Klima. Klimastrategi. Maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klima. Klimastrategi. Maj 2012"

Transkript

1 Klima Klimastrategi Maj 2012 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

2 Vejen Kommune Rådhuspassagen Vejen Telefon: Mail: Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Fotos: Vejen Kommune, Bee-Line Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Juli oplag: Maj 2012 Ordrenr.: 00461

3 Indhold Indledning...5 Klimamålsætning...6 Klimaprojekter: Sådan når vi vores mål...8 Prioritering af Klimaprojekterne...11 Sådan læses Klimaprojektkataloget...13 Katalog over Klimaprojekter...14 Landbrug: Energiforsyning...19 Transport...21 Energibesparelser...22 Klimatilpasning...26 Igangsatte klimaprojekter...27 Sammenhæng med andre planer...27 Opfølgning og evaluering...28 BILAG Bilag 1: Resultat af CO 2 beregningerne Bilag 2: Estimering af CO 2 reduktion Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

4 4 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

5 Indledning Der er i dag overvældende videnskabelige beviser for, at en fortsat ukontrolleret udledning af drivhusgasser, fra vores daglige gøremål, udgør en betydelig trussel mod vores samfunds trivsel og fortsatte udvikling. Vores viden om, at Vi med vores handlinger påvirker klimaet, giver os et ansvar for at handle. Det er nødvendigt, at omdefinere vores forhold til vores planet, og at begrænse de aktiviteter, der påvirker klimaet, af hensyn til vores samfunds fortsatte eksistens. Skal temperatur stigningen holdes under de kritiske to grader, skal et land som Danmark ifølge FN s klimapanel reducere sine udledninger med % i 2020 og med % i Dette ansvar er vi i Vejen Kommune villige til at påtage os. Derfor har vi udarbejdet denne Klimastrategi. Klimastrategien gælder fra 2012 til 2030, og dens mål er: Forebyggelse: Reducere kommunens CO 2 udledning Tilpasning: Forøge kommunens kapacitet til at takle ekstreme vejr situationer Klimastrategien er sammen med Planstrategien Vejen Kommunes agenda 21 strategi. Strategien samler Vejen Kommunes initiativer til at reducere miljøbelastningen og fremme den bæredygtige byudvikling. Klimastrategien bruges desuden som afsæt for vores dialog med jer om, hvordan vi sikrer en bæredygtig udvikling i Kommunen. Klimastrategien favner og prioriterer på tværs af hele kommunen, derved sikre vi, at vores tilgang til klimaindsatsen er helhedsorienteret. CO 2 Beregning Grundlaget for klimastrategien er en beregning af CO 2 udledningen i Vejen Kommune. Vejen Kommunes CO 2 beregninger (bilag 1) viser, at der i hele kommunen udledes ton CO 2 pr. år. Det svarer til 19 tons CO 2 pr. indbygger. Beregningen viser desuden, at den største CO 2 udleder i kommunen er landbruget, derefter følger el, transport og individuel opvarmning. For Vejen Kommune som virksomhed viser CO 2 beregningerne, at der samlet udledes ton CO 2 pr. år. Det er kommunens bygninger, der står for 63 % af CO 2 udledningen og det er ældreplejen, der er den største udleder pr. m 3. Historik Grundlaget for Vejen Kommunes klimaindsats blev lagt i 1990, hvor FN s Generalforsamling besluttede, at starte udarbejdelsen af en egentlig klimakonvention. Baggrunden var dyster. FN s Klimapanel (IPCC) havde samme år i sin første synteserapport peget på, at der var en reel risiko for, at den stigende udledning af drivhusgasser kunne påvirke Jordens miljø i hidtil uset og potentielt meget voldsomt omfang. Den nyeste viden om klimaændringerne er samlet i rapporten fra IARU International Scientific Congress Climate Change: Global Risks, Challenges & Decisions (bilag 3). Klimakonventionen (United Nations Framework Convention on Climate Change) så verdens lys i juni 1992 i forbindelse med en miljøkonference i Rio, Brasilien, hvor 154 lande inklusive Danmark underskrev konventionen. Konventionen er siden ratificeret af 192 lande, herunder også USA. Siden 1995 har parterne under konventionen, hvert år afholdt en klimakonference kaldet en COP (Conference of the Parties). COP 15 blev afholdt i København i Byrådet i Vejen Kommune vedtog i april 2009, at der skulle udarbejdes en klimastrategi. Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

6 Danmarks klimamålsætninger Danmark har forpligtet sig til en række målsætninger på klimaområdet på både kort, mellemlang og lang sigt. 1. På kort sigt skal Danmark ifølge Kyoto protokollen i gennemsnit reducere sin udledning af drivhusgasser med 21 % i perioden i forhold til På mellemlang sigt har Danmark i EU forpligtet sig til at reducere sine udledninger i de ikke kvote belagte sektorer som transport, landbrug og bygninger med 20 % i 2020 i forhold til 2005, ligesom den kvotebelagte sektor vil få skåret kvoterne med en tilsvarende procentsats i samme periode. 3. På lang sigt har Danmark tilsluttet sig EU-målet på % reduktion i 2050 i forhold til Regeringen har med energistrategien Vores energi fra november 2011 opstillet en række milepæle frem mod : Halvdelen af det traditionelle elforbrug er dækket af vind. 2030: Kul udfases fra de danske kraftværker. Oliefyr udfases. 2035: El- og varmeforsyning dækkes af vedvarende energi 2050: hele energiforsyningen el, varme, industri og transport dækkes af vedvarende energi. Vejen Kommunes klimamålsætninger Byrådet har derfor besluttet: at Vejen Kommune skal reducere CO 2 udledningen med 30 % inden 2030 i hele kommunen, hvilket svarer til 1,58 % pr. år, og medfører en reduktion på Tons/år. I alt Ton CO 2. at kommunen som virksomhed skal reducere CO 2 udledningen med 2 % pr. år indtil 2025, hvilket medfører en reduktion på 240 Tons/år. I alt Ton CO 2. Endvidere: At alt kommunalt nybyggeri skal opføres efter laveste energiklasse, og der ved energimæssige investeringer i kommunens bygningsmasse beregnes, hvad den CO 2 mæssige, henholdsvis den økonomiske gevinst vil være og at tiltaget besluttes på den baggrund. At landbruget får særskilt fokus for at fremme grøn vækst. At der efter klimastrategiens vedtagelse udarbejdes et kommissorium for, hvordan klimastrategien udrulles og forankres i kommunens organisation. For at understøtte målsætningen og samarbejdet med andre kommuner har Vejen Kommune besluttet at tilslutte sig: Danmarks Naturfredningsforenings aftale om Klimakommuner, der forpligter kommunen som virksomhed til, at reducere udledningen af CO 2 med mindst 2 % om året indtil 2025, i alt en reduktion på 32 %. Øvrige klimamålsætninger Klimamålsætningerne supplerer kommuneplanens målsætning, idet CO 2 reduktionerne forventes at reducere anvendelsen af fossile brændsler, samt forøge andelen af vedvarende energi. Desuden er handlingsplanerne med til at fremme udviklingen, samt tilpasse kommunen til klimaforandringerne. Kommuneplan Mål Trekantområdet vil bidrage til, at: º º Anvendelsen af fossile brændsler reduceres med 15 % inden 2025 º º Andelen af vedvarende energi øges til mindst 30 % af energiforbruget frem mod 2025 º º Spareindsatsen forøges til 1,25 % årligt i 2025 º º Fremme projekter til udvikling og fremme af bæredygtig energi 6 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

7 Trekantområdet vil sætte fokus på konsekvenserne af klimaforandringerne og integrere klimatilpasning i fremtidig planlægning og administration. For land- og skovbrug er udfordringen at få tilpasset afgrøderne til de ændrede klimaforhold. Det kan betyde en omlægning af skovproduktionen fra nåletræer til løvtræer. Der sker allerede nu en omlægning i statsskovene til en mere naturnær drift, hvor træarterne blandes, fordi denne driftsform menes at være mere modstandsdygtig over for klimaændringerne. Nye afgrødetyper kan introduceres i landbruget, og man udnytter en længere vækstsæson. Indsatsen med at sikre og forbedre kvaliteten af overfladevand og grundvand skal løbende tilpasses klimaændringerne. Ændringer af naturforholdene kan være svære at forudse. Her må udviklingen følges, og arbejdet med at lave sammenhængende naturnetværk skal fortsat sikre, at arter ikke bliver isolerede. Det vil vi: Prioritere byomdannelse og byfortætning højt. Udlægge nye bolig- og erhvervsområder tæt på det overordnede vejnet og den kollektive trafik. Sikre gode cykelstiforbindelser. Have fokus på CO 2 regnskabet ved renovering af eksisterende bygninger. Tage højde for de ændrede klimaforhold ved planlægning af nyt byggeri. Udarbejde kloakrenoveringsplaner på baggrund af registrerede kraftige regnskyl. Friholde lavbundsarealer, der kan fungere som vandreservoirer, for byggeri. Give mulighed for opstilling af vindmøller, som kan bidrage til at dække 30 % af energiforbruget i Samarbejde om projektet Energystep, der udvikler lokale energisystemer til et fremtidigt forretningspotentiale. Effektuering af målene Et gennemgående tema ved den fremtidige planlægning er, at udvikling skal ske på et bæredygtigt grundlag. I første omgang skal det ske indenfor de klassiske emner som miljø, ressourcer og natur. Det vil sige, at følgende skal efterleves: Minimerer arealudlæg og udnytte eksisterende byområder. Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

8 Minimerer forureningen fra boligområderne og fremme energi- og miljørigtigt byggeri. Sikre og understøtte vores natur samt etablere ny natur. Planlægning i forhold til evt. klimaforandringer. Planlægge med respekt for landskabet og derigennem sikre en fornuftig afgrænsning mellem by og land. Klimaprojekter: Sådan når vi vores mål Med målsætningen om at reducere CO 2 udledningen med 30 %, sætter Vi et ambitiøst mål og Vi tager medansvar for, at de nationale målsætninger nås. For at nå dette mål, har vi samlet en række klimaprojekter, der kan bruges til: at tilpasse kommunen til, at takle ekstreme vejrsituationer. Men kommunen kan ikke klare opgaven alene. Vi har brug for din hjælp til at reducere CO 2 udledningen. Det er frivilligt om du vil deltage i arbejdet med at reducere kommunens CO 2 udledning, men der er en masse gode og ikke mindst økonomiske argumenter for at gøre det. Derfor ligger hovedvægten i klimaprojekterne på handlinger og aktiviteter, som vil involvere og engagere jer alle sammen. Vi ved at det bliver en stor udfordring, men en udfordring, som ikke kun vil give en miljømæssig gevinst. Den vil også gavne vores lokalsamfund og gøre Vejen Kommune til et attraktivt og interessant sted at bo, arbejde og etablere nye virksomheder. at reducere kommunens CO 2 udledning udledningen for at forebygge klimaforandringer. 8 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

9 Indsatsområder For overskuelighedens skyld er klimaprojekterne samlet i 5 indsatsområder: Landbrug, Energiforsyning, Transport, Energibesparelser og Klimatilpasning. Landbrug Landbruget bidrager med ca. 40 % af Vejen Kommunes samlede CO 2 udledning. Vejen Kommune vurderer, at der er et reduktionspotentiale på 45 %. Besparelsen opnås først og fremmest ved at energiforbedre bygningsmassen i landbruget, etablere biogasanlæg og ændre foderog gødningsforbrug/mønstre. Kommunen kan desuden stille krav til afgrødetyper i forbindelse med udlejning af de kommunale arealer, og landbrugsmaskinerne kan anvende CO 2 neutral brændsel. Vejen Kommune vil involvere og engagerer landbrugets organisationer og de enkelte landmænd. Så vi får skabt grøn vækst og en bæredygtig reduktion af CO 2 udledning. Energiforsyning El- og varmeforsyning bidrager sammenlagt med 42 % af kommunens CO 2 udledning Vejen Kommune vurderer, at der er et reduktionspotentiale på op til 30 %. Besparelsen opnås bl.a. ved omlægning fra naturgas til fjernvarme, effektivisering af fjernvarmeproduktionen, og brug af vedvarende energikilder i det åbne land uden kollektiv varmeforsyning. Nogle af disse tiltag er relativt omkostningstunge og har et langt perspektiv, mens andre er mere kortsigtede. For at reducere CO 2 belastningen fra strøm, vil Vejen Kommune udarbejde en vindmølleplan, og bistå med et plangrundlag, der skaber muligheder, f.eks. for udlægning af områder til lavenergihuse og opsætning af solceller- og paneler m.v. Transport Transportområdet bidrager med 16 % af CO 2 udledningen i kommunen. Prognoserne viser en stigning i transportomfanget, hvilket giver potentiale for øget udledning. Det betyder, at selv om der sættes en række tiltag i værk, bliver det svært at opnå meget store reduktioner. Vejen Kommune vurderer, derfor at der er et reduktionspotentiale på 5 %. Besparelsen opnås ved at etablere cykelstier og få målrettet den offentlige transport, således at vi får dækket de største behov. Desuden skal ruteoptimering bruges til at begrænse kørselsmængden, og vi skal anvende køretøjer, der bruger ikke-fossile brændstoffer og køretøjer, som er mere energieffektive og kører længere på literen. Energibesparelser Vejen Kommune vurderer, at der er et reduktionspotentiale på ca. 20 %. Kommunen forventer er at de største besparelser kan findes på elforbrug og rumopvarmning. Kommunens indsats bliver bred og vil omhandle så forskellige tiltag, som energimæssig forbedring af bygningsmassen, energieffektive indkøb, udskiftning af ineffektive apparater m.v. Klimatilpasning Klimatilpasning er overordentlig vigtig, og bliver i denne klimastrategi behandlet som klimaprojekter. Vejen Kommune har udarbejdet en spildevandsplan, der tager højde for ekstrem nedbør, og desuden er vi ved at kortlægge, hvor der kan blive problemer ved store nedbørsmængder. Klimatilpasningen er endvidere en del af den kommunale planlægning Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

10 Klimatilpasning er vigtig, fordi at selv om vi reducerer CO 2 udledningen kraftigt, kan vi ikke fjerne konsekvenserne af de klimaændringer, der allerede forekommer, og de klimaændringer, som vil påvirke kommunen i fremtiden, på grund af den hidtidige CO 2 udledning, som er mange år om at forsvinde fra atmosfæren. Får de menneskeskabte klimaændringer lov til at fortsætte uformindsket, vil selv de rigeste samfund med de bedste og mest ressourcestærke tilpasningsaktiviteter, sandsynligvis ikke være i stand til at tilpasse sig klimaændringerne. Denne enkle virkelighed understreger det faktum, at en effektiv klimapolitik skal kombinere både tilpasningsforanstaltninger og forebyggelsesaktiviteter. Reduktions potentiale Tabellen viser, kommunens vurdering af, hvor meget det enkelte indsatsområde kan bidrage med i %, af kommunens målsatte CO 2 reduktion på 30 %. Klimatilpasning reducerer ikke CO 2 udledningen. Indsatsområde Reduktionspotentiale Landbrug 45 % Energiforsyning 30 % Transport 5 % Energibesparelser 20 % Gratis CO 2 reduktioner De kommende år forventes det, at der i samfundet som helhed vil blive et større brug af ikke-fossile brændstoffer, og at energiforbruget i apparater og transportsektoren effektiviseres. Det betyder, at Danmark som helhed får en mindre CO 2 udledning, selv om vi bibeholder det aktivitetsniveau vi har i dag. Det kommer Vejen Kommune til gavn ved, at vi indtil 2030 får en gratis reduktion af CO 2 udledningen på mellem 10% og 15%. 10 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

11 Prioritering af Klimaprojekterne Tabellen herunder er Vejen Kommunes vurdering af, hvornår de enkelte klimaprojekter skal igangsættes, for at kommunen kan leve op til klimamålsætningerne. Som det ses, er klimaprojekterne ikke bredt ud over hele perioden. Det skyldes, at der vil gå mindst to år, før det er muligt at se effekten af det enkelte projekt. Klimaprojekter Årstal for igangsættelse Landbrug Dyrkning af efterafgrøder / CO 2 reducerende afgrøder 16 Etablering af biogasanlæg 14 Ændret foder og gødningsforbrug/mønstre 17 Energiforbedringer af landbrug 13 Skovrejsning 16 Øvrige projekter i samarbejde med landboforeninger og landmænd 17 Energiforsyning: Konvertering af naturgas til fjernvarme i Vejen, Brørup, Holsted og Rødding 13 Boliger med individuel opvarmning omlægger fra olie og el til vedvarende energi 14 Temperaturoptimering i fjernvarmesystemet 15 Ny vindmølleplan og opsætning / konvertering af vindmøller 13 Anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder til fjernvarme og -køling 12 Fremme brugen af vedvarende energi Opsætning af solceller på offentlige bygninger (Vejen Modellen) 17 Fokus på vedvarende energi i lokalplanlægningen 12 Transport Udarbejde trafikmodel 14 Fremme transportmidler, der kører på ikke fossilt brændstof eller længere på literen: Infrastruktur til el-, brint- og biogasbiler 12 Købe energibesparende biler (kommunen, borgerne, virksomheder) 12 Reduktion af transportbehov: Byplanlægning 14 Kørselsplanlægning i hjemmeplejen, renovation, vintervedligehold 16 Fremme delebilordninger 16 IT og mobility management 16 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

12 Fremme andre transportformer end bilen: Nye cykelstier og stier 17 Tilskud til offentlig transport / gratis busser 21 Fremme brug af Busser: Gratis busser Øge komforten Hurtigruter Fleksibelt system af busser i forskellige størrelser 17 Energibesparelser: Energimærkning af kommunens bygninger 12 Energioptimering i henhold til energimærkningen (Vejen modellen) 12 Registrering og styring af energiforbrug (Vejen modellen) 12 Alt kommunalt nybyggeri bygges efter laveste energiklasse. 12 Klima screening af lokalplaner 12 Husets web: Energirådgivning til boligejere 13 Energibesparelser via adfærdsændringer: Klima portal 12 Kurveknækker aftalen: Energistyring af alle kommunens bygninger. Udpegning og uddannelse af energiansvarlige. Kampagne for mindre energiforbrug. 12 Energiforbedringer sættes på dagsordenen i skolen: Skoleenergi.dk 12 Yderligere kampagner overfor medarbejdere og borgere 15 Kampagne over for virksomheder: Grønne Butikker 15 Energieffektive offentlige indkøb 13 Affaldsminimering 14 Bruge mere effektive gasbrændere i forbindelse med de kommunale ukrudtsbekæmpelser 13 OPP Klimaråd 13 Klimatilpasning: Implementering af spildevandsplan 12 Kortlægning af områder der er sårbare over for oversvømmelse 12 Tage højde for oversvømmelse ved lokalplanlægning 12 Grønne områder i byerne Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

13 Sådan læses Klimaprojektkataloget I dette afsnit er det beskrevet, hvordan klimaprojektkataloget skal læses. Generelt om klimaprojektkataloget Klimaprojektkataloget er en samling af forslag til, hvordan kommunen kan reducere CO 2 udledningen. Klimaprojektkataloget er dynamisk, nogle klimaprojekter vil blive gennemført, andre bliver ikke brugt, nogle vil udgå, og nogle vil komme til. De klimaprojekter, som står i kataloget, er de mest effektive og lettest gennemførlige klimaprojekter, der i øjeblikket er kendskab til. Økonomi omkring klimaprojekterne Udførelse af klimaprojekterne giver i de fleste tilfælde en vis udgift. Men der er stor forskel på, hvor stor den er. For at give et fingerpeg om det, er det i klimaprojektkataloget markeret, om udgiften vurderes at være væsentlig, mindre eller lille. Der er stor usikkerhed forbundet med vurderingen, da der ikke er lavet projektbeskrivelser for de enkelte tiltag. For nogle klimaprojekters vedkommende kommer en del af udgiften desuden tilbage i form af driftsbesparelser. Det vil sige, at de på kort sigt udgør en udgift, men på lang sigt er udgiftsneutrale eller endda en indtjeningskilde. Væsentlig udgift Her er der tale om klimaprojekter i millionklassen og omhandler for eksempel klimaprojekter vedrørende energiforsyning og byggeri. Mindre udgifter Her er der tale om merudgifter, der ikke nødvendigvis kan finansieres inden for anlægs- eller driftsbudgetterne, men skal indgå i budgetforhandlingerne. Det kan være klimaprojekter omkring fremme af den offentlige transport eller indkøb af elbiler. Lille udgift For en del klimaprojekters vedkommende skal der primært bruges medarbejderressourcer og mindre omkostninger til materialer. Det gælder for eksempel kampagner, produktion af informationsmateriale og energistyring. Udgifterne vil typisk kunne holdes inden for områdernes egne budgetter og kan forventes at være udgiftsneutrale. Iværksættelse af tiltag Nogle af de tiltag, der nævnes i klimaprojektkataloget, kan byrådet iværksætte uden at inddrage andre parter. For andres vedkommende er det andre aktører, der skal tage teten. Andre igen skal udføres i et samarbejde mellem Vejen Kommune og en ekstern aktør. Kommunens Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

14 indflydelse kan lidt firkantet inddeles i fire niveauer: Direkte indflydelse på eget forbrug gennem f.eks. energistyring og energieffektive indkøb. Direkte indflydelse gennem myndighedsudøvelse som f.eks. udlægning af områder til lavenergibyggeri. En vis direkte indflydelse ved at bruge myndighedsrollen til at forsøge at få en udvikling i gang. For eksempel anvendelse af biobrændsel på varmeværker. Ingen direkte indflydelse som f.eks. opsætning af solceller på private boliger, hvor kommunen kun kan prøve at sætte en udvikling i gang. Der kan ikke altid sættes skarpe skel op, men for overblikket skyld er det i klimaprojektkataloget vist, hvem der er den primære aktør. Er det kommunen selv er det markeret med et I. Er det en ekstern part, er det markeret med et E. For overblikket skyld er de projekter, hvor kommunen kan sætte ind over for egen virksomhed markeret med gråt. Katalog over Klimaprojekter Landbrug: Tidshorisont Tidshorisont Aktør Udgiftens 0-5 år 5-10 år Intern/Ekstern omfang Dyrkning af efterafgrøder / CO 2 reducerende afgrøder x E Mindre Etablering af biogasanlæg x x E Væsentlig Ændret foder og gødningsforbrug/ mønstre x E Mindre Energiforbedringer af landbrug x x I/E Mindre Skovrejsning x x E Mindre Øvrige projekter i samarbejde med landboforeninger og landmænd x x E Mindre 14 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

15 Energiforsyning: Tidshorisont 0-5 år Tidshorisont 5-10 år Aktør Intern/Ekstern Udgiftens omfang Konvertering af naturgas til fjernvarme i Vejen, Brørup, Holsted og Rødding Boliger med individuel opvarmning omlægger fra olie og el til vedvarende energi Temperaturoptimering i fjernvarmesystemet Ny vindmølleplan og opsætning / konvertering af vindmøller Anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder til fjernvarme og -køling x x I/E Væsentlig x x I/E Væsentlig x E Lille x x I/E Væsentlig x x E lille Fremme brugen af vedvarende energi: Opsætning af solceller på offentlige bygninger (Vejen Modellen) Fokus på vedvarende energi i lokalplanlægningen x x I Væsentlig x I Lille Transport: Tidshorisont 0-5 år Tidshorisont 5-10 år Aktør Intern/Ekstern Udgiftens omfang Udarbejde trafikmodel x I Lille Fremme transportmidler, der kører på ikke fossilt brændstof eller længere på literen: Infrastruktur til el-, brint- og biogasbiler Købe energibesparende biler (kommunen, borgerne, virksomheder) x x I/E Væsentlig x x I/E Mindre Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

16 Reduktion af transportbehov: Byplanlægning x x I Lille Kørselsplanlægning i hjemmeplejen, renovation, vintervedligehold x x I Lille Fremme delebilordninger x I Lille IT og mobility management x I Mindre Fremme andre transportformer end bilen: Nye cykelstier og stier x x I/E Væsentlig Tilskud til offentlig transport / gratis busser x E Væsentlig Fremme brug af Busser: Gratis busser Øge komforten Hurtigruter Fleksibelt system af busser i forskellige størrelser x x x x x x x x x I/E Væsentlig Energibesparelser: Tidshorisont 0-5 år Tidshorisont 5-10 år Aktør Intern/Ekstern Udgiftens omfang Nybyggeri og renovering: Energimærkning af kommunens bygninger x I/E Væsentlig Energioptimering i henhold til energimærkningen (Vejen modellen) x I/E Væsentlig (kort sigt) Driftsbesparelser(Lang sigt) Registrering og styring af energiforbrug (Vejen modellen) x I Lille Alt kommunalt nybyggeri bygges efter laveste energiklasse. x x I Mindre (kort sigt) Driftsbesparelser(Lang sigt) Klima screening af lokalplaner x x I Lille Husets web: Energirådgivning til boligejere x x I/E Mindre Energibesparelser via adfærdsændringer: 16 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

17 Klima portal x I Lille Kurveknækker aftalen: Energistyring af alle kommunens bygninger. x x I I Lille Lille Udpegning og uddannelse af energiansvarlige. x x I/E Lille Kampagne for mindre energiforbrug. x I/E Lille Energiforbedringer sættes på dagsordenen i skolen: Skoleenergi.dk Yderligere kampagner overfor medarbejdere og borgere x I/E Lille x I Lille Kampagne over for virksomheder: Grønne Butikker x I/E Lille Energieffektive offentlige indkøb x I Mindre Affaldsminimering x I Lille Bruge mere effektive gasbrændere i forbindelse med de kommunale ukrudtsbekæmpelser x I Mindre OPP Klimaråd x I/E Lille Klimatilpasning: Tidshorisont Tidshorisont Aktør Udgiftens 0-5 år 5-10 år Intern/Ekstern omfang Implementering af spildevandsplan x x I/E Væsentlig Kortlægning af områder der er sårbare over for oversvømmelse Tage højde for oversvømmelse ved lokalplanlægning x I/E Mindre x x I Væsentlig Grønne områder i byerne x x I/E Væsentlig Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

18 Beskrivelse af Klimaprojekterne Landbrug: Efterafgrøder: Etablering af efterafgrøder øger optaget af kvælstof fra kunstgødningen og reducerer udledningen af lattergas fra landbrugsjorden. Efterafgrøder bidrager samtidig til en væsentligt øget kulstofoplagring i jorden. Der er derfor store fordele ved at øge antallet af dyrkede arealer med efterafgrøder. For hver hektar, der dyrkes, bliver CO 2 udledningen reduceret med 1 ton. Vejen Kommune har desuden taget kontakt til Dansk familie landbrug, som gerne vil være med til at skabe energibesparelser på landbrugsbedrifter. På Akselborg og Landscenteret arbejdes der med metoder til at nedbringe landbrugets CO 2 udledning. Umiddelbart satser man på energiafgrøder (energi pil), som er en del af Grøn Vækst, samt humusjorde. Hvis man sætter humusjorde under vand, kan man opnå en CO 2 reduktion. Energi pil kan give en besparelse på op til 12 ton CO 2 / ha. Kommunens muligheder for at påvirke landbruget afhænger desuden af, om det er kommunens egen jord, eller om det er privat jord. Etablering af biogasanlæg Vejen Kommune vil skabe en CO 2 reduktion ved at satse på biogas. Biogassen kan bruges til opvarmning enten ved en central gasmotor eller ved individuelle gasfyr. Biogas kan desuden bruges til at drive biler med gasmotorer. Landbrugets transportbehov kan f.eks. dækkes af biogas. Biogassen nedbringer udledningen af metan og lattergas fra husdyrgødning. Brug af gylle i biogasanlæg virker dobbelt på CO 2 udledningen. Der udledes mindre methan, da gyllen ikke lagres i åbne tanke. Samtidig producerer biogassen el og varme, der ellers ville være produceret med fossile brændstoffer. Biogas anses som CO 2 neutral brændsel. Dyreenheder Vejen kvæg svin fjerkræ får og geder 230 andet 766 i alt Biogasanlæg skal bruge gylle fra mindst DE for at være rentabelt. Der er basis for 3 biogasanlæg i kommunen Figuren viser metan udledningen pr. 4 m 2 i Vejen Kommune. Det er en vigtig faktor for biogas anlæg at gyllen ikke skal transporteres alt for langt, men som figuren viser, så er der rigeligt med gylle, uanset hvor man placerer biogasanlægget i Vejen Kommune. Ændret foder og gødningsforbrug/mønstre Tarmgas fra dyr, især fra kvæg, udgør ca. 20 % af landbrugets samlede udledning. Mængden af tarmgas kan reduceres med ændrede fodertyper. Der regnes med et potentiale på 7 %. 18 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

19 Energiforbedringer af landbrug Vejen Kommune kan samarbejde med energikonsulenter og landboforeninger om at opfordre landmændene i kommunen til at få lavet et energitjek af deres bedrifter. Endvidere vil Vejen Kommune arbejde for, at landbruget ved nyanlæg får tilknyttet energirådgivere, således at anlæggene bliver så energivenlige som muligt. Denne plan er en kopi af et projekt i Kolding Kommune, hvor 35 landbrug fik udarbejdet en energirapport. Rapporterne kunne samlet anvise besparelser på 5 mio. kwh. hvilket svarer til ton CO 2 /år. Skovrejsning Kommuneplan har videreført Regionplanernes målsætninger om skovrejsning, som for Vejen Kommune er på 8889 ha. Vejen Kommune har i øjeblikket udlagt 4630 ha til skovrejsning, som endnu ikke er udnyttet. Bliver der rejst skov på alle arealerne, svarer det til en CO 2 reduktion på op til ton CO 2 pr. år. De nye skove optager CO 2 fra atmosfæren, når de danner blade, stammer og rødder. Her ligger det på lager i kulstofforbindelserne, indtil træerne dør og nedbrydes i skovbunden, eller indtil diverse træprodukter med tiden brændes eller rådner. Træarten, jordbunden og driften er med til at bestemme, hvor meget CO 2 skoven binder. Jo bedre jordbundsforhold, jo større mængde kulstof kan der lagres i træerne. Som gennemsnit kan antages, at rødgran i opbygningsperioden (ca. 50 år) kan binde 13,6 tons CO 2 pr. ha pr. år, mens eg i opbygningsperioden (90 år) kan binde 8,4 tons CO 2 pr. ha pr. år. Efter opbygningsperioden vil skoven og dens produkter fungere som et permanent lager med en kulstofbinding svarende til tons CO 2 pr. ha for nåleskov (rødgran) og tons CO2 pr. ha for løvskov (eg), afhængigt af voksestedet. Øvrige projekter I samarbejde med landboforeninger og landmænd skal landbrugsmaskiner ændres til at køre på enten biobrændsel eller el. Energiforsyning Konvertering af naturgas til fjernvarme Kollektiv varmeforsyning i Vejen Kommune består af henholdsvis naturgas og fjernvarme. Naturgassen er et fossilt brændstof med en stor CO 2 udledning, medens fjernvarmen hovedsageligt fremstilles af biomasse, der er CO 2 neutralt. For at sikre, at den kollektive varmeforsyning i Vejen Kommune er den bedst mulige, har byrådet godkendt Varmestrategi 2010, der bl.a. har som målsætning at konvertere naturgas til fjernvarme i Vejen, Brørup, Holsted og Rødding, samt udbygge de eksisterende varmecentraler med biomassebaserede kedler. I varmestrategien er den gennemsnitlig CO 2 reduktion i tons/år beregnet for forskellige udviklings- scenarier. De scenarier, der giver den største CO 2 reduktion, er vist i nedenstående skema. Gennemføres alle scenarierne vil det give en estimeret CO 2 reduktion på tons. Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj

20 Scenarier Vejen: Konvertering af individuelle gas- og oliefyr, samt etablering af ny 6 MW træfliskedellinje. Brørup: Konvertering af individuelle gas- og oliefyr, samt etablering af ny 3,4 MW træflisvarmecentral til øget varmebehov. Holsted: Konvertering af individuelle gas- og oliefyr, samt etablering af ny 2,3 MW træflisvarmecentral til øget varmebehov. Eller: Konvertering af individuelle gas- og oliefyr, samt etablering af biogasanlæg og biogasbaseret kraft varme. Rødding: Konvertering af individuelle gas- og oliefyr, samt etablering af ny 4,5 MW halmvarmecentral. Gennemsnitlig CO 2 reduktion i tons / år Total Effektivisering af den individuelle opvarmning Den individuelle opvarmning udgør omkring 15 % af CO 2 udledningen i Vejen Kommune. Ved individuel opvarmning anvendes oliefyr, brændeovne og elvarme. For at sikre den bedst mulige varmeforsyning i Vejen Kommune, har byrådet godkendt Varmestrategi En af målsætningerne i varmestrategien er, at oliefyr og elvarme til individuel opvarmning omlægges til vedvarende energi, så som biomasse, solfangere, jordvarme, varmepumper m.v. Kommunen kan fremme opsætning af solceller, varmepumper m.v. i private husstande gennem kampagner og gennem lokalplanlægningen. Temperaturoptimering i fjernvarmesystemet En effektiv måde at optimere fjernvarmesystemerne er at reducere både fremløbs- men i særdeleshed returtemperaturen. Når fjernvarmekunderne afkøler fjernvarmevandet bedre har det en positiv effekt på blandt andet virkningsgraden af varmeproduktionen, varmetabet på ledningerne og elforbruget til pumpearbejde. Ny vindmølleplan og opsætning/ konvertering af vindmøller Vejen Kommune har i kommuneplanen forpligtet sig til at 30 % af energiforbruget i 2020 er dækket af vedvarende energi. For at opfylde den forpligtelse udarbejder Vejen Kommune en vindmølleplan. Kommunen kan desuden samarbejde med andre kommuner og energiselskaber om opsætning af havvindmøller. Anvendelse af overskudsvarme fra virksomheder til fjernvarme og -køling fremmes Flere virksomheder producerer overskudsvarme, som kan anvendes til f.eks. opvarmning i private boliger eller afkøling af ejendomme. Mest relevant vil det være, hvis overskudsvarmen kan tilføres den kollektiv fjernvarmeforsyning. Opsætning af solceller på offentlige bygninger Vejen Kommune administrerer omkring 175 institutioner, rådhuse, ældrecentre osv. med et samlet el-forbrug på kwh. Solceller vil medvirke til at reducere CO 2 udledningen. Opsætningen af solceller er en del af Vejen Modellen. 20 Klimastrategi - Vejen Kommune - Maj 2012

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010

Handlingsplan for. Bæredygtig Udvikling 2010 Handlingsplan for Bæredygtig Udvikling 2010 Vedtaget af Byrådet 25. november 2009 Fra Strategi til Handlingsplan Byrådet vedtog i marts 2009 en strategi for bæredygtig udvikling i Holbæk Kommune 2008-2011.

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune

Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune Forslag til Klima- og energihandlingsplan for Faxe Kommune 2010 2020 APRIL 2012 1 FORORD... 4 2 VISION OG MÅL... 5 3 ANDEN BØLGE KLIMA- OG ENERGIHANDLINGSPLANEN... 7 3.1 HELHEDEN... 7 3.2 UDVÆLGELSE AF

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner:

Ved gennemgang af 17 mulige indsatsområder når notatet frem til tre overordnede konklusioner: RESUME 14. april 2009 Offentlige investeringer til gavn for klimaet I forbindelse med den økonomiske krise har flere lande arbejdet med muligheden for at kombinere offentlige vækstpakker med en satsning

Læs mere

Energivision for Aalborg Kommune 2050

Energivision for Aalborg Kommune 2050 Energivision for Aalborg Kommune 2050 www.freeimages.co.uk REALISERING FORSYNING FORBRUG OG RESSOURCER INDLEDNING Indhold Forfatterne September 2010 Indhold Forfattere: Poul Alberg Østergaard Henrik Lund

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere