O V E R E N S K O M S T mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR: LØNNINGER: KOSTPENGE: TJENESTETID: BJÆRGNING: PENSION: BEKLÆDNINGSTILSKUD: FERIE: KURSER: REJSEOMKOSTNINGER / REJSER UNDER TJENESTEN: TILLIDSMANDSREGLER: OVERENSKOMSTENS LØBETID M.V.:... 7 PROTOKOLLATER... 8 ORLOV... 8 UDDANNELSE... 8 OPSIGELSE AF STØRRE OMFANG... 8 OPGØRELSE AF TJENESTETID... 8 PENSIONSBIDRAG VED DELTIDSANSÆTTELSE... 8 HYREBILAG - Gruppe 3 skibe... 9 HYREBILAG - Gruppe 2 skibe...11 HYREBILAG - Gruppe 1 skibe...13 PENSION...15

3 Denne overenskomst er indgået i tilknytning til DIS-overenskomsten mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere, herefter benævnt "Basisoverenskomsten". Basisoverenskomstens regler for effekterstatning, organisationsmæssig behandling, barsel/fædreorlov, brug af i skibe og varighed gælder for denne overenskomst. Overenskomsten gælder for DIS-registrerede skibe, der udfører tjeneste i offshoreindustrien. 1 TJENESTEVILKÅR: 1. Ansættelse finder sted i henhold til Sømandsloven samt de i denne overenskomst fastsatte vilkår. 2. I overensstemmelse med gældende lovgivning udfærdiges en hyrekontrakt, hvori ansættelsesbetingelserne anføres. I tilfælde hvor overenskomstens generelle regler ved aftale fraviges, skal aftalen, for at have gyldighed, påføres hyrekontrakten, eller der henvises på kontrakten til særlig skriftlig aftale mellem Rederiet og den ansatte. Det anbefales, i det omfang det er muligt, at udfærdige hyrekontrakten inden afrejse for påmønstring påbegyndes. 3. I stedet for bestemmelserne i Sømandsloven gælder vedrørende opsigelse følgende: Rederiets opsigelsesvarsel overfor officeren er 1 måned i officerens første ansættelsesår og derefter 3 måneder. hhv. 5, 8 og s uafbrudt ansættelse udgør rederiets opsigelsesvarsel hhv. 4, 5 og 6 måneder. Officerens opsigelsesvarsel overfor rederiet er 1 måned. 4. Såfremt officeren afgiver opsigelse i en hjemmeperiode, skal dette ske senest 1 måned før næste forventede udmønstring, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Opsiger officeren ansættelsesforholdet senere eller udtræder af rederiet inden udløbet af opsigelsesvarslet, har rederiet krav på en erstatning svarende til 14 dages hyre såfremt almindelige erstatningsregler ikke hjemler ret til et større beløb. Ved opsigelse under udmønstring og hvor fratrædelse sker inden udløbet af den aftalte udmønstringsperiode, godtgøres rederiet udgifter ved fremskaffelse af afløser i henhold til gældende lovgivning. 1

4 2 LØNNINGER: 1. Navigatøren oppebærer de til enhver tid gældende hyrer, hvori der er taget højde for overenskomstens 4.5, 4.9, kostpenge samt eventuelt anciennitetstillæg, som anført i hyretillægget. 3 KOSTPENGE: 1. Hvis kost ikke fås, ydes der kostpenge - både under tjeneste og frihed - med et beløb svarende til den til enhver tid gældende sats i Grundoverenskomsten. Satsen udgør kr. 83,80 pr. dag. 4 TJENESTETID: 1. Navigatørerne går normalt 3-skiftet vagt. I gruppe I skibe ydes for minimum 24 timers drift med 2-skiftet vagt et personligt tillæg pr. 1. april 2012 på kr. 325,00 for overstyrmænd og kr. 275,00 for 1. styrmænd. Hvor der gøres tjeneste i gruppe II og III skibe, som enestyrmand eller gås toskiftet vagt, ydes et personligt tillæg pr. 1. april 2012 på kr. 325,00 for overstyrmænd og kr. 275,00 for 1. styrmænd. 2. Den normale tjeneste (årsnormen) udgør på årsbasis 176 tjenestedage inkl. rejsedage eller pro rata ved kortere ansættelse end ét år. Hertil kommer eventuelle kursusdage, jf Ved sygdom på planlagte tjenestedage reduceres antallet af tjenestedage med antallet af sygedage i den planlagte tjenesteperiode. 3. Ved tjeneste på dansk sokkelområde tilrettelægges tjenesten i intervaller på 4 måneder. Rederiet godkender tørnlister, der er udarbejdet af navigatører i faste stillinger en måned før ikrafttræden. Det forudsættes, at navigatørerne senest 1½ måned før ikrafttrædelsestidspunktet udarbejder forslag til tørnliste på basis af rederiets anvisninger om mulige skiftedage samt påmønstringsperioder for 3. person, der er tilknyttet flere stillinger. Rederiet udarbejder med intervaller på 4 måneder (pr. 1.april, 1.august og 1. december) tørnlister for navigatører, der er tilknyttet flere skibe/stillinger (flyvere). 2

5 Tørnlisten kan ændres for den enkelte ansatte i tilfælde af uforudsete hændelser såsom off-hire perioder (havari eller manglende beskæftigelse, der medfører oplægning af mere end 7 dages varighed), som følge af ændret jobstatus (f.eks. udnævnelse), kollegers sygdom o.lign. I øvrigt kan rederiet forkorte eller udelade en planlagt tjenesteperiode, hvor den ansatte i givet fald holder fri eller deltager i kursus efter rederiets anvisning. Forlænget udmønstringsperiode udover 2 dage efter fastsat skiftningstidspunkt honoreres efter bestemmelsen i 4.6. Ved afløsers sygdom på skiftningstidspunktet kan udmønstringsperioden dog forlænges med indtil 5 dage. 4. Ved tjeneste på nordeuropæisk kontinentalsokkel uden for dansk område tilrettelægges tjenesteperioder således, at forholdet mellem ude- og hjemmeperioder bibeholdes. I skibe under 500 BT kan udmønstringsperioden i vinterhalvåret (1.oktober 1.april) højst udgøre 21 dage om bord. Forlænget udmønstringsperiode udover 5 dage efter fastsat skiftningstidspunkt honoreres efter bestemmelsen i 4.6. Arbejde på andre sokkelområder forhandles. Den ansatte og rederiet kan i øvrigt skriftlig aftale et af nedenstående tørnmønstre. Rederiet eller den ansatte kan senest 1 måned forud for hver planlægningsperiode opsige aftalen. Ved opgørelsen af den årlige tjenestetid beregnes tjeneste under forskellige tørnmønstre pro rata. Det er en forudsætning, at der findes et tilstrækkeligt antal personer, der ønsker at indgå i nedenstående tørner: og tilrettelægger tørnen imellem sig. Tjenestetiden opgøres fra første hele udmønstringsperiode, som påbegyndes efter den 31. marts til den første hele udmønstringsperiode, der påbegyndes efter den 31. marts det følgende år. Såfremt tjenestetiden om bord overstiger normen, som er halvdelen af det antal dage der indgår i opgørelsesperioden, honoreres overskydende dage med hver 2½ dages hyre eller tilsvarende frihed. Tjenesten regnes fra første hele døgn til sidste dag om bord. Ved nyansættelse eller fratrædelser i løbet af året opgøres tjenestetiden pro rata efter samme principper. Ekstra tjeneste ud over normen honoreres med 2½ dags frihed pr. tjenestedag. og tilrettelægger tørnen imellem sig. Det indebærer, at den ansatte årligt har 132 tjenestedage. Den månedlige hyre herfor fremgår af hyrebilaget. Ekstra tjeneste i indtil 176 dage honoreres med tilsvarende frihed. Tjeneste derudover honoreres med 2½ dags hyre eller frihed pr. tjenestedag. 3

6 5. I tilslutning til national gennemførelse af 5., stk. 1, litra b, i europæisk aftale om tilrettelæggelse af tjenestetiden for søfarende, jf. EU Rådets direktiv 1999/63 af 21. juni 1999, bestemmes, jf. aftalens 5, stk.6, at: a b Den daglige minimumshviletid for vagtgående officerer kan reduceres til minimum 6 timer. Hviletidsreduktionen kan i enhver 7 døgns periode maksimalt omfatte 2 døgn, som kan være fortløbende. Hviletidsreduktionen forudsætter en samlet ugentlig hviletid, som anført i litra b. Den ugentlige hviletid udgør for vagtgående officerer mindst 70 timer i en given 7 døgns periode. 6. Såfremt navigatøren efter en normal udmønstringsperiode - jf. tørnlisten - af rederiet indkaldes til ekstraordinær skibstjeneste indenfor de første 2/3 af den aftalte frihedsperiode, betales 3 dages hyre pr. tjenestedag. Sådan ekstratjeneste medgår ikke i den årlige tjenestetid. 7. Hvor der i havn gås vagt om bord, udgør 12 timers vagt/arbejde en tjenestedag. 8. Tjenestetiden opgøres ved marts måneds udgang eller ved fratrædelse. Årsnormen (jf. 4, kan fra og med udgangen af marts måned 2013 variere med +/-10 dage, som kan overføres til den efterfølgende opgørelsesperiode. Såfremt tjenestetiden overstiger årsnormen, inklusiv de variable dage, erstattes disse overskydende tjenestedage med 2 ½ dages hyre eller frihed pr. tjenestedag, hvor frihed gives ved overførsel af et tilsvarende antal forbrugte tjenestedage til den efterfølgende opgørelsesperiode (årsnorm). Nyansatte, som ansættes mindre end 6 måneder før næste årsnormsopgørelse, viderefører deres tjenestetid til efterfølgende årsnormsopgørelse. Årsnormsopgørelsen nulstilles ved marts måneds udgang i ulige årstal, første gang 31. marts Nyansatte skal minimum have været ansat i 6 måneder, før deres årsnormsopgørelse nulstilles. 9. Tjenestetidsnedsættelse til 37 timer er indregnet i ovennævnte. Endvidere er i ovenstående indeholdt 5 feriefridage, som i tilfælde af indregning i ferieloven eller anden lovgivning skal modregnes. 4

7 5 BJÆRGNING: 1. I det omfang rederiet er kontraktligt forpligtet til at afstå fra bjærgeløn, kan bjærgeløn ikke tilfalde besætningerne på Esvagt-fartøjer. 6 PENSION: 1. De af denne overenskomst omfattede navigatører holdes pensionsforsikret i PFA på de til enhver tid mellem overenskomstens parter og PFA aftalte betingelser. Pensionspræmien fremgår af de til enhver tid gældende hyretillæg. Såfremt officeren måtte ønske at foretage ekstra pensionsindbetaling, udover det i overenskomsten aftalte, kan dette ske via rederiet. 7 BEKLÆDNINGSTILSKUD: 1. Der ydes et beklædningstilskud på kr. 82,00 pr. måned. 8 FERIE: 1. Der tilkommer den ansatte ferie, jf. gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende. Ferien er indeholdt i frihedsperioderne. Navigatører, der selv tilrettelægger tjenesten, er pligtige at sikre mindst en årlig hjemmeperiode på 19 fridage, og meddele denne afvikling af hovedferie til rederiet. Restferien afvikles i den efterfølgende hjemmeperiode. 2. Rederiet tilstræber at etablere faste besætninger på rederiets skibe, bl.a. med henblik på at sikre tidspunktet for ferieafvikling i sommerperioden. Tidspunktet for ferieafviklingen aftales mellem de officerer, der fast dækker en stilling, samt med rederiet inden 1. april. 3. Der ydes et kontant ferietillæg på 2 % én gang årligt, beregnet af den ferieberettigede hyre/kostpenge. Dette tillæg udbetales i maj måned. 4. Ved fratrædelse udstedes feriekort på optjente og tilgodehavende feriedage jf. gældende regler. Betalingen pr. feriedag udgør 1 dags hyre inkl. kostpenge. 5

8 9 KURSER: 1. Officerer er inden for et kalenderår pligtig efter rederiets anvisning, at afvikle indtil 5 kalender (løbende) dages frihed i forbindelse med deltagelse i kurser, der af rederiet er meddelt officeren senest 1. september i det pågældende kalenderår. Tilsynstjeneste i forbindelse med nybygninger omfattes ikke af denne bestemmelse. 2. Såfremt en officer ikke senest ved udløbet af det pågældende kalenderår overfor rederiet har fremsat ønske om at benytte evt. resterende dage til relevante uddannelsesformål (jf. Uddannelsesprotokollat) i det følgende kalenderår, bortfalder evt. ikke-forbrugte dage som kursusdage, men beholdes som frihed. 3. De af officeren evt. ønskede dage til uddannelse (jf. ovenfor) skal aftales med rederiet og være forbrugt inden udgangen af efterfølgende kalenderår. 4. Rederiet afholder kursusudgifter til sådanne kurser. Rejse- og opholdsudgifter ved officerens deltagelse i sådanne kurser afholdes af rederiet enten efter nærmere aftale eller efter regning. 10 REJSEOMKOSTNINGER / REJSER UNDER TJENESTEN: 1. Rejse til og fra skibe fra hjemsted samt rejser efter rederiets ønske, betales af rederiet og rimelige rejseudgifter godtgøres efter regning. 2. I årsnormen kan indgå maksimalt 18 arbejdsdage som rejsedage i tilslutning til maksimalt 9 skiftninger årligt. 3. For rederiets danske aktiviteter i Nordsøen er basehavn Esbjerg medmindre andet meddeles med rimeligt varsel. For rederiets udenlandske aktiviteter er mødested den lufthavn, station eller sted indenfor riget, som rederiet anviser. Rejsetid regnes fra afgangstidspunktet for det fly eller andet transportmiddel, som er destineret uden for riget og til ankomst på tjenesteskibet. Rejsetid fra bopæl til mødested inden for riget er rederiet uvedkommende. 4. Såfremt hjemrejse efter en afsluttet tjenesteperiode ikke kan afsluttes indenfor samme tjenestedøgn, som er forlænget til kl efterfølgende døgn, ydes en kompensation med 1/30 månedshyre for hvert overskredet løbende døgn. 11 TILLIDSMANDSREGLER: 1. De alment gældende tillidsmandsregler i Industrifagene er gældende. 6

9 12 OVERENSKOMSTENS LØBETID M.V.: 1. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april 2012, og har samme løbetid som Basisoverenskomsten. 2. Overenskomsten, der gælder for DIS-registrerede skibe, kan fra begge parters side opsiges med et 3 måneders skriftligt varsel til en 1. april, dog tidligst den 1. april

10 PROTOKOLLATER ORLOV alle former for orlov - undtagen barsel jf. "Grundoverenskomstens" 8, stk. 2 og 3 - udbetales i henhold til gældende lovgivning løn i henhold til. dagpengesatsen. UDDANNELSE For så vidt angår officerens valg af relevant efteruddannelse, jf. overenskomstens 9.2, kan overenskomstens parter vejledende nævne efteruddannelse inden for områderne administration/ledelse, kommunikation herunder Edb-kurser, økonomi/jura, sprog, arbejdsmiljø samt tekniske kurser såvel som de af Søfartsstyrelsen og AMU udbudte kurser. OPSIGELSE AF STØRRE OMFANG Såfremt rederiet agter at afgive varsler om opsigelse af større omfang blandt de rederiansatte officerer, er der enighed om, at rederiet så tidligt som muligt skal meddele de berørte officerers organisationer dette og derpå drøfte den opståede situation med organisationerne, dersom dette ønskes. Møde skal afholdes snarest, efter at organisationerne har modtaget meddelelse om de forestående opsigelser og ikke senere end 5 dage derefter. Meddelelse skal behandles fortroligt. mødet skal rederiet oplyse om årsagerne til opsigelserne og antallet af officerer, der påtænkes opsagt. Ligeledes skal drøftes, om der kan iværksættes foranstaltninger, enten for at undgå eller begrænse opsigelserne, eller om følgerne af opsigelserne kan søges afbødet. Når opsigelserne er afsendt af rederiet, skal de berørte organisationer orienteres herom. Ved opsigelse af større omgang forstås opsigelse af mindst 6 officerer eller svarende til mindst 10 procent af de ansatte officerer. OPGØRELSE AF TJENESTETID Som konsekvens af aftalen i 2000 om at tørnmønstre alene regnes i tjenestedage opgøres fra 1. april 2006 alene den ansattes antal af tjenestedage af rederiet. Det normale årlige antal tjenestedage udgør fortsat 176 dage. Der kan mellem rederiet og den ansatte aftales en anden årsnorm, jf. 4, stk. 4 ovenfor. Nyansatte kan i første år af ansættelsen indgå i andet tørnmønster efter samråd med Søfartens Ledere. Endvidere fører rederiet regnskab over optjente og afviklede lovpligtige feriedage. Ved den årlige opgørelse af tjenestedage skal optjent frihed som følge af ekstra tjeneste eller tjeneste udover 176 dage årligt enten afvikles i den efterfølgende opgørelsesperiode i form af en tilsvarende reduceret arbejdsnorm eller kontanterstattes. PENSIONSBIDRAG VED DELTIDSANSÆTTELSE Såfremt der indgås aftale om deltid med lønreduktion, sker der ikke reduktion af det aftalte pensionsbidrag. Omkostningen herved afholdes af navigatøren medmindre andet aftales mellem rederiet og den ansatte. 8

11 REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSELSKAB A/S og SØFARTENS LEDERE HYREBILAG - Gruppe 3 skibe Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

12 Gruppe 3 skibe: Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

13 HYREBILAG - Gruppe 2 skibe Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

14 Gruppe 2 skibe: Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

15 HYREBILAG - Gruppe 1 skibe Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

16 Gruppe 1 skibe: Månedshyre for overstyrmænd gældende pr. 1. april marts Månedshyre for 1. styrmænd gældende pr. 1. april marts

17 PENSION Fra og med 1. april 2012 gælder følgende satser i kroner pr. måned: Rederiets andel Navigatørens Total andel Overstyrmand styrmand Fra og med 1. april 2013 gælder følgende satser i kroner pr. måned: Rederiets andel Navigatørens Total andel Overstyrmand styrmand \\srvfile\data\drf\drf\arb OVK\OK 2012\R2010\OK2012\Endelig udgave\søle - ESVAGT offshore skibe 2012.doc 15

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER

BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER BRANCHEOVERENSKOMST FOR VAGTASSISTENTER 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning 2010 2012 Brancheoverenskomst for vagtassistenter

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse.

INDLEDNING. Overenskomsten omfatter al vagt- og sikkerhedsarbejde, som det kendes ved overenskomstens underskrivelse. B R A N C H E O V E R E N S K O M S T. for Vagtselskaber mellem Dansk Funktionærforbund for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening 2007 2010.

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER

BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER BRANCHE- OVERENSKOMST FOR VAGTSELSKABER 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794652 VERENSKOMST 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Falck-reddere i København

Falck-reddere i København Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i København Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og Chaufførernes Fagforening i København OVERENSKOMST MELLEM CF OG DI OVERENSKOMST II

Læs mere

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde

Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Overenskomstregler ved entreprenørarbejde Regler om løn- og arbejdsvilkår for maskinstationer ved udførelse af entreprenørarbejde, arbejde inden for bygge- og anlægsoverenskomstens gyldighedsområde Marts

Læs mere

Falck-reddere i Provinsen

Falck-reddere i Provinsen Overenskomst 2014-2017 Falck-reddere i Provinsen Overenskomst mellem DI Overenskomst II (DSA) for Falck Danmark A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen OVERENSKOMST MELLEM 3F OG DI OVERENSKOMST

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark August 2012 2012-2014 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark

Juli 2014. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Juli 2014 2014 2017 Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for Fagligt Fælles Forbund vedr. postarbejdere i Post Danmark Side 2 Indholdsfortegnelse Forord... 7 1. Valg af tillidsrepræsentant... 8 2.

Læs mere

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration

SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. DI Overenskomst II (SBA) 3F Privat Service, Hotel og Restauration SERVICEOVERENSKOMST 2014-2017 mellem DI Overenskomst II (SBA) og 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Landssammenslutningen for Rengøring og Service under Serviceforbundet Løn- og tillægssatser

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever

32.11 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, kulturteknikerelever og audiologiassistentelever Side 1 Overenskomst for tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, procesteknologer, installatører, Bac.Scient.cons i konservering, formgivere, kulturteknikere, audiologiassistenter, audiometrister,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven.

Den søfarendes rettigheder og pligter er først og fremmest fastsat i sømandsloven. Den søfarendes ret og pligt December 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Søfartsbog... 3 Sundhedsbevis... 3 Pas... 3 Ansættelsesaftale... 4 Rederens oplysningspligt... 4 Tjenesten

Læs mere