1. Illustration af apparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Illustration af apparat"

Transkript

1 A (11/04)

2 Deutsch Seite 4 English Page 17 Français Page 30 Italiano Pagina 43 Nederlands Pagina 56 Español Página 69 Português Página 82 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 95 Dansk Norsk Side 108 Side 121 Svenska Suomi Türkçe Sida 134 Sivu 147 Sayfa 160 Ðóññêèé Còpaíèöa 173 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise für Hochdruckreiniger. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions for High Pressure Cleaners. Veuillez lire attentivement la présente notice d instructions avant la mise en service et respecter en particulier les «Consignes de sécurité pour nettoyeurs haute pression». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in esercizio facendo particolarmente «Istruzioni per la sicurezza per l idropulitrice ad alta pressione». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften voor hogedrukreinigers in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad para limpiadoras de alta presión». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança para o limpador de alta pressão». Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò ãéá ìç áíþìáôá êáèáñéóìïý õøçëþò ðßåóçò. De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter for højtryksrenser overholdes. Før ibruktaking må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler for høytrykksvaskere. Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar för högtryckstvättar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota Korkeapainepesurien turvallisuusohjeitiin. Cihazžnžzž iåletmeye baålamadan önce bu kullanma kžlavuzunu özenle okuyunuz ve özellikle Yüksek Basžnçlž Temizleyiciler Žçin Güvenlik Talimatlarž bölümündeki bilgileri dikkat ediniz. Ïepeä ââoäoì aïïapaòa â ýêcïëóaòaöèþ ïpo òèòe, ïoæaëóécòa, äaííóþ èícòpóêöèþ è còpoão âûïoëíÿéòe ïpèâeäeííûe â íeé óêaçaíèÿ, ocoáeíío Óêaçaíèÿ ïo òexíèêe áeçoïacíocòè äëÿ aïïapaòa, ècïoëüçóeìoão äëÿ ècòêè âoäoé ïoä âûcoêèì äaâëeíèeì.

3

4 1. Illustration af apparat 1 Kortfattet brugsanvisning 2 Beskyttelsesklap til fralægningsrum 3 Instrumenttavle 4 Vandtilslutning 5 Styrerulle med håndbremse 6 Højtrykstilslutning dobbelt 7 Højtryksdyse 8 Kappelås 9 Apparatkappe 10 Strålerør 11 Tryk- og mængderegulering (servopress) 12 Håndsprøjtepistol med højtryksslange 12a Håndsprøjtepistolens sikring 13 Grebbøjle 14 Elektrisk tilslutningsledning med polvendestik 15 Skinner til gaffeltruck 16 Påfyldningsåbning til brændstof 17 Fralægningsrum for tilbehør 18 Vindue med vedligeholdelses-/fejlvisning 19 Påfyldningsåbning for flydende blødgøringsmiddel 20 Påfyldningsåbning for rengøringsmiddel (2x) 21 Advarselslampe vedligeholdelse 22 Advarselslampe fejl 23 Afbryder 24 Temperaturregulator 25 Kontrollampe brændstof 26 Kontrollampe flydende blødgøringsmiddel 27 Kontrollampe rengøringsmiddelbeholder 28 Advarselslampe forkert drejeretning, tilslutningspoler vendes 29 Manometer 30 Rengøringsmiddel-doseringsventil 31 IND/UD-kontakt, autom. rengøringsmiddelstyring (AUTO-CHEM) 32 Kontrollampe rengøringsmiddeltilførsel ved AUTO-CHEM 108

5 2. Flowskema 1 Vandtilslutning 2 Vandkøling motor 1 3 Vandkøling motor 2 4 Vandfilter 5 Svømmerkasse 1 6 Beholder flydende blødgøringsmiddel (DGT) 7 Magnetventil DGT 8 Svømmerkasse 2 9 Højtrykspumpe 1 10 Højtrykspumpe 2 11 Overstrømningsventil 12 Trykkontakt 10 bar 13 Rekylventil 14 Trykkontakt 30 bar 15 Trykkontakt 100 bar 16 Svingningsdæmper 17 Manometer 18 Sikkerhedsventil 19 Vandmangelsikring 20 Svingningsdæmper 21 Gennemløbsopvarmer 22 Brænderventilator 23 Brændstofpumpe 24 Brændstofmangelventil 25 Flammeovervågning 26 Brændstoftank 27 Temperaturregulator 28 Låsekappe højtryksudgang 2 29 Håndsprøjtepistol 30 Højtryksdyse 31 Rengøringsmiddel-dobbelt-doseringsventil 32 RM-magnetventil 1 33 RM-magnetventil 2 34 RM-niveauføler 1 med filter 35 RM-niveauføler 2 med filter 36 RM-beholder 1 37 RM-beholder 2 109

6 3. Tekniske data El-tilslutning Spænding 400 V 230 V Spænding 3~50 Hz 3~50 Hz Tilslutningseffekt 12 kw 12 kw Netsikring (træg) 25 A 50 A Vandtilslutning Tilførselstemperatur (maks.) 30 C Tilførselsmængde (min.) 2000 l/h (33,3 l/min) Sugehøjde fra åben beholder ved vandtemperatur 20 C 0,5 m Kapacitet Driftstryk 3-18 MPa ( bar) Transportmængde l/h (14,2-30 l/min) Arbejdstemperatur (maks.) 140/80 C Rengøringsmiddelopsugning 0 50 l/h (0-0,8 l/min) Brænderkraft 140 kw Rekylkraft ved håndsprøjtepistol ved arbejdstryk (maks.) 92 N Støjemission Lydtryksniveau (EN ) Garanteret lydtryksniveau (2000/14/EC) Apparatvibrationer Samlet vibrationsværdi (ISO 5349) Håndsprøjtepistol Strålerør 75 db(a) 90 db(a) m/s² m/s² Mål Længde 1500 mm Bredde 834 mm Højde 1015 mm Vægt uden tilbehør 280 kg Brændstoftank 25 l Brændstof Fyringsolie eller diesel Beholder til rengøringsmiddel 2x 25 l Oliemængdepumpe 2x 0,75 l Oliesortepumpe (best.-nr ) Hypoid SAE

7 4. Ibrugtagning 4.1 Miljøbeskyttelse De bedes bortskaffe emballagen miljøvenligt. Emballagematerialerne kan genbruges. Kom aldrig emballager i husholdningsaffaldet, men aflever dem til en genbrugsindsamling. De bedes bortskaffe gamle apparater miljøvenligt. Gamle apparater indeholder værdifulde, genbrugelige materialer, som skal afleveres til en genbrugsindsamling. Batterier, olie og lignende stoffer må ikke trnge ned i miljøet. Bortskaf derfor gamle apparater over egnede indsamlingssystemer. Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke forurene miljøet. Beskyt jorden og bortskaf brugt olie miljøvenligt. 4.2 Udpakning af apparat Hvis du opdager en transportskade, når du pakker apparatet ud, bedes du straks henvende dig til din forhandler. 4.3 Montage af tilbehør De to gribebøjler monteres på apparatet. Strålerøret forbindes med pistolen med trykog mængderegulering. Højtryksslangen monteres. Højtryksdysen monteres på strålerøret. Stram alle mufferne godt til. 4.5 Påfyldning af brændstof Apparatet leveres med tom brændstoftank. Brændstoftanken fyldes med diesel eller let fyringsolie før den første idrifttagning. Ved tom brændstoftank løber brændstofpumpen tør, hvorved pumpen ødelægges. Uegnede brændstoffer som f.eks. benzin må ikke anvendes (eksplosionsfare). 4.6 Påfyldning af flydende blødgøringsmiddel Det flydende blødgøringsmiddel forhindrer, at varmeslangen tilkalkes ved drift med kalkholdigt postevand. Midlet tilføres vandet i vandkassen dråbevist. Fra fabrikkens side er doseringen indstillet på en middelværdi. Denne indstilling kan dog indstilles af kundetjenesten i overensstemmelse med de lokale vandforhold. Fyld det flydende blødgøringsmiddel RM 110 (indeholdt i leveringen) igennem påfyldningsåbningen i den hvide beholder. Ved drift med blødt vand f.eks. regnvand kan du også arbejde uden flydende blødgøringsmiddel. I dette tilfælde bør du fjerne det lille (!) dæksel fra den hvide beholder og montere den medleverede fjeder forneden på dækselstøtten. Derefter sættes dækslet på plads igen. Derved forhindrer du, at kontrollampen blinker konstant på instrumenttavlen. Ved drift med almindeligt postevand skal denne fjeder fjernes igen. 4.4 Kontrol af olieniveau i højtrykspumpen Før den første idrifttagning åbnes apparatets dæksel og spidsen af oliebeholderens dæksel skæres af (ventilation af oliebeholder). Kontrollér olieniveauet i oliebeholder. Tag aldrig apparatet i drift, hvis olieniveauet er faldet ned under MIN. Olie efterfyldes efter behov (se Tekniske data i kap. 3). 111

8 4. Ibrugtagning 4.7 Vandtilslutning Tilslutningstallene, se Tekniske data i kap. 3. Montér tilførselsslange på apparat og vandledning. Tilførselsslangen er ikke indeholdt i leveringen. Hvis vand opsuges fra en åben beholder, bør du fjerne vandtilslutningen fra pumpehovedet. skrue den øverste tilførselsslange til vandkassen af og tilslutte den på pumpehovedet. bruge en vandtilførselsslange med en mindste diameter på 3/4" med sugefilter. Indtil pumpen har opsuget vand, bør du: dreje tryk og mængderegulering på MAX. lukke for doseringsventil til rengøringsmiddel. 4.8 Strømtilslutning Tilslutningsværdier, se Tekniske data i kap. 3. Spændingen på typeskiltet skal stemme overens med strømkildens spænding. Først indstilles kontakten på STOP. Derefter stikkes el-stikket ind i stikdåsen. Hvis motorens drejeretnig er forkert, frakobler elektronikken motoren igen efter nogle få sekunder. Advarselslampen for forkert drejeretning lyser. Træk el-stikket ud. Stikket er udstyret med en polvendeanordning. Placér skruetrækkeren på det angivne sted, tryk den ind og drej de to poler 180. Stik el-stikket i igen. Hvis du benytter en forlængerledning, bør denne altid være viklet helt af ledningstromlen og have en tilstrækkelig diameter Tilslutningsspænding 10 m 30 m 230 V 6 mm² 10 mm² 400 V 4 mm² 6 mm² 4.9 Anvendelse Apparatet kan bruges til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj o.lign. Rengør f.eks. facader, terrasser og haveapparater alene ved hjælp af højtryksstråleren uden brug af rengøringsmiddel. Til meget fastsiddende snavs anbefales det at bruge snavsfræseren, som fås som ekstra tilbehør. Hvis apparatet anvendes på tankstationer eller på andre tilsvarende farefyldte steder, skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes. Mineralolieholdigt spildevand må ikke trænge ned i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og undervognsvask må derfor kun gennemføres på egnede steder med olieudskiller. 112

9 5. Betjening 5.1 Udluftning af apparat Åben vandtilførslen. Lad apparatet arbejde uden højtryksslange, indtil vandet løber ud uden bobler. Derefter tilsluttes højtryksslangen. Når højtryksslangen er monteret med strålerør og højtryksdyse, kan du også udlufte på følgende måde: Tænd og sluk apparatet adskillige gange ved åben håndsprøjtepistol med ca. 10 sekunders afstand, indtil vandet træder ud af højtryksdysen uden bobler. 5.3 Justering af arbejdstryk og transportmængde Med servopresventil på håndsprøjtepistol Arbejdstrykket og transportmængden indstilles ved at dreje (trinløst) på tryk- og mængdreguleringen (+/-). De to pumpesæt påvirkes behovsafhængigt via trykkontakter. 5.4 Drift med koldt vand Skyd kontakten hen på symbolet. 5.2 Højtryksdyse Sprøjtevinklen er afgørende for, hvordan højtryksstråleren fungerer. Normalt arbejdes der med en 25 -fladstråledyse (indeholdt i leveringen). Andre dyser fås som tilbehør: 0 -fuldstråle-dyse til fastgroet snavs. 40 -fladstråle-dyse til modtagelige overflader. Snavsfræser til tyklaget snavs. Vinkelvarierende dyse med justérbar sprøjtevinkel. Ret først højtryksstrålen fra en fjernere afstand mod den genstand, som skal rengøres for at undgå skader som følge af for stort tryk. 5.5 Drift med varmt vand Stil temperaturreguleringen på den ønskede temperatur. Vi anbefaler følgende rengørings-temperaturer: C til let snavs maks. 60 C æggehvideholdigt snavs f.eks. inden for levnedsmiddelindustrien C rengøring af biler og maskiner. Skyd kontakten hen på symbolet. Hvis du desuden ændrer arbejdstryk og transportmængde, ændres vandtemperaturen også. 113

10 5. Betjening 5.6 Drift med damp Ved arbejdstemperaturer over 98 C må arbejdstrykket ikke komme over 32 bar. Derfor skal den seriemæssige højtryksdyse erstattes af en dampdyse (fås som tilbehør). Stil temperaturreguleringen på den ønskede temperatur C fjernelse af konserveringsmiddel, stærkt fedtholdigt snavs indtil 140 C optøning af tilsætningsstoffer, delvis facaderengøring Indstil tryk- og mængdereguleringen på pumpehovedet på den mindste værdi. Når damparbejdet er færdigt, bør knappen stilles på symbolet og apparatet afkøles ved at lade det løbe i ca. to minutter med åben pistol. 5.8 Drift med rengøringsmiddel Fyld rengøringsmiddelbeholderne. Maskinen er udstyret med en automatisk rengøringsmiddel-styring. Den automatiske styring kan til- og frakobles med en vippekontakt på instrumenttavlen Rengøringsmiddel-styring manuel Vippekontakten for den automatiske rengøringsmiddel-styring (AUTO-CHEM) skal befinde sig i 0-stilling. Stil rengøringsmiddeldoseringsventilen på den ønskede koncentration og på det ønskede rengøringsmiddel Chem I eller Chem II. Når håndsprøjtepistolen åbnes, tilkobles højtrykspumperne og rengøringsmiddel tilsættes. 5.7 Drift med 2 håndsprøjtepistoler Maskinen er forsynet med 2 højtryksudgange, som gør det muligt at tilslutte 2 håndsprøjtepistoler. Tilslutningsproppen for den anden højtrykstilslutning skrues af og en yderligere pistol med højtryksslange tilsluttes (tilbehør). Højtryksdysen for drift med en pistol tages af og erstattes af 2 dyser (Dysestørrelse 25052). De to pumpesæt påvirkes behovsafhængigt Rengøringsmiddel-styring automatisk (AUTO-CHEM) 1. Stil vippekontakten for den automatiske rengøringsmiddel-styring (AUTO-CHEM) på I. 2. Stil rengøringsmiddeldoseringsventilen på den ønskede koncentration og på det ønskede rengøringsmiddel Chem I eller Chem II. 3. Åben håndsprøjtepistolen. Højtrykspumperne går i gang. Rengøringsmiddel kan tilkobles efter behov på følgende måde: 4. Luk håndsprøjtepistolen. 5. Åben håndsprøjtepistolen umiddelbart efter, at den er blevet lukket, inden for maks. 3 sekunder. En gul kontrollampe lyser i området omkring vippekontakten - rengøringsmiddel er tilkoblet. Hvis håndsprøjtepistolen dog er lukket i mere end 3 sekunder, før den åbnes igen, tilkobles rengøringsmidlet ikke. 114

11 5. Betjening 6. Når håndsprøjtepistolen lukkes igen, frakobles rengøringsmiddel-tilførslen automatisk. Den gule kontrollampe slukker. Når der er brug for tilførsel af rengøringsmiddel igen, er fremgangsmåden som beskrevet under punkterne 3, 4, 5 og 6. Af miljøvenlige årsager anbefales det at bruge så lidt rengøringsmiddel som muligt. Overhold den anbefalede doseringsmængde på rengøringsmidlets mærkat. Vi tilbyder et individuelt rengørings- og plejemiddelprogram, hvilket garanterer fejlfrit arbejde. Spørg en fagmand til råds eller bestil vores katalog eller informationsark over rengøringsmidler. Der må kun anvendes rengørinsmidler, som er godkendt af producenten af apparatet. Uegnede rengøringsmidler kan ødelægge apparatet og den genstand, som skal rengøres. Vi anbefaler følgende rengøringsmetode: 1. skridt: Løsne snavset. Sprøjt rengøringsmidlet sparsomt på og lad det trække i 1 5 minutter. 2. skridt: Fjern snavset. Det løsnede snavs sprøjtes af med højtryksstråleren. Efter drift med rengøringsmiddel bør du indstille rengøringsmiddel-doseringsventilen på 0 og skylle apparatet igennem i ca. 1 minut med rent vand (med åben pistol). 5.9 Afbrydelse af drift Hvis du slipper armen på håndsprøjtepistolen, stopper apparatet. Når der trækkes i armen igen, starter apparatet på ny. Hvis driften afbrydes i mere end 30 minutter, tændes apparatet ikke, når der trækkes i armen (sikkerhedsudkobling). Der fremkommer ingen service-/fejlindikator i display. Tænd og sluk apparatet. Derved gøres apparatet driftsklart igen Apparatet slukkes Bemærk! Fare for skoldning på grund af det varme vand. Efter brug med meget varmt vand eller damp skal apparatet benyttes i mindst to minutter med koldt vand og åben pistol til afkøling. Sluk for apparatet og træk el-stikket ud af stikdåsen. Luk for vandtilførslen. Træk i pistolens arm, indtil apparatet er trykløst. Sikre pistolens arm mod utilsigtet åbning ved hjælp af sikringsstandsningen. 115

12 6. Vedligeholdelse og service El-stikket til apparatet skal altid trækkes ud af stikkontakten, før ethvert vedligeholdelses- og servicearbejde påbegyndes. Du har mulighed for at aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion eller at indgå en serviceaftale med din forhandler. Spørg din forhandler til råds. 6.1 Advarselslampe vedligeholdelse lyser Kræver antallet af driftstimer gennemførelse af bestemt servicearbejde, lyser denne advarselslampe. Underret det autoriserede servicepersonale, som skal gennemføre vedligeholdelsesarbejdet. Nodvendigt servicearbejde Optisk kontrol Tæthedskontrol af højtrykstilslutninger Rengøring af brændstoftank og filter Tæthedskontrol af pumpe Udskiftning af olie i pumpe Rengøring af si i vandtilslutning på begge svømmerkasser Rengøring af si foran vandmangelsikring Afsodning af varmeslange* Afkalkning af varmeslange* Rengøring/fornyelse af tændelektroder* Rengøring/fornyelse af brænderdyse* Indstilling af brænder* Tæthedskontrol af pumpens overstrømningsventil* Kontrol af højtryksslange* Rengøring af håndsprøjtepistol Kontrol af trykbeholder* * Dette servicearbejde bør kun udføres af kundetjenesten. 116

13 6. Vedligeholdelse og service 6.2 Optisk kontrol Kontrol af tilslutningsledning Tilslutningsledningen må ikke beskadiges (fare for el-uheld). En beskadiget tilslutningsledning skal med det samme udskiftes af en autoriseret servicetjeneste/elektriker. Kontrol af højtryksslange Højtryksslangen må ikke beskadiges (eksplosionsfare). En beskadiget højtryksslange skal udskiftes med det samme. 6.3 Rengøring af brændstoftank Tag tanken ud af apparatet (gribebøjle, kappe og dæksel fra kontaktkasse skal skrues af forinden). Bortskaf det resterende brændstof. Skyl tanken grundigt ud. Hvis tanken skylles ud med vand, skal man sørge for, at tanken derefter tørrer rigtigt. Udskift brændstoffilteret. 6.4 Tæthedskontrol af pumpe 3 dråber pr. minut er OK. Kontakt kundetjenesten, hvis der er større utætheder. 6.5 Udskift olien Hvis olien er mælkeagtig (vand i olie), skal servicepersonalet kontaktes med det samme. Skru olieaftapningsskruen løs og indlevér det gamle olie til et autoriseret samlested (miljøbeskyttelse). Når beholderen er helt tom, skrues olieaftapningsskruen på igen og olie påfyldes langsomt indtil MAX (luftblæser skal undvige). Oliemængde og olieart, se Tekniske data i kap Rengøring af si foran vandmangelsikring Skru højtryksslangen fra pumpehovedet på sikkerhedsblokken. Drej en skrue M8 ind i siens hul og træk sien ud ved hjælp af denne. 6.7 Frostbeskyttelse Frost ødelægger apparatet, hvis det ikke er helt tømt for vand. Om vinteren skal apparatet helst stå i et opvarmet rum. Ellers anbefales det at tømme apparatet eller gennemskylle den med frostvæske. Tømning af apparat Skru vandtilførselsslange og højtryksslange af apparatet. Skru tilførselsledningen af kedelbunden og lad varmeslangen løbe tør. Sæt apparatet i gang i maksimalt 1 minut, indtil pumpe og ledninger er tømt. Frostbeskyttelsesmiddel Ved længere driftspauser anbefales det at lade et frostbeskyttelsesmiddel pumpe igennem apparatet. Derved opnås der også en vis korrosionsbeskyttelse. Hvis apparatet er tilsluttet til en skorsten, skal man være opmærksom på følgende: Fare for beskadigelse på grund af kold luft, som trænger ind via skorstenen. Ved udetemperaturer under 0 C skal apparatet skilles fra skorstenen. 117

14 7. Hvis der opstår fejl El-stikket til apparatet skal altid trækkes ud af stikkontakten, før reparationsarbejder påbegyndes. 7.1 Advarselslampe fejl lyser Optræder der en fejl, lyser advarselslampen. Hvis du åbner depotlåget, kan du se den elektroniske indikator gennem skueglasset. Når fejlen er blevet afhjulpet, og du tænder for apparatet igen, slukker advarselslampen. Indikator Afhjælpning af fejl Forogelse af vandtilforselsmængde Rengoring af si i vandtilslutning Rengoring af si foran vandmangelsikring Fornyelse af redkontakt i vandmangelsikring* Rengoring af vandmangelsikring* Afhjælpning af utæthed i hojtrykssystem Afsodning af varmeslange* Fornyet indstilling af brænder* Røggastermostat fornyes* Kontrol af sikringer og spænding på alle 3 faser* Lufttrykkontakt fornyes* Kontrol af brændstofmængde i tank Kontrol af brænderens funktion* Kontrol og evt. skift af brændstofdyse, tændelektroder, tændkabel* Rengøring af brænder* Motoroverbelastning Viklingsbeskyttelseskontakt eller bimetalrelæ er udløst Afhjælpning af årsag til motoroverbelastning * Disse fejl bor kun afhjælpes af en kundetjeneste eller en elektriker. 118

15 7. Hvis der opstår fejl 7.2 Kontrollamper Kontrollampe for brændstoftank lyser Påfyld brændstof. Kontrollér om brændstofviseren fungerer. Kontrollampe for væskeblødgøringsmiddel lyser. Påfyld væskeblødgøringsmiddel RM 110. Rengør elektroderne i beholderen for blødgøringsmidlet. Kontrollampe for rengøringsmiddel lyser Påfyld rengøringsmiddel. Kontrollampe for forkert drejeretning lyser se kapitel Apparatet kommer ikke op på rigtigt tryk Fyld rengøringsmiddeltanken eller stil doseringsventilen på nul. Udluft apparatet (se Betjening i kap. 5). Rengør filtrene i vandtilslutningen på de to svømmerkasser. Kontrollér vandtilløbsmængden (se Tekniske data i kap. 3). Check alle tilførselsledninger til pumpen og kontrollér, om de evt. er utætte eller tilstoppede. 7.4 Pumpen banker Kontrollér alle tilførselsledninger til pumpen, også i systemet til rengøringsmiddel, for utæthed og tilstopning. Udluft apparatet (se Betjening i kap. 5). 7.5 Ingen rengøringsmiddel-opsugning Rengør rengøringsmiddel-sugelslange med filter. Rengør doseringsventilen til rengøringsmidlet. Rengør rekylventil på pumpehoved med tilslutning til rengøringsmiddel-sugeslange. Tæthedskontrollér alle rengøringsmiddelslanger og tilslutninger. Kontrollér, om rengøringsmiddelmagnetventilerne er åbnet. 7.6 Brænder tænder ikke Tændgnisten kan iagttages gennem inspektionsglasset i brænderdækslet. Apparatet har en permanent tænding dvs. også ved drift med koldt vand skal en tændgnist være synlig. Tændelektroderne rengøres, justeres eller udskiftes efter behov. Fyld brændstoftank op. Kontrollér brændstofpumpe og brændstofmagnetventil for korrekt funktion. Rengør si i vandmangelsikring. Udskift brændstoffilter. Rengør flammeføleren for den elektroniske flammeovervågning. 7.7 Ved drift med varmt vand/damp opnås den ønskede temperatur ikke Indstil temperaturregulering højere. Reducér arbejdstryk og transportmængde. 119

16 8. Generelle henvisninger 8.1 Sikkerhedsanordninger Overstrømningsventil med 2 trykkontakter Reduceres vandmængden med servopresventilen på håndsprøjtepistolen eller med mængdereguleringen på pumpehovedet åbnes overstrømningsventilen, og en del af vandet flyder tilbage til pumpens sugeside. Lukkes pumpen helt, således at alt vandet flyder tilbage til pumpens sugeside, slukkes pumpen via trykkontakten på overstrømningsventilen. Åbnes håndsprøjtepistolen igen, tændes pumpen igen via trykkontakten på cylinderhovedet. Overstrømningsventilen er fabriksindstillet og plomberet. Indstilling må kun foretages af kundetjenesten. Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen åbner, når trykafbryderen er defekt. Sikkerhedsventilen er indstillet fra fabrikken og plomberet. Kan kun indstilles af kundetjenesten. Vandmangelsikring Vandmangelsikringen forhindrer, at brænderen går i gang, når der mangler vand. En si forhindrer, at sikringen tilsmudses. Sien skal rengøres med jævne mellemrum. 8.2 Tilbehør Forkert, uegnet eller defekt tilbehør nedsætter apparatets funktionsdygtighed. Det er farligt at bruge det. Originalt tilbehør passer til apparatet og er beregnet til denne. Din forhandler giver dig gerne et godt råd. 8.3 Reservedele Bruges der dele, som ikke er originaldele, skal man være opmærksom på, at disse kan forårsage fejl og alvorlige ulykker, da de kan være produceret på uhensigtsmæssig måde, at disse måske ikke erstatter originaldelen fuldstændigt eller at disse kan bevirke, at apparatets drift bliver ustabil. Originale reservedele garanterer en sikker og fejlfri drift af apparatet. På bagsiden står nogle af de mest brugte reservedelsnumre. 8.4 Garanti I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab i det pågældende land har udgivet. Evt. fejl på apparatet repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materialeeller produktionsfejl. Garantien gælder kun, hvis din forhandler udfylder vedlagte svarkupon fuldstændigt, stempler og underskriver det og du derefter sender svarkuponen til salgsselskabet i dit hjemland. Hvis du vil gøre din garanti gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede kundetjeneste med tilbehør og kvittering. 120

HDS 1195 SX Eco. www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04

HDS 1195 SX Eco. www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04 HDS Super M Eco HDS 655 M Eco HDS 695 M Eco HDS 895 M Eco HDS 1195 S Eco HDS Super MX Eco HDS 695 MX Eco HDS 895 MX Eco HDS 1195 SX Eco www.kaercher.com 5.961-306 A2008544 05/04 2 Deutsch English Français

Læs mere

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.:

Brugsanvisning. Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: Brugsanvisning Hedvandsrenser, 1714T Portotecnica 14 l/min. 170 Bar Varenr.: 90 20 883 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: &

Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: & Brugsanvisning Højtryksrensere, model: 2840T & 3175T Varenr.: 90 21 071 & 90 21 239 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P.

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg

Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg Indholdsfortegnelse Dansk Højtryk Benzin højtryksanlæg 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK BENZIN HØJTRYKSANLÆG 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dansk For Deres egen sikkerheds skyld Overhold sikkerheds- og betjeningsforskrifterne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Dansk Højtryk Kloakspuler

Dansk Højtryk Kloakspuler Indholdsfortegnelse 1.0 MASKINENS SPECIFIKATIONER DANSK HØJTRYK KLOAKSPULER 3 1.1 IDENTITETS-KLISTERMÆRKE 3 2.0 SIKKERHED 4 2.1 INTRODUKTION 4 2.2 KORTE SIKKERHEDSINSTRUKSER 4 2.3 SIKKERHEDSINSTRUKSER

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Mobil højtryksrenser

Mobil højtryksrenser Mobil højtryksrenser Modelnr.: GFS-C1 Lavt vandforbrug & højt vandtryk Energibesparende & miljøvenlig Mobil, holdbar, stænksikker & ufarlig at anvende Til rengøring i huset: badeværelse, vask, kæledyr

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE BRUGSANVISNING Læs venligst denne brugsanvisning, inden isterningmaskinen tages i brug. Det anbefales at gemme brugsanvisningen til fremtidig reference. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal

Brugsanvisning. Højtryksrenser Aqua Cleaner. Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal Brugsanvisning Højtryksrenser Aqua Cleaner Serie Nr. Fabrikationsår Transportmængde Driftstryk Driftsomdrejningstal L/min bar omdr/min 2011 Indhold Brugsanvisning stationær højtryksrenser type 15L200Bar

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Generator Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Generator Varenr.: 90 42 041 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og brugen af

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle

Brugsanvisning. Melag Inkubator Incubat 80. Kirudan varenummer 64-36-100. - et godt sted at handle Brugsanvisning Melag Inkubator Incubat 80 Kirudan varenummer 64-36-100 - et godt sted at handle Kære kunde! Tak fordi du valgte at købe denne Melag inkubator. I mere end 50 år har Melag, som er et mellemstort

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B.

UNI-DAMP klimaskabe. Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008. www.uni-damp.dk. Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov. Preben B. Brugsvejledning UNI-DAMP klimaskabe Brugsvejledning for skabe leveret før 31.12.2008 www.uni-damp.dk Adresse: Rønnevej 7, Stae 9310 Vodskov Preben B. Nielsen +45 2819 7071 / info@uni-damp.dk 1 Kære Brugere

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere