En ny vej i livet. - Integration i Fredericia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En ny vej i livet. - Integration i Fredericia"

Transkript

1 En ny vej i livet - Integration i Fredericia

2 Forord Med globaliseringen er verden på godt og ondt blevet mindre. Fredericia er en by, der historisk set er global. Gadebilledet i Fredericia har siden byens grundlæggelse været kendetegnet ved, at forskellige etniske, kulturelle og religiøse grupper har levet side om side - for det meste i indbyrdes fordragelighed. Dette brede afsæt har beriget Fredericia og har sat sig tydelige spor i byens sprog og kultur. Fremmede navne, bygninger med forskelligt udseende, forskellige spiser og forskellige læringstraditioner er alle dagligdag i Fredericia og på den måde har byen et godt udgangspunkt i mødet med globaliseringens udfordringer og konsekvenser. Integration er en fortløbende proces, hvorigennem en gruppe med en anden kultur dels tilpasser sig, dels bliver accepteret af en større gruppe, uden at gruppen bliver tvunget til at overtage flertallets kultur. Dictionary of Race and Etnic Relations. Byen har siden 2003 arbejdet bevidst med at styrke talent, teknologi og tolerance. I et samfund med fokus på kompetence og talent er det afgørende for Fredericias fortsatte positive, stærke udvikling, at alle kan yde et bidrag. Derfor er god og vellykket integration af børn og voksne, kvinder og mænd med anden etnisk, kulturel og religiøs baggrund af stor vigtighed, hvis vi skal indfri det potentiale Fredericia rummer. Alle skal derfor have mulighed for at bidrage 2 3

3 og det uanset om man kommer fra Tyskland, Himmerland eller Afghanistan. Vi er i Fredericia sikre på, at integrationspolitikken En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder de mål, indsatsområder og aktiviteter, der gør, at borgere med anden etnisk baggrund får rum til at udfolde deres liv og virke i Fredericia. Jeg opfordrer hermed alle til at tage aktivt og positivt imod den nye integrationspolitik. Aktiv deltagelse er mulig for alle. Er du kommet hertil fra et andet land, kan du med ildhu gå i gang med det danske sprog og motivere dine børn til en god skolegang og uddannelse er du fredericianer, kan du melde dig i det lokale integrationsarbejde som fx frivillig kultur-mentor eller som besøgsfamilie på kontrakt. Vel mødt i det lokale integrationsarbejde. Uffe Steiner Jensen Værdier og holdninger i Fredericia Kommunes integrationspolitik I Fredericia vil vi i forhold til integration være kendt for en række klare holdninger om integration. Disse holdninger er: Vi skaber positiv synlighed om mennesker uanset etnisk, religiøs og kulturel baggrund Vi tør tage chancer, når vi vil fremme integration. Vi har og forventer gensidig respekt mellem kulturer og mennesker Vi giver muligheder ved at understøtte enhver, der rækker ud mod et bedre liv Vi giver plads til mangfoldighed som fx det at være forskellige i et fællesskab 4 5

4 Fredericias værdimæssige udgangspunkt for integration er: Vi er Byen for alle Vi er byen, hvor Borgerne tager ansvar Vi vil skabe rum for livskvalitet - også selv om man er langt fra sit hjemland og sit modersmål Vi vil have respekt for vores historie både den inden for voldene og den fra verdens kulturkredse Vi giver lige muligheder for at deltage i det samfundspolitiske, økonomiske, arbejdsmæssige, sociale og kulturelle liv Vi respekterer, at alle mennesker er forskellige og har brug for differentierede tilbud Målet for integrationspolitikken i Fredericia Kommune er, at borgere med anden etnisk baggrund bosat i Fredericia Kommune har arbejde, deltager i det sociale liv og uddanner sig lige så meget som Fredericias øvrige borgere. Det ambitiøse mål skal nås ved det daglige arbejde. Der er to milepæle frem mod det langsigtede mål: Den ene milepæl for integrationsindsatsen i Fredericia Kommune er på kort sigt, at alle borgere i Fredericia Kommune i udgangspunktet skal opleve lige muligheder i livet. Her er sprogkundskaber og beskæftigelse helt centrale elementer. Den anden milepæl for integrationsindsatsen er på mellemlang sigt at få skabt en dynamik mellem byens historie og strategiske udvikling og det talentpotentiale, de kræfter og lyst til at skabe en ny tilværelse som mennesker med anden etnisk baggrund bringer med. Her er afklaring af kompetencer, anerkendelse af kvalifikationer samt social deltagelse nødvendige elementer. En integrationspolitik står aldrig alene. Integration er en mulighed i alle livets forhold. En ny vej i livet integration i Fredericia indeholder derfor de indsatsområder, der er centrale, når integration er det dominerende perspektiv. Målgruppen for Fredericias integrationspolitik er indvandrere, flygtninge og efterkommere uanset om borgeren har dansk eller udenlandsk statsborgerskab og uanset oprindelsesland. Kommunen vil være opsøgende og motiverende over for de borgere, der er omfattet af integrationsloven eller som kommunen er i kontakt med gennem services og myndighedsopgaver. Herudover vil kommunen mere aktivt opfordre til samarbejde med øvrige borgere med anden etnisk baggrund. Det er vigtigt at have for øje, at integration har to sider. Der er de som skal integreres, og de som skal tage imod det er samarbejdet, som er vigtigt. Vores stræben efter at nå målet vil samle sig om en palet af indsatsområder, der tilsammen positivt og kraftfuldt vil give en håndsrækning til borgere med anden etnisk baggrund i deres stræben efter et produktivt og meningsfuldt liv. Indsatserne vil samlet set og med hver sine aktiviteter og succeskrav understøtte og fremme opfyldelse af målet. Gennemfører vi indsatsområdernes aktiviteter, toner målet frem. 6 7

5 Der er seks indsatsområder: Sprog Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Beskæftigelse Social deltagelse Integration af børn og unge Synlighed For alle flerårige indsatsområder gælder, at indsatsområdet skal gøre en stor forskel. Indsatsområderne sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer og integration af børn og unge er de højst prioriterede indsatsområder. Der iværksættes aktiviteter og indsatser under hvert flerårligt indsatsområde. Indholdet af de enkelte aktiviteter er beskrevet nærmere i bilag. Sprog At kunne tale og forstå sproget omkring sig er en forudsætning for kommunikation. Sprog er en vigtig forudsætning for social og politisk deltagelse, arbejde, fællesskab og mange andre dele af livet. Formålet med dette indsatsområde er, at den enkelte så hurtigt som muligt skal kunne samtale og kommunikere på dansk. At kunne tale og kommunikere på hovedsproget er en løftestang for de andre indsatsområder og de konkrete aktiviteter, der er i Fredericia Kommunes integrationspolitik. De konkrete aktiviteter er: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer I en moderne verden handler livet om selvvalgt identitet. Derfor er det vigtigt at opleve, at man bliver modtaget som den, man er. Et væsentligt skridt på vejen er, at man får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer. Manglende anerkendelse af kompetencer og kvalifikationer er en barriere for at udfolde sine talenter og at kunne bidrage med dygtighed og erfaring i ens nærmiljø. 8 9 Formålet med dette flerårige indsatsområde er, at Fredericia Kommune vil gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset til glæde for den enkelte og for byen.

6 Konkrete aktiviteter er: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Beskæftigelse Selvforsørgelse er en hjørnesten i ethvert liv i Danmark i Fredericia er der en lang tradition for, at også mennesker med anden etnisk baggrund har en stærk plads på arbejdsmarkedet. Et arbejde er vigtigt for, at et voksent menneske kan sætte kurs i sit eget liv. Arbejde giver ofte en oplevelse af identitet, giver selvfølelse, forbedrer den enkeltes økonomi og giver i forlængelse heraf et råderum. Dette indsatsområde har til formål at give en høj beskæftigelsesfrekvens blandt mennesker med anden etnisk baggrund, da Fredericia som by har brug for alle kræfter, og da alle mennesker har brug for at leve et liv, hvor der er en stærk oplevelse af at bidrage konstruktivt til glæde for sig selv og for samfundet. Sandt er det imidlertid også, at det kan være svært at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man har en anden etnisk baggrund. Udfordringen handler derfor om at bryde kulturelle fordomme, give mennesker en chance og at give mulighed for at kunne komme i stadig mere relevant beskæftigelse. Det handler om at udstikke en selvstændig kurs i de kommunale indsatser og ikke lægge sig i slipstrømmen af den traditionelle tænkning inden for beskæftigelsesområdet. Konkrete aktiviteter er: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden Social deltagelse Fællesskab er en nøgle til glæde, tryghed og tilfredshed med eget liv. Ved siden af arbejde ligger det sociale fællesskab og det at mødes med andre mennesker i sammenhænge, der er interessante og givende. Formålet med dette flerårige indsatsområde er at øge antallet af interessante og givende møder mellem nye og gamle fredericianere. Da mennesker er forskellige, er der ikke kun én vej og et forum. Konkrete aktiviteter er: Børn bruger klubber at bygge på fællesskabet i børnehøjde Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen 10 11

7 Integration af børn og unge Børn og unge skal være en del af det lokale miljø. Derfor er det afgørende, at de oplever, at de hører hjemme i Danmark både i egne stuer, i skolen, blandt venner og i den tid i ungdomslivet, hvor de gradvist vælger retning for deres liv. De konkrete indsatser er: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Synlighed Den enkle filosofi bag dette indsatsområde er, at et menneske bedst lærer, når det bliver motiveret og anerkendt, og at mennesker motiveres af andres gode eksempel. I det daglige har hver enkelt oftest fokus på familie, venner og kollegaer og den nære kulturelle påvirkning dét giver anledning til. Formålet med dette indsatsområde er at skabe en større arena for læring og berigende inspiration. Det sker gennem en række konkrete indsatser, hvor vi gør os kendte for hinanden, og hvor vi får set og hørt de gode resultater. Grundlaget er dermed lagt for at inspirere og understøtte læring yderligere. Konkrete aktiviteter er: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os 12 13

8 Resultatmål Målene i En ny vej i livet integration i Fredericia bliver målt og fulgt op på. Det sker ved følgende succeskrav til indsatsområder og aktiviteter: I arbejde: Mennesker med anden etnisk baggrund har den samme beskæftigelsesfrekvens som Fredericias øvrige borgere Fredericia Kommunes sammensætning af personale afspejler befolkningssammensætningen i kommunen både på procentfordeling og kompetenceniveau I Fredericia er der i 2010 skabt 10 integrationselevatorer og Fredericia Kommune som arbejdsplads tegner sig for tre af dem Social deltagelse: Antallet af medlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer med anden etnisk baggrund i idrætsforeninger og kulturelle foreninger i Fredericia er stigende At klubberne for børn i 3. og 4. klasse i folkeskolen afspejler sammensætningen af børn i folkeskolen på de samme klasse trin Antallet af samarbejdsaftaler mellem etniske foreninger og idrætsforeninger om idrætssamarbejde for børn er stigende Uddannelse: Børn med anden etnisk baggrund sprogtrænes i dagtilbudene, så de ved skolestart har aldersvarende danskkundskaber Tosprogedes skoleresultater fra folkeskolen er på niveau med andre børn og unge i Fredericia Unge med anden etnisk baggrund begynder på ungdomsuddannelser i samme omfang som andre unge i Fredericia Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer af voksne med anden etnisk baggrund sker i stigende grad og bliver i stigende grad anerkendt som grundlag i forhold til arbejdsmarkedet, og der er i stigende grad samarbejde med uddannelsesinstitutioner om tilrettelagte meritforløb Politisk mål evaluering: Der gennemføres hvert 3. år en bredt anlagt integrationsundersøgelse, der undersøger den oplevede integration i Fredericia på sprog, kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer, beskæftigelse, social deltagelse og integration af børn og unge Hvert år offentliggøres et Integrationsbarometer og der søges at indgå samarbejde med andre kommuner om fælles barometre 14 15

9 Bilag Nærmere beskrivelse af aktiviteterne i integrationspolitikken Indsatsområde: Sprog Der er tre aktiviteter om sprog: Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Sprog er en alt afgørende forudsætning for at kunne lykkes i et nyt land. Sprog er nøglen til kommunikation. Et godt sprog er nøglen til accept og deltagelse. Sprog er en udfordring uanset alder. Der er derfor følgende steder, hvor sprog for livet er vigtigt: Over 3 årige Nyankomne børn Lektiehjælp Nyankomne voksne Voksne, der er kørt fast på et sprogligt lavt niveau Ældre, der er ukendt med pleje og forebyggelsessproget Fælles for sprogindsatsen er, at den skal passe til modtageren. Den gennemsnitlige indsats med at lære mennesker dansk er ikke god nok, men det er ikke let på et øjeblik at sætte noget andet i stedet. Der er udfordringer på en række felter. Undervisningsdifferentiering Progression i undervisning Mere intensiv sprogundervisning Korrekt udtale af sproget Undervisning som tager udgangspunkt i elevens styrkesider og interesser Interaktivt undervisningsmateriale Der er behov for metodeudvikling og på at satse på en undervisning, der udfordrer på rette niveau og gør det konsekvent. Herunder at placere folk på de rigtige hold, følge op, insistere på seriøsitet og fremmøde, tilbyde skræddersyet sprogundervisning mod forventning om resultater. Sprog og kulturel forståelse er to ting som følges ad. Sprog er én ting, men brug af ordbilleder, iboende betydninger, vittigheder og så videre har som forudsætning at man kender kultur og historie. Sprogundervisning skal kobles med historie og gerne med brug af forskellige medier (Matador og Hammerichs Danmarks krønike) Tænketanken om sprog for livet skal bestå af. DEL DPU Netværkslokomotivet Videncenter for kompetenceafklaring Stifinder Talepædagoger Tolke DI / DA/HTS Dansk Flygtningehjælp Tosprogskonsulenter 16 17

10 Tænketanken skal sætte konkrete projekter i gang i Fredericia med det erklærede formål, at mennesker med andet modersmål kan lære dansk hurtigere og bedre end i dag. Tænketankens bidrag kan være udvikling af nyt undervisningsmateriale, nye metoder, efteruddannelse af sproglærer m.m. Initiativet koster penge. Fredericia Kommune skal forsøge at blive forsøgskommune i et tæt samarbejde med tænketanken. Tolkeservice at forstå sit nye liv For at kunne fungere og have et godt liv er det nødvendigt at kunne forstå sin daglige korrespondance med myndigheder m.v. Hvis man endnu ikke har et danskniveau, så man selv kan magte det, er det vigtigt med hjælp. Der etableres en gratis og åben tolkeservice i stil med retshjælp et par timer om ugen i Borgerservice. Den skal være på hovedsprogene inden for kommunens etniske grupper og skal være åben på den måde, at tolkene oversætter alt borgerne kommer med, forudsat at det kan ske inde for den tid, der er afsat til tolkning. Tolkeservicen vil formodentlig handle om privat dansk korrespondance fra fx banker, forsikringsselskaber, breve om børnepasningstilbud osv. Breve fra kommunen der indeholder myndighedsafgørelser eller som stiller krav til borgeren er i dag fulgt af et lovpligtigt tilbud om tolkning. Lydbøger en verden af vellyd og Danmark At høre sproget talt og at læse bøger er vigtige midler til at tilegne sig et korrekt sprog og til samtidigt at forstå den kulturkreds, som sproget lever i. Et massivt fremstød på lydbøger vil derfor være meget hjælpsomt i arbejdet med at styrke danskfærdighederne hos borgerne med anden sproglig baggrund. Lydbøger kan høres over alt og af alle. På en Ipod, i bilen, i hjemmet, på vej til og fra, mens man arbejder (i nogle jobs), mens man laver mad osv. Biblioteket vil være en helt central spiller i et fremstød om lydbøger. Indsatsområde: Kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer Der er to aktiviteter om kompetenceafklaring og anerkendelse af kvalifikationer: Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde At opleve at man kan bidrage og får anerkendt sine kompetencer og kvalifikationer, kan være et afgørende signal til den nytilkomne om, at man er interesseret i deres kunnen og arbejdskraft

11 Der er en del barrierer for det i dag, da det er uddannelsesinstitutionerne, der giver formel merit for teoretiske uddannelser. I Fredericia Kommune vil vi gå nye veje og satse på at få kompetencer og kvalifikationer frem i lyset. Det er et initiativ, der satser konsekvent på at få de nyankomnes kvalifikationer frem i lyset, så de får bedre mulighed for at komme i gang med arbejde i stillinger, der så vidt overhovedet muligt gør brug af de kompetencer, de besidder. Et middel dertil er at få afprøvet disse kompetencer og kvalifikationer i arbejdslivet op mod det anerkendte faglige niveau på området. Det kan ske i et partnerskab med Videncenter for Kompetenceafklaring, en række lokale virksomheder og faglige organisationer, der tester og gennemprøver nyankomnes kvalifikationer og kompetencer i et testforløb. Dertil skal der være et samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner, der vil kunne give det der mangler oven på den praktiske vurdering. Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Der er mange gode og engagerede kræfter involveret i mentoring i Fredericia. Flere initiativer er igangsat af Det lokale Beskæftigelsesråd, mens andre er udsprunget af de faglige organisationer eller arbejdspladsernes egne initiativer. Indsatsområde: Beskæftigelse Udover sprog er beskæftigelse en meget stærk integrationsfaktor. Der er tre aktiviteter om det: Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejdsmarkedet Kommunen har nogle områder, hvor man er meget god til integration entreprenørgården, ældreplejen og serviceafdelingen. Der tages udgangspunkt i de gode erfaringer og elevatorerne opbygges. Der udarbejdes et fælles grundlag. Integrationselevatorerne skal tage folk ind med lavere kvalifikationer end jobbet kræver og løfte dem op samtidig med, at der sker stor demokratisk læring (fx ved selvstyrende teams) og kulturel udvikling (kulturmentor). Et forløb i en integrationselevator er individuelt og tager den tid, der er brug for. Når man kommer op med elevatoren, er man klar til job i kommunen eller i det private erhvervsliv. Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger At sende to-kulturelle i aktivering kan være noget andet end at sende en match 4 i aktivering. Den to kulturelle er ikke nødvendigvis svag men blot sprogfremmed. Aktiveringen skal derfor indeholde tilbud om sprogundervisning m.m. At forstå hvordan en virksomhed virker som den gør, er vigtigt, hvis man skal få fodfæste på arbejdsmarkedet. Et centralt initiativ bliver at få virksomhederne involveret i kulturmentorer. Kollegaer, der hjælper med at afkode den danske måde at kommunikere på, joke på, give ordrer på, give kritik på og feedback. Hvad medarbejderudviklingssamtale er osv. Det kunne være et initiativ, der er forankret i en tæt dialog med virksomheder og fagbevægelse

12 Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Fredericia Kommune vil som arbejdsplads gerne satse på kvalifikationer og kompetencer hos ansøgerne. En dygtig og kompetent arbejdsplads er kendetegnet ved medarbejdere og ledere med mange forskellige kompetencer og indgangsvinkler. Formålet med den konkrete indsats er at øge andelen af medarbejdere og ledere med anden etnisk baggrund i alle typer og job det vil sige alle jobs fra ufaglært, faglært, professions-bachelor og til kandidatuddannelserne. Kommunen vil aktivt arbejde med oplysning om Fredericia Kommune som arbejdsplads for dermed at skabe øget interesse blandt medborgere med anden etnisk baggrund med en kompetencegivende uddannelse. Indsatsområde: Social deltagelse Der er to aktiviteter om social deltagelse: Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Inden for det sociale område er der gode erfaringer med en pulje til frivilligt socialt arbejde. Flere initiativer i forhold til integration har fået bevilget penge, og resultaterne er gode. For at understøtte en yderligere underskov af frivillig aktivitet og involvering på tværs af kulturer og religioner er det målet at etablere en pulje til årlig uddeling. Der kan tænkes mange typer af aktiviteter. Fx gensidig madinspiration, kulturelle oplevelser og fortællinger. Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Mange af anden etnisk oprindelse har aldrig været i et dansk hjem og mange danskere har ikke været i et etnisk hjem. At besøge hinanden og se hinandens hjem er med til at øge forståelsen for forskelligheder, men måske endnu mere at indse, at vi faktisk ikke er så forskellige. Besøgsfamilie på kontrakt er en tre måneders kontrakt, hvor en dansk familie forpligter sig til i tre måneder at inddrage den etniske familie i et nærmere aftalt omfang og i nogle nærmere aftalte aktiviteter. Det kan være i fritidsinteresser, foreningsarbejde m.m. Herudover skal man besøge hinanden et par gange og spise sammen. Indsatsområdet integration af børn og unge Der er tre aktiviteter: Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Indsatsen i dagtilbud handler om at indføre børnene i den danske kultur igennem et tæt samarbejde med forældrene. Leg, fortællinger og sprogaktiviteter skal sikre børnene et fundament for den sproglige begrebsdannelse inden skolestart, så børnene har lige vilkår i forhold til børn med dansk baggrund. Der gennemføres sprogscreeninger af børnene

13 Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog, kultur og globalisering En forudsætning for en vellykket integration er bl.a., at undervisningen er målrettet og differentieret ud fra de etniske børns og unges behov. Lektiehjælp er et vigtigt tilbud til sikre en faglig progression. Skolens sociale liv og fællesskab skal være præget af anerkendelse og ansvar for etniske såvel som danske børn og unge årige - godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Efter folkeskolen er der for nogle unge med anden etnisk baggrund et slip i uddannelsesforløbet. Dermed risikerer vi at tabe væsentlige talenter og ressourcer på gulvet. Denne aktivitet bygger sammen med børne- og unge politikkens målsætning på, at unge med anden etnisk baggrund skal have lige så gode resultater i folkeskolen som børn med dansk baggrund og deltage i ungdomsuddannelser som andre børn og unge. Vejledning af de etniske unge skal være særlig målrettet og i særlige tilfælde kombineres med mentorordninger. Indsatsen efter folkeskolen (for de årige) handler om at bevare tilknytningen gennem fx kursusforløb, forløb med praktik, uddannelsespraktikker o.lign. I flere etniske kulturer i Fredericia er der en tradition for en stor forældreinteresse i de unges uddannelsesvalg. Denne interesse skal bruges mere aktivt ved at invitere forældrene ind i dialogen. Det kan dels ske ved at oplyse forældrene om det danske uddannelsessystem og ved at gøre det muligt at mødes med unge med anden etnisk baggrund, der er i uddannelse. Indsatsområde: Synlighed I indsatsområdet synlighed er der tre aktiviteter: Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Et kommunalt barometer. Kommunen får et barometer, hvor kommunen på en skala fra 1 til 10 kan aflæse sin integrationsindsats på: Sprog, beskæftigelse, social deltagelse, anerkendelse af kompetencer og synlighed. Skalaen skal være udtryk for progression. Vi definerer i et samarbejde med forskere, indvandrermiljøer og uvildige et sæt kriterier for integration og indbyder til kappestrid med andre kommuner. Friby en levende tradition for asyl Fredericia vil arbejde for at blive friby for forfulgte journalister og forfattere. Der vil konkret være tale om bolig, forsørgelse, netværk, møder og profilering af det kulturelle produkt. Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os. Målet er at lave undervisningsmateriale som kombinerer læring om Fredericias historie med fortællingen om mangfoldighed, integration, tolerance og demokrati/medborgerskab. Der lægges op til multimediebaseret undervisningsmateriale, som appellerer til børn og unge. På længere sigt er målet, at børn og unge i Fredericia får indsigt i byens historie og herigennem også i deres egen historie. Det at give mangfoldigheden rum i Fredericia, skulle gerne betyde tolerance og lyst til at være aktiv medborger

14 Sprog Kompetence- Beskæftigelse Social deltagelse Børn og Unge Synlighed afklaring og anerkendelse af kvalifikationer Tænketank om sprog for livet bedre sprogundervisning nu! Tolkeservice at forstå sit nye liv Lydbøger en verden af vellyd og Danmark Praktisk kompetenceafklaring en vej til kvalificeret arbejde Kulturmentorer at forstå de ting, der aldrig bliver sagt Integrationselevator godt i gang og videre ud på arbejds markedet Skræddersyet aktivering at bygge på styrker frem for begrænsninger Kommunen skal tiltrække etniske borgere til alle typer af job et lokalt billede af verden. Pulje til frivilligt socialt integrationsarbejde at bygge på nysgerrighed og frivilligt engagement Besøgsfamilie på kontrakt ind i stuerne og hen til kaffen Dansk i børnehaven sprog som brobygning, er vejen til integration og den gode leg. Skolen som integrator en skole, der tager fat om sprog og kultur årige godt på vej med uddannelse og arbejde i samarbejde med forældrene Integrations-Barometer vi viser, hvor godt det går Friby en levende tradition for asyl Undervisningsmateriale om Fredericia som international by vi gør det muligt at forstå os

15

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009.

Overordnet integrationsstrategi. Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Overordnet integrationsstrategi Godkendt af Byrådet den 28. april 2009. Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 0 Indledning.... 1 Visionen.... 1 Modtagelsen.... 2 Uddannelse.... 3 Børn og unge....

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik I N T E G R A T I O N Odense Kommunes Integrationspolitik ODENSE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK Den 28. november 2001 vedtog Odense Byråd en integrationspolitik for Odense Kommune. Politikken er blevet til

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014

Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Integrationspolitik for Frederiksberg Kommune 2010-2014 Frederiksberg Kommune ønsker, at byen er et attraktivt sted at leve, bo og arbejde for alle borgere uanset etnisk oprindelse. Kommunen ser i udgangspunktet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Integrationspolitik 2014

Integrationspolitik 2014 Integrationspolitik 2014 Kommunalbestyrelsen den 19. august 2014 1. Indledning Integrationspolitikken beskriver rammen for integrationsindsatsen i Norddjurs Kommune. I Norddjurs Kommune er godt 6 % af

Læs mere

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang

Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020. - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Indhold 1) Ramme for integrationspolitikken, herunder målgruppe for integrationspolitikken 2) Horsens Kommunes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv.

At flygtninge og indvandrere, på hensynsfuld måde, hurtigst muligt bliver selvforsørgende og opnår et velfungerende familieliv. Høringssvar fra integrationsrådets formand. Høringsvaret er todelt: den første del angiver integrationsrådets forslag, vedhæftet til sidst er selve forslag integreret i dokumentet. Integrationspolitik,

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Integrationspolitik (udkast)

Integrationspolitik (udkast) Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Byrådssekretariat Sagsnr. 71104 Brevid. 2158097 Ref. IPJ Dir. tlf. 4631 8007 ingapj@roskilde.dk 11. august 2015 Integrationspolitik (udkast) Integrationspolitikken tager

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT

ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen. Allerød Integrationspolitik - forslag 1. Forord NOTAT ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød Tlf: 48 10 01 00 E-mail: kommunen@alleroed.dk Telefax: 48 14 02 08 Sagsbeh. mies Lok.nr. 178 Dato: 10. november 2009 NOTAT Allerød Integrationspolitik

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Integrationspolitik. Marts 2009. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Marts 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Integrationspolitik Overordnet politik Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Norddjurs Kommune Integrationspolitik

Norddjurs Kommune Integrationspolitik Norddjurs Kommune Integrationspolitik Indledning Integrationspolitikken er et udtryk for Norddjurs Kommunes holdninger og værdier i indsatsen for flygtninge og indvandrere. Integrationspolitikken opstiller

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Odense Kommunes Integrationspolitik

Odense Kommunes Integrationspolitik Odense Kommunes Integrationspolitik Integrationspolitikken i Odense Kommune Den nye integrationspolitik adskiller sig fra den hidtidige indsats blandt andet ved at: Visionen fremhæver mangfoldigheden i

Læs mere

gladsaxe.dk Ungestrategi

gladsaxe.dk Ungestrategi gladsaxe.dk Ungestrategi 2015-2019 Indhold Indledning... 3 Strategi med bredt sigte... 3 Fælles udfordringer på ungeområdet... 3 Sammenhæng til andre politikker og strategier... 3 Strategiens målgrupper...

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008

BILAG 1 GLADSAXE KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK JANUAR 2008 Forord Byrådet besluttede i august 2006 at igangsætte et arbejde med at formulere en integrationspolitik for Gladsaxe Kommune. Resultatet er nu klar. Baggrunden er, at der i disse år stilles øgede krav

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage

Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune. Alle skal bidrage Koordineret Integrationsindsats for nytilkomne flygtninge i Fredericia Kommune Alle skal bidrage Alle flygtninge og familiesammenførte, der ankommer til Fredericia, udgør en ressource både som almindelige

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Integrationspolitik i Horsens Kommune

Integrationspolitik i Horsens Kommune Integrationspolitik i Horsens Kommune - En beskæftigelses- og helhedsorienteret tilgang Oplæg til Horsens Kommunes integrationspolitik 2016-2020 Udkast til høring Børne- og Skoleudvalget 1. februar 2016

Læs mere

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet

Der skal altid være 20 visiteret unge på uddannelseshjælp. samtale, henvises de unge uddannelsesparate til skraldeindsamling-teamet Ministermål 1: Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse Input Beskæftigelsesudvalget Indsatser Indikator/målbare mål Tidslinje Ansvarlig Skraldeprojekt

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering

TEMADRØFTELSE 1 B. Nøgler til bedre rekruttering TEMADRØFTELSE 1 B Nøgler til bedre rekruttering Inge-Lisbeth Nygaard, Århus Kommune Astrid Jensen, Sønderborg Kommune Henrik Sønderskov, Forsvaret Jawad Sundoo, Forsvaret Kirstine Østergaard, Undervisningsministeriet

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.:

Forskellene i selvforsørgelsesgraden er dyrt for samfundet. Dette gælder f.eks.: 1 : 7 INDLEDNING Jobcenter Furesø ønsker at investere i, at flere personer med anden etnisk baggrund end dansk bliver selvforsørgende. Forskellene i selvforsørgelsesgraden imellem personer med dansk og

Læs mere

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov

Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov Bedre integration via arbejdsmarked ved Viggo Thinggaard, formand for LO Silkeborg - Favrskov LO s holdning / den politiske målsætning Hvor stor er udfordringen Hvad skal der til / værktøjer i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af integrationsindsatsen over for nyankomne udlændinge April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Ishøjs medborgerpolitik

Ishøjs medborgerpolitik Ishøjs medborgerpolitik Kom med, borger Bland dig i byen Ishøj Kommune Kom med, borger I Ishøj er mangfoldighed en styrke. Derfor går Ishøj Kommune nye veje ved at indføre en medborgerpolitik, der er for

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016

Strategi. flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Strategi flere unge skal have en uddannelse 2015-2016 Flere unge skal have en uddannelse Indledning Virksomhedernes krav til medarbejdernes kvalifikationer stiger, og antallet af stillinger, som kan udføres

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Job- og personprofil for områdechefer

Job- og personprofil for områdechefer Job- og personprofil for områdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig, økonomisk

Læs mere