2012/4. December Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2012/4. December 2012. Leder, 2. Nyt fra bestyrelsen, 3. Hjælp til nytårsfyrværkeri, Pas på dit smedejernshegn, 4. Den store brøndrensningsdag,"

Transkript

1 2012/4 December 2012 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Hjælp til nytårsfyrværkeri, 3 Pas på dit smedejernshegn, 4 Den store brøndrensningsdag, 6 Elforbrug, 8 Energigruppen, 9 Invitation til Bogbyt, 10 Nyt bibliotek i kvarteret, 10 Opskrift på succes, 11 Nyt i Fælledparken, 11 Julekort fra kvarteret, 12 Regnskab og aktiviteter, 13 Om Kildevældsgade og sammenhængskraft, 14 Kalender, 15 Kilden 2012/4 1

2 Leder Som det ses på forsiden, var der rigtig mange, som gjorde sig umage med at pynte med græskar til Halloween, og også i år var der stor tilslutning til selve festen, mange iført flotte kostumer. Aftenen var lun, og der var masser af ristede pølser. Tak for den flotte aften. Vidste du, at der oprindeligt især boede arbejdere fra B&Ws skibsværft i kvarteret. Dengang gik der en færge fra Svanemøllen til Inderhavnen, hvorfra de kom videre med båd til værftet. I sin artikel fortæller Christian Sonne historien bag de mange smedejernshegn, som karakteriserer vores gader. På hjemmesiden kan du se endnu flere billeder af disse hegn. Dette nummer af Kilden tilbyder en lang række muligheder for, at du kan indgå i fælles projekter og aktiviteter i kvarteret. Det er en af de store kvaliteter ved at bo her at man går sammen om en aktivitet, der interesserer. Det bliver også fremhævet i boligannoncerne som et særligt attraktivt træk ved kvarteret. Og jo flere der deltager, des sjovere bliver det. Her er en oversigt: Hent gratis julekort fra kvarteret, se side 12 Nytårsfyrværkeri der mangler hjælpere til affyringen, se side 3 Nytårskur husk at møde op 1. Nytårsdag kl. 14, se side 15 Byt dine bøger med nye, mød op til Bogbyt den 16. januar, se side 10 Giv en hånd til fastelavnsforberedelserne den 10. februar, se side 13 Husk at skrive Generalforsamlingen 26. februar kl ind i din kalender Tal med nogle naboer og find på en ny sjov, fælles aktivitet til foråret, se side 13 Indgå i arbejdet med at hente gode råd fra Energirapporter, se side 9 Meld dig til at arrangere næste Brøndrensningsdag til efteråret, se side 6 Du kan indgå i en arbejdsgruppe om at ændre torvet, se side 14. Glædelig jul og godt nytår fra Ulla og Lise Kilden 2012/4, december 2012 Medlemsblad for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret Udgives 4 gange om året. Oplag 450. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Tidligere numre kan findes på Redaktion: Lise Fogh (ansv) og Ulla Liberg Foto: Per Elvekjær m.fl. Indlæg kan sendes til eller til redaktørerne, se adresser på bagsiden. 2 Kilden 2012/4

3 Nyt fra bestyrelsen YouSee YouSee forventer at være færdige med arbejdet i kvarteret inden udgangen af året. Vi vil nu på falderebet gerne erkende, at vi har været bekymret for, hvordan det skulle gå. Det har imidlertid til vores lettelse vist sig at forløbe langt mere fredeligt end forventet. I den forbindelse bør der lyde en stor tak til tålmodige og konstruktive hjørnehusejere samt naboer. Det har naturligt nok ikke altid været lige sjovt at se gården blive gravet op og planter blive fjernet eller skåret ned. Når nu gravearbejde og kabling er slut, så skal der i nogle huse laves ændringer. Det er først og fremmest huse med flere husstande. Alle, der bliver berørt, vil blive kontaktet af YouSee, når de er færdige med den udvendige kabling. Det bliver muligvis først i det nye år. Store træer i baggårdene Husejerforeningen har fået klager fra Andelsboligforeningen i Edvard Griegs Gade. De mener, at en del af træerne i gårdene i Berggreensgade nord er alt for høje. Vi har også fået henvendelser om meget store træer i andre karreers gårde. En "gren" på størrelse med et velvoksent kastanjetræ brækkede i foråret af et endnu større træ i en af gårdene. Den slags er selvfølgelig decideret farligt, men selv ufarlige træer kan stjæle en ellers sparsom aftensol fra mange naboer. Husejerforeningen har ingen myndighed i forhold til den slags problemer, men vi vil alligevel opfordre til at tænke på naboerne. Det kan godt være, at man ikke selv har skygge af træet, men kig lige ind til naboen og tjek, hvor mosgrønt der er derinde. Det kan jo skyldes for lidt sol! Husk generalforsamling Der er generalforsamling den 26. februar 2013 kl på Svanemøllen Kaserne. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 24. januar Arrangementer Det var en fantastisk uhyggelig Halloween. Stor tak til arrangørerne og hjælpere i H.C. Lumbyesgade. Vi ser frem til nytårsfyrværkeri, men beder frivillige hjælpere om at melde sig. Dem er vi meget afhængige af. Kontakt Lars Bjerregaard. Medhjælpere til nytårsfyrværkeri Har du lyst til at give en hånd med ved nytårsfyrværkeriet på torvet? Kravene er: Minimum 18 år Mød op til instruktion på torvet kl Undlad at være beruset ifm affyringen. Hvis du kan leve op til kravene, så meld dig til Lars Bjerregaard, senest den 30. december. Kilden 2012/4 3

4 Pas på dit smedejernshegn Tekst og fotos af Christian Sonne, Heisesgade 49 Christian Sonne har specielt øje for kvarterets unikke arkitektoniske og historiske træk. Denne gang er fokus på de gamle smedejernshegn, som fortæller en helt særlig del af historien. Den 25. oktober 1865 indkaldte Arbejderforeningen af 1860 til foredrag med distriktslæge på Christianshavn Frederik Ferdinand Ulrik. Emnet var Småfolks Selvhjælp og Samarbejde i andre Lande og handlede bl.a. om, hvordan man byggede arbejderboliger i England. Foredraget blev annonceret på Burmeister & Wains værksteder og vakte stor interesse blandt arbejderne. Interessen blev fulgt op af et møde den 20. nov. 1865, hvor Ulrik holdt foredrag om de store fysiske og moralske goder, arbejderne kunne opnå ved at støtte hinanden i en bygge- og spareforening: Når Hygge i Hjemmet mangler, da søger Familien udad. Drikfældighed, Usædelighed og Tomhed drage ind, den opvoxende Ungdom seer et slet Eksempel, følger Sporet og saadan forringes Folkets Karakter. En sund og god Bolig er derfor ej alene en behagelighed, den er et overmaade stort Gode, ved den bevares Menneskets Sundhed, hæves og fremmes dets moralske og aandelige Udvikling. Efter den opsang stiftede de tilstedeværende Arbejdernes Byggeforening man bandt sig til i 10 år hver måned at indbetale 1 mark af sin løn. For de samlede indbetalinger blev der bygget huse, som blev bortloddet blandt medlemmerne. Hermed var grundstenen til også vores huse lagt. Med foreningens udgangspunkt i B&W udgjorde arbejderne dér - smede, klejnsmede, skibsbyggere, metalarbejdere, snedkere osv. i de første mange år en stor del af foreningens medlemmer. Den lette adgang til materialer, skrot, værksteder mm., der fulgte med at arbejde på et stort skibsværft, betød, at mange benyttede mulighederne for at fuske lidt i fritiden, låne lidt materialer og skabe nogle af de smukke smedejernshegn, der stadig pynter kvarteret. Nogle af smedejernshegnene bærer præg af individuel opfindsomhed og kreativitet og af hvad man kunne skaffe af materialer. Andre af hegnene er mere inspireret af datidens smedejernshegn omkring gravsteder o. lign. eller af mere eller mindre standardiserede hegn. Smedejernshegnene er en del af bebyggelsens kulturhistorie og er derfor vigtige at bevare. Desværre har mange af dem det ikke for godt især er mange af stolperne ved at ruste op forneden ved fortovet pga. mange års fugt og saltning. Jeg skal derfor meget opfordre til at vedligeholde og istandsætte hegnene, inden de falder om af sig selv. Kvarteret vil være kedeligere uden dem. Da det alt andet lige er relativt kostbart at sætte smedejernshegnene i stand, kunne bestyrelsen evt. overveje en særlig støtte-/præmieringsordning i Husejerforeningens regi - f.eks. udnævnelse af og støtte til ÅRETS HEGN for at sætte gang i restaureringen. Kvarteret fortjener det! 4 Kilden 2012/4

5 Kilden 2012/4 5

6 Den store brøndrensningsdag Tekst og foto Ulla Liberg og Per Elvekjær brønden meget fyldt. Nogle havde riste under nedløbsrøret, hvilket gør det nemmere at stoppe blade, nytårsraketpinde mv. Man bliver helt flov, når man har så meget. Det er ligesom, hvis man ikke havde gjort rent, udtalte en deltager. En gruppe engagerede beboere af forskellig alder og køn samledes med deres spande søndag den 11. november for at få renset brønde både i for- og baghave. Vi blev delt i tre grupper, med en kyndig instruktør i hver, og fordelte os i kvarteret. Målet var ikke kun at få det gjort i år, men at alle skulle lære hvordan, så de selv kan fremover. Derfor var det meget pædagogisk, at husejerne selv skulle tage fat ved deres hus. Også de børn, som var med, gjorde en stor indsats. Man vurderede undervejs, at det var tilstrækkeligt at rense hvert andet år. En kvinde, der ikke er så høj, udtalte: Det sværeste var nu at få slammet op i den høje container. En sådan var opstillet midt i kvarteret. Det inspirerede andre, vi mødte på vores vej rundt i kvarteret, til også at få det gjort denne søndag. Nu var alle foreningens redskaber også ude og let tilgængelige. Slammet er miljøfarligt affald, så det må ikke blot smides ud. Det vil derfor være godt også fremover, hvis der bliver lavet en løsning med en fællescontainer på en annonceret weekend. Måske vil det være godt også at lave et lignende initiativ næste efterår, for dem At rense brønden ved nedløbsrøret var tydeligt noget, som mange ikke havde prøvet tidligere. Det kræver en mindre brøndskovl, og der var ofte planter og andet rundt om stederne. Hos nogle var 6 Kilden 2012/4

7 Kloakbrønde Gennemløbsbrønd: Normalt én foran huset og ofte én i baggården. Også kaldet 1-meter brønd. Her kan en mand gå ned og rense med split eller trykspuler under huset og i hovedkloakken ud til vejen. Tagvandsbrønd: Smal brønd under nedløbsrøret fra tagrenden, ofte i husets hjørne. Brønden har sandfang og oftest en rist under en kappe foroven. Den skal renses af ejeren, typisk hvert år efter bladfald. Passer til den lille kloakskovl. Køkkenbrønd: Normalt én i baghaven. Samler normalt tilløb fra et nedløbsrør fra tagrenden, et gulvafløb i kælderen og stadig i visse tilfælde et udvendigt afløb fra køkkenet. Brønden har sandfang og som ikke kunne eller havde fået tilmeldt sig - hvis initiativgruppen orker? Du kan læse mere på hjemmesiden, og senere vil man også dér kunne se et par korte videooptagelser, som viser, hvordan man konkret renser en brønd. Da endnu en omgang fra brønden blev tømt op i spanden, lød der et SLAM, og én sagde: Nu ved jeg, hvorfor det hedder slam. åben rist foroven. Den skal renses af ejeren, typisk hvert år efter bladfald. Passer til den store kloakskovl. Tagvandsbrønd fra oprindeligt gårddas: Smal brønd i baghaven. Er afproppet i de fleste huse. Vær opmærksom på, om det er gjort ordentligt, da det ellers kan forårsage rotteproblemer. Sandfang: Den nederste del under fraløbet i køkkenbrøndene og tagvandsbrøndene kaldes sandfanget, fordi alskens sand, skidt og møg skal falde til bunds her i stedet for at løbe ud i kloakrørene. Med kloakskovlen er det let at tømme et sandfang, mens et tilstoppet kloakrør kan være et større problem. Kilde: Frit efter den gamle "Håndbog for husejere" Kommentar indsendt af Lone Nørmark, NWGG 41: Stor tak til Energigruppens Jørgen Frederiksen, Ole Munck og Søren Borch for deres hjælpsomme, venlige og tålmodige guidning af os husejere, der - iført arbejdstøj og bevæbnede med spande, koben, papegøjetænger, brøndskovle m.m.m var med på store brøndrensningsdag. Det var både lærerigt og hyggeligt og måtte gerne blive en tradition. Det var rart at være sammen om det og en anledning til at få taget sig sammen. Kilden 2012/4 7

8 Lidt forskning i elforbrug Af Jørgen Frederiksen og Søren Klokhøj, Energigruppen Beboerne I Jørgens hus bor to voksne mennesker og de har selvfølgelig et rend af familie og venner på samme vis som hos alle andre. Vi har selv en oplevelse af, at vores levemåde i hverdagen er som hos de fleste, og vi er da også almindeligt opmærksomme på, hvordan vi bruger vores elektriske apparater: Lys og diverse installationer, TV, PC er, radioer, vaskemaskine, opvaskemaskine, køleskabe, elkedler etc. Der er naturligvis forskel på forbruget, afhængigt af, hvor mange personer der bor i hvert enkelt hus, men vi tror selv, at vi udgør en slags gennemsnit af beboerne her i kvarteret. Kortlægningen I 2011 foretog vi en optælling og registrering af alle vores el-installationer i vores ejendom for at kortlægge, hvordan vores forbrug af elektricitet fordelte sig over et år. Der viste sig flere overraskende momenter. Den faktiske gennemgang af alle enkeltforbrug er baseret på: Registrering af enkeltforbrugere, alt fra el-tandbørsten til tørretumbleren. Notering af effekt. Hvor der intet er angivet, er denne målt med et Sparometer, mere herom en anden gang. Skøn over brugstid, stand-by-tid og slukket tid. (Summen skulle gerne give 8760 timer/år.) Det er det. Det hele registreres i et simpelt regneark (Excel) og ganges igennem med den aktuelle elpris på 2,10 kr/kwh. Andre elleverandører end vores har muligvis andre takster, men variationerne er små. Ved at justere lidt på de skønnede brugstider kom resultatet meget tæt på det faktiske afregnede forbrug for 2011 på i alt ca kr. Resultaterne: Belysningen Allerede punkt 1, antallet af enkeltforbrugere, overrasker. Vi har i vores hus 83 forskellige forbrugere, lige fra gulvvarmen til el-tandbørsten. Vi blev overrasket over, at vi har 42 lampesteder (forbrug) fordelt rundt i husets 5 etager (inkl. kælder, loft og haver). Ligeledes var det overraskende, at belysning kun udgør en femtedel af det samlede elforbrug, altså kr. Flere resultater: Stand-by-forbrug Vi har forskellige elektriske apparater: DVD-optager, TV, radioer, kassettebåndspiller, DVD-afspillere, computere, printere, telefonsvarere. Cirka 19 forskellige forbrugere. Her fandt vi frem til, at det samlede elforbrug til stand-by udgør cirka en tiendedel af det samlede forbrug: 618 kr i året Er det for meget? Hør så: Hvis vi leger med tanken om, at sådan ser forbruget ud i alle vore 393 ejendomme her i Strandvejskvarteret, løber det op til kr/år. Det er da noget, ikke? Hvis vores adfærd er et udtryk for gennemsnittets, og vi skønner, at der findes mindst 1,6 millioner husstande i Danmark, vil de samlede omkostninger til stand-by beløbe sig til mindst 1 milliard kr. Ta den Helle! Store enkeltforbrugere Tre år tilbage fik vi lagt 2 m 2 elgulvvarme i vores dejlige baderum i kælderen. Vi satte varme på i årets 6 kolde måneder i døgnets 24 timer. 8 Kilden 2012/4

9 Dejligt. Da vi så opgørelsen for elforbruget i årsopgørelsen fra Dong, fik vi alligevel kolde fødder. Vores el-udgifter var steget med ca. 20 %, dvs med kr/ år. Vi har selvfølgelig ændret vores gulvvarmeadfærd siden og anvender nu det indbyggede tænd-sluk ur i vintermånederne, så vi kun varmer gulvet op i to morgentimer. Udgiften er nu 151 kr/år - eller mindre end 50 øre om dagen. Et fald til 8%. Små enkeltforbrugere Så er der den livslange fornøjelse: Vores Grundfos Alpha2 cirkulationspumpe. Den anskaffede vi i december 2010 for kr, og den har nu betjent vores hjem i 18 måneder. Vi har naturligvis kun anvendt pumpen i vintersæsonen. Vores ældre pumpe gennem 19 år brugte 70 Watt, mens Alpha2 kun bruger cirka 7 Watt. Forskellen er 63 Watt. 63 Watt, der ikke kører i 24 timer sparer 3,28 kr/ dag, eller cirka 100 kr om måneden. Det bliver omkring 600 kr i fyringssæsonen. Når pumpen er betalt tilbage efter knap 3 år, ruller de 600 kr ind på kontoen, år efter år. Med stigende elpriser er besparelsen tilsvarende stigende. Om 25 år har vi mindst sparet kr + renter fra vores lille pumpe. Det er da noget, der vil noget. Så holder vi en fest! Disse resultater på tal og forbrug lyder måske i dine ører som urealistiske og forkerte? Måske skal du prøve at foretage en kortlægning i dit eget hus, med dine vaner og din anvendelse af elektriske apparater. Måske bliver du også overrasket? Inviterer du også til fest? Nyt fra Energigruppen Af Søren Borch, Energigruppen Tommelfingerregler Energigruppen har på hus/ Energiråd skrevet tre artikler med meget nyttige tommelfingerregler til at justere fjernvarmeanlægget i kælderen: Brugsvandets temperatur: Vandet skal være 55 C som kompromis for at undgå både legionærsyge og tilkalkning af systemet. Radiatorvandets temperatur: C afhængig af udetemperaturen, jvf en detaljeret tabel. Trykket på radiatorvandet: Skal ligge mellem 1,2 og 2,0 bar. Et andet sted (www.strandvejskvarteret.dk/din forening/energigruppe) kan man bl.a. læse energigruppens nyhedsbrev og et oplæg til en påtænkt ordning for energiservice. Efterlysning: Energirapporter Mange beboere har fået lavet energirapporter, fx ifm salg af huset. Disse energirapporter kan enhver hente fra Vil du hjælpe med at udtrække de mest rentable råd, som energirådgiverne har givet om vores huse i disse rapporter? Kontakt Søren Borch, Kilden 2012/4 9

10 Invitation til Bogbyt d. 16. januar Vores huse er små, og mange af os har metervis af bøger. Har du lyst til at få tyndet lidt ud i din bogreol og samtidig få nyt læsestof, gratis, så er her en ny mulighed. Onsdag d. 16. januar 2013 kl. 20, Områdefornyelsen, Vennemindevej 39 Sådan foregår det: Du medbringer 3 8 bøger, som du vil skille dig af med. Vi lægger alle vores bøger ud på et bord og går rundt og kigger. Når der bliver sagt værsgo, vælger alle én bog hver. Så kigger vi igen, og på signalet kan vi igen vælge en bog, og så videre. Til sidst ligger der måske nogle bøger tilbage, som ingen ønsker. Enten tager man sine egne bøger med hjem igen, eller vi afleverer dem til genbrugsstationen - til glæde for andre. Vi håber, at mange har lyst til at afprøve den lidt anderledes måde at møde andre beboere fra vores kvarter. Du må gerne tilmelde dig, så vi får lavet nok kaffe/te, til Ulla Liberg: eller senest den 13. januar Hilsner fra Sanne, Weysesgade 11, Lise og Ulla, Berggreensgade 50 og 54. Et nyt bibliotek i kvarteret Bogudlån i gaden I H.C. Lumbysgade nr. 2 hænger dette fine bogskab ude ved hegnet, hvor du gratis kan låne en bog, bare du skriver det i den lille bog i skabet. Det er Esben Wolstrup, som har lavet skabet, inspireret af venner i Ledøje. Oprindeligt kommer ideen fra USA, hvor det kaldes Little Free Library. Skabet blev indviet efter sommerferien i år med en reception i gaden med champagne og det hele. Hver uge bliver bogsamlingen skiftet ud med en ny række bøger. Desværre er der ingen bøger lige nu, da biblioteket har været udsat for hærværk. Der er nogen, som først har stjålet bøgerne, og de næste bøger blev så overhældt med yoghurt. Der kommer dog nye bøger ud igen. En anden mulighed for genbrug af bøger, kan du se i ovenstående forslag. /ul 10 Kilden 2012/4

11 Opskrift på succes Anmeldelse af Maria Grønlykke: Lene og Sven Grønlykke - Et erindringsportræt Af Benditte Skyhøj Olsen I Berggreensgade 14 ligger en skov. Den består dog kun af et eneste træ, men det er blevet så stort, at træet gør det ud for en hel skov. Derinde, skjult bag grene og blade, skriver forfatteren Maria Grønlykke sine bøger. Hvorfor hun er endt der, er en gåde, for hun har været vant til anderledes større forhold. Hun er nemlig vokset op på et slot med voldgrav, tårne og spir, og med udsigt over sund og bælt. Det kan man læse om i hendes erindringsportræt af sine forældre, Lene og Sven Grønlykke, som netop er udkommet på Gyldendals forlag. Slottet var resultatet af, at Sven Grønlykke pludseligt fik penge på lommen. Han havde opbygget en stor skumgummivirksomhed, og den solgte han. Han havde altid drømt om at lave film. Så han købte et filmselskab han havde jo penge på lommen. Og drømmen blev realiseret, for sammen med sin kone Lene skrev og instruerede han filmen Balladen om Carl-Henning. Bodil en var hjemme. Der var swung over Lene og Sven Grønlykke. De opbyggede Løgismosekoncernen med Falsled Kro, Kong Hans Kælder, rygeost, vin, østers, vagtler, chokolade, marcipan og dåsekartofler, for blot at nævne lidt. Ind imellem satte de seks børn i verden. Maria har med kærlighed skrevet om to mennesker, der nåede så meget, og som med deres egne store krav til kvalitet ændrede danskernes smagsløg: Chokolade behøvede ikke at være noget brunt, som klistrede mod ganen det kunne og skulle smage som en drøm. Bogen handler meget om mad, og den er forsynet med opskrifter på alskens lækkerier. Så skulle man få lyst til at spise som på Falsled Kro, kan man bare slå op i Marias bog lige til at gå til og let at lave. Bogens hovedret hedder dog succes á la Grønlykke. Den opskrift er nu ikke så lige til, og det vil nok være de færreste, der har held til at lave den. Fælledparken nye muligheder I slutningen af september indviede Fælledparken de nye aktivitetsområder, der er blevet skabt de sidste par år. I området ud mod Serridslevvej er der blevet bygget en stor legeplads med alskens sjove gynger, trampoliner, små boldbaner mm. Her er nok at gøre for børn i flere aldersgrupper. Desuden er der den flotte Tårnlegeplads for små børn, som ligger i hjørnet ved Blegdamsvej og Rigshospitalet. Hvis man hellere vil lege på en mere fredelig måde, kan man opsøge Sansehaven, som ligger i hjørnet tæt ved Trianglen. Hvis voksne vil lege, kan de benytte de nye motionsapparater, som findes lige Kilden 2012/4 11

12 over for Parken. Eller man kan spille pétanque på Den franske Plads ud mod Serridslevvej. Desuden er der åbnet en smuk staudehave med udsigt ud over søen. Der er sat nye skilte op, stierne er blevet udbedret, der er sat lys op langs mange af dem, og det er tilladt at cykle over det hele. Og til de firbenede er der anlagt to indhegnede hundegårde. Soppesøen er blevet renoveret, og endelig er der jo dansepladsen og den store skateboardbane ud mod Nørre Allé. Trafiklegepladsen er stadig under etablering og forventes åbnet i december i år. Den nordlige del af Borgmester Jensens allé er blevet til en grussti, og resten af vejen er omdøbt til Edel Sauntes vej. Kort sagt nyd den store park, som har fået nyt slogan: 24/7 fordi den er åben hele døgnet. Læs mere på Faelledparken hvor der også er et kort over parken. /lf Julekort med motiver fra kvarteret Der var engang, da man skrev og sendte julekort med posten, og i en række år tog husejerforeningen initiativ til, at lokale kunstnere fremstillede specielle julekort med motiver fra kvarteret. Nede i matrielkælderen fandt vi en kasse med restoplaget af nogle af disse julekort. Desværre kender vi ikke alle kunstnerne. Hvis du kender navnene, hører vi det gerne. Vi uddeler julekortene gratis til interesserede max 10 til hver. De kan hentes hos Lise, Berggreensgade Kilden 2012/4

13 Regnskab og aktiviteter Lars Bjerregaard er en mand af få ord, men til gengæld fuld af handling. Han er kasserer for husejerforeningen og desuden sammen med Chris ansvarlig for fællesarrangementerne i kvarteret. Da Lars og hans familie havde boet her i seks år, meldte han sig selv som kandidat til bestyrelsen. Jeg ville gerne have føling med, hvad der skete, og indflydelse på det, forklarer han. Han blev valgt ind og fik rollen som næstformand. Det viste sig, at foreningens regnskab var en stor opgave, og da den daværende kasserer ikke ønskede at fortsætte, tilbød Lars at overtage jobbet. Som økonom har jeg jo stor rutine i regnskaber, så jeg mente, at jeg lettere kunne løse opgaven, siger han beskedent. Det endte med, at Lars også fungerede som formand ved siden af jobbet som kasserer. Det gav dog for meget arbejde, så efter ét år overgik han til at være kasserer og ansvarlig for fællesaktiviteterne. Han er således ikke medlem af bestyrelsen, men deltager i møderne uden stemmeret. Betal kontingent via Betalingsservice Han indrømmer, at det er et ret stort arbejde at være kasserer hele året, ikke kun op til regnskabsaflæggelsen ved generalforsamlingen. Jeg ville ønske, at alle betalte deres kontingent via en betalingsaftale. Det ville lette mit arbejde ret meget, siger Lars, det er lidt irriterende, når folk ikke betaler til tiden. Omkring 60 pct. af husejerne betaler i dag via Betalingsservice og vi skal gerne op på 80 pct. Så dette er en opfordring til dem, som endnu ikke betaler kontingentet over Betalingsservice. Halloween er et godt supplement Det bedste ved at bo her er de ting, vi har til fælles. Når man går og snakker og hygger sig, siger han og nævner bl.a. det gode samarbejde med Chris Pethick fra bestyrelsen ang. kvarterets arrangementer. Der kommer nok allerflest beboere til nytårsfyrværkeriet, mener Lars, og nu har vi besluttet, at der af sikkerhedsgrunde skal være flere hjælpere med til affyringen. Se side 3, hvis du har lyst til at hjælpe. Vi taler med Lars kort efter en vellykket fejring af Halloween. Det er godt med Halloween, mener Lars, så der foregår noget mellem sommerfesten og nytåret. Desuden har vi fået meget foræret, da de har fejret Halloween i den sydlige del af HCL i mange år. Vi har bare tilføjet grillede pølser. Lars glæder sig over, at Halloween appellerer til bredere deltagelse her kommer fx også teenagere. Desuden kommer der også en stor del børn udefra men det gør ikke noget. Der må gerne være åben deltagelse, mener Lars. Nordgaderne og sydgaderne En anden fordel ved Halloween er, at det foregår i en af sydgaderne. Flere fælles aktiviteter foregår nemlig i Berggreensgade, og Lars har overvejet, om man kan flytte nogle af aktiviteterne til andre gader. Men problemet er, at man ikke så let kan spærre af eller lukke sydgaderne Kilden 2012/4 13

14 eller torvet, fordi der går trafik igennem. Det kræver nemlig polititilladelse. Det generer Lars, når nogle grupper holder sig for sig selv i stedet for at deltage i det fælles fx ved sommerfesten. Samtidig forstår han godt, at det kan være svært at feste helt ovre i Berggreensgade, hvis man har små børn, som skal i seng i et hus i en sydgade. Han er åben for nye aktiviteter fx i foråret. Der er ingen arrangementer mellem fastelavn i februar og sommerfesten i august. Så hvis I har en god ide, vil Lars gerne høre det. Desuden er der brug for nye kræfter til at arrangere fastelavn. De, som har stået for det i et par år, vil gerne trække sig, så hvis du har lyst til at være med til at arrangere det, kan du kontakte Lars eller Chris fra bestyrelsen. Snerydning Lars og hans familie med tre børn er meget tilfredse med at bo i kvarteret det er et fantastisk sted at have børn. Man har det hele inden for rækkevidde, tæt på by, strand og station. Men på ét punkt er Lars ikke tilfreds. Han ville ønske, at vi kunne få styr på snerydningen. Det er ærgerligt, at skraldemændene i ugevis ikke kan komme frem i gaderne efter et snefald. Han foreslår, at foreningen køber en fejemaskine, som vi selv betjener. Mon ikke der er en, som gerne vil påtage sig at rydde alle gaderne for sne mod betaling? Men først skal vi finde ud af, hvor vi kan opbevare fejemaskinen... /ul&lf Noget om Kildevældsgade og sammenhængskraft Af Ole Graugaard, formand I interviewet i Kilden nr. 1, 2012 udtaler arkitekt og professor Jan Gehl på brutal vis, at vores "...kvarter er ikke slet så godt som de to andre byggeforeningskvarterer, Kartoffelrækkerne og Humleby, for I har trafik igennem." Det er da nok en melding, som kan få en del af os til at tænke, at manden "...ikke har forstået en sk.. af det hele, og at vi tværtimod bor i det smukkeste og bedste af byggeforeningskvartererne. Punktum." Hvis man imidlertid lige sænker paraderne, og forsøger at spille med på provokationen, så må man også erkende, at der nok er noget om snakken. Jan Gehl henviser til, at de andre kvarterer ligger som øer i trafikhavet, men at vores kvarter er delt i to øer - en på hver sin side af Kildevældsgade. Trafikken spiller en stor rolle for livet i gaden. Et lavt trafikniveau, som hovedsageligt udgøres af de lokale, betyder, at børn leger ude i gaderummet, og at folk krydser gaden og taler med hinanden. Jo flere der bruger udearealerne, jo flere ting sker der, udtaler Jan Gehl. Vi har naturligvis diskuteret det i bestyrelsen, og vi erkender, at det kan gøres bedre! Faktum er i vid udstrækning, at selv relativt store børn ikke kan krydse Kildevældsgade og torvet på betryggende vise, at vi selv som voksne kan have svært ved at få overblik over trafikken, at det er stort set umuligt selv i bil at komme ud på Kildevældsgade fra dels Heisesgade nord og Kuhlausgade syd uden at løbe en risiko, at gående på 14 Kilden 2012/4

15 det i højere grad også tjener som kvarterets samlingspunkt. Man må erkende, at i sin nuværende udformning kan det alene samle nytårsaften, og det er - vel at mærke - kun muligt, fordi den sidste bus er kørt. Derudover er torvets væsentligste funktion - sat på spidsen - "ulovlig" hundeluftning rundt om træet. torvet ikke bevæger sig på fortovet, men tværtimod går på vejarealet, og at torvet er det trafikmæssigt sværeste sted at færdes på tværs i kvarteret. Der findes helt sikkert ikke nogen lette løsninger, men den ærlige konstatering af tingenes tilstand bør vel i sig selv føre til, at man gør noget både af hensyn til kvarterets "sammenhængskraft" og af trafiksikkerhedsmæssige grunde. Det vil bestyrelsen i det kommende år arbejde på, men vi kan ikke løfte opgaven alene. Vi opfordrer derfor alle, der er interesserede, til at melde sig til den eller de arbejdsgrupper, som vi vil søge at hverve medlemmer til ved generalforsamlingen. Vi har også i bestyrelsen drøftet, hvorvidt torvet kunne indrettes på en måde, så Vi ved godt, at der er følelser knyttet til torvet i dets nuværende form og udseende, men det kunne da være godt, hvis ikke stort set hele torvet var forbeholdt trafikken, hvis belægningen i et indskrænket køreareal ikke støjede, hvis der var plads til fælles ophold for kvarteret, og hvis torvet var det sted, hvor vi og især vores børn trygt kunne krydse Kildevældsgade. Sådan et projekt tager tid og koster penge! Men hvis vi kan få lavet et oplæg, som vi på en kommende generalforsamling kan drøfte og principgodkende, så er det afgørende ikke at gennemføre det hele på en gang, men at have en plan, der kan aflive Jan Gehls helt rigtige pointe. Kalender 1. januar 2013 Kl : Nytårsfyrværkeri på Torvet Kl. 14: Nytårskur med sang i gaderne, start i Berggreensgade øst 16. januar kl. 20 Bogbyt, Vennemindevej februar kl. 14 Fastelavn, Berggreensgade 26. februar kl Generalforsamling, Svanemøllen Kaserne Kildens udgivelsesplan i 2013 Nr. 1 udkommer i marts Frist for indlæg: 10. marts Nr. 2 udkommer i juni Frist for indlæg: 15. maj Nr. 3 udkommer i september Frist for indlæg: 31. august Nr. 4 udkommer i december Frist for indlæg: 15. november Indlæg kan sendes til eller afleveres til redaktørerne. Kilden 2012/4 15

16 Bestyrelsesformand Ole Graugaard, Berggreensgade 60, T , M , Opgaver: Gader, fortove og renholdelse (ansv), YouSee (ansv), kontakt til Trafikgruppe Næstformand Benditte Skyhøj Olsen Hornemansgade 22, T , M Opgaver: Haver, hegn (ansv), facader (ansv) Chris Pethick Niels W. Gades Gade 34 T Opgaver: Fællesarrangementer Grete Kladakis H.C. Lumbyes Gade 52 T Opgaver: Renovation/ papircontainere (ansv) Jan Væver Kildevældsgade 13 M Opgaver: Kloakker/rotter/el/ vand (ansv), graffiti (ansv), YouSee Claus Engelsen H.C. Lumbyes Gade 61 T Opgaver: Hjemmeside (ansv) Desuden Dorte Nørby, Hornemansgade 15 Lars Bjerregaard Niels W. Gades Gade 44 T Opgaver: Kasserer, fællesarrangementer (ansv) Niels Ingvartsen Hornemansgade 29 T , M Opgaver: Materielforvalter Lise Fogh Berggreensgade 50 T , M Opgaver: Redaktør af Kilden (ansv) Ulla Liberg Berggreensgade 54 T Opgaver: Redaktør af Kilden Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, 16 Kilden 2012/4

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

2012/2 Juni 2012 Kilden 2012/2

2012/2 Juni 2012 Kilden 2012/2 2012/2 Juni 2012 Leder, 2 De blå rør, 3 Nyt fra Energigruppen, 4 For et grønt og socialt kvarter, 6 Ønske = Fodgængerovergang i Kildevældsgade, 8 Skattejagt i Strandvejskvarteret, 9 Nyt fra Områdefornyelsen,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen. til Haveforeningen Engly

Velkommen. til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Velkommen til Haveforeningen Engly Når man køber hus i Engly, skal man godkendes af bestyrelsen. Det fremgår af Haveforeningen Englys vedtægter, som nye beboere forpligter

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

2014/3. Indhold. September 2014. Kunst i haverne, 10. Leder, 2. Operation tør kælder, 3. Kunst i gadebilledet, 12. Interview: Flemming Toft, 13

2014/3. Indhold. September 2014. Kunst i haverne, 10. Leder, 2. Operation tør kælder, 3. Kunst i gadebilledet, 12. Interview: Flemming Toft, 13 2014/3 September 2014 Forklaring på side 2 i Lederen Indhold Leder, 2 Operation tør kælder, 3 Skybrud og Facebook, 4 Brøndrensning, 5 Klimakunst, 5 Beboerstafet: Ginna Sørensen, 6 Landskaber i trapperummet,

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

undgå vand i kælderen

undgå vand i kælderen undgå vand i kælderen www.ke.dk kære kunde Vand i kælderen er hvert år et problem for en del københavnere. Der er derfor god grund til at være opmærksom på at forebygge og være på vagt, hvis dit hus har

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Årsberetning Marts 2013 Kære medlemmer Igen i år et flot fremmøde til vores generalforsamling. Og jeg skal afrapportere fra den 7. sæson i Monark. -------- 2012 temaet: Meningen

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5.

Bondebyens Købmand midt i Bondebyen Nørregade nr. 2 3 flasker rødvin 100,- kr. Seneste nyt om Asylgade 5. BONDEBYPOSTEN no. 3. december 2006 30. årgang 1 Seneste nyt om Asylgade 5. Efter mange møder om den forkerte istandsættelse af Asylgade 5, er der, som man kan se, langsomt sket ændringer. Der mangler dog

Læs mere

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 :

Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : Tillæg til Ulleroden sommer 2006 : referat fra generalforsamling april 2006 formandens beretning godkendt regnskab 2005 og budget 2006 annonce : Træ til salg - Ry 246 motiv fra Rypevænget Grundejerforeningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

VIRKER KLOAKKEN IKKE?

VIRKER KLOAKKEN IKKE? VIRKER KLOAKKEN IKKE? b Reparation b Rensning b Ringe til hvem? Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19.

Tryk: PRINTEREN, V.H. 58, TLF: 39 29 58 19. Til husejeren Bestyrelsen vil hermed indkalde til GENERALFORSAMLING 8. april 2002 tirsdag d. 23. april 2002 kl. 19.30. i Kantinen,VUC Nørrebro, Lersø Parkalle 2, 2100 København Ø. DAGSORDEN: 1. Valg af

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klagerne, henset til ejerlejlighedens stand, har betalt for meget for ejerlejligheden. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig City Aarhus ApS M.P. Bruuns Gade 11-13 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 4. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 5/Dec. 2012 Nyhedsbrev Bestyrelsen ønsker alle i Toftevang en rigtig God Jul og et Godt Nytår Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th. tlf. 21727973 Næstformand

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Husejerforeningen ved Øster Farimagsgade Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 27. april 2010 i Skovgaardsgade Der var afbud fra Høyensgade og Wiedeweltsgade. Jørgen Hansen og Ingolf Ibus deltog fra

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010

2/3 Århus Vand Vand i kælderen 2010 Vand i kælderen 2/3 Hvorfor denne information? Du er en af de mange grundejere i Århus Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere kan glæde sig over, at kælderen rummer store

Læs mere

2012/3 Forside. Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Noget om papirbeholdere, 4

2012/3 Forside. Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Noget om papirbeholdere, 4 2012/3 Forside September 2012 Leder, 2 Nyt fra bestyrelsen, 3 Noget om papirbeholdere, 4 Affaldssortering, 6 TV-kabler gennem jorden, 6 Energifilm, 8 Energimøde, 9 Brøndrensningsdag, 10 Hornemansgade 13

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK

SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK SELV EN KLOAK KAN FÅ NOK Ved du, hvad der sker med vandet, der løber ud i køkkenvasken? Eller vandet fra toilet, bad eller vaskemaskine? Her i brochuren finder du gode råd om afløb og kloak. Ved at følge

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger:

ENHEDER: Enhedsfordelingen på boligerne er som følger: ENHEDER: Andelsmæssigt er hele ejendommen og øvrige aktiver opdelt i 110 enheder. De enkelte andelsbeviser udstedes på et antal enheder, der svarer til det antal enheder, der er gældende for den bolig,

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på.

Der har jo i år været flere projekter som skulle sættes i gang og jeg vil her kort gennemgå dem og sætte status på. 3. december 2008 Ja, så er sæsonen 2008 allerede gået. Jeg ved ikke om det kun er mig, der syntes at sommeren herhjemme bliver kortere og kortere, men den går i hvert fald stærkt. Sæsonen har vejrmæssigt

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Bestyrelsesmøde Referat Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19.00-21:30 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

2013/3. September 2013. Leder, 2. Fælles brøndrensning, 13. Materielkælderen, 3. Sommerluk, 14. Hjertestarter i kvarteret, 15

2013/3. September 2013. Leder, 2. Fælles brøndrensning, 13. Materielkælderen, 3. Sommerluk, 14. Hjertestarter i kvarteret, 15 2013/3 September 2013 Leder, 2 Materielkælderen, 3 Kildevældsgade og Torvet, 3 Eksotiske haver, 6 Beboerstafet, 8 Syng med, 9 Fælles brøndrensning, 13 Sommerluk, 14 Hjertestarter i kvarteret, 15 Vinduer

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Amazing Andel i Nordvest

Amazing Andel i Nordvest Amazing Andel i Nordvest 2 værelses andel til 342.487 kr med Københavns bedste udsigt! Lejligheden Beliggenhed Hvorfor flytter vi? Prisen Hvad koster det? Plantegning Kontakt info Materialer Billeder Tilbage

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere