Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) 2011"

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) Foreningens navn er "Andelssamfundet i Hjortshøj" (AiH). 2. Foreningens hjemsted er Århus Kommune, under Århus Ret, der er foreningens værneting. 3. Foreningens formål er at arbejde for en realisering af foreningens "Målsætning og værdigrundlag", se bilag af AiH er en almennyttig forening. Foreningen tilser at vedtagne beslutninger efterleves, og at Andelssamfundet videreudvikles gennem løbende aktiviteter og diskussioner. 4. Foreningens organer er: generalforsamlingen, bestyrelsen, månedsmødet, arbejdsgrupperne og bogrupperne. Stk. 1. Generalforsamlingen er AiHs øverste myndighed, som udstikker de overordnede retningslinier for foreningen, i overensstemmelse med "Målsætning og værdigrundlag". På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, fastsættes kontingent for B-medlemmer og evt. ungdomskontingent og træffes beslutninger om indskud til bl.a. fælles anlægsudgifter. Hver bogruppe indstiller så vidt muligt et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Bestyrelsen kan vælges kollektivt ved simpelt flertal. Ved indsigelser kan medlemmerne vælges enkeltvis ved simpelt flertal. Stk. 2. Bestyrelsen har en koordinerende funktion mellem de i 4 nævnte organer. Dens væsentligste opgave er er at sikre kontinuitet i arbejdet. Den sørger for at beslutninger taget på generalforsamlinger følges op, og uddelegerer om nødvendigt opgaver til arbejdsgrupper eller enkeltpersoner. Den refererer løbende til månedsmøderne. Stk. 3. Månedsmødet er et fælles informations- og beslutningsforum. Her fremlægges og vedtages idéer og forslag til den daglige drift, her nedsættes arbejdsgrupper og godkendes nye bogrupper, her rapporteres tilbage og bevilges/udlånes penge til aktiviteter. Stk. 5. Bogrupperne dækker interesserne for såvel de bofaste, som dem der ønsker at flytte til Hjortshøj - det være som andelshavere, ejere eller lejere - organiseret i foreninger der har samarbejde med AiH som deres formål. Som "bofaste" betragtes alle som har folkeregisteradresse på en parcel hørende under Andelssamfundet i Hjortshøj. 5. Medlemskreds Stk. 1. Medlemskredsen er opdelt i A- og B-medlemmer. Enhver person, der er medlem af GAiH er automatisk A-medlem af AiH. A- medlemmer er desuden de personer, hvis bogrupper ejer jord i AiH, men endnu ikke har fået folkeregisteradresse i AiH. Disse medlemmer betaler samme kontingent som bofaste A-medlemmer. Stk. 2. Hjemmeboende unge mellem 16 og 20 år kan blive A-medlem uden anden økonomisk forpligtelse end betaling af ungdomskontigent. Stk. 3. Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive B- medlem. Medlemmer af en bogruppe under etablering er også B- medlemmer. Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres fuldstændigt kartotek over foreningens medlemmer. Medlemmerne er forpligtet til at meddele adresseforandring, herunder mailadresse til bestyrelsen. 6. Stemmeret Som stemmeberettigede A-medlemmer anses kun de, som har betalt kontingent til GAiH. Som stemmeberettigede B-medlemmer anses kun de, som har betalt kontingent til AiH. B-medlemmer betaler kontingent pr. person. B-medlemmers stemmeret træder først i kraft efter 3 måneders medlemsskab. 7. Generalforsamlingen Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. Stk. 4. Arbejdsgrupperne tager sig af ind- og udadrettede aktiviteter, herunder vedligehold af hjemmesiden Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, i marts. 1

2 Der foretages skriftlig indkaldelse pr. mail til foreningens stemmeberettigede medlemmer, samt på hjemmesiden og evt. ved opslag i fælles lokaler, med mindst 21 dages varsel, og med angivelse af tid og sted samt dagsorden, der mindst skal indeholde: 1. Valg af ordstyrer og referent. 2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens, gruppers og udvalgs beretninger for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, herunder landbrugets årsregnskab med påtegning af revisor. 4. Behandling af bestyrelsesforslag. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Behandling og vedtagelse af kontingent og budget for det kommende regnskabsår, herunder landbrugets budget. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Stk. 4. Forslag til dagsorden og bilag til punkter, herunder kompetencepapirer og regnskaber, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, og bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside 7 dage inden generalforsamlingen. Stk. 5. AiH er diskussionsforum for GAiH sager, herunder kompetencepapirer. Kompetencegrupper, der har fået bevilget penge til aktiviteter, kan benytte sig af bevillingen og kompetencen i 1 år, frem til næste generalforsamling. Stk.6. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt, dog kan hver person højst medbringe to fuldmagter. Stk.7. Beslutninger om væsentlige forandringer, køb, salg, videregivelse og pantsætning samt ændring af vedtægter kræver dog at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede A-medlemmer stemmer herfor. Stk. 8. Såfremt et forslag, uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte A-medlemmer, afholdes ny general-forsamling inden 40 dage. På denne kan forslaget - 2 uanset antallet af fremmødte A-medlemmer - vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Stk.9. Hvis der kræves skriftlig afstemning, skal dette gennemføres. Der kan ikke foretages afstemning under eventuelt. Stk.10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder anledning hertil, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Stk.11. Ekstraordinær generalforsamling kan endvidere afholdes efter skriftlig begæring af enten 10 bofaste medlemmer, eller 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden. Underskriverne af begæringen forpligter sig til at møde til en sådan generalforsamling. Såfremt der ikke er mindst 80% af underskriverne tilstede ved general forsamlingen, aflyses denne. Stk. 12. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er mindst 7 dage. Indkaldelsen foretages skriftligt pr. mail til alle medlemmerne samt på hjemmesiden med angivelse af tid og sted, samt dagsorden med alle beslutningspunkter. Iøvrigt gælder de samme regler som for ordinær generalforsamling. Stk. 13. Af generalforsamlingen tages der beslutningsreferat, som oplæses og godkendes fortløbende, og underskrives ved generalforsamlingens afslutning af ordstyrer og referant. Referatet lægges på hjemmesiden og kan evt. udsendes pr. mail til samtlige medlemmer. 8. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end 2/3 af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 3. Bestyrelsen holder møde, så ofte et af dens medlemmer ønsker dette, dog minimum 6 gange årligt. Disse møder indkaldes skriftligt, med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden.

3 Stk. 4. Den samlede bestyrelse kan beslutte, at der afholdes regelmæssige møder uden skriftlig indkaldelse. Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid ophæve denne beslutning. Stk. 5. Bestyrelsen kan endvidere afholde et møde, hvis alle er samlet og er enige om dette. Stk.6. Anmodning om bestyrelsesmøde kan desuden fremsættes af foreningens revisor. Stk.7. Ved bestyrelsesmøder, der afholdes efter stk. 4-6 udformes dagsordenen ved mødets start. Stk.8. Bestyrelsesmøder er åbne for alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Alle deltagere har taleret. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Stk.9. Ved bestyrelsesmøderne føres et beslutningsreferat, der fremlægges til godkendelse ved næstkommende møde. Referatet er tilgængeligt for alle stemmeberettigede medlemmer af foreningen. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter får, efter ønske, referat tilsendt. Stk.10. Bestyrelsen har, i tæt samarbejde med månedsmødet, ledelsen af foreningens anliggender. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens fælles anliggender. Stk.11. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. 9. Månedsmøderne Stk. 1. Månedsmøderne finder sted skiftevis den første mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag i måneden. Bestyrelsen kan vælge andre mødedage, hvis den finder det hensigtsmæsigt. Alle medlemmer kan deltage, samt interesserede udefra, afhængigt af arrangementets karakter. Stk.2 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Stk. 3 Hver arbejdsgruppe, udvalg og bogruppe skal sende en repræsentant til månedsmødet. 10. Arbejdsgrupper og udvalg Disse kan nedsættes af entenl generalforsamlingen, bestyrelsen eller månedsmødet. Arbejdsgrupper refererer til det organ de er nedsat af. I grupperne og udvalgene kan både medlemmer og ikke-medlemmer indgå - sidstnævnte hvis de besidder særlig viden eller ekspertise. 11. Tegningsret Foreningen forpligtes ved sædvanlige dispositioner ved underskrift af kasserer og formand eller kasserer og næstformand. 12. Foreningen hæfter alene med dens formue for foreningens forpligtelser. 13. Af hensyn til foreningens økonomiske stabilitet, bl.a. i forbindelse med etableringen af et alternativt bolig/driftssamfund er det aftalt, i forbindelse med vedtagelsen af nærværende vedtægter, at de enkelte foreningsmedlemmers eventuelle tilgodehavende i foreningen i form af indskud eller ligende, ikke kan gøres til genstand for arrest eller eksekution eller udlæg i øvrigt for foreningen uvedkommende gæld. 14. Enhver af foreningens medlemmer kan kræve, at nærværende vedtægt, i det omfang denne eller dele heraf stifter ret over en fast ejendom, lyses servitutstiftende på den pågældende ejendom med foreningens bestyrelse som påtaleberettigede. 15. Revision Stk. 1. Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Revisor kan være statsautoriseret, registreret eller enhver anden revisor, eller revisor valgt blandt foreningens medlemmer, idet pågældende dog ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Når det begæres af mindst 40% af foreningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret. 16. Regnskab Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet underskrives af kassereren og påtegnes af revisoren. 3

4 Stk. 2. Regnskabet samt budget for det kommende år fremlægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse. 17. Kontingent og indskudskapital Stk. 1. Ved indmeldelse betaler A-medlemmer et grundkontingent, hvis størrelse fastsættes af GAiH. B-medlemmernes og ungdomsmedlemmers kontingent se 5, vedtages på den årlige generalforsamling og betales til AiH. Stk.2. Foreningen oppebærer frivilligt indbetalt indskudskapital, som indskyderne kan vælge at øremærke til bestemte formål eller trække ud jfr. 18 stk.2 voldgiftsmænd, m/k. Hver af parterne udpeger én voldgiftsmand, mens den tredje, som fungerer som opmand, og som skal være advokat, udpeges af Advokatrådet. Stk. 2. Voldgiftsretten, hvis kendelse er endelig, afgør alle spørgsmål vedrørende procesformen og sagens afgørelse, og fastsætter selv omkostningerne og disses fordeling. Således vedtaget på generalforsamlingerne d , d , d , d , d Udmeldelse Stk. 1. B-medlemmer og ungdomsmedlemmer kan melde sig ud med 1 måneds varsel. Stk.2. Ved flytning fra AiH udbetales A-medlemmets eventuelle tilgodehavende i form af indskudskapital med 1/10 til hver den 1. januar, første gang den førstkommende januar efter udløbet af opsigelsesfristen. Beløbet forrentes ikke. Foreningen er forpligtet til at holde regnskab over de enkelte medlemmers eventuelle indskudskapital jfr. 8, stk Opløsning Stk. 1. Foreningen kan opløses ved tilslutning fra mindst 2/3 af de bofaste, stemmeberettigede medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med minimum 8 dages og højst 1 måneds mellemrum. Stk. 2. Samtidig med beslutningen om opløsning træffes der bestemmelse om anvendelse af foreningens formue, herunder bestanddele, løsøre og andet tilbehør. Formuen kan kun anvendes til fremme af sociale/økologiske aktiviteter. AiH er en almennyttig forening. 20. Tolkning Stk.1. Afgørelse af alle uoverensstemmelser vedrørende forståelsen af nærværende vedtægter træffes af en voldgiftsret, bestående af tre 4 Forklaring til vedtægternes 7 stk. 6 om fuldmagter Til generalforsamlinger kan der stemmes ved skriftlig fuldmagt. Dog kan hver person højst medbringe to fuldmagter. Da der har været uklarhed omhvad det var man gav fuldmagt til, har en generalforsamling og bestyrelsen præciseret at: fuldmagten kun giver en person lov til at stemme for dig. Du kan ikke bestemme hvad vedkommende skal stemme. Grunden til dette er, at der kan komme vægtige argumenter på bordet inden en afstemning, som fuldstændig kan ændre forudsætningerne for beslutningen. Derfor - giv din fuldmagt til en person, som du ved deler mening med dig, snak sammen og bliv enige om jeres fælles overordnede holdninger til sagen. Og sørg for at den anden IKKE medbringer mere end 2 fuldmagter ialt. Ordlyden af fuldmagten kunne være: Jeg NN giver hermed XX fuldmagt til at stemme for mig ved generalforsamlingen d.xx.

5 Husk underskrift og dato Bilag 1 Målsætnings- og værdigrundlag 2007 Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH) består af en række bogrupper, der har valgt at bygge og bo i miljøvenlige huse og i et andelssamfund. Dette fællesskab organiserer fx et varmeværk, en spildevandsordning med pil, et økologisk/biodynamisk landbrug/gartneri, kolonihaver, delebiler, et erhvervsområde og et kulturliv. Landbrugsjordens værdiskabelse består af: Produktion (æg, kød, korn, grøntsager og pil), Kultur- & Fritidsliv (Spor i landskabet, idræt, kunst og friluftsliv) og Biodiversiteten på jorden. Værdigrundlag 2007 bygger på AiHs Visionsskrift fra april Værdigrundlaget skal motivere til at gøre noget sammen, og man kan læse mere om de forskellige bogrupper, AiHs historie og hverdag på Målsætningen for Andelssamfundet: Vores mål er ansvarlighed i omgangen med medmennesker, ressourcer og natur. Det betyder at... Andelssamfundet er et spirende sted for afprøvning og vidensdeling af økologi og bæredygtig udvikling. Dette omfatter byggeri, landbrug, energiproduktion, social udvikling, kultur, forbrug, fødevarer, affaldshåndtering og økonomi. Vi udvikler os i dynamisk samspil med det omgivende samfund, bl.a. gennem aktiv formidling og erfaringsudveksling. Andelssamfundet vedligeholdes med en høj grad af frivillighed, som kan være med til at sikre motivation og medansvar for stedets udvikling. Lønarbejde kan forekomme ved fx drift eller opgaver der ikke kan klares frivilligt. Andelssamfundet tilbyder et aktivitetsniveau med plads til både familieliv, arbejde og fritidsliv. Andelssamfundet muliggør en mangfoldighed i sammensætningen af beboere, for at skabe et udviklende menneskesyn (uanset alder, handicap mv.). Andelssamfundet har plads til projekter, og det er den enkelte person eller gruppe, der er ansvarlig for sit projekt. AiH kan kræve en justering af projekter for at undgå at de belaster fællesskabets økonomi og omdømme. Andelssamfundet har en effektiv og moderne vidensdeling der sikrer åbenhed og viden både blandt nuværende og kommende beboere, og i forhold til det øvrige samfund. Andelssamfundet sikrer en klar mødekultur og kommunikation, hvor alle medlemmer kan følge med i dagsordener, processer og beslutninger. Andelssamfundet er stedet, hvor man kommer tættere på: sine fødevarer, kulturlivet, beslutninger om ens nærmiljø, hverdagens hjælpende hænder osv. 5

6 Andelssamfundet tager mindst hvert 4. år sit værdigrundlag og sin målsætning samt den praksis, det har udviklet, op til fælles debat med henblik på en eventuel revision. Vedtaget på AiHs generalforsamling d.7. juni

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter 1. Navn og stiftelse.

Vedtægter 1. Navn og stiftelse. Vedtægter 1. Navn og stiftelse. Foreningens navn er KOLONIHAVERNES FÆLLESREPRÆSENTATION. Foreningen er stiftet d.20. januar 2007. Foreningens hjemsted er på den siddende formands folkeregisteradresse og

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels- Boligforening Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Vojens kommune. Stk. 3. Boligorganisationen har ikke nogen oprindelig

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen

Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00. MOTIVERING fra bestyrelsen Gladsaxe Volleyball Klub Ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 14. juli 2011 kl. 19.00 MOTIVERING fra bestyrelsen Baggrunden for indkaldelsen er at ensarte vedtægter og kontingenter i forhold til

Læs mere

Andelsforeningen Friland a.m.b.a.

Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Vedtægter for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. Præambel Dato: 28. maj 2013 Vedtægterne for Andelsforeningen Friland a.m.b.a. har til formål at regulere retsforholdet for medlemmerne i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforening

Vedtægter for Grundejerforening Vedtægter for Grundejerforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Gyldenløvesvej 40-50, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Grundejerforeningens adresse er den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ

11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 11.11.2004 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FOR ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ 1. Navn og hjemsted side 2 2. Formål side 2 3. Medlemskab side 2 4. Indskudskapital og hæftelse side 3 5. Ledelse og tegningsret

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere