Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: , Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tranbjerg Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer

2 FREDNNGSNÆVNET>

3 lj rrcmlet]1: i F::nlfrcdnil;~~;nc::3vnet,for... arhus Amt, d.en J/H J.s~'/j" :S~'J No. f/l9 ~(i (;J:. Z ~i i l 1.' JlL'. 1~mdln:.1i7l. ~lr.r. f.f 31/''" 1~:52 Cl'.l: ; frfoded e <.}>ll'j':!.'f-.; 1 ;.ldll~,.ut ll:rle r ;,lo,tl. nr., 1:.. c: G E E o -o c: o ;V' -U (l) ~ ~ ~ r 't,~, ' Tranbjerg Kir/ce 7i-ngZvsne.-ngsTl"cis oedrorencæ 77latrrlr la. 6 a, ade/ord..ægstrl/p by) Tranlyelg ~V912, JJet nu:d rodi s!ctcu:jerecie areal e7-frcddj

4 \ Frem1<:gt i Nl:tiirfrednix;g:3~æVnOl,, for AurhilS l\mt, don y~ lqs.<, Sag No. 1/19""1 1&iA..li.!j.... (..' j FREDNNGSTLBUD Undertegnede ~l~~(~. q/ute~ tilbyder herved som ejer af matr. nr. ~Ov af ~~{1~r' by rl/~l~~ at lade nedennævnte areal af ovennævnte ejendom frede. sogn, Arealet beskrives således: d-.m. ct.j. Ov\ ~~., \~ ~ av J!~ l.u ~ 'jlu1. ttv~ tla.~,v(.. u,."l ~ \",J, la4.~ ~ -to 1,.w Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende.gepstande... Jeg forbeholder mig dog ret til at ~~.{~~' ~'~~~ ~ '~l~l~~~~~'j,1tl~utf- ~vf:~ tu L-2AA{A- 1l-tM.. L~ftul, i.-~m c,,,,,,.w( U. For fredningen kræver jeg ingen erstatning. af JVti1.f..\r by ).'L«,.lo.l~~( sogn, Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. :O:Jv dog uden udgift for mig. r Påtaleberettiget i henhold til foranstående er f re d nlngsnævnet. f or Å rh us arot og l-~ 1... i/l'~.{,.j, 1 e- menighedsråd hver for sig.

5 -. : _ Under dags dato har fredningsnævnet besluttet at modtage og godkende det fremsatte fredningstilbud, således at dette vil være at tinglyse som servitutstiftende på de forannævnte matrikelnumre, med prioritet forud for al pantegæld. FredningsnæTnet i Arhus amt. Århus, ~ l " ~,-. _ -1. 7, r t. i C 1l:J1 t d:' 9tJ.lf ~':'1'~ Nljjlj,}g HE'Sh!j),tl.ht.'r"'O.1," den ',M'[>:,19S2

6 /' '\,. /1", '1 FREDUltGSTLBUD._ -~ ~ Holme-Tranbjerg sogneråd tilbyder herved på. l:ommunensvce;nl'l at frede et areal af' den kommunentilhørende ejendom lrotr. nr. Gl~ Jegotrup by, Tranbjerg Arealet bes\rives suledea: den del af matr. nr. 6z der ligger Århus-Horsens landevej nænl~~~ end 100 m. Fradningcn hur følgende omfanr,: Arealerne må ik..'ke bebiegea eller beplantes, m.ldle:.r'cicli::::"t eller vedvarende, -lil,'csomdel' heller ikke på arealorna må er-a-ven grus e11e1' anbrinses trnnsformatol'stationer, telefon~' oe telecrai~ maater o. lign., ej hell.er opsættes skure, uds~lg~steder, i::jbodox' s vocne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lic;ner,de skønll0dsforstyrrende genstande. Kommunenforbeholder sig dog ret til at beplante area1.et" men således at bepluntnineen ikke ~å overstiee 3 meter i hojd8~. Por frfldnin,:.!enkr..3ves inr.;eu erstatning. Ovenotaende fredninesti,11md kan tinglyses på ejendcn.con ;:r.tr. nr. 6z af Jegstrup by, Tronbj erg sogn, dog uden uugift i'or ~wn-;ru:1en Pihalebcrotticet i henhold til foransti)ende er fredllil~cdllcr:v~ net for Århus aut og 'l'ranbjerg manighedarm hver fol' sig. HolD18, den.. l. liga UJo<11cmDcraf i101;_::.'_\'1'.1l')1);jq:'[~ Holme, derl... l~ } :".J

7 Undnr dags d:l t o hj.r fr(,l::.inc~w::vnot bels1ut t et at cad ~ng l og godleende (;,t fremsatte frcdnlllr;3tilhud. s;llodes at dette vil være at tinglyse som sorvltutstlftøndtl pi) do foran- Hlwnt e matrikelnumra. med priori tet forud for al pan t C:l!3clJ] d..,",, i (",...1', t? Nc/. fglf~t-...l;vv. /J,/ i " kr.'.- 14 :>/., ". i (lt(;j t ; J';..gbQ fj c) r. { ) i' ~,1i \~, 'JO i?s,,' m,t 1.'"1 t= r ' ;, ~,'" "... Jf) r:,,~r'k '.f. ~ /...' : 4 1 " ;' ') i, " 11'/ -' {, 1(".:,'..'

8 FREDNNGSTLBUD.. Holme-Tranbjerg sogneråd tilbyder herved på kommunensveene at frede den kommunenti1l1ørende ejendom uatr. nr. la ltegstrnp by, Tranbjere sogn i føleende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, rnidlel'tidict oler f vedvarende, lieesom der heller ikke p~ arealerne ma graves rr~u~ Gl18rt anbringes transformatorstationer" telefon- oe telo.rafma~j'l;er o~ l:l_(~ ~! nende, ej heller opættes skure, udsalessteder,. isboder,- vogne til ~ beboelse eller opbevaring a:qredskaber eller lign. sl{øilbedsi'or::3"lyrj'(w" de genatande. Kommunenforbeholder sig dog ret til at bibeholde de nuvæx'vnja skolebye;ninger og til at opføre sådanne mindre bygninc;er, :';:()l(l ci'tn' sognerådets skøn er nødvendige for skolen3 drift indtil denne CVCll - tuelt flyttes, men forpligter sig ;,il ved bygnineel-neu fje:rna1.~o ikke p~y at bebyg[e arealet. For fredningen kræves ingen ersta.tning. Ovenstående fredningstilbud kan tinglyses på ejendommen matr. nr. la af Jeestrup by, Tranbjerg soen,. dog uden udgift for K.ut1:r:m'c:n. PåtaleberettiGet i henhold til forw1ståenue er fre~\jn[~u~vnct for Århus amt OB ~ranbjerg menidhedsr~d hver for sig. Holmat den ~ i l, l l' Som:3ocn~r0.d::lforrntmd()(~:tdf;t c'.tto'.:t:;ro') t a'~ Ul":.(lCl O~:l'.'ivc:i. :1'~:.~ gør sur.ltlige l':jdlolomcr (r;: Holl.!O-'J:y'"nlljcr['; uo.~_n:n'.?td. Ho:k.J, 1l,:H. ',',-,..~

9 1\ ~r.," fj r UG t ~:.. '-' l "rcdninzsn,;:;7n')t.jl_~ hu.~.:den \... J Jo ".'... --".. ~ i A:::klS ~::Jt e '~r: ':'~ 'len,,~ri, 1952 '.,, l', "

10 FREDNNGSNÆVNET>

11 :-;-:-; : o ~ ~'-~ d 4ft A,.J.! cl' te.1 :. ;;1 el t Cl h.«,.' * ADVOKAT ER HANSEN SRETSSAGFØRER.. o AARHUS C, FON (06) D/F 2 O.5 EP * C G 7... ~ i i!!j l l t t \ ' j i t, ~.,.'~.',,""'., :.~. " DEKLARATON ;==================== Underskrevne Højbjerg Andelsboligforening, blversvej 95, Højbjerg, erklærer herved med bindende virluling for os efterfølgende ejere af de paa vedhæftede landinspektørrids viste 'lealer af matr. nr. 3 b, Østerby by, Tranbjerg sogn, at der ~aa disarealer inge~sindema opføres bygninger i mere end l etage. - Endvidere bestemmes, at enhver bygning, der opføres a arealet, skal udføres med built-up tag, paa hvilket der lægges l. Nærværende deklaration vil være at tinglyse som sertutstiftende med prioritet forud for enhver gæld og med paataleret '.r Aarhus kommune, Naturfredningsnævnet for Aarhus amt samt 1'1enigdsraadet for Tranbjerg Kirke, paa ejendommen matr. nr. 3 b, østerby, Tranbjerg sogn. Højbjerg, den 2. august >~ /"ka.; ;"//0.;. - C?. l f. l r... å..t> i.l. i,, 1 l 'i, \ i,,/

12 ; :i + L..., i " -, i-.j.:r..:...i...:...li...l..il-..._;.~.-; ~~-1-C...:.;~.~:~.~..J.~C:~~:;~ =u~.i.~l-~ t Un:ier henvisning tillovbekendtgørelse nr. 381 nf 17. juli 1572, Byggeloven. 4, 2. stk. meddeles hej ved tilladelse til tinglysning af foranstående deklaration. lv.lj\(;k)tmtens 2. AFDt..lJ}~G, den 10.S[P 1973, ' r ~ t l: ~ J,. j ' ' ',.::.: :.~_'..-.',:-~.~~c~~:~:::: Arhus kommune meddeler herved som skødehaver tinglysning af foranstående deklaratio:c.. tilladelse til Arhus byråd, den P. b. v. to. S[' 1973 «". -', Kr. " "" "o;), - f;~" ve ~(. 'd.e:::t- ~,:~~. / V"v, ry'>? ~fr.a-/ r1j~" B. Brohrn -e

13 , s 1 '~r ō "'" - ~.. ", ~ -~... ;; ~, :;, ~ f.! REG. HR. Akt: Skab nr., (udlyld... 1 dcmm<!rkonloret) 15>' 7.(. '. " f - l ' R:~ / a/.3- b ru,! l. 1 3~: : -c C- >.. ~e "(j) L ~;... V Q,..., <- r' po./ce/ ar E 0/ /; ;natr: ar:..3 - ø.srer0!:l by Traneyu3.. :J0.9/7 t/dar6qder /' Q/7/cdn//79 0/ -r//79/ys7//7g al 6e6re/77/77c/se 0/77 oeob/9ge/se pa parcel 2 a/ l77af /' nr. 3 Q f., t l i ~ t r i' ~ "i 1 ~, ~~r==lm """. """''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''======= ' ti 7'

14 DSPENSATONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden:

15 UDSKRFT af forhandlingsprotokollen for NATURFREDNN6SNÆVNET for ÅRHus AMTS 8YDLllJE fhedn/n6b'1uteds REG. NR. j5cj2 c.,~. uvlocj~~!jg1~,j,rov" og NatursiyFels~;,; ~ ffi WjfJU ~~8~J,. Den 5. maj 1988 traf Nævnet Sag nr. 53/1988 afgørelse i angående ansøgning om tilladelse til tilbygning til eksisterende bebyggelse på matr. nr. 6 a Jegstrup by, Tranbjerg, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen. sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, lærer Viggo Thing, samt det kommunevalgte medlem, lærer Kent Christensen. By- og Landskabskontoret har telefonisk oplyst, at man ikke har indvendinger mod det ansøgte. Der var i Fredningsnævnet enighed om i medfør af naturfredningslovens 34 at meddele dispensation til det ansøgte byggeri. Jørgen Jensen. Udskriftens rigtighed bekræftes. Efter naturfredningsloven kan Frednlngsn2lvnets atg.relser ndbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken Hørsholm) at bl.a. ansøgeren. amtsrådet, kommunalbestyrelsen og anerkendte foranln,er og institutioner. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgerellen er meddelt den klag.. berettigede. En tilladelse eller dispensation ml kke udnyttee tør klagefrlltens udløb. Er klage ndgivet. må tilladelsen eller dls,enlatlonen ikke udnyttes. medmindre den opretholdes af Overfrednlnganlllvnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet nden 5 Ar tra dens meddelelse. "redningsn2lvnet for Arhus amts sydlige trednlngskred.. den g MAJ 1Wi' Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen j.nr. F tv2- "O "'8ff.:. -Fetovemer

16 U d s k r i f t af forhandlingsprotokollen Naturfredningsnævnet for for Arhus Amts sydlige Fredningskreds.,..; J~~ U v,,;5v- og i\aturstyrelsefi Den 23. november 1989 traf Nævnet afgørelse i Sag nr. 122/1989 angående ansøgning om tilladelse til istandsættelse af bygninger og udendørs arealer på ejendommen matr. nr. 6 ah.. Jegstrup by, Tranbjerg, der er omfattet af kirkeomgivelsesfredningen. ~t var Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det svalgte medlem, lærer Viggo Thing, det kommunevalgte medlem, Kent Christensen, og sekretæren, retsassessor Otto Bisgaard. For By- og Landskabskontoret mødte landinspektør Bente Andersen. For Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite mødte K.K. Hansen. Endvidere mødte sognepræst Marie Andreassen. Sagens bilag var til stede. Nævnet gennemgik sagen og foretog besigtigelse. By- og Landskabskontoret har intet haft at indvende mod det ansøgte. Der var i Fredningsnævnet enighed om at meddele dispensation fra ~urfredningsovens 34 til følgende:,-opsætning af skilt med navn/logo på husets nordgavl. Skiltet må forinden opsætning godkendes af Nævnet. ~Opsætning af en neutral parkbelysning syd for bygningen, lighed med parkbelysningen på naboejendommen. 3. Opsætning af et træstakit mellem ungdomsklubben og seniorklubben i forbindelse med fjernelse af cykelskure. Højden må ikke overstige 5 meter. 4. Etablering af hækbeplantning lang Horsens landevej og langs sydgavlen. Ansøgninger om yderligere bygningsændringer, herunder hvidtning af facaden, vil ikke kunne imødekommes, da disse ændringer efter Nævnets opfattelse strider mod fredningens formål.. Miljøministeriet Skov-ogN~turstyreæen J.nr. SN;2 // (/? - OOCJl Jørgen Jensen. Akt. nr. l(s. i ('..

17 li Udskriftens rigtighed bekræftes. Efter naturfredningsloven kan Fredningsnævnets afgørelser indbringes for Overfredningsnævnet (adr. Slotsmarken 15, 2970 Hørsholm) af b.a. ansøgeren, amtsrådet, kommunalbestyrelsen og anerkendte foreninger og institutioner. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den klageberettigede. En tilladelse eller dispensation må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen eller dispensationen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af Overfredningsnævnet. Tilladelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 5 år fra dens meddelelse. Fredningsnævnet for Århus amts sydlige fredningskreds, den 1. december ~~~~!,) Jøfgfin Jensen. Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening samt Skov- og Naturstyrelsen. e e e

18 U D S K R F 'r AF --" forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Århus Amt. Den 16. august 1993 traf Sag nr. 88/1993 Fredningsnævnet afgørelse i angående ansøgning om tilladelse til overdækning af lagergård på Kvickly i Tranbjerg, beliggende på ejendommen matr. nr. 3 et 0sterby by, Tranbjerg, der er omfattet af fredningen omkring Tranbjerg Kirke. sagen, der har været behandlet skriftligt, har deltaget Fredningsnævnets formand, dommer Jørgen Jensen, det amtsvalgte medlem, amtsrådsmedlem Frede Bakkær, og det kommunevalgte medlem, Vagn Juhl Larsen. Sagens bilag herunder ansøgning af ll. maj 1993 med projektmateriale - var til stede. Århus Amt, Natur og MiljØ, har anbefalet det ansøgte. Fredningsnævnet meddelte efter naturbeskyttelseslovens 50 dispensation til det ansøgte. ~~ratwuj Jør,~/eJi1 Jensen. Afgørelsen kan efter lov om naturbeskyttelse påklages til Naturklagenævnet af bl.a. adressaten for afgørelsen og forskellige myndigheder. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Klage indgives skriftligt til Fredningsnævnet, der videresender klagen til Naturklagenævnet. En tilladelse kan ikke udnyttes før udløbet af klagefristen. Er klage iværksat, kan tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er Udnyttet inden 3 år. Udskrift er sendt til: ansøger, kommune, amt, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt samt Skov- og Naturstyrelsen. le,.' \'l.\\ "1.. - crt i \ \ ~

19 FREDNNGSNÆVNET FOR ÅRHUS AMT Retten i Randers, Sandgade 12 89'00 Randers - tlf /09-03 DAl Gruppen A/S Søndervangs Alle Viby J. Att. Arne Martinsen. Vedr j.nr. 67/ ansøgning om tilladelse til udvidelse og ombygning af plejehjemmet "Tranbjergvænge" på matr.nr. 6 ab Jegstrup by, Tranbjerg (tidligere 6 z), beliggende Torvevænget l, 8310 Tranbjerg J. De har via Århus Amt, Natur og Miljø, den 24. juli 2003 søgt om Fredningsnævnets tilladelse til udvidelse og ombygning af ovennævnte plejehjem. En del af arealet som ansøgningen vedrører, ligger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Tranbjerg Kirke i henhold til tinglyst afgørelse fra Fredningsnævnet af 4. april Fredningsnævnet foretog besigtigelse den 20. august Det er oplyst, at det eksisterende plejehjem ønskes ombygget fra 104 til 52 større og mere tidssvarende lejligheder, ligesom der ønskes nyopført 24 plejeboliger. De eksisterende bygninger overdækkes med et pyramideglastag, så der dannes en atriumgård. Pyramidetagets øverste spids kommer til at ligge meter over terræn. Under besigtigelsen foreviste De nævnet den ønskede placering for nybygningen, som er i det sydvestlige hjørne af grunden. Der vil blive tale om en enetages nybygning, som bliver ca. 8 meter høj. Terrænet ned mod byggefeltet for nybygningen falder ca. 3 meter fra Torvealle, som er vejen, der afgrænser plejehjemmet mod sydvest. Dette betyder, at det kommende byggeri vil syne mindre i området. Under besigtigelsen oplyste De endvidere, at nybygningen er placeret i en så god afstand fra Torvealle, at beplantningen mellem denne vej og plejehjemmet kan bibeholdes, såfremt Torvealle skal udvides. Århus Amt, Natur og Miljø, har anbefalet, at der gives tilladelse til det ansøgte. Amtet har særlig anført, at oplevelsen af den forholdsvis højt beliggende Tranbjerg Kirke ikke påvirkes væsentlig af nybyggeriet, da området påvirkes stærkt af en funktionel adskillelse forårsaget af den befærdede vej (Torvealle), ligesom af beplantning. Århus Stift har ligeledes meddelt, at projektet kan anbefales godkendt. Fredningsnævnets bemærkninger og afgørelse: Under hensyn til at Tranbjerg Kirke er højt beliggende i området samt under hensyn til

20 at der i området er en naturlig adskillelse mellem kirken og plejehjemmet, både ved be-. plantning og ved Torvealle finder Fredningsnævnet, at det fremlagte projekt ikke påvirker området væsentligt, hvorfor nævnet i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1, meddeler dispensation til det ansøgte på vilkår, at byggeriet udføres i overensstemmelse med de fremsendte tegninger og de i øvrigt meddelte oplysninger. Kagevej ledning Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. Klageberettigede er: Ansøgeren, Kommunalbestyrelsen, Århus Amt, Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening samt lokale foreninger og lignende, der har en væsentlig interesse i afgørelsen. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, sagens videresendeise til Naturklagenævnet. som derpå vil sørge for Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf. naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Med venlig hilsen \ Kopi er sendt til: Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg (j.nr ) Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø _ e\ Det centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53, 2100 København ø Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20,2100 København ø Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Mundelstrup Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand Det amtsrådsvalgte medlem af Nævnet, Børge Sundahl, Vinkelvej 5, 8870 Langå Suppleanten for det kommunevalgte medlem af Nævnet, Simon Larsen, Hedemannsgade 14, 8000 Århus C Århus Kommune, Sundhed og Omsorg, Bygningsafdelingen, Søren Frichsvej 36 M, 8230 Åbyhøj Tranbjerg Sogns Menighedsråd v/formand Grethe Gylling, Skovgårdsvænget 616, 8310 Tranbjerg J. Århus Stift, Dalgas Avenue 46, 8000 Århus C

21 F;redningsnævnet for Arhus Amt Kf;:Uenlt ::> 7 r. 0.3 Retten i Århus Tinghuset, Vester Alle Århus C ~hus Kommune Cjfj\ "\T),\J'fC\J VJrJ Ejendomsforvaltningen L ~ '\1 d.l,'\i ~ J1 Hans Hartvig Seedorffs Stræde 3-5 Modtaget i 8100 Århus C Skov- og Naturstyrelsen 26 JUN 2006 Tlf Fax Direkte: CVR Den 25. juni Vedr.- j. nr ansøgning om tilladelse til opførelse af dagligvarebutik og etablering af p-plads ved Tranberg Kirke. Ansøgning Århus Amt har den 17. marts 2006 modtaget en ansøgning fra Århus Kommune om tilladelse til etablering af p-pladser på ejendommen matr. nr. 3 eu 0sterby By, Tranbjerg, og opførelse af en bygning med dagligvarebutik (Rema), kiosk og bank på matr. nr. 6 dm 0sterby By, Tranbjerg. Matriklerne ejes af Århus Kommune vi Ejendomsforvaltningen. P-pladsen ønskes etableret, hvor der i dag er græsarealer. Dagligvarebutikken m.v. ønskes opført på den vestlige del af det område, hvor der i dag er p-pladser til de eksisterende butikker på stedet. Ejendommen ligger inden for en Exner-fredning omkring Tranbjerg Kirke. Fredningen omfatter bl.a. en del af daværende matr.nr. 6 a 0sterby By, Tranbjerg med grænse 70 m øst for kirkegården og 30 syd for. Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., ej heller opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber eller lignende skønhedsforstyrrende genstande. Selve p-pladsen på matr. nr. 3 eu berører ikke fredningen, men en ligusterhæk med ildrøn plantet ind imellem, der skal omkranse p-pladsen, berører kanten af fredningen. Ligeledes berører den påtænkte dagligvarebutik på matr. nr. 6 dm kanten af fredningen. Amtet har anført, at det kan overvejes, om det ansøgte med dets berøring af kanten af fredningen kræver en dispensation fra fredningskendelsen. Såfremt dispensation kræves, anbefaler amtet, at denne gives, idet det er amtets vurdering, at det ansøgte ikke vil skæmme kirken og indsynet til denne, set i relation til forholdende på stedet i dag. 61

22 ~" _ l' redningsnævnets bemærkninger og afgørelse: Nævnets afgørelse træffes af formanden på det foreliggende skriftlige grundlag. Henset til at såvel en del beplantning som en del af den ansøgte bygning vil komme til at ligge i kanten af det fredede område, findes det ansøgte at kræve dispensation fra fredningen. Da der er tale om, at kun ganske få kvadratmeter af bygningen vil ligge i kanten af fredningen og at kun en ganske lille del af den ønskede beplantning vil ligge i kanten af fredningen, findes denne minimale overskridelse af fredningsarealets grænse ikke i sig selv at skæmme kirken eller hindre indsynet til den, og det ansøgte findes derfor ikke at stride mod fredningens formål. Nævnet meddeler derfor tilladelse til det ansøgte. Klagevejledning,jf. naturbeskyttelseslovens 86 og 87: Der kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, klages til Naturklagenævnet over afgørelsen. En eventuel klage skal indgives skriftligt til Fredningsnævnet, som derefter vil fremsende sagen til Naturklagenævnet. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500,- kr. til Naturklagenævnet. Naturklagenævnet vil sende klageren en opkrævning på gebyret, når nævnet har modtaget sagen fra Fredningsnævnet. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Klageberettigede er: Adressaten for afgørelsen, ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører, offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen, landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres furmål vaætager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser. Rettidig klage har opsættende virkning for den påklagede afgørelse, med mindre klagemyndigheden bestemmer andet. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet uden at klage er modtaget. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden tre år fra i dag, jf naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Med venlig hilsen -Per Holkmann Olsen Kopi er tilsendt: Eriksen Arkitekter, Vestergade 83, 8000 Århus C Århus Amt, Natur & Miljø, Lyseng Alle 1,8270 Højbjerg (journalnr ) Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København ø Skov- og Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København ø Det Centrale Fredningsregister, Haraldsgade 53,2100 København ø Dansk Ornitologisk Forening i Århus Amt, Louisevej 100, 8220 Brabrand Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite v/søren Højager, Mejløvænget 4, 8381 Tilst

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen.

01187.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01. Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke. Domme. Taksati ons kom m iss ionen. 01187.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01187.01 Fredningen vedrører: Tamdrup Kirke e Domme Taksati ons kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-12-1948 Kendelser Deklarationer ,e

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01860.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02. Fredningen vedrører: Ishøj Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01860.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01860.02 Fredningen vedrører: shøj Kirke Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing.

Zonetilladelse samt dispensation fra NBL 17 og 18, Lillebæltsvej 57, Kjersing Skov, 17 ax, Gjesing. Esbjerg Kommune Vej og Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-4713 E-mail std@esbjergkommune.dk

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

REG.NR. Anmelderen. navn og bopæl (kontor):

REG.NR. Anmelderen. navn og bopæl (kontor): 01599.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01599.01 Fredningen vedrører: GI. Estrup Alleer e Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-07 -1950, 19-05-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Christian Michael Keller Frederiksberg Alle 26,4. tv 1820 Frederiksberg C Den 8. juli 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation i medfør af Planlovens 19. Else Johansson Søren Christensen Egevej 38 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015.

Tilladelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside fredag den 13. marts 2015. Arkitekt Mikkelsen ApS Birkevej 5 8450 Hammel Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Tilladelse efter planlovens 35 samt naturbeskyttelseslovens 17

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4

Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende bolig matr.nr. 10a Isterød Overdrev, Blovstrød - Donsevej 4 Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Hjalte Kjems Donsevej 4 2970 Hørsholm Dato: 17.02.2015 Sagsnr: 2014-0180 Kontakt Bent Andersen Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2471 Center for Teknik

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

REG. NR. o \77 o.o 2..0

REG. NR. o \77 o.o 2..0 01770.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01770.02 Fredningen vedrører: Sejlflod Kirke Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-12-1951, 19-10-1957 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø.

RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk. Landzonetilladelse på ejendommen Gattenvej 29, Flejsborg, 9640 Farsø. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars RGS90 Att.: Gustav Gansted Gustav.Gansted@rgs90.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2013

Læs mere

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015

Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig. Den 25. juni 2015 Jesper Mulvad Jensen Ravnsbjergvej 54 V Jyderup S 4560 Vig Den 25. juni 2015 Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 17 - byggesagsnr. 291-2 G/1 Odsherred Kommune har modtaget din

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S Bolind Handel, Østmarken 6, 2860 Søborg Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk A/S Bolind Handel Østmarken 6 2680 Søborg 9. juni 2015 Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje ved A/S

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere