Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord"

Transkript

1 Dansk standard DS udgave COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Dansk Ingeniørforenings norm for tæthed af afløbssystemer i jord Dansk Ingeniørforening's Code of Practice for impenetrability of underground sewer systems

2 DS 455 København DS projekt 4273 ICS Første del af denne publikations betegnelse er DS, hvilket betyder, at det er en standard udarbejdet på nationalt niveau. COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS DS-publikationen er på dansk Der er d.d. foretaget følgende rettelser Rettelser fra DS er indført i teksten. Den engelske introduktion og stikordsregisteret er slettet. Yderligere er alle indekser rettet således, at de ikke er kursiveret, og sidereferencer i forbindelse med figur d er opdateret. DS-publikationstyper Dansk Standard udgiver forskellige publikationstyper. Typen på denne publikation fremgår af forsiden. Der kan være tale om Dansk standard standard, der er udarbejdet på nationalt niveau, eller som er baseret på et andet lands nationale standard, eller standard, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som har fået status som dansk standard DS-information publikation, der er udarbejdet på nationalt niveau, og som ikke har opnået status som standard, eller publikation, der er udarbejdet på internationalt og/eller europæisk niveau, og som ikke har fået status som standard, fx en teknisk rapport, eller europæisk præstandard DS-håndbog samling af standarder, eventuelt suppleret med informativt materiale DS-hæfte publikation med informativt materiale Til disse publikationstyper kan endvidere udgives tillæg og rettelsesblade DS-publikationsform Publikationstyperne udgives i forskellig form som henholdsvis fuldtekstpublikation (publikationen er trykt i sin helhed) godkendelsesblad (publikationen leveres i kopi med et trykt DS-omslag) elektronisk (publikationen leveres på et elektronisk medie) DS-betegnelse Alle DS-publikationers betegnelse begynder med DS efterfulgt af et eller flere præfikser og et nr., fx DS 383, DS/EN 5414 osv. Hvis der efter nr. er angivet et A eller Cor, betyder det, enten at det er et tillæg eller et rettelsesblad til hovedstandarden, eller at det er indført i hovedstandarden. DS-betegnelse angives på forsiden. Overensstemmelse med anden publikation Overensstemmelse kan enten være IDT, EQV, NEQ eller MOD IDT Når publikationen er identisk med en given publikation. EQV Når publikationen teknisk er i overensstemmelse med en given publikation, men præsentationen er ændret. NEQ Når publikationen teknisk eller præsentationsmæssigt ikke er i overensstemmelse med en given standard, men udarbejdet på baggrund af denne. MOD Når publikationen er modificeret i forhold til en given publikation.

3 Indholdsfortegnelse COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS FORORD ,1 Normens ikrafttræden Overgangsbestemmelser INDLEDNING Generelt Gyldighedsområde Enheder Symboler GRUNDLÆGGENDE BEGREBER Tæthedsklasser Opdeling i partier og enheder TÆTHEDSPRØVNING Generelt Prøvningsprincipper Prøvningsbestemmelser Prøvningens omfang Udtagning af stikprøver Godkendelse af et parti Tæthedsprøvning med luft Prøvningskrav Tæthedskrav Prøvningens udførelse Omprøvning Tæthedsprøvning med vand Prøvningskrav Tæthedskrav Prøvningens udførelse Omprøvning

4 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS DS

5 DS FORORD Dansk Ingeniørforenings normstyrelse nedsatte i december 1979 efter indstilling fra det permanente normudvalg vedrørende VVS et arbejdsudvalg vedrørende tæthed af afløbssystemer i jord med følgende kommissorium COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Udvalget skal udarbejde forslag til bestemmelser for tæthed af afløbssystemer i jord. Bestemmelserne skal indeholde krav til tæthed og angive prøvningsmetoder baseret på brugen af såvel luft som vand. I øvrigt skal udvalget i videst muligt omfang tage hensyn til allerede eksisterende bestemmelser på området, som fx DS Norm for tætte fleksible samlinger i afløbsledninger af beton m.v. i jord, DS 430 Norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord samt DS 437 Norm for afløbsledninger af beton m.v. i jord. Eventuelt skal de nævnte normer revideres under hensyntagen til udvalgets arbejde. Arbejdsudvalget skal i sit arbejde overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at udvide tæthedskravene for trykledninger til også at omfatte vandforsyningsområdet. Arbejdsudvalget, der har udarbejdet forslag til nærværende Norm for tæthed af afløbssystemer i jord, fik følgende sammensætning Afdelingsingeniør, cand polyt Jørgen Carbel (formand) Lektor, civilingeniør Erik Bahl Andersen Afdelingsingeniør, cand polyt Aage Juul Hansen Civilingeniør John B Ingwersen Ingeniør M af I Torben Kjølhede Civilingeniør Per Munnecke (sekretær) (-1982) Bygningskonstruktør mdb John H Sønderup (sekretær) (1983-) Arbejdsudvalget fremsendte i juli 1983 sit forslag til det permanente normudvalg vedrørende forsynings- og afløbsanlæg (udskilt fra VVS-udvalget i 1981), der under behandlingen havde følgende sammensætning Lektor, civilingeniør Erik Bahl Andersen (formand) Laboratorieleder Svend Borgselius Overingeniør cand polyt Poul Friis Civilingeniør Peter Randløv Kontorchef Erling Rørdam Civilingeniør Per Munnecke (sekretær) Efter indstilling fra det permanente normudvalg nedsatte Dansk Ingeniørforenings normstyrelse i august 1983 et repræsentativt udvalg vedrørende rørledninger i jord og vand. Udvalget fik følgende sammensætning Formand Afdelingsingeniør, cand polyt Jørgen Carbel Boligministeriets va-godkendelsessekretariat Civilingeniør K O Juel Rasmussen Boligministeriet, Byggestyrelsen Civilingeniør K O Juel Rasmussen Centralforeningen af murermestre i Danmark Ingeniør Gøsta Fugmann Danmarks tekniske Højskole Civilingeniør Mogens Jensen 5

6 DS Dansk Beton Industriforening Civilingeniør John B Ingwersen Dansk Bygningsinspektørforening Stads- og havneingeniør, cand polyt Ole Buhl COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Dansk Gasteknisk Forening Dansk Ingeniørforening Dansk Standardiseringsråd Sektionschef Helge Bacher Dansk Vandteknisk Forening Danske Statsbaner Dantest Entreprenørforeningen Frederiksberg kommune Laboratorieleder Svend Borgselius Civilingeniør N H Christensen Afdelingsingeniør Torben Knudsen Ingeniør M af I Poul E Kruse Akademiingeniør Svend Øivind Olesen Ingeniør M af I Jørgen Dufour Ingeniør M af I Lars Schrøder Afdelingsingeniør Gunnar Schlüter Civilingeniør Leif Egon Andersen Civilingeniør Ib Vinding Civilingeniør H E Lund Madsen Fællesrepræsentationen for private vandværker i Danmark Jydsk teknologisk Institut Vandværksbestyrer Kay J Rasmussen Afdelingschef, civilingeniør Jørgen Kloster Kommunernes Landsforening Stadsingeniør, cand polyt Holger Egholm Jensen Københavns Magistrat, 4. afdeling, Stadsingeniørens Direktorat Civilingeniør H E Lund Madsen Københavns Magistrat, 5. afdeling, Københavns Vandforsyning Civilingeniør Jan Passow Miljøministeriet, Miljøstyrelsen Plast-Sammenslutningen Ingeniør M af I Bent Jørgensen Ingeniør E Guldbæk Rektorforsamlingen ved de danske Teknika Ingeniør M af I Peter G Nielsen Spildevandskomiteen Afdelingsingeniør Gert Petersen 6

7 DS Stadsingeniørforeningen, Danmarks Kommunaltekniske Forening Stadsingeniør, cand polyt Holger Egholm Jensen Statens Byggeforskningsinstitut Civilingeniør K O Juel Rasmussen COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Teknologisk Institut Vejdirektoratet VVS-Entreprenørforeningen Akademiingeniør Inge Faldager Civilingeniør Flemming Berg Civilingeniør E Blach VVS-installatørforeningen Aalborg Universitetscenter Sekretærer VVS-installatør Torben Sylvester Petersen Afdelingsingeniør Carsten Steen Sørensen Civilingeniør Børge Aaslyng Bygningskonstruktør mdb John H Sønderup og de øvrige medlemmer af arbejdsudvalget. Efter behandling i det repræsentative udvalg blev forslaget lagt frem til offentlig kritik i perioden 1. marts-30. april På grundlag af den indkomne kritik blev forslaget færdigbehandlet i det repræsentative udvalg, og det endelige forslag blev forelagt Dansk Ingeniørforening til godkendelse. 0,1 Normens ikrafttræden Forslaget til denne norm godkendtes den 3. oktober 1984 af Dansk Ingeniørforening som Dansk Ingeniørforenings Norm for tæthed af afløbssystemer i jord. Normen er derefter godkendt den 22. november 1984 af Dansk Standardiseringsråd som Dansk Standard DS 455, 1. udgave. Denne norm erstatter de relevante bestemmelser i DS 430 Norm for afløbsledninger af PEL, PEH og stift PVC i jord, 1. udgave maj 1973 og DS 437 Norm for afløbsledninger af beton mv i jord, 1. udgave november Normen træder i kraft den 1. februar Overgangsbestemmelser I en overgangsperiode på 12 måneder fra normens ikrafttræden vil såvel de tidligere normer som den nye norm være i kraft. Projekter skal dog udføres efter én normudgave. Efter overgangsperiodens udløb er kun den nye norm gældende. Dansk Ingeniørforening B Kold Larsen formand for normstyrelsen Niels Hjorth formand for DIF 7

8 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS DS

9 DS INDLEDNING 1.1 Generelt Denne norm indeholder en række bestemmelser, der tilsigter opnåelse af en forsvarlig tæthed af afløbssystemer i jord. COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Brugeren af normen skal have fornøden teknisk indsigt. Der kan forekomme specielle tilfælde inden for normens gyldighedsområde, hvor dens indhold ikke er dækkende. En vurdering af, om et aktuelt tilfælde er dækket, skal altid foretages. Der kan afviges fra normens krav, såfremt det dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig. Problemer vedrørende fortolkning henvises til Dansk Ingeniørforenings permanente normudvalg vedrørende forsynings- og afløbsanlæg. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at alle ændringer, rettelser og fortolkninger bringes i Dansk Ingeniørforenings Normtillæg, som udkommer én gang om året. For at lette brugen af normen er normstoffet suppleret med vejledninger. De giver blandt andet eksempler på, hvordan normkrav kan opfyldes. Vejledningsstoffet må ikke betragtes som normkrav, fx bruges ordet bør kun i forbindelse med anbefalinger. Vejledning Vejledningsstoffet er angivet umiddelbart efter den del af normstoffet, som det supplerer. Det er typografisk adskilt fra normstoffet ved skriftstørrelse og markering som vist her. 1.2 Gyldighedsområde Normen omhandler krav til tæthed og tæthedskontrol af afløbssystemer i jord uanset rørmateriale. Ved afløbssystemer forstås i denne norm anlæg, der tjener til afledning af regnvand og husspildevand eller hermed sammenligneligt spildevand. Ved mindre afløbsinstallationer (ledningssystemer inden for grundgrænsen) kan det forekomme, at normens prøvningsmetoder vanskeligt lader sig anvende. Normens tæthedskrav er dog principielt gældende. Vejledning 1.3 Enheder De i denne norm foreskrevne tæthedsprøvninger forudsættes udført i temperaturområdet 0 C-25 C. Dersom den forventede driftssituation for afløbssystemet i væsentlig grad afviger fra dette temperaturområde, er normens regler kun vejledende. Ved mindre afløbsinstallationer kan der fx foretages en passende underopdeling og samlet afprøvning af delsystemerne ved vandpåfyldning. De anvendte enheder er SI-enheder. Ved tryk forstås overtryk. Vejledning 1.4 Symboler Tryk måles i kpa. 10 kpa svarer til ca 1 meter vandsøjle. Der er anvendt nedennævnte symboler a (m) grundvandsspejls højde over rørcentrum ved ledningsstræknings midte henholdsvis over centrum af lavest beliggende ledningstilslutning i brønd d (m) lednings henholdsvis brønds indvendige diameter h (m) trykhøjde 9

10 DS H (m) brønds højde regnet fra bundløb I ledningsstræknings fald L (m) ledningsstræknings længde COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS n N stikprøvestørrelse partistørrelse V (l) vandmængde t (min) tid Indekser b l brønd ledning 10

11 DS GRUNDLÆGGENDE BEGREBER COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS Tæthedsklasser Vejledning Tæthedsklasser fastsættes under hensyntagen til såvel den forureningsrisiko som den indsivningsmulighed, som det pågældende ledningssystems placering og anvendelse indebærer. Følgende eksempler kan tjene som vejledning for, hvilken tæthedsklasse forskellige ledningssystemer eller dele af dem kan henføres til Lempet tæthedsklasse ledninger og brønde, der alene fører regnvand. Normal tæthedsklasse ledninger og brønde, der fører spildevand eller blandet regn- og spildevand, med sjældent forekommende opstuvning over ledningstop, af en størrelse svarende til prøvningstrykket. Skærpet tæthedsklasse ledninger og brønde, der fører spildevand eller blandet regn- og spildevand, og hvori der ofte forekommer opstuvning over ledningstop ledninger og brønde nær vandindvindingsanlæg ledninger og brønde nær vandledninger, i hvilke der forekommer undertryk, eksempelvis hævertledninger. Speciel tæthedsklasse trykafløbsledninger. 2.2 Opdeling i partier og enheder Et afløbssystem opdeles inden prøvningen i partier, hvor ét parti betragtes som en helhed i prøvningsmæssig henseende. Hvert parti skal bestå af et vist antal i prøvningsmæssig forstand sammenlignelige enheder. For afløbsledningers vedkommende skal enheden være en brøndstrækning eller en ledningslængde på mindst 30 lb m. For brøndes vedkommende er enheden den enkelte brønd. Er enhederne nærmere definerede ledningsstrækninger, skal de inden for samme parti bestå af ensartede rør- og samlingstyper, hvor rørdiametrene er beliggende inden for samme dimensionsgruppe, og hvor rørene har ensartede lægningsforhold. Vejledning En dimensionsgruppe kan passende vælges som rør med diametre, der højst varierer 0,4 m fra hinanden, jf fx figur V Såfremt der ikke projektmæssigt foretages en opdeling i partier og enheder, betragtes hele afløbssystemet som ét parti. Det står da den ansvarlige for afløbsarbejdets udførelse frit at foretage en opdeling, ligesom man altid kan vælge at opdele foreskrevne partier i mindre partistørrelser. 11

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser

Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Dansk standard DS/ISO 20252 2. udgave 2012-07-05 Markeds-, opinions- og samfundsundersøgelser Ordliste og servicekrav Market, opinion and social research Vocabulary and service requirements DS/ISO 20252

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Dansk Standard DS 2451-5 1. udgave 2001-08-21 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 5: Krav til perioperativ infektionsprofylakse Infection control in the health care sector Part 5: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Dansk standard DS 2451-12 2. udgave 2012-11-27 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 12: Krav til procedurer på tandklinikker Infection control in the health care sector Part 12: Requirements

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Dansk standard DS 2451-10 2. udgave 2011-02-28 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 10: Krav til rengøring Infection control in the health care sector Part 10: Requirements for cleaning

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Dansk standard DS 2451-13 2. udgave 2011-12-16 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 13: Krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr Infection control in the health care sector

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet

VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER. Afvandingskonstruktioner. December 2009. Vejregelrådet VEJREGEL VEJE VEJKONSTRUKTIONER Afvandingskonstruktioner December 2009 Vejregelrådet FORORD Denne vejregel omhandler konstruktion og vedligehold af afvandingskonstruktioner. Vejregel for afvandingskonstruktioner

Læs mere

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer

Dansk standard DSF 3033. Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Dansk standard DSF 3033 Frivillig klassifikation af indeklimaets kvalitet i boliger, skoler, daginstitutioner og kontorer Classification of the quality of the indoor climate in residential houses, schools,

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler

SYSTEMBROCHURE. Rør brønde kegler dæksler SYSTEMBROCHURE EUR Rør brønde kegler dæksler Indholdsfortegnelse: Side Overordnet præsentation... 3 Nye europæiske standarder... 5 Produktpræsentation EURO Cirkulære rør... 6 EURO-Fittings... 7 EURO-Fodrør...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«

Betænkning. fra. Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)« Betænkning fra Udvalget til revision af»almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 1972 (AB72)«indeholdende AB 92 (revideret udgave af AB 72) Betænkning nr. 1246

Læs mere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere

Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Notat Revision af anerkendelsesordning for statikere Forslag til principper for opnåelse og administration af statikeranerkendelse samt krav til den anerkendte statikers virke. Forord... 2 1. Baggrund...

Læs mere

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer

Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer DS-information DS/CLC/TS 60034-20-1 1. udgave 2004-10-08 Roterende elektriske maskiner Del 20-1: Reguleringsmotorer Stepmotorer Rotating electrical machines Part 20-1: Control motors - Stepping motors

Læs mere

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27. DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening FUNKTIONSPRAKSIS FOR AFLØBSSYSTEMER UNDER REGN Baggrundsrapport for Skrift Nr. 27 DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Indholdsfortegnelse Forord...5 Kapitel 1. Indledning og baggrund...6 Kapitel 2.

Læs mere

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN

REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN ARBEJDSMINISTERIET Udvalget vedrørende revision af funktionærloven Betænkning om REVISION AF FUNKTIONÆRLOVEN Betænkning nr. 1022 1984 Sats og tryk: JJ trykteknik a-s, København Ar 15-148-bet. ISBN 87-503-5074-9

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid

Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Dansk Standard DS/EN ISO 3262-15 1. udgave Godkendt:2000-07-10 Fyldstoffer til malinger Specifikationer og prøvningsmetoder Del 15: Keramisk siliciumdioxid Extenders for paints - Specifications and methods

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005)

Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) Skrift nr. 28 Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) 2006 IDA Spildevandskomiteen Regional variation af ekstremregn i Danmark - ny bearbejdning (1979-2005) - Spildevandskomiteen,

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE

BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE BONDEGÅRDSFERIE FERIEHUSE FERIEHYTTER FERIECENTRE FERIEHOTELLER VANDLANDE TIMESHARE Planstyrelsen Miljøministeriet 1988 Titel: Betænkning om sommerhuslovens bestemmelser om udlejning og erhvervelse Udarbejdet

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse

MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN. Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse MODERNISERING AF REVISORUDDANNELSEN Revisorkommissionens anbefalinger til den fremtidige revisoruddannelse Revisorkommissionens rapport af juni 2011 Rapport afgivet af Revisorkommissionen Modernisering

Læs mere

Kloakmesterarbejde en håndbog

Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, hpm@ef.dk Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag:

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM, SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960

ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 ADMINISTRATIONSUDVALGET AF 1960 5. BETÆNKNING REVISIONSDEPARTEMENTERNES OG HOVEDREVISIONENS FORHOLD BETÆNKNING NR. 408 1960 Administrationsudvalgets betænkning Bilag Indholdsfortegnelse I. Administrationsudvalgets

Læs mere

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G

A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G A R B E J D S R E T T E N S Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 1 Indhold Forord 4 1. Arbejdsretten 5 1.1. Kompetence 5 1.2. Sammensætning 5 1.2.1. Regelsættet 5 1.2.2. Arbejdsrettens formandskab 6 1.2.3.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere