Handleplan Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2011. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Koncern Praksis. Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden"

Transkript

1 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Koncern Praksis November 2010 Koncern Praksis

2 Indledning I løbet af 2009 og 2010 har det overordnede fokus i praksiskonsulentordningen været på etablering af praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden og komme i gang med centrale aktiviteter som audit på henvisninger og epikriser samt udarbejdelsen af patientforløbsbeskrivelser. I 2011 er det overordnede tema konsolidering og implementering med fokus på, hvordan arbejdet i praksiskonsulentordningen når ud til de praktiserende læger. Handleplan 2011 indeholder en beskrivelse af de overordnede indsatsområder samt de mere specifikke indsatser herunder. Handleplanen indeholder følgende overordnede indsatsområder og indsatser. Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri o Audits o Fælles medicinkort Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser o Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser o Forløbsprogrammer o Pakkeforløb o Plan for den ældre medicinske patient o Den kommunale praksiskonsulentordning Synliggørelse af praksiskonsulentordningen o Praksiskonsulenter o De praktiserende læger o Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre Praksiskonsulentordningen o Timefordeling o PKO-håndbog o Logo o Regional praksisinformation o Kurser og møder o Dokumentation Handleplan 2011 er udarbejdet af et udvalg under styregruppen for praksiskonsulentordningen med deltagelse fra koordinatorer, direktioner og administration. 2

3 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri Indsatsområdet kommunikation og samarbejde mellem praksis og hospital/psykiatri omfatter i særdeleshed indsatser rettet mod at forbedre den elektroniske kommunikation mellem praksis og hospital/psykiatrisk center, men omfatter også det direkte møde mellem praksis og hospital, formidlet gennem PKO. Audits I 2010 er audit på henvisninger og epikriser blevet indarbejdet i hospitalernes almindelige audit. Hospitalernes audit er kvantitativ. For at imødekomme behovet for kvalitative informationer om mangler i henvisningerne og epikriserne er der udarbejdet et skema, der udfyldes af praksiskonsulenterne under audit. Samkøring af audit på henvisninger og epikriser og den almindelige audit har visse logistiske og indholdsmæssige udfordringer. For eksempel er der ikke sikkerhed for, at de journaler, der udtrækkes til audit, indeholder henvisninger fra almen praksis. Audit 2010 vil derfor blive evalueret med henblik på læring til audit Audit 2011 forventes at blive udført i 4. kvartal. Indenfor én eller flere specialer kan der som følge af audit iværksættes en særlig indsats med henblik på adfærdsændring blandt de praktiserende læger. Eksempelvis med det formål at nedbringe antallet af dobbeltundersøgelser i forbindelse med graviditet. Det fælles medicinkort (FMK) Det Fælles Medicinkort er en løsning der betyder, at alle borgere fremover får et elektronisk medicinkort, der afspejler deres aktuelle medicinering. Alle ordinerende læger får hermed adgang til at se og opdatere den aktuelle medicinering, så korrekt medicinering kan finde sted. Forventningen var, at FMK ville være klar i 2010, men er blevet udsat. Det forventes nu, at FMK vil være klar ultimo Så snart FMK er klar til brug, vil det være hensigtsmæssigt, at der i regi af PKO tages en drøftelse af, hvordan PKO kan bidrage til dets anvendelse. 3

4 Tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser Indsatsområdet tilrettelæggelse af patientforløb over sektorgrænser omfatter de indsatser, der retter sig mod formaliseringen af patientforløb over sektorovergange og koordinationen heraf, lokalt såvel som regionalt. Tværsektorielle patientforløbsbeskrivelser I 2010 er der udarbejdet 21 nye patientforløbsbeskrivelser, mens 29 er blevet revideret. Der er i alt 82 patientforløbsbeskrivelser og vejledninger publiceret på sundhed.dk. I 2011 vil arbejdet med publicering af patientforløbsbeskrivelser fortsætte. I løbet af 2011 etableres et elektronisk dokumenthåndteringssystem, der kan tilgås fra både almen praksis og kommunerne. Det elektroniske dokumenthåndteringssystem bliver nyttigt i forhold til både udarbejdelse og godkendelse af patientforløbsbeskrivelser samt advisering i forbindelse med revideringer. Når det elektroniske dokumenthåndteringssystem er på plads skal det vurderes, hvordan patientforløbsbeskrivelser fremadrettet håndteres. Det overvejes om det med udgangspunkt i en eller flere patientforløbsbeskrivelser skal undersøges om det er muligt at følge op på implementeringen og anvendelsen heraf i almen praksis. Forløbsprogrammer Der er udarbejdet forløbsprogrammer for diabetes og KOL. Forløbsprogrammer for demens, hjerte/karsygdomme og muskel/skeletlidelser forventes publiceret i Praksiskonsulentordningen vil i 2011 fortsætte opbakningen til udarbejdelse og implementering af forløbsprogrammer lokalt som regionalt. Der er behov for til stadighed at reflektere over praksiskonsulentordningens rolle i arbejdet omkring implementering af forløbsprogrammer. Pakkeforløb Kræftpakker I 2011 forventes kræftpakke III og Region Hovedstadens kræftplan publiceret. Fokus i kræftplan III er på hurtig diagnosticering og rehabilitering mens regionens kræftplan dækker den samlede kræftbehandling i regionen. Praksiskonsulentordningen vil bakke op om implementeringen heraf. Der er 4

5 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 udarbejdet henvisningsvejledninger for flertallet af nuværende pakkeforløb. Hvis kræftpakke III eller kræftplanen får konsekvenser for de nuværende henvisningsvejledninger vil praksiskonsulentordningen bidrage til en revidering af disse, ligesom nye kan komme til som følge af kræftpakke III og kræftplanen. Hjertepakker Hjertepakkerne indeholder retningslinjer for hurtige udrednings- og behandlingsforløb for fire grupper af hjertepatienter; ustabile hjertekramper og blodprop i hjertet, hjertesvigt, hjerteklapsygdom og stabile hjertekramper. Der er udarbejdet patientforløbsbeskrivelser på alle områder. Hjertepakkerne har indtil videre været en stor succes, som Praksiskonsulentordningen fortsat vil bakke op om. Som et udviklingstiltag kan der udføres særlige hjertepakkeaudit med henblik på at identificere problemer i kommunikationen, samarbejdet og behandlingen på tværs af almen praksis og hospitalerne i forhold til hjertepakkerne. Psykiatripakker I løbet af 2010 er der blevet udarbejdet pakkeforløb på det ikke-psykotiske område i Region Hovedstadens Psykiatri. Pakkeforløbene blev sendt ud til de psykiatriske centre i starten af oktober og implementeringsarbejdet er nu i gang. Der er udarbejdet pakkeforløb på hovedfunktionsniveau opdelt i basispakkeforløb og udvidede pakkeforløb for følgende diagnoser ADHD hos voksne (kun udrednings- og behandlingsopstart) Bipolar affektiv sindslidelse Depressiv enkeltepisode OCD Panikangst og social fobi Periodisk depression Personlighedsforstyrrelser (evasiv og emotionel ustabil) Svære belastnings- og tilpasningsreaktioner Pakkeforløbene angiver faste rammer for: Klinisk handling (angiver undersøgelses eller behandlingsform) Antal og varighed af kliniske handling (angiver antal kliniske handlinger) Personalekategori der skal udføre handlingen (udspecificering af personalekategori som udfører undersøgelsen/behandlingen) Koordinering mellem de forskellige dele af behandlingen (angiver hvor lang tid der skal gå mellem de forskellige kliniske handlinger) Information til patienten undervejs (angiver hvilken information patienten behøver i form af indkaldelsesbreve, information om patientrettigheder, sygdomsspecifik information mv.) Registrering af behandlingen (i diverse registreringssystemer) I samarbejde mellem centrene og praksiskonsulenterne udarbejdes forløbsbeskrivelser svarende til alle pakkeforløb, ligesom der i samarbejde 5

6 med praksiskonsulenterne holdes tema og informationsmøder for praktiserende læger i alle centrenes områder. Plan for den ældre medicinske patient I Region Hovedstaden er der 2 aftale om opfølgende hjemmebesøg til patienter udskrevet fra Bispebjerg Hospital og rammeaftale for praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk kommune om opfølgende hjemmebesøg til nyudskrevne borgere fra kommunen. Regionsrådet har afsat ekstra midler i 2011 til implementeringen af Plan for den ældre medicinske patient. Desuden pågår der aktuelt et arbejde med en national handleplan for den ældre medicinske patient. Praksiskonsulentordningen bakker op om indsatser i sektorovergangen mellem almen praksis og hospital rettet mod den ældre medicinske patient. Den kommunale praksiskonsulentordning Som led i kronikerindsatsen er der ansat en kommunal praksiskoordinator indtil ultimo Formålet med den kommunale praksiskoordinator er blandt andet at bidrage til at fremme samarbejdet mellem kommunale praksiskonsulenter og mellem kommunale og regionale praksiskonsulenter. Praksiskonsulentordningen vil i 2011 indtænke den kommunale praksiskoordinator i praksiskonsulen-tordningens arbejde regionalt som lokalt. Den kommunale praksiskoordinator kan desuden bidrage til, at samarbejdet mellem den regionale og de kommunale praksiskonsulentordninger styrkes. Shared care i psykiatrien I 2011 indledes et arbejde med shared care i psykiatrien, hvor almen praksis forventes at få en betydelig rolle. Praksiskonsulentordningen bakker op om denne indsats og vil indgå i arbejdet, hvor det er relevant. 6

7 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Synliggørelse af praksiskonsulentordningen På styregruppemøde den 16. august 2010 blev en samlet indsats overfor synliggørelse tiltrådt. Nogle indsatser udføres i 2010, mens andre udføres i løbet af Indsatserne retter sig både mod praksiskonsulenterne, de praktiserende læger og hospitalsafdelingerne/de psykiatriske. Formålet er, at såvel de alment praktiserende læger som hospitalerne får øget kendskab til ordningen. Praksiskonsulenter Følgende indsatser sættes i gang i 2010 Visitkort til praksiskonsulenterne USB-nøgle med præsentationer og andre væsentlige dokumenter Følgende indsatser sættes i gang i 2011 Kursus om mødeledelse og kommunikation De praktiserende læger Følgende indsatser sættes i gang i Kortlægning af praksiskonsulenternes repræsentation i lægelaug Praksiskonsulentordningen inkluderes i efteruddannelsesvejledernes katalog Følgende indsatser sættes i gang i 2011 Generisk pjece om praksiskonsulentordningen Udvikling og opdatering af sundhed.dk Oplæg om praksiskonsulentordningen i samtlige lægelaug Formidlerkorps Følordning Hospitalsafdelinger/psykiatriske centre Følgende indsatser sættes i gang i 2010 og 2011 Dialog med Koncern Kommunikation om udarbejdelse af generisk side om praksiskonsulentordningen på hospitalernes intranet Derudover opfordres der til, at praksiskonsulenterne deltager i udvalgte konferencer på afdelingerne, ligesom der opfordres til, at der på disse konferencer drøftes relevante emner for almen praksis. 7

8 Praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Handleplan 2011 November 2010 Praksiskonsulentordningen Herunder følger øvrige tiltag. Timefordeling og timetal Den aktuelle timefordeling og det aktuelle timetal bibeholdes. Ved flytninger af afdelinger mellem hospitalerne skal styregruppen vurdere, om timer afsat til den praksiskonsulent, der måtte være knyttet til afdelingen, skal flytte med. Ofte er der ikke behov for at flytte timer mellem hospitalerne, idet der er flytninger, der samtidig går den anden vej. PKO-håndbog PKO-håndbogen har hidtil været tilgængelig på sundhed.dk til download og udskrivning I 2010 er håndbogen blevet revideret og vil i 2011 blive lagt på sundhed.dk i en elektronisk form med henblik på øget tilgængelighed og anvendelighed. Håndbogen vil på denne måde altid kunne være opdateret. Logo Det nuværende logo for praksiskonsulentordningen er ikke i overensstemmelse med Region Hovedstadens grafiske layout. Logo for praksiskonsulentordningen skal derfor tages op til vurdering snarest. Regional praksisinformation Ultimo 2010 eller primo 2011 evalueres praksisnyt. Sundhed.dk får en ny platform i løbet af første halvdel af Begge disse tiltag medfører, at praksisinformation forventeligt revurderes i Kurser, møder og samarbejde med øvrige konsulentordninger Følgende kurser og seminarer planlægges afholdt i Regionsmøde for praksiskonsulentordningen Kursus om mødeledelse og kommunikation Power-point kursus Der er desuden overvejelser om et regionalt fælleskonsulenttræf med deltagelse fra de øvrige konsulentordninger og samarbejde med konsulentordninger på de øvrige yderområder. Dokumentation I 2011 skal det overvejes, hvordan effekten af praksiskonsulentordningen kan dokumenteres. 8

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region

Årsberetning 2010. praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden. Praksiskonsulentordningen. Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Årsberetning 2010 praksiskonsulentordningen i Region Hovedstaden Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Maj 2011 Praksiskonsulentordningen Årsberetning

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE

21-12-2010. Forhandlingsaftale 2010. RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 21-12-2010 Forhandlingsaftale 2010 RLTN og PLO INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE A: KONTRAKT FOR ALMEN PRAKSIS... 2 B: ROLLER, OPGAVER, SAMSPIL OG LÆGEVAGT... 3 C: LÆGEDÆKNING, ORGANISERING

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Regeringen 16. november 2011 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2012-2015 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Strategi for fysioterapi til personer med kronisk sygdom Baggrund Der er aktuelt i Danmark omkring 1,7 mio. mennesker, som lider af kronisk sygdom,

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark

Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Specifik sundhedsaftale 2011-2014 mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Valgperiode 2010-13 Version 1 Godkendt af byrådet 24. januar 2011 Godkendt af regionsrådet 31. januar 2011 Ikrafttrædelse 1.

Læs mere

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8

1.2 MedCom s strukturerede standard til genoptræningsplan 6. 1.3 It-understøttelse af fødeplanen 7. 1.4 Telemedicinsk sårbehandling 8 Status Marts 2014 1 Marts 2014 Indeværende er en oversigt over status på fremdrift for de 14 projekter, som er aftalt og del af handleplanen i den fælles it-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland

Sundhedsaftale. for Århus Kommune og Region Midtjylland. Sundhedsaftale. For Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale for Århus Kommune og Region Midtjylland Sundhedsaftale For Århus Kommune og Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 1. Aftale om indlæggelsesforløb

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner

Sundhedsaftalen. Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Sundhedsaftalen 2 20018 18 G N I R Ø H 55 1 1 200 Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Det gode forløb er en fælles opgave - værdier og lederskab...4 4.4

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE

Samarbejdsaftale. om børn og unge med sindslidelse. SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK CENTER Hillerød OG Hørsholm KOMMUNE Samarbejdsaftale om børn og unge med sindslidelse Centerchef Uwe Klahn Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød Ebbe Ro Madsen Ledende psykolog Hørsholm Kommune Indholdsoversigt Aftaleindhold Aftaleparter

Læs mere

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen

Projektforslag til fase 2 af udmøntningen af 50 mio. kr puljen Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Opgang Blok B Telefon 38 66 60 00 Direkte 38 66 60 80 Web www.regionh.dk Dato: 27. juni 2012 Projektforslag

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper.

Indledning Regionsrådet har afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 3 år med henblik på at styrke det tværsektorielle samarbejde om udsatte grupper. Psykiatrisk Center Frederiksberg Nordre Fasanvej 57 2000 Frederiksberg Direkte +45 3864 3700 Web www.psykiatri-frederiksberg.dk Dato: 18. oktober 2013 Projekt bedre udredning: Et samarbejde på tværs mellem

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS SAMMEN- HÆNGENDE FORLØB OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Samarbejdsaftale om voksne mennesker med sindslidelse mellem Psykiatrisk Center Frederiksberg og Frederiksberg Kommune ET SAMARBEJDE MED MENNESKET I CENTRUM

Læs mere