DIS-OVERENSKOMST ( ) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)"

Transkript

1 DIS-OVERENSKOMST ( ) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE B. UDMØNSTRINGSPERIODE LØNNINGER ARBEJDSOMRÅDER ARBEJDSTID FERIE OG FERIEFRIDAGE SYGDOM DIVERSE BESTEMMELSER SKOLEOPHOLD BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER OVERENSKOMSTENS VARIGHED... 8 PROTOKOLLATER OVERENSKOMSTENS OMRÅDE TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE VOKSNE LÆRLINGE BEFORDRING - SKOLEOPHOLD HYREBILAG Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts

3 OVERENSKOMST MELLEM REDERIFORENINGEN AF 2010 OG DANSK METALS MARITIME AFDELING FOR SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Herværende overenskomst er gældende for skibsmekanikerlærlinge (i det efterfølgende kaldet lærlinge), der har indgået uddannelseskontrakt med ansættelse i et rederi. Overenskomsten er gældende for lærlinges tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister - jf. DIS-lovens 10, såvel som for tjeneste i skibe registreret i Dansk Skibsregister (DS), herunder de for uddannelsen fastlagte skoleperioder, der gennemføres i tilknytning til skibstjenesten. I det omfang lærlinge i praktikperioden gør tjeneste i landvirksomheder, finder aftale om løn- og arbejdsforhold for lærlinge aftalt mellem Dansk Industri og CO-industri anvendelse, inkl. de for skoleophold gældende regler. 1 - A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 4 På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) under iagttagelse af nedenstående særlige vilkår. Lærlinge ansættes i rederiet, overensstemmende med den mellem rederiet og lærlingen indgåede uddannelseskontrakt, jf. erhvervslovgivningens bestemmelser vedrørende indgåelse og ophævelse af lærekontrakt. Såfremt der i forbindelse med indgåelse af uddannelseskontrakt træffes aftale om, at en del af uddannelsen kan gennemføres på en af rederiet uafhængig virksomhed, skal der i denne forbindelse træffes aftale med pågældende virksomhed om overtagelse af ansættelsesforholdet for den aftalte del af uddannelsen (kombinationsaftale). I forbindelse med kortvarige udstationeringer i anden virksomhed, kan ansættelsesforholdet til rederiet opretholdes. Lærlinge er pligtige at gøre tjeneste i de skibe rederiet bestemmer, forudsat at de pågældende skibe er godkendt som lærested for skibsmekanikerlærlinge. 1

4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Finder skiftning af en lærling sted i udlandet, må dette ikke medføre unødig forlængelse af den fastsatte udmønstringsperiode (jf. 1 B), såvel som skiftning ikke må medføre unødig forlængelse af læreperioden. Såfremt en lærling ønsker at ophæve lærekontrakten inden for prøvetiden under tjeneste om bord, løber ansættelsesforholdet videre, indtil lærlingen i.h.t. den fastsatte udmønstringsperiode kan fratræde skibet og rejse hjem. Ved rederiet forstås de af samme person eller firma ledede/tilsluttede rederier. Stk. 8 Forud for læreforholdets afslutning skal der gives et opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage (10 arbejdsdage), såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat ud over uddannelsesaftalens udløb. 1 - B. UDMØNSTRINGSPERIODE Udmønstringsperioden, regnet fra lærlingens afrejse fra bopæl til afmønstring, er normalt 6 måneder. Dog gælder, at lærlinge er pligtige til at fortsætte tjenesten om bord i indtil 1 måned yderligere, såfremt skibet inden for den tid kommer til en havn, hvorfra hjemrejsen kan ordnes billigere eller lettere. Dette forudsætter, at uddannelsesperioden ikke forlænges unødigt. Ligeledes skal planlagte skoleophold gennemføres. Efter en normal udeperiode i.h.t. har lærlinge ret til at afvikle frihed og/eller ferie i indtil 21 dage, forinden ny udmønstring finder sted, forudsat lærlingen har sådan frihed til gode. En hjemmeperiode, som nævnt i, kan dog efter aftale med lærlingen afkortes, såfremt det sker for at undgå unødig forlængelse af den samlede uddannelsesperiode. 2 - LØNNINGER Den månedlige hyre (inkl. alle tillæg) fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg for tjeneste i skibe registreret i DIS (nettoløn) hhv. DS (bruttoløn) samt under skoleophold (bruttoløn), der sker i tilknytning til uddannelsen om bord. Arbejde, der honoreres med overtidsbetaling, beregnes pr. påbegyndt halve time. Satser for kontant overtidsbetaling fremgår ligeledes af de til enhver tid gældende hyretillæg, som nævnt i ovenfor. 2

5 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 For at lærlinge, der er omfattet af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk 5, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle personlige skattefradrag, tillægges den månedlige nettohyre et beløb svarende hertil. Dette beløb udbetales af rederiet samtidig med hyren for den pågældende måned. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag jf., at lærlingen giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om lærlingens skatteforhold. (Se i øvrigt protokollat nr. 2). Forlænges uddannelsestiden af lærlingen utilregnelige årsager, herunder forsinkelse af skoleundervisning, tilskadekomst i rederiet eller manglende sejltid, betales i den forlængede uddannelsestid hyre, svarende til den for befarne skibsassistenter gældende månedlige grundhyre ekskl. de heri indregnede merarbejdstimer. Forlænges uddannelsestiden med Det faglige Udvalgs godkendelse i forbindelse med overgang til nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom og barsel, betales den sats, der er gældende for den pågældende uddannelses sidste trin. 3 - ARBEJDSOMRÅDER Lærlinge skal under tjenesten om bord i skibe, under behørig instruktion og tilsyn af en officer eller befaren skibsassistent, beskæftiges med enhver arbejdsopgave, der har relevans for uddannelsen, herunder bl.a. løbende mekanisk vedligehold af skibet, vedligehold af skibets hoved- og hjælpemaskineri samt mekaniske/tekniske systemer m.v. Herudover skal lærlinge deltage i såvel brovagt som maskinvagt herunder vagt under land, oplæres som udkig og rorgænger, deltage i klargøring til losning/lastning af skibet, fortøjningsopgaver, rengøring og kosmetisk vedligehold af skib samt øvrige arbejdsopgaver i relation til skibets normale drift, eller som har sikkerhedsmæssig karakter, jf. i øvrigt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse til skibsmekaniker. Skibsføreren og maskinchefen tilrettelægger efter samråd med seniorofficererne lærlingens arbejde på en sådan måde, at lærlingen beskæftiges med relevant arbejde, der har stigende sværhedsgrad i forhold til tidligere skoleophold og praktik (jf. i øvrigt 52 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.), således at lærlingen ved afslutning af den praktiske uddannelse kan opnå et fagligt niveau, der svarer til de krav, der kan stilles til en 3

6 færdiguddannet. 4 - ARBEJDSTID Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Den normale, daglige arbejdstid udgør 8 timer mandag-tirsdag og 7 timer onsdag-fredag, svarende til i alt 37 timer pr. uge (ekskl. spise- og kaffepauser), for hvilket den månedlige hyre er fastsat. Såfremt lærlingen arbejder som dagmand, lægges den normale daglige arbejdstid mellem kl For søvagt gælder, at den normale arbejdstid følger det traditionelle vagtmønster for 3-skiftet respektive 2-skiftet vagt. Lærlingens normale arbejdstid skal så vidt muligt være sammenfaldende med arbejdstiden for øvrige befarne respektive officerer om bord. Der holdes en halv times frokost, mindst en halv times middag og en halv times kaffepause. Når forholdene efter skibsledelsens skøn taler herfor, kan frokosten lægges før den normale arbejdstids begyndelse, og/eller kaffepausen kan udgå. Arbejde ud over 8/7 timer på hverdage (mandag-fredag) samt arbejde på lørdage, søn- og helligdage honoreres med overtid. Optjent overtid anvendes i den udstrækning, der er behov herfor, til afspadsering af frihed mellem udmønstringer (jf. 1 B ) samt frihed, der måtte opstå før skoleophold. Resterende overtimer kan udbetales kontant måned for måned, og senest i forbindelse med ny udmønstringsperiode, respektive i forbindelse med skoleophold. For hver løbende dags frihed, der afspadseres (jf. Stk. 8), anvendes 4 overtimer svarende til 28 overtimer pr. kalenderuge. Evt. overskydende overtimer afregnes efter de i hyrebilaget anførte timesatser. Afspadsering af frihed/ferie påbegyndes med det første fulde kalenderdøgn hjemme og afsluttes altid med sidste fulde kalenderdøgn hjemme, inden ny udmønstring (eller skoleophold/arbejde i land) påbegyndes. I udenlandsk havn kan der ikke uden lærlingens samtykke gives fridage. Såfremt der gives frihed under ophold i udenlandsk havn inden for den normale arbejdstid (mandag-fredag), modregnes værdien af 1 overtime pr. fritime, der afvikles. 4

7 5 FERIE OG FERIEFRIDAGE a. Lovpligtig ferie Lærlinge er omfattet af ferielovgivningens bestemmelser. Under ansættelsen i rederier, der er medlemmer af Rederiforeningen af 2010, finder feriebestemmelser indeholdt i gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende anvendelse. Feriegodtgørelsen udgør 12 ½ % af lærlingens samlede indtægt i ansættelsesforholdet pr. kalenderår eller pro rata, herunder værdi af fri kost og logi om bord i skibe. Der ydes ikke feriepenge af betaling for rejse- og transportudgifter. Ved beregning af feriegodtgørelse ses bort fra feriegodtgørelse udbetalt under ferie. Lærlinge optjener ferie, så længe ansættelsesforholdet til rederiet består. Ferien udgør i alt 30 hverdage (for tjeneste til søs 35 kalenderdage), idet der ses bort fra søgnehelligdage samt Grundlovsdag fra kl Optjeningsåret er kalenderåret. I ansættelses- og fratrædelsesåret beregnes ferie pro rata, dog gælder at lærlinge, der ansættes før 1. juli i et kalenderår, optjener ret til fuld ferie i det pågældende kalenderår. Stk. 4 For evt. ikke afholdt ferie, optjent i et rederi, udstedes feriekort på tilgodehavende feriegodtgørelse. Danmarks Rederiforenings feriekortordning benyttes. Ved ansættelse i landvirksomhed benyttes feriegiro, med mindre der foreligger aftale om benyttelse af anden godkendt feriekortordning. b. Feriefridage Lærlinge, omfattet af denne overenskomst, optjener 5 feriefridage (kalenderdage) årligt. Såfremt lærlingen ikke er beskæftiget i hele kalenderåret, beregnes de nævnte 5 feriefridage i forhold til 12 måneders ansættelse. Optjente feriefridage skal normalt afvikles i første hjemmeperiode efter et årsskifte. Ved ophør af ansættelsesforholdet/læreforholdet kontanterstattes optjente, ikke afviklede feriefridage. 5

8 Under afspadsering af feriefridage ydes hyre med 1/30 af den på afviklingstidspunktet gældende månedlige hyre tillagt kostpenge pr. feriefridag. På tilsvarende vis beregnes værdien af 1 feriefridag i forbindelsen med kontanterstatning. 6 - SYGDOM Lærlinge har under sygdom/tilskadekomst i rederiets tjeneste ret til hyre og dagpenge i.h.t. gældende lovgivning herom, herunder lov om søfarendes ansættelsesvilkår m.v. (sømandsloven) med tilhørende bekendtgørelser. Lærlingen har pligt til at anmelde sygdom/tilskadekomst til rederiet (lærestedet) samt indsende fornøden dokumentation herfor. Såfremt lærlingen i gentagelsestilfælde uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelse p.g.a. sygdom, kan lærekontrakten ophæves, jf. erhvervsuddannelsesloven. Afmønstrer en gravid lærling, der har ret til fri hjemrejse for statens regning i.h.t. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om søfarendes ret til at kræve afsked og hjemrejse ved graviditet, ordnes hjemrejsen af rederiet/skibsføreren. Det samme gælder, såfremt en gravid lærling i.h.t. den til enhver tid gældende lov om svangerskabsafbrydelse opfylder betingelserne for fri hjemrejse. 7 - DIVERSE BESTEMMELSER a. Rejse og transportudgifter Rederiet afholder rimelige rejseudgifter i forbindelse med lærlinges rejse til og fra skib. I forbindelse med lærlinges skoleophold henvises til de til enhver tid gældende regler vedrørende befordringsgodtgørelse for lærlinge, aftalt mellem Dansk Industri og Co-Industri (se protokollat nr. 6). b. Kost og logi m.v. Under lærlinges tjeneste om bord yder rederiet kost og logi. 6

9 Lærlinge sørger for fornøden rengøring af eget kammer uden for arbejdstiden under iagttagelse af gældende regler, indeholdt i bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe. Lærlinge kan som øvrige ubefarne deltage i almindelig bakstørn som en del af oplæringen om bord under skyldig hensyntagen til den faglige uddannelse af lærlingen. c. Arbejdstøj m.v. Rederiet stiller uden udgift for lærlingen værnefodtøj til rådighed under tjenesten om bord. d. Pensions- og forsikringsydelser Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, der giver adgang til tilsvarende ydelser, omfattes af en forsikringsordning i PFA med følgende dækning: - invalidepension på kr årligt - invalidesum på kr forsikring ved kritisk sygdom på kr dødsfaldssum på kr Præmien afholdes af arbejdsgiveren. 8 - SKOLEOPHOLD Lærlinge er, i den tid de i forbindelse med uddannelsen deltager i skoleophold, afgivet til skolen, hvorfor der ikke i denne periode består en arbejdsforpligtigelse i rederiet (virksomheden). Hvor en lærling beordres til et skoleophold, skal de udgifter, dette måtte medføre for lærlingen, afholdes af rederiet (lærestedet). Sådanne udgifter skal betales forud. Lærlingen skal umiddelbart efter skoleopholdet foretage afregning med rederiet (lærestedet). Rederiet (lærestedet) afholder endvidere udgifter til lærlinges undervisning på skole, herunder evt. supplerende uddannelse uden for rederiet (lærestedet) samt til svendeprøve, jf. erhvervsuddannelsesloven. I tilfælde, hvor en lærling uden gyldig grund udebliver eller forsømmer skolen, kan lærekontrakten ophæves. 7

10 9 - BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER Stk. 4 Såfremt en lærling ønsker at klage over mangelfuld uddannelse, rettes indledningsvis henvendelse til skibsføreren/maskinchefen om bord. Såfremt klagen ikke kan afklares om bord, rettes henvendelse til rederiet, forinden klagen fremsendes til organisationsbehandling. Fremkommer der til organisationerne klage over mangelfuld uddannelse af lærlingen, forelægges klagen for det pågældende faglige udvalg. Udvalget behandler herefter klagen i.h.t. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven og i øvrigt efter de mellem organisationerne aftalte regler, jf. stk. 3. Uoverensstemmelser jf. mellem lærling og rederi, skal søges forligt ved forhandling under medvirken af overenskomstparterne, forinden spørgsmålet evt. indbringes for Tvistighedsnævnet. I tilfælde af påstået brud på denne overenskomst eller dertil knyttede aftaler om løn- og arbejdsforhold samt i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nævnte overenskomst eller aftaler, behandles sådanne uoverensstemmelser i henhold til de mellem overenskomstens parter aftalte fagretlige regler OVERENSKOMSTENS VARIGHED Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2014, og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1. marts dog tidligst den 1. marts

11 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE PROTOKOLLATER Der er mellem parterne enighed om, at de i nærværende overenskomst fastsatte regler er gældende for lærlinge og voksenlærlinge, der ansættes i.h.t den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser, og som følger uddannelsen til skibsmekaniker, overensstemmende med regler udstukket af det faglige udvalg, hvorunder denne uddannelse hører. 2. TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Lærlinge, der som et led i uddannelsen skal gøre tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, skal tilmeldes Udligningskontoret for Dansk Søfart. 3. OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE Ved udbetaling af efterhyre o. lign. sker omregning af nettohyre under frihed til bruttohyre, som fastlagt i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, hvori omtales dagpengeberegningen for A-kasse medlemmer, der gør tjeneste på skibe, registreret i DIS. 4. AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE I.h.t. den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser fremgår at for lærlinge, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den aftale, uddannelsesaftalen vedrører, kan Det faglige Udvalg i forbindelse med aftaleindgåelsen eller senere godkende afkortning af den i lov om erhvervsuddannelser fastsatte uddannelsestid. 5. VOKSNE LÆRLINGE Voksne lærlinge skibsansættes. Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser, og som er fyldt 19 år, og i det sidste år forud for læreforholdets påbegyndelse har været beskæftiget eller arbejdssøgende som specialarbejder m.v., jf. AUB-lovens bestemmelser om forhøjet tilskud under skoleophold, anbefales aflønnet som ubefaren skibsassistent, jf. bestemmelserne i 2, i overenskomsten mellem Rederiforeningen af 2010 og Dansk Metals Maritime Afdeling. Voksne lærlinge, der udmønstrer som befaren skibsassistent, aflønnes som sådan, jf. bestemmelserne i 2 i overenskomsten mellem Rederiforeningen af 2010 og Dansk Metals Maritime Afdeling. 9

12 6. BEFORDRING - SKOLEOPHOLD Jf. overenskomstens 8 stk. 2 gengives nedenfor et sammendrag af de mellem Dansk Metal og CO-Industri aftalte regler vedrørende befordringsgodtgørelse for lærlinge. Der udbetales transportgodtgørelse til lærlinge, når de går på teknisk skole. Når det er muligt, skal der bruges offentlige transportmidler, men hvis lærestedet (rederiet) godkender det, kan benyttes eget køretøj. Bruges offentlige transportmidler, betales for billigste transportmåde - f.eks. månedseller klippekort. Benyttes eget transportmiddel (automobil) betales kilometerpris i.h.t. det til enhver tid gældende hyretillæg. For at man kan få transportgodtgørelse skal den samlede vej frem og tilbage være over 20 km. (fra bopæl til teknisk skole og retur). Lærlinge, der bor på skolehjem, skal have rejseudgifter dækket hver weekend samt til jul- og påskeferie. Skattemæssigt skal beløb der udbetales til dækning af transport i forbindelse med ophold på teknisk skole, opgives på selvangivelsen som A-indkomst. 10

13 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2014) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2014 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,03 e/ 12 mdr ,75 e/ 24 mdr ,94 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,32 51,18 e/ 12 mdr ,08 57,23 e/ 24 mdr ,43 75,42 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 0,99 pr. km. *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. 11

14 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2015) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2015 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,46 e/ 12 mdr ,23 e/ 24 mdr ,57 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,07 52,13 e/ 12 mdr ,92 58,29 e/ 24 mdr ,54 76,83 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 1,01 pr. km *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. 12

15 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2016) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2016 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,89 e/ 12 mdr ,71 e/ 24 mdr ,20 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,82 53,09 e/ 12 mdr ,76 59,36 e/ 24 mdr ,64 78,24 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 1,03 pr. km *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. \\Srvfile\data\drf\drf\ARB OVK\OK 2014\R2010\OK2014\Endelig udgave\dmma - skibsmekanikerlærlinge docx 13

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE) OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts 2014 28. februar 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE)

OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE) OVERENSKOMST AF 27. MARTS 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts 2007 28. februar 2010 ) INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS mellem DANSKE REDERIER METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts februar 2020)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS mellem DANSKE REDERIER METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts februar 2020) OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2017 mellem DANSKE REDERIER og METAL MARITIME (KOKKELÆRLINGE) (Gældende fra 1. marts 2017 28. februar 2020) INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 1 - A. ANSÆTTELSE OG

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. marts 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse i rederiet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund

Særoverenskomst. mellem. Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Særoverenskomst mellem Viking Supply Ships A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling og Dansk El-Forbund Gældende fra 1. april 2012 vedrørende skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Ansættelse

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29.

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. Gældende fra 1. marts 2012 til 29. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSÉR og BERGNING DANMARK A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING Gældende fra 1. marts 2012 til 29. februar 2016 SÆROVERENSKOMST mellem Buksér

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart

SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore ApS. Metal Søfart DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. og Metal Søfart SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore ApS. (Maritimt vikar- og bemandings bureau) Herefter nævnt bureauet.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE METAL SØFART. (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE METAL SØFART. (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse...

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart

DIS-SÆROVERENSKOMST. Royal Arctic Line A/S. Metal Søfart DIS-SÆROVERENSKOMST Mellem Royal Arctic Line A/S Og Metal Søfart 2007 Skibsassistenter DIS-SÆROVERENSKOMST mellem Royal Arctic Line A/S og Metal Søfart Denne overenskomst er gældende for tjeneste som befaren

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2017/2020. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. METAL MARITIME (Catering) SÆROVERENSKOMST 2017/2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og METAL MARITIME (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse... 1 2.

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde

Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem Vattenfall Danmark A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i Vattenfalls skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og Vattenfall Danmark A/S er

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer)

DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) DIS-SÆROVERENSKOMST (Specialskibe) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling. for. Hotelassistenter OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Hotelassistenter i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen for mindre Skibe METAL SØFART. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2007-2010 mellem Rederiforeningen for mindre Skibe og METAL SØFART (/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Overenskomsten er gældende for

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale)

Særoverenskomst D.F.D.S. Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Dansk Metals Maritime Afdeling (Menigt driftspersonale) Gældende fra 1. marts 2016. SÆRAFALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFAR Denne ordning er

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DIS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke)

D I S - O V E R E N S K O M S T REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING. (Ubefarne kokke) D I S - O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE. METAL SØFART (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2010-2012 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og METAL SØFART (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2007. SÆRAFTALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFART Denne ordning er gældende for tjeneste i skibe registeret

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2012-2014 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2007-2010 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/) For offshore skibe registreret i Dansk

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister)

DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) DIS-OVERENSKOMST (Basisoverenskomst) 2012 2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk & Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde

Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde 1 Særoverenskomst mellem DONG Energy Generation A/S og Metal Søfart for Skibsmekanikere / skibsassistenter ansat i DONGs skubbebåde Denne overenskomst mellem Metal Søfart og DONG Energy Generation A/S

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010. mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE SØFARTENS LEDERE DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2007-2010 mellem REDERIFORENINGEN FOR MINDRE SKIBE og SØFARTENS LEDERE For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Ansættelse... 1 2

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020. mellem. 3F/SØMÆNDENE og. METAL MARITIME og ESVAGT A/S D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T 2017/2020 mellem 3F/SØMÆNDENE og METAL MARITIME og ESVAGT A/S For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister DIS-SÆROVERENSKOMST mellem 3F/Sømændene og Metal

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen af 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS O V E R E N S K O M S T mellem. Rederiforeningen af 2010 DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2014-2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007

D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T. mellem. Maskinmestrenes Forening ERRIA A/S. af 1. april 2007 D I S S Æ R O V E R E N S K O M S T mellem Maskinmestrenes Forening og ERRIA A/S af 1. april 2007 2 0 0 7 2 0 1 0 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE 1. Maskinmestre i skibe tilhørende, eller i management i ovennævnte

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere

OVERENSKOMST. mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART. Skibsassistenter/skibsmekanikere OVERENSKOMST mellem REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Skibsassistenter/skibsmekanikere Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART

OVERENSKOMST. mellem. Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 METAL SØFART OVERENSKOMST mellem Medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og METAL SØFART Nærværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) jfr. DIS-lovens

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1.

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart

Særoverenskomst D.F.D.S. Metal Søfart Særoverenskomst mellem D.F.D.S. og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010. SÆRAFTALE GÆLDENDE FOR FORHYREDE I DFDS A/S skibe I OSLO/NORDSØFART Denne ordning er gældende for tjeneste i skibe registeret

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april marts 2020

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april marts 2020 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2017 MELLEM DANSKE REDERIER OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2017 31. marts 2020 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 A.

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem. Rederiforeningen af METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem Rederiforeningen af 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING

RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER RAMMEAFTALE af 8. AUGUST 2000 (Individuel ansættelse) mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og MASKINMESTRENES FORENING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 1 - Organisationsforhold...

Læs mere

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS)

Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Overenskomst mellem DFDS A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for Vikarer i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2012 til 29. februar 2016 Nærværende

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE

OVERENSKOMST mellem DANSKE FÆRGER A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING. for PURSERE OVERENSKOMST 2011-12 mellem DANSKE FÆRGER A/S & DANSK METALS MARITIME AFDELING for PURSERE (DAS) Gældende fra 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...3 2 ANCIENNITET...3 3 LØNNINGER

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Ubefarne kokke)

DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (Ubefarne kokke) DIS-OVERENSKOMST (BASISOVERENSKOMSTEN) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (Ubefarne kokke) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (cateringpersonale) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

DIS Coaster overenskomst ( ) mellem. Rederiforeningen af F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2017

DIS Coaster overenskomst ( ) mellem. Rederiforeningen af F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2017 DIS Coaster overenskomst (2017-2020) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2017 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2017 1 På-

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007

Særoverenskomst mellem. Rederiet A.P. Møller A/S og. Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere. Gældende fra 1. april 2007 Overenskomstsituationen 2007/2010 Særoverenskomst mellem Rederiet A.P. Møller A/S og Maskinmestrenes Forening og Søfartens Ledere Gældende fra 1. april 2007 Herværende overenskomst er gældende for skibsofficerers

Læs mere

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter)

DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) DIS-SÆROVERENSKOMST (specialskibe) 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem North Atlantic Lines Operations A/S (NAL) og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 til

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010

OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012. (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERGANGSOVERENSKOMST AF 1. APRIL 2012 (Erstatter overenskomst mellem Rederiforeningen af 1895 og Søfartens Ledere) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og SØFARTENS LEDERE

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) mellem REDERIFORENINGEN AF METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2017-2020 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og METAL MARITIME (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE OVERENSKOMST mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE Nærværende overenskomst er gældende for styrmænd, der gør tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for

OVERENSKOMST. DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening. for OVERENSKOMST mellem DFDS A/S og Dansk Sø-Restaurations Forening for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) Gældende for perioden 1. marts 2007 til 28. februar

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere