PLAST BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLAST BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER..."

Transkript

1 PLAST BYGGERIETS OG INDUSTRIENS FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER...

2 SPÆNDEGREB POSITIONERINGSBOLTE KONTAKT OS JO FØR JO BEDRE BYGGERI PLAST VVS VÆRNEMIDLER Salgs- og leveringsbetingelser 1. Gyldighed: Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er aftalt skriftligt. 2. Tilbud og ordrebekræftelser: Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. Afgiver sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet senest 4 uger fra tilbudets dato med mindre accept er modtaget inden da. Ordrer først bindende for sælger når dennes skriftlige accept foreligger (ordrebekræftelse). 3. Priser og ekspeditonsgebyr: Alle priser angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Køber indtil levering forpligtiget til at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. der vedrører den aftalte leverance. Ved samlet køb under vor minimumskøbsgrænse, pålægges ordren et ekspeditionsgebyr. Minimumskøbsgrænsen er netto Dkr. 750,- og ekspeditionsgebyret Dkr. 100,-. Begge beløb er eksklusiv moms. Satserne reguleres 1 gang årligt og oplyses på forespørgsel. Der pålægges ligeledes et gebyr på Dkr. 25,- pr. faktura der fremsendes pr. post. Faktura kan modtages som , vedhæftet en PDF-fil eller fremsendes elektronisk som OIOXML-fil via EAN-nr. Modtagelse af elektronisk faktura er gebyrfrit. 4. Betaling - morarente: Betaling skal være sælger i hænde den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. vis betaling sker efter forfalds tid er sælger berettiget til at beregne renter, der tilskrives månedsvis af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger. Sælger forbeholder sig ret til levering pr. efterkrav. Køber i intet tilfælde berettiget til at foretage nogen form for modregning i købesuen, medmindre det forinden skriftligt er aftalt med sælger. Såfremt køber ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, sælger berettiget til at tilbageholde fremtidige leverancer. 5. Ejendomsforbehold: Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesuen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, der har fået tiltransporteret denne ret. 6. Levering: Levering herunder også delleveringer - sker fra sælgers forretningsadresse (ab fabrik) uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. For specialfremstillede masseartikler forbeholder sælger sig ret til at levere plus/minus 10% af ordren. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn på grundlag af de oplysninger der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Med mindre andet udtrykkeligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende som rettidig levering. 7. Emballering: Emballage tages kun retur i henhold til særskilt aftale. Emballering, bortset fra paller o. lign. inkluderet i prisen, med mindre andet er aftalt særskilt. 8. Produktinformation: Tegninger, specifikationer, beskrivelser og lign. som er udleveret af sælger før eller efter aftalens indgåelse, forbliver sælgers ejendom, og må ikke videregives, kopieres eller lign. uden skriftlig aftale eller i øvrigt misbruges. 9. Mangler, reklamation og afhjælpning: Ved leveringen skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Vil køber påberåbe sig en mangel, skal denne senest 8 dage efter, at manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftlig meddelelse herom, herunder anføre hvori manglen består. ar køber opdaget eller burde denne have opdaget manglen, og reklameres der ikke som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller der vil blive foretaget omlevering. Mangelfulde dele der udskiftes, skal stilles disposition for sælger. ar køber ikke inden 6 måneder efter leveringen påberåbt sig mangler overfor sælger, kan køber ikke senere gøre mangler gældende. For dele der er udskiftet eller repareret påtager sælger sig de sae forpligtigelser, som gælder for det oprindeligt solgte i et tidsrum på 6 måneder, dog således at sælgers mangelsansvar ikke for nogen del af det solgte kan udstrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Forandringer eller indgreb i det solgte foretaget uden sælgers skriftlige samtykke fritager sælger for enhver forpligtigelse. 10. Ansvarsbegrænsning force majeure: Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse (force majeure): Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller uforudsete militær-indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra under-leverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør. Begge parter berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 11. Returnering: Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale og kun såfremt der medsendes oplysninger om sagsbehandler, fakturanuer/nuer på følgeseddel og reklamationsnuer. Tilsmudsede varer samt varer i brudt emballage tages ikke retur. Returneringen af varer finder sted for købers regning. Der pålægges køber returneringsgebyr på 20 % af fakturabeløbet inklusiv moms. I de tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning mangler, skal det solgte fremsendes til sælger i original emballage med angivelse af reklamationsnuer og for købers regning og risiko. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v., sælger berettiget til at kræve disse udgifter refunderet af køber og modregne disse i købers eventuelle krav mod sælger. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning køber forpligtiget til for egen regning og risiko at afhente de reparerede eller ombyttede genstande hos sælger. Såfremt returneringen af det solgte beror på forhold, der kan tilskrives sælgers forsøelse eller oprindelige mangler ved det købte og for hvilke sælger kan tilpligtes at hæfte, refunderes købers udlæg til sædvanlige og rimelige forsendelsesomkostninger efter forudgående aftale. 12. Produktansvar: Forvolder en leverance fra sælger skade, sælger ansvarlig for personskade på betingelse af, at det dokumenteres, at skaden skyldes handlinger eller undladelser, begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget andet indirekte tab. I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber pligtig at lade sig sagsøge ved sae domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer. 13. Lovvalg og værneting: Enhver uoverenssteelse i henhold til nærværende aftale afgøres i henhold til dansk ret med retten i Odense som rette værneting. Revideret DUPSKO GLIDERE AFSNIT 1 STILLESKRUER INDSATSE AFSNIT 2 VIBRATIONSDÆMPERE MASKINSKO AFSNIT 3 GREB AFSNIT 4 POSITIONERINGSBOLTE AFSNIT 5 PROPPER ÆTTER AFSNIT 6 SKIVER FORINGER AFSNIT 7 JUL AFSNIT 8 EMBALLAGEARTIKLER AFSNIT 9 SPECIALPRODUCEREDE EMNER AFSNIT 10 DATABLADE AFSNIT 11 AR DU FÅET EN GOD IDÉ? ELLER ER DET PRODUKT, DU KØBER, BLEVET FOR DYRT? SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER AFSNIT 12

3 INDOLDSFORTEGNELSE Varetype Side 4-Fingergreb type G Fingergreb type G Fingergreb type G Fingergreb type G Fingergreb type Afdækningsknapper type BM Afdækningspropper type K 94 Afstandsstykker 120 Apparathjul Ballegreb type Beskyttelsesdup type W 109 Beskyttelseshætte type Beskyttelseshætte type GP Bøjlegreb type Bøjlegreb type A D Cykelhåndtag 78 Cylindriske vibrationsdæmpere Datablade DIN- underlagsskiver type Drejeligt ballegreb type Drejeligt cylindergreb type Dupsko for fl adovale profi ler type FO 13 Dupsko for kvadratiske og rektangulære profi ler type U 19 Dupsko for kvadratiske profi ler type DPE Dupsko for rektangulære profi ler type DPFR Dupsko med isvejset fi lt type GFL 12 Dupsko med konisk hoved type GLK 12 Dupsko type DPC 10 Dupsko type DPD 8-9 Dupsko type DPU 5 Dupsko type GLR 11 Dupsko type PVC 6 Dækknapper diverse typer 93 Emballageartikler 138 Fingergreb type G650 - G Fingergreb type P - PT 62 Fingerskruer type Fingerskruer type P 54 Fjedrende trykstifter Flangebeskytter type EP Flangebeskytter type SAE 113 Flangeløse propper type GP - SR SR Flangepropper type EP EP Side Varetype Side Fløjmøtrikker og skruer type L L Fløjmøtrikker og skruer type L L Fløjmøtrikker type Fløjskruer type Foringer m/ krave type RIMK Foringer u/ krave type RIUK Gennemføringer type SR 1700 og SR Gennemføringer type SR Gennemføringer type SR 1750 og SR Gevindhætter type GMI 115 Gevindhætter type GMIK - GRI 116 Gevindhætter type GRIK - GUIL 117 Gevindhætter type GUI 118 Gevindpropper m/ krave type GRF - GRK 100 Gevindpropper m/ pakning type R 101 Gevindpropper type GEM 98 Gevindpropper type GEU 104 Gevindpropper type GM 96 Gevindpropper type GM - GMK 97 Gevindpropper type GR 99 Gevindpropper type GU 102 Gevindpropper type GUK 103 Glidere for runde rør type QS 20 Glidesøm type QSF 21 Grebstænger type Guibuffer type BUF 7 Guidupsko type GDUP 7 åndgreb type B - T 55 åndhjul type W åndmøtrik type 55 Indsatse for fi rkantede profi ler type CG 27 Indsatse for fi rkantede profi ler type J 26 Indsatse for fi rkantede profi ler type ZN 27 Indsatse for fl adovale profi ler type JMO 25 Indsatse m/ gevind type JRL 23 Indsatse m/ gevind type JRL 24 Indsatse m/ gevind type RL 22 kabelgennemføringer type KGF - KGM - KDK - KDO 132 Kipbart ballegreb type VBG Koniske plastpropper type 0 86 Koniske plastpropper type C Konusgreb type KO Krydsgreb type PA - KB 56 PLAST INDOLDSFORTEGNELSE

4 INDOLDSFORTEGNELSE Varetype Side Krykstokdupper type KRYK 7 Kuglegreb type KG Lagerkasser type LK - EN 139 Lift - & ballegreb type 2150 og Møbelhjul 137 Møtrikbeskyttere type MB - MB Plastsko type A 46 Positioneringsbolte type W800 - W Positioneringsbolte type W802 - W Positioneringsbolte type W810 - W PVC-hætter type MR og MF 110 Rustfri maskinsko type M 46 Smørenippelhætter 114 Specialproducerede emner 140 Spændegreb type Spændegreb type Spændegreb type Spændegreb type Spændegreb type Spændegreb type Stilleskruer for fl adovale profi ler type JLO 25 Stilleskruer m/kunststofgevind type JL 28 Stilleskruer med indstøbt fi lt type KF 32 Stilleskruer type DR 22 Stilleskruer type FI/ GP/ KR /KRS Stilleskruer type VD Stilleskruer type K 31 Stilleskruer type T 34 Stilleskruer type TS 33 Stjernegreb DIN 6336 type EB - ET 61 Svinggreb type Svinggreb type Svinghåndhjul type Svinghåndhjul type W297 - W T-greb type Toepropper type GLZ 11 Transporthjul Vinkelglidere type M og MF 19 Side PLAST INDOLDSFORTEGNELSE

5 DUPSKO TYPE DPU FOR TRÅD OG RUNDE RØR. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver! Indvendig ØA øjde B DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU DPU Andre og større dimensioner - se dupsko type PVC. Side 5 Afsnit B ØA PLAST DUPSKO GLIDERE

6 DUPSKO TYPE PVC FOR RUNDE RØR. Materiale: PVC, sort. Spørg venligst efter andre farver! Indvendig mål ØA øjde B PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC PVC Side 6 Afsnit B ØA PLAST DUPSKO GLIDERE

7 GUMMIDUPSKO TYPE GDUP FOR RUNDE RØR. Materiale: Gui, grå Indvendig mål ØA øjde B GDUP GDUP GDUP GDUP Side 7 Afsnit ØA PLAST DUPSKO GLIDERE B GUMMIBUFFER TYPE BUF ANVENDES BL.A. SOM APPARATFØDDER, AFSTANDSBUFFER M.M. Materiale: Termoplastisk gui, grå ØA Ød ØB h ØD BUF Andre modeller kan leveres v/min. 500 stk. Venligst spørg. KRYKSTOKDUPPER TYPE KRYK ØD ød ØA øb h FOR RUNDE RØR. Materiale: Termoplastisk gui m/indlagt skive, grå Udvendig mål på rør Total højde KRYK Andre størrelser og modeller kan leveres. Venligst spørg!

8 DUPSKO TYPE DPD MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. FLADT OVED. For Indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør DIN 2440 Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD / DPD DPD DPD DPD Side 8 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE Fortsættes

9 DUPSKO TYPE DPD MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. FLADT OVED. For Indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør DIN 2440 Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD / DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD DPD Model DPC med buet hoved, se side 10. Side 9 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE

10 DUPSKO TYPE DPC MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. BUET OVED. For indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC DPC Model DPD med fl adt hoved se side 8 og 9 Side 10 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE

11 DUPSKO TYPE GLR MED LAMELLER, FOR RUNDE RØR. ALVKUGLEFORMET OVED. For indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde GLR Side 11 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE GLR GLR GLR GLR GLR GLR GLR GLR GLR GLR GLR TOMMEPROPPER TYPE GLZ DUPSKO FOR INDVENDIG MONTERING I TOMMERØR. Fra R½-R2 Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde GLZ R 1/ GLZ R 3/ GLZ R GLZ R 1 1/ GLZ R 1 1/ GLZ R Kan også leveres med buet hoved - venligst spørg!

12 DUPSKO MED KONISK OVED TYPE GLK MED LAMELLER OG ØJT KONISK OVED. For Indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde GLK GLK GLK GLK GLK GLK Side 12 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE DUPSKO MED ISVEJSET FILT TYPE GFL MED LAMELLER OG CA. 3 MM FILTGLIDEFLADE. For Indvendig montering. Materiale: Polyethylen, sort. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde GFL GFL GFL GFL GFL GFL GFL GFL GFL GFL

13 DUPSKO FOR FLADOVALE PROFILER TYPE FO FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x FO x Side 13 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE

14 DUPSKO FOR KVADRATISKE PROFILER TYPE DPE FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE R 30x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x Side 14 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE Fortsættes

15 DUPSKO FOR KVADRATISKE PROFILER TYPE DPE FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x DPE x Andre dimensioner kan leveres - venligst spørg! Side 15 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE

16 DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER TYPE DPFR FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x Side 16 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE Fortsættes

17 DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER TYPE DPFR FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x Side 17 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE Fortsættes

18 DUPSKO FOR REKTANGULÆRE PROFILER TYPE DPFR FOR INDVENDIG MONTERING, MED LAMELLER OG FLADT OVED. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse ovedhøjde Lamelhøjde DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x DPFR x Andre dimensioner kan leveres - venligst spørg! Side 18 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE

19 DUPSKO FOR KVADR. OG REKT. PROFILER TYPE U FOR UDVENDIG MONTERING. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Indvendig øjde Totalhøjde U x U x U x U x U x U x Side 19 Afsnit Model U PLAST DUPSKO GLIDERE U x U x U x U x VINKELGLIDERE TYPE M OG MF FOR INDVENDIG MONTERING I FIRKANTEDE PROFILER. Materiale: Polyethylen, sort. Spørg venligst efter andre farver. Udvendigt mål på rør Godstykkelse Glidehøjde Længde glider M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x M x Model U Model M MF x MF x MF x MF x MF x Model MF

20 GLIDERE FOR RUNDE RØR FOR UDVENDIG MONTERING PÅ RUNDE RØR. Materiale: Polyethylen, sort. TYPE W Udvendig Ø på rør Længde Bredde Tap Ø W W Side 20 Afsnit PLAST DUPSKO GLIDERE W W W W W TYPE X Udvendig Ø på rør Længde Bredde ulmontering Ø X x Ø X x Ø X x Ø X x Ø X x Ø TYPE XG Udvendig Ø på rør Længde Bredde ulmontering Ø XG XG XG XG TYPEl Z for Indvendig montering i runde rør Udvendig Ø på rør Godstykkelse Længde ulmontering Ø Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Sikringskatalog Sikringskatalog

Sikringskatalog Sikringskatalog Sikringskatalog Sikringskatalog 1 Information Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge til uge. Ring eller mail efter

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd!

SERVICE Vores hovedfokus er, at vi vil levere den bedste service! Vi mener at service er nr. 1 i en handel, ellers er produktet intet værd! 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge til uge. Ring eller mail efter en opdateret pris! PRODUKT OPTIMERING Vi ser

Læs mere

Hvordan sikres fremtiden?

Hvordan sikres fremtiden? Hvordan sikres fremtiden? med produkter fra 1 PRIS GARANTI! INGEN MELLEMLED 1 Information PRISLISTEN ER UDGÅET Vi har valgt ikke at lave en statisk prisliste i dette katalog, da markedet ændres fra uge

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Trend - flytbare skabe

Trend - flytbare skabe Trend - flytbare skabe AUGUST 2013 Priser inkl. moms en skydedørsløsning der åbner for dine drømme og samtidig skaber orden og harmoni 2 Trend Trend skabe fra Mogensen er synonym med fritstående og flytbare

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms

MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013. Prisliste Compact. Priser inkl. moms MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 1 Prisliste Compact AUGUST 2013 Priser inkl. moms 2 MOGENSEN COMPACT PRISLISTE AUGUST 2013 Indholdsfortegnelse Compact skydedøre 3 Compact korpus, 16 mm 3 Specialtillæg

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram

JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram JKF-filtre og udskillere JKF produktprogram Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser 1. yldighed Disse salgs-, leverings- og betalingsbetingelser (herefter Betingelserne ) gælder for alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER 2013 PRISLISTE 2013/2014 YALE. Yale forhandles i Danmark af Ruko A/S

GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER 2013 PRISLISTE 2013/2014 YALE. Yale forhandles i Danmark af Ruko A/S GÆLDENDE FRA 1. NOVEMBER 2013 PRISLISTE 2013/2014 YALE Yale forhandles i Danmark af Ruko A/S Leveringsbetingelser, Register Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og der tages forbehold for trykfejl.

Læs mere

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL

LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL LUFT VAND OLIE KØLEMIDDEL FEDT DIESEL PETROLEUM OXYGEN-ACETYLEN EL SLANGE- & KABELOPRULLERE 2014/2015 HYDRAULIK HANDELSFIRMA VORES KOMPETENCER TRYKLUFTSKOBLINGER KABELOPRULLERE Velkommen hos Flowconcept

Læs mere

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf.

Vejl. prisliste. 1. juni 2013. Teknisk isolering Conlit brandsikring ÅRHUS N. ÅRHUS Johann N Gutenbergs Vej 11-13. 8200 Århus Tlf. Vejl. prisliste 1. juni 2013 Teknisk isolering Conlit brandsikring Tempovej 18-22 2750 Tlf. Ballerup 70 26 06 36 Fax Fax 70 70 26 26 34 05 34 05 Gejlhavegaard 7-9 6000 Tlf. Kolding 70 22 99 33 Fax Fax

Læs mere

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

JDE Professional forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Maskinbetingelserne ) gælder for alle leverancer under salgs-, leje-,

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer.

Merrild forestår herefter monteringen af Materiellet til de lovlige el- og vand- installationer. Merrild Professional Nyvang 16 DK-5500 Middelfart 1.2 1.2 Salgs- og leveringsbetingelser for maskiner (salg, leje, lån) Version 2014.1 Tel.: +45 7931 3838 Fax: +45 7931 3839 1. Anvendelse Nærværende betingelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Farvekoder, tablets og stof. Four Sure 66 / Inno tab 12

Farvekoder, tablets og stof. Four Sure 66 / Inno tab 12 OUR URE Four Sure 44 / Inno note 2 Four Real 74/RinR 16 Four Sure 44 med armlæn / Inno note 4 Four Real 90/RinR 18 Four Sure 88 / Inno note 6 Four Real 105/RinR 20 Four Sure 88 med armlæn / Inno note 8

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Salgs- og leveringsbetingelser for Grøn Sol ApS Grøn Sol ApS indestår ikke for bæreevnen eller statikken på dit tag. Er du i tvivl om dit tag kan bære solcellesystemet, tilråder Grøn Sol ApS til enhver

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere