En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny vej i livet. - Integration i Fredericia"

Transkript

1 En ny vej i livet - Integration i Fredericia

2 Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens grundlæggelse været kendetegnet ved, at forskellige etniske, kulturelle og religiøse grupper har levet side om side - for det meste i indbyrdes fordragelighed. Dette brede afsæt har beriget Fredericia og har sat sig tydelige spor i byens sprog og kultur. Fremmede navne, bygninger med forskelligt udseende, forskellige spiser og forskellige læringstraditioner er alle dagligdag i Fredericia og på den måde har byen et godt udgangspunkt i mødet med globaliseringens udfordringer og konsekvenser. Integration er en fortløbende proces, hvorigennem en gruppe med en anden kultur dels tilpasser sig, dels bliver accepteret af en større gruppe, uden at gruppen bliver tvunget til at overtage flertallets kultur. Dictionary of Race and Etnic Relations. Byen har siden 2003 arbejdet bevidst med at styrke talent, teknologi og tolerance. I et samfund med fokus på kompetence og talent er det afgørende for Fredericias fortsatte positive, stærke udvikling, at alle kan yde et bidrag. Derfor er god og vellykket integration af børn og voksne, kvinder og mænd med anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund af stor vigtighed, hvis vi skal indfri det potentiale Fredericia rummer. Alle skal derfor have mulighed for at bidrage 2 3

3 og det uanset om man kommer fra Tyskland, Himmerland eller Afghanistan. Vi er i Fredericia sikre på, at integrationspolitikken En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder de mål, indsatsområder og aktiviteter, der gør, at borgere med anden etnisk baggrund får rum til at udfolde deres liv og virke i Fredericia. Jeg opfordrer hermed alle til at tage aktivt og positivt imod den nye integrationspolitik. Aktiv deltagelse er mulig for alle. Er du kommet hertil fra et andet land, kan du med ildhu gå i gang med det danske sprog og motivere dine børn til en god skolegang og uddannelse er du fredericianer, kan du melde dig i det lokale integrationsarbejde som fx frivillig kultur-mentor eller som besøgsfamilie på kontrakt. Vel mødt i det lokale integrationsarbejde. Uffe Steiner Jensen Værdier og holdninger i Fredericia Kommunes integrationspolitik I Fredericia vil vi i forhold til integration være kendt for en række klare holdninger om integration. Disse holdninger er: Vi skaber positiv synlighed om mennesker uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund Vi tør tage chancer, når vi vil fremme integration. Vi har og forventer gensidig respekt mellem kulturer og mennesker Vi giver muligheder ved at understøtte enhver, der rækker ud mod et bedre liv Vi giver plads til mangfoldighed som fx det at være forskellige i et fællesskab 4 5

4 Fredericias værdimæssige udgangspunkt for integration er: Vi er Byen for alle Vi er byen, hvor Borgerne tager ansvar Vi vil skabe rum for livskvalitet - også selv om man er langt fra sit hjemland og sit modersmål Vi vil have respekt for vores historie både den inden for voldene og den fra verdens kulturkredse Vi giver lige muligheder for at deltage i det samfundspolitiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv Vi respekterer, at alle mennesker er forskellige og har brug for differentierede tilbud Målet for integrationspolitikken i Fredericia Kommune er, at borgere med anden etnisk baggrund bosat i Fredericia Kommune har arbejde, deltager i det sociale liv og uddanner sig lige så meget som Fredericias øvrige borgere. Det ambitiøse mål skal nås ved det daglige arbejde. Der er to milepæle frem mod det langsigtede mål: Den ene milepæl for integrationsindsatsen i Fredericia Kommune er på kort sigt, at alle borgere i Fredericia Kommune i udgangspunktet skal opleve lige muligheder i livet. Her er sprogkundskaber og beskæftigelse helt centrale elementer. Den anden milepæl for integrationsindsatsen er på mellemlang sigt at få skabt en dynamik mellem byens historie og strategiske udvikling og det talentpotentiale, de kræfter og lyst til at skabe en ny tilværelse som mennesker med anden etnisk baggrund bringer med. Her er afklaring af kompetencer, anerkendelse af kvalifikationer samt social deltagelse nødvendige elementer. En integrationspolitik står aldrig alene. Integration er en mulighed i alle livets forhold. En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder derfor de indsatsområder, der er centrale, når integration er det dominerende perspektiv. Målgruppen for Fredericias integrationspolitik er indvandrere, flygtninge og efterkommere uanset om borgeren har dansk eller udenlandsk statsborgerskab og uanset oprindelsesland. Kommunen vil være opsøgende og motiverende over for de borgere, der er omfattet af integrationsloven eller som kommunen er i kontakt med gennem services og myndighedsopgaver. Herudover vil kommunen mere aktivt opfordre til samarbejde med øvrige borgere med anden etnisk baggrund. Det er vigtigt at have for øje, at integration har to sider. Der er de som skal integreres, og de som skal tage imod det er samarbejdet, som er vigtigt. Vores stræben efter at nå målet vil samle sig om en palet af indsatsområder, der tilsammen positivt og kraftfuldt vil give en håndsrækning til borgere med anden etnisk baggrund i deres stræben efter et produktivt og meningsfuldt liv. Indsatserne vil samlet set og med hver sine aktiviteter og succeskrav understøtte og fremme opfyldelse af målet. Gennemfører vi indsatsområdernes aktiviteter, toner målet frem. 6 7

5 Der er seks indsatsområder: Sprog Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Beskæftigelse Social deltagelse Integration af børn og unge Synlighed For alle flerårige indsatsområder gælder, at indsatsområdet skal gøre en stor forskel. Indsatsområderne sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer og integration af børn og unge er de højst prioriterede indsatsområder. Der iværksættes aktiviteter og indsatser under hvert flerårligt indsatsområde. Indholdet af de enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag. Sprog At kunne tale og forstå sproget omkring sig er en forudsætning for kommunikation. Sprog er en vigtig forudsætning for social og politisk deltagelse, arbejde, fællesskab og mange andre dele af livet. Formålet med dette indsatsområde er, at den enkelte så hurtigt som muligt skal kunne samtale og kommunikere på dansk. At kunne tale og kommunikere på hovedsproget er en løftestang for de andre indsatsområder og de konkrete aktiviteter, der er i Fredericia Kommunes integrationspolitik. De konkrete aktiviteter er: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer I en moderne verden handler livet om selvvalgt identitet. Derfor er det vigtigt at opleve, at man bliver modtaget som den, man er. Et væsentligt skridt på vejen er, at man får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer. Manglende anerkendelse af kompetencer og kvalifikationer er en barriere for at udfolde sine talenter og at kunne bidrage med dygtighed og erfaring i ens nærmiljø. 8 9 Formålet med dette flerårige indsatsområde er, at Fredericia Kommune vil gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset til glæde for den enkelte og for byen.

6 Konkrete aktiviteter er: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Beskæftigelse Selvforsørgelse er en hjørnesten i ethvert liv i Danmark i Fredericia er der en lang tradition for, at også mennesker med anden etnisk baggrund har en stærk plads på arbejdsmarkedet. Et arbejde er vigtigt for, at et voksent menneske kan sætte kurs i sit eget liv. Arbejde giver ofte en oplevelse af identitet, giver selvfølelse, forbedrer den enkeltes økonomi og giver i forlængelse heraf et råderum. Dette indsatsområde har til formål at give en høj beskæftigelsesfrekvens blandt mennesker med anden etnisk baggrund, da Fredericia som by har brug for alle kræfter, og da alle mennesker har brug for at leve et liv, hvor der er en stærk oplevelse af at bidrage konstruktivt til glæde for sig selv og for samfundet. Sandt er det imidlertid også, at det kan være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man har en anden etnisk baggrund. Udfordringen handler derfor om at bryde kulturelle fordomme, give mennesker en chance og at give mulighed for at kunne komme i stadig mere relevant beskæftigelse. Det handler om at udstikke en selvstændig kurs i de kommunale indsatser og ikke lægge sig i slipstrømmen af den traditionelle tænkning inden for beskæftigelsesområdet. Konkrete aktiviteter er: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden Social deltagelse Fællesskab er en nøgle til glæde, tryghed og tilfredshed med eget liv. Ved siden af arbejde ligger det sociale fællesskab og det at mødes med andre mennesker i sammenhænge, der er interessante og givende. Formålet med dette flerårige indsatsområde er at øge antallet af interessante og givende møder mellem nye og gamle fredericianere. Da mennesker er forskellige, er der ikke kun én vej og et forum. Konkrete aktiviteter er: Børn bruger klubber at bygge på fællesskabet i børnehøjde Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen 10 11

7 Integration af børn og unge Børn og unge skal være en del af det lokale miljø. Derfor er det afgørende, at de oplever, at de hører hjemme i Danmark både i egne stuer, i skolen, blandt venner og i den tid i ungdomslivet, hvor de gradvist vælger retning for deres liv. De konkrete indsatser er: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Synlighed Den enkle filosofi bag dette indsatsområde er, at et menneske bedst lærer, når det bliver motiveret og anerkendt, og at mennesker motiveres af andres gode eksempel. I det daglige har hver enkelt oftest fokus på familie, venner og kollegaer og den nære kulturelle påvirkning dét giver anledning til. Formålet med dette indsatsområde er at skabe en større arena for læring og berigende inspiration. Det sker gennem en række konkrete indsatser, hvor vi gør os kendte for hinanden, og hvor vi får set og hørt de gode resultater. Grundlaget er dermed lagt for at inspirere og understøtte læring yderligere. Konkrete aktiviteter er: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os 12 13

8 Resultatmål Målene i En ny vej i livet integration i Fredericia bliver målt og fulgt op på. Det sker ved følgende succeskrav til indsatsområder og aktiviteter: I arbejde: Mennesker med anden etnisk baggrund har den samme beskæftigelsesfrekvens som Fredericias øvrige borgere Fredericia Kommunes sammensætning af personale afspejler befolkningssammensætningen i kommunen både på procentfordeling og kompetenceniveau I Fredericia er der i 2010 skabt 10 integrationselevatorer og Fredericia Kommune som arbejdsplads tegner sig for tre af dem Social deltagelse: Antallet af medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer med anden etnisk baggrund i idrætsforeninger og kulturelle foreninger i Fredericia er stigende At klubberne for børn i 3. og 4. klasse i folkeskolen afspejler sammensætningen af børn i folkeskolen på de samme klasse trin Antallet af samarbejdsaftaler mellem etniske foreninger og idrætsforeninger om idrætssamarbejde for børn er stigende Uddannelse: Børn med anden etnisk baggrund sprogtrænes i dagtilbudene, så de ved skolestart har aldersvarende danskkundskaber Tosprogedes skoleresultater fra folkeskolen er på niveau med andre børn og unge i Fredericia Unge med anden etnisk baggrund begynder på ungdomsuddannelser i samme omfang som andre unge i Fredericia Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer af voksne med anden etnisk baggrund sker i stigende grad og bliver i stigende grad anerkendt som grundlag i forhold til arbejdsmarkedet, og der er i stigende grad samarbejde med uddannelsesinstitutioner om tilrettelagte meritforløb Politisk mål evaluering: Der gennemføres hvert 3. år en bredt anlagt integrationsundersøgelse, der undersøger den oplevede integration i Fredericia på sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer, beskæftigelse, social deltagelse og integration af børn og unge Hvert år offentliggøres et Integrationsbarometer og der søges at indgå samarbejde med andre kommuner om fælles barometre 14 15

9 Bilag Nærmere beskrivelse af aktiviteterne i integrationspolitikken Indsatsområde: Sprog Der er tre aktiviteter om sprog: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Sprog er en alt afgørende forudsætning for at kunne lykkes i et nyt land. Sprog er nøglen til kommunikation. Et godt sprog er nøglen til accept og deltagelse. Sprog er en udfordring uanset alder. Der er derfor følgende steder, hvor sprog for livet er vigtigt: Over 3 årige Nyankomne børn Lektiehjælp Nyankomne voksne Voksne, der er kørt fast på et sprogligt lavt niveau Ældre, der er ukendt med pleje og forebyggelsessproget Fælles for sprogindsatsen er, at den skal passe til modtageren. Den gennemsnitlige indsats med at lære mennesker dansk er ikke god nok, men det er ikke let på et øjeblik at sætte noget andet i stedet. Der er udfordringer på en række felter. Undervisningsdifferentiering Progression i undervisning Mere intensiv sprogundervisning Korrekt udtale af sproget Undervisning som tager udgangspunkt i elevens styrkesider og interesser Interaktivt undervisningsmateriale Der er behov for metodeudvikling og på at satse på en undervisning, der udfordrer på rette niveau og gør det konsekvent. Herunder at placere folk på de rigtige hold, følge op, insistere på seriøsitet og fremmøde, tilbyde skræddersyet sprogundervisning mod forventning om resultater. Sprog og kulturel forståelse er to ting som følges ad. Sprog er én ting, men brug af ordbilleder, iboende betydninger, vittigheder og så videre har som forudsætning at man kender kultur og historie. Sprogundervisning skal kobles med historie og gerne med brug af forskellige medier (Matador og Hammerichs Danmarks krønike) Tænketanken om sprog for livet skal bestå af. DEL DPU Netværkslokomotivet Videncenter for kompetenceafklaring Stifinder Talepædagoger Tolke DI / DA/HTS Dansk Flygtningehjælp Tosprogskonsulenter 16 17

10 Tænketanken skal sætte konkrete projekter i gang i Fredericia med det erklærede formål, at mennesker med andet modersmål kan lære dansk hurtigere og bedre end i dag. Tænketankens bidrag kan være udvikling af nyt undervisningsmateriale, nye metoder, efteruddannelse af sproglærer m.m. Initiativet koster penge. Fredericia Kommune skal forsøge at blive forsøgskommune i et tæt samarbejde med tænketanken. Tolkeservice at forstå sit nye liv For at kunne fungere og have et godt liv er det nødvendigt at kunne forstå sin daglige korrespondance med myndigheder m.v. Hvis man endnu ikke har et danskniveau, så man selv kan magte det, er det vigtigt med hjælp. Der etableres en gratis og åben tolkeservice i stil med retshjælp et par timer om ugen i Borgerservice. Den skal være på hovedsprogene inden for kommunens etniske grupper og skal være åben på den måde, at tolkene oversætter alt borgerne kommer med, forudsat at det kan ske inde for den tid, der er afsat til tolkning. Tolkeservicen vil formodentlig handle om privat dansk korrespondance fra fx banker, forsikringsselskaber, breve om børnepasningstilbud osv. Breve fra kommunen der indeholder myndighedsafgørelser eller som stiller krav til borgeren er i dag fulgt af et lovpligtigt tilbud om tolkning. Lydbøger en verden af vellyd og Danmark At høre sproget talt og at læse bøger er vigtige midler til at tilegne sig et korrekt sprog og til samtidigt at forstå den kulturkreds, som sproget lever i. Et massivt fremstød på lydbøger vil derfor være meget hjælpsomt i arbejdet med at styrke danskfærdighederne hos borgerne med anden sproglig baggrund. Lydbøger kan høres over alt og af alle. På en Ipod, i bilen, i hjemmet, på vej til og fra, mens man arbejder (i nogle jobs), mens man laver mad osv. Biblioteket vil være en helt central spiller i et fremstød om lydbøger. Indsatsområde: Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Der er to aktiviteter om kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde At opleve at man kan bidrage og får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer, kan være et afgørende signal til den nytilkomne om, at man er interesseret i deres kunnen og arbejdskraft

11 Der er en del barrierer for det i dag, da det er uddannelsesinstitutionerne, der giver formel merit for teoretiske uddannelser. I Fredericia Kommune vil vi gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset. Det er et initiativ, der satser konsekvent på at få de nyankomnes kvalifikationer frem i lyset, så de får bedre mulighed for at komme i gang med arbejde i stillinger, der så vidt overhovedet muligt gør brug af de kompetencer, de besidder. Et middel dertil er at få afprøvet disse kompetencer og kvalifikationer i arbejdslivet op mod det anerkendte faglige niveau på området. Det kan ske i et partnerskab med Videncenter for Kompetenceafklaring, en række lokale virksomheder og faglige organisationer, der tester og gennemprøver nyankomnes kvalifikationer og kompetencer i et testforløb. Dertil skal der være et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner, der vil kunne give det der mangler oven på den praktiske vurdering. Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Der er mange gode og engagerede kræfter involveret i mentoring i Fredericia. Flere initiativer er igangsat af Det lokale Beskæftigelsesråd, mens andre er udsprunget af de faglige organisationer eller arbejdspladsernes egne initiativer. Indsatsområde: Beskæftigelse Udover sprog er beskæftigelse en meget stærk integrationsfaktor. Der er tre aktiviteter om det: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Kommunen har nogle områder, hvor man er meget god til integration entreprenørgården, ældreplejen og serviceafdelingen. Der tages udgangspunkt i de gode erfaringer og elevatorerne opbygges. Der udarbejdes et fælles grundlag. Integrationselevatorerne skal tage folk ind med lavere kvalifikationer end jobbet kræver og løfte dem op samtidig med, at der sker stor demokratisk læring (fx ved selvstyrende teams) og kulturel udvikling (kulturmentor). Et forløb i en integrationselevator er individuelt og tager den tid, der er brug for. Når man kommer op med elevatoren, er man klar til job i kommunen eller i det private erhvervsliv. Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger At sende to-kulturelle i aktivering kan være noget andet end at sende en match 4 i aktivering. Den to kulturelle er ikke nødvendigvis svag men blot sprogfremmed. Aktiveringen skal derfor indeholde tilbud om sprogundervisning m.m. At forstå hvordan en virksomhed virker som den gør, er vigtigt, hvis man skal få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et centralt initiativ bliver at få virksomhederne involveret i kulturmentorer. Kollegaer, der hjælper med at afkode den danske måde at kommunikere på, joke på, give ordrer på, give kritik på og feedback. Hvad medarbejderudviklingssamtale er osv. Det kunne være et initiativ, der er forankret i en tæt dialog med virksomheder og fagbevægelse

12 Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Fredericia Kommune vil som arbejdsplads gerne satse på kvalifikationer og kompetencer hos ansøgerne. En dygtig og kompetent arbejdsplads er kendetegnet ved medarbejdere og ledere med mange forskellige kompetencer og indgangsvinkler. Formålet med den konkrete indsats er at øge andelen af medarbejdere og ledere med anden etnisk baggrund i alle typer og job det vil sige alle jobs fra ufaglært, faglært, professions-bachelor og til kandidatuddannelserne. Kommunen vil aktivt arbejde med oplysning om Fredericia Kommune som arbejdsplads for dermed at skabe øget interesse blandt medborgere med anden etnisk baggrund med en kompetencegivende uddannelse. Indsatsområde: Social deltagelse Der er to aktiviteter om social deltagelse: Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Inden for det sociale område er der gode erfaringer med en pulje til frivilligt socialt arbejde. Flere initiativer i forhold til integration har fået bevilget penge, og resultaterne er gode. For at understøtte en yderligere underskov af frivillig aktivitet og involvering på tværs af kulturer og religioner er det målet at etablere en pulje til årlig uddeling. Der kan tænkes mange typer af aktiviteter. Fx gensidig madinspiration, kulturelle oplevelser og fortællinger. Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Mange af anden etnisk oprindelse har aldrig været i et dansk hjem og mange danskere har ikke været i et etnisk hjem. At besøge hinanden og se hinandens hjem er med til at øge forståelsen for forskelligheder, men måske endnu mere at indse, at vi faktisk ikke er så forskellige. Besøgsfamilie på kontrakt er en tre måneders kontrakt, hvor en dansk familie forpligter sig til i tre måneder at inddrage den etniske familie i et nærmere aftalt omfang og i nogle nærmere aftalte aktiviteter. Det kan være i fritidsinteresser, foreningsarbejde m.m. Herudover skal man besøge hinanden et par gange og spise sammen. Indsatsområdet integration af børn og unge Der er tre aktiviteter: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Indsatsen i dagtilbud handler om at indføre børnene i den danske kultur igennem et tæt samarbejde med forældrene. Leg, fortællinger og sprogaktiviteter skal sikre børnene et fundament for den sproglige begrebsdannelse inden skolestart, så børnene har lige vilkår i forhold til børn med dansk baggrund. Der gennemføres sprogscreeninger af børnene

13 Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering En forudsætning for en vellykket integration er bl.a., at undervisningen er målrettet og differentieret ud fra de etniske børns og unges behov. Lektiehjælp er et vigtigt tilbud til sikre en faglig progression. Skolens sociale liv og fællesskab skal være præget af anerkendelse og ansvar for etniske såvel som danske børn og unge årige - godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Efter folkeskolen er der for nogle unge med anden etnisk baggrund et slip i uddannelsesforløbet. Dermed risikerer vi at tabe væsentlige talenter og ressourcer på gulvet. Denne aktivitet bygger sammen med børne- og unge politikkens målsætning på, at unge med anden etnisk baggrund skal have lige så gode resultater i folkeskolen som børn med dansk baggrund og deltage i ungdomsuddannelser som andre børn og unge. Vejledning af de etniske unge skal være særlig målrettet og i særlige tilfælde kombineres med mentorordninger. Indsatsen efter folkeskolen (for de årige) handler om at bevare tilknytningen gennem fx kursusforløb, forløb med praktik, uddannelsespraktikker o.lign. I flere etniske kulturer i Fredericia er der en tradition for en stor forældreinteresse i de unges uddannelsesvalg. Denne interesse skal bruges mere aktivt ved at invitere forældrene ind i dialogen. Det kan dels ske ved at oplyse forældrene om det danske uddannelsessystem og ved at gøre det muligt at mødes med unge med anden etnisk baggrund, der er i uddannelse. Indsatsområde: Synlighed I indsatsområdet synlighed er der tre aktiviteter: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Et kommunalt barometer. Kommunen får et barometer, hvor kommunen på en skala fra 1 til 10 kan aflæse sin integrationsindsats på: Sprog, beskæftigelse, social deltagelse, anerkendelse af kompetencer og synlighed. Skalaen skal være udtryk for progression. Vi definerer i et samarbejde med forskere, indvandrermiljøer og uvildige et sæt kriterier for integration og indbyder til kappestrid med andre kommuner. Friby en levende tradition for asyl Fredericia vil arbejde for at blive friby for forfulgte journalister og forfattere. Der vil konkret være tale om bolig, forsørgelse, netværk, møder og profilering af det kulturelle produkt. Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os. Målet er at lave undervisningsmateriale som kombinerer læring om Fredericias historie med fortællingen om mangfoldighed, integration, tolerance og demokrati/medborgerskab. Der lægges op til multimediebaseret undervisningsmateriale, som appellerer til børn og unge. På længere sigt er målet, at børn og unge i Fredericia får indsigt i byens historie og herigennem også i deres egen historie. Det at give mangfoldigheden rum i Fredericia, skulle gerne betyde tolerance og lyst til at være aktiv medborger

14 Sprog Kompetence- Beskæftigelse Social deltagelse Børn og Unge Synlighed afklaring og anerkendelse af kvalifikationer Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejds markedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog og kultur årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os

15

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan?

Et mangfoldigt offentligt arbejdsmarked hvordan? 02 Hvordan ser tallene ud 02 Hvis du vil vide mere 03 En mangfoldig skole 04 Ud af den onde cirkel som højtuddannet 05 En integrationsstilling & en mentor åbnede døren 06 For demokratiets skyld 08 På begge

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu

Helhedsplan. for Korskærparken og Sønderparken 2014-18. 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Helhedsplan for Korskærparken og Sønderparken 2014-18 18. februar 2014 Boligkontoret Fredericia boli.nu Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Forord 3 Afsnit 2: Resumé 4 Afsnit 3: Baggrund 4 3.1 Ressourcer og

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere