1. Illustration af apparat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Illustration af apparat"

Transkript

1 A (11/04)

2 Deutsch Seite 4 English Page 17 Français Page 30 Italiano Pagina 43 Nederlands Pagina 56 Español Página 69 Português Página 82 ÅëëçíéêÜ Óåëßäá 95 Dansk Norsk Side 108 Side 121 Svenska Suomi Türkçe Sida 134 Sivu 147 Sayfa 160 Ðóññêèé Còpaíèöa 173 Lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise für Hochdruckreiniger. Please read these operating instructions before starting and strictly observe the Safety Instructions for High Pressure Cleaners. Veuillez lire attentivement la présente notice d instructions avant la mise en service et respecter en particulier les «Consignes de sécurité pour nettoyeurs haute pression». Leggere queste istruzioni per l uso prima della messa in esercizio facendo particolarmente «Istruzioni per la sicurezza per l idropulitrice ad alta pressione». Lees voor de ingebruikneming deze gebruikshandleiding en neem in het bijzonder de Veiligheidsvoorschriften voor hogedrukreinigers in acht. Antes de poner en marcha el aparato deberá estudiar atentamente las «Advertencias y observaciones relativas a la seguridad para limpiadoras de alta presión». Leia estas instruções de serviço antes da colocação em funcionamento e respeite especialmente as «Indicações de segurança para o limpador de alta pressão». Ðñéí èýóåôå ôç óõóêåõþ ãéá ðñþôç öïñü óå ëåéôïõñãßá, äéáâüóôå ôéò ðáñïýóåò ïäçãßåò åéñéóìïý êáé ôçñåßôå éäéáßôåñá ôéò Õðïäåßîåéò ãéá ìç áíþìáôá êáèáñéóìïý õøçëþò ðßåóçò. De bedes læse denne driftsvejledning igennem før idrifttagningen i denne forbindelse skal især Sikkerhedsforskrifter for højtryksrenser overholdes. Før ibruktaking må bruksanvisningen leses nøye og det må taes hensyn til Sikkerhetsregler for høytrykksvaskere. Läs igenom bruksanvisningen före driftstart och uppmärksamma Säkerhetsanvisningar för högtryckstvättar extra noga. Lue ennen käyttöönottoa tämä käyttöohje huolellisesti läpi ja kiinnitä erikoista huomiota Korkeapainepesurien turvallisuusohjeitiin. Cihazžnžzž iåletmeye baålamadan önce bu kullanma kžlavuzunu özenle okuyunuz ve özellikle Yüksek Basžnçlž Temizleyiciler Žçin Güvenlik Talimatlarž bölümündeki bilgileri dikkat ediniz. Ïepeä ââoäoì aïïapaòa â ýêcïëóaòaöèþ ïpo òèòe, ïoæaëóécòa, äaííóþ èícòpóêöèþ è còpoão âûïoëíÿéòe ïpèâeäeííûe â íeé óêaçaíèÿ, ocoáeíío Óêaçaíèÿ ïo òexíèêe áeçoïacíocòè äëÿ aïïapaòa, ècïoëüçóeìoão äëÿ ècòêè âoäoé ïoä âûcoêèì äaâëeíèeì.

3

4 1. Illustration af apparat 1 Kortfattet brugsanvisning 2 Beskyttelsesklap til fralægningsrum 3 Instrumenttavle 4 Vandtilslutning 5 Styrerulle med håndbremse 6 Højtrykstilslutning dobbelt 7 Højtryksdyse 8 Kappelås 9 Apparatkappe 10 Strålerør 11 Tryk- og mængderegulering (servopress) 12 Håndsprøjtepistol med højtryksslange 12a Håndsprøjtepistolens sikring 13 Grebbøjle 14 Elektrisk tilslutningsledning med polvendestik 15 Skinner til gaffeltruck 16 Påfyldningsåbning til brændstof 17 Fralægningsrum for tilbehør 18 Vindue med vedligeholdelses-/fejlvisning 19 Påfyldningsåbning for flydende blødgøringsmiddel 20 Påfyldningsåbning for rengøringsmiddel (2x) 21 Advarselslampe vedligeholdelse 22 Advarselslampe fejl 23 Afbryder 24 Temperaturregulator 25 Kontrollampe brændstof 26 Kontrollampe flydende blødgøringsmiddel 27 Kontrollampe rengøringsmiddelbeholder 28 Advarselslampe forkert drejeretning, tilslutningspoler vendes 29 Manometer 30 Rengøringsmiddel-doseringsventil 31 IND/UD-kontakt, autom. rengøringsmiddelstyring (AUTO-CHEM) 32 Kontrollampe rengøringsmiddeltilførsel ved AUTO-CHEM 108

5 2. Flowskema 1 Vandtilslutning 2 Vandkøling motor 1 3 Vandkøling motor 2 4 Vandfilter 5 Svømmerkasse 1 6 Beholder flydende blødgøringsmiddel (DGT) 7 Magnetventil DGT 8 Svømmerkasse 2 9 Højtrykspumpe 1 10 Højtrykspumpe 2 11 Overstrømningsventil 12 Trykkontakt 10 bar 13 Rekylventil 14 Trykkontakt 30 bar 15 Trykkontakt 100 bar 16 Svingningsdæmper 17 Manometer 18 Sikkerhedsventil 19 Vandmangelsikring 20 Svingningsdæmper 21 Gennemløbsopvarmer 22 Brænderventilator 23 Brændstofpumpe 24 Brændstofmangelventil 25 Flammeovervågning 26 Brændstoftank 27 Temperaturregulator 28 Låsekappe højtryksudgang 2 29 Håndsprøjtepistol 30 Højtryksdyse 31 Rengøringsmiddel-dobbelt-doseringsventil 32 RM-magnetventil 1 33 RM-magnetventil 2 34 RM-niveauføler 1 med filter 35 RM-niveauføler 2 med filter 36 RM-beholder 1 37 RM-beholder 2 109

6 3. Tekniske data El-tilslutning Spænding 400 V 230 V Spænding 3~50 Hz 3~50 Hz Tilslutningseffekt 12 kw 12 kw Netsikring (træg) 25 A 50 A Vandtilslutning Tilførselstemperatur (maks.) 30 C Tilførselsmængde (min.) 2000 l/h (33,3 l/min) Sugehøjde fra åben beholder ved vandtemperatur 20 C 0,5 m Kapacitet Driftstryk 3-18 MPa ( bar) Transportmængde l/h (14,2-30 l/min) Arbejdstemperatur (maks.) 140/80 C Rengøringsmiddelopsugning 0 50 l/h (0-0,8 l/min) Brænderkraft 140 kw Rekylkraft ved håndsprøjtepistol ved arbejdstryk (maks.) 92 N Støjemission Lydtryksniveau (EN ) Garanteret lydtryksniveau (2000/14/EC) Apparatvibrationer Samlet vibrationsværdi (ISO 5349) Håndsprøjtepistol Strålerør 75 db(a) 90 db(a) m/s² m/s² Mål Længde 1500 mm Bredde 834 mm Højde 1015 mm Vægt uden tilbehør 280 kg Brændstoftank 25 l Brændstof Fyringsolie eller diesel Beholder til rengøringsmiddel 2x 25 l Oliemængdepumpe 2x 0,75 l Oliesortepumpe (best.-nr ) Hypoid SAE

7 4. Ibrugtagning 4.1 Miljøbeskyttelse De bedes bortskaffe emballagen miljøvenligt. Emballagematerialerne kan genbruges. Kom aldrig emballager i husholdningsaffaldet, men aflever dem til en genbrugsindsamling. De bedes bortskaffe gamle apparater miljøvenligt. Gamle apparater indeholder værdifulde, genbrugelige materialer, som skal afleveres til en genbrugsindsamling. Batterier, olie og lignende stoffer må ikke trnge ned i miljøet. Bortskaf derfor gamle apparater over egnede indsamlingssystemer. Motorolie, fyringsolie, diesel og benzin må ikke forurene miljøet. Beskyt jorden og bortskaf brugt olie miljøvenligt. 4.2 Udpakning af apparat Hvis du opdager en transportskade, når du pakker apparatet ud, bedes du straks henvende dig til din forhandler. 4.3 Montage af tilbehør De to gribebøjler monteres på apparatet. Strålerøret forbindes med pistolen med trykog mængderegulering. Højtryksslangen monteres. Højtryksdysen monteres på strålerøret. Stram alle mufferne godt til. 4.5 Påfyldning af brændstof Apparatet leveres med tom brændstoftank. Brændstoftanken fyldes med diesel eller let fyringsolie før den første idrifttagning. Ved tom brændstoftank løber brændstofpumpen tør, hvorved pumpen ødelægges. Uegnede brændstoffer som f.eks. benzin må ikke anvendes (eksplosionsfare). 4.6 Påfyldning af flydende blødgøringsmiddel Det flydende blødgøringsmiddel forhindrer, at varmeslangen tilkalkes ved drift med kalkholdigt postevand. Midlet tilføres vandet i vandkassen dråbevist. Fra fabrikkens side er doseringen indstillet på en middelværdi. Denne indstilling kan dog indstilles af kundetjenesten i overensstemmelse med de lokale vandforhold. Fyld det flydende blødgøringsmiddel RM 110 (indeholdt i leveringen) igennem påfyldningsåbningen i den hvide beholder. Ved drift med blødt vand f.eks. regnvand kan du også arbejde uden flydende blødgøringsmiddel. I dette tilfælde bør du fjerne det lille (!) dæksel fra den hvide beholder og montere den medleverede fjeder forneden på dækselstøtten. Derefter sættes dækslet på plads igen. Derved forhindrer du, at kontrollampen blinker konstant på instrumenttavlen. Ved drift med almindeligt postevand skal denne fjeder fjernes igen. 4.4 Kontrol af olieniveau i højtrykspumpen Før den første idrifttagning åbnes apparatets dæksel og spidsen af oliebeholderens dæksel skæres af (ventilation af oliebeholder). Kontrollér olieniveauet i oliebeholder. Tag aldrig apparatet i drift, hvis olieniveauet er faldet ned under MIN. Olie efterfyldes efter behov (se Tekniske data i kap. 3). 111

8 4. Ibrugtagning 4.7 Vandtilslutning Tilslutningstallene, se Tekniske data i kap. 3. Montér tilførselsslange på apparat og vandledning. Tilførselsslangen er ikke indeholdt i leveringen. Hvis vand opsuges fra en åben beholder, bør du fjerne vandtilslutningen fra pumpehovedet. skrue den øverste tilførselsslange til vandkassen af og tilslutte den på pumpehovedet. bruge en vandtilførselsslange med en mindste diameter på 3/4" med sugefilter. Indtil pumpen har opsuget vand, bør du: dreje tryk og mængderegulering på MAX. lukke for doseringsventil til rengøringsmiddel. 4.8 Strømtilslutning Tilslutningsværdier, se Tekniske data i kap. 3. Spændingen på typeskiltet skal stemme overens med strømkildens spænding. Først indstilles kontakten på STOP. Derefter stikkes el-stikket ind i stikdåsen. Hvis motorens drejeretnig er forkert, frakobler elektronikken motoren igen efter nogle få sekunder. Advarselslampen for forkert drejeretning lyser. Træk el-stikket ud. Stikket er udstyret med en polvendeanordning. Placér skruetrækkeren på det angivne sted, tryk den ind og drej de to poler 180. Stik el-stikket i igen. Hvis du benytter en forlængerledning, bør denne altid være viklet helt af ledningstromlen og have en tilstrækkelig diameter Tilslutningsspænding 10 m 30 m 230 V 6 mm² 10 mm² 400 V 4 mm² 6 mm² 4.9 Anvendelse Apparatet kan bruges til rengøring af maskiner, køretøjer, bygninger, værktøj o.lign. Rengør f.eks. facader, terrasser og haveapparater alene ved hjælp af højtryksstråleren uden brug af rengøringsmiddel. Til meget fastsiddende snavs anbefales det at bruge snavsfræseren, som fås som ekstra tilbehør. Hvis apparatet anvendes på tankstationer eller på andre tilsvarende farefyldte steder, skal de gældende sikkerhedsforskrifter overholdes. Mineralolieholdigt spildevand må ikke trænge ned i jorden, vandet eller kanalisationen. Motorvask og undervognsvask må derfor kun gennemføres på egnede steder med olieudskiller. 112

9 5. Betjening 5.1 Udluftning af apparat Åben vandtilførslen. Lad apparatet arbejde uden højtryksslange, indtil vandet løber ud uden bobler. Derefter tilsluttes højtryksslangen. Når højtryksslangen er monteret med strålerør og højtryksdyse, kan du også udlufte på følgende måde: Tænd og sluk apparatet adskillige gange ved åben håndsprøjtepistol med ca. 10 sekunders afstand, indtil vandet træder ud af højtryksdysen uden bobler. 5.3 Justering af arbejdstryk og transportmængde Med servopresventil på håndsprøjtepistol Arbejdstrykket og transportmængden indstilles ved at dreje (trinløst) på tryk- og mængdreguleringen (+/-). De to pumpesæt påvirkes behovsafhængigt via trykkontakter. 5.4 Drift med koldt vand Skyd kontakten hen på symbolet. 5.2 Højtryksdyse Sprøjtevinklen er afgørende for, hvordan højtryksstråleren fungerer. Normalt arbejdes der med en 25 -fladstråledyse (indeholdt i leveringen). Andre dyser fås som tilbehør: 0 -fuldstråle-dyse til fastgroet snavs. 40 -fladstråle-dyse til modtagelige overflader. Snavsfræser til tyklaget snavs. Vinkelvarierende dyse med justérbar sprøjtevinkel. Ret først højtryksstrålen fra en fjernere afstand mod den genstand, som skal rengøres for at undgå skader som følge af for stort tryk. 5.5 Drift med varmt vand Stil temperaturreguleringen på den ønskede temperatur. Vi anbefaler følgende rengørings-temperaturer: C til let snavs maks. 60 C æggehvideholdigt snavs f.eks. inden for levnedsmiddelindustrien C rengøring af biler og maskiner. Skyd kontakten hen på symbolet. Hvis du desuden ændrer arbejdstryk og transportmængde, ændres vandtemperaturen også. 113

10 5. Betjening 5.6 Drift med damp Ved arbejdstemperaturer over 98 C må arbejdstrykket ikke komme over 32 bar. Derfor skal den seriemæssige højtryksdyse erstattes af en dampdyse (fås som tilbehør). Stil temperaturreguleringen på den ønskede temperatur C fjernelse af konserveringsmiddel, stærkt fedtholdigt snavs indtil 140 C optøning af tilsætningsstoffer, delvis facaderengøring Indstil tryk- og mængdereguleringen på pumpehovedet på den mindste værdi. Når damparbejdet er færdigt, bør knappen stilles på symbolet og apparatet afkøles ved at lade det løbe i ca. to minutter med åben pistol. 5.8 Drift med rengøringsmiddel Fyld rengøringsmiddelbeholderne. Maskinen er udstyret med en automatisk rengøringsmiddel-styring. Den automatiske styring kan til- og frakobles med en vippekontakt på instrumenttavlen Rengøringsmiddel-styring manuel Vippekontakten for den automatiske rengøringsmiddel-styring (AUTO-CHEM) skal befinde sig i 0-stilling. Stil rengøringsmiddeldoseringsventilen på den ønskede koncentration og på det ønskede rengøringsmiddel Chem I eller Chem II. Når håndsprøjtepistolen åbnes, tilkobles højtrykspumperne og rengøringsmiddel tilsættes. 5.7 Drift med 2 håndsprøjtepistoler Maskinen er forsynet med 2 højtryksudgange, som gør det muligt at tilslutte 2 håndsprøjtepistoler. Tilslutningsproppen for den anden højtrykstilslutning skrues af og en yderligere pistol med højtryksslange tilsluttes (tilbehør). Højtryksdysen for drift med en pistol tages af og erstattes af 2 dyser (Dysestørrelse 25052). De to pumpesæt påvirkes behovsafhængigt Rengøringsmiddel-styring automatisk (AUTO-CHEM) 1. Stil vippekontakten for den automatiske rengøringsmiddel-styring (AUTO-CHEM) på I. 2. Stil rengøringsmiddeldoseringsventilen på den ønskede koncentration og på det ønskede rengøringsmiddel Chem I eller Chem II. 3. Åben håndsprøjtepistolen. Højtrykspumperne går i gang. Rengøringsmiddel kan tilkobles efter behov på følgende måde: 4. Luk håndsprøjtepistolen. 5. Åben håndsprøjtepistolen umiddelbart efter, at den er blevet lukket, inden for maks. 3 sekunder. En gul kontrollampe lyser i området omkring vippekontakten - rengøringsmiddel er tilkoblet. Hvis håndsprøjtepistolen dog er lukket i mere end 3 sekunder, før den åbnes igen, tilkobles rengøringsmidlet ikke. 114

11 5. Betjening 6. Når håndsprøjtepistolen lukkes igen, frakobles rengøringsmiddel-tilførslen automatisk. Den gule kontrollampe slukker. Når der er brug for tilførsel af rengøringsmiddel igen, er fremgangsmåden som beskrevet under punkterne 3, 4, 5 og 6. Af miljøvenlige årsager anbefales det at bruge så lidt rengøringsmiddel som muligt. Overhold den anbefalede doseringsmængde på rengøringsmidlets mærkat. Vi tilbyder et individuelt rengørings- og plejemiddelprogram, hvilket garanterer fejlfrit arbejde. Spørg en fagmand til råds eller bestil vores katalog eller informationsark over rengøringsmidler. Der må kun anvendes rengørinsmidler, som er godkendt af producenten af apparatet. Uegnede rengøringsmidler kan ødelægge apparatet og den genstand, som skal rengøres. Vi anbefaler følgende rengøringsmetode: 1. skridt: Løsne snavset. Sprøjt rengøringsmidlet sparsomt på og lad det trække i 1 5 minutter. 2. skridt: Fjern snavset. Det løsnede snavs sprøjtes af med højtryksstråleren. Efter drift med rengøringsmiddel bør du indstille rengøringsmiddel-doseringsventilen på 0 og skylle apparatet igennem i ca. 1 minut med rent vand (med åben pistol). 5.9 Afbrydelse af drift Hvis du slipper armen på håndsprøjtepistolen, stopper apparatet. Når der trækkes i armen igen, starter apparatet på ny. Hvis driften afbrydes i mere end 30 minutter, tændes apparatet ikke, når der trækkes i armen (sikkerhedsudkobling). Der fremkommer ingen service-/fejlindikator i display. Tænd og sluk apparatet. Derved gøres apparatet driftsklart igen Apparatet slukkes Bemærk! Fare for skoldning på grund af det varme vand. Efter brug med meget varmt vand eller damp skal apparatet benyttes i mindst to minutter med koldt vand og åben pistol til afkøling. Sluk for apparatet og træk el-stikket ud af stikdåsen. Luk for vandtilførslen. Træk i pistolens arm, indtil apparatet er trykløst. Sikre pistolens arm mod utilsigtet åbning ved hjælp af sikringsstandsningen. 115

12 6. Vedligeholdelse og service El-stikket til apparatet skal altid trækkes ud af stikkontakten, før ethvert vedligeholdelses- og servicearbejde påbegyndes. Du har mulighed for at aftale en regelmæssig sikkerhedsinspektion eller at indgå en serviceaftale med din forhandler. Spørg din forhandler til råds. 6.1 Advarselslampe vedligeholdelse lyser Kræver antallet af driftstimer gennemførelse af bestemt servicearbejde, lyser denne advarselslampe. Underret det autoriserede servicepersonale, som skal gennemføre vedligeholdelsesarbejdet. Nodvendigt servicearbejde Optisk kontrol Tæthedskontrol af højtrykstilslutninger Rengøring af brændstoftank og filter Tæthedskontrol af pumpe Udskiftning af olie i pumpe Rengøring af si i vandtilslutning på begge svømmerkasser Rengøring af si foran vandmangelsikring Afsodning af varmeslange* Afkalkning af varmeslange* Rengøring/fornyelse af tændelektroder* Rengøring/fornyelse af brænderdyse* Indstilling af brænder* Tæthedskontrol af pumpens overstrømningsventil* Kontrol af højtryksslange* Rengøring af håndsprøjtepistol Kontrol af trykbeholder* * Dette servicearbejde bør kun udføres af kundetjenesten. 116

13 6. Vedligeholdelse og service 6.2 Optisk kontrol Kontrol af tilslutningsledning Tilslutningsledningen må ikke beskadiges (fare for el-uheld). En beskadiget tilslutningsledning skal med det samme udskiftes af en autoriseret servicetjeneste/elektriker. Kontrol af højtryksslange Højtryksslangen må ikke beskadiges (eksplosionsfare). En beskadiget højtryksslange skal udskiftes med det samme. 6.3 Rengøring af brændstoftank Tag tanken ud af apparatet (gribebøjle, kappe og dæksel fra kontaktkasse skal skrues af forinden). Bortskaf det resterende brændstof. Skyl tanken grundigt ud. Hvis tanken skylles ud med vand, skal man sørge for, at tanken derefter tørrer rigtigt. Udskift brændstoffilteret. 6.4 Tæthedskontrol af pumpe 3 dråber pr. minut er OK. Kontakt kundetjenesten, hvis der er større utætheder. 6.5 Udskift olien Hvis olien er mælkeagtig (vand i olie), skal servicepersonalet kontaktes med det samme. Skru olieaftapningsskruen løs og indlevér det gamle olie til et autoriseret samlested (miljøbeskyttelse). Når beholderen er helt tom, skrues olieaftapningsskruen på igen og olie påfyldes langsomt indtil MAX (luftblæser skal undvige). Oliemængde og olieart, se Tekniske data i kap Rengøring af si foran vandmangelsikring Skru højtryksslangen fra pumpehovedet på sikkerhedsblokken. Drej en skrue M8 ind i siens hul og træk sien ud ved hjælp af denne. 6.7 Frostbeskyttelse Frost ødelægger apparatet, hvis det ikke er helt tømt for vand. Om vinteren skal apparatet helst stå i et opvarmet rum. Ellers anbefales det at tømme apparatet eller gennemskylle den med frostvæske. Tømning af apparat Skru vandtilførselsslange og højtryksslange af apparatet. Skru tilførselsledningen af kedelbunden og lad varmeslangen løbe tør. Sæt apparatet i gang i maksimalt 1 minut, indtil pumpe og ledninger er tømt. Frostbeskyttelsesmiddel Ved længere driftspauser anbefales det at lade et frostbeskyttelsesmiddel pumpe igennem apparatet. Derved opnås der også en vis korrosionsbeskyttelse. Hvis apparatet er tilsluttet til en skorsten, skal man være opmærksom på følgende: Fare for beskadigelse på grund af kold luft, som trænger ind via skorstenen. Ved udetemperaturer under 0 C skal apparatet skilles fra skorstenen. 117

14 7. Hvis der opstår fejl El-stikket til apparatet skal altid trækkes ud af stikkontakten, før reparationsarbejder påbegyndes. 7.1 Advarselslampe fejl lyser Optræder der en fejl, lyser advarselslampen. Hvis du åbner depotlåget, kan du se den elektroniske indikator gennem skueglasset. Når fejlen er blevet afhjulpet, og du tænder for apparatet igen, slukker advarselslampen. Indikator Afhjælpning af fejl Forogelse af vandtilforselsmængde Rengoring af si i vandtilslutning Rengoring af si foran vandmangelsikring Fornyelse af redkontakt i vandmangelsikring* Rengoring af vandmangelsikring* Afhjælpning af utæthed i hojtrykssystem Afsodning af varmeslange* Fornyet indstilling af brænder* Røggastermostat fornyes* Kontrol af sikringer og spænding på alle 3 faser* Lufttrykkontakt fornyes* Kontrol af brændstofmængde i tank Kontrol af brænderens funktion* Kontrol og evt. skift af brændstofdyse, tændelektroder, tændkabel* Rengøring af brænder* Motoroverbelastning Viklingsbeskyttelseskontakt eller bimetalrelæ er udløst Afhjælpning af årsag til motoroverbelastning * Disse fejl bor kun afhjælpes af en kundetjeneste eller en elektriker. 118

15 7. Hvis der opstår fejl 7.2 Kontrollamper Kontrollampe for brændstoftank lyser Påfyld brændstof. Kontrollér om brændstofviseren fungerer. Kontrollampe for væskeblødgøringsmiddel lyser. Påfyld væskeblødgøringsmiddel RM 110. Rengør elektroderne i beholderen for blødgøringsmidlet. Kontrollampe for rengøringsmiddel lyser Påfyld rengøringsmiddel. Kontrollampe for forkert drejeretning lyser se kapitel Apparatet kommer ikke op på rigtigt tryk Fyld rengøringsmiddeltanken eller stil doseringsventilen på nul. Udluft apparatet (se Betjening i kap. 5). Rengør filtrene i vandtilslutningen på de to svømmerkasser. Kontrollér vandtilløbsmængden (se Tekniske data i kap. 3). Check alle tilførselsledninger til pumpen og kontrollér, om de evt. er utætte eller tilstoppede. 7.4 Pumpen banker Kontrollér alle tilførselsledninger til pumpen, også i systemet til rengøringsmiddel, for utæthed og tilstopning. Udluft apparatet (se Betjening i kap. 5). 7.5 Ingen rengøringsmiddel-opsugning Rengør rengøringsmiddel-sugelslange med filter. Rengør doseringsventilen til rengøringsmidlet. Rengør rekylventil på pumpehoved med tilslutning til rengøringsmiddel-sugeslange. Tæthedskontrollér alle rengøringsmiddelslanger og tilslutninger. Kontrollér, om rengøringsmiddelmagnetventilerne er åbnet. 7.6 Brænder tænder ikke Tændgnisten kan iagttages gennem inspektionsglasset i brænderdækslet. Apparatet har en permanent tænding dvs. også ved drift med koldt vand skal en tændgnist være synlig. Tændelektroderne rengøres, justeres eller udskiftes efter behov. Fyld brændstoftank op. Kontrollér brændstofpumpe og brændstofmagnetventil for korrekt funktion. Rengør si i vandmangelsikring. Udskift brændstoffilter. Rengør flammeføleren for den elektroniske flammeovervågning. 7.7 Ved drift med varmt vand/damp opnås den ønskede temperatur ikke Indstil temperaturregulering højere. Reducér arbejdstryk og transportmængde. 119

16 8. Generelle henvisninger 8.1 Sikkerhedsanordninger Overstrømningsventil med 2 trykkontakter Reduceres vandmængden med servopresventilen på håndsprøjtepistolen eller med mængdereguleringen på pumpehovedet åbnes overstrømningsventilen, og en del af vandet flyder tilbage til pumpens sugeside. Lukkes pumpen helt, således at alt vandet flyder tilbage til pumpens sugeside, slukkes pumpen via trykkontakten på overstrømningsventilen. Åbnes håndsprøjtepistolen igen, tændes pumpen igen via trykkontakten på cylinderhovedet. Overstrømningsventilen er fabriksindstillet og plomberet. Indstilling må kun foretages af kundetjenesten. Sikkerhedsventil Sikkerhedsventilen åbner, når trykafbryderen er defekt. Sikkerhedsventilen er indstillet fra fabrikken og plomberet. Kan kun indstilles af kundetjenesten. Vandmangelsikring Vandmangelsikringen forhindrer, at brænderen går i gang, når der mangler vand. En si forhindrer, at sikringen tilsmudses. Sien skal rengøres med jævne mellemrum. 8.2 Tilbehør Forkert, uegnet eller defekt tilbehør nedsætter apparatets funktionsdygtighed. Det er farligt at bruge det. Originalt tilbehør passer til apparatet og er beregnet til denne. Din forhandler giver dig gerne et godt råd. 8.3 Reservedele Bruges der dele, som ikke er originaldele, skal man være opmærksom på, at disse kan forårsage fejl og alvorlige ulykker, da de kan være produceret på uhensigtsmæssig måde, at disse måske ikke erstatter originaldelen fuldstændigt eller at disse kan bevirke, at apparatets drift bliver ustabil. Originale reservedele garanterer en sikker og fejlfri drift af apparatet. På bagsiden står nogle af de mest brugte reservedelsnumre. 8.4 Garanti I hvert land gælder de garantibetingelser, som vort salgsselskab i det pågældende land har udgivet. Evt. fejl på apparatet repareres gratis i garantiperioden, hvis de skyldes en materialeeller produktionsfejl. Garantien gælder kun, hvis din forhandler udfylder vedlagte svarkupon fuldstændigt, stempler og underskriver det og du derefter sender svarkuponen til salgsselskabet i dit hjemland. Hvis du vil gøre din garanti gældende, bedes du henvende dig til din forhandler eller nærmeste autoriserede kundetjeneste med tilbehør og kvittering. 120

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04

www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 HD 5/12 C HD 5/12 C Plus HD 5/12 CX HD 5/12 CX Plus HD 6/13 C HD 6/13 C Plus HD 6/13 CX HD 6/13 CX Plus www.kaercher.com 5.961-337 A 2008109 05/04 2 Deutsch English Français Italiano Nederlands Español

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions

GD 2000, GDP 2000, HDS 2000, GDS 2000 Operating Instructions GD 000, GDP 000, HDS 000, GDS 000 Operating Instructions 0740568 A English... 8 Deutsch... 0 Français... Nederlands... 4 Italiano... 6 Norsk... 8 Svenska... 0 Dansk... Suomi... 4 Español... 6 Português...

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugsanvisning for indream damprenser

Brugsanvisning for indream damprenser Brugsanvisning for indream damprenser Effektiv, skånsom og miljøvenlig rengøring 1 06-01-2013 - Rev 1.6 Beskrivelse af enkeltdele: 1. Dæksel på håndtag 2. Hjul 3. Produktets top cover 4. Bærehåndtag 5.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere