K K R S J Æ L L A N D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K K R S J Æ L L A N D"

Transkript

1 REFERAT 2010 K K R S J Æ L L A N D Dato: Tidspunkt: 09:30 Sted: Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles interesser og være center for indsamling, udvikling og spredning af viden om det danske kommunestyre KL s grundlæggende mål Bidrage til at kommunerne politisk og administrativt løser deres opgaver til fællesskabets og borgernes tilfredshed KL s tre grundlæggende værdier At være troværdig At vidensdele At vidensgenerere

2 Deltagerfortegnelse Godkendelse af referat Godkendelse af referat Siden sidst Meddelelser Regionalpolitiske sager Sundhedsaftalen Tværkommunal koordinering af børne- og ungeområdet anbefalinger Etablering af et fælles kommunalt sekretariat i forlængelse af lovændring om kommunal koordinering af rammeaftalerne Kollektiv trafik Fælleskommunalt udviklingsselskab Aftale mellem KKR og Væksthus Sjælland om specialiseret erhvervsservice Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2011/ KOMBIT Det regionale beskæftigelsesråds møde den 20. september Trafikkonference 25. oktober Udpegninger Udpegning til sundhedskoordinationsudvalget Udpegning til bestyrelsen for Østdansk Turisme KKR Sjællands repræsentation i FBS s generalforsamling Udpegning til bestyrelsen for skolen SOSU Sjælland - Tillæg KKR Punkter til næste møde Sager på vej til kommende møder Eventuelt SIDE 2

3 Deltagerfortegnelse Knud Erik Hansen, Faxe Hans Barlach, Greve John Brædder, Guldborgsund Søren Kjærsgaard, Holbæk Martin Damm, Kalundborg Marie Stærke, Køge Mette Touborg, Lejre Stig Vestergaard, Lolland Henning Jensen, Næstved Poul Lindor Nielsen, Roskilde Niels Ulrich Hermansen, Ringsted Lis Tribler, Slagelse Niels Hörup, Solrød Ivan Hansen, Sorø Henrik Holmer, Vordingborg Birgitte Steen Jørgensen, Vordingborg Per Hovmand, Sorø Marie Louise Friderichsen, Lolland Lene Hatt, Guldborgsund Hans Chr. Rasmussen, Stevns Erik Kjelgaard, Lolland Peter Jacobsen, Kalundborg Anette Max, Guldborgsund Bjarne Larsen, Solrød Sten Knuth, Slagelse KL-bestyrelses-/udvalgsmedlemmer: Poul Nødgaard, Ringsted Afbud Thomas Adelskov, Odsherred Linda Nielsen, Sorø Poul Arne Nielsen, Stevns Henrik Stougaard, Roskilde Evan Lynnerup, Roskilde Knud Larsen, Vordingborg Henrik Christensen, Faxe René Tuekær, Faxe SIDE 3

4 Fra sekretariatet Direktør Grete Tarpgaard, KL Kontorchef Solvejg Schultz Jakobsen Chefkonsulent Thomas Nymann Nielsen (referent) Konsulent Anne Andersen (referent) Kommunaldirektør Ib Østergaard Rasmussen for k17 Kommunaldirektør Lars Holte for k17 Teknisk direktør Thomas Eriksen, Faxe Kommune under punkt 3.4. Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Sorø under punkt 3.2. Projektchef Leo Christensen, Lolland Kommune under punkt 3.5. Direktør Hans Bertelsen, KOMBIT under punkt 3.8. SIDE 4

5 1. Godkendelse af referat 1.1. Godkendelse af referat SAG NR.: adr Godkendelse af referat fra møde i KKR Sjælland den 24. august Det indstilles, at referatet af møde i KKR Sjælland den 24. august 2010 godkendes. en blev godkendt. SIDE 5

6 2. Siden sidst 2.1. Meddelelser SAG NR.: adr Orientering vedrørende: Højskoleprojekt i Haslev. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Henrik Holmer orienterede om, at KKR Sjællands formandskab fra tid til anden får en række henvendelser fra foreninger og projekter. Formandskabet har valgt at håndtere henvendelserne løbende ud fra en konkret vurdering. Der vil på KKR-møderne blive orienteret om henvendelserne løbende. Knud Erik Hansen Faxe, orienterede om, at det konkrete højskoleprojekt i Haslev ikke længere er aktuelt. Orienteringen blev taget til efterretning. SIDE 6

7 3. Regionalpolitiske sager 3.1. Sundhedsaftalen SAG NR.: tnn Der skal i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland. Sundhedskoordinationsudvalget har den 22. september 2010 behandlet udkast til aftale og godkender den endelige udkast til aftale den 17. november Herefter sendes aftalen til godkendelse i de enkelte kommuner, således at aftalerne kan sendes til godkendelse i sundhedsstyrelsen ultimo januar Det indstilles, at KKR Sjælland anbefaler kommunerne at godkende udkastet til sundhedsaftale en blev godkendt Tværkommunal koordinering af børne- og ungeområdet anbefalinger SAG NR.: adr KKR Sjælland nedsatte i 2009 en styregruppe for børne- og ungeområdet, der blandt andet fik til opgave at komme med anbefalinger til en bedre koordinering af børne- og unge-området (skal). Gruppen fremlægger otte anbefalinger til koordinering af området samt en analyse af udgiftsudviklingen på området. ( Jf. to vedlagte bilag). Det bemærkes, at./. anbefalingerne vil skulle koordineres med eventuelle nye bestemmelser som følge af ny lovgivning om rammeaftaler og takstaftaler. Anbefalingerne skal i øvrigt ses i sammenhæng med de styringsinitiativer, der foregår i de enkelte kommuner. De foreslåede anbefalinger indeholder i øvrigt mulighed for en større gennemsigtighed af området på tværs af kommuner. SIDE 7

8 Det indstilles, at KKR Sjælland tiltræder de otte anbefalinger. en blev godkendt Etablering af et fælles kommunalt sekretariat i forlængelse af lovændring om kommunal koordinering af rammeaftalerne SAG NR.: adr Kommunerne forventes pr. 1.januar 2011 at overtage ansvaret for koordinering og udarbejdelse af rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Bestemmelserne om rammeaftalen forventes i den forbindelse forenklet. KKR Sjælland bad på den baggrund på sit møde i august 2010 kommunaldirektørforummet K17 om et forslag til, hvordan kommunerne i fællesskab kan løse den fælles sekretariatsopgave i tilknytning til rammeaftalerne på det specialiserede social- og undervisningsområde. Lovforslaget, der beskriver de nærmere vilkår for løsningen af opgaven, foreligger imidlertid ikke, hvorfor der ikke er udarbejdet et endeligt oplæg. I betragtning af det nært forestående overtagelsestidspunkt, er det imidlertid vigtigt, at en løsning kan iværksættes så hurtigt som muligt efter, at lovforslaget bliver kendt. Det indstilles, at det overlades til K17, når lovgivningen er kendt, nøje at vurdere og beskrive sekretariatets opgaveportefølje og nødvendige bemanding i opstartsfasen, K17 på denne baggrund gives et mandat til etablering af sekretariatsfunktionen, således de 17 kommunerne er klar til at løse opgaven, fra det tidspunkt, hvor kommunerne overtager opgaven, (sekretariatet placeres i Holbæk Kommune) KKR Sjælland meddeler kommunalbestyrelserne, at det omtalte sekretariatet således søges etableret med henblik på at leve op til de ændrede krav på området, SIDE 8

9 KKR Sjælland efterfølgende fremsender anmodning til de 17 kommune om den fornødne, forholdsmæssige medfinansiering, hvilken medfinansiering tager udgangspunkt i det af K17 vurderede behov. Punktet blev udsat til KKR Sjællands møde i februar 2011, idet lovgivningen endnu ikke foreligger Kollektiv trafik SAG NR.: Transportministeriet har igangsat en revision af lov om trafikselskaber. Det forventes, at ministeriet fremsætter lovforslag ultimo februar KL har indgået i arbejdet med evaluering af loven og forholdt sig til udfordringer i resten af landet. KL s bestyrelse har besluttet, at KL s holdning til udfordringerne i hovedstadsområdet og ønsker til løsning skal ske i samarbejde med kommunerne i hovedstaden og på sjælland. KL s holdning til revision af loven ift. hovedstadsområdet og sjælland behandles i bestyrelsen i december KKR Sjælland vil derfor drøfte de overordnede udfordringer på området med henblik på synspunkter til KL s bestyrelse. Teknisk direktør Thomas Eriksen fra Faxe Kommune og Ib Østergaard Rasmussen fra K17 vil indlede drøftelsen. Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter kollektiv trafik med udgangspunkt i oplægget fra teknisk direktør Thomas Eriksen og kommunaldirektør Ib Østergaard Rasmussen fra K17. KKR Sjælland drøfter hvilke yderligere overordnede hensyn som KL skal arbejde for i det videre arbejde med lovrevisionen af kollektiv trafik i forhold til hovedstadsområdet. KKR besluttede, at KKR Sjællands synspunkter i relation til lovrevisionen er følgende: Det forpligtende samarbejde internt mellem kommuner og mellem kommuner og region skal styrkes politisk og administrativt SIDE 9

10 Koordineringen af den kollektiv trafik som udbydes af henholdsvis kommuner, regioner og stat skal styrkes Øget gennemsigtighed i trafikselskabernes økonomi og ønske om effektiv drevet trafikselskabsadministration Opmærksomhed på busbetjeningen i landdistrikterne, således at borgerne får muligheder for at blive transporteret uden egen bil. Der er behov for andre og mere fleksible løsninger i landområderne Det skal være muligt for alle borgere at benytte de kommunalt drevne busruter, således at de lukkede busruter, som alligevel kører, kan benyttes af alle Region Sjælland er ikke en naturlig selvstændig trafikregion, idet trafikudfordringerne er meget forskellige i byområder (i bl.a. fingerplanen) og i landdistrikterne Kommunerne i region Sjælland og region Hovedstaden er et pendlerområde. Derfor skal kommunerne i region Sjælland arbejde sammen med kommunerne i region Hovedstaden i forhold til den bedste busbetjening af borgerne MOVIA s direktør Dorte Nøhr Pedersen inviteres til at deltage i KKR Sjællands møde den 9. februar Formålet er bl.a. at drøfte rollefordelingen mellem kommunerne og MOVIA Fælleskommunalt udviklingsselskab SAG NR.: tnn Lolland Kommune og Lolland Energi Holding A/S ønsker at drøfte mulighederne for at etablere et fælleskommunalt udviklingsselskab for forsyningsvirksomhederne i region Sjælland. Kommunedirektør Thomas Knudsen og projektchef Leo Christensen fra Lolland Kommune vil indlede drøftelsen Det indstilles, at KKR Sjælland drøfter forslag til Fælleskommunalt Udviklingsselskab med udgangspunkt i oplægget fra Lolland Kommune KKR Sjælland anbefaler, at Energiklyngecentret Sjælland udarbejder et oplæg til, hvordan koordineringen mellem kommunerne eventuelt kan styrkes i den allerede etablerede struktur. SIDE 10

11 3.6. Aftale mellem KKR og Væksthus Sjælland om specialiseret erhvervsservice 2011 SAG NR.: tnn Fra den 1. januar 2011 er det kommunerne, som ejer og finansierer Væksthus Sjælland. Derfor skal der indgås aftale mellem KKR og Væksthuset om Væksthusets prioriteringer i Der er udarbejdet forslag til resultatkontrakt mellem KKR og Væksthus Sjælland. Det indstilles, at KKR Sjælland godkender udkast til aftale mellem KKR Sjælland og Væksthus Sjælland. Aftalen sendes til orientering og opfølgning i kommunerne i forhold til de nødvendige lokale initiativer. en blev godkendt Dimensionering af uddannelsen til pædagog 2011/2012 SAG NR.: adr KKR Sjælland skal i lighed med tidligere år afgive indstilling til Undervisningsministeriet om antallet af uddannelsespladser på pædagoguddannelsen i region Sjælland for studieåret 2011/12. På møde i oktober 2010 indstillede et enigt praktikpladsforum (PPF) en dimensionering for 2011/2012 svarende til sidste års dimensionering i alt 746 pladser. Borgmester Thomas Adelskov, Odsherred er formand for PPF. Det indstilles, at KKR Sjælland godkender, at dimensioneringen af pædagoguddannelsen for 2011/12 fastholdes på samme niveau som i 2010/11 dvs. 746 pladser. SIDE 11

12 en blev godkendt. KKR Sjælland opfordrer UCSJ Sjælland (University College Sjælland) til at efterleve de aftaler om praktikpladser, der allerede er indgået, herunder fordelingen forår/efterår KOMBIT SAG NR.: tnn KOMBIT s bestyrelse har drøftet behovet for mere information til kommunalpolitikerne om KOMBIT. KOMBIT er tiltænkt en vigtig rolle i kommunernes realisering af digitaliseringsstrategien - og det er derfor besluttet at KKR præsenteres for KOMBIT og strategierne for de næste år. KKR Sjællands formandskab har inviteret Direktør Hans Bertelsen fra KOMBIT til at stå for præsentationen. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen om KOMBIT til efterretning. en blev godkendt Det regionale beskæftigelsesråds møde den 20. september 2010 SAG NR.: Det regionale beskæftigelsesråd holdt møde den 20. september KKR Sjælland har udpeget 5 medlemmer til rådet: Knud Erik Hansen, Faxe, John Brædder, Guldborgsund, Peter Jacobsen, Kalundborg, Rene Milo, Greve og Linda Nielsen, Sorø. Der gives nedenfor en kort orientering om mødets indhold Sagen forelægges til orientering. en blev godkendt. Medlem af RBR Knud Erik Hansen Faxe, supplerede orienteringen. Han gjorde herunder opmærksom på, at der fra parterne i rådet er stor opmærksomhed på kommunernes tidlige ind- SIDE 12

13 sats over for personer på dagpenge. Samtidig pegede han på, at RBR har stor analysekapacitet. Det er vigtigt, at denne bruges positivt Trafikkonference 25. oktober 2010 SAG NR.: tnn KKR Sjælland og Region Sjælland afholdte den 25. oktober 2010 trafikkonference. Konferencen satte skarpt på de udfordringer, der er på transportområdet på Sjælland. Der var stor opbakning til konferencen med næsten 100 deltagere fra folketing, kommuner, region og øvrige trafikaktører. Trafikminister Hans Christian Schmidt deltog i konferencen. Det indstilles, at KKR Sjælland tager orienteringen til efterretning. en blev godkendt. SIDE 13

14 4. Udpegninger 4.1. Udpegning til sundhedskoordinationsudvalget SAG NR.: adr KKR Sjælland har udpeget Borgmester Marie Stærke som medlem af sundhedskoordinationsudvalget i indeværende valgperioden. Marie Stærke forventes at gå på barselsorlov fra den 1. januar 2011 og KKR Sjælland skal derfor udpege et nyt medlem i perioden for hendes barselsorlov. Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlem til sundhedskoordinationsudvalget i perioden for Marie Stærkes barselsorlov. KKR Sjælland udpegede Thomas Kielgast, Køge som medlem af Sundhedskoordinationsudvalget i perioden for Marie Stærkes barselsorlov Udpegning til bestyrelsen for Østdansk Turisme SAG NR.: adr KKR Sjælland har udpeget Borgmester Marie Stærke som medlem af bestyrelsen for Østdansk Turisme i indeværende valgperioden. Marie Stærke forventes at gå på barselsorlov fra den 1. januar 2011 og KKR Sjælland skal derfor udpege et nyt medlem i perioden for hendes barselsorlov. Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlem til bestyrelsen for Østdansk Turisme i perioden for Marie Stærkes barselsorlov. KKR Sjælland udpegede Thomas Adelskov, Odsherred som medlem af bestyrelsen for Østdansk Turisme i perioden for Marie Stærkes barselsorlov. SIDE 14

15 4.3. KKR Sjællands repræsentation i FBS s generalforsamling SAG NR.: adr Byrådsmedlem Torben Olsen, Roskilde (SF) er afgået ved døden. Torben Olsen var udpeget af KKR Sjælland som medlem af FBS s generalforsamling. Det indstilles, at KKR Sjælland ikke udpeger et nyt medlem til FBS s generalforsamling. en blev godkendt Udpegning til bestyrelsen for skolen SOSU Sjælland - Tillæg SAG NR.: adr Undervisningsministeriet har oktober 2010 godkendt en sammenlægning af SOSU-uddannelser Greve, Social- og sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Næstved. Af den godkendte vedtægt fremgår, at et medlem udpeges af borgmestrene i KKR Sjælland i forening. Det indstilles, at KKR Sjælland udpeger et medlem til bestyrelsen for skolen SOSU-Sjælland. KKR Sjælland bad de 3 kommunale medlemmer af SOSUdimensioneringsudvalget: Knud Erik Hansen, Faxe, Thomas Adelskov, Odsherred og Niels Ulrich Hermansen, Ringsted om (i blandt sig selv) at udpege et medlem til bestyrelsen for skolen SOSU-Sjælland. Samtidig anbefalede KKR-Sjælland K17, at man udpeger sine 2 repræsentanter fra de 2 øvrige kommuner, der er repræsenteret i SOSUdimensioneringsudvalget. SIDE 15

16 5. KKR SIDE 16

17 6. Punkter til næste møde 6.1. Sager på vej til kommende møder SAG NR.: adr KKR Sjælland orienteres nedenfor om sager på vej til de kommende møder. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. en blev godkendt. SIDE 17

18 7. Eventuelt Niels Ulrich Hermansen, Ringsted gjorde opmærksom på, at borgmestrene i region Sjælland traditionen tro inviteres til nytårskoncert den 9. januar 2011 i Ringsted kongrescenter. SIDE 18

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 13. september 2012 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. KB - Orientering...2

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 10-06-2014 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 33, Fredericia Tid: 10.00 12.00 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014

Mødetid: kl. 9.00 11.00 Mødested: Viborg Rådhus Viborg, M 5. Dato: Referat fra møde i Forretningsudvalget den 23. september 2014 Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Leif Gjørtz Christensen, Henning Haahr, Lotte Henriksen, Kenneth Koed Nielsen, Helle Bro, Steinar Eggen Kristensen, Ann-Britt Wetche, Jens Peter Hegelund Jensen og Karsten

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland tirsdag den 26. februar 2013 kl. 16:30 Regionshuset i Sorø Deltagere: Steen Bach Nielsen, Regionsrådet Jens Stenbæk, Regionrådet Flemming Stenild, Regionsrådet Mette

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 14. december 2011 kl. 16-19 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i børne- og kulturforvaltningen

Læs mere

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1

Referat. Børne- og Undervisningsudvalget. Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Referat Børne- og Undervisningsudvalget Møde nr.: 9/2010 Mødedato: mandag den 27-09-2010 Mødetidspunkt: 17:30-21:15 Mødested: Hækkerupsvej 1 Medlemmer Sadik Topcu (ST) A Kisser Franciska Lehnert (KFL)

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere:

Dagsorden. Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby. Deltagere: Dagsorden Møde i Vækstforum Sjælland onsdag den 14. maj 2014 kl. 10:00 Kragerup Gods, 4291 Ruds Vedby Deltagere: Jens Stenbæk, Regionrådet Susanne Lundvald, Regionsrådet Ole Drost, Regionsrådet John Brædder,

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 15/2010. Mødedato: mandag den 04-10-2010. Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 15/2010 Mødedato: mandag den 04-10-2010 Mødetidspunkt: 16:00-18:27 Mødested: Harhoff Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Svend-Erik Jakobsen (SEJ) A Britta Nielsen

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. juni 2010, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv

Referat. Byrådet. Møde nr.: 12/2010. Mødedato: mandag den 11-10-2010. Mødetidspunkt: 19:00-22:50. Nørretorv Referat Byrådet Møde nr.: 12/2010 Mødedato: mandag den 11-10-2010 Mødetidspunkt: 19:00-22:50 Mødested: Ringsted Kongrescenter Nørretorv Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Henrik Hvidesten (HHV) V

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat

Egebjerg Kommune. Kommunalbestyrelsen. Referat Egebjerg Kommune Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag, den 20.04.2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 21.30 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Udsendelsesdato:

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 9.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010

Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Referat - ekstraordinært møde Kommunalbestyrelsen torsdag den 18. februar 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lyndby Afbud: Brian Herdegen (V) Grethe N. Saabye (C) Henning Nielsen (V) Lena Holm Jensen (V) Martin

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere