Overgangsplan og revurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsplan og revurdering"

Transkript

1 Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn

2 Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter: Forbud mod fortsat drift efter afgørelsens dato. Påbud om nedlukning af igangværende etaper på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer Havn. Påbud om ændring af vilkår for driften i efterbehandlingsperioden.

3 Virksomhedens navn: Havnesedimentdepot nr , Nordre Dækværk Virksomhedens adresse: Olievej Struer Adm. adresse: Holstebro - Struer Havn Kulgade Struer Matr. nr.: 205, Struer Virksomhedens tlf. nr.: Tlf Fax: Virksomhedens ejer: Holstebro - Struer havn Kulgade Struer CVR-nr.: P-nummer: Listepunkt nr.: K 105 (i) Deponeringsanlæg Arealerne ejes af: Holstebro Struer Havn Godkendt: Birgitte D. Langsted Kontorchef Ann-Kathrine A. Jensen Biolog Annonceres den 21. december 2009 Klagefristen udløber den 18. januar 2010 Søgsmålsfristen udløber den 21. juni

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Afgørelse og vilkår Forbud mod fortsat deponering Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Klassificering af deponeringsenheder Vilkår for afgørelsen...8 A Generelt... 8 B Ændringer af anlæg... 9 C Indretning og drift... 9 D Driftsforstyrrelser og uheld E Trafik- og adgangsforhold F Støj G Luft/gas H Lugt I Spildevand/perkolat J Affald K Perkolat, grundvands- og recipientkontrol L Nedlukning M Journalføring og kontrolrutiner N Indberetning Bemærkninger til vilkårsændringer Vurdering af overgangsplan Bemærkninger til overgangsplanen Indkomne bemærkninger i høringsfasen Sammenfatning Forholdet til loven Lovgrundlag Offentliggørelse og klagevejledning Underretning om afgørelsen...25 A Holstebro-Struer Havn: Overgangsplan juli 2002 B Kortbilag: Havbundssediment depotets lokalisering C Oversigt over tidligere godkendelser og vilkår med angivelse af ændringer. D Lovgrundlag - referenceliste E Liste over sagens akter og baggrundsmateriale 4

5 Læsevejledning Kap. 1 Indledning har til formål at give et hurtigt overblik over baggrunden for afgørelsen samt virksomhedens beliggenhed og karakter. Kap. 2 Afgørelse og vilkår omhandler dels afgørelsens karakter samt en status for tidligere godkendelser og vilkår der revideres. Kapitel 2 rummer de vilkår virksomheden skal overholde fremover, herunder nærmere fastsatte tidsgrænser. Kap.3 Bemærkninger til vilkårsændringer har til formål at opsummere de gennemførte vilkårsændringer herunder anføre begrundelser for væsentlige vilkårsændringer og ligeledes begrunde hvorfor øvrige vilkår ikke er ændret. Kap. 4 Baggrunden for afgørelsen omhandler en kortfattet beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og overgangsplanen for havbundssediment depotet 1 samt miljøcentrets begrundelser for, hvorfor afgørelsens vilkår er meddelt. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder miljøcentrets vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene. Kap. 5 Forholdet til loven omhandler lovgrundlaget, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af nærværende afgørelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse og klagevejledning), der knytter sig til godkendelsen. 1 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet depot for havbundssediment i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 5

6 1. Indledning Havbundssediment depotet 2 Nordre Dækværk blev etableret i 1995, depotet består af to bassiner, hvoraf bassin 1 blev færdigopfyldt i 2002, og bassin 2 er benyttet indtil efteråret Området er udlagt til depot for ikke klapbart materiale i Ringkjøbing Amts Regionplan 1993 og i Struer Kommunes Kommuneplan Arealudlægningen er videreført i senere planer. Havbundssediment depotet Nordre Dækværk blev miljøgodkendt 8. maj Holstebro Struer Havn har i overensstemmelse med krav i deponeringsbekendtgørelsen 3 fremsendt en overgangsplan i juli 2002 for deponiet på Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer, Struer Kommune. Holstebro Struer Havn meddeler i overgangsplanen at depotet ikke skal videreføres efter 16. juli Holstebro-Struer Havn har i november 2009 meddelt at der ikke mere deponeres havbundssediment i depotet. På grund af tekniske problemer kunne sidste deponering ikke finde sted inden 16. juli 2009, sidste deponering har fundet sted i efteråret Tilsynsmyndigheden meddeler med denne afgørelse forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk gældende fra denne afgørelses dato. Der meddeles samtidigt påbud om nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. Påbuddet meddeles på nærmere fastsatte vilkår i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. Der stilles bl.a. vilkår om kontrol med evt. forurening fra det nedlukkede havbundssediment depot. Der er i denne afgørelse fastsat vilkår om miljøkonsekvensvurdering. Med dette vilkår gives der mulighed for, at tilsynsmyndigheden om nødvendigt kan fastlægge supplerende krav for kontrol i efterbehandlingsperioden. Havbundssediment depotet har siden 1995 være anvendt til deponering af sedimenter fra oprensning af sejlrender og havnebassiner samt sediment fra uddybningsarbejder og anlæg af nye havnebassiner. På grundlag af oplysninger om de affaldstyper, der hidtil er deponeret i havbundssediment depotet, har Ringkjøbing Amt i 2002 i afgørelse om klassificering af anlægget fastsat, at anlægget ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus har med nærværende afgørelse klassificeret anlægget som et anlæg for mineralsk affald type MA1. Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse da depotet ikke videreføres. 2 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet Havbundssediment depot i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 3 BEK:nr. 650 af 29/06/2001 som ændret med BEK. nr. 252 af 31/03/2009: Bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 6

7 2. Afgørelse og vilkår 2.1 Forbud mod fortsat deponering Det fremgår af den fremsendte overgangsplan, jf. bilag A, Holstebro Struer Havn, Havnesediment depot nr Nordre Dækværk Overgangsplan, juli 2002, at det eksisterende depot forventes opfyldt i Det eksisterende anlæg lever ikke op til deponeringsbekendtgørelsens krav om membran og opsamlingssystem for perkolat og drænvand, og virksomheden har meddelt at der ikke længere deponeres affald på deponiet samt at deponiet ikke ønskes videreført. Miljøcenter Århus meddeler derfor forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer efter 16. juli 2009 gældende fra denne afgørelses dato. Forbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 2, Jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Der meddeles påbud om nedlukning og efterbehandling af samtlige deponeringsenheder på havbundssediment depotet. Påbuddet omfatter ændring af de vilkår, der forsat vil gælde efter nedlukning af anlægget ved efterbehandling og monitering. Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1, jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk. 2. Påbuddet indeholder vilkår om fremsendelse af en miljøkonsekvensvurdering, der skal danne grundlag for vurdering af omfanget af eventuel nødvendig monitering og kontrol efter nedlukning. Oversigt for miljøgodkendelser, der erstattes/berøres: Dato Miljøgodkendelser alle uden retsbeskyttelse Status Miljøgodkendelse af depot for havnesediment, Struer Havn. Depot nr Nordre Dækværk Alle vilkår erstattes af nærværende afgørelse 2.3 Klassificering af deponeringsenheder Ringkjøbing Amt har den 4. april 2002 klassificeret havbundssediment depotet. Anlægget er klassificeret som anlæg for ikke farligt affald. Ud fra egenskaber og 4 BEK nr. 252 af 30. marts 2009, 36, stk. 2 henviser til: 8 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg 7

8 mængder af det affald, der i tidens løb er deponeret i havbundssediment depotet Nordre Dækværk, har Ringkjøbing Amt i henhold til deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer vurderet, at havbundssediment depotet ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus klassificerer depotet som anlægstype MA1, idet alle deponeringsanlæg for havbundssedimenter i henhold til deponeringsbekendtgørelsen, bilag 3, skal klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA Vilkår for afgørelsen Vilkår markeret med er nye vilkår. Vilkår, der ikke er markeret, er eksisterende vilkår ændret ved dette påbud eller overført direkte uden ændring. A A1 A2 A3 A4 Generelt Der må ikke modtages affald på Havbundssediment depotet Nordre Dækværk, Struer Havn efter denne afgørelses dato. Senest 1år fra denne dato skal havbundssediment depotet som helhed være retableret i overensstemmelse med nærværende afgørelses vilkår vedrørende retablering. Virksomheden skal senest henholdsvis 3 og 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet Nordre Dækværk. Det fremsendte materiale skal danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient i efterbehandlingsperioden, jf. i øvrigt vilkår K1 og K2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om indholdet. Såfremt der sker ændringer i havbundssediment depotets ejerforhold eller matrikulære forhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom skriftligt før ændringen indtræder. Ligeledes skal tilsynsmyndigheden orienteres om driftsmæssige ændringer, der bevirker et skift af driftsherre. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder. A5 Ved deponeringens ophør skal der tinglyses en deklaration på arealet. Der skal fremgå følgende: at Holstebro-Struer Havn har deponeret tungmetalforurenet havnesediment på området at deponeringsområdet har affaldsdepot nr at området er vist på en vedlagt skitse 8

9 at anvendelse af området til andre formål end industri- og havneformål ikke må finde sted uden tilsynsmyndighedens/godkendelsesmyndighedens accept at grundejeren er ansvarlig for at vedligeholde indfatningen mod fjorden, så sediment ikke bortskylles at deponeret sediment, der f.eks. bortgraves i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for forurenet materiale at tilsynsmyndigheden/godkendelsesmyndigheden er påtaleberettiget at det tinglyste er bindende for nuværende og kommende ejere. B B1 Ændringer af anlæg Ændringer i forhold til det i afgørelse om overgangsplan og m.h.t. tidligere godkendelse, beskrevne, må ikke etableres før der foreligger accept fra tilsyns- og/eller godkendelsesmyndigheden i henhold til fremsendte reviderede projektbeskrivelser og tegninger. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. C C1 C2 Indretning og drift Bemanding I efterbehandlingsperioden skal anlægget være under regelmæssigt tilsyn af kvalificeret personale. Holstebro-Struer Havn skal løbende føre tilsyn med depotet og sørge for relevant inspektion af dæmninger, hegn med mere og det indpumpede havbundssediment. Uddannelse Efter nedlukning af havbundssediment depotet skal der være en driftsansvarlig tilknyttet, der besidder et A-bevis eller tilsvarende kvalifikationer. Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer skal, såfremt det afviger fra A-beviset, fremsendes til tilsynsmyndigheden for accept. Opdateret dokumentation for bemandingens kvalifikationer skal til enhver tid være fremsendt til tilsynsmyndigheden. C3 C4 Hegn Anlægget skal være sikret på landsiden af et ca. 2 m højt hegn. Ved indgange til depotet skal det ved tydelig skiltning oplyses, hvem der ejer depotet, og hvem der har det daglige ansvar for depotet, samt at uvedkommendes færdsel på området er forbudt. Dæmninger Der skal om deponeringsområdet fastholdes allerede etablerede afskærende dæmninger i et nødvendigt omfang. Dæmningerne skal vedligeholdes. 9

10 D D1 Driftsforstyrrelser og uheld Underretning ved driftsforstyrrelser og uheld Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden telefonisk hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 hverdage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at forhindre lignede uheld i fremtiden. D2 Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe følgerne af akutte uheld. E E1 E2 Trafik- og adgangsforhold Ind- og udkørsel Ind - og udkørsel til affaldsanlægget kan ske fra Olievej, 7600 Struer. Adgangsforhold Anlægget skal være aflåst udenfor driftstid. F F1 F2 Støj Støjgrænse Støjbelastningen (Lr) fra aktiviteterne i forbindelse med sedimentdepotet må ved fuld drift ikke overstige en støj grænse på 60 db(a) ved omkringliggende kontorer og opholdsrum. Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtryksniveau i db(a). Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan kræve virksomhedens støj dokumenteret ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal gennemføres, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling og dokumentation skal udføres af en enhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger af ekstern støj. Såfremt støjmålinger og beregninger viser at støjgrænserne er overholdt, kan tilsynsmyndigheden dog kun kræve disse gentaget en gang årligt. F3 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdi- 10

11 en. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være overstige 3 db(a). G G1 G2 G3 Luft/gas Deponigas Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der i forbindelse med slutafdækning fremsende en redegørelse for blandt andet den estimerede udvikling i gasproduktionen for det samlede anlæg, effektivitet af gasindvindingen, vurdering og eventuel måling af omsætning af metan gennem toplaget af de slutafdækkede områder, samt forslag til eventuelle forbedringer i opsamling og behandling af gas. Redegørelsens nærmere indhold aftales med tilsynsmyndigheden forinden. På baggrund af resultatet af en eventuel undersøgelse iht. G1 kan tilsynsmyndigheden vurdere om der skal stilles supplerende vilkår til opsamling, håndtering og monitering af gas. Støv Driften af anlægget og affaldsbehandlingsaktiviteter, herunder til og frakørsel samt intern trafik på anlægget, må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der forekommer væsentlige støvgener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. H H1 Lugt Lugtgener Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som generende. Såfremt lugtgener forekommer, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. I I1 Spildevand/perkolat Indsamling af metrologiske data Følgende meteorologiske data skal, indtil efterbehandlingsperioden er afsluttet, indsamles til brug for en kontrolberegning af havbundssediment depotets årlige perkolatproduktion: Parameter Nedbørsmængde Temperatur (døgnmin./max. kl.14.00) Efterbehandlingsperiode (fra nedlukning til aktive systemer gøres passive) Dagligt og månedsværdier Månedligt gennemsnit 11

12 Meteorologiske data skal indsamles ved hjælp af måleudstyr på eller i nærheden af depotet, herunder DMI s GRID system under forudsætning af at systemet dækker depotets placering. I2 Der må ikke udledes overskudsvand direkte fra depotet til havn eller fjord. J J1 Affald Bortskaffelse af affald Virksomhedens affald og affald, der måtte være produceret på anlægget i øvrigt, skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger. K K1 K2 Perkolat, grundvands- og recipientkontrol Virksomheden skal senest 3 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet. Data skal som minimum indeholde en repræsentativ porevandsbestemmelse eller lignende efter aftale med tilsynsmyndigheden for samme parametre. Der skal senest 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsendes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget. Miljøkonsekvensvurderingen skal som minimum forholde sig til: Estimering af kildestyrken fra sedimentet i havbundssediment depotet. D.v.s. koncentration i vandet og vurdering af udsivningen fra området. For PAH-er og TBT inddrages reduktion af kildestyrken som følge af nedbrydning i sedimentet og i det fritstående vand. Der foretages efterfølgende en vurdering af tilbageholdelse i de omkringliggende dæmninger og nedbrydning af de organiske komponenter under transport gennem dæmningerne. Oplysninger om dæmningens opbygning, herunder tykkelse, materialer og tilbageholdelse af relevante tungmetaller og PAH og TBT. Oplysninger om indholdet af relevante forurenende stoffer i det havbundssediment der deponeres. K3 Miljøkonsekvensvurderingen skal være vedlagt plan for prøvetagning/egenkontrol for anlægget efter nedlukning. Med angivelse af prøvetagningssteder, metoder og frekvens. Det fremsendte skal kunne danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient. L L1 Nedlukning Nedlukning af deponeringsenheder Havbundssediment depotet skal være lukket for indpumpning senest ved denne afgørelses dato. 12

13 Nedlukning og slutafdækning skal ske som beskrevet i overgangsplan af 7. juli Der skal således afdækkes med ca. 0,5 stabilgrus. Endelig nedlukning skal være afsluttet inden 1. januar L2 Når slutafdækningen er gennemført meddeles dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af et tilsyn meddele sin godkendelse af nedlukningen. En deponeringsenhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt sin godkendelse af nedlukningen. L3 L4 I efterbehandlingsperioden skal vedligeholdelse, overvågning og kontrol med havbundssediment depotets miljøbeskyttende systemer fortsætte, så længe havbundssediment depotet vurderes at udgøre en miljøfare for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår efterbehandlingen af havbundssediment depotet eller dele heraf kan anses for afsluttet, og anlægget eller enheden derfor kan overgå til passiv drift. Tilsynsmyndigheden kan som baggrund for vurderingen kræve at virksomheden skal udarbejde et forslag til en løsning, der sammen med vurderinger af perkolatmoniteringen danner baggrund for afgørelse om at deponeringsenheden har nået en passiv tilstand. M M1 Journalføring og kontrolrutiner Kontrol med kontinuert måleudstyr generelt Der skal føres journal over kontrollen med eventuelt kontinuert måleudstyr, dvs. - Garantiafprøvning/kvalitetskontrol - Kalibreringer/parallelmålinger - Løbende vedligeholdelse og justeringer Kontrollen skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. M2 M3 Der skal føres journal over driftsstop, fejl og uregelmæssigheder på alt driftsrelateret udstyr, der indgår i overvågning, kontrol og monitering af anlægget og forurening herfra. Form af driftsjournal Driftsjournalen kan være et vilkårligt datamedie, som skal forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning. Oplysningerne skal indarbejdes i virksomhedens samlede årsrapport. Der skal føres journal over tidspunkter, årsag til, lokaliteter for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens på hele anlægget og for samtlige aktiviteter. 13

14 N N1 Indberetning Årsrapport Hvert år skal virksomheden udarbejde en årsrapport, der sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april omhandlende det foregående år. Første årsrapport efter denne afgørelses ikrafttrædelse er pr. 1. januar Årsrapporten for det foregående år skal fremsendes senest 1. april. Alternativt kan virksomhedens miljøredegørelse erstatte årsrapporten, hvis miljøredegørelsen indeholder de krævede oplysninger og fristen for aflevering overholdes. N2 Indhold af årsrapport Årsrapporten skal udføres som en standardrapport, der hvert år følger samme procedure. I rapporten skal samtlige udførte registreringer være kommenterede og vurderet i forhold til anlæggets godkendelse, herunder en vurdering af belastningen af miljøet fra driften af anlægget. Målte værdier skal være anført og relevant tidsmæssig og rumlig/geografisk udvikling illustreret gennem tidsserier, grafer og kort. Årsrapporten skal omfatte nedenstående punkter: 1 Resultater af moniteringsprogram 2 Resultater af kontrollen af overfladevand, drænvand og recipienter. 4 Redegørelse for eventuelle modtagne klager over virksomhedens drift og hvilke initiativer klagerne har givet anledning til, inkl. bemærkninger om eventuelle uregelmæssigheder i driften. 5 Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anvendelse. - Tidspunkter, årsag til, lokalitet for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens. - Hvis uheld/driftsforstyrrelser medfører bufferoplag, skal de oplagrede affaldstyper specificeres. Tidspunkter for indberetning af uheld og driftsforstyrrelse til tilsynsmyndigheden med opgivelse af, hvem der indberettede hændelsen. 14

15 3. Bemærkninger til vilkårsændringer Afgørelsen om overgangsplan for havbundssediment depotet Nordre Dækværk er et forbud mod fortsat drift af deponeringsaktiviteten efter deponeringsbekendtgørelsen. Havbundssediment depot er omfattet af punkt K105(i) på bilaget over godkendelsespligtige anlæg i godkendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med revurderingen er der både videreført, ændret og slettet vilkår fra eksisterende godkendelse for havbundssediment depotet. Herudover er der sat helt nye vilkår i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. I bilag C er der en samlet oversigt over alle vilkår i den hidtidige godkendelse, der er revurderet eller videreført. For hvert vilkår er der anført det nye vilkårsnummer. Herudover er der for hvert gammelt vilkår anført en kort forklaring på hvorledes vilkåret er videreført, ændret eller slettet Nedenfor er der knyttet overordnede bemærkninger til vilkårene og for enkelte områder, hvor vilkår er tilføjet, skærpet eller væsentligt ændret er der anført uddybende bemærkninger. Generelle vilkår - A Havbundssediment depotet er ikke etableret med sekundær membran og perkolatopsamlingssystem iht. deponeringsbekendtgørelsens krav og der foreligger ikke en miljørisikovurdering. Overgangsplanen er fremsendt med henblik på nedlukning. Holstebro-Struer Havn har meddelt at der ikke indspules sediment i depotet mere. Der stilles derfor vilkår A1 om, at der ikke må modtages affald på depotet efter denne afgørelses dato. Da der ikke foreligger en miljøkonsekvensvurdering har tilsynsmyndigheden ikke haft tilstrækkelig baggrund for at vurdere, om der er behov for kontrol med udsivning fra anlægget, eller om det kan overgå til passiv drift. Jf. i øvrigt bemærkninger til K- vilkår. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side, er der i Vilkår A2, sat krav om, at der skal udfærdiges en miljøkonsekvensvurdering, så snart de relevante kvalitetskrav er udmeldt. Vilkår A3 og A4 skal sikre grundlæggende viden om vilkår og ansvar for anlægget. Vilkår A5 om tinglysning af deklaration på arealet overføres så fremtidig anvendelse af arealer sker under hensyntagen til depotet. Ændringer af anlæg B Vilkåret præciserer at ændringer af anlægget eller i driften af dette ikke må påbegyndes før at der foreligger accept fra tilsyns eller godkendelsesmyndighed. Det er dog altid godkendelsesmyndigheden, der afgør om et konkret projekt eller en konkret ændring er godkendelsespligtig. Vilkåret afspejler generelle regler i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen. Det er Miljøcenter Århus vurdering at vilkåret også er relevant i efterbehandlingsperioden. 15

16 Indretning og drift C-vilkår Vilkår C1 er et nyt vilkår til sikring bemanding/egenkontrol med anlægget. Vilkåret C2 er nyt vilkår om uddannelse af mandskab. Vilkåret stilles ud fra krav i bekendtgørelsen om uddannelse af driftsleder og personale på havbundssediment depot. Kravet om uddannelse fastholdes også i efterbehandlingsperioden. Såfremt der sker udskiftning af personalet skal kravet om uddannelse følges. Vilkåret C3 er et videreført vilkår om effektiv forhindring af offentlig adgang til deponiet. Der sættes krav om hegning, idet der ikke er daglig opsyn på anlægget. Vilkår C4 er stilles for at sikre at dæmninger vedligeholdes i efterbehandlingsperioden. Driftsforstyrrelser og uheld D-vilkår Der er fastsat vilkår vedrørende underretning i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Fristen for underretning af tilsynsmyndigheden er 14 dage for modtagelse af en skriftlig redegørelse fra virksomheden. Virksomheden skal dog stadig underrette tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser og uheld. Trafik- og adgangsforhold E-vilkår Der er fastsat vilkår om til og fra kørsel i overensstemmelse med de faktiske forhold. Støj F-vilkår Vilkår vedrørende støjgrænser er videreført fra tidligere miljøgodkendelse. Der er sat vilkår vedrørende krav til kontrol, måling og definitioner. Da der ikke modtages affald på depotet mere, forventes det at der ikke vil være støjende aktiviteter på anlægget. Der kan dog forekomme kørsel etc. i forbindelse med slutafdækning af depotet, vilkår om støj er videreført, for at dække perioder hvor der er aktivitet på anlægget. Luft/gas G-vilkår Der opsamles ikke deponigas fra anlægget. Der er på grund af indhold af organisk materiale i det indpumpede sediment stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve at anlægget skal fremsende en redegørelse om deponigas. Det er vurderet relevant uanset, at deponeringsbekendtgørelsen ikke kræver redegørelse for gasdannelse for mineralsk affald. Formuleringen af vilkår for støv er standardvilkår Lugt H-vilkår Vilkåret er videreført. Spildevand I-vilkår Vilkår I1 om opsamling af meteorologiske data er fastsat på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 5. Der findes ingen bygninger eller afløbsinstallationer på depotet. Vand på depotet forekommer som nedbør. Der afledes ikke overfladevand til Struer Bugt. Nedbør vil udsive gennem dæmningerne eller fordampe. Der stilles vilkår om 16

17 at evt. overfladevand ikke må udledes til recipienten. Kronen på dæmningerne er anlagt i kote ca. 1,5. Det er beskrevet i overgangsplanen at der fyldes op med havbundssediment til kote 1,2. Efter ca. et år fyldes op med stabilgrus til kote 1,5. Miljøcenter Århus vurderer, at efter sætning af sedimentet vil der blive afdækket med ca. 0.5 m. stabilgrus. Det er beskrevet i overgangsplanen at de sidste 0,5 m lag i den sidste celle vil blive tilført med materiale grabbet fra skib eller lastbil, således at vandmængden i cellen kan kontrolleres. Miljøcenter Århus vurderer, at de beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at hindre direkte udledning af vand fra depotet til recipienten. Affald J-vilkår Vilkår om håndtering og bortskaffelse af affald er ikke fastsat i den tidligere godkendelse. Der er ikke nærmere redegjort for affaldshåndtering i overgangsplanen. Der er indsat standardvilkår for håndtering af affald. Grundvand, recipient og perkolat K-vilkår Overgangsplanen indeholder ikke data vedrørende overvågning af grundvand og overfladevand i efterbehandlingsperioden. Der er ingen data for perkolat. Det er væsentligt at afgøre om de forurenende stoffer der siver ud fra havbundssedimentdepotet giver anledning til overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav 5. For at kunne vurdere hvilke vilkår der skal stilles til monitering af udvaskningen fra depotet i efterbehandlingsperioden er det nødvendigt at der laves en miljøkonsekvensvurdering af depotet. I perioden efter overgangsplanen er udarbejdet har miljøstyrelsen i en række arbejdsrapporter beskrevet en række forsøg og analyser. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side og der forsat mangler gennemførelser af en miljøkonsekvensvurdering fra anlæggets side har Miljøcenter Århus fastsat vilkår om fremsendelse af data til brug for miljøkonsekvensvurdering, når de relevante miljøkvalitetskrav er offentliggjort. Nedlukning L-vilkår Der fastsættes vilkår for nedlukning af havbundssediment depotet i henhold til overgangsplanen. Det er i overgangsplanen beskrevet at opfyldning af de enkelte celler i deponiet ophører ved kote +1,2, herefter henstår cellerne et år for afvikling af initialsætninger. Efter et år udlægges MSG (stabilgrus) til kote +1,5 på toppen af slammet. Dette kan medføre yderligere sætninger, som vil blive udjævnet med MSG. Den beskrevne slutafdækning vurderes at være tilstrækkeligt ud fra den beskrevne videre anvendelse af arealerne til fx opbevaring af gods. Der skønnes ikke at være risiko for opfrysning. Der fastsættes vilkår om forsættelse af overvågning og kontrol med depotet. Eventuel revision af kontrolprogrammet kan indgå i handleplanene for nedlukning. Journalføring og kontrolrutiner M-Vilkår Vilkårene for føring af driftsjournaler, logbøger og kontrolrutiner er tilpasset i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav. 5 Gældende miljøkvalitetskrav bestemmes i medfør af BEK. Nr af 13. december, 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 17

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt

MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00115 Ref. KABJE/ELGLE MILJØGODKENDELSE og afgørelse om ikke-vvm-pligt For: DONG Energy Generation, Studstrupværket Ny Studstrupvej14, 8541 Skødstrup Matrikel

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse

Revurdering af miljøgodkendelse Afgørelse om Revurdering af miljøgodkendelse For: Energinet.dk, Naturgaslager Ll. Torup Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00146 Ref. KABJE/HASKR UDKAST REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Energinet.dk,

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation

Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation Miljøgodkendelse af: Naturgaslager med udvidelse af lagerkapacitet Udledningstilladelse for skyllevand til Lovns Bredning Drift af pumpestation For: Energinet.dk, Ll. Torup Gaslager Aarhus J.nr. MST-1270-00155

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg

TripleNine Pharma a/s, Esbjerg TripleNine Pharma a/s, Esbjerg Revurdering af miljøgodkendelser og Miljøgodkendelse af ændret udløbssted for kølevand samt af ændring af rensnings af procesluft Odense J.nr. MST-1271-00036 Ref. rukso/anaar

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte

n nord djurs ril Tillæg til milj øgodkendelse Deponeringsenheden etape llla 30. april2014 ko'mmufte JJJ/ a -) Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte JJJ/ n nord djurs ko'mmufte a -) J = (J o (, co Tillæg til milj øgodkendelse ril Deponeringsenheden etape llla Og VVM-tilladelse Reno Djurs l/s Nymandsvej 11 8444 Batte 3. april214 Norddjurs Kommune. Torvet

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Teknik- og Miljøcenter

Teknik- og Miljøcenter Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43 59 10 00 www.htk.dk Rockwool A/S og Rockwool International A/S Hovedgaden 501 2640 Hedehusene Att.: Kurt Henningsen Frems. epost:

Læs mere

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S

Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Miljøgodkendelse til Haarslev Industries A/S Tillæg til miljøgodkendelse af Haarslev Industries A/S, Bogensevej 85, 5471 Søndersø, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 9. oktober 2014 Godkendt:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg.

Der meddeles miljøgodkendelse, VVM-tilladeles og spildevandstilladelse til drift af biogasanlæg. Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NGF Nature Energy Biogas A/S Ørbækvej 260 5220 Odense SØ Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154

Læs mere

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive

Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion på Hem Kærgård Ballingvej 15 7800 Skive v/erik Bach Stisen Ballingvej 11 7800 Skive Godkendelse af virksomhed i henhold til Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Læs mere

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Danbor Service A/S, Måde Industrivej 36, 6700 Esbjerg Danbor Service A/S Måde Industrivej 36 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 20. december 2013 Sagsbehandler Ulla Feldt Baggesgaard/kjlh Telefon direkte 76 16 13 95 Sags id 2007-1460 Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag

Miljøgodkendelse. Fyrværkerioplag Miljøgodkendelse Af Fyrværkerioplag Ilbjergvej 6, 7870 Roslev Meddelt i medfør af miljøbeskyttelsesloven til: Fyrværker Kjeld N. Jørgensen Ilbjergvej 6 7870 Roslev Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende

Støj 5. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø Hjulby Automatdrejning A/S Krogvænget 5 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse. Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Fyringsanlæg hos KiMs A/S Sømarksvej 31, 5471 Søndersø Miljømyndighed Nordfyns Kommune Godkendt den 18. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-138845 Sags nr. 480-2011-48313 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern Returadresse Land og Vand, Landbrug Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Lars Arne Jensen Fårborgvej 5 6900 Skjern Revurdering af miljøgodkendelse af husdyrbruget på adressen Fårborgvej 5 6900 Skjern

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere