Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer)"

Transkript

1 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-3 Bestemmelser om vedligeholdelse af luftfartøjer (Bilag II luftfartøjer) Udgave 1, 2. juli 2012 I medfør af 31 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 12. september 2011, fastsætter Trafikstyrelsen herved efter bemyndigelse fra Transportministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 425 af 9. maj 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter, følgende: Indholdsfortegnelse 1. Referencedokumenter 2. Definitioner 3. Anvendelsesområde 4. Generelt 8. Anvendelse af udenlandske mekanikere eller udenlandske værksteder 9. Overhaling, motorskift og funktions-/prøveflyvning 10. Reparationer 11. Ændringer 12. Dokumentation og frigivelse til flyvning 13. Dispensation 14. Straf 15. Ikrafttræden 5. Vedligeholdelsesprogram 6. Vedligeholdelsesredegørelse 7. Vedligeholdelsesarrangement BL 1-3 / Udg. 1 / / 1

2 1. Referencedokumenter 1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart, om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/ EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF med senere ændringer. 1.2 Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003 af 20. november 2003 om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele, -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver, herefter benævnt Part M, Part 145, Part 66 og Part 147, med senere ændringer. 1.3 Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 af 24. september 2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og hermed forbundet materiel, dele og apparatur og for certificering af konstruktions- og produktionsorganisationer, herefter benævnt Part 21, med senere ændringer. 1.4 Decision No. 2003/19/RM of the Executive Director of the Agency of 28 November 2003 on acceptable means of compliance and guidance material to Commission Regulation (EC) No. 2042/2003 of 20 November 2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks, (AMC and GM to Part M, Part 145, Part 66 and Part 147), med senere ændringer. 1.5 Decision No. 2003/1/RM of the Executive Director of the Agency of 17 October 2003 on acceptable means of compliance and guidance material for the airworthiness and environmental certification of aircraft and related products, parts and appliances, as well as for the certification of design and production organisations (AMC and GM to Part 21), med senere ændringer. 1.6 Decision No. 2007/003/C on the Acceptance of Certification Findings made by the Federal Aviation Administration of the United States of America (FAA) for Parts Designed in the United States of America under the Part Manufacturer Approval (PMA) System of the FAA. 1.7 BL 1-5, Amatørbygning af luftfartøjer, seneste udgave. 1.8 BL 1-12, Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt luftdygtighedskrav, generelt, seneste udgave. 1.9 BL 1-19, Bestemmelser om luftfartøjsdokumenter mv. for luftfartøjer, der ikke opereres i henhold til bestemmelser for erhvervsmæssig lufttransport, seneste udgave BL 2-1, Bestemmelser om virksomheders autorisation til vedligeholdelse af luftfartøjer, seneste udgave BL 2-2, Autorisation af organisationer til konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af luftfartøjer på amatørbasis, seneste udgave BL 9-9, Bestemmelser om ikkeerhvervsmæssig svæveflyvning, seneste udgave BL 10-5, Udlejning af luftfartøjer uden fører til privatflyvning, seneste udgave De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på den Europæiske Unions hjemmeside og på EASA s hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på EASA s hjemmeside De dokumenter, der er nævnt i pkt , findes på Retsinformations hjemmeside og på Trafikstyrelsens hjemmeside Dokumenterne kan endvidere fås ved henvendelse til: Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Tel.: Fax: BL 1-3 / Udg. 1 / / 2

3 2. Definitioner Se tillige definitioner i de forordninger og tilhørende ED decisions, der er omtalt i pkt Anm.: Generelle forkortelser, der anvendes i EASA systemet, findes på - Rulemaking - FAQ Here. Almindelig vedligeholdelse: Smøring og justering, udskiftning af motorer, propeller, apparatur og komponenter samt udførelse af mindre reparationer og mindre ændringer. Bilag II luftfartøj: Et luftfartøj, der ifølge artikel 4, stk. 4 i hovedforordning (EF) nr. 216/2008 ikke er omfattet af forordningen. Begrænset ejerpilot vedligeholdelse: En ejerpilots adgang til at udføre smøring, simple eller mindre reparationsarbejder og udskiftning af små standarddele, som ikke medfører et indviklet samlingsarbejde og begrænset i overensstemmelse med Appendix VIII til Part M. Bridging check (også benævnt Alignment check): Fællesbenævnelse for de handlinger ( tasks ), der kræves for at overføre et luftfartøj fra et vedligeholdelsessystem til et andet. Bruger (User): Enhver, der med ejerens tilladelse anvender et luftfartøj. CRS (Certificate of Release to Service også benævnt luftdygtigheds/vedligeholdelses attest): Attestation i et luftfartøjs tekniske logbogsystem for, a. at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter overhaling, reparation, ændring eller efter installation af motor, propel, apparatur eller komponent, og/eller b. at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter udførelse af inspektion (planlagt vedligeholdelse), samt deraf afledte udskiftninger og reparationer. Anm.: Begrebet tekniske logbogsystem dækker den dokumentation, hvori et luftfartøj frigives til flyvning efter inspektion før flyvning og vedligeholdelse (Rejsedagbog for luftfartøjer / Aircraft Journey Log Book). Dele og apparatur: Instrumenter, udstyr, mekanismer, dele, apparater, tilbehør eller ekstraudstyr, herunder kommunikationsudstyr, som anvendes eller er bestemt til anvendelse ved drift af eller kontrol med et luftfartøj under flyvning, og som er installeret i eller er monteret på luftfartøjet. Det omfatter dele i dets skrog, motorer eller propeller. Designholder (Design holder): En organisation med selvstændigt typeansvar for luftfartøj, motor, propel og/eller komponenter/materiel. Designholders anbefalinger: De vedligeholdelsesinformationer, der er udgivet af en TC-, STC- eller ETSO/TSOholder i form af fx Maintenance Review Board rapport (MRB), Maintenance Planning Document (MPD), Service Bulletins (SB), Service Letters (SL), Service Instruktioner (SI), leaflets mv. Anm.: Da designholdere kan have modstridende anbefalinger, følges normalt den designholders anbefaling, som er højest i hierarkiet (luftfartøj, motor, propel og komponenter/materiel). DOA (Design Organisation/Design Organisation Approval, DOA): En organisation, der er ansvarlig for og godkendt til, design af produkter, dele og apparatur og/eller for ændringer eller reparationer hertil. EASA: Det europæiske luftfartssikkerhedsagentur. Ejer (Owner): Enhver, der i det danske nationalitetsregister er registreret som ejer/ejere af et luftfartøj. Ejerpilot (Pilot-owner): En person, der selv eller i fællesskab med andre ejer det luftfartøj, hvorpå der udføres BL 1-3 / Udg. 1 / / 3

4 vedligeholdelsesarbejde, og som er indehaver af et gyldigt pilotcertifikat med den behørige type- eller klasserettighed. Eskalering (Escalation): En eskalering i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en permanent ændring af vedligeholdelsesintervaller, der er rekommanderet af designholderen, og som normalt er gældende for hele flåden og generelt baseret på Reliability data. Eskaleringen skal godkendes af myndigheden. ETSO/TSO holder: Ejerskab af et design, der er godkendt i overensstemmelse med en European Technical Standard Order/Technical Standard Order. ETSO er defineret i Part 21 Subpart O som en detaljeret luftdygtighedsspecifikation, der udstedes af EASA for at sikre overensstemmelse med de grundlæggende krav til grundforordningen og en mindste præstationsnorm for bestemte artikler. TSO er den tilsvarende amerikanske specifikation. Funktionsflyvning (Check flight): Flyvning, der foretages efter vedligeholdelsesaktivitet med henblik på at sikre, at præstationer, respons eller korrekt funktion af et system, der ikke fuldt ud kan testes på jorden, stadig svarer til de oprindelige egenskaber. Vedligeholdelse sker på grundlag af godkendte data. Inspektion (Inspection): Undersøgelser med henblik på at konstatere tegn på svækkelse, funktionssvigt, tolerancesvigt, manglende smøring eller fejlagtig justering (afvigelse mellem specificeret og faktisk tilstand). Inspektion før flyvning (Pre-flight inspection): Den inspektion, der udføres før flyvning for at sikre, at luftfartøjet er egnet til at foretage den planlagte flyvning. Anm.: Dette udføres normalt af luftfartøjschefen. Komponent (Component): En overordnet betegnelse for motor, propeller, dele og apparatur. Luftdygtighedsattest for komponenter (Component Authorised Release Certificate): EASA Form 1 eller tilsvarende (FAA Form , TCCA , JAA Form One udstedt før 28. september 2004). Luftdygtighedsdirektiv (Airworthiness directive) (LDD/AD): En fællesbetegnelse for et påbud udstedt af luftfartsmyndigheden i et typeansvarligt land (State of Design) eller Trafikstyrelsen om inspektion, udskiftning eller ændring af allerede godkendt materiel eller udstyr. Maintenance Review Board rapport: En vedligeholdelsesspecifikation for et større luftfartøj udarbejdet af fabrikant og brugere og godkendt af den certificerende myndighed. Mindre luftfartøj (Non large aircraft): Et luftfartøj, der ikke er klassificeret som et stort luftfartøj, samt alle svævefly og balloner uanset vægt. Mindre reparation (Minor repair): En reparation, som er klassificeret som en mindre reparation i overensstemmelse med Part 21 Subpart M med tilhørende AMC og GM. Mindre ændring (Minor change): En ændring af typekonstruktion, som er klassificeret som en mindre ændring i overensstemmelse med Part 21 Subpart D med tilhørende AMC og GM. Motorkomponenter: Motorkomponenter er de komponenter, som er monteret på motoren foran brandskottet og som har indvirkning på sikker drift og styring af motoren. Dette gælder dog ikke for slanger med brandbare væsker og propeller. Overhaling - OH (Overhaul): Adskillelse, afrensning, inspektion, opmåling, reparation, samling, overfladebeskyttelse og funktionsafprøvning. Anm.: OH er som regel defineret af designholderen for den pågældende luftfartøjstype/komponent. OH er defineret som ovenfor, men adskiller sig væsentlig fra begrebet inspektion i filosofi og metode. Se designholderens beskrivelse. BL 1-3 / Udg. 1 / / 4

5 PMA dele (PMA parts): Dele designet og fremstillet i USA under the Parts Manufacturer Approval (PMA parts) system, godkendt under bestemte betingelser af de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA. Prøveflyvning (Test flight): Flyvning, der foretages med henblik på at eftervise, at kravene til luftdygtighed opfyldes for certificering af et luftfartøj, eller hvor et certificeret luftfartøj ændres eller repareres, og pågældende ændring/reparation kan have indflydelse på overholdelse af kravene til certificering. Der vil typisk være tale om ændringer eller reparationer, hvor der ikke foreligger godkendte data i luftfartøjets vedligeholdelseshåndbog, men disse data udvikles som en del af ændringen/reparationen. Større luftfartøj (Large aircraft): Et luftfartøj, der er klassificeret som en flyvemaskine med en maksimal startmasse på mere end kg eller en helikopter med mere end én motor. Større reparation (Major repair): Reparationer, der ikke er klassificeret som en mindre reparation. Større ændring (Major change): Enhver ændring af typekonstruktion, der ikke er klassificeret som en mindre ændring. Tolerance (Tolerance): En tolerance i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram fremgår af vedligeholdelsesprogrammet. Tolerancen er normalt foreslået af type certifikatholderen og er normalt anvendelig for hele flåden. Det kan bruges uden yderligere godkendelse og er accepteret af myndigheden gennem godkendelsen af vedligeholdelsesprogrammet. Typeansvarligt land (State of design): Den stat, som har jurisdiktion over (under hvis retsområde) den organisation, der er ansvarlig for typedesignet, (også kendt under begrebet typeansvarlig myndighed). Variation (Variation): En variation i forbindelse med et vedligeholdelsesprogram er en tilladelse til, direkte eller via en procedure, for en engangsændring på et individuelt luftfartøj eller komponent for et unikt tilfælde. En variation er ikke en permanent tilladelse, men er en exceptionel tilladelse til at operere luftfartøjet i en begrænset periode, indtil krævet vedligeholdelse er udført. Vedligeholdelse (Maintenance): Eftersyn inklusive overhaling, reparation, inspektion, udskiftning, ændring eller fejludbedring af et luftfartøj, en komponent eller enhver kombination heraf, dog med undtagelse af inspektion før flyvning. Vedligeholdelsesattest (Aircraft Certificate of Release to Service (CRS)): Attestation i et luftfartøjs tekniske logbogsystem for, at et luftfartøjs luftdygtighed er genetableret efter udførelse af inspektion og almindelig vedligeholdelse (planlagt vedligeholdelse) samt deraf afledte udskiftninger og reparationer. Anm.: Begrebet tekniske logbogsystem dækker den dokumentation, hvori et luftfartøj frigives til flyvning efter inspektion før flyvning og vedligeholdelse (Rejsedagbog for luftfartøjer / Aircraft Journey Log Book). 3. Anvendelsesområde Bestemmelserne i denne BL gælder for dansk registrerede luftfartøjer, der er omfattet af bilag ll til forordning (EF) nr. 216/2008 (Bilag II luftfartøjer). 4. Generelt Anm.: EASA udøver ikke kompetence i relation til vedligeholdelse af Bilag II luftfartøjer. Det er derfor de nationale myndigheder, der skal fastsætte regler, for vedligeholdelse heraf. Af standardiseringshensyn har Trafikstyrelsen valgt at følge EUreglerne på en række områder. Bestemmelserne i denne BL indeholder og henviser derfor til bestemmelser til EU s forordninger, herunder til nødvendige henvisninger til Kommissionens forordning (EF) nr. 2042/2003, bilag l (Part M) og Bilag ll (Part 145) med tilhørende ændringer. Vejledning, anvisninger og informationer til denne BL, er udsendt som AIC. BL 1-3 / Udg. 1 / / 5

6 4.1. For luftfartøjer, der er vedligeholdt i henhold til denne BL, gælder følgende begrænsninger: a. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen overføres til vedligeholdelse efter andre BL er. b. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til erhvervsmæssig flyvning. c. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til udlejning, jf. BL d. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til skoleflyvning. e. Luftfartøjet må ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benyttes til firmaflyvning. 4.2 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at en flyvning ikke påbegyndes, medmindre a. luftfartøjet er vedligeholdt i overensstemmelse med reglerne i denne BL, b. samtlige gældende luftdygtighedsdirektiver udstedt af konstruktionslandets myndighed (state of design), danske luftdygtighedsdirektiver (LDD og LDA), som vedrører luftfartøjer, motorer, propeller og dele, er efterkommet, samt c. alle konstaterede defekter og mangler af betydning for luftdygtigheden er udbedret. 4.3 Vedligeholdelse og ændringer skal dokumenteres udført i luftfartøjets journaler eller på en anden måde, der er godkendt af Trafikstyrelsen, jf. BL Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med et vedligeholdelsesprogram, der er udarbejdet i overensstemmelse med afsnit 5, danske luftdygtighedsbestemmelser og gældende luftdygtighedsdirektiver. 4.5 Inspektioner, reparationer og ændringer skal udføres i overensstemmelse med instruktioner/metoder, der er udarbejdet af designholderen eller godkendt af Trafikstyrelsen eller af organisationer, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. 4.6 Motorer, propeller, dele og apparatur (i de følgende punkter benævnt komponenter ), som anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af luftfartøjer, skal være godkendt af designholderen eller Trafikstyrelsen og skal have gyldig luftdygtighedsdokumentation. 4.7 Der skal efter enhver vedligeholdelsesopgave, der har betydning for sikkerheden, udføres en uafhængig inspektion (dobbelt kontrol). Se Part M, AMC M.A 402 (a) pkt. 4.5 og 4.6 for krav og eksempler. 5. Vedligeholdelsesprogram 5.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj er ansvarlig for, at der udarbejdes et vedligeholdelsesprogram, der sikrer den kontinuerlige luftdygtighed for det pågældende luftfartøj Vedligeholdelsesprogrammet og ændringer hertil skal godkendes af Trafikstyrelsen Et luftfartøj må ikke tages i brug, før vedligeholdelsesprogrammet er udarbejdet og godkendt af Trafikstyrelsen eller af organisationer, som Trafikstyrelsen har bemyndiget hertil. 5.2 Større luftfartøjer og flermotorede turbinedrevne luftfartøjer Vedligeholdelsesprogrammet skal udarbejdes efter retningslinjer i Part M, M.A.302, og bilag I til AMC M.A.302. Programmet skal sikre, at luftfartøjet til stadighed kan holdes luftdygtigt (kontinuerlig luftdygtighed) Programmet skal endvidere sikre, a. at de komponenter i luftfartøjet, for hvilke der er fastsat en levetid, udskiftes rettidigt, BL 1-3 / Udg. 1 / / 6

7 b. at geninspektioner, som er angivet i luftdygtighedsdirektiver, udføres til de fastsatte terminer, c. at danske luftdygtighedsbestemmelser overholdes, og d. at luftfartøjets tomvægt og tomvægtstyngdepunkt bestemmes ved vejning med intervaller på ikke over 5 år. 5.3 Mindre luftfartøjer, bortset fra flermotorede turbinedrevne luftfartøjer Vedligeholdelsesprogrammet skal udarbejdes efter retningslinjer givet i Part M, M.A.302, og bilag I til AMC M.A.302. Programmet skal sikre, at luftfartøjet til stadighed kan holdes luftdygtigt (kontinuerlig luftdygtighed) Vedligeholdelsesprogrammet skal til enhver tid være baseret på designholderens anbefalinger og danske luftdygtighedskrav, medmindre andet er godkendt af Trafikstyrelsen. De inspektioner, der er indeholdt i programmet, skal, medmindre andet er godkendt af Trafikstyrelsen, udføres med intervaller på 50 og 100 flyvetimer, dog skal 100 timers inspektioner udføres senest 1 år efter sidst dokumenterede 100 timers inspektion (årligt check). Programmet skal endvidere sikre, at luftfartøjets tomvægt og tomvægtstyngdepunkt bestemmes ved vejning med intervaller på ikke over 5 år Luftfartøjer, der vedligeholdes med intervaller på 50 og 100/200 flyvetimer, og som flyver mindre end 100 flyvetimer inden for 12 måneder, skal gennemgå en komplet inspektion (årligt check) bestående af (25) - 50, 100 og 200 (hvor fabrikanten kræver dette) timers inspektion samt eventuelt Special Inspections senest 12 måneder efter det sidst udførte årlige check. 5.4 Alle luftfartøjer Før enhver flyvning skal der udføres en inspektion før flyvning (pre-flight check) Alle konstaterede mangler og defekter af betydning for luftfartøjets luftdygtighed skal udbedres før flyvning Bortset fra overhalingsintervaller kan ejer/bruger forlænge vedligeholdelsesog vejningsintervaller, der er godkendt eller fastlagt i overensstemmelse med denne BL, med op til 10%. Sådanne forlængelser må ikke benyttes som planlægningsgrundlag eller akkumuleres Trafikstyrelsen kan stille krav om vejning som følge af observerede forhold, der rejser tvivl om pålideligheden af anvendt tomvægt og tomvægtstyngdepunkt. Anm.: De nærmere anvisning for vedligeholdelsesprogrammet fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 6. Vedligeholdelsesredegørelse 6.1 Ejeren/brugeren af et luftfartøj, er ansvarlig for, at der udarbejdes et/en vedligeholdelsesdokument/bog for luftfartøjet, og at det/den holdes ajourført Luftfartøjet må ikke tages i brug, før dokumentet/bogen er godkendt af Trafikstyrelsen. Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesregørelse fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 7. Vedligeholdelsesarrangement 7.1 Luftfartøjet, motorer, propeller, dele og apparatur skal vedligeholdes af personer, organisationer eller værksteder, der er godkendt eller accepteret hertil af Trafikstyrelsen. Anm. 1: Godkendte værksteder omfatter Part 145 og Part M/F værksteder samt øvrige værksteder, der er godkendt af Trafikstyrelsen. Anm. 2: Godkendte personer/organisationer omfatter personer og organisationer, der er godkendt, herunder ved delegering, BL 1-3 / Udg. 1 / / 7

8 af Trafikstyrelsen til vedligeholdelse af identificeret luftfartøjsmateriel. Godkendte personer omfatter også personer, der er certificeret i henhold til BL 6-65 med relevant typepåtegning i Part 66 AML under afsnit XIII, national privileges. Disse personers rettigheder er begrænset efter samme retningslinjer som angivet i M.A.801(b)(2), herunder undtaget arbejde som angivet i Part M appendix VII Ejeren/brugeren skal kunne dokumentere, at de personer, organisationer eller værksteder, der er nævnt i pkt. 7.1, er certificeret eller autoriseret til at udføre det krævede arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel eller del. Anm.: De nærmere anvisninger for vedligeholdelsesarrangement fremgår af AIC/ vejledning til denne BL. 8. Anvendelse af udenlandske mekanikere eller udenlandske værksteder 8.1 Ejeren kan ikke uden særlig tilladelse fra Trafikstyrelsen benytte andre personer, organisationer eller værksteder til vedligeholdelse af luftfartøjet end de, der er godkendt eller accepteret, jf. pkt Certificate of Release to Service (CRS) skal udfærdiges enten på dansk eller på engelsk. 9. Overhaling, motorskift og funktions-/prøveflyvning 9.1 Overhaling skal foregå på et værksted, der er autoriseret til at udføre sådant arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel og del, eller af en person eller organisation, der er godkendt af Trafikstyrelsen Ejeren/brugeren skal kunne dokumentere, at de personer, organisationer eller værksteder, der udfører overhalingen eller motorskiftet, er godkendt eller autoriseret til at udføre det krævede arbejde på den pågældende luftfartøjstype, motor, propel eller dele. 9.2 Funktionstest, funktionsflyvning eller prøveflyvning efter overhaling og motorskift skal følge de anbefalinger, der er udgivet af designholderen. 9.3 Hvis designholderen ikke har udgivet retningslinjer gælder følgende: a. Efter overhaling skal luftfartøjet prøveflyves i overensstemmelse med et godkendt prøveflyvningsprogram for typen. Programmet skal være godkendt af designholderen eller Trafikstyrelsen. b. Alle konstaterede fejl og mangler af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før luftfartøjet frigives til flyvning. c. Hvis samtlige motorer udskiftes med overhalede motorer uden flyvetid efter overhaling eller efter total adskillelse, skal luftfartøjet prøveflyves, og alle konstaterede fejl af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før det frigives til flyvning. d. Hvis to eller flere motorer udskiftes med overhalede motorer uden flyvetid efter overhaling eller efter total adskillelse, skal et tre- eller firemotoret luftfartøj prøveflyves, og alle konstaterede fejl af betydning for luftdygtigheden skal rettes, før det frigives til flyvning. 9.4 Prøveflyvning skal udføres i henhold til en flyvetilladelse, der er udstedt eller godkendt i henhold til BL Reparationer 10.1 En reparationsforskrift (reparationsdesign) skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre den er godkendt i henhold til pkt eller En reparationsforskrift, som er godkendt af luftfartsmyndighederne, i det typeansvarlige land, eller er godkendt af designholderen, eller er beskrevet i Structural Repair Manual eller lignende reparationshåndbog fra designholderen for det på- BL 1-3 / Udg. 1 / / 8

9 gældende luftfartøj, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen En reparationsforskrift for en reparation, som er klassificeret som en mindre reparation og godkendt af en organisation, har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval for pågældende fagområde, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen Klassifikation af en reparation skal foretages i overensstemmelse med Part 21, Subpart M med tilhørende AMC & GM Klassifikationen skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre klassifikationen er foretaget af en godkendt designorganisation (DOA). Anm.: De nærmere anvisninger for reparationer fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 11. Ændringer 11.1 En ændringsforskrift (ændringsdesign) skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre ændringen er godkendt i henhold til pkt eller En ændringsforskrift, som er godkendt af luftfartsmyndighederne i det typeansvarlige land for det ændrede luftfartøj, enten som en del af den oprindelige typecertificering, ved udstedelse af et supplerende typecertifikat (ST) eller som en mindre ændring, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen En ændring, som er klassificeret som en mindre ændring og hvor ændringsforskriften er udarbejdet af en organisation, der har gyldig EASA Part 21 Design Organisation Approval (DOA) for pågældende fagområde, skal ikke godkendes af Trafikstyrelsen Klassifikation af en ændring skal foretages i overensstemmelse med Part 21, Subpart D med tilhørende AMC & GM Klassifikationen skal godkendes af Trafikstyrelsen, medmindre klassifikationen er foretaget af en godkendt designorganisation (DOA) En større ændring af et luftfartøj skal af ejeren/brugeren indberettes til Trafikstyrelsen ved anvendelse af Formular SLVLD-101. Anm.: De nærmere anvisninger for ændringer fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 12. Dokumentation og frigivelse til flyvning 12.1 Dokumentation Ejeren/brugeren er ansvarlig for, at luftfartøjet ikke tages i brug efter vedligeholdelse, før arbejdet er dokumenteret udført i luftfartøjets journaler eller tekniske logsystem, og før der foreligger en attest udfærdiget i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt Ejeren/brugeren har pligt til at opbevare og ajourføre dokumentation for følgende: a. Skrog, motorer og propellers totale flyvetid. b. Status over levetidsbegrænsede dele i skrog, motorer, propeller og dele. c. Flyvetid siden sidste overhaling for komponenter, som er krævet overhalet til specifikke tider. d. Vedligeholdelsesstatus og flyvetid siden sidst udførte vedligeholdelse ifølge det anvendte vedligeholdelsesprogram. e. Liste over gældende luftdygtighedsdirektiver, der angiver, hvorledes de er indført, deres nummer samt dato og/eller flyvetid/cykler for næste aktion, hvis dette kræves. f. Liste over udførte ændringer og større reparationer Der skal foreligge dokumentation i form af en detaljeret beskrivelse for udført BL 1-3 / Udg. 1 / / 9

10 a. vedligeholdelse, b. forebyggende vedligeholdelse, c. 50 og 100 timers eller årlige inspektioner, d. overhalinger og e. større reparationer og større ændringer. I forbindelse hermed kan der refereres til designholderens håndbøger og Service Bulletiner, luftdygtighedsdirektiver samt arbejdsordrer eller tekniske ordrer, der er udstedt af eller accepteret af ejeren/brugeren Checklister, fejllister eller jobkort skal vedlægges som bilag, hvis der henvises til disse i dokumentationen Dokumentationen skal underskrives af den, der har udført arbejdet, og af den, der har godkendt arbejdet, hvis denne er en anden. I forbindelse med underskriften skal certifikattype og dets nummer eller arten af autorisationen og autorisationsnummeret samt datoen for arbejdets færdiggørelse anføres Dokumentation for udført vedligeholdelse, forebyggende vedligeholdelse, inspektion og overhaling skal opbevares, indtil arbejdet gentages Dokumentation for reparationer og ændringer samt den dokumentation, der er nævnt i pkt , skal opbevares efter bestemmelserne i BL Hvis luftfartøjet overdrages til en ny ejer/bruger, skal dokumentationen følge luftfartøjet Dokumentationen skal på anmodning være tilgængelig for Trafikstyrelsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Frigivelse til flyvning - Aircraft Certificate of Release to Service Der skal udfærdiges en attestation CRS, som frigiver luftfartøjet til flyvning efter inspektion og almindelig vedligeholdelse CRS kan være en separat attestation eller være indeholdt i dokumentationen for det udførte arbejde. Anm.: De nærmere anvisninger for dokumentation og frigivelse fremgår af AIC/vejledning til denne BL. 13. Dispensation Trafikstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser. 14. Straf 14.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4-12 straffes med bøde For overtrædelser begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. luftfartslovens 149, stk Ikrafttræden Denne BL træder i kraft den 1. august Trafikstyrelsen, den 2. juli 2012 Carsten Falk Hansen / Theo Rabenberg BL 1-3 / Udg. 1 / / 10

AIC B 18/12 11 JUL 2012

AIC B 18/12 11 JUL 2012 AIC B 18/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1

Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Bestemmelser for civil luftfart BL 3-43 Høringsudkast af 11. marts 2015 Bestemmelser om tekniske organisationer (TO), der driver og vedligeholder luftfartstjenestesystemer 1 Udgave 2, 2015 I medfør af

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007

Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007. Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Statens Luftfartsvæsen Oktober 2007 Foreløbig redegørelse i anledning af havarier med Dash-8 Q400 9. og 12. september 2007 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400

Statens Luftfartsvæsen November 2007. Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Statens Luftfartsvæsen November 2007 Redegørelse i anledning af tre havarier med Dash-8 Q400 Indhold Indledning og resumé...3 1. Reguleringen af luftfarten...5 Chicago-konventionen...5 Luftfartsloven...7

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav

Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Bestemmelser for Civil Luftfart BL 1-12 Bestemmelser om luftdygtighedsbevis og flyvetilladelse samt certificeringskrav og udstyrskrav Udgave 5, 23. juni 2011 I medfør af 22, stk. 2, jf. 153, stk. 1 og

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande

ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Vejledning i ansøgning om registrering i - ejer bosat eller hjemmehørende i udlande Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen

Læs mere

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion

Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Søndrestrøm flyveinformationsregion (FIR) Udgave

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Høringsudkast Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 13, I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036

Læs mere

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet

Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Bestemmelser for Civil Luftfart BL 9-10 Bestemmelser om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet Udgave 14, 16. december 2014 I medfør af 148 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-6 - Tankning Bestemmelse: Høringssvar: Bemærkninger: 3.2 Bestemmelserne i pkt. 6.2

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145.

AIC B 39/12 10 DEC 2012. AIC B 39/12. Minimumskrav til procedurer og dokumentation for Compliance Audit* under Part M og Part 145. AIC B 39/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12)

AIC B 34/12 8 NOV 2012. AIC B 34/12. Kvalifikationskrav for ledende personel i luftfartsvirksomheder. (Erstatter AIC B 21/12) AIC B 34/12 AIM/Aeronautical Information Management, Edvard Thomsensvej 14, DK-2300 Copenhagen S, Denmark TEL: +45 7221 8800, FAX: +45 7221 8888, E-mail: ais@trafikstyrelsen.dk, Internet: www.trafikstyrelsen.dk

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig

Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 pers@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Anbefaling og spørgsmål til luftfartsselskaber som følge af flyulykken i Frankrig Dato

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Rapport om firmaflyvning m.m.

Rapport om firmaflyvning m.m. Rapport om firmaflyvning m.m. Februar 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... Side 7 1.1 Forhistorie... Side 7 1.2 Rapportens indhold og afgrænsning... Side 8 2. Flyvesikkerhedsmæssige regler og Statens

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 27.12.2006 L 377/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1899/2006 af 12. december 2006 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. marts 2009 3. marts 2009. Nr. 168. Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler 1) I medfør af 10, 22, stk. 6, og 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567

Læs mere

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011

Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Noter fra informationsmødet på Scandic Hotel Hvidovre 4. oktober 2011 Deltagere: Se vedlagte deltagerliste Velkomst ved Flemming Hansen Flemming Hansen bød velkommen til informationsmødet. Det sidste møde

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013

Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Lov om visse produkter er vedtaget Lov om indretning m.v. af visse produkter Lov nr. 155 af 20. februar 2013 Er vedtaget og træder i kraft 1. juli 2013 1 Formål Arbejdsmiljøloven skal beskytte arbejdstagere,

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

L 100. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 55. årgang 5. april 2012. Dansk udgave.

L 100. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 55. årgang 5. april 2012. Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 100 Dansk udgave Retsforskrifter 55. årgang 5. april 2012 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens forordning (EU) nr. 290/2012

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter I medfør af 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 29. april 2010, som

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73

Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-09 Bestemmelser om indførelse af JAR-FCL (pilotcertifikater, flyvemaskine og helikopter) samt af SFAR-73 Udgave 3, 16. december 2009 I medfør

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste

BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste Statens Luftfartsvæsen UDKAST Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-6 Bestemmelser om tankning af luftfartøjer, tankningspersonale/tankningstjeneste og tankningsanlæg Udgave 3, I medfør af 52 i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2000/0743(INC) 5. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9

Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 Lov om elektroniske signaturer Pagina 1 di 9 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer Lov nr. 417 af 31. maj 2000 Lov om elektroniske signaturer 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F

MID Certificering. Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F MID Certificering Ligheder og forskelle mellem MID modul B+D eller MID modul B+F Hvilken løsning skal vi vælge? Hvad skal vi overveje inden valg af løsning? Peter Morell Chefkonsulent FORCE Technology

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel.

Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 12 af 3. november 1994 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel. I medfør af l, 4 og 13 i Lov for Grønland nr. 943 af 23. december 1986 om el, vand og varme,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 18. december 2014. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 18. december 2014 16. december 2014. Nr. 1403. Bekendtgørelse om realkreditinstitutters udlån mod midlertidig garanti m.v. I medfør af 8, stk. 7, og 39, stk. 3, i lov om realkreditlån

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond Side 1 af 6 LBK nr 1192 af 08/12/2009 Gældende (Rejsegarantifondsloven) Offentliggørelsesdato: 11-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (85/374/EØF) 1985L0374 DA 04.06.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere