DIS-OVERENSKOMST ( ) mellem REDERIFORENINGEN AF DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)"

Transkript

1 DIS-OVERENSKOMST ( ) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE B. UDMØNSTRINGSPERIODE LØNNINGER ARBEJDSOMRÅDER ARBEJDSTID FERIE OG FERIEFRIDAGE SYGDOM DIVERSE BESTEMMELSER SKOLEOPHOLD BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER OVERENSKOMSTENS VARIGHED... 8 PROTOKOLLATER OVERENSKOMSTENS OMRÅDE TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE VOKSNE LÆRLINGE BEFORDRING - SKOLEOPHOLD HYREBILAG Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts Hyretillæg pr. 1. marts

3 OVERENSKOMST MELLEM REDERIFORENINGEN AF 2010 OG DANSK METALS MARITIME AFDELING FOR SKIBSMEKANIKERLÆRLINGE. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Herværende overenskomst er gældende for skibsmekanikerlærlinge (i det efterfølgende kaldet lærlinge), der har indgået uddannelseskontrakt med ansættelse i et rederi. Overenskomsten er gældende for lærlinges tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister - jf. DIS-lovens 10, såvel som for tjeneste i skibe registreret i Dansk Skibsregister (DS), herunder de for uddannelsen fastlagte skoleperioder, der gennemføres i tilknytning til skibstjenesten. I det omfang lærlinge i praktikperioden gør tjeneste i landvirksomheder, finder aftale om løn- og arbejdsforhold for lærlinge aftalt mellem Dansk Industri og CO-industri anvendelse, inkl. de for skoleophold gældende regler. 1 - A. ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 4 På- og afmønstring finder sted i henhold til den til enhver tid gældende lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. (sømandsloven) under iagttagelse af nedenstående særlige vilkår. Lærlinge ansættes i rederiet, overensstemmende med den mellem rederiet og lærlingen indgåede uddannelseskontrakt, jf. erhvervslovgivningens bestemmelser vedrørende indgåelse og ophævelse af lærekontrakt. Såfremt der i forbindelse med indgåelse af uddannelseskontrakt træffes aftale om, at en del af uddannelsen kan gennemføres på en af rederiet uafhængig virksomhed, skal der i denne forbindelse træffes aftale med pågældende virksomhed om overtagelse af ansættelsesforholdet for den aftalte del af uddannelsen (kombinationsaftale). I forbindelse med kortvarige udstationeringer i anden virksomhed, kan ansættelsesforholdet til rederiet opretholdes. Lærlinge er pligtige at gøre tjeneste i de skibe rederiet bestemmer, forudsat at de pågældende skibe er godkendt som lærested for skibsmekanikerlærlinge. 1

4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Finder skiftning af en lærling sted i udlandet, må dette ikke medføre unødig forlængelse af den fastsatte udmønstringsperiode (jf. 1 B), såvel som skiftning ikke må medføre unødig forlængelse af læreperioden. Såfremt en lærling ønsker at ophæve lærekontrakten inden for prøvetiden under tjeneste om bord, løber ansættelsesforholdet videre, indtil lærlingen i.h.t. den fastsatte udmønstringsperiode kan fratræde skibet og rejse hjem. Ved rederiet forstås de af samme person eller firma ledede/tilsluttede rederier. Stk. 8 Forud for læreforholdets afslutning skal der gives et opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage (10 arbejdsdage), såfremt ansættelsesforholdet ikke ønskes fortsat ud over uddannelsesaftalens udløb. 1 - B. UDMØNSTRINGSPERIODE Udmønstringsperioden, regnet fra lærlingens afrejse fra bopæl til afmønstring, er normalt 6 måneder. Dog gælder, at lærlinge er pligtige til at fortsætte tjenesten om bord i indtil 1 måned yderligere, såfremt skibet inden for den tid kommer til en havn, hvorfra hjemrejsen kan ordnes billigere eller lettere. Dette forudsætter, at uddannelsesperioden ikke forlænges unødigt. Ligeledes skal planlagte skoleophold gennemføres. Efter en normal udeperiode i.h.t. har lærlinge ret til at afvikle frihed og/eller ferie i indtil 21 dage, forinden ny udmønstring finder sted, forudsat lærlingen har sådan frihed til gode. En hjemmeperiode, som nævnt i, kan dog efter aftale med lærlingen afkortes, såfremt det sker for at undgå unødig forlængelse af den samlede uddannelsesperiode. 2 - LØNNINGER Den månedlige hyre (inkl. alle tillæg) fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg for tjeneste i skibe registreret i DIS (nettoløn) hhv. DS (bruttoløn) samt under skoleophold (bruttoløn), der sker i tilknytning til uddannelsen om bord. Arbejde, der honoreres med overtidsbetaling, beregnes pr. påbegyndt halve time. Satser for kontant overtidsbetaling fremgår ligeledes af de til enhver tid gældende hyretillæg, som nævnt i ovenfor. 2

5 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 For at lærlinge, der er omfattet af lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk 5, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle personlige skattefradrag, tillægges den månedlige nettohyre et beløb svarende hertil. Dette beløb udbetales af rederiet samtidig med hyren for den pågældende måned. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag jf., at lærlingen giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om lærlingens skatteforhold. (Se i øvrigt protokollat nr. 2). Forlænges uddannelsestiden af lærlingen utilregnelige årsager, herunder forsinkelse af skoleundervisning, tilskadekomst i rederiet eller manglende sejltid, betales i den forlængede uddannelsestid hyre, svarende til den for befarne skibsassistenter gældende månedlige grundhyre ekskl. de heri indregnede merarbejdstimer. Forlænges uddannelsestiden med Det faglige Udvalgs godkendelse i forbindelse med overgang til nyt uddannelsessted eller på grund af sygdom og barsel, betales den sats, der er gældende for den pågældende uddannelses sidste trin. 3 - ARBEJDSOMRÅDER Lærlinge skal under tjenesten om bord i skibe, under behørig instruktion og tilsyn af en officer eller befaren skibsassistent, beskæftiges med enhver arbejdsopgave, der har relevans for uddannelsen, herunder bl.a. løbende mekanisk vedligehold af skibet, vedligehold af skibets hoved- og hjælpemaskineri samt mekaniske/tekniske systemer m.v. Herudover skal lærlinge deltage i såvel brovagt som maskinvagt herunder vagt under land, oplæres som udkig og rorgænger, deltage i klargøring til losning/lastning af skibet, fortøjningsopgaver, rengøring og kosmetisk vedligehold af skib samt øvrige arbejdsopgaver i relation til skibets normale drift, eller som har sikkerhedsmæssig karakter, jf. i øvrigt den til enhver tid gældende bekendtgørelse om uddannelse til skibsmekaniker. Skibsføreren og maskinchefen tilrettelægger efter samråd med seniorofficererne lærlingens arbejde på en sådan måde, at lærlingen beskæftiges med relevant arbejde, der har stigende sværhedsgrad i forhold til tidligere skoleophold og praktik (jf. i øvrigt 52 i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.), således at lærlingen ved afslutning af den praktiske uddannelse kan opnå et fagligt niveau, der svarer til de krav, der kan stilles til en 3

6 færdiguddannet. 4 - ARBEJDSTID Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Den normale, daglige arbejdstid udgør 8 timer mandag-tirsdag og 7 timer onsdag-fredag, svarende til i alt 37 timer pr. uge (ekskl. spise- og kaffepauser), for hvilket den månedlige hyre er fastsat. Såfremt lærlingen arbejder som dagmand, lægges den normale daglige arbejdstid mellem kl For søvagt gælder, at den normale arbejdstid følger det traditionelle vagtmønster for 3-skiftet respektive 2-skiftet vagt. Lærlingens normale arbejdstid skal så vidt muligt være sammenfaldende med arbejdstiden for øvrige befarne respektive officerer om bord. Der holdes en halv times frokost, mindst en halv times middag og en halv times kaffepause. Når forholdene efter skibsledelsens skøn taler herfor, kan frokosten lægges før den normale arbejdstids begyndelse, og/eller kaffepausen kan udgå. Arbejde ud over 8/7 timer på hverdage (mandag-fredag) samt arbejde på lørdage, søn- og helligdage honoreres med overtid. Optjent overtid anvendes i den udstrækning, der er behov herfor, til afspadsering af frihed mellem udmønstringer (jf. 1 B ) samt frihed, der måtte opstå før skoleophold. Resterende overtimer kan udbetales kontant måned for måned, og senest i forbindelse med ny udmønstringsperiode, respektive i forbindelse med skoleophold. For hver løbende dags frihed, der afspadseres (jf. Stk. 8), anvendes 4 overtimer svarende til 28 overtimer pr. kalenderuge. Evt. overskydende overtimer afregnes efter de i hyrebilaget anførte timesatser. Afspadsering af frihed/ferie påbegyndes med det første fulde kalenderdøgn hjemme og afsluttes altid med sidste fulde kalenderdøgn hjemme, inden ny udmønstring (eller skoleophold/arbejde i land) påbegyndes. I udenlandsk havn kan der ikke uden lærlingens samtykke gives fridage. Såfremt der gives frihed under ophold i udenlandsk havn inden for den normale arbejdstid (mandag-fredag), modregnes værdien af 1 overtime pr. fritime, der afvikles. 4

7 5 FERIE OG FERIEFRIDAGE a. Lovpligtig ferie Lærlinge er omfattet af ferielovgivningens bestemmelser. Under ansættelsen i rederier, der er medlemmer af Rederiforeningen af 2010, finder feriebestemmelser indeholdt i gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende anvendelse. Feriegodtgørelsen udgør 12 ½ % af lærlingens samlede indtægt i ansættelsesforholdet pr. kalenderår eller pro rata, herunder værdi af fri kost og logi om bord i skibe. Der ydes ikke feriepenge af betaling for rejse- og transportudgifter. Ved beregning af feriegodtgørelse ses bort fra feriegodtgørelse udbetalt under ferie. Lærlinge optjener ferie, så længe ansættelsesforholdet til rederiet består. Ferien udgør i alt 30 hverdage (for tjeneste til søs 35 kalenderdage), idet der ses bort fra søgnehelligdage samt Grundlovsdag fra kl Optjeningsåret er kalenderåret. I ansættelses- og fratrædelsesåret beregnes ferie pro rata, dog gælder at lærlinge, der ansættes før 1. juli i et kalenderår, optjener ret til fuld ferie i det pågældende kalenderår. Stk. 4 For evt. ikke afholdt ferie, optjent i et rederi, udstedes feriekort på tilgodehavende feriegodtgørelse. Danmarks Rederiforenings feriekortordning benyttes. Ved ansættelse i landvirksomhed benyttes feriegiro, med mindre der foreligger aftale om benyttelse af anden godkendt feriekortordning. b. Feriefridage Lærlinge, omfattet af denne overenskomst, optjener 5 feriefridage (kalenderdage) årligt. Såfremt lærlingen ikke er beskæftiget i hele kalenderåret, beregnes de nævnte 5 feriefridage i forhold til 12 måneders ansættelse. Optjente feriefridage skal normalt afvikles i første hjemmeperiode efter et årsskifte. Ved ophør af ansættelsesforholdet/læreforholdet kontanterstattes optjente, ikke afviklede feriefridage. 5

8 Under afspadsering af feriefridage ydes hyre med 1/30 af den på afviklingstidspunktet gældende månedlige hyre tillagt kostpenge pr. feriefridag. På tilsvarende vis beregnes værdien af 1 feriefridag i forbindelsen med kontanterstatning. 6 - SYGDOM Lærlinge har under sygdom/tilskadekomst i rederiets tjeneste ret til hyre og dagpenge i.h.t. gældende lovgivning herom, herunder lov om søfarendes ansættelsesvilkår m.v. (sømandsloven) med tilhørende bekendtgørelser. Lærlingen har pligt til at anmelde sygdom/tilskadekomst til rederiet (lærestedet) samt indsende fornøden dokumentation herfor. Såfremt lærlingen i gentagelsestilfælde uden rimelig grund undlader at skaffe dokumentation for forsømmelse p.g.a. sygdom, kan lærekontrakten ophæves, jf. erhvervsuddannelsesloven. Afmønstrer en gravid lærling, der har ret til fri hjemrejse for statens regning i.h.t. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om søfarendes ret til at kræve afsked og hjemrejse ved graviditet, ordnes hjemrejsen af rederiet/skibsføreren. Det samme gælder, såfremt en gravid lærling i.h.t. den til enhver tid gældende lov om svangerskabsafbrydelse opfylder betingelserne for fri hjemrejse. 7 - DIVERSE BESTEMMELSER a. Rejse og transportudgifter Rederiet afholder rimelige rejseudgifter i forbindelse med lærlinges rejse til og fra skib. I forbindelse med lærlinges skoleophold henvises til de til enhver tid gældende regler vedrørende befordringsgodtgørelse for lærlinge, aftalt mellem Dansk Industri og Co-Industri (se protokollat nr. 6). b. Kost og logi m.v. Under lærlinges tjeneste om bord yder rederiet kost og logi. 6

9 Lærlinge sørger for fornøden rengøring af eget kammer uden for arbejdstiden under iagttagelse af gældende regler, indeholdt i bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe. Lærlinge kan som øvrige ubefarne deltage i almindelig bakstørn som en del af oplæringen om bord under skyldig hensyntagen til den faglige uddannelse af lærlingen. c. Arbejdstøj m.v. Rederiet stiller uden udgift for lærlingen værnefodtøj til rådighed under tjenesten om bord. d. Pensions- og forsikringsydelser Lærlinge, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, der giver adgang til tilsvarende ydelser, omfattes af en forsikringsordning i PFA med følgende dækning: - invalidepension på kr årligt - invalidesum på kr forsikring ved kritisk sygdom på kr dødsfaldssum på kr Præmien afholdes af arbejdsgiveren. 8 - SKOLEOPHOLD Lærlinge er, i den tid de i forbindelse med uddannelsen deltager i skoleophold, afgivet til skolen, hvorfor der ikke i denne periode består en arbejdsforpligtigelse i rederiet (virksomheden). Hvor en lærling beordres til et skoleophold, skal de udgifter, dette måtte medføre for lærlingen, afholdes af rederiet (lærestedet). Sådanne udgifter skal betales forud. Lærlingen skal umiddelbart efter skoleopholdet foretage afregning med rederiet (lærestedet). Rederiet (lærestedet) afholder endvidere udgifter til lærlinges undervisning på skole, herunder evt. supplerende uddannelse uden for rederiet (lærestedet) samt til svendeprøve, jf. erhvervsuddannelsesloven. I tilfælde, hvor en lærling uden gyldig grund udebliver eller forsømmer skolen, kan lærekontrakten ophæves. 7

10 9 - BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER Stk. 4 Såfremt en lærling ønsker at klage over mangelfuld uddannelse, rettes indledningsvis henvendelse til skibsføreren/maskinchefen om bord. Såfremt klagen ikke kan afklares om bord, rettes henvendelse til rederiet, forinden klagen fremsendes til organisationsbehandling. Fremkommer der til organisationerne klage over mangelfuld uddannelse af lærlingen, forelægges klagen for det pågældende faglige udvalg. Udvalget behandler herefter klagen i.h.t. bestemmelserne i erhvervsuddannelsesloven og i øvrigt efter de mellem organisationerne aftalte regler, jf. stk. 3. Uoverensstemmelser jf. mellem lærling og rederi, skal søges forligt ved forhandling under medvirken af overenskomstparterne, forinden spørgsmålet evt. indbringes for Tvistighedsnævnet. I tilfælde af påstået brud på denne overenskomst eller dertil knyttede aftaler om løn- og arbejdsforhold samt i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nævnte overenskomst eller aftaler, behandles sådanne uoverensstemmelser i henhold til de mellem overenskomstens parter aftalte fagretlige regler OVERENSKOMSTENS VARIGHED Denne overenskomst træder i kraft den 1. marts 2014, og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1. marts dog tidligst den 1. marts

11 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE PROTOKOLLATER Der er mellem parterne enighed om, at de i nærværende overenskomst fastsatte regler er gældende for lærlinge og voksenlærlinge, der ansættes i.h.t den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser, og som følger uddannelsen til skibsmekaniker, overensstemmende med regler udstukket af det faglige udvalg, hvorunder denne uddannelse hører. 2. TILMELDING TIL UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Lærlinge, der som et led i uddannelsen skal gøre tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, skal tilmeldes Udligningskontoret for Dansk Søfart. 3. OMREGNING FRA NETTOHYRE TIL BRUTTOHYRE Ved udbetaling af efterhyre o. lign. sker omregning af nettohyre under frihed til bruttohyre, som fastlagt i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring i den til enhver tid gældende bekendtgørelse, hvori omtales dagpengeberegningen for A-kasse medlemmer, der gør tjeneste på skibe, registreret i DIS. 4. AFTALE OM MERIT FOR VOKSENLÆRLINGE I.h.t. den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser fremgår at for lærlinge, der på grund af tidligere uddannelse eller beskæftigelse har særlige forudsætninger for den aftale, uddannelsesaftalen vedrører, kan Det faglige Udvalg i forbindelse med aftaleindgåelsen eller senere godkende afkortning af den i lov om erhvervsuddannelser fastsatte uddannelsestid. 5. VOKSNE LÆRLINGE Voksne lærlinge skibsansættes. Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til den til enhver tid gældende lov om erhvervsuddannelser, og som er fyldt 19 år, og i det sidste år forud for læreforholdets påbegyndelse har været beskæftiget eller arbejdssøgende som specialarbejder m.v., jf. AUB-lovens bestemmelser om forhøjet tilskud under skoleophold, anbefales aflønnet som ubefaren skibsassistent, jf. bestemmelserne i 2, i overenskomsten mellem Rederiforeningen af 2010 og Dansk Metals Maritime Afdeling. Voksne lærlinge, der udmønstrer som befaren skibsassistent, aflønnes som sådan, jf. bestemmelserne i 2 i overenskomsten mellem Rederiforeningen af 2010 og Dansk Metals Maritime Afdeling. 9

12 6. BEFORDRING - SKOLEOPHOLD Jf. overenskomstens 8 stk. 2 gengives nedenfor et sammendrag af de mellem Dansk Metal og CO-Industri aftalte regler vedrørende befordringsgodtgørelse for lærlinge. Der udbetales transportgodtgørelse til lærlinge, når de går på teknisk skole. Når det er muligt, skal der bruges offentlige transportmidler, men hvis lærestedet (rederiet) godkender det, kan benyttes eget køretøj. Bruges offentlige transportmidler, betales for billigste transportmåde - f.eks. månedseller klippekort. Benyttes eget transportmiddel (automobil) betales kilometerpris i.h.t. det til enhver tid gældende hyretillæg. For at man kan få transportgodtgørelse skal den samlede vej frem og tilbage være over 20 km. (fra bopæl til teknisk skole og retur). Lærlinge, der bor på skolehjem, skal have rejseudgifter dækket hver weekend samt til jul- og påskeferie. Skattemæssigt skal beløb der udbetales til dækning af transport i forbindelse med ophold på teknisk skole, opgives på selvangivelsen som A-indkomst. 10

13 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2014) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2014 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,03 e/ 12 mdr ,75 e/ 24 mdr ,94 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,32 51,18 e/ 12 mdr ,08 57,23 e/ 24 mdr ,43 75,42 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 0,99 pr. km. *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. 11

14 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2015) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2015 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,46 e/ 12 mdr ,23 e/ 24 mdr ,57 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,07 52,13 e/ 12 mdr ,92 58,29 e/ 24 mdr ,54 76,83 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 1,01 pr. km *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. 12

15 HYREBILAG Rederiforeningen af 2010 Dansk Metals Maritime Afdeling (Skibsmekanikerlærlinge) (Gældende fra 1. marts 2016) FOR TJENESTE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER (DIS): Hyretillæg pr. 1. marts 2016 Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime u/ 12 mdr. *) ,89 e/ 12 mdr ,71 e/ 24 mdr ,20 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 FOR TJENESTE I DANSK SKIBSREGISTER SAMT UNDER SKOLEOP- HOLD: Hyre pr. måned Overtidsbetaling pr. halvtime Hverdage S og H dage u/ 12 mdr. *) ,82 53,09 e/ 12 mdr ,76 59,36 e/ 24 mdr ,64 78,24 Kostpenge pr. dag: Under ferie, fridage og sygdom Kr. 83,80 Befordring (egen bil) (Protokollat nr. 6) Kr. 1,03 pr. km *) 2. skoleperiode (20 uger) indgår i lønanciennitet u/12 mdr. Skibsmekanikerlærlinge der ansættes efter 2. skoleperiode aflønnes således efter satsen u/12 mdr. i 7 måneder og derefter efter satsen e/12mdr. \\Srvfile\data\drf\drf\ARB OVK\OK 2014\R2010\OK2014\Endelig udgave\dmma - skibsmekanikerlærlinge docx 13

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

For lagerarbejdere og chauffører

For lagerarbejdere og chauffører 2010 2012 LÆ R LI N G E O VE R E N S K O M S T For lagerarbejdere og chauffører Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE OVERENSKOMST mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE Nærværende overenskomst er gældende for styrmænd, der gør tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst

2014-2017 LANDSOVERENSKOMST. Lærlingeoverenskomst 2014-2017 LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004

INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 TILLÆG TIL INDUSTRIOVERENSKOMSTEN 2004 MELLEM: DANSK BYGGERI OG SPECIALARBEJDERFORBUNDET I DANMARK Overenskomst for elever/overfladebehandlere mellem 3F Byggegruppen og Dansk Byggeri INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010

Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne. Marts 2010 Lærlingebestemmelser for VVS-uddannelserne Marts 2010 Lærlingebestemmelser 1. marts 2010 Bestemmelser om løn- og arbejdsforhold m.v. for Blikkenslager- og VVSbranchens lærlinge. Redigeret og forhandlet

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2. Hyre m.m... 2 3.

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER

BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER BRANCHEORGANISATION FOR VÆRKSTEDER 1 VEJLEDNING FOR MESTRE SOM PÅTÆNKER AT UDDANNE LÆRLINGE I AUTOBRANCHEN ----------------------------------------------------- Personvognsmekaniker Automontør Pladesmed

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28.

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 28. marts 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Hyre m.m.... 3 3. Arbejdstid

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS

SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG. TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS SKAGEN TRUCK SERVICE ApS OG TRUCK-KOMPAGNIET SKAGEN ApS OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-A Vendsyssel) og 3F, Frederikshavn 2010 2012 2010-2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund.

ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. ELEV- OG PRAKTIKANTLØNNINGER 2014-2016 Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: Oktober 2014, Faglig afdeling - JTN Tryk: Teknisk Landsforbund. Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde

Læs mere

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År

Elevkontrakt. Navn Personnummer. Stillingsbetegnelse. Tiltrædelsesdato. Dato Måned År Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 1437 København K Telefon: 33 76 76 00 Elevkontrakt Mellem apotek Navn Adresse Apoteksnummer Telefonnummer Arbejdsstedets beliggenhed: og elev Navn Personnummer

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale.

Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. På job i udlandet Ansættelseskontrakt Herunder kan du se de 15 punkter, der efter Industriens Overenskomst skal være med i din skriftlige ansættelsesaftale. 1. Arbejdsgivers og lønmodtagers navn og adresse

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Gode råd om... ansættelse af Elever

Gode råd om... ansættelse af Elever Gode råd om... ansættelse af Elever INDHOLD 1. Indledning 3 2. Godkendelse af virksomheden som praktiksted 3 3. Uddannelsesaftalen og uddannelsens længde 3 4. Prøvetid 4 5. Uddannelsesplan, uddannelsesansvarlig

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere!

Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Sådan uddanner du teater-, udstillings- og eventteknikere! Det Faglige Udvalg for Teater-, Udstillings- og Eventteknikeruddannelsen (TUE) Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 4. 1780 København V.

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere