Årsregnskab. 1. januar december Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskab. 1. januar 2014-31. december 2014. Den sociale fond for børn og unge. Forvaltningsdepot nr. 3021904597. CVR-nr."

Transkript

1 Årsregnskab 1. januar december 2014 Den sociale fond for børn og unge Forvaltningsdepot nr CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Revisionspåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 7 Aktiver 8 Passiver 9 Noter 10 Skatteberegning 14 2

3 Oplysninger om fonden Den sociale fond for børn og unge CVR-nr Bestyrelse Henrik Lyngbye Pedersen Dicte Susse Pedersen Peter Allan Albæk Mette Porskær Winther Administration Henrik Lyngbye Pedersen Sankt Annæ Gade København K Pengeinstitut Danske Forvaltning (Division af Danske Bank A/S) Strødamvej København Ø Regnskab Danske Forvaltning Regnskabskonsulent Henrik Guldberg Olsen Revision Danske Forvaltning Fonderevisor Nursan Kayiran 3

4 Bestyrelsespåtegning Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2014 for Den sociale fond for børn og unge. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter lov om fonde og visse foreninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser. Sted(By) Dato Henrik Lyngbye Pedersen Dicte Susse Pedersen Peter Allan Albæk Formand Mette Porskær Winther 4

5 Revisionspåtegning Til bestyrelsen i Den sociale fond for børn og unge Vi har revideret årsregnskabet for Den sociale fond for børn og unge for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og skatteberegning. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper, med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering - med henvisning til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde - herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for fondens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om bestyrelsens valg af regnskabspraksis er passende, om bestyrelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. København, den 16. april 2015 Danske Forvaltning Nursan Kayiran Fonderevisor 5

6 Anvendt regnskabspraksis Generelt Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen. Skat Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. Fonden hensætter ikke til udskudt skat. Porteføljeaktier og aktiebaserede investeringsforeninger beskattes efter realisationsprincippet. Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes efter lagerprincippet. Balance Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen. Øvrige aktiver optages til pålydende værdi. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer føres over den bundne egenkapital. 6

7 Resultatopgørelse 1. januar december 2014 (kr.) Ordinære indtægter Note 1 Rente af obligationer , ,13 Udbytte af danske aktier , ,00 Udbytte af udenlandske aktier , ,84 Note 2 Udbytte fra investeringsforeninger , ,00 Rente af bankindestående 2.041, ,27 Diverse indtægter, skattepligtige 0,00 800,00 Ordinære indtægter i alt , ,24 Administrationsomkostninger Administrationshonorar , ,00 Annoncer / hjemmeside 6.232,50 0,00 Regnskabshonorar , ,00 Revisionshonorar 7.200, ,00 Depotgebyrer med videre, udland , ,97 Forvaltningsgebyr 9.595, ,35 Øvrige gebyrer 1.510,00 5,00 Administrationsomkostninger i alt , ,32 Resultat før uddelinger/skat , ,92 Uddelinger Note 3 Almennyttige uddelinger , ,00 Almennyttige uddelinger (LL 7, nr. 22) 0, ,00 Anvendt tidligere års hensættelser , ,00 Hensat til senere uddeling , ,00 Uddelinger i alt , ,00 Resultat før skat 9.891, ,92 Note 4 Skat , ,34 Nettoresultat , ,58 Nettoresultatets fordeling: Overført til næste år , ,58 I alt , ,58 7

8 Balance 31. december 2014 (kr.) Aktiver Bundne aktiver Note 5 Danske obligationer , ,71 Note 6 Udenlandske obligationer , ,74 Note 7 Danske aktier , ,00 Note 8 Udenlandske aktier , ,61 Note 9 Danske investeringsforeninger , ,50 Bankindestående 1.722, ,13 Bundne aktiver i alt , ,69 Frie aktiver Bankindestående , ,66 Tilgodehavende udbytteskat - udland 5.205, ,76 Tilgodehavende renter - periodisering , ,55 Tilgodehavende skat , ,00 Frie aktiver i alt , ,97 AKTIVER I ALT , ,66 8

9 Balance 31. december 2014 (kr.) Passiver Bunden egenkapital Bunden egenkapital primo , ,41 Urealiserede kursreguleringer på bundne aktiver , ,90 Realiseret kursgevinst/-tab på bundne aktiver , ,38 Bunden egenkapital ultimo , ,69 Fri egenkapital Fri egenkapital primo , ,61 Årets resultat efter disponering , ,58 Fri egenkapital ultimo , ,03 Note 10 Skattemæssige hensættelser til senere uddeling , ,00 Fri egenkapital ultimo inkl. hensættelser , ,97 Egenkapital i alt , ,66 Gæld m.v. Skyldigt administrationshonorar , ,00 Skyldigt regnskabshonorar , ,00 Skyldigt revisionshonorar 7.200, ,00 Skyldige almennyttige uddelinger 0, ,00 Gæld m.v. i alt , ,00 PASSIVER I ALT , ,66 9

10 Noter Note 1 - Rente af obligationer Rente af danske obligationer , ,63 Rente af udenlandske obligationer , ,54 Handelsrente , ,02 Periodiseret rente af obligationer - ændring , ,98 I alt , ,13 Note 2 - Udbytte fra investeringsforeninger Obligationsbaserede afdelinger , ,00 I alt , ,00 Note 3 - Almennyttige uddelinger Bevilget og udbetalt i året Livsbanen ,00 Fit for Kids ,00 Herlev IF ,00 Player Social Responsibility ,00 LOKK ,00 De Firbenede Pædagoger ,00 Camilla Ravnbøl ,00 I alt ,00 Note 4 - Skat Godtgørelse/tillæg af skat -196,06-49,00 Skat af årets indkomst -196,06-49,00 Ikke refunderet udenlandsk udbytteskat , ,34 Regulering vedrørende tidligere år -1,00 1,00 I alt , ,34 10

11 Note 5 - Danske obligationer 1. januar december 2014 Nominel Kurs Kursværdi Nominel Kurs Kursværdi 4 Total 111CS ,13 104, ,18 0,00 105,58 0,00 5 RD 23S.SA ,86 109, , ,95 110, ,93 3,5 RD 27SSOA ,27 97, , ,39 103, ,48 3 RD 23S.S ,00 0,00 0, ,00 103, ,20 5 Nyk 03 D ,50 110, , ,68 110, ,57 4 Nyk 01E A ,49 103, ,46 0,00 104,48 0,00 I alt , , , ,18 Note 6 - Udenlandske obligationer 1. januar december 2014 Nominel Kurs Kursværdi Nominel Kurs Kursværdi 5,65 PGB 15/2-24 0,00 0,00 0, ,00 123, ,32 4,901Nyk FRN P/C ,00 101, ,17 0,00 100,22 0,00 4,1 DDB 16/ ,00 102, , ,00 101, ,13 8,875 ISS 5/ ,00 101, ,73 0,00 100,44 0,00 5,875 Stena 2/ ,00 106, , ,00 105, ,67 10,625 Kerlin ,00 106, , ,00 101, ,83 4,625 VWSDC 3/ ,00 101, ,99 0,00 100,92 0,00 6,25 FIIM 3/ ,00 113, , ,00 112, ,97 NBHSS FRN 2/ ,00 107, , ,00 107, ,27 5,125 VW P/C 0,00 0,00 0, ,00 115, ,11 I alt , , , ,30 11

12 Note 7 - Danske aktier 1. januar december 2014 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi Carlsberg B , , , ,00 A.P.M. - Mærsk B , , , ,00 Tryg 0 524,50 0, , ,00 Chr Hansen Hldg , , , ,00 Novozymes B , , , ,00 Novo Nordisk B 0 994,00 0, , ,00 I alt , ,00 Note 8 - Udenlandske aktier 1. januar december 2014 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi Adidas AG Reg. 0 92,64 0, , ,23 Allianz SE 0 130,35 0, , ,94 Akastor ASA , , ,60 0,00 Valutakurs (NOK) 88,54 82,32 Subsea 7 SA (NO) , , ,55 0,00 Valutakurs (NOK) 88,54 82,32 Atlas Copco AB A , , , ,66 Valutakurs (SEK) 83,56 78,56 Kinnevik Inv. B , , ,30 0,00 Valutakurs (SEK) 83,56 78,56 Halliburton Co , , , ,65 Valutakurs (USD) 541,27 612,14 Tiffany & Co , , ,86 0,00 Valutakurs (USD) 541,27 612,14 I alt , ,48 Note 9 - Danske investeringsforeninger 1. januar december 2014 Stk. Kurs Kursværdi Stk. Kurs Kursværdi DI Nye Mark.Obl , , , ,00 I alt , ,00 12

13 Note 10 - Hensættelser Hensættelse for 2012 Hensat primo ,00 Anvendt tidligere års hensættelser ,00 Hensættelse for ,00 Hensættelse for 2013 Hensat primo ,00 Anvendt tidligere års hensættelser ,00 Hensættelse for 2013 anvendes senest ,00 Hensættelse for 2014 Hensat i indkomståret ,00 Hensættelse for 2014 anvendes senest ,00 Hensættelser i alt ,00 13

14 Skatteberegning Rente af obligationer Udbytte af danske aktier Udbytte af udenlandske aktier Rente af bankkonti Udbytte fra investeringsforeninger Ordinære indtægter i alt Kursgevinst/-tab, kursgevinstloven (lager) Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager) Kursgevinster/-tab i alt Indtægter i alt Administrationshonorar Annoncer Regnskabshonorar Revisionshonorar Depotgebyrer med videre, udland Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer Udgifter i alt Nettoindkomst før bundfradrag Bundfradrag Skattepligtig nettoindkomst efter bundfradrag Almennyttige uddelinger Konsolideringsfradrag Anvendt tidligere års hensættelser Hensat til senere uddeling Bundfradrag Fradrag i alt Af fradraget kan anvendes Skattepligtig indkomst 0 Skat af årets resultat (24,5 %) 0 Udbytteskat Tillæg til staten (0,3 %) 74 Overskydende skat Godtgørelse (1,1 %) 270 Overskydende skat inkl. tillæg Underskud/kurstab til fremførsel - Underskud SEL 12 Kurstab KGL og ABL jf. FBL 3, stk. 2 Kurstab ABL 9, 19 og 43 Nettokurstabskonto Saldo primo året Anvendt i året Tilgang i året Saldo ultimo året

15 15

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7.

Indholdsfortegnelse. Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7. Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Foreningsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 7 Side 1 Ledelsespåtegning Formandskabet har dags dato behandlet og godkendt

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013

G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse. Årsregnskab for 2013 G/F Laanshøj Laanshøj 3500 Værløse CVR nr. 33894783 Årsregnskab for 2013 Administrator DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg Ejd. 109-307/TSH Ledelsespåtegning Administrator og bestyrelsen

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N

Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N Ejerforeningen Matr. nr. 2165, Udenbys Klædebo Kvarter Skt. Hans Gade 4-4 A 2200 København N København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V o Arsregnskab for 2014 Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14

Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56. Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv Forårsbakken 25 3390 Hundested CVR-nr. 33 44 04 56 Årsrapport for året 2013/14 Hundested Erhverv INDHOLDSFORTEGNELSE Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 1 Ledelsens påtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere