En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny vej i livet. - Integration i Fredericia"

Transkript

1 En ny vej i livet - Integration i Fredericia

2 Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens grundlæggelse været kendetegnet ved, at forskellige etniske, kulturelle og religiøse grupper har levet side om side - for det meste i indbyrdes fordragelighed. Dette brede afsæt har beriget Fredericia og har sat sig tydelige spor i byens sprog og kultur. Fremmede navne, bygninger med forskelligt udseende, forskellige spiser og forskellige læringstraditioner er alle dagligdag i Fredericia og på den måde har byen et godt udgangspunkt i mødet med globaliseringens udfordringer og konsekvenser. Integration er en fortløbende proces, hvorigennem en gruppe med en anden kultur dels tilpasser sig, dels bliver accepteret af en større gruppe, uden at gruppen bliver tvunget til at overtage flertallets kultur. Dictionary of Race and Etnic Relations. Byen har siden 2003 arbejdet bevidst med at styrke talent, teknologi og tolerance. I et samfund med fokus på kompetence og talent er det afgørende for Fredericias fortsatte positive, stærke udvikling, at alle kan yde et bidrag. Derfor er god og vellykket integration af børn og voksne, kvinder og mænd med anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund af stor vigtighed, hvis vi skal indfri det potentiale Fredericia rummer. Alle skal derfor have mulighed for at bidrage 2 3

3 og det uanset om man kommer fra Tyskland, Himmerland eller Afghanistan. Vi er i Fredericia sikre på, at integrationspolitikken En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder de mål, indsatsområder og aktiviteter, der gør, at borgere med anden etnisk baggrund får rum til at udfolde deres liv og virke i Fredericia. Jeg opfordrer hermed alle til at tage aktivt og positivt imod den nye integrationspolitik. Aktiv deltagelse er mulig for alle. Er du kommet hertil fra et andet land, kan du med ildhu gå i gang med det danske sprog og motivere dine børn til en god skolegang og uddannelse er du fredericianer, kan du melde dig i det lokale integrationsarbejde som fx frivillig kultur-mentor eller som besøgsfamilie på kontrakt. Vel mødt i det lokale integrationsarbejde. Uffe Steiner Jensen Værdier og holdninger i Fredericia Kommunes integrationspolitik I Fredericia vil vi i forhold til integration være kendt for en række klare holdninger om integration. Disse holdninger er: Vi skaber positiv synlighed om mennesker uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund Vi tør tage chancer, når vi vil fremme integration. Vi har og forventer gensidig respekt mellem kulturer og mennesker Vi giver muligheder ved at understøtte enhver, der rækker ud mod et bedre liv Vi giver plads til mangfoldighed som fx det at være forskellige i et fællesskab 4 5

4 Fredericias værdimæssige udgangspunkt for integration er: Vi er Byen for alle Vi er byen, hvor Borgerne tager ansvar Vi vil skabe rum for livskvalitet - også selv om man er langt fra sit hjemland og sit modersmål Vi vil have respekt for vores historie både den inden for voldene og den fra verdens kulturkredse Vi giver lige muligheder for at deltage i det samfundspolitiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv Vi respekterer, at alle mennesker er forskellige og har brug for differentierede tilbud Målet for integrationspolitikken i Fredericia Kommune er, at borgere med anden etnisk baggrund bosat i Fredericia Kommune har arbejde, deltager i det sociale liv og uddanner sig lige så meget som Fredericias øvrige borgere. Det ambitiøse mål skal nås ved det daglige arbejde. Der er to milepæle frem mod det langsigtede mål: Den ene milepæl for integrationsindsatsen i Fredericia Kommune er på kort sigt, at alle borgere i Fredericia Kommune i udgangspunktet skal opleve lige muligheder i livet. Her er sprogkundskaber og beskæftigelse helt centrale elementer. Den anden milepæl for integrationsindsatsen er på mellemlang sigt at få skabt en dynamik mellem byens historie og strategiske udvikling og det talentpotentiale, de kræfter og lyst til at skabe en ny tilværelse som mennesker med anden etnisk baggrund bringer med. Her er afklaring af kompetencer, anerkendelse af kvalifikationer samt social deltagelse nødvendige elementer. En integrationspolitik står aldrig alene. Integration er en mulighed i alle livets forhold. En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder derfor de indsatsområder, der er centrale, når integration er det dominerende perspektiv. Målgruppen for Fredericias integrationspolitik er indvandrere, flygtninge og efterkommere uanset om borgeren har dansk eller udenlandsk statsborgerskab og uanset oprindelsesland. Kommunen vil være opsøgende og motiverende over for de borgere, der er omfattet af integrationsloven eller som kommunen er i kontakt med gennem services og myndighedsopgaver. Herudover vil kommunen mere aktivt opfordre til samarbejde med øvrige borgere med anden etnisk baggrund. Det er vigtigt at have for øje, at integration har to sider. Der er de som skal integreres, og de som skal tage imod det er samarbejdet, som er vigtigt. Vores stræben efter at nå målet vil samle sig om en palet af indsatsområder, der tilsammen positivt og kraftfuldt vil give en håndsrækning til borgere med anden etnisk baggrund i deres stræben efter et produktivt og meningsfuldt liv. Indsatserne vil samlet set og med hver sine aktiviteter og succeskrav understøtte og fremme opfyldelse af målet. Gennemfører vi indsatsområdernes aktiviteter, toner målet frem. 6 7

5 Der er seks indsatsområder: Sprog Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Beskæftigelse Social deltagelse Integration af børn og unge Synlighed For alle flerårige indsatsområder gælder, at indsatsområdet skal gøre en stor forskel. Indsatsområderne sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer og integration af børn og unge er de højst prioriterede indsatsområder. Der iværksættes aktiviteter og indsatser under hvert flerårligt indsatsområde. Indholdet af de enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag. Sprog At kunne tale og forstå sproget omkring sig er en forudsætning for kommunikation. Sprog er en vigtig forudsætning for social og politisk deltagelse, arbejde, fællesskab og mange andre dele af livet. Formålet med dette indsatsområde er, at den enkelte så hurtigt som muligt skal kunne samtale og kommunikere på dansk. At kunne tale og kommunikere på hovedsproget er en løftestang for de andre indsatsområder og de konkrete aktiviteter, der er i Fredericia Kommunes integrationspolitik. De konkrete aktiviteter er: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer I en moderne verden handler livet om selvvalgt identitet. Derfor er det vigtigt at opleve, at man bliver modtaget som den, man er. Et væsentligt skridt på vejen er, at man får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer. Manglende anerkendelse af kompetencer og kvalifikationer er en barriere for at udfolde sine talenter og at kunne bidrage med dygtighed og erfaring i ens nærmiljø. 8 9 Formålet med dette flerårige indsatsområde er, at Fredericia Kommune vil gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset til glæde for den enkelte og for byen.

6 Konkrete aktiviteter er: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Beskæftigelse Selvforsørgelse er en hjørnesten i ethvert liv i Danmark i Fredericia er der en lang tradition for, at også mennesker med anden etnisk baggrund har en stærk plads på arbejdsmarkedet. Et arbejde er vigtigt for, at et voksent menneske kan sætte kurs i sit eget liv. Arbejde giver ofte en oplevelse af identitet, giver selvfølelse, forbedrer den enkeltes økonomi og giver i forlængelse heraf et råderum. Dette indsatsområde har til formål at give en høj beskæftigelsesfrekvens blandt mennesker med anden etnisk baggrund, da Fredericia som by har brug for alle kræfter, og da alle mennesker har brug for at leve et liv, hvor der er en stærk oplevelse af at bidrage konstruktivt til glæde for sig selv og for samfundet. Sandt er det imidlertid også, at det kan være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man har en anden etnisk baggrund. Udfordringen handler derfor om at bryde kulturelle fordomme, give mennesker en chance og at give mulighed for at kunne komme i stadig mere relevant beskæftigelse. Det handler om at udstikke en selvstændig kurs i de kommunale indsatser og ikke lægge sig i slipstrømmen af den traditionelle tænkning inden for beskæftigelsesområdet. Konkrete aktiviteter er: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden Social deltagelse Fællesskab er en nøgle til glæde, tryghed og tilfredshed med eget liv. Ved siden af arbejde ligger det sociale fællesskab og det at mødes med andre mennesker i sammenhænge, der er interessante og givende. Formålet med dette flerårige indsatsområde er at øge antallet af interessante og givende møder mellem nye og gamle fredericianere. Da mennesker er forskellige, er der ikke kun én vej og et forum. Konkrete aktiviteter er: Børn bruger klubber at bygge på fællesskabet i børnehøjde Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen 10 11

7 Integration af børn og unge Børn og unge skal være en del af det lokale miljø. Derfor er det afgørende, at de oplever, at de hører hjemme i Danmark både i egne stuer, i skolen, blandt venner og i den tid i ungdomslivet, hvor de gradvist vælger retning for deres liv. De konkrete indsatser er: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Synlighed Den enkle filosofi bag dette indsatsområde er, at et menneske bedst lærer, når det bliver motiveret og anerkendt, og at mennesker motiveres af andres gode eksempel. I det daglige har hver enkelt oftest fokus på familie, venner og kollegaer og den nære kulturelle påvirkning dét giver anledning til. Formålet med dette indsatsområde er at skabe en større arena for læring og berigende inspiration. Det sker gennem en række konkrete indsatser, hvor vi gør os kendte for hinanden, og hvor vi får set og hørt de gode resultater. Grundlaget er dermed lagt for at inspirere og understøtte læring yderligere. Konkrete aktiviteter er: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os 12 13

8 Resultatmål Målene i En ny vej i livet integration i Fredericia bliver målt og fulgt op på. Det sker ved følgende succeskrav til indsatsområder og aktiviteter: I arbejde: Mennesker med anden etnisk baggrund har den samme beskæftigelsesfrekvens som Fredericias øvrige borgere Fredericia Kommunes sammensætning af personale afspejler befolkningssammensætningen i kommunen både på procentfordeling og kompetenceniveau I Fredericia er der i 2010 skabt 10 integrationselevatorer og Fredericia Kommune som arbejdsplads tegner sig for tre af dem Social deltagelse: Antallet af medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer med anden etnisk baggrund i idrætsforeninger og kulturelle foreninger i Fredericia er stigende At klubberne for børn i 3. og 4. klasse i folkeskolen afspejler sammensætningen af børn i folkeskolen på de samme klasse trin Antallet af samarbejdsaftaler mellem etniske foreninger og idrætsforeninger om idrætssamarbejde for børn er stigende Uddannelse: Børn med anden etnisk baggrund sprogtrænes i dagtilbudene, så de ved skolestart har aldersvarende danskkundskaber Tosprogedes skoleresultater fra folkeskolen er på niveau med andre børn og unge i Fredericia Unge med anden etnisk baggrund begynder på ungdomsuddannelser i samme omfang som andre unge i Fredericia Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer af voksne med anden etnisk baggrund sker i stigende grad og bliver i stigende grad anerkendt som grundlag i forhold til arbejdsmarkedet, og der er i stigende grad samarbejde med uddannelsesinstitutioner om tilrettelagte meritforløb Politisk mål evaluering: Der gennemføres hvert 3. år en bredt anlagt integrationsundersøgelse, der undersøger den oplevede integration i Fredericia på sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer, beskæftigelse, social deltagelse og integration af børn og unge Hvert år offentliggøres et Integrationsbarometer og der søges at indgå samarbejde med andre kommuner om fælles barometre 14 15

9 Bilag Nærmere beskrivelse af aktiviteterne i integrationspolitikken Indsatsområde: Sprog Der er tre aktiviteter om sprog: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Sprog er en alt afgørende forudsætning for at kunne lykkes i et nyt land. Sprog er nøglen til kommunikation. Et godt sprog er nøglen til accept og deltagelse. Sprog er en udfordring uanset alder. Der er derfor følgende steder, hvor sprog for livet er vigtigt: Over 3 årige Nyankomne børn Lektiehjælp Nyankomne voksne Voksne, der er kørt fast på et sprogligt lavt niveau Ældre, der er ukendt med pleje og forebyggelsessproget Fælles for sprogindsatsen er, at den skal passe til modtageren. Den gennemsnitlige indsats med at lære mennesker dansk er ikke god nok, men det er ikke let på et øjeblik at sætte noget andet i stedet. Der er udfordringer på en række felter. Undervisningsdifferentiering Progression i undervisning Mere intensiv sprogundervisning Korrekt udtale af sproget Undervisning som tager udgangspunkt i elevens styrkesider og interesser Interaktivt undervisningsmateriale Der er behov for metodeudvikling og på at satse på en undervisning, der udfordrer på rette niveau og gør det konsekvent. Herunder at placere folk på de rigtige hold, følge op, insistere på seriøsitet og fremmøde, tilbyde skræddersyet sprogundervisning mod forventning om resultater. Sprog og kulturel forståelse er to ting som følges ad. Sprog er én ting, men brug af ordbilleder, iboende betydninger, vittigheder og så videre har som forudsætning at man kender kultur og historie. Sprogundervisning skal kobles med historie og gerne med brug af forskellige medier (Matador og Hammerichs Danmarks krønike) Tænketanken om sprog for livet skal bestå af. DEL DPU Netværkslokomotivet Videncenter for kompetenceafklaring Stifinder Talepædagoger Tolke DI / DA/HTS Dansk Flygtningehjælp Tosprogskonsulenter 16 17

10 Tænketanken skal sætte konkrete projekter i gang i Fredericia med det erklærede formål, at mennesker med andet modersmål kan lære dansk hurtigere og bedre end i dag. Tænketankens bidrag kan være udvikling af nyt undervisningsmateriale, nye metoder, efteruddannelse af sproglærer m.m. Initiativet koster penge. Fredericia Kommune skal forsøge at blive forsøgskommune i et tæt samarbejde med tænketanken. Tolkeservice at forstå sit nye liv For at kunne fungere og have et godt liv er det nødvendigt at kunne forstå sin daglige korrespondance med myndigheder m.v. Hvis man endnu ikke har et danskniveau, så man selv kan magte det, er det vigtigt med hjælp. Der etableres en gratis og åben tolkeservice i stil med retshjælp et par timer om ugen i Borgerservice. Den skal være på hovedsprogene inden for kommunens etniske grupper og skal være åben på den måde, at tolkene oversætter alt borgerne kommer med, forudsat at det kan ske inde for den tid, der er afsat til tolkning. Tolkeservicen vil formodentlig handle om privat dansk korrespondance fra fx banker, forsikringsselskaber, breve om børnepasningstilbud osv. Breve fra kommunen der indeholder myndighedsafgørelser eller som stiller krav til borgeren er i dag fulgt af et lovpligtigt tilbud om tolkning. Lydbøger en verden af vellyd og Danmark At høre sproget talt og at læse bøger er vigtige midler til at tilegne sig et korrekt sprog og til samtidigt at forstå den kulturkreds, som sproget lever i. Et massivt fremstød på lydbøger vil derfor være meget hjælpsomt i arbejdet med at styrke danskfærdighederne hos borgerne med anden sproglig baggrund. Lydbøger kan høres over alt og af alle. På en Ipod, i bilen, i hjemmet, på vej til og fra, mens man arbejder (i nogle jobs), mens man laver mad osv. Biblioteket vil være en helt central spiller i et fremstød om lydbøger. Indsatsområde: Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Der er to aktiviteter om kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde At opleve at man kan bidrage og får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer, kan være et afgørende signal til den nytilkomne om, at man er interesseret i deres kunnen og arbejdskraft

11 Der er en del barrierer for det i dag, da det er uddannelsesinstitutionerne, der giver formel merit for teoretiske uddannelser. I Fredericia Kommune vil vi gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset. Det er et initiativ, der satser konsekvent på at få de nyankomnes kvalifikationer frem i lyset, så de får bedre mulighed for at komme i gang med arbejde i stillinger, der så vidt overhovedet muligt gør brug af de kompetencer, de besidder. Et middel dertil er at få afprøvet disse kompetencer og kvalifikationer i arbejdslivet op mod det anerkendte faglige niveau på området. Det kan ske i et partnerskab med Videncenter for Kompetenceafklaring, en række lokale virksomheder og faglige organisationer, der tester og gennemprøver nyankomnes kvalifikationer og kompetencer i et testforløb. Dertil skal der være et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner, der vil kunne give det der mangler oven på den praktiske vurdering. Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Der er mange gode og engagerede kræfter involveret i mentoring i Fredericia. Flere initiativer er igangsat af Det lokale Beskæftigelsesråd, mens andre er udsprunget af de faglige organisationer eller arbejdspladsernes egne initiativer. Indsatsområde: Beskæftigelse Udover sprog er beskæftigelse en meget stærk integrationsfaktor. Der er tre aktiviteter om det: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Kommunen har nogle områder, hvor man er meget god til integration entreprenørgården, ældreplejen og serviceafdelingen. Der tages udgangspunkt i de gode erfaringer og elevatorerne opbygges. Der udarbejdes et fælles grundlag. Integrationselevatorerne skal tage folk ind med lavere kvalifikationer end jobbet kræver og løfte dem op samtidig med, at der sker stor demokratisk læring (fx ved selvstyrende teams) og kulturel udvikling (kulturmentor). Et forløb i en integrationselevator er individuelt og tager den tid, der er brug for. Når man kommer op med elevatoren, er man klar til job i kommunen eller i det private erhvervsliv. Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger At sende to-kulturelle i aktivering kan være noget andet end at sende en match 4 i aktivering. Den to kulturelle er ikke nødvendigvis svag men blot sprogfremmed. Aktiveringen skal derfor indeholde tilbud om sprogundervisning m.m. At forstå hvordan en virksomhed virker som den gør, er vigtigt, hvis man skal få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et centralt initiativ bliver at få virksomhederne involveret i kulturmentorer. Kollegaer, der hjælper med at afkode den danske måde at kommunikere på, joke på, give ordrer på, give kritik på og feedback. Hvad medarbejderudviklingssamtale er osv. Det kunne være et initiativ, der er forankret i en tæt dialog med virksomheder og fagbevægelse

12 Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Fredericia Kommune vil som arbejdsplads gerne satse på kvalifikationer og kompetencer hos ansøgerne. En dygtig og kompetent arbejdsplads er kendetegnet ved medarbejdere og ledere med mange forskellige kompetencer og indgangsvinkler. Formålet med den konkrete indsats er at øge andelen af medarbejdere og ledere med anden etnisk baggrund i alle typer og job det vil sige alle jobs fra ufaglært, faglært, professions-bachelor og til kandidatuddannelserne. Kommunen vil aktivt arbejde med oplysning om Fredericia Kommune som arbejdsplads for dermed at skabe øget interesse blandt medborgere med anden etnisk baggrund med en kompetencegivende uddannelse. Indsatsområde: Social deltagelse Der er to aktiviteter om social deltagelse: Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Inden for det sociale område er der gode erfaringer med en pulje til frivilligt socialt arbejde. Flere initiativer i forhold til integration har fået bevilget penge, og resultaterne er gode. For at understøtte en yderligere underskov af frivillig aktivitet og involvering på tværs af kulturer og religioner er det målet at etablere en pulje til årlig uddeling. Der kan tænkes mange typer af aktiviteter. Fx gensidig madinspiration, kulturelle oplevelser og fortællinger. Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Mange af anden etnisk oprindelse har aldrig været i et dansk hjem og mange danskere har ikke været i et etnisk hjem. At besøge hinanden og se hinandens hjem er med til at øge forståelsen for forskelligheder, men måske endnu mere at indse, at vi faktisk ikke er så forskellige. Besøgsfamilie på kontrakt er en tre måneders kontrakt, hvor en dansk familie forpligter sig til i tre måneder at inddrage den etniske familie i et nærmere aftalt omfang og i nogle nærmere aftalte aktiviteter. Det kan være i fritidsinteresser, foreningsarbejde m.m. Herudover skal man besøge hinanden et par gange og spise sammen. Indsatsområdet integration af børn og unge Der er tre aktiviteter: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Indsatsen i dagtilbud handler om at indføre børnene i den danske kultur igennem et tæt samarbejde med forældrene. Leg, fortællinger og sprogaktiviteter skal sikre børnene et fundament for den sproglige begrebsdannelse inden skolestart, så børnene har lige vilkår i forhold til børn med dansk baggrund. Der gennemføres sprogscreeninger af børnene

13 Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering En forudsætning for en vellykket integration er bl.a., at undervisningen er målrettet og differentieret ud fra de etniske børns og unges behov. Lektiehjælp er et vigtigt tilbud til sikre en faglig progression. Skolens sociale liv og fællesskab skal være præget af anerkendelse og ansvar for etniske såvel som danske børn og unge årige - godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Efter folkeskolen er der for nogle unge med anden etnisk baggrund et slip i uddannelsesforløbet. Dermed risikerer vi at tabe væsentlige talenter og ressourcer på gulvet. Denne aktivitet bygger sammen med børne- og unge politikkens målsætning på, at unge med anden etnisk baggrund skal have lige så gode resultater i folkeskolen som børn med dansk baggrund og deltage i ungdomsuddannelser som andre børn og unge. Vejledning af de etniske unge skal være særlig målrettet og i særlige tilfælde kombineres med mentorordninger. Indsatsen efter folkeskolen (for de årige) handler om at bevare tilknytningen gennem fx kursusforløb, forløb med praktik, uddannelsespraktikker o.lign. I flere etniske kulturer i Fredericia er der en tradition for en stor forældreinteresse i de unges uddannelsesvalg. Denne interesse skal bruges mere aktivt ved at invitere forældrene ind i dialogen. Det kan dels ske ved at oplyse forældrene om det danske uddannelsessystem og ved at gøre det muligt at mødes med unge med anden etnisk baggrund, der er i uddannelse. Indsatsområde: Synlighed I indsatsområdet synlighed er der tre aktiviteter: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Et kommunalt barometer. Kommunen får et barometer, hvor kommunen på en skala fra 1 til 10 kan aflæse sin integrationsindsats på: Sprog, beskæftigelse, social deltagelse, anerkendelse af kompetencer og synlighed. Skalaen skal være udtryk for progression. Vi definerer i et samarbejde med forskere, indvandrermiljøer og uvildige et sæt kriterier for integration og indbyder til kappestrid med andre kommuner. Friby en levende tradition for asyl Fredericia vil arbejde for at blive friby for forfulgte journalister og forfattere. Der vil konkret være tale om bolig, forsørgelse, netværk, møder og profilering af det kulturelle produkt. Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os. Målet er at lave undervisningsmateriale som kombinerer læring om Fredericias historie med fortællingen om mangfoldighed, integration, tolerance og demokrati/medborgerskab. Der lægges op til multimediebaseret undervisningsmateriale, som appellerer til børn og unge. På længere sigt er målet, at børn og unge i Fredericia får indsigt i byens historie og herigennem også i deres egen historie. Det at give mangfoldigheden rum i Fredericia, skulle gerne betyde tolerance og lyst til at være aktiv medborger

14 Sprog Kompetence- Beskæftigelse Social deltagelse Børn og Unge Synlighed afklaring og anerkendelse af kvalifikationer Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejds markedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog og kultur årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os

15

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for

Plads til alle. Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen. Plads til alle - mangfoldighedspolitik for Plads til alle Mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen Plads til alle - mangfoldighedspolitik for personalesammensætningen I Frederikshavn Kommune ønsker vi at tilbyde vores ansatte de bedste

Læs mere

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion

BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan for BLAND DIG I BYEN Medborgerskab + inklusion Københavns Integrationspolitik 2011-2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets handleplan understøtter

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

Integrationspolitik 2008-2013

Integrationspolitik 2008-2013 Integrationspolitik 2008-2013 Godkendt af Byrådet den 18. august 2008 Vejen bliver til, mens vi går - sådan kan man godt beskrive den proces, der er anvendt til at skabe en integrationspolitik for Esbjerg

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer

TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT. Plejefamilier Eksempler Principper. Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer TILSYNSFAGLIG UNDERVISNINGSDAG 2015 HANDOUT Plejefamilier Eksempler Principper Tema 1 Uddannelse og beskæftigelse Tema 5 Kompetencer 1 Eksempel A på Tema 1 TEMA 1 Uddannelse og beskæftigelse KRITERIE 1

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO

JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO JOBCENTER ODSHERRED FLERSPROGEDE BØRN - I DAGTILBUD OG SFO 1 INDHOLD Flersprogede forældre 4 Introduktionen til dagtilbud/sfo 4 Det første møde 6 Dagtilbuddets/SFO ens målsætning, regler og dagligdag 6

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE

DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE DAGPLEJEN FLYGTNINGE OG INDVANDRERE Forord Dette hæfte er skrevet af dagplejere og en dagplejepædagog i forbindelse med dvd en Mere end bare pasning. Hvert enkelt barn har, når det begynder i dagplejen,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune

2012-2015 2012-2015. Kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling. i Helsingør Kommune 2012-2015 2012-2015 Helsingør Kommunes Strategi for Kompetenceudvikling Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune Kompetenceudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse Kompetenceudvikling

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE

SPROGVURDERING OG AF 3-ÅRIGE SPROGVURDERING OG SPROGStimulering AF 3-ÅRIGE indhold SIDE 3 SIDE 5 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 14 SIDE 16 SIDE 18 SIDE 20 kære forældre som forælder... Man har også

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige forår 2012

Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kursuskatalog for frivillige forår 2012 Kurserne i dette kursuskatalog er for frivillige i Dansk Flygtningehjælp. Du kan tilmelde dig kurserne på www.frivillignet.dk Ud over kurserne i kataloget, findes

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere