Retningslinjer for elsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for elsyn"

Transkript

1 Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier tages i betragtning. Grundlag Vurdering af en elinstallations beskaffenhed skal tage udgangspunkt i, at den skal opfylde de krav, som var gældende, da den blev udført eller ændret. Tilslutning af enkelte brugsgenstande til en eksisterende installation kan have udløst krav om beskyttelse mod indirekte berøring - installation af HFI- eller HPFI-afbryder. Det har fx været gældende ved tilslutning af stationære køleskabe eller frysere (masse over 18 kg) siden 1. april Senest 1. juli 2008 skal alle almindelige boliginstallationer være beskyttet med HPFI- eller HFIafbryder, jf. stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 8. Eksempler på installationsmåder, der ikke må anvendes i dag, men som kan have været tilladte på udførelsestidspunktet, er installation i klemlister eller afbrydere og stikkontakter i dørindfatninger (uden dåse). Nødvendige kvalifikationer Elsyn skal gennemføres af personer, der - er sagkyndige og erfarne inden for installationsområdet - er uddannet til at anvende test- og måleinstrumenter - er kvalificerede til at arbejde på eller nærved installationer under spænding (L-AUS) - har erfaring med kontrol af elinstallationer - arbejder under en autoriseret persons ledelsesmæssige ansvar. Gennemførelse Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser, demontering af monteringsmateriel og åbning af tavler samt gennemførelse af relevante målinger. Dokumentation Rapportering foretages ved brug af skema for elsyn, som kan suppleres med eventuelle bilag, hvor fundne fejl og mangler anføres sammen med deres referencer til relevante punkter i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rapporten udleveres til rekvirenten. Såfremt der er fundet fejl ved installationen, skal der også udleveres en kopi til ejer eller dennes repræsentant, jf. SB 6, Kopi af rapporten indgår i den kontrollerende virksomheds SKS-dokumentation og opbevares i mindst 5 år.

2 Vejledning til skemaets punkter Generelle oplysninger Generelle oplysninger beskriver forhold fx boligens alder og installationens udførelsestidspunkt som har dannet grundlag for vurdering af de konstaterede forhold ved elsynet. Målinger Målinger gennemføres for at kontrollere følgende forhold: - Fejlstrømsafbryderes funktion - Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere (hvis fremført) - Jordelektrodes overgangsmodstand (hvis etableret) - Installationens isolationsmodstand Måleresultater skal angives på skemaet eller vedlægges som bilag. For fejlstrømsafbrydere angives udløsestrøm og -tid. Visuel kontrol Visuel kontrol foretages efter nedenstående retningslinjer for kontrol. Hvis et kontrolpunkt giver negativt resultat (ændring nødvendig eller nej) skrives en kort forklaring i skemaets bemærkningsfelt. Denne kan om nødvendigt uddybes i et bilag. Stikprøvevis adskillelse Stikprøvevis adskillelse foretages ud fra en helhedsvurdering og erfaring. Særlig opmærksomhed gives hvor lofts- og vægbeklædninger ikke er de oprindelige, hvor der er foretaget bygningsmæssige ændringer så som indretning af nye værelser i tidligere uudnyttede dele af en bygning eller udskiftning af køkken. Det samme gælder, hvor der er installeret lavvoltbelysning. Adskillelse skal også foretages, hvor misfarvning af elektrisk materiel eller dets omgivelser kan skyldes skadelig opvarmning. Stikprøvevis adskillelse anføres i skemaet med angivelse af, hvor adskillelsen er foretaget samt resultatet heraf. Endvidere angives, om der er fotodokumentation.

3 Hvad omfatter retningslinjer for Elsyn? - Tavler - Fast 230/400 V installation - Lavvoltsinstallation - Tilledninger (blivende) - Brugsgenstande (blivende) - Andre forhold Tavler 1. Tilgængelighed/fri plads Tavler skal være tilgængelige for betjening, inspektion og vedligeholdelse. Tilgængeligheden må ikke forringes ved anbringelse i skabe o.l. Der bør almindeligvis være 0,7 meter fri plads foran tavlen. 2. Beskyttelse mod direkte berøring (afdækninger/kapslingers tilstand) Låger, afdækninger og tavlekapslinger skal være fastsiddende og ubeskadigede, og ubenyttede åbninger skal være forsynet med blændplader. Udskæringer og åbninger for ledningsindføring skal være tilpasset omkring ledninger/kabler, så kravet til tavlens kapslingsklasse overholdes. Det må ikke være åbninger, der er større end 12,5 mm i tavlen. 3. Mærkning med tilhørsforhold/max. sikringsstørrelse Det må ikke være muligt at forveksle de enkelte strømkredses (sikringer) tilhørsforhold. Hvis forveksling er mulig, skal gruppeafbrydere være forsynet med en mærkning, der angiver hvilke strømkredse, de hører til. Ved sikringer (smelte- eller automat-) skal der være en mærkning, som angiver størst tilladte mærkestrøm for sikringen. 4. Overstrømsbeskyttelse/korrekt sikringsstørrelse/bundkontakter/pasringe eller lignende Det skal undersøges: - om der i sikringsholdere findes de korrekte sikringer - om mærkestrømmen for de anvendte automatsikringer eller smeltesikringer med tilhørende pasringe/bundkontakter er større end anført på en eventuel mærkning om max. sikringsstørrelse eller svarer til det anvendte ledertværsnit - om der er tegn på overbelastning (misfarvning af afdækninger/isolering, mange "brugte" sikringer o.l.). Fast 230/400V installation 1. Fordeling af belastningen på grupper

4 Lysinstallationen skal være fordelt på et passende antal grupper i forhold til boligens størrelse. Fra 1. april 1975 indførtes der krav om én lysgruppe pr. 50 m2 boligareal. Installationer for større husholdningsapparater (hårde hvidevarer) skal være opdelt på et passende antal grupper, så rimelig samtidighed i anvendelse er mulig. Der foretages en konkret vurdering. 2. Fastgørelse af kabler, monteringsmateriel (afbrydere og stikkontakter) m.m. Låg på dåser og rosetter Synlige ledninger herunder ledninger over nedtagelige lofter og i tilgængelige loftsrum skal være fastgjort eller understøttet i fornødent omfang. Monteringsmateriel herunder samledåser skal være fastgjort. Dåser, rosetter m.m. skal være forsynet med låg. 3. Antal tilslutningssteder for at undgå for lange ledninger Installationen skal være forsynet med tilslutningssteder (stikkontakter og lampeudtag) i nødvendigt omfang, så overdreven anvendelse af lange ledninger samt kædekobling af trestikdåser undgås. Det kontrolleres, om boligen er udstyret med det mindst lovlige antal stikkontakter. Siden 1975 har kravet været 1 stikkontakt pr. påbegyndt 4 kvadratmeter. 4. Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v. Bøjelige ledninger (forlængerledninger) må ikke være anvendt som erstatning for fast installation. Samlinger må ikke være udført med fritsiddende muffer. Man skal være særlig opmærksom på installationer over nedhængte lofter. 5. Installationens tilstand Synlige rør, ledninger og kabler samt monteringsmateriel må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. Lavvoltinstallationer (fast installation) 1. Oversigtstegning Ved den tavle, hvorfra lavvoltanlægget forsynes, skal der findes en oversigt, som viser placeringen og størrelsen af sikringer og transformere. Dette krav har været gældende siden 1. januar Strømforsyninger Transformere skal være fastgjort på et fast underlag. 3. Overstrømsbeskyttelse Beskyttelsesindretninger skal være let tilgængelige og være forsynet med en mærkning, der angiver størst tilladte mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsen. 4. Ledningsmateriel Det skal kontrolleres, at ledningsmateriellet er korrekt valgt og installeret under hensyn til

5 strømværdi, spændingsfald og ydre forhold, at ledningssamlinger er udført på en solid og holdbar måde, og at tilledninger er aflastet ved indføring/tilslutning i armaturer og transformere. Siden 1. januar 2000 har det været et krav, at samlinger i den faste lavvoltinstallation skal være udført i egnede kapslinger eller i lukket forbindelsesrum i fast monterede armaturer. 5. Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare) Armaturer skal være sikret fornødne afkølingsforhold og overholde tilstrækkelige afstande til brændbare dele. Fra 1994 skal armaturer, der anbringes på brandbart underlag, være F- mærkede. Armaturer, der er placeret direkte i isolering, skal være F-hat mærket. 6. Installationens tilstand Lavvoltinstallationer inklusive armaturer og transformere må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. Fx misfarvning pga. for høj temperatur. Tilledninger 1. Korrekt aflastning ved ledningsender Tilledninger skal i begge ender være aflastet for træk og sikret mod vridning ved anvendelse af egnet materiel. 2. Ulovlige samlinger Tilledninger må ikke være samlet med fritsiddende muffer, ved sammensnoning el.lign. 3. Forkert anbringelse Tilledninger må ikke anvendes eller være anbragt på måder, som gør dem særlig udsat for beskadigelse fx på gulv,, under møbler eller gennem dør og vinduesåbninger. 4. Beskadigelser Tilledninger må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. Brugsgenstande 1. Korrekt fastgørelse og anbringelse Brugsgenstande for fast montering skal være solidt fastgjort til bygningsdele eller andet fast underlag. Fastmonterede brugsgenstande skal anbringes så langt fra fast anbragte genstande eller bygningsdele, at disse under normale forhold ikke udsættes for en farlig temperatur. 2. Korrekt kapsling Brugsgenstande skal have den fornødne kapslingsklasse. Kapslinger/afdækninger over spændingsførende dele skal være intakte og fastsiddende.

6 3. Beskyttelse mod indirekte berøring Beskyttelse mod indirekte berøring skal være udført som krævet for eksisterende og nye brugsgenstande. (Fx skal stationære køle- og fryseapparater anskaffet efter 1. april 1985 altid være beskyttet mod indirekte berøring). Siden 1 juli 2008 ved hjælp af en fejlstrømsafbryder. 4. Beskadigelser Brugsgenstande må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. 5. Ulovlige/ændrede brugsgenstande Færdige belysningssæt må ikke være ændrede. Hjemmelavede belysningsarmaturer skal opfylde relevante standarder og være sikre. Andre forhold 1. Fotodokumentation Fotodokumentation kan anvendes til at vise fejl og beskadigelser ved installationen i såvel samlet som adskilt tilstand. Ved stikprøvevis adskillelse anføres eventuel fotodokumentation også i den del af skemaet. 2. Gruppeantal og stikkontakter Antallet af 230 og 400 V grupper vurderes i forhold til forventet belastning. Det samme gælder antallet af stikkontakter. For eksempel kan en ældre installation med kun én lysgruppe og højst én stikkontakt pr. rum ikke forventes at dække en moderne families behov. Der foretages en konkret vurdering. Kravet om 1 stikkontakt pr. 4. kvadratmeter blev indført i Dårligt håndværk muligvis ulovligt gør det selv arbejde Det vurderes, om installationen bærer præg af at være udført af ikke autoriserede elinstallatører, da dårligt håndværk eller ulovligt gør det selv arbejde kan forøge risikoen for elektrisk stød og især brand. Derfor kan en mere tilbundsgående undersøgelse være nødvendig. Der foretages en konkret vurdering. 4. Andet/kommentarer Her kan anføres forhold eller gives kommentarer, som ikke fremgår tilstrækkeligt af skemaets øvrige punkter.

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200 Helsinge Tlf.: 29703264 for ejendommen Sælger Ole Hiort Adresse Østkæret 2 Postnr. og by 3230 Græsted Dato 10.10.2013 Udløbsdato 10.10.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør v/lars Nielsen Birkehøjvej 2 3200

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.

çç~. SIKKERHEDS STYRELSE N Elinstallationsrapport for ejendommen Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03. çç~. = SIKKERHEDS STYRELSE N Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Dato Udløbsdato Ole Sørensen Nørre Voldgade 80 7000 Fredericia 09.03.2015 09.03.2016 Autoriseret

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757

Elinstallationsrapport for ejendommen. factum2 el & teknik a/s Margrethepladsen 3 8000 Aarhus C Tlf.: 70255757 Eleftersyn Elinstallationsrapport for ejendommen Sælger Gerhard cobsen Adresse Rylen 15 Postnr. og by 6300 Gråsten Dato 22.06.2014 Udløbsdato 22.06.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed factum2 el &

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem

El og sikkerhed. Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem El og sikkerhed Gode råd om el-sikkerhed i dit hjem Indhold El-sikkerhed i dit hjem 3 Gruppetavlen 4 Kabler og ledninger 8 Stikkontakter 12 Regler for Gør-det-selv-el 18 Når du overtager din bolig 22 Tjek

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Teknisk indholdsfortegnelse

Teknisk indholdsfortegnelse Teknisk indholdsfortegnelse Side Actassi konceptsammenhæng... 66-68 Adskillelse og afbrydning... 48 AWG tværsnit og diameter.... 99 Belastningstabel for relæer... 84-85 Boligens installationer... 43-44

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre?

Gør det elsikkert. Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Gør det elsikkert Læs bl.a. om: Hvad må du selv udføre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til værktøjskassen

Læs mere

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG

Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget. Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Må ikke betjenes Der arbejdes på anlægget Må kun fjernes af: L-AUS lommebog ANVISNINGER VED ARBEJDE PÅ ELEKTRISKE ANLÆG Forord FORORD Den første udgave af L-AUS lommebogen udkom i maj 1985 og har været

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper

Råd om elarbejde i hjemmet. Tag folderen med hjem til værktøjskassen. Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen. Ophængning af lamper Gør det elsikkert Råd om elarbejde i hjemmet Hvad må du selv gøre? Værktøjskassen Ophængning af lamper Udskiftning af stikkontakter Udskiftning af trebenet med tobenet stikprop Tag folderen med hjem til

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Pas på mig jeg skal holde i flere år..

Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Pas på mig jeg skal holde i flere år.. Lommebogen følger med tiden og har fået en ny, digital lillebror, nemlig en web app der er optimeret til smartphones og tablets med internetadgang. Web app en er

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

2. Sikkerhed i byggeriet

2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning 2. Sikkerhed i byggeriet Byggepladsens indretning Adgang til pladsen En oversigtsplan over pladsen, placeret ved indkørslen, hjælper den nyankomne til at finde vej. Her markeres

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013

El-termografering. Forsikring & Pension Vejledning februar 2013 Vejledning februar 2013 El-termografering Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 10 Forord... 2 20 Indledning... 2 30 Hvad er el-termografi...

Læs mere