- - Grundejerforeningen Ville Heise

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- - Grundejerforeningen Ville Heise"

Transkript

1 - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf , Fax , Giro VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville Heise 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Grundejerforeningen Ville Heise ". Dens hjemsted er Allerød Kommune. Foreningens værneting er retten i Hillerød. 2 Formål Grundejerforeningens virke er underlagt den på samtlige ejendomme, henhørende under grunderejerforeningen, den 20. januar 1998 tinglyste deklaration. Grundejerforeningens formål er at varetage medemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der er omfattet af medlemskab af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal bl.a. forestå ren- og vedligeholdelse af de fælles friarealer samt veje, stier og parkeringspladser indenfor området, i det omfang de ikke er overtaget af det offentlige. Der henvises i øvrigt til den tinglyste deklaration, især 2, 4 og 5. 3 Hæftelse For foreningens forpligtelser hæfter det enkelte medlem alene pro rata, svarende til det pågældende medlems andel af foreningens udgifter dvs. 1/48 jfr. dog 5, 5. afsnit, overfor grundejerforeningen, idet det enkelte medlem ikke hæfter overfor foreningens kreditorer. 4 Medlemmerne De til enhver tid værende ejere af ejendomme på matr. nr. 2-gu og de herfra udstykkede parceller og ejerlejligheder - i alt 48 boliger fordelt på 3 parcelhuse, 25 rækkehuse samt 20 ejerlejligheder til beboelse og 2 kælderejerlejligheder - er pligtige til at være medlem af grundejerforeningen. -_ -.. _--- '- S~j~ l af 6 sider

2 Til sikkerhed for pligtige betalinger til grundejerforeningen er den på ejendommen tinglyste deklaration lyst pantstiftende på hver af de 48 boligejendomme for et beløb af kr ,00. Panteretten pristalsreguleres i overensstemmelse med nettoindekset (januar 1975 = 100), idet basisindekset er 312,1 (= november 1997). Panteretten forhøjes med 1% for hver 3 points stigning i nettoprisindekset med 312,1 som basisindeks. Medlemskab indtræder i forbindelse med tinglysning af skøde på en af de af foreningen omfattede ejendomme. Ny ejer indtræder i overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Ny ejer hæfter tillige for eventuelle restancer, uanset om disse måtte hidrøre fra forpligtelser opstået før hans/hendes overtagelse af ejendommen. Overdrageren hæfter fortsat for forpligtelser, der forfalder til betaling før dato for tinglysning af ny ejers skøde. Et udtrædende medlem er ikke berettiget til at kræve nogen andel af foreningens formue udbetalt, lige som et medlems andel af foreningens formue ikke særskilt kan overdrages eller gøres til genstand for retsforfølgning af nogen art. Et medlem er pligtigt at meddele adresseforandring til grundejerforeningen senest 7 dage efter fraflytning. 5 Kontingent til foreningen Til afholdelse af grundejerforeningens udgifter betaler de til enhver tid værende medlemmer det af generalforsamlingen hvert år fastsatte kontingent. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget for foreningens udgifter, og kontingentet skal fastsættes således, at det dækker foreningens udgifter samt eventuelle nødvendige henlæggelser. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og kontingentet forfalder til betaling hvert år senest l. april. Hver af de 48 boligejere betaler lige stort kontingent svarende til 1/48 af foreningens årlige budget. For så vidt angår særlig fordelingsnøgle mellem grundejerforeningen og den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 2-kp Lillerød By, Lillerød, henvises til den tinglyste deklaration, 4.1. Såfremt et medlem er i restance med skyldigt kontingent udover 2 måneder efter forfaldstid, har bestyrelsen for grundejerforeningen ret til efter forudgående påkrav at inddrive beløbet ad retslig vej. Alle omkostninger ved inddrivelsen pålignes det pågældende medlem. Et medlem, der er i restance, har ikke stemmeret på grundejerforeningens ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. Stemmeretten indtræder først på ny, når restancen er betalt. 2 af 6 sider

3 6 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er foreningens højeste myndig i alle foreningens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden: l. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse. 4. Forslag. 5. Forelæggelse af budget til godkendelse. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3 medlemmer i lige år, 2 i ulige år) 7. Valg af 2 suppleanter. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen inden hvert års l. februar. Indkaldelse til grundejerforeningens ordinære generalforsamling sker med 14 dages varsel ved almindeligt brev til foreningens medlemmer. Bestyrelsen skal sammen med indkaldelsen vedlægge de forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt foreningens årsregnskab med revisionspåtegning. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes snarest derefter af bestyrelsen til samtlige medlemmer. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen træffer beslutning herom, eller når mindst 12 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er forpligtet til at foranledige ekstraordinær generalforsamling afholdt inden en måned efter begæringens modtagelse. 8 Valg af dirigent Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om afstemningsmåde og udfald af afstemninger. Såfremt mere end 10 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det, skal afstemning ske skriftligt...' -:.2 ;:.3::".i: :" 3 af 6 sider :l _ ' ~

4 9 Stemmeret og vedtægtsændringer m.m.. Hvert af de 48 medlemmer af foreningen har en stemme. Såfremt en ejendom ejes af flere i forening kan stemmeretten kun udøves af ejerne i forening og fortsat kun med i alt en stemme. Kun medlemmer og disses ægtefæller har stemmeret og adgang til generalforsamlingen. Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overdrages til et andet stemmeberettiget medlem. Et stemmeberettiget medlem kan maksimalt møde med 2 fuldmagter. Til beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller til beslutning om væsentlig ændring af fællesarealer samt vej, sti og parkeringsarealer (i det omfang beslutninger herom i øvrigt kan træffes, jfr. den tinglyste deklaration) kræves, at 2/3 af foreningens 48 medlemmer stemmer for. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel dog har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, afholdes supplerende ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, og på denne ekstraordinære generalforsamling kan forslaget uanset antallet af fremmødte medlemmer vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 10 Bestyrelsen Bestyrelsen har den daglige ledelse af grundejerforeningen. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af grundejerforeningens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer, renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang sådanne foranstaltninger efter grundejerforeningens forhold må anses for påkrævet. Bestyrelsen skal foranledige, at der føres forsvarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter. Bestyrelses indkaldes af formanden eller i hans/hendes forfald da af næstformanden så ofte, der er anledning hertil, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens eller i hans/hendes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages et referat af mødet. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. 4 af 6 sider

5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer inkl. formanden, der alle vælges på generalforsamlingen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem samt et medlems ægtefælle. Flere ejere af samme ejendom, eller en ejer og dennes ægtefælle kan dog ikke samtidigt være medlemmer af bestyrelser.. bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer, og bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer, formand, revisorer og suppleanter kan finde sted. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i løbet af en valgperiode, indtræder i stedet en af de valgte suppleanter i bestyrelsen efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode konstituerer bestyrelsen sig med ny formand, indtil førstkommende ordinære generalforsamling. 11 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen. I lige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingens første generalforsamling i 1998 gælder valget af formand og det bestyrelsesmedlem, der næst efter formanden opnår det højeste stemmeantal for to år, mens de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg igen i Tegningsret Grundejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen samt yderligere et medlem af bestyrelsen. Ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån kan foreningen dog kun forpligtes ved underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer i forening. 13 Revision Grundejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Hvis det begæres af mindst 1/4 af foreningens 48 medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret revisor. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor. 14 Det bemærkes udtrykkeligt, at de på samtlige ejendomme - omfattet af grundejerforeningen - påhvilende forpligtelser overfor offentlige _.. _ :':':13 5 af 6 sider -....,.. -3 :..-~-;.:::

6 myndigheder samt i henhold til tinglyste deklarationer til enhver tid skal respekteres af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan ikke træffe beslutninger, der strider mod deklaration tinglyst den 20. januar Allerød, 1998 /EBOS Ændret i henhold til ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2012

7 -- side 6 af 6 sider

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I

Vedtægter. for. Ejerforeningen Slagelse Byboliger I Bilag 7.1 Ejerlav: Slagelse Markjorder Anmelder: Matr.nr.: [nr.], ejl. nr. [nr.] Advokat Hans-Peter Jørgensen Beliggende: [nr.], 4200 Slagelse H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Tlf. 33 41 41

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere