikler. TSO er den tilsvarende amerikanske specifikation. Funktionsflyvning (Check flight): Flyvning, der foretages efter vedligeholdelsesaktivitet med henblik på at sikre, at præstationer, respons eller korrekt funktion af et system, der ikke fuldt ud kan testes på jorden, stadig svarer til de oprindelige egenskaber. Vedligeholdelse sker på grundlag af godkendte data. Inspektion (Inspection): Undersøgelser med henblik på at konstatere tegn på svækkelse, funktionssvigt, tolerancesvigt, manglende smøring eller fejlagtig justering (afvigelse mellem specificeret og faktisk tilstand). Inspektion før flyvning (Pre-flight inspection): Den inspektion, der udføres før flyvning for at sikre, at luftfartøjet er egnet til at foretage den planlagte flyvning. Anm.: Dette udføres normalt af luftfartøjschefen. Komponent (Component): En overordnet betegnelse for motor, propeller, dele og apparatur. Luftdygtighedsattest for komponenter (Component Authorised Release Certificate): EASA Form 1 eller tilsvarende (FAA Form , TCCA , JAA Form One udstedt før 28. september 2004). Luftdygtighedsdirektiv (Airworthiness directive) (LDD/AD): En fællesbetegnelse for et påbud udstedt af luftfartsmyndigheden i et typeansvarligt land (State of Design) eller Trafikstyrelsen om inspektion, udskiftning eller ændring af allerede godkendt materiel eller udstyr. Maintenance Review Board rapport: En vedligeholdelsesspecifikation for et større luftfartøj udarbejdet af fabrikant og brugere og godkendt af den certificerende myndighed. Mindre luftfartøj (Non large aircraft): Et luftfartøj, der ikke er klassificeret som et stort luftfartøj, samt alle svævefly og balloner uanset vægt. Mindre reparation (Minor repair): En reparation, som er klassificeret som en mindre reparation i overensstemmelse med Part 21 Subpart M med tilhørende AMC og GM. Mindre ændring (Minor change): En ændring af typekonstruktion, som er klassificeret som en mindre ændring i overensstemmelse med Part 21 Subpart D med tilhørende AMC og GM. Motorkomponenter: Motorkomponenter er de komponenter, som er monteret på motoren foran brandskottet og som har indvirkning på sikker drift og styring af motoren. Dette gælder dog ikke for slanger med brandbare væsker og propeller. Overhaling - OH (Overhaul): Adskillelse, afrensning, inspektion, opmåling, reparation, samling, overfladebeskyttelse og funktionsafprøvning. Anm.: OH er som regel defineret af designholderen for den pågældende luftfartøjstype/komponent. OH er defineret som ovenfor, men adskiller sig væsentlig fra begrebet inspektion i filosofi og metode. Se designholderens beskrivelse. BL 1-3 / Udg. 1 / / 4

5 PMA dele (PMA parts): Dele designet og fremstillet i USA under the Parts Manufacturer Approval (PMA parts) system, godkendt under bestemte betingelser af de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA. Prøveflyvning (Test flight): Flyvning, der foretages med henblik på at eftervise, at kravene til luftdygtighed opfyldes for certificering af et luftfartøj, eller hvor et certificeret luftfartøj ændres eller repareres, og pågældende ændring/reparation kan have indflydelse på overholdelse af kravene til certificering. Der vil typisk være tale om ændringer eller reparationer, hvor der ikke foreligger godkendte data i luftfartøjets vedligeholdelseshåndbog, men disse data udvikles som en del af ændringen/reparationen. Større luftfartøj (Large aircraft): Et luftfartøj, der er klassificeret som en flyvemaskine med en maksimal startmasse på mere end kg eller en helikopter med mere end én motor. Større reparation (Major repair): Reparationer, der ikke er klassificeret som en mindre reparation. Større ændring (Major change): Enhver ændring af typekonstruktion, der ikke er klassificeret som en mindre ændring. Tolerance (Tolerance): En tolerance i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram fremgår af vedligeholdelsesprogrammet. Tolerancen er normalt foreslået af type certifikatholderen og er normalt anvendelig for hele flåden. Det kan bruges uden yderligere godkendelse og er accepteret af myndigheden gennem godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet. Typeansvarligt land (State of design): Den stat, som har jurisdiktion over (under hvis retsområde) den organisation, der er ansvarlig for typedesignet, (også kendt under begrebet typeansvarlig myndighed). Variation (Variation): En variation i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en tilladelse til, direkte eller via en procedure, for en engangsændring på et individuelt luftfartøj eller komponent for et unikt tilfælde. En variation er ikke en permanent tilladelse, men er en exceptionel tilladelse til at operere luftfartøjet i en begrænset periode, indtil krævet vedligeholdelse er udført. Vedligeholdelse (Maintenance): Eftersyn inklusive overhaling, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et luftfartøj, en komponent eller enhver kombination heraf, dog med undtagelse af inspektion før flyvning. Vedligeholdelsesattest (Aircraft Certificate of Release to Service (CRS)): Attestation i et luftfartøjs tekniske logbogsystem for, at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter udførelse af inspektion og almindelig vedligeholdelse (planlagt vedligeholdelse) samt deraf afledte udskiftninger og reparationer. Anm.: Begrebet tekniske logbogsystem dækker den dokumentation, hvori et luftfartøj frigives til flyvning efter inspektion før flyvning og vedligeholdelse (Rejsedagbog for luftfartøjer / Aircraft Journey Log Book). 3. Anvendelsesområde Bestemmelserne i denne BL gælder for dansk registrerede luftfartøjer, der er omfattet af bilag ll til forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer). 4. Generelt Anm.: EASA udøver ikke kompetence i relation til vedligeholdelse af Bilag II luftfartøjer. Det er derfor de nationale myndigheder, der skal fastsætte regler, for vedligeholdelse heraf. Af standardiseringshensyn har Trafikstyrelsen valgt at følge EUreglerne på en række områder. Bestemmelserne i denne BL indeholder og henviser derfor til bestemmelser til EU s forordninger, herunder til nødvendige henvisninger til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003, bilag l (Part M) og Bilag ll (Part 145) med tilhørende ændringer. Vejledning, anvisninger og informationer til denne BL, er udsendt som AIC. BL 1-3 / Udg. 1 / / 5

6 4.1. For luftfartøjer, der er vedligeholdt i henhold til denne BL, gælder følgende begrænsninger: a. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen overføres til vedligeholdelse efter andre BL er. b. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til erhvervsmæssig flyvning. c. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til udlejning, jf. BL d. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til skoleflyvning. e. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til firmaflyvning. 4.2 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at en flyvning ikke påbegyndes, medmindre a. luftfartøjet er vedligeholdt i overensstemmelse med reglerne i denne BL, b. samtlige gældende luftdygtighedsdirektiver udstedt af konstruktionslandets myndighed (state of design), danske luftdygtighedsdirektiver (LDD og LDA), som vedrører luftfartøjer, motorer, propeller og dele, er efterkommet, samt c. alle konstaterede defekter og mangler af betydning for luftdygtigheden er udbedret. 4.3 Vedligeholdelse og ændringer skal dokumenteres udført i luftfartøjets journaler eller på en anden måde, der er godkendt af Trafikstyrelsen, jf. BL Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med et vedligeholdelsesprogram, der er udarbejdet i overensstemmelse med afsnit 5, danske luftdygtighedsbestemmelser og gældende luftdygtighedsdirektiver. 4.5 Inspektioner, reparationer og ændringer skal udføres i overensstemmelse med instruktioner/metoder, der er udarbejdet af designholderen eller godkendt af Trafikstyrelsen eller af organisationer, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. 4.6 Motorer, propeller, dele og apparatur (i de følgende punkter benævnt komponenter ), som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen eller Trafikstyrelsen og skal have gyldig luftdygtighedsdokumentation. 4.7 Der skal efter enhver vedligeholdelsesopgave, der har betydning for sikkerheden, udføres en uafhængig inspektion (dobbelt kontrol). Se Part M, AMC M.A 402 (a) pkt. 4.5 og 4.6 for krav og eksempler. 5. Vedligeholdelsesprogram 5.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at der udarbejdes et vedligeholdelsesprogram, der sikrer den kontinuerlige luftdygtighed for det pågældende luftfartøj Vedligeholdelsesprogrammet og ændringer hertil skal godkendes af Trafikstyrelsen Et luftfartøj må ikke tages i brug, før vedligeholdelsesprogrammet er udarbejdet og godkendt af Trafikstyrelsen eller af organisationer, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. 5.2 Større luftfartøjer og flermotorede turbinedrevne luftfartøjer Vedligeholdelsesprogrammet skal udarbejdes efter retningslinjer i Part M, M.A.302, og bilag I til AMC M.A.302. Programmet skal sikre, at luftfartøjet til stadighed kan holdes luftdygtigt (kontinuerlig luftdygtighed) Programmet skal endvidere sikre, a. at de komponenter i luftfartøjet, for hvilke der er fastsat en levetid, udskiftes rettidigt, BL 1-3 / Udg. 1 / / 6

7 b. at geninspektioner, som er angivet i luftdygtighedsdirektiver, udføres til de fastsatte terminer, c. at danske luftdygtighedsbestemmelser overholdes, og d. at luftfartøjets tomvægt og tomvægtstyngdepunkt bestemmes ved vejning med intervaller på ikke over 5 år. 5.3 Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer Vedligeholdelsesprogrammet skal udarbejdes efter retningslinjer givet i Part M, M.A.302, og bilag I til AMC M.A.302. Programmet skal sikre, at luftfartøjet til stadighed kan holdes luftdygtigt (kontinuerlig luftdygtighed) Vedligeholdelsesprogrammet skal til enhver tid være baseret på designholderens anbefalinger og danske luftdygtighedskrav, medmindre andet er godkendt af Trafikstyrelsen. De inspektioner, der er indeholdt i programmet, skal, medmindre andet er godkendt af Trafikstyrelsen, udføres med intervaller på 50 og 100 flyvetimer, dog skal 100 timers inspektioner udføres senest 1 år efter sidst dokumenterede 100 timers inspektion (årligt check). Programmet skal endvidere sikre, at luftfartøjets tomvægt og tomvægtstyngdepunkt bestemmes ved vejning med intervaller på ikke over 5 år Luftfartøjer, der vedligeholdes med intervaller på 50 og 100/200 flyvetimer, og som flyver mindre end 100 flyvetimer inden for 12 måneder, skal gennemgå en komplet inspektion (årligt check) bestående af (25) - 50, 100 og 200 (hvor fabrikanten kræver dette) timers inspektion samt eventuelt Special Inspections senest 12 måneder efter det sidst udførte årlige check. 5.4 Alle luftfartøjer Før enhver flyvning skal der udføres en inspektion før flyvning (pre-flight check) Alle konstaterede mangler og defekter af betydning for luftfartøjets luftdygtighed skal udbedres før flyvning Bortset fra overhalingsintervaller kan ejer/bruger forlænge vedligeholdelsesog vejningsintervaller, der er godkendt eller fastlagt i overensstemmelse med denne BL, med op til 10%. Sådanne forlængelser må ikke benyttes som planlægningsgrundlag eller akkumuleres Trafikstyrelsen kan stille krav om vejning som følge af observerede forhold, der rejser tvivl om pålideligheden af anvendt tomvægt og tomvægtstyngdepunkt. Anm.: De nærmere anvisning for vedligeholdelsesprogrammet fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 6. Vedligeholdelsesredegørelse 6.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj, er ansvarlig for, at der udarbejdes et/en vedligeholdelsesdokument/bog for luftfartøjet, og at det/den holdes ajourført Luftfartøjet må ikke tages i brug, før dokumentet/bogen er godkendt af Trafikstyrelsen. Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesregørelse fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 7. Vedligeholdelsesarrangement 7.1 Luftfartøjet, motorer, propeller, dele og apparatur skal vedligeholdes af personer, organisationer eller værksteder, der er godkendt eller accepteret hertil af Trafikstyrelsen. Anm. 1: Godkendte værksteder omfatter Part 145 og Part M/F værksteder samt øvrige værksteder, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Anm. 2: Godkendte personer/organisationer omfatter personer og organisationer, der er godkendt, herunder ved delegering, BL 1-3 / Udg. 1 / / 7

8 af Trafikstyrelsen til vedligeholdelse af identificeret luftfartøjsmateriel. Godkendte personer omfatter også personer, der er certificeret i henhold til BL 6-65 med relevant typepåtegning i Part 66 AML under afsnit XIII, national privileges. Disse personers rettigheder er begrænset efter samme retningslinjer som angivet i M.A.801(b)(2), herunder undtaget arbejde som angivet i Part M appendix VII Ejeren/brugeren skal kunne dokumentere, at de personer, organisationer eller værksteder, der er nævnt i pkt. 7.1, er certificeret eller autoriseret til at udføre det krævede arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel eller del. Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesarrangement fremgår af AIC/ vejledning til denne BL. 8. Anvendelse af udenlandske mekanikere eller udenlandske værksteder 8.1 Ejeren kan ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benytte andre personer, organisationer eller værksteder til vedligeholdelse af luftfartøjet end de, der er godkendt eller accepteret, jf. pkt Certificate of Release to Service (CRS) skal udfærdiges enten på dansk eller på engelsk. 9. Overhaling, motorskift og funktions-/prøveflyvning 9.1 Overhaling skal foregå på et værksted, der er autoriseret til at udføre sådant arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel og del, eller af en person eller organisation, der er godkendt af Trafikstyrelsen Ejeren/brugeren skal kunne dokumentere, at de personer, organisationer eller værksteder, der udfører overhalingen eller motorskiftet, er godkendt eller autoriseret til at udføre det krævede arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel eller dele. 9.2 Funktionstest, funktionsflyvning eller prøveflyvning efter overhaling og motorskift skal følge de anbefalinger, der er udgivet af designholderen. 9.3 Hvis designholderen ikke har udgivet retningslinjer gælder følgende: a. Efter overhaling skal luftfartøjet prøveflyves i overensstemmelse med et godkendt prøveflyvningsprogram for typen. Programmet skal være godkendt af designholderen eller Trafikstyrelsen. b. Alle konstaterede fejl og mangler af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før luftfartøjet frigives til flyvning. c. Hvis samtlige motorer udskiftes med overhalede motorer uden flyvetid efter overhaling eller efter total adskillelse, skal luftfartøjet prøveflyves, og alle konstaterede fejl af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før det frigives til flyvning. d. Hvis to eller flere motorer udskiftes med overhalede motorer uden flyvetid efter overhaling eller efter total adskillelse, skal et tre- eller firemotoret luftfartøj prøveflyves, og alle konstaterede fejl af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før det frigives til flyvning. 9.4 Prøveflyvning skal udføres i henhold til en flyvetilladelse, der er udstedt eller godkendt i henhold til BL Reparationer 10.1 En reparationsforskrift (reparationsdesign) skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre den er godkendt i henhold til pkt eller En reparationsforskrift, som er godkendt af luftfartsmyndighederne, i det typeansvarlige land, eller er godkendt af designholderen, eller er beskrevet i Structural Repair Manual eller lignende reparationshåndbog fra designholderen for det på- BL 1-3 / Udg. 1 / / 8

9 gældende luftfartøj, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen En reparationsforskrift for en reparation, som er klassificeret som en mindre reparation og godkendt af en organisation, har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen Klassifikation af en reparation skal foretages i overensstemmelse med Part 21, Subpart M med tilhørende AMC & GM Klassifikationen skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre klassifikationen er foretaget af en godkendt designorganisation (DOA). Anm.: De nærmere anvisninger for reparationer fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 11. Ændringer 11.1 En ændringsforskrift (ændringsdesign) skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre ændringen er godkendt i henhold til pkt eller En ændringsforskrift, som er godkendt af luftfartsmyndighederne i det typeansvarlige land for det ændrede luftfartøj, enten som en del af den oprindelige typecertificering, ved udstedelse af et supplerende typecertifikat (ST) eller som en mindre ændring, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen En ændring, som er klassificeret som en mindre ændring og hvor ændringsforskriften er udarbejdet af en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval (DOA) for pågældende fagområde, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen Klassifikation af en ændring skal foretages i overensstemmelse med Part 21, Subpart D med tilhørende AMC & GM Klassifikationen skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre klassifikationen er foretaget af en godkendt designorganisation (DOA) En større ændring af et luftfartøj skal af ejeren/brugeren indberettes til Trafikstyrelsen ved anvendelse af Formular SLVLD-101. Anm.: De nærmere anvisninger for ændringer fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 12. Dokumentation og frigivelse til flyvning 12.1 Dokumentation Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at luftfartøjet ikke tages i brug efter vedligeholdelse, før arbejdet er dokumenteret udført i luftfartøjets journaler eller tekniske logsystem, og før der foreligger en attest udfærdiget i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Ejeren/brugeren har pligt til at opbevare og ajourføre dokumentation for følgende: a. Skrog, motorer og propellers totale flyvetid. b. Status over levetidsbegrænsede dele i skrog, motorer, propeller og dele. c. Flyvetid siden sidste overhaling for komponenter, som er krævet overhalet til specifikke tider. d. Vedligeholdelsesstatus og flyvetid siden sidst udførte vedligeholdelse ifølge det anvendte vedligeholdelsesprogram. e. Liste over gældende luftdygtighedsdirektiver, der angiver, hvorledes de er indført, deres nummer samt dato og/eller flyvetid/cykler for næste aktion, hvis dette kræves. f. Liste over udførte ændringer og større reparationer Der skal foreligge dokumentation i form af en detaljeret beskrivelse for udført BL 1-3 / Udg. 1 / / 9

10 a. vedligeholdelse, b. forebyggende vedligeholdelse, c. 50 og 100 timers eller årlige inspektioner, d. overhalinger og e. større reparationer og større ændringer. I forbindelse hermed kan der refereres til designholderens håndbøger og Service Bulletiner, luftdygtighedsdirektiver samt arbejdsordrer eller tekniske ordrer, der er udstedt af eller accepteret af ejeren/brugeren Checklister, fejllister eller jobkort skal vedlægges som bilag, hvis der henvises til disse i dokumentationen Dokumentationen skal underskrives af den, der har udført arbejdet, og af den, der har godkendt arbejdet, hvis denne er en anden. I forbindelse med underskriften skal certifikattype og dets nummer eller arten af autorisationen og autorisationsnummeret samt datoen for arbejdets færdiggørelse anføres Dokumentation for udført vedligeholdelse, forebyggende vedligeholdelse, inspektion og overhaling skal opbevares, indtil arbejdet gentages Dokumentation for reparationer og ændringer samt den dokumentation, der er nævnt i pkt , skal opbevares efter bestemmelserne i BL Hvis luftfartøjet overdrages til en ny ejer/bruger, skal dokumentationen følge luftfartøjet Dokumentationen skal på anmodning være tilgængelig for Trafikstyrelsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Frigivelse til flyvning - Aircraft Certificate of Release to Service Der skal udfærdiges en attestation CRS, som frigiver luftfartøjet til flyvning efter inspektion og almindelig vedligeholdelse CRS kan være en separat attestation eller være indeholdt i dokumentationen for det udførte arbejde. Anm.: De nærmere anvisninger for dokumentation og frigivelse fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 13. Dispensation Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 14. Straf 14.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4-12 straffes med bøde For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Ikrafttræden Denne BL træder i kraft den 1. august Trafikstyrelsen, den 2. juli 2012 Carsten Falk Hansen / Theo Rabenberg BL 1-3 / Udg. 1 / / 10

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1)

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv. Udgave 5, 2. juli 2012 (BL 1-1) 1) BEK nr 9343 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse

BL 1-3. Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 1, Indholdsfortegnelse Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der er omfattet af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer)

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.*

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Bestemmelser for Civil Luftfart Udkast BL 1-1 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der anvendes til erhvervsmæssig luftfart mv.* Udgave I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Referencedokumenter

Indholdsfortegnelse. 1. Referencedokumenter BEK nr 9342 af 02/07/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Trafikstyrelsen, j.nr. TS30302-00002 Senere ændringer til forskriften Ingen Bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser

Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-19 Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport

Læs mere

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse

Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 2-1 Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer Udgave 2, 6. december 2006 I medfør af 31 og 149, stk.

Læs mere

AIC B 18/12 11 JUL 2012

AIC B 18/12 11 JUL 2012 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-42 Bestemmelser om generelle krav til støjemission ved start og landing med subsoniske jetflyvemaskiner Udgave 3, 15. februar 1999 I medfør af

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../..

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../.. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../.. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 29.10.2008 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

DANSK SVÆVEFLYVER UNION KOMPENDIUM Instrument- og materiellære 10. udgave /

DANSK SVÆVEFLYVER UNION KOMPENDIUM Instrument- og materiellære 10. udgave / DANSK SVÆVEFLYVER UNION - 1 - KOMPENDIUM Love- og bestemmelser vedrørende 2011 + 2012 + 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE VEDLIGEHOLDELSE AF SVÆVEFLY OG MOTORSVÆVEFLY... 2 UDDRAG AF BL 1-1... 10 BESTEMMELSER OM

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter*

Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-36 Bestemmelser om ledningsinspektion udført fra helikopter* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, stk. 2, 78, 82 og ½ 153 i lov om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 01.08.2012 007.003 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-03 Bestemmelser om certificering, generelt Udgave 6, 9. november 2004 I medfør af 32, stk. 2, 34, 37, 38, 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport

Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Bestemmelser for Civil Luftfart Bestemmelser om flyve- og hviletid for besætningsmedlemmer under erhvervsmæssig lufttransport Udgave 3, 15. november 2017 I medfør af 82 i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland Udgave 6, 27. oktober 2016 I medfør af 54 og 149, stk. 10, i luftfartsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder Udgave 5, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning*

Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning* Bestemmelser for Civil Luftfart Udkast BL 1-2 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer, der udelukkende anvendes til privatflyvning* Udgave 1, I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger.

(5) For at sikre en smidig overgang og undgå afbrydelser bør der fastsættes passende overgangsforanstaltninger. L 106/18 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/640 af 23. april 2015 om supplerende luftdygtighedsspecifikationer for en given type operationer og om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 1. udgave, 21. marts 2013 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning*

Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-34 Bestemmelser om erhvervsmæssig fotograferingsflyvning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32, 75, 78, 82 og 153 i lov om luftfart, jf.

Læs mere

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation

Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-23 Bestemmelser om automatisk rekordering af talekommunikation og data* Udgave 2, 18. september 2013 I medfør af luftfartslovens 52 og 149, stk. 10, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 6. maj 2015 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov

Læs mere

Udtalelse nr. 07/2013

Udtalelse nr. 07/2013 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur Direktoratet for regelfastsættelse Udtalelse nr. 07/2013 PRØVEFLYVNING VEDRØRER CRD 2008-20 MDM.003A 22/08/2013 SAMMENDRAG Denne udtalelse omhandler spørgsmål

Læs mere

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007

Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 25 Offentligt Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål B i samråd den 4. oktober 2007 Ministeren bedes redegøre for, hvorvidt kravene til sikkerheden

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 1.8.2015 L 206/21 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1329 af 31. juli 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 965/2012 for så vidt angår EU-luftfartsselskabers operationer af luftfartøjer, der er registreret

Læs mere

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010

[DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note 127/2010 Opinion 04/2008 Description: Language: [DA]-Opinion 04/2008 - Explanatory Note Danish Opinion number: 04/2008 Related regulation(s): Commission Regulation (EU) No 127/2010 Related NPA(s): NPA 2007-01 European

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-7 Bestemmelser om overflyvningsafgifter (en-route afgifter), København FIR Udgave 3, 2. december 1994 I medfør af 71, stk. 2, stk. 3, stk. 4

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../...

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.../... Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr..../... af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og apparatur

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. xxxx/2012 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv.

Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Bestemmelser for Civil Luftfart Høringsudkast BL 7-8 Bestemmelser om drift af lufttrafiktjenesteenheder på Færøerne og i Grønland mv. Udgave 56, 21. november 2003 I medfør af 54 i lov om luftfart, og 149,

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer

Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-42 Bestemmelser om etablering, ændring, drift og vedligeholdelse af luftfartstjenestesystemer Udgave 1, 18. december 2006 I medfør af

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

BL 2-2. Statens Luftfartsvæsen. Udgave 2, 18. december Referencedokumenter. Bestemmelser for Civil Luftfart

BL 2-2. Statens Luftfartsvæsen. Udgave 2, 18. december Referencedokumenter. Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 2-2 Bestemmelser om godkendelse af foreninger til konstruktion, fremstilling, ombygning, reparation, restaurering og vedligeholdelse af luftfartøjer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-71 Bestemmelser om FIS- og FIS-elevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../..

KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Udkast. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr.../.. DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DEN EUROPÆISKE UNION Udkast Bruxelles, den, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr..../.. af [ ] om fastsættelse af krav og administrative procedurer vedrørende flyveoperationer i

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6.

BL Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Bestemmelser for Civil Luftfart. 1. Referencedokumenter. Udgave 3, 6. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-10 Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) Udgave 3, 6. december 2010 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1, 82 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008

BL 9-6. Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner. Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart. Udgave 5, 2. juni 2008 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner Udgave 5, 2. juni 2008 I medfør af 32, stk. 2, 34, 82, 82 a, 149, stk. 10, 151, stk. 1, 152, stk.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003R2042 DA 17.11.2011 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende

Læs mere

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater

Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater Nr. 19 14. juni 2001 Bekendtgørelse af luftfartsoverenskomst af 6. november 1998 med Amerikas Forenede Stater 1) Den 6. november 1998 undertegnedes i København en luftfartsoverenskomst mellem Danmark og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL)

Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) Orientering om status for implementering af EU certificering af flypersonale (Del-FCL) December 2011 Udgivet af Trafikstyrelses Center for personcertificering København 2011. Del FCL 06DEC2011 Side 2 af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007 Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 UDKAST Bestemmelser, der supplerer SERA-forordningen Udgave 2, I medfør af 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1)

Bestemmelser om meteorologisk vejrobservations- og formidlingstjeneste (BL 7-17, 3. udgave) 1) BEK nr 9875 af 12/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0017 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder

Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 7-20 Bestemmelser om forbud mod eller indskrænkning af luftfart i visse områder Udgave 4, 22. september 2010 I medfør af 3, stk. 1, i lov

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0579 Bilag 2 Offentligt Notat Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed 13. december 2005 222-54 ANC, lokaltlf. 2 43 87 3. Kontor Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater

af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser for pilotcertifikater Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 26. august 2010 UDTALELSE NR. 04/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 26. august 2010 om Kommissionens forordning XXX/2010 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014

Import af Luftfartøjer. 18. November 2014 Import af Luftfartøjer 18. November 2014 Agenda 1. Hvilke bestemmelser er i spil ved import. 2. Hvordan har Trafikstyrelsen organiseret sig 3. Hvad skal der til for registrering / luftdygtighed 1. Registreringsbevis

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDTALELSE nr. 01/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 01/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 01/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om forslag til Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds-

Læs mere

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR

UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR UDTALELSE nr. 5/2007 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR om muligheden for at ændre forordning (EF) nr. 1702/2003, for så vidt angår gennemførselsbestemmelserne for miljøcertificering af luftfartøjer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013. af 22. marts 2013

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013. af 22. marts 2013 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 22/03/2013 UDTALELSE NR. 02/2013 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 22. marts 2013 om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning

Læs mere

Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995.

Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995. Trafikstyrelsen giver hermed tilladelse til at afvige fra BL 9-12 Udgave 1, 15. maj 1995. Tilladelsen omfatter afsnit 6.7.1 afsnit 6.7.2 og afsnit 9.5 (e). Tilladelsen gælder frem til at den nye revision

Læs mere

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter BEK nr 17 af 14/01/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2014-5067 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1244 af 10/11/2015

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv.

Bekendtgørelse om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer mv. BEK nr 677 af 27/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 200700018137 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010

af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur 18. oktober 2010 UDTALELSE NR. 05/2010 FRA DET EUROPÆISKE LUFTFARTSSIKKERHEDSAGENTUR af 18. oktober 2010 om Kommissionens forordning (EU) nr. XX/2010 om fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil

Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Side 1 af 5 Bekendtgørelse om hejseredskaber og spil Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1101 af 14. december 1992 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2)

Bestemmelser om nødradiopejlsendere (ELT) (BL 1-10, udgave 2) BEK nr 9446 af 18/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 08-3011-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1

Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 Bekendtgørelse om godkendelse af assessorer og sagkyndige på jernbaneområdet 1 I medfør af 21 h, stk. 1, 21 k, stk. 5, og 26, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249

Læs mere

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger

REDEGØRELSE Faktuelle oplysninger REDEGØRELSE HCLJ510-2011-64 Havari Luftfartøj: Piper PA-22-150 Registrering: OY-DIV Motor: Lycoming O-320-A2 Flyvning: Privatflyvning, VFR Besætning: 1 alvorlig Passagerer: Ingen tilskadekomst Sted: Billund

Læs mere

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav BEK nr 9307 af 08/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. 10-3011-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Statens Luftfartsvæsen November 2007 Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5 Luftfartsloven...7

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 8-1 Bestemmelser om kontrolmåling af luftfartsanlæg m.m. fra luften m.v.* Udgave 1, 10. juli 2001 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007)

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt (Udgave 4, 20. december 2007) BEK nr 10538 af 20/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-3011-0004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-96 Bestemmelser om teoretisk uddannelse til FIS-elevcertifikat m.m. Udgave 4, 9. november 2004 I medfør af 73 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv.

Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. FÆRDSELSSTYRELSEN Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. Dato Medd. nr. J. nr. 22.06.06 1887 2006-5030-118 Chiptuning Færdselsstyrelsen har udstedt to nye bekendtgørelser om chiptuning med det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1)

Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1) BEK nr 1158 af 07/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52104-00001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere