VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade , matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 3-9, matr. nr. 1459, Sigerstedgade 1, matr. nr. 648, Sønder Boulevard 77-83, matr. nr. 648 Skjalm Hvides Gade 2-12, matr. nr. 648, Skjalm Hvides Gade 16-20, matr. nr. 1457, alle Udenbys Vester Kvarter, København med følgende vedtægter: 1 Navn, hjemsted og formål (1.1) Telelaugets navn er "Telelauget Hvidested". (1.2) Dets hjemsted er Københavns Kommune. Værneting er Københavns Byret. (1.3) Telelaugets formål er at etablere, administrere, drive og udvikle, herunder vedligeholde det til ejendommene hørende fælles telefon- og dataanlæg samt installationer. (1.4) Formålet med et fælles telefon- og dataanlæg er at opnå billig og effektiv telefoni og datakommunikation, herunder internetadgang omfattende ejendommene 648, 1457, 1458 og 1459 alle Udenbys Vester Kvarter, København. 2 Medlemmer (2.1) Medlemmerne af Telelauget Hvidested er ejerne af de i.1 nævnte ejendomme. (2.2) Som medlem af Telelauget Hvidested kan dog kun optages andre ejendomme, såfremt disse godkendes af Telelaugets bestyrelse. (2.3) Ved optagelse af nye medlemmer efter Telelaugets stiftelse skal der betales for kabling i den optagne ejendom, samt et beløb der dækker udgifterne til opgradering af telefoncentral/hovedkrydsfelt. (2.4) Ved optagelse i Telelauget Hvidested skal brugsaftalens bestemmelser samt nærværende vedtægter accepteres jf (2.5) Andelen i Telelaugets formue kan ikke gøres til genstand for arrest eller eksekution. Andelen kan ikke belånes, og der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en ØSTBANEGADE KØBENHAVN Ø. TLF FAX GIRO

2 overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Telelaugets formue ejes af medlemmerne i forholdet defineret i Ligesom det kun er Telelaugets medlemmer der kan gøre krav på en andel i denne formue. 3 Brugere (3.1) Som bruger af Telelauget Hvidested kan optages personer, der er andelshavere eller lejere i de under 1 nævnte ejendomme, og som ønsker at aftage ydelser fra Telelauget i form af telefoni og/eller datakommunikation. (3.2) Som bruger af Telelauget Hvidested er man pligtig til at betale et fast månedligt beløb iht. brugsaftalen. 4 Fordelingstal - andelsboligforeningerne (4.1) Udgifter til etablering, fornyelse og udvidelse af det fælles telefon- og dataanlæg afholdes af Telelaugets medlemmer i henhold til følgende fordelingsnøgle: A/B Skjalm Hvide 44,9% A/B Sigersted 55,1% (4.2) Fordelingsnøglen er fastsat i forhold til antallet af mulige andelshavere i de respektive foreninger, der udgør medlemmerne i Telelauget Hvidested. (4.3) Såfremt der optages nye medlemmer i Telelauget Hvidested, jf. 2, skal fordelingstallene under 4.1 ændres jf Driftsudgifter, abonnement m.v. (5.1) I forbindelse med afholdelse af årligt ordinært bestyrelsesmøde i Telelauget, jf. 6.5, vedtages et driftsbudget for Telelauget, som skal dække de til enhver tid værende driftsudgifter, herunder blandt andet: a. Ren- og vedligeholdelse b. Serviceeftersyn c. Reparationer d. Administration e. Regnskab (5.2) Telelaugets driftsudgifter fordeles mellem medlemmerne og brugerne, således at medlemmerne betaler iht. 4 fordelingstal og brugerne betaler efter antal ydelser (telefon/internet). 2

3 (5.3) Telelaugets bestyrelse kan træffe beslutning om at ændre á conto betalingerne, når der skønnes at være behov herfor. 6 Telelaugets bestyrelse (6.1) Bestyrelsen er Telelaugets øverste myndighed. (6.2) Bestyrelsen består af tre bestyrelsesmedlemmer fra hver af andelsboligforeningerne A/B Skjalm Hvide og A/B Sigersteds bestyrelser. Bestyrelsens formand vælges i lige år blandt A/B Skjalm Hvides bestyrelsesmedlemmer, i ulige år blandt A/B Sigersteds bestyrelsesmedlemmer. (6.3) Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog med undtagelse af vedtægtsændringer jfr. nedenfor. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed, bortfalder forslaget. Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, når samtlige medlemmer af bestyrelsen er tilstede, eller repræsenteret. (6.4) Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves det, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. (6.5) Hvert år inden udgangen af februar måned afholdes årligt ordinært bestyrelsesmøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af teleudvalgets beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning 4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår 5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere af Telelauget 6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget 7. Valg af revisor 8. Valg af eventuel administrator 9. Eventuelt (6.6) Enhver bruger af Telelauget Hvidested har ret til at få et emne eller forslag behandlet på bestyrelsesmødet. Emner eller forslag, der ønskes behandlet, skal dog være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før bestyrelsesmødets afholdelse. (6.7) Endelig dagsorden, teleudvalgets beretning, det reviderede regnskab og indkomne forslag offentliggøres senest 8 dage før afholdelse af det ordinære bestyrelsesmøde. (6.8) Referenten udarbejder referat af bestyrelsesmødet, der underskrives af dirigenten, og udsendes til medlemmerne af Telelauget senest 4 uger efter bestyrelsesmødets afholdelse. (6.9) Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes, når et af bestyrelsesmedlemmerne finder anledning dertil, eller når teleudvalget har fremsat anmodning derom. 3

4 7 Bestyrelsens opgaver (7.1) Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Telelaugets anliggender. (7.2) Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af Telelaugets fælles anliggender, herunder drift i samarbejde med teleudvalget, vedligeholdelse og fornyelse af teleog dataanlægget, betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer. Bestyrelsen skal sikre, at driften af tele- og dataanlægget foregår forsvarligt, og at der føres forsvarligt regnskab over Telelaugets indtægter og udgifter. 8 Teleudvalg (8.1) Telelaugets bestyrelse udpeger et teleudvalg til at varetage den daglige drift af teledatanettet. (8.2) Teleudvalget refererer til Telelaugets bestyrelse. Beslutninger, der vedrører væsentlige ændringer af telefon- og dataanlæggets drift, eller medfører udgifter på mere end kr årligt skal godkendes af bestyrelsen. (8.3) Teleudvalget består af en formand og 4 medlemmer. Desuden udpeger Telelaugets bestyrelse to suppleanter, en fra hver andelsboligforening. Medlemmer af teleudvalget og suppleanter kan vælges mellem Telelaugets brugere. Dog skal medlemmerne af teleudvalget samt suppleanter hertil være andelshavere i enten A/B Skjalm Hvide eller A/B Sigersted. (8.4) Teleudvalgsmedlemmer og suppleanter vælges for ét år ad gangen. I lige år udpeges 3 medlemmer fra A/B Skjalm Hvide og 2 medlemmer fra A/B Sigersted, i ulige år udpeges 3 medlemmer fra A/B Sigersted og 2 medlemmer fra A/B Skjalm Hvide. Formand skal skifte modsat af flertal. (8.5) Hvert teleudvalgsmedlem har én stemme. (8.6) Genvalg af teleudvalgets medlemmer kan finde sted. (8.7) Teleudvalget er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. (8.8) Teleudvalget udarbejder brugsaftaler for anvendelse af telefon- og dataanlægget. Brugsaftalen skal godkendes af Telelaugets bestyrelse, før den kan finde anvendelse. 4

5 (8.9) Teleudvalget er netværksansvarlig, men kan vælge helt eller delvist at uddelegere ansvaret til en eller flere personer, der ikke er medlemmer af teleudvalget. Uddelegering af posten som netværksansvarlig kræver 4/5 flertal i teleudvalget. (8.10) Teleudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 9 Kapitalforhold (9.1) Telelauget må, bortset fra en eventuel grundfond og driftskapital, maksimalt oparbejde en formue på kr Telelaugets formue skal være anbragt i bank, sparekasse eller postgirokonto og må maksimalt have en tre måneders binding. 10 Tegningsret (10.1) Telelauget forpligtes ved underskrift af formanden for bestyrelsen i forening med 3 andre bestyrelsesmedlemmer. 11 Revision (11.1) Telelaugets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der vælges af bestyrelsen. (11.2) Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. (11.3) I forbindelse med sin revision skal revisor undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. (11.4) Der skal føres en revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal protokollen fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen ved deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. 12 Årsregnskab (12.1) Telelaugets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen og til den 31. december (12.2) Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. 5

6 13 Opløsning af Telelauget m.v. (13.1) Opløsning af Telelauget kan kun finde sted efter afholdelse af et bestyrelsesmøde, hvor samtlige af Telelaugets medlemmer er til stede eller repræsenteret. Til vedtagelse af beslutningen om opløsning kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. (13.2) Eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med opløsningen, herunder vedrørende fordeling af ejendomsretten til telefon- og dataanlægget, samt omkostningsfordeling ved opløsningen, skal afgøres ved voldgift med endelig og bindende virkning for parterne. (13.3) Voldgiftsretten skal sammensættes af tre voldgiftsmænd, hvoraf hver part udpeger en voldgiftsmand, mens den tredje voldgiftsmand udpeges af Københavns Byret, der virker som voldgiftsrettens formand. (13.4) Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og fordeling af sagens omkostninger. (13.5) Ved opløsning af Telelauget Hvidested fordeles Telelaugets eventuelle formue mellem medlemmerne (andelsboligforeningerne) efter fordelingstal, jf. i øvrigt 4. ooo0ooo Således vedtaget på Telelaugets stiftende generalforsamling den 30/ København, den / 2003 Bestyrelsen for Telelauget: 6

7 For A/B Skjalm Hvide, som ejer af ejendommen matr. nr. 648 Udenbys Vester Kvarter, København: København, den / 2003 Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: (Vidnets underskrift) Navn: Stilling: Bopæl: (Vidnets underskrift) København, den / 2003 For A/B Sigersted, som ejer af ejendommene matr. nr. 1457, 1458 og 1459 Udenbys Vester Kvarter, København: Til vitterlighed om underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed: Navn: Stilling: Bopæl: Navn: Stilling: Bopæl: 7

8 (Vidnets underskrift) (Vidnets underskrift) 8

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug

Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug Vedtægter for Indre Nørrebro IT-Laug 1. Navn og formål 1.1 Laugets navn er Indre Nørrebro IT-Laug, (herefter "Lauget"). 1.2 Laugets formål er at tilrettelægge indgå aftale om projektering mv. af anskaffe

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere.

1 Navn og hjemsted. 2 Formål. Ejerforeningens fonnål er at varetage medlemmernes interesser som ejerlejlighedsejere. Matr.nr.: 12 E, Høje Taastrup by, Høje Taastrup Ejerlejlighed.nr.: 108-149 Adresse: Berings Gade 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 2630 Høje Taastrup Anmelder: INTER LEX Advokater Strandvejen 94 8000 Århus C

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SØBO 15.01.2008 J.nr.: 103522 Ejerlav: Bogense Markjorder Matr.nr.: 18 E Ejerlejlighed nr. 1 og 2 Beliggende: ANMELDER: Advokat Søren Olesen Adelgade 79 5400 Bogense 6481 1666 Rolighedsvej 16 5400 Bogense VEDTÆGTER FOR

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere