AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer"

Transkript

1 AFO vejledning for Kabel TV husinstallationer Version 1.1 Udgivet 11. december 2009

2 Indhold 0. Versioner Forord Baggrund Afgrænsning Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning Generelt Planlægning Dimensionering Materialevalg Installationen Indregulering Krav til komponenter Generelt Forstærkere Fordelere Tilslutningsdåser Kabler Stik Tilslutningskabler Rørmanchetter Eksempler på opbygning af stikledningsinstallationer Oversigt Eksempler Tilslutning af modtagere Generelt TV modtager FM modtager Video/DVD Kabelmodem Set-top boks DAB radio Bilag 1: Definitioner Bilag 2: Maksimalt tilladeligt udgangsniveau for forstærkere Side 2

3 0. Versioner Versionsnr. Dato Beskrivelse/rettelser Første udgivelse Rettelse i afsnit 5.7 vedrørende tilslutningskabler i henhold til opdateret EN Krav til skærmdæmpning i tilslutningskabler ændret fra 75 db til klasse A (85 db) Side 3

4 1. Forord Denne vejledning er udarbejdet af AFO, som er en organisation under Antenne-, satellit- og kabel-tv-branchens fællesorganisation (ASK). Vejledningen er primært rettet mod installatører, som etablerer kabelfordelingssystemer i boligerne, men er også relevant for boligejere, entreprenører og rådgivende ingeniører, som er involveret i planlægning af boligbyggeri. Det er hensigten at give anvisninger på etablering af kabelsystemer, der sikrer god signalkvalitet på TV, radio og datasignaler, og som er fleksible med hensyn til muligheder for fremtidige ændringer som f.eks. udvidelse med flere tilslutningssteder. 2. Baggrund Den teknologiske udvikling og udviklingen i TV mediet generelt medfører, at kravene og forventningerne til signalkvaliteten øges. Kunderne er via udbud af DVD film blevet vant til en høj billedkvalitet. Størrelsen af TV skærme øges og derved bliver fejl og mangler ved billedet mere synlige. Integrationen af flere tjenester som f.eks. data og telefoni i Kabel TV anlægget øger risikoen for forstyrrelser, hvis anlægget ikke er korrekt opbygget. Kravene til Kabel TV anlæggets opbygning øges altså, og det er vigtigt, at også husinstallationen opbygges korrekt, så den ikke bliver det svageste led i kæden og begrænser kvaliteten af de leverede signaler. 3. Afgrænsning Vejledningen omhandler kabelsystemer (anlæg) til fordeling af Kabel TV signaler til et eller flere tilslutningssteder indenfor en enkelt boligenhed. Boligenheden kan f.eks. være et enfamiliehus eller en lejlighed i et boligkompleks. Signalerne til boligen kan være leveret fra en ekstern Kabel TV udbyder eller fra et lokalt modtageanlæg. Det ligger udenfor rammerne af denne vejledning at beskrive opbygningen af sådanne modtageanlæg og Kabel TV fordelingsnet. 4. Anbefalinger vedrørende anlægsopbygning Generelt. Generelt må man antage, at et Kabel TV anlæg er beregnet til kun at forsyne ét tilslutningssted i boligen. Der findes undtagelser, men de er ikke almindelige. Hvis der derfor ønskes flere tilslutningssteder i boligen, må man som udgangspunkt påregne, at der skal monteres en forstærker i boligen. Antennesignalet, som kommer fra Kabel TV anlægget, vil være afsluttet inde i boligen i et afleveringspunkt. Hvis der kun er et tilslutningssted i boligen kan afleveringspunktet udgøres af en tilslutningsdåse. Ansvarsdelingen er normalt sådan, at det ikke er tilladt for brugeren at gøre indgreb i Kabel TV anlægget, dvs. i afleveringspunktet eller udstyr der er placeret før afleveringspunktet. Hertil kræves faglig kompetence. Side 4

5 Efter afleveringspunktet er der flere muligheder for at etablere flere tilslutninger, med eller uden tovejskommunikation/returvej (f.eks. bredbånd, IP telefoni og interaktivt TV). De fleste af løsningerne kræver, at den bestående tilslutningsdåse udskiftes, enten til en datatilslutningsdåse eller til et overgangsstik. Normalt vil ejeren eller operatøren af Kabel TV anlægget ligge inde med en vejledning eller anbefaling vedrørende flere tilslutninger i boligen, og i så fald bør man rekvirere denne. Men hvis dette ikke er tilfældet, vil de efterfølgende afsnit i denne vejledning kunne hjælpe til valg af den rette installation Planlægning Hvis der endnu ikke er ført et stikledningskabel ind til boligen fra Kabel TV anlægget, så lav en aftale med Kabel TV operatøren om placering af afleveringspunktet. Afleveringspunktet placeres bedst i et let tilgængeligt teknikrum/teknikskab, hvor der er plads til montering af forstærker. Vær opmærksom på at forstærkeren kræver 230 V strømforsyning. Hvis et sådant teknikrum/teknikskab ikke findes, kan et kælderrum eller tilsvarende anvendes. I nødsfald kan placering på loftet accepteres, men adgangsforholdene til serviceeftersyn og kontrol vil så være ringere. Lav en overordnet planlægning af installationsarbejdet. Beslut, hvor tilslutningsdåserne skal placeres og lav herudfra en plan over kabelføringen. Hvis der skal etableres mere end 1 tilslutningssted, vil der normalt skulle anvendes en forstærker, som bedst placeres i nærheden af afleveringspunktet, dvs. i teknikrum, kælderrum eller på loftet. I afsnit 6 er vist en række eksempler på, hvordan en installation kan opbygges. Kabelføring i stjernestruktur er at foretrække, dvs. et kabel fra forstærkeren/fordeleren frem til hver enkel tilslutningsdåse. Hvis en bestående rørføring umuliggør denne installationsform, er der anvisninger på, hvordan alternative løsninger kan udføres. Beslut også hvordan føringsvejen skal være. Allerbedst vil det være, at etablere skjult rørføring ved nybyggeri, men ellers planlægges føringsvejen, så kablerne ses mindst muligt. Hvis installationen skal udføres med returvej, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser om, hvor data tilslutningsdåsen / -dåserne skal installeres, således at det bliver den optimale løsning. Der kan være behov for returvej både til kabelmodem og til set-top bokse til TV-apparater Dimensionering Det interne fordelingsnet skal dimensioneres, så der på alle tilslutningsdåser findes signalniveauer, der ligger i intervallet dbµv, dvs. de samme niveaugrænser som gælder for Kabel TV anlæg. Der er her taget højde for at signalet fra Kabel TV anlægget kan variere ± 3dB. I værste tilfælde kan der derfor forekomme niveauer mellem 60 og 77 dbµv. Forstærkning Normalt vil der være behov for at anvende en forstærker, hvis der skal etableres mere end én tilslutningsdåse. Ved valg af forstærker skal man sikre sig, at forstærkeren kan ophæve det efterfølgende tab i fordelingsnettets kabler og signalfordelere, således at minimum signalniveauet kan overholdes. På den anden side må forstærkeren ikke forstærke for meget, fordi der så opstår forstyrrelser i nettet og de tilsluttede apparater. Den samlede forstærkning i det interne net, dvs. forstærkning i forstærkeren minus dæmpning i fordelingsnettet bør ligge mellem 0 og 6 db. Hvis forstærkeren også skal forstærke returvejen gælder de samme regler som for fremvejen, dog skal den samlede forstærkning i returvejen ligge mellem 0 og 2 db. Side 5

6 20 db forstærkning 20 db dæmpning Fremvej 65 dbµv Afleverings punkt 65 dbµv 65 dbµv 85 dbµv 65 dbµv 65 dbµv Returvej 17 db forstærkning 17 db dæmpning Figur 1: Eksempel på dimensionering I det viste eksempel er udgangspunktet f.eks. at den samlede dæmpning i tilslutningsdåser, kabler og fordeler er beregnet til 20 db for fremvejssignalet. For at opfylde kravet om samlet forstærkning på mellem 0 og 6 db skal forstærkningen altså være mindst 20 db og maksimalt 26 db. Forstærkeren kommer til at operere med et udgangsniveau på 85 dbµv, hvis forstærkningen er 20 db og 91 dbµv, hvis forstærkningen er 26 db. Note 1 Tilsvarende for returvejen. Dæmpningen for returvejssignaler er normalt lidt mindre end for fremvejssignaler. I dette tilfælde 17 db. Returvejsforstærkeren skal derfor have en forstærkning der ligger mellem 17 og 19 db eller kunne indstilles til denne værdi. Udgangsniveau, kanalantal Man må desuden sikre sig, at forstærkeren kan operere uden forstyrrelser med det signalniveau, som vil forekomme og med det antal kanaler, som findes eller er planlagt i Kabel TV anlægget. Forstærkeres maksimale udgangsspænding kan være angivet af fabrikanterne på forskellige måder. Det mest almindelige er at opgive maksimal tilladeligt udgangsniveau i henhold til Cenelec CTB 60 ved 42 kanaler eller DIN 45004B IMA 60. Man kan ikke anvende de oplyste signalspændingsværdier direkte. Forstærkeren kan ikke operere forstyrrelsesfrit ved de angivne udgangsniveauer. Der skal foretages en omregning. Som en grov tommelfingerregel kan man påregne at forstyrrelses frihed er OK, hvis Note 1 Hvis signalniveauet i afleveringspunktet er unormalt højt, f.eks. > 77 dbµv er der behov for, at den samlede forstærkning indstilles til en lavere værdi end 0dB for at undgå for højt signalniveau på tilslutningsdåserne. Se nærmere under afsnittet Indregulering. Side 6

7 enten eller Forstærkerens udgangsniveau målt efter Cenelec 42 er 8 db højere end det niveau forstærkeren faktisk kommer til at operere med, dvs. i eksemplet ovenfor 85 dbµv + 8 = 93 dbµv. Forstærkerens udgangsniveau målt efter DIN 45004B er 25 db højere end det niveau forstærkeren faktisk kommer til at operere med, dvs. i eksemplet ovenfor 85 dbµv + 25 = 110 dbµv. En mere detaljeret forklaring på omregningerne kan ses i Bilag 2. Frekvensområde m.m. En forstærkers returvejsfrekvensområde skal passe med det for Kabel TV anlægget valgte returvejsfrekvensområde. Hvis datatilslutningsdåserne er frekvensafhængige i returvejen, skal de ligeledes passe til Kabel TV anlæggets returvejsfrekvensområde. Der skal tages særlige forholdsregler for at sikre, at de tilsluttede apparater ikke sender støj tilbage på returvejen i Kabel TV anlægget. Ved de tilslutningssteder, der er beregnet for normale TV og radioapparater, skal der derfor være indsat filtre, der spærrer for støj i returvejen. Hvis man anvender tilslutningsdåser af multimedietypen, dvs. forsynet med TV- og FM-bøsninger samt en separat bøsning til returvejsdata vil dette krav være opfyldt. Der findes også forstærkere, som indeholder de nødvendige filtre til sikring af adskillelsen mellem TV og data tilslutninger. Valg af komponenter bør ske i samråd med Kabel TV anlæggets operatør. Isolationsdæmpning Der skal være tilstrækkelig isolationsdæmpning mellem tilslutningsstederne i boligen for at undgå indbyrdes forstyrrelse mellem de tilsluttede apparater. Hvis installationen overholder kravene til isolationsdæmpning på 42 db, som er anført i DS/EN 50083, er der god sikkerhed mod forstyrrelse, uanset alder og type af de tilsluttede apparater. En isolationsdæmpning på db er dog ofte tilstrækkeligt, hvis installationen ikke indeholder returvej, og hvis de tilsluttede apparater er af nyere dato. Afleverings punkt Afgrenings dæmpning 14 db Støj Isolationsdæmpning = 40 db Støj dæmpet 40 db Fordeler med stor isolationsdæmpning Støj dæmpet 40 db Støj dæmpet 40 db Figur 2: Fordeler med stor isolation anvendelig til returvej Side 7

8 Afleverings punkt Afgrenings dæmpning 7 db Støj Isolationsdæmpning = 20 db Støj dæmpet 20 db Fordeler med lille isolationsdæmpning Støj dæmpet 20 db Støj dæmpet 20 db Figur 3: Fordeler med lille isolation ikke anbefalelsesværdigt Hvis man anvender fordelere som er beregnet til anvendelse som stikledningsfordelere i Kabel TV anlæg kan man påregne at isolationsdæmpningen er tilstrækkelig. Dæmpningen af nyttesignalerne er for stikledningsfordelere lidt højre end ved fordelere, der er optimeret for mindst gennemgangsdæmpning. Se afsnit 6 med eksempler på opbygning af installationer Materialevalg Når man vælger komponenter til et fordelingsnet skal det ske primært ud fra to forhold. I første omgang foretages en beregning af de signalmæssige forhold som anført under dimensionering af nettet. Når kravene til de elektriske data er afklaret, vælges de enkelte komponenter ud fra de krav, der er listet i afsnit 6. Det er vigtigt ikke at gå på kompromis med kvaliteten af de enkelte komponenter, da den samlede installation derved ikke vil opfylde kravene. Hvis der bygges videre på en bestående installation skal man sikre sig, at de komponenter, der evt. genanvendes også opfylder kravene, herunder specielt at kabler, fordelere og eventuelle samlere er af god kvalitet Installationen. Installationen skal udføres håndværksmæssigt korrekt. Forstærkere og fordelere placeres på et passende sted, f.eks. i teknikrum, i kælderrum eller på loft. Det skal helst være let tilgængeligt for servicearbejde og inspektion, og der må ikke blive hverken for varmt eller koldt. Temperaturen bør ikke komme udenfor området mellem 0 og 40 grader celsius. Hvis der installeres forstærker, bør der etableres en stikkontakt i umiddelbar tilknytning til forstærkeren. Kablerne skal være forsynet med stik, der passer til den anvendte kabeltype og som passer på de komponenter, der er valgt. Kabler bør føres ubrudt igennem, men hvis der er behov for at foretage en samling af et koaksialkabel, skal det foregå med en samler, der er tilpasset kablet. Et koaksialkabel må aldrig samles med en kronemuffe eller lignende. Dårlige samlinger og forkerte stik kan være årsag til skygger i billedet, dårlig tekst TV samt problemer med datasignaler til modem og set-top boks. Det er især datasignalerne i returvejen der påvirkes af fejl i kabelsamlinger. Dårlige kabler, stik og samlinger kan også være årsag til indstråling fra lokalsendere i området, som derved forstyrrer modtagelsen. Side 8

9 Ved huse bygget efter 1979 er der krav til tæthed i henhold til bygningsreglementet. Hvis man gennembryder dampspærren i vægge eller lofter, skal man være opmærksom på, at tætheden skal genetableres. Dette kan gøres ved hjælp af specielle rørmanchetter, som kablerne føres igennem. Siden 1. april 2006 har kommunerne jævnfør bygningsreglementet haft mulighed for at foretage kontrolmålinger for at sikre, at tætheden er i orden Indregulering En forudsætning for at den samlede installation lever op til de stillede krav er, at en eventuel installeret forstærker bliver omhyggelig indreguleret. Hertil kræves en feltstyrkemåler og eventuel en signalgenerator, hvis forstærkeren også forstærker returvejen. Tolerancen på de anvendte instrumenter bør være højst +/- 3 db. Indregulering af fremvejsforstærker Fremvejsforstærkeren forstærker normalt frekvensområdet MHz. I installationer uden returvej vil den normalt forstærke området MHz. Fremvejsforstærkeren skal indreguleres til det korrekte driftsniveau, som blev fastlagt ved dimensionering af nettet jævnfør afsnit 4.3. Driftsniveauet måles direkte på udgangen af forstærkeren med fordelernettet frakoblet. Afleverings punkt Juster forstærker Mål udgangsniveau her Figur 4: Indjustering af fremvej Hvis forstærkeren kører med for lille udgangsniveau, vil der opstå støj (sne) i billedet. Hvis forstærkeren kører med for højt udgangsniveau, vil den overstyres, hvorved der opstår forstyrrelse i billedet. Nogle forstærkere er konstrueret uden mulighed for at regulere forstærkningen. Der kan i sådanne tilfælde være behov for at montere et dæmpeled før forstærkeren, hvis udgangsniveauet ud af forstærkeren er for højt. Hvis forstærkeren indeholder en reguleringsmulig for tilt (forskel mellem de lave og de høje frekvenser), skal denne stilles, så signalet ud af forstærkeren bliver mest muligt lineær hen over det samlede frekvensområde. I eksemplerne i afsnit 6 er vist passende driftsniveauer til de forskellige installationsformer. Indregulering af returvejsforstærker Hvis forstærkeren indeholder en aktiv returvej, skal denne tilpasses fordelingsnettet, så returvejsforstærkeren netop ophæver dæmpningen i fordelingsnettet. Indregulering foretages lettest Side 9

10 ved at tilføre et signal i returbåndet (normalt 5-65 MHz) til dataudtaget på den fjerneste data tilslutningsdåse. Herefter måles dette signal på udgangen af returvejsforstærkeren (svarende til afleveringspunktet) og justeres, så det ligger på samme niveau eller højst 2 db over niveauet på det signal, der blev tilført tilslutningsdåsen. Hvis forstærkeren ikke har reguleringsmulig på returvejen, skal man ved dimensionering af det passive fordelingsnettet sikre sig, at overnævnte forhold kan realiseres. Kontrolmål signal generator niveau her Mål udgangsniveau her Afleverings punkt Signal generator Juster forstærker Udgangsniveau skal være det samme som signal generator niveau Figur 5: Indjustering af returvej 5. Krav til komponenter 5.1. Generelt De nedenfor angivne krav er opstillet ud fra et ønske om, at der ikke må opstå en mærkbar forringelse af signalerne ved passage gennem husinstallationen, i forhold til det der ville være gældende ved en direkte tilslutning til Kabel TV anlægget. Alle komponenter skal være registreret i AFO s komponentregister. Komponenterne skal alle være i stand til at overføre frekvensområdet mellem 5 og 862 MHz. Desuden skal komponenterne være HF-tætte, så der ikke sker ind- og udstråling i og fra installationen. Hvor der nævnes tal fra normen refererer dette til den version der p.t. er gældende, dvs. på tidspunktet for udgivelse af nærværende vejledning Forstærkere A. Skal være HF-tætte i henhold til Cenelec normens klasse A (EN ), dvs. med max. udstråling på 20 dbpw og skærmtæthed på 85 db i VHF og 75 db i UHF. B. Skal være CE-mærket C. Skal have en forstærkning som kompenserer for husinstallationens fordelingstab, og bør ikke have en forstærkning som er større, end der er behov for. D. Skal kunne overføre det antal kanaler der findes i Kabel TV anlægget (dog mindst 42) med den udgangsspænding som der er behov for, jævnfør afsnit 4.3, dimensionering. Side 10

11 E. Skal kunne håndtere en indgangsspænding mellem 60 dbµv og 77 dbµv. I dette interval og med den aktuelle udgangsspænding skal CTB være større end 66 db (ved Cenelec raster med 42 kanaler). Note 1 F. Støjtallet må højst være 8.5 db svarende til et resulterende S/N på 53 db ved 63 dbµv indgangsniveau. G. Frekvensområdet skal være tilpasset anlægsopbygningen i såvel frem- som returvejsområdet. Forstærkeren skal dog i fremvejen som minimum kunne overføre op til 862 MHz. H. Reflektionsdæmpningen på ind- og udgange skal være i henhold til Cenelec klasse B. (18 db ved 40 MHz - 1,5 db pr. octav.) I. Såfremt der er indbygget returvejsforstærker, må den ikke afgive uønskede intermodulations- eller støjsignaler som overskrider grænseværdien fastsat af Cenelec. J. Når forstærkeren er i driftssituationen med f.eks. 42 fremvejskanaler og returvejen er i drift, må der på udgangen af returvejsforstærkeren ikke være forstyrrelser større end 30 dbµv. K. Forstærkere skal have transientbeskyttelse på indgangene, så 4KV spænding tåles. (Det er almindeligt at stille disse krav til radio/tv tunere) L. Forstærkere som har udgange beregnet for direkte tilslutning af tilslutningsdåser (tapudgange) skal have en overhøringsdæmpning svarende til det der gælder for stikledningsfordelere, dvs. min. 40dB i VHF båndet og 36dB i UHF båndet Fordelere A. Skal være HF-tæt i henhold til Cenelec klasse A. B. Skal være CE-mærket C. Reflektionsdæmpningen på samtlige terminaler skal overholde Cenelec klasse B (18 db ved 40 MHz - 1,5 db pr. oktav.) D. Frekvensområdet skal minimum være MHz E. Isolationsdæmpningen mellem udgange på fordelere skal overholde Cenelec normens krav, dvs.: - Overhøringsdæmpningen mellem udgangene på signalfordelere skal min. være 20 db + forskel på udgangenes afgreningsdæmpning. - Overhøringsdæmpning mellem tappene på stikledningsfordelere skal minimum være 40dB i VHF og 36dB i UHF Tilslutningsdåser A. Skal være HF-tæt i henhold til Cenelec klasse A. B. Skal være CE-mærket C. Reflektionsdæmpning som Cenelec klasse B. D. Overhøringsdæmpning mellem data og TV skal i returvejsfrekvensområdet være minimum 45 db 5.5. Kabler A. Skal være HF-tætte med skærmdæmpning i henhold til EN 50117, klasse A B. Dielektrikum skal bestå af fast PE eller gasopskummet PE. C. Yderlederen skal bestå af en skærm af metalfolie eller plastfolie med pålagt metallag omgivet af en flet af fortinnede kobbertråde (indendørskabler) D. Kablerne skal være halogenfrie 5.6. Stik A. Skal være HF-tætte og af mekanisk god kvalitet. Note 1 Fabrikanter angiver normalt maksimal tilladeligt udgangsniveau for en forstærker ved en CTB afstand på 60 db i henhold til Cenelec normen. Man kan omregne udgangsniveauet ved at fratrække 3 db, dvs. Uout CTB66 = Uout CTB60 3 db. Side 11

12 B. Skal passe til de anvendte kabler og komponenter C. F-stik må ikke være af twist-on typen. (Skrue stik) 5.7. Tilslutningskabler A. Skal være HF-tætte med skærmdæmpning i henhold til EN 50117, klasse A B. Ved forstyrrelser på 100 Hz TV-apparater, kan en speciel udgave med ferritdæmpning anvendes Rørmanchetter A. Rørmanchetter skal opfylde kravene i DIN 4108, del Eksempler på opbygning af stikledningsinstallationer 6.1. Oversigt Forslag Antal stik uden returvej Antal stik med returvej Med forstærker Beskrivelse 1 1 Nej Standardinstallation 2 2 Nej Installation med sløjfe- eller stjernenet Ja Installation med sløjfe- eller stjernenet 4 1 Nej Standardinstallation 5 1 Nej 6 Afhængig af installationen 1 Afhængig af installationen Ja Med push-on filter i bestående stik (Gør det selv løsning) Splitter med filter for returvejen Installation med sløjfe- eller stjernenet og aktiv returvej Side 12

13 6.2. Eksempler Løsningsforslag 1 Installation med 1 stik uden forstærker og uden returvej Principdiagram Beskrivelse 72 dbμv Stikledningsfordeler Fra stikledningsfordeler føres stikledningskabel frem til tilslutningsdåsen evt. via et afleveringsspunkt. - 6 db 30 m Stikledningskabel Stikledningskablet vælges under hensyntagen til længden af kablet i overensstemmelse med stikledningsforskriften for det aktuelle anlæg. - 2 db - 1 db 63 dbμv 10 m Afleveringspunkt Tilslutnings dåse Tilslutningsdåsen indeholder et filter, der adskiller TV og FM-signalerne. Der skal ikke være udkoblingsdæmpning i tilslutningsdåsen. Løsningsforslag 2 Installation med 2 stik uden forstærker og uden returvej Principdiagram 76 dbμv Stikledningsfordeler Beskrivelse Fra stikledningsfordeler føres stikledningskabel frem til fordeler eller tilslutningsdåse med indbygget fordeler. - 6 db 10 m Stikledningskabel De to viste løsninger er elektrisk idendiske, men mekanisk forskelligt opbygget. - 4 db - 2 db - 1 db 63 dbμv 10 m Fordeler Tilslutnings dåse m/ fordeler Tilslutnings dåse Begge typer tilslutningsdåser indeholder et filter, der adskiller TV og FM-signalerne. Note: I dette eksempel er kravene til isolationsdæmpning ikke opfyldt. Der kan derfor under visse omstændigheder opstå forstyrrelser Side 13

14 Løsningsforslag 3 Installation med 2-8 stik med forstærker og uden returvej Principdiagram stjernenet 71 dbμv Stikledningsfordeler Beskrivelse Fra stikledningsfordeler føres stikledningskabel frem til forstærkeren. - 6 db 85 dbμv - 12 db - 3 db - 1 db 30 m Fremvej: 20 db 15 m Stikledningskabel Forstærker u/ returvej Stikledningsfordeler med 2, 4, 6 eller 8 tilslutninger Tilslutningsdåser Forstærkeren skal ophæve den efterfølgende dæmpning i fordelingsnetværket, så den samlede forstærkning i installationen bliver 0-6 db. Fordeleren skal være en stikledningsfordeler med høj overhøringsdæmpning. Fordeleren kan være indbygget i forstærkeren. Tilslutningsdåserne indeholder et filter, der adskiller TV og FM-signalerne. 69 dbμv Principdiagram sløjfenet Beskrivelse 71 dbμv - 6 db 30 m Stikledningsfordeler Stikledningskabel Forstærkeren skal ophæve den efterfølgende dæmpning i fordelingsnetværket, således at den samlede forstærkning i installationen bliver 0-6 db. 89 dbμv - 7 db - 2 db - 1 db - 1 db - 10 db 68 dbμv Fremvej: 24 db 10 m Forstærker u/ returvej m Signalfordeler 10 Sløjfedåser Slutdåser m. 75 Ω Tilslutningsdåserne skal være beregnet for sløjfeanlæg, dvs. med stor isolationsdæmpning mellem to tilslutningsdåser Tilslutningsdåserne indeholder et filter, der adskiller TV og FM-signalerne samt en fordeler, der sikrer korrekt isolation mellem tilslutningerne. Værdierne angiver typiske udkoblingsdæmpninger. Strengene skal afsluttes med 75 ohm. Side 14

15 Løsningsforslag 4 Installation med 1 stik uden forstærker og med returvej Principdiagram Beskrivelse 75 dbμv Stikledningsfordeler Fra stikledningsfordeler føres stikledningskabel frem til tilslutningsdåsen evt. via et afleveringspunkt. - 6 db 30 m Stikledningskabel Stikledningskablet vælges under hensyntagen til længden af kablet i overensstemmelse med stikledningsforskriften for det aktuelle anlæg. - 2 db - 4 db 63 dbμv 10 m Afleveringspunkt Multimedie tilslutningsdåse Tilslutningsdåsen indeholder et filter, der adskiller TV, FM og datasignalerne. Udkoblingsdæmpningen på datatilslutningen vælges i samråd med kabel TV anlæggets operatør. Løsningsforslag 5 Installation med returvej i 1 tilslutningsdåse ved hjælp af push-on filter Principdiagram Beskrivelse 75 dbμv - 6 db 30 m Stikledningsfordeler Stikledningskabel Som Gør-det-selv løsning, hvor der kun er monteret 1 tilslutningsdåse kan anvendes en løsning med push-on filter, der er forsynet med TV, FM og datastik. Løsningen er ikke anvendelig, hvis der i forvejen er monteret multimedie tilslutningsdåse, eller hvis der er installeret forstærker i installationen. - 2 db - 4 db 63 dbμv 10 m Afleveringspunkt Bestående tilslutningsdåse Push-on filter Push-on filteret indeholder højpasfilter på TV- og FM-udgangen. Push-on filteret udvælges i samråd med kabel TV anlæggets operatør. Side 15

16 Løsningsforslag 6 Installation af 1 datastik uden indgreb i bestående installation Principdiagram 75 dbμv - 6 db - 4 db - 2 db 63 dbμv 30 m 10 m Bestående installation Stikledningsfordeler Stikledningskabel Split filter med HP filter og evt. galvanisk adskilt Data tilslutningsdåse (ethulsdåse) Beskrivelse Fra stikledningsfordeler føres stikledningskabel frem til et splitfilter, der adskiller antennesignalerne og datasignalerne. Splitfiltret indeholder et højpasfilter, der spærrer for returvejen fra den bestående installation og kan evt. være udført med enkelt eller dobbelt galvanisk adskillelse. Splitfiltret skal udvælges i samråd med nettes operatør. Der kan være behov for at installere en forstærker i den bestående installation, som vist i løsningsforslag 3. Side 16

17 Løsningsforslag 7 Installation med 2-8 stik med forstærker og med returvej Principdiagram stjernenet 71 dbμv - 6 db - 12 db - 3 db - 4 db 30 m Frem/retur: +20 db / +17 db 85 dbμv 66 dbμv 15 m Stikledningsfordeler Stikledningskabel Forstærker m/ returvej Stikledningsfordeler med 2, 4, 6 eller 8 tilslutninger Multimedietilslutningsdåser Beskrivelse Fremvejsforstærkeren skal ophæve den efterfølgende dæmpning i fordelingsnetværket, så den samlede forstærkning i installationen bliver 0-6 db. Returvejsforstærkeren skal ophæve dæmpningen i fordelingsnetværket, så returvejsforstærkningen bliver 0-2 db. Kravene til fordeleren: Se løsningsforslag 3. Tilslutningsdåserne skal alle være multimedie-dåser, der udvælges i samråd med kabel TV anlæggets operatør. Principdiagram sløjfenet Beskrivelse 71 dbμv - 6 db - 7 db - 3 db - 10 db Fremvej/retur: +24 db / +21 db 89 dbμv - 2 db - 1 db 66 dbμv 10 m Stikledningsfordeler Stikledningskabel Forstærker m/ returvej m m Signalfordeler 10 Sløjfedåser Slutdåser m. 75 Ω Fremvejsforstærkeren skal ophæve den efterfølgende dæmpning i fordelingsnetværket, så den samlede forstærkning i installationen bliver 0-6 db. Returvejsforstærkeren skal ophæve dæmpningen i fordelingsnetværket, så returvejsforstærkningen bliver 0-2 db. Tilslutningsdåserne indeholder et filter, der ad-skiller TV, FM og datasignalerne samt en fordeler, der sikrer korrekt isolation mellem tilslutningerne. Værdierne ved symbolerne angiver typiske udkoblings-dæmpninger. Se også løsningsforslag 3 Side 17

18 7. Tilslutning af modtagere 7.1. Generelt Ved tilslutning af modtagere er det vigtigt, at der anvendes et godt tilslutningskabel, der er HFtæt, som har HF-tætte stik og er i en mekanisk god udførelse TV modtager TV modtageren tilsluttes i tilslutningsdåsens TV-bøsning. Signalniveauet skal ligge mellem dbµv. Hvis signalniveauet er højere vil der normalt skulle indsættes et dæmpeled for ikke at overstyre modtageren FM modtager FM modtageren tilsluttes i tilslutningsdåsens FM-bøsning. Signalniveauet skal ligge mellem 50 og 70 dbµv for god modtagelse i stereo. Også her kan der være behov for at indsætte et dæmpeled, hvis signaler er for højt Video/DVD Video/DVD tilsluttes i tilslutningsdåsens TV-bøsning via et kabel som normalt medfølger video en eller DVD en. Vær dog opmærksom på, at ikke alle kabler, der medleveres apparaterne, er af lige god kvalitet. Videoen og DVD en har normal en HF-udgang, hvor antennesignalet bliver gennemsløjfet for tilkobling af yderligere apparater, normalt TV modtageren. Mange videoer og DVD er har ligeledes en HF-modulator indbygget, der normal udsender signaler på UHF i området kanal I disse tilfælde skal man være opmærksom på, at disse signaler ikke interfererer med HF signaler fra Kabel TV anlægget Kabelmodem Kabelmodemet tilsluttes enten et specielt dataudtag i installationen eller dataudtaget i tilslutningsdåsen. Et kabelmodem modtager signaler på fremvejen og sender signaler på returvejen. Et kabelmodem vil derfor ikke fungere i en normal TV-bøsning i tilslutningsdåsen. Vær specielt opmærksom på, at alle stik er af god kvalitet og at stikkene (F-typen) er spændt tilstrækkeligt (brug om nødvendig momentnøgle med et moment på ca. 4 Nm). Signalniveauet på fremvejen på de digitale signaler skal være mellem 47 og 75 dbµv. Signalniveauet på returvejen vil typisk være mellem 100 dbµv og 114 dbµv Set-top boks Set-top boksen anvendes til modtagelse af digitale signaler i Kabel TV anlægget og tilsluttes normalt TV-bøsningen i tilslutningsdåsen. Signalniveauet på de digitale signaler skal ligge mellem 47 og 77 dbµv. Fra set-top boksen føres et scartkabel eller et HDMI kabel frem til TV modtageren. Hvis set-top boksen er interaktiv er der brug for, at set-top boksen kan kommunikere tilbage i nettet til anlæggets hovedstation. Dette kan etableres enten gennem IP-nettet eller via Kabel TV nettet. Via Kabel TV nettet kan det ske enten via et eksternt kabelmodem eller via et indbygget kabelmodem. Hvis kommunikationen foregår via et indbygget kabelmodem skal set-top boksen tilsluttes dataudtaget i tilslutningsdåsen, da den har brug for HF returvejen i Kabel TV anlægget DAB radio DAB radio udsendes i Danmark i frekvensområdet fra K11 til S12 (216 MHz til 240MHz). Hvis DAB signalerne udsendes i Kabel TV anlægget vil de normalt blive udsendt i samme frekvensbånd. Side 18

Modtagelse af Antenne TV i Danmark

Modtagelse af Antenne TV i Danmark Modtagelse af Antenne TV i Danmark Efter at det analoge sendernet i Danmark blev slukket d. 1. november 2009 og erstattet af et nyt digitalt terrestrisk sendernet, har der generelt været meget få problemer

Læs mere

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A

Installations- og betjeningsvejledning. Triax IFA 284/288. radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A Installations- og betjeningsvejledning radio/tv distributionsforstærker med aktiv returvej 891884A DK Montagevejledning distributions forstærker Introduktion Læs denne quick-guide helt igennem inden du

Læs mere

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal

Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal Sådan sikrer du dig det bedste antennesignal 1 Når man i de gode gamle analoge dage skulle installere en antenne, var det normalt at bruge fjernsynets skærm til at optimere antennens retning og højde.

Læs mere

Det rigtige antennegrej

Det rigtige antennegrej Det rigtige antennegrej Denne guide har til formål at gennemgå det rigtige antennegrej, som kan forbedre din nuværende antenneinstallation. Alt efter hvordan din antenneinstallation er lavet, er der i

Læs mere

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION

GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION GODT SIGNAL KRÆVER KORREKT INSTALLATION (OPDATERET JANUAR 2014) Med anbefalingerne Den gode antenneinstallation vil foreningen sætte fokus på modernisering af husets antenneinstallation. De seneste 25

Læs mere

Legende let satellit TV i boligkomplekser

Legende let satellit TV i boligkomplekser Legende let satellit TV i boligkomplekser Op til tre TV tilsluttet i samme lejlighed your ultimate connection Sat SCR Multiswitch Fordele for installatør, lejer og udlejer i boligkomplekser En perfekt

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk

DESITEK A/S. Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording. www.desitek.dk DESITEK A/S Materialer til overspændingsbeskyttelse, potentialudligning og jording www.desitek.dk DEHNguard modular Flerpolet transientbeskyttelse (type 2) til beskyttelse af installationer og apparater

Læs mere

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide

GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide GVD Antenneforening - Internet Gør-Det-Selv Guide Forord Tillykke med din Internet forbindelse fra GVD Antenneforening. Denne guide vil hjælpe dig med at installere dit GVD Internet i din bolig. Herudover

Læs mere

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV

Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Lyd og lydkvalitet på fiber og kabel TV Fakta om Stofa. Fiber og kabel TV -Teknik. FM radiokanaler. Digital radio. TV og lyd analog. TV og lyd digital. Overordnet hovedstation. WebTV. Fremtiden for fibernet

Læs mere

Krav til anlægsopbygning Kogebogen

Krav til anlægsopbygning Kogebogen Krav til anlægsopbygning Kogebogen Version 1.3.1 1-10-2007 Udarbejdet af YouSee, KOP Side 1 af 97 Indhold 1. Indledning...4 2. Systembeskrivelse...4 3. Generelle krav...7 4. YouSee s krav til signalkvalitet

Læs mere

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr

home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr Dansk - 1. udgave HOMECONNECT_COAX_V1.1 home connect guide koaksialkabel og antenneudstyr indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler!

God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! God billedkvalitet kræver gode stik og kabler! For at få mest glæde af din kabel-tv pakke fra Antenneforeningen Horsens Syd kræver det, at du har en korrekt udført antenneinstallation i huset. Det vigtigste

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en montør kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Nye signaler truer dit tv!

Nye signaler truer dit tv! Signaler truer dit tv fra din forening 1/2012 27 Nye signaler truer dit tv! Hvis din husinstallationer er af dårlig kvalitet, får du sandsynligvis flimmer på skærmen, når nyt mobilt bredbånd tages i brug

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Placering af udvendig og indvendig boks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 4 Installation af fibernet de

Læs mere

Seminar 2012. Corning Cabelcon

Seminar 2012. Corning Cabelcon Seminar 2012 LTE interference LTE 800 MHz vil sandsynligvis medføre forstyrrelser i anlæg og husinstallationer der er dårligt skærmede. Dette fordi, at LTE sender i TV båndet samtidigt med at antenneforstærkere

Læs mere

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C

home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PRI_SDRAFT_C home connect guide Dansk - 1. udgave INSTALLATIONSGUIDE PI_SDAFT_C indholdsfortegnelse HomeConnect guiden skal hjælpe brugere af kabel nettet med selv at tilkoble udstyr og fordele signaler i hjemmet,

Læs mere

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer

Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer DANSK KABEL TEKNIK Installationsguide Et vigtigt værktøj til husinstallationer Dansk 4. udgave Forord: Når boligen indeholder flere radio- og TV apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført

Læs mere

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449

FAQ. kabelnetnummer / netværksnummer for Nyborg Almene Antennelaug er: 01449 FAQ Hvad er mit kabelnetnummer / netværksnummer? Når du tænder din HD-boks første gang, skal du fortælle den, hvor du bor. I menuen "Konfiguration af netværk" skal du indtaste det kabelnetnummer / netværksnummer,

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter

Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Lidt tankevirksomhed i fbm. udvikling og fremstilling af en 23 transverter Af Istvan Zarnoczay OZ1EYZ 29. august 2008 Krav/ønsker osv. Inden man går i gang med sådan et projekt skal man gøre sig klart

Læs mere

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager

Interferens. Afstand (d interferer ) til det interfererende System. Afstand (d) mellem sender og modtager Interferens Interferens er et alvorligt problem for short range enheder, men der er muligheder for at teste resistensen over for interferensen. I denne artikel beskrives nogle af de konsekvenser og scenarier,

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder

Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Hvad betyder digitaliseringen krav og muligheder Tage Lauritsen FDA-Forum 27. April 2008 Hvad betyder digitaliseringen og hvad den kræver teknisk Hvilke tekniske forhold, skal antenneanlæggene forberede

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Om fiberboksen Fiberboksen har indbygget router, hvilket betyder at du kan nøjes med tilslutning til én boks, og så er du

Læs mere

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder.

Professionelle Kommunikationsantenner, Filtre og Combinere Design, Udvikling og Produktion. 2.2. Antenner for bevægelige enheder. 1. Hvad er en antenne? 2. Antennetyper 2.1. Fastmonterede antenner 2.2. Antenner for bevægelige enheder 3. Hvor god er en antenne? 4. Målinger på antenner Side 1 af 12 1. Hvad er en antenne? En antenne

Læs mere

Lyd og Signal Kabler

Lyd og Signal Kabler Lyd og Signal Kabler Lyd og kabler kan være en eksplosiv cocktail forstået på den måde, at bølgerne ofte kan gå højt, når musik entusiaster diskuterer Lyd/billede og Kabler. Nogle mener, at kablets kvalitet

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006

Ekstraordinær generalforsamling. 14. december 2006 Ekstraordinær generalforsamling 14. december 2006 1 Bestyrelsens forventninger Gennemgang af dagsordenens punkter Afklaring af spørgsmål Diskussion Tilkendegivelse/anbefaling fra de fremmødte 2 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014

Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsens beretning vedrørende 2013 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 12. marts 2014 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

Installation af fibernet

Installation af fibernet Installation af fibernet Installation af fibernet de næste skridt Placering af udvendig og indvendig fiberboks Trækning af kabler Opsigelse af nuværende abonnementer Det gør Verdo Fiberbredbånd TV Telefoni

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ##

Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 1 ## Boligforeningen 3B Fællesantenne & bolignet Kim Christoffersen, Balslev Rådgivende Ingeniører A/S 21. oktober 2013 Balslev Rådgivende Ingeniører - Kopiering må kun

Læs mere

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk

Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Antennelauget Flimmer http://www.flimmertv.dk Årsberetning 2011 2012 Digitalisering, ved generalforsamlingen 2011 omtalte vi vores arbejde med at indføre Boxers TV kanaler. Dette blev realiseret i november.

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og Tilslutning - Trin for trin Opsætning af fiberboks og router (Trin 1-3) klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen. Fiberboks

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

ANTENNEGUIDEN. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS ANTENNEGUIDEN Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier

Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier Fællesantenneanlæg Vejledende tekniske retningslinier AFO-Aftalen for fællesantenneområdet Februar 2012 Revision af de af det daværende Telestyrelsen i december 1998 udgivne vejledende tekniske retningslinier.

Læs mere

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide

DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk. Projekterings- og installationsguide Beskyttelse af mindre installationer imod atmosfæriske overspændinger overført fra forsynings-, teleog antennenet DESITEK A/S, Sunekær 8, DK-5471 Søndersø 63 89 32 10 - desitek@desitek.dk - www.desitek.dk

Læs mere

Når kvalitet bliver en livsstil. Produkt Guide

Når kvalitet bliver en livsstil. Produkt Guide Når kvalitet bliver en livsstil Produkt Guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 UHF og LTE... 4 LTE produkter... 5 LTE filtre 57 og 60... 6 MICROCAVITIES FILTER (F FORMAT)... 7 Intelligente antenner...

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011

Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsens beretning vedrørende 2010 til generalforsamlingen i Trædballe-Uhrhøj Antenneforening den 2. februar 2011 Bestyrelsen har udarbejdet en beretning over det forgangne års arbejde. Vi vil også

Læs mere

dit mobile bredbånd fra Net 1

dit mobile bredbånd fra Net 1 Kom i gang med dit mobile bredbånd fra Net 1 Gateway D-35 1 Quickguide D35_250x140_8sidor new DK2.indd 1 2012-06-19 14.41 Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen...s 2 Velkommen som kunde ved Net 1. I

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk.

REGULATIV for anlæggets drift. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk. NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. Havnevej 26 8500 Grenaa SE: 32563236 Mail: samsignal@stofanet.dk REGULATIV for anlæggets drift. April 2014 Side 1 af 7 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Definition af

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A

installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DRAFT_A installationsguide Dansk - 5. udgave INSTALLATIONSGUIDE_DAFT_A forord Når boligen indeholder flere radio- og apparater, er det vigtigt at installationen bliver udført korrekt, ellers vil der være risiko

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne

Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Digitalt tv via Kabel tv eller Fællesantenne Denne udskrift fra Digitaliseringen er en orientering om, hvorledes du skal forholde dig i forhold til modtagelse af digitalt tv via kabel tv eller fællesantenne.

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Spørgsmål til OE Kabel TV

Spørgsmål til OE Kabel TV Spørgsmål til OE Kabel TV spørgsmål 1: Hvordan forbruges 12-fiber linierne? Hvordan er de fordelt på telefoni, intranet og TV fordelingsnettet? svar 1: intranet og telefoni kører på samme kabel. Der vil

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS

LINIA LED VLT VLG-F VLG-FS LINIA LED LINIA LED VLT LUMINEX A/S har videreudviklet det velkendte LINIA belysningssystem til et nyt niveau, en løsning der er hurtig, enkel, pålidelig og fuldstændig fleksibel - LINIA LED. På basis

Læs mere

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig

Kom godt i gang med. fibernet i din bolig Kom godt i gang med fibernet i din bolig Vejledning til installation af fibernet Installationen af fiberforbindelsen i din bolig starter med, at en tekniker kommer på besøg og monterer en indvendig fiberboks

Læs mere

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router

Kom godt i gang med. Icotera fiberboks. med indbygget router Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne

Læs mere

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV.

1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk Amba, i det følgende kaldet FV. Tekniske LEVERINGSBETINGELSER ANVENDELSESOMRÅDE. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Fjernvarmeforsyningen. 1.1 Disse tekniske bestemmelser gælder for levering af fjernvarme fra Hovedgård Fjernvarmeværk

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd.

Afd. 54. Bolignet. frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54. AAB afd. Afd. 54 Bolignet frihed til at vælge! Etablering af Bolignet til TV, radio, telefoni og data i AAB afd. 54 AAB afd. 54 April 2003 1 Forhistorien: Hvorfor Bolignet? Afdelingsbestyrelserne i AAB afd. 54

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere