Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser"

Transkript

1 Tværsektoriel audit af henvisninger og epikriser Nyre-, blære- og livmoderkræftpakkeforløb i Region Midtjylland, 2013 Audit er gennemført af: Praksiskonsulentordningen, Region Midtjylland, Jens M. Rubak, Regionspraksiskoordinator i samarbejde med Cancer i Praksis, Region Midtjylland, Gry Stie, Faglig koordinator Indhold Resumé Opsamling og anbefalinger Resultater Resultater, henvisninger Resultater, epikriser Bilag 1, Om audit, baggrund og metode Bilag 2, Samlede resultater for blære- og nyre samt livmoderkræft Bilag 3, Resultater for blære- og nyrekræft Bilag 4, Resultater for livmoderkræft 1

2 Resumé I 4. kvartal, 2013, gennemførte Region Midtjylland i PKO regi en audit (kvalitetsvurdering) af henvisninger og epikriser i 2 kræftpakkeudredningsforløb.. I denne audit indgik 130 forløb for patienter, der var diagnosticeret med nyre- og blærekræft (53 forløb) samt livmoderkræft (77 forløb) Formål Formålet med denne audit var at understøtte den hurtige udredning af kræft, som er målet i Kræftplan III. Mangelfulde henvisninger kan forsinke en sådan hurtig udredning og mangelfulde epikriser kan hindre det videre forløb via den praktiserende læge. Derfor er det med denne audit vigtigt at samle viden til almen praksis og hospitalsafdelinger om, hvor der er forbedringspotentialer på dette felt. 20% af henvisningerne er mangelfulde De overordnede resultater af audit af henvisninger viste, at 80% af henvisningerne vurderes at være tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. 20% af henvisningerne indeholder ikke de nødvendige oplysninger, der er nødvendige for en god visitation til videre udredning. Det drejer sig om mangelfulde oplysninger i forhold til diagnose og komorbiditet, medicin og information til patienten om kræftmistanke. Det kan medvirke til at skabe utilsigtede hændelser, usammenhængende eller forsinkede patientforløb. Hovedparten af patienterne ses på hospitalet inden for de fastlagte tidsintervaller i kræftpakkeforløbene For livmoderkræft er det fastlagte tidsinterval på 8 kalenderdage og for nyre-blærekræft er det 6 kalenderdage fra henvisning til første undersøgelse på hospitalet. Af de 77 livmoderkræftforløb ses 71 patienter indenfor de 8 kalenderdage. Af de 53 Nyre-blærekræftforløb ses 38 patienter indenfor de 6 kalenderdage. En gruppe på 12 patienter ses inden 12 kalenderdage. Gode epikriser, men udformning og længde besværliggør overblik Journalnotater, som sendes til almen praksis er generelt af høj kvalitet. Notaterne er dog ofte lange og de kan derfor være svære at skaffe sig overblik over. Problemet er, at epikriserne ofte er en copy-paste udgave af det ambulante notat, som for det meste indeholder de informationer, der er nødvendige, men en eventuel konklusion og kortfattet sammenfatning kommer til sidst i dokumentet. Hovedparten af epikriserne sendes til patientens egen læge inden for 2 dage Det regionale servicemål for epikriser er, at disse skal sendes til den praktiserende læge inden for 2 dage. Af de 76 afsendte epikriser på livmoderkræftforløb er 67 sendt inden for 2 dage. Af de 52 afsendte epikriser på nyre- og blærekræft er 50 sendt inden for 2 dage. Opfølgning på auditresultater De enkelte hospitalsafdelinger følger op på resultaterne. I almen praksis har praksiskonsulenterne ansvaret for at følge op på resultaterne. 2

3 Opsamling og anbefalinger I den følgende opsamling af og anbefalinger til henvisninger og epikriser er der kun kommenteret på de parametre, der har forbedringspotentiale. For resultater på de øvrige parametre, se bilag 2, bilag 3 og bilag 4. I opsamlingen og anbefalingerne er både medtaget data fra selve auditskemaerne samt oplysninger fra auditpanelerne. Indhold Henvisninger Epikriser Henvisninger Emne Opsamling Anbefaling Henvisninger til kræftpakkeforløb Mangler patientens telefonnummer i henvisningerne Mangler dokumentation for, at patienten er orienteret om kræftmistanke i henvisninger En del af forløbene har ikke været henvist direkte til kræftpakkeforløb, men blevet visiteret til et sådant af hospitalsafdelingen ved gennemgang af henvisningerne fra almen praksis. Af samtlige 130 patientforløb er der er således 96 patientforløb, der er henvist direkte til kræftpakkeforløb og 34 forløb, som er visiteret af sygehuset til kræftpakkeforløb. Mobilnummer mangler ofte i henvisningerne, selvom det er en brugbar oplysning for hospitalet i forhold til muligheden for at tilrettelægge et hurtigt udredningsforløb Almen praksis dokumenterer ikke konsekvent nok i henvisningerne, at patienterne er orienterede om henvisning i accelereret pakkeudredning for kræft. PKO vil udsende orientering om vigtigheden af, at begrundet mistanke symptomer bør medføre henvisning i kræftpakkeforløb. Udredningsforløbet kan forsinkes, hvis ikke patienten henvises i kræftpakkeforløb. PKO vil udsende orientering om vigtigheden af, at den praktiserende læge får noteret patientens mobilnummer i patientstamkortet. På denne måde vil dette også fremgå i henvisningen. PKO vil orientere almen praksis om, at det bør fremgå af tekst i henvisningen, at patienten er orienteret om kræftmistanke. Brug af en dynamisk henvisningsblanket i almen praksis lægesystemerne vil kunne minimere problemet. I den nye aftale om almen praksis, 2014, anbefales brug af en dynamisk henvisning. 3

4 Mangelfulde oplysninger om diagnose og komorbiditet i henvisningerne Mangelfulde medicinoplysninger Samlet vurdering af henvisningerne fra almen praksis I 26% af samtlige henvisninger har auditpanelerne vurderet oplysningerne om diagnose og komorbiditet mindre tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. 31% af medicinoplysningerne i henvisningerne har auditpanelerne vurderet ikke tilfredsstillende (24%) eller mindre tilfredsstillende (7%). Samlet vurderes 80% af henvisningerne at være enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Hovedårsagerne til, at 16% af henvisningerne bliver vurderet mindre tilfredsstillende og 4% ikke tilfredsstillende er mangelfulde medicin- og/eller komorbiditetsoplysninger. PKO vil orientere om, at disse oplysninger i forhold til korrekt visitation og kommunikation med patienterne. Brug af en dynamisk henvisningsblanket i almen praksis lægesystemerne vil kunne minimere problemet. I den nye aftale om almen praksis, 2014, anbefales brug af en dynamisk henvisning. Praksiskonsulentordningen arbejder på at sikre, at praktiserende læge specifikt i henvisningen skriver, at patienten modtager ikke medicin, når dette er tilfældet. PKO vil orientere om, at der ved hver 6. henvisning mangler oplysninger vedrørende medicin. Medicinafstemning, medicingennemgang samt brug af Fælles Medicinkort (FMK) vil minimere disse mangler. Implementering af FMK på sygehusene og i almen praksis er i gang. Der er i regionen indgået aftale i en hensigtserklæring om, at alle patienter får afstemt deres medicin i FMK inden for en periode på 1-1½ år. 4

5 Epikriser Emne Opsamling Anbefaling Manglende medicinstatus i en del epikriser Ambulante notaters udformning besværliggør ofte overblik Samlet vurdering af epikriserne fra hospitalsafdelingerne Dokumentation på medicinstatus er største forbedringspotentiale for epikriserne. På dette parameter vurderes 80% af epikriserne meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. 17% er ikke tilfredsstillende og 3% er mindre tilfredsstillende. Den nuværende udformning og længde af ambulante notater, hvor konklusion og kortfattet sammenfatning er placeret til sidst i dokumentet, besværliggør overblikket for almen praksis Notater fra hospitalsafdelingerne til almen praksis har generelt et højt niveau. Samlet vurderes 94% af epikriserne at være tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende. Notaterne er dog ofte lange og de kan derfor være svære at skaffe sig overblik over. Mange af epikriserne er derfor i forhold til struktur ikke tilfredsstillende. Medicinafstemning, medicingennemgang samt brug af Fælles Medicinkort (FMK) vil minimere disse mangler. Implementering af FMK på sygehusene og i almen praksis er i gang. Der er i regionen indgået aftale i en hensigtserklæring om, at alle patienter får afstemt deres medicin i FMK inden for en periode på 1-1½ år. Der er udformet en regional retningslinje for ambulante notater, der blev gældende fra efteråret Praksiskonsulenterne og hospitalsafdelingerne følger op på dette. 5

6 Resultater Indhold Antal patientforløb inkluderet i audit Inklusionskriterier Metode til vurdering af henvisninger og epikriser Forbedringspotentiale Henvisninger Epikriser Antal patientforløb inkluderet i audit Der er gennemført audit på i alt 130 patientforløb. De fordeler sig med 53 patienter i nyre- og blærekræftpakkeforløb og 77 patienter i livmoderkræftpakkeforløb. I denne gennemgang af resultater på henvisninger og epikriser er nyre- og blærekræftpakkeforløb samt livmoderkræftpakkeforløb samlet. For resultater særskilt for nyre- og blærekræft, se bilag 2, og særskilt for livmoderkræft, se bilag 3. Inklusionskriterier For at blive inkluderet skulle patienten være diagnosticeret med kræft af hospitalsafdelingen. En del af forløbene har ikke har været henvist direkte til kræftpakkeforløb, men blevet visiteret til et sådant af hospitalsafdelingen, når henvisningen indeholdt de såkaldt begrundet mistanke oplysninger. Af samtlige 130 patientforløb er der er således 96 patientforløb, der er henvist direkte til kræftpakkeforløb og 34 forløb, som er visiteret af sygehuset til kræftpakkeforløb. De forløb, som således indgår i audit, er henvisninger og epikriser på patienter, som: af hospitalet har fået stillet den aktuelle kræftdiagnose er henvist til hospitalet fra almen praksis til kræftpakkeforløb med symptomer på kræft. Symptomerne er defineret i de regionale forløbsbeskrivelser i forhold til den aktuelle kræftpakke. er henvist til hospitalet fra almen praksis med symptomer på kræft, men det ikke noteret, at der ønskes kræftpakke. De er henvist til sådanne via hospitalsafdelingen. Metode til vurdering af henvisninger og epikriser Henvisninger og epikriser har auditpanelet på udvalgte parametre ratet ud fra følgende tilfredshedsskala: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ingen manglende, nødvendige oplysninger. Anvendelig til visitation og fortsat patientforløb/opfølgning hos patientens egen læge Enkelte manglende oplysninger, men kan bruges til visitation og fortsat patientforløb/opfølgning hos patientens egen læge Mangelfulde oplysninger, som nødvendiggør kontakt til henvisende læge/udskrivende afdeling inden visitation og fortsat patientforløb/opfølgning 6

7 hos patientens egen læge Ikke tilfredsstillende Mangelfulde oplysninger, som nødvendiggør, at ny henvisning/epikrise må indhentes inden visitation og fortsat patientforløb/opfølgning hos patientens egen læge Det har været op til auditørerne at vurdere ud fra skalaen og egen overbevisning. Det er således ikke kontrolleret om mindre tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende reelt har medført den beskrevne nødvendige kontakt til samarbejdspartneren. Det er indtrykket fra audit, at man både på hospital og hos egen læge søger eventuelle manglende oplysninger i eget system eller spørger patienterne. Dette opleves som mindst tidskrævende frem for at tage kontakt til henholdsvis patientens egen læge eller hospitalsafdeling. Forbedringspotentiale I den følgende gennemgang af resultaterne på audit af både henvisninger og epikriser er der kun kommenteret på de samlede resultater og på de parametre, der har forbedringspotentiale. For henvisningerne drejer det sig om: Fremgår det af henvisningen, om patienten er informeret om mistanken om kræft Diagnose og komorbiditet Medicinoplysninger Tiden fra henvisning til patienten ses på hospitalet første gang. For epikriser drejer det sig om: Medicinoplysninger For resultater på de øvrige parametre, se bilag 1, bilag 2 og bilag 3. Resultater, henvisninger Figur 1 Samlet set vurderes 80% af henvisningerne enten meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende. Hovedårsagerne til, at 16% af henvisningerne bliver vurderet mindre tilfredsstillende og 4% ikke tilfredsstillende er mangelfulde medicin- og/eller komorbiditetsoplysninger. 7

8 Fremgår det af henvisningen om patienten er informeret om mistanken om kræft? Figur 2 I 30% af henvisningerne fremgår det ikke, at patienten er informeret om mistanken om kræft. Det bemærkes, at 26% af patienterne ikke af almen praksis er blevet henvist i kræftpakkeforløb, som de burde. Hermed har der formentlig i en del af disse ikke direkte i konsultationen været nævnt en mulig mistanke om kræft. Ved audit oplyser hospitalerne, at en del af disse patienter ikke er forberedt, når de kommer til undersøgelse på hospitalet og for første gang hører kræftpakkeforløb i forhold til deres egen undersøgelse. Diagnose og komorbiditet Figur 3 I 26% af samtlige henvisninger har auditpanelerne vurderet oplysningerne om diagnose og komorbiditet mindre tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. Diagnose og komorbiditet er vigtige oplysninger i forhold til korrekt visitation og kommunikation med patienterne. Medicinoplysninger Figur 4 31% af medicinoplysningerne i henvisningerne har auditpanelerne vurderet ikke tilfredsstillende eller mindre tilfredsstillende. En opdateret medicinoversigt fra almen praksis er efterspurgt på hospitalerne, idet erfaringen her er, at mange patienter ikke kan redegøre for deres eget medicinforbrug. 8

9 I nogle af henvisningerne betyder ingen oplysninger om medicin det samme som at patienten ikke får medicin. I andre henvisninger, hvor der ikke er noteret medicinoplysninger, fik patienterne medicin. For at det kan fremgå eksplicit i henvisningen, arbejdes der i Praksiskonsulentordningen på at sikre, at praktiserende læge specifikt i henvisningen skriver, at patienten modtager ikke medicin, når dette er tilfældet. Det vil skulle opretholdes til Det Fælles Medicinkort (FMK) er fuldt ud implementeret og velfungerende. Tid fra henvisning til patienten se på hospitalet første gang Hovedparten af patienterne ses på hospitalet inden for de fastlagte tidsintervaller i kræftpakkeforløbene. For livmoderkræft er det fastlagte tidsinterval på 8 kalenderdage og for nyre-blærekræft er det 6 kalenderdage fra henvisning til første undersøgelse på hospitalet. Af de 77 livmoderkræftforløb ses 71 patienter indenfor de 8 kalenderdage. De resterende 6 patienter ses indenfor intervallet 9 til 28 kalenderdage. Af de 53 Nyre-blærekræftforløb ses 38 patienter indenfor de 6 kalenderdage. En gruppe på 12 patienter ses inden 12 kalenderdage. De sidste 3 forløb er atypiske og der går henholdsvis 18, 40 og 92 dage fra henvisning til første undersøgelse på hospitalet. Mobilnummer Der blev ved audit spurgt, om der var oplyst mobilnummer på patienten. Spørgsmålet skulle belyse, om der var sikret mulighed for hurtig kontakt til patienten med henblik på hurtig undersøgelse. Spørgsmålet bliver desværre ikke belyst, da der nogle gange er oplyst fastnet telefonnummer, da det er det eneste telefonnummer, patienten har. Andre gange er dato for første undersøgelse på hospitalet aftalt under konsultationen i almen praksis og patienten er set samme dag på hospitalet. Selvom der er noteret et nej til mobilnummer i henvisningen, da den hurtige kontakt jo allerede er sikret. Mobilnummer mangler ofte i henvisningerne, selvom det er en brugbar oplysning for hospitalet i forhold til muligheden for at tilrettelægge et hurtigt udredningsforløb. Resultater, epikriser Er der en opdateret medicinliste? Figur 5 9

10 Som det fremgår af ovenstående tabel, er 20% af samtlige epikriser vurderet mindre tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende. En del af forklaringen på de manglende medicinopdateringer i epikriserne er, at der på Århus Universitetshospital i Skejby generelt ikke er opdateret medicinliste i deres epikriser. Antal dage mellem information til patienten om diagnose og information til egen læge Det regionale servicemål for epikriser er, at disse skal sendes til den praktiserende læge inden for 2 dage. For livmoderhalskræft er der sendt epikriser til egen læge i 76 af 77 forløb. Et forløb er ekskluderet, da det i dette éne patientforløb vidste sig, at den epikrise, hvor diagnose fremgik første gang, aldrig var blevet sendt til egen læge. Af de 76 afsendte epikriser, hvor kræftdiagnose forekommer for første gang, modtager egen læge de 67 indenfor 0-2 kalenderdage. 5 epikriser afsendes indenfor intervallet 3-6 dage. Endeligt er der 4 forløb, hvor epikrisen sendes til egen læge efter henholdsvis 10, 24, 27 og 59 dage. Af de 53 nyre-blærekræft forløb er der sendt epikriser i 52 forløb. Et forløb er ekskluderet fra opgørelse, da patienten blev overflyttet til et andet hospital. Derfor findes ingen epikrise til egen læge på hospitalet, hvor audit blev gennemført. Af de resterende 52 forløb er 50 af epikriserne, hvor diagnosen forekommer første gang, sendt til egen læge inden 2 kalender dage. Et flertal er faktisk sendt før patienter får besked, da epikrisen sendes til egen læge når prøvesvar foreligger, og disse forligger ofte før patienten kommer til konsultation om svar på undersøgelse. Kun i 2 forløb, går der længere tid en 2 dage, henholdvis 4 og 15 dage til egen læge får epikrisen. Auditpanelernes bemærkning til epikrisernes udformning Hospitalernes epikriser er generelt vurderet som rigtig gode. Auditpanelerne havde dog bemærkning om, at der på hospitalerne generelt bør arbejdes med at udformningen af epikriser, da de ikke er skrevet brugervenligt til almen praksis. Problemet er, at epikriserne ofte er en copy-paste udgave af det ambulante notat, som for det meste indeholder de informationer, der er nødvendige, men konklusion og kortfattet sammenfatning er placeret til sidst i dokumentet. Det vil øge overblikket for praktiserende læger anseeligt, hvis afdelingen følger de regionale retningslinjer for epikriser. Her skal konklusion placeres øverst i epikrisen og derefter efterfølges af en kortfattet sammenfatning. Det bør der fremadrettet arbejdes med, så udformningen af epikriser er målrettet almen praksis og svarer til den struktur, der er anført i e-dok retningslinjen for epikriser/ambulante notater. 10

11 Bilag 1 Om audit, baggrund og metode Om audit, baggrund og metode Formål med Audit Audits foretages i et tværsektorielt møde mellem repræsentanter fra almen praksis og sygehuslæger fra den aktuelle afdeling. Den fælles gennemgang medfører en konstruktiv dialog om god klinisk praksis i forhold til kræftpakkeforløbenes henvisninger og epikriser. Samtidig giver dialogen bedre forståelse for hinandens vilkår som modtager af det samarbejdsnotat, som henvisning og epikrise er. Denne dialog og fælles forståelse er et godt afsæt til at opfylde formålet med audits, som er at fastholde eller forbedre kvaliteten af henvisninger og epikriser, så både hospitalet og almen praksis har de fornødne informationer til det aktuelle patientforløb. Hvad måler auditmetoden? Audit af henvisninger og epikriser vurderer alene den indholdsmæssige kvalitet af den lægefaglige kommunikation ved indgang og afslutning af et hospitalsforløb. Hvilke henvisninger og epikriser er inkluderet? De forløb, som indgår i audit, er henvisninger og epikriser på patienter, som: af hospitalet har fået stillet den aktuelle kræftdiagnose er henvist til hospitalet fra almen praksis til kræftpakkeforløb med symptomer på kræft. Symptomerne er defineret i de regionale forløbsbeskrivelser i forhold til den aktuelle kræftpakke. er henvist til hospitalet fra almen praksis med symptomer på kræft, men det ikke noteret, at der ønskes kræftpakke. De er henvist til sådanne via hospitalsafdelingen. Hvilke parametre er der målt på? Henvisning Parameter Antal dage fra henvisning til første hospitalsbesøg Samlet vurdering af henvisningen Oplysninger, stamdata vedr. patienten Er der skrevet mobilnummer på patienten? Diagnose og komorbiditet (relevante bidiagnoser) Oplæg vedr. undersøgelse, behandlinger og Bemærkninger Overholder forløbet standarden for tidsinterval mellem henvisning modtaget på hospitalsafdeling og første hospitalsbesøg i forhold til den aktuelle sygdom? Samlet vurdering på baggrund af målinger på nedenstående parametre Spørgsmålet udgår, da det har vist sig ikke at være en brugbar parameter. Se i afsnittet Resultater, henvisninger. 1

12 problemformulering Fremgår det af henvisningen, at patienten er informeret om mistanke om kræft? Anamnese (resumé af tidl., aktuelle problemformulering, objektive fund) Relevante undersøgelsesresultater Medicinoplysninger Epikrise 1 Parameter Antal dage mellem information til patient om diagnose og information til egen læge Samlet vurdering af epikrisen Fremgår fund og endelige diagnoser? Fremgår indlæggelsesresumé? Fremgår relevante undersøgelsesresultater? Foreligger der plan efter indlæggelse/amb. udskrivelse? Fremgår det, hvad der er sagt til patienten, f.eks. information om sygdom, arbejde, forventet forløb, sygemelding, kørekort mv.? Er der en opdateret medicinliste? Hvis kræftmistanke er nævnt, vurderes det, at det er sandsynligt, at lægen har talt med patienten om kræftmistanke Bemærkninger Er den praktiserende læge blevet informeret om patientens diagnose samtidig eller før patienten, så lægen har mulighed for at varetage sin tovholderfunktion? Samlet vurdering på baggrund af målinger på nedenstående parametre 1 Epikrise begrebet inkluderer i denne sammenhæng også ambulante noter. Da der i stigende grad sendes notater efter endt ambulant behandling til egen læge, da flere og flere forløb på hospitalerne foregår ambulant. 2

13 Bilag 2 Samlede resultater for blære- og nyre samt livmoderkræft Resultater om henvisninger Oplysninger, stamdata vedr. patienten Er der skrevet mobilnummer på patienten Diagnose og komorbiditet (relevante bidiagnoser) Oplæg vedr. undersøgelse, behandlinger og problemformulering Fremgår det af henvisningen om patienten er informeret om mistanken om kræft?

14 Anamnese, (resume af tidl., aktuelle, problemformulering, objektive fund) Relevante undersøgelsesresultater Medicinoplysninger Samlet vurdering af henvisningen

15 Resultater om epikriser Fremgår fund og endelige diagnoser? Foreligger indlæggelsesresume? Foreligger der plan efter indlæggelse/amb. udskrivelse Fremgår det hvad der er sagt til patienten, f.eks. information om sygdom, arbejde, forventet forløb, sygemelding, kørekort osv. Er der en opdateret medicinliste?

16 Fremgår relevante undersøgelsesresultater? Den samlede vurdering af epikrisen

17 Bilag 3 - Resultater for blære- og nyrekræft Resultater om henvisninger Oplysninger, stamdata vedr. patienten Er der skrevet mobilnummer på patienten Diagnose og komorbiditet (relevante bidiagnoser) Oplæg vedr. undersøgelse, behandlinger og problemformulering Fremgår det af henvisningen om patienten er informeret om mistanken om kræft?

18 Anamnese, (resume af tidl., aktuelle, problemformulering, objektive fund) Relevante undersøgelsesresultater Medicinoplysninger Samlet vurdering af henvisningen

19 Resultater om epikriser Fremgår fund og endelige diagnoser? Foreligger indlæggelsesresume? Foreligger der plan efter indlæggelse/amb. udskrivelse Fremgår det hvad der er sagt til patienten, f.eks. information om sygdom, arbejde, forventet forløb, sygemelding, kørekort osv. Er der en opdateret medicinliste?

20 Fremgår relevante undersøgelsesresultater? Den samlede vurdering af epikrisen

21 Bilag 4 Resultater for livmoderkræft Resultater om henvisninger Oplysninger, stamdata vedr. patienten Er der skrevet mobilnummer på patienten Diagnose og komorbiditet (relevante bidiagnoser) Oplæg vedr. undersøgelse, behandlinger og problemformulering Fremgår det af henvisningen om patienten er informeret om mistanken om kræft?

22 Anamnese, (resume af tidl., aktuelle, problemformulering, objektive fund) Relevante undersøgelsesresultater Medicinoplysninger Samlet vurdering af henvisningen

23 Resultater om epikriser Fremgår fund og endelige diagnoser? Foreligger indlæggelsesresume? Foreligger der plan efter indlæggelse/amb. udskrivelse Fremgår det hvad der er sagt til patienten, f.eks. information om sygdom, arbejde, forventet forløb, sygemelding, kørekort osv. Er der en opdateret medicinliste?

24 Fremgår relevante undersøgelsesresultater? Den samlede vurdering af epikrisen

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent

Kolofon: Cancer i Praksis Vivi Altenburg, Tidligere Faglig leder Gry Stie, Faglig koordinator Rikke Pilegaard Hansen, Lægefaglig Konsulent Tværsektoriel Audit På bryst- og lungekræftpakkeforløb i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Kvalitet og lægemidler Cancer i Praksis Praksiskonsulentordningen (PKO) Kolofon:

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002

Den gode henvisning. Den gode epikrise. Det gode ambulante notat KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN. Januar 2002 KØBENHAVNS AMTS SYGEHUSVÆSEN Sygehusdirektoratet tlf. 43 22 22 22 sygehusdirektoratet@kbhamt.dk www.kbhamt.dk Januar 2002 Den gode henvisning Den gode epikrise Det gode ambulante notat Forord Standarder

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis

Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland. Almen Praksis Foreløbig status på kræftpakkeforløb i Region Midtjylland Almen Praksis Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Foreløbig status på kræftpakkeforløb 2 Baggrunden for indførelse af kræftpakkeforløbene

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012

PKOs kvalitative audit af henvisninger og epikriser 2012 Anbefalinger på basis af PKOs audit 2012 Ved akutte indlæggelser bør den elektroniske henvisning så vidt muligt sendes samtidig med, at der henvises telefonisk. Benyt markeringen Akut i den elektroniske

Læs mere

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis Indledning I løbet

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål

Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Notat vedrørende revision af kvalitets- og servicemål Den seneste revision af de regionale servicemål blev vedtaget af regionsrådet den 24. august 2011. Udviklinger såsom lovgivningsændringer og ændrede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 31. august 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2017 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Henvisninger og Epikriser

Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Kvalitetsudviklingsprojekt Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest, almen praksis og Nære Sundhedstilbud Kvalitetskonsulenterne Else Hjortbak og

Læs mere

Henvisning til kommunal forebyggelse

Henvisning til kommunal forebyggelse Henvisning til kommunal forebyggelse MedCom-temadag mandag d. 14. marts 2016 Bo Gandil Jakobsen, Bo.gandil@dadlnet.dk Lone Høiberg, lho@medcom.dk Historien Der sendes allerede henvisning til kommunal forebyggelse

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER

DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER DET FÆLLES MEDICIN KORT HØRING AF SYDDANSKE KOMMUNER Side 1 af 5 Indledning Hermed de syddanske kommuners fælleskoordinerede svar vedrørende interessen for og opbakningen til en implementeringsaftale om

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 1. KVARTAL 2015 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017

Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 30. november 2017 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 3. KVARTAL 1. Baggrund Hvert kvartal offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er

Læs mere

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland

Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland Oktober 2012 Retningslinjer for afholdelse af opfølgende hjemmebesøg, Følge-op ordning i Region Sjælland For ældre medicinske samt geriatriske patienter efter udskrivning Region Sjælland: Kommuner Sygehuse

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 30. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 18. december 2013 kl. 13.00 16.00 i Sundhedsstyrelsen j.nr. 4-1612-13/1/SFK

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 2. KVARTAL 2015 Kræftens Bekæmpelse, Dokumentation & Kvalitet 3 august MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kva offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2016 1. Baggrund Hvert kvar offentliggør Sundhedsdatastyrelsen forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft

Læs mere

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010

Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 N O T A T 25-11-2010 Status for pakkeforløb på hjerteområdet november 2010 Danske Regioner har udarbejdet en statusopgørelse for implementering af pakkeforløbene på hjerteområdet. Statusopgørelsen giver

Læs mere

Kommunikationen i forløbsovergange

Kommunikationen i forløbsovergange Kommunikationen i forløbsovergange - en tværsektoriel audit på forløb hos depressionspatienter Maj 2012 Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Rapporten er udarbejdet af:

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Nedenstående fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: akutte og planlagte indlæggelsesforløb under 48

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog

Region Midtjylland. Praksis.dk håndbog Region Midtjylland Praksis.dk håndbog Jens M. Rubak Marts 2015 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med Praksis.dk... 3 2. Organisation for Praksis.dk... 4 3. Hvem kan komme med ønsker til udgivelser... 5

Læs mere

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015

MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT 4. KVARTAL 2015 MONITORERING AF PAKKEFORLØB FOR KRÆFT Baggrund Hvert kvartal offentliggør Statens Serum Institut forløbstider for alle pakkeforløb via esundhed.dk. Monitorering af pakkeforløb for kræft er indtil videre

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Januar 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning...1 Baggrund...1 Hvorfor en samarbejdsmodel?...1

Læs mere

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM

Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Bilag: Kræftpakker 1.halvår 2012, data trukket 27. august fra InfoRM Indholdsfortegnelse: Side 1: Forklaring til tabellerne Side 3: Region Midtjylland samlet Side 7: Regionshospitalet Horsens Side 9: Hospitalsenhed

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes

Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej Ballerup. 20. november Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Akuttelefonen Den Præhospitale Virksomhed Telegrafvej 5 2750 Ballerup 20. november 2014 Den organisatoriske tilsynssag om Akuttelefonen 1813 lukkes Sundhedsstyrelsen har den 8. august 2014 modtaget svar

Læs mere

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland

FMK som instrument til medicingennemgang. Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland FMK som instrument til medicingennemgang Lars K Munck, overlæge, dr. med. Medicinsk afdeling Køge Sygehus Region Sjælland Emner Fælles Medicin Kort Begreber Kontinuitet Kommunikation Effekt versus Fortrolighed

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt Denne vejledning indeholder, efter en indledning med blandt andet

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes

Psykiatrien i Region Nordjylland har taget Rigsrevisionens beretning om regionernes Notat fra Psykiatrien i Region Nordjylland vedr. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Rigsrevisionen har siden i foråret 2015 gennemført undersøgelser

Læs mere

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus PKO møde Tønsberg 7 juni 2007 Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus Katalysatoren i det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner (sygehus/praksis)? Hvordan

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital.

Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. december 2001 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 27. februar 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Frederiksberg Hospital. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008

Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 2008 Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 421 Offentligt Monitorering af pakkeforløb for kræft 2.-4. kvartal 28 Monitorering af pakkeforløb for kræft, 2.-4. kvartal 28 Uddrag og citater er kun tilladt med

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis

Kvalitet og patientsikkerhed. 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis Kvalitet og patientsikkerhed 1.1 Den faglige kvalitet 1.2 Anvendelse af god klinisk praksis 1.1 Den faglige kvalitet Formål At sikre høj faglig kvalitet. At sikre opfølgning på tilgængelig viden om den

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb

Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 1211027 26. september 2012 1 Indledning Registreringsvejledning Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Ministeriet for

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer

informerer bostøtter til borgere, der bor for sig selv om projektet og forarbejdet til inklusion. Introducerer til Medicinpædagogik og dets værktøjer Borgere, der bor for (De gule felter er bostøttens opgaver) Opgave Hvem gør hvad hvornår Materiale Teknologi Information Nære Sundhedstilbud holder fællesmøde med kommunalt udpegede tovholdere Orienteringsbrev

Læs mere

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde

Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Områder som har positiv betydning for patientsikkerheden i det tværsektorielle samarbejde Denne oversigt er udarbejdet for at danne et overblik over de områder som har særlig betydning for at skabe patientsikre

Læs mere

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri)

Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Kommunikation og samarbejde ved Stationære behandlingsforløb (somatik og psykiatri) Omfatter kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb Patienter, såvel nye som

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer

3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer 3. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb under 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med: Akutte indlæggelsesforløb af under 2 døgns varighed,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland.

De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. De forventede økonomiske konsekvenser som følge af ændringer ved forløbsprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Indledning På Sundhedsstyregruppens møde den 17. august 2015 blev det besluttet, at udskyde

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 141, 142 & 145 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

HVAD SKAL DEN STUDERENDE?

HVAD SKAL DEN STUDERENDE? 21. OKTOBER 2015 HVAD SKAL DEN STUDERENDE? Opleve at du som tutorlæge demonstrerer Sådan gør jeg, så din glæde og dit engagement ved arbejdet med patienterne smitter af på studenten. Den studerende skal

Læs mere

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer.

Status for opfyldelse af akut udredning og behandling af kræft hoved-halskræft, lungekræft, tarmkræft, brystkræft og de gynækologiske kræftformer. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5425 Web www.regionh.dk Dato 14. august 2008 Journal

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse

Den regionale samarbejdsaftale. IT-understøttelse Den regionale samarbejdsaftale IT-understøttelse Eksempel på indsats før evt. ambulant forløb eller indlæggelse af borger, som ikke er kendt i 1. Akut indlæggelse 2. Henvisning henvender sig til egen læge

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere