Overgangsplan og revurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsplan og revurdering"

Transkript

1 Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn

2 Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter: Forbud mod fortsat drift efter afgørelsens dato. Påbud om nedlukning af igangværende etaper på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer Havn. Påbud om ændring af vilkår for driften i efterbehandlingsperioden.

3 Virksomhedens navn: Havnesedimentdepot nr , Nordre Dækværk Virksomhedens adresse: Olievej Struer Adm. adresse: Holstebro - Struer Havn Kulgade Struer Matr. nr.: 205, Struer Virksomhedens tlf. nr.: Tlf Fax: Virksomhedens ejer: Holstebro - Struer havn Kulgade Struer CVR-nr.: P-nummer: Listepunkt nr.: K 105 (i) Deponeringsanlæg Arealerne ejes af: Holstebro Struer Havn Godkendt: Birgitte D. Langsted Kontorchef Ann-Kathrine A. Jensen Biolog Annonceres den 21. december 2009 Klagefristen udløber den 18. januar 2010 Søgsmålsfristen udløber den 21. juni

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Afgørelse og vilkår Forbud mod fortsat deponering Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Klassificering af deponeringsenheder Vilkår for afgørelsen...8 A Generelt... 8 B Ændringer af anlæg... 9 C Indretning og drift... 9 D Driftsforstyrrelser og uheld E Trafik- og adgangsforhold F Støj G Luft/gas H Lugt I Spildevand/perkolat J Affald K Perkolat, grundvands- og recipientkontrol L Nedlukning M Journalføring og kontrolrutiner N Indberetning Bemærkninger til vilkårsændringer Vurdering af overgangsplan Bemærkninger til overgangsplanen Indkomne bemærkninger i høringsfasen Sammenfatning Forholdet til loven Lovgrundlag Offentliggørelse og klagevejledning Underretning om afgørelsen...25 A Holstebro-Struer Havn: Overgangsplan juli 2002 B Kortbilag: Havbundssediment depotets lokalisering C Oversigt over tidligere godkendelser og vilkår med angivelse af ændringer. D Lovgrundlag - referenceliste E Liste over sagens akter og baggrundsmateriale 4

5 Læsevejledning Kap. 1 Indledning har til formål at give et hurtigt overblik over baggrunden for afgørelsen samt virksomhedens beliggenhed og karakter. Kap. 2 Afgørelse og vilkår omhandler dels afgørelsens karakter samt en status for tidligere godkendelser og vilkår der revideres. Kapitel 2 rummer de vilkår virksomheden skal overholde fremover, herunder nærmere fastsatte tidsgrænser. Kap.3 Bemærkninger til vilkårsændringer har til formål at opsummere de gennemførte vilkårsændringer herunder anføre begrundelser for væsentlige vilkårsændringer og ligeledes begrunde hvorfor øvrige vilkår ikke er ændret. Kap. 4 Baggrunden for afgørelsen omhandler en kortfattet beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og overgangsplanen for havbundssediment depotet 1 samt miljøcentrets begrundelser for, hvorfor afgørelsens vilkår er meddelt. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder miljøcentrets vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene. Kap. 5 Forholdet til loven omhandler lovgrundlaget, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af nærværende afgørelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse og klagevejledning), der knytter sig til godkendelsen. 1 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet depot for havbundssediment i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 5

6 1. Indledning Havbundssediment depotet 2 Nordre Dækværk blev etableret i 1995, depotet består af to bassiner, hvoraf bassin 1 blev færdigopfyldt i 2002, og bassin 2 er benyttet indtil efteråret Området er udlagt til depot for ikke klapbart materiale i Ringkjøbing Amts Regionplan 1993 og i Struer Kommunes Kommuneplan Arealudlægningen er videreført i senere planer. Havbundssediment depotet Nordre Dækværk blev miljøgodkendt 8. maj Holstebro Struer Havn har i overensstemmelse med krav i deponeringsbekendtgørelsen 3 fremsendt en overgangsplan i juli 2002 for deponiet på Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer, Struer Kommune. Holstebro Struer Havn meddeler i overgangsplanen at depotet ikke skal videreføres efter 16. juli Holstebro-Struer Havn har i november 2009 meddelt at der ikke mere deponeres havbundssediment i depotet. På grund af tekniske problemer kunne sidste deponering ikke finde sted inden 16. juli 2009, sidste deponering har fundet sted i efteråret Tilsynsmyndigheden meddeler med denne afgørelse forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk gældende fra denne afgørelses dato. Der meddeles samtidigt påbud om nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. Påbuddet meddeles på nærmere fastsatte vilkår i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. Der stilles bl.a. vilkår om kontrol med evt. forurening fra det nedlukkede havbundssediment depot. Der er i denne afgørelse fastsat vilkår om miljøkonsekvensvurdering. Med dette vilkår gives der mulighed for, at tilsynsmyndigheden om nødvendigt kan fastlægge supplerende krav for kontrol i efterbehandlingsperioden. Havbundssediment depotet har siden 1995 være anvendt til deponering af sedimenter fra oprensning af sejlrender og havnebassiner samt sediment fra uddybningsarbejder og anlæg af nye havnebassiner. På grundlag af oplysninger om de affaldstyper, der hidtil er deponeret i havbundssediment depotet, har Ringkjøbing Amt i 2002 i afgørelse om klassificering af anlægget fastsat, at anlægget ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus har med nærværende afgørelse klassificeret anlægget som et anlæg for mineralsk affald type MA1. Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse da depotet ikke videreføres. 2 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet Havbundssediment depot i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 3 BEK:nr. 650 af 29/06/2001 som ændret med BEK. nr. 252 af 31/03/2009: Bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 6

7 2. Afgørelse og vilkår 2.1 Forbud mod fortsat deponering Det fremgår af den fremsendte overgangsplan, jf. bilag A, Holstebro Struer Havn, Havnesediment depot nr Nordre Dækværk Overgangsplan, juli 2002, at det eksisterende depot forventes opfyldt i Det eksisterende anlæg lever ikke op til deponeringsbekendtgørelsens krav om membran og opsamlingssystem for perkolat og drænvand, og virksomheden har meddelt at der ikke længere deponeres affald på deponiet samt at deponiet ikke ønskes videreført. Miljøcenter Århus meddeler derfor forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer efter 16. juli 2009 gældende fra denne afgørelses dato. Forbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 2, Jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Der meddeles påbud om nedlukning og efterbehandling af samtlige deponeringsenheder på havbundssediment depotet. Påbuddet omfatter ændring af de vilkår, der forsat vil gælde efter nedlukning af anlægget ved efterbehandling og monitering. Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1, jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk. 2. Påbuddet indeholder vilkår om fremsendelse af en miljøkonsekvensvurdering, der skal danne grundlag for vurdering af omfanget af eventuel nødvendig monitering og kontrol efter nedlukning. Oversigt for miljøgodkendelser, der erstattes/berøres: Dato Miljøgodkendelser alle uden retsbeskyttelse Status Miljøgodkendelse af depot for havnesediment, Struer Havn. Depot nr Nordre Dækværk Alle vilkår erstattes af nærværende afgørelse 2.3 Klassificering af deponeringsenheder Ringkjøbing Amt har den 4. april 2002 klassificeret havbundssediment depotet. Anlægget er klassificeret som anlæg for ikke farligt affald. Ud fra egenskaber og 4 BEK nr. 252 af 30. marts 2009, 36, stk. 2 henviser til: 8 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg 7

8 mængder af det affald, der i tidens løb er deponeret i havbundssediment depotet Nordre Dækværk, har Ringkjøbing Amt i henhold til deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer vurderet, at havbundssediment depotet ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus klassificerer depotet som anlægstype MA1, idet alle deponeringsanlæg for havbundssedimenter i henhold til deponeringsbekendtgørelsen, bilag 3, skal klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA Vilkår for afgørelsen Vilkår markeret med er nye vilkår. Vilkår, der ikke er markeret, er eksisterende vilkår ændret ved dette påbud eller overført direkte uden ændring. A A1 A2 A3 A4 Generelt Der må ikke modtages affald på Havbundssediment depotet Nordre Dækværk, Struer Havn efter denne afgørelses dato. Senest 1år fra denne dato skal havbundssediment depotet som helhed være retableret i overensstemmelse med nærværende afgørelses vilkår vedrørende retablering. Virksomheden skal senest henholdsvis 3 og 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet Nordre Dækværk. Det fremsendte materiale skal danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient i efterbehandlingsperioden, jf. i øvrigt vilkår K1 og K2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om indholdet. Såfremt der sker ændringer i havbundssediment depotets ejerforhold eller matrikulære forhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom skriftligt før ændringen indtræder. Ligeledes skal tilsynsmyndigheden orienteres om driftsmæssige ændringer, der bevirker et skift af driftsherre. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder. A5 Ved deponeringens ophør skal der tinglyses en deklaration på arealet. Der skal fremgå følgende: at Holstebro-Struer Havn har deponeret tungmetalforurenet havnesediment på området at deponeringsområdet har affaldsdepot nr at området er vist på en vedlagt skitse 8

9 at anvendelse af området til andre formål end industri- og havneformål ikke må finde sted uden tilsynsmyndighedens/godkendelsesmyndighedens accept at grundejeren er ansvarlig for at vedligeholde indfatningen mod fjorden, så sediment ikke bortskylles at deponeret sediment, der f.eks. bortgraves i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for forurenet materiale at tilsynsmyndigheden/godkendelsesmyndigheden er påtaleberettiget at det tinglyste er bindende for nuværende og kommende ejere. B B1 Ændringer af anlæg Ændringer i forhold til det i afgørelse om overgangsplan og m.h.t. tidligere godkendelse, beskrevne, må ikke etableres før der foreligger accept fra tilsyns- og/eller godkendelsesmyndigheden i henhold til fremsendte reviderede projektbeskrivelser og tegninger. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. C C1 C2 Indretning og drift Bemanding I efterbehandlingsperioden skal anlægget være under regelmæssigt tilsyn af kvalificeret personale. Holstebro-Struer Havn skal løbende føre tilsyn med depotet og sørge for relevant inspektion af dæmninger, hegn med mere og det indpumpede havbundssediment. Uddannelse Efter nedlukning af havbundssediment depotet skal der være en driftsansvarlig tilknyttet, der besidder et A-bevis eller tilsvarende kvalifikationer. Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer skal, såfremt det afviger fra A-beviset, fremsendes til tilsynsmyndigheden for accept. Opdateret dokumentation for bemandingens kvalifikationer skal til enhver tid være fremsendt til tilsynsmyndigheden. C3 C4 Hegn Anlægget skal være sikret på landsiden af et ca. 2 m højt hegn. Ved indgange til depotet skal det ved tydelig skiltning oplyses, hvem der ejer depotet, og hvem der har det daglige ansvar for depotet, samt at uvedkommendes færdsel på området er forbudt. Dæmninger Der skal om deponeringsområdet fastholdes allerede etablerede afskærende dæmninger i et nødvendigt omfang. Dæmningerne skal vedligeholdes. 9

10 D D1 Driftsforstyrrelser og uheld Underretning ved driftsforstyrrelser og uheld Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden telefonisk hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 hverdage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at forhindre lignede uheld i fremtiden. D2 Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe følgerne af akutte uheld. E E1 E2 Trafik- og adgangsforhold Ind- og udkørsel Ind - og udkørsel til affaldsanlægget kan ske fra Olievej, 7600 Struer. Adgangsforhold Anlægget skal være aflåst udenfor driftstid. F F1 F2 Støj Støjgrænse Støjbelastningen (Lr) fra aktiviteterne i forbindelse med sedimentdepotet må ved fuld drift ikke overstige en støj grænse på 60 db(a) ved omkringliggende kontorer og opholdsrum. Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtryksniveau i db(a). Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan kræve virksomhedens støj dokumenteret ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal gennemføres, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling og dokumentation skal udføres af en enhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger af ekstern støj. Såfremt støjmålinger og beregninger viser at støjgrænserne er overholdt, kan tilsynsmyndigheden dog kun kræve disse gentaget en gang årligt. F3 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdi- 10

11 en. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være overstige 3 db(a). G G1 G2 G3 Luft/gas Deponigas Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der i forbindelse med slutafdækning fremsende en redegørelse for blandt andet den estimerede udvikling i gasproduktionen for det samlede anlæg, effektivitet af gasindvindingen, vurdering og eventuel måling af omsætning af metan gennem toplaget af de slutafdækkede områder, samt forslag til eventuelle forbedringer i opsamling og behandling af gas. Redegørelsens nærmere indhold aftales med tilsynsmyndigheden forinden. På baggrund af resultatet af en eventuel undersøgelse iht. G1 kan tilsynsmyndigheden vurdere om der skal stilles supplerende vilkår til opsamling, håndtering og monitering af gas. Støv Driften af anlægget og affaldsbehandlingsaktiviteter, herunder til og frakørsel samt intern trafik på anlægget, må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der forekommer væsentlige støvgener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. H H1 Lugt Lugtgener Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som generende. Såfremt lugtgener forekommer, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. I I1 Spildevand/perkolat Indsamling af metrologiske data Følgende meteorologiske data skal, indtil efterbehandlingsperioden er afsluttet, indsamles til brug for en kontrolberegning af havbundssediment depotets årlige perkolatproduktion: Parameter Nedbørsmængde Temperatur (døgnmin./max. kl.14.00) Efterbehandlingsperiode (fra nedlukning til aktive systemer gøres passive) Dagligt og månedsværdier Månedligt gennemsnit 11

12 Meteorologiske data skal indsamles ved hjælp af måleudstyr på eller i nærheden af depotet, herunder DMI s GRID system under forudsætning af at systemet dækker depotets placering. I2 Der må ikke udledes overskudsvand direkte fra depotet til havn eller fjord. J J1 Affald Bortskaffelse af affald Virksomhedens affald og affald, der måtte være produceret på anlægget i øvrigt, skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger. K K1 K2 Perkolat, grundvands- og recipientkontrol Virksomheden skal senest 3 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet. Data skal som minimum indeholde en repræsentativ porevandsbestemmelse eller lignende efter aftale med tilsynsmyndigheden for samme parametre. Der skal senest 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsendes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget. Miljøkonsekvensvurderingen skal som minimum forholde sig til: Estimering af kildestyrken fra sedimentet i havbundssediment depotet. D.v.s. koncentration i vandet og vurdering af udsivningen fra området. For PAH-er og TBT inddrages reduktion af kildestyrken som følge af nedbrydning i sedimentet og i det fritstående vand. Der foretages efterfølgende en vurdering af tilbageholdelse i de omkringliggende dæmninger og nedbrydning af de organiske komponenter under transport gennem dæmningerne. Oplysninger om dæmningens opbygning, herunder tykkelse, materialer og tilbageholdelse af relevante tungmetaller og PAH og TBT. Oplysninger om indholdet af relevante forurenende stoffer i det havbundssediment der deponeres. K3 Miljøkonsekvensvurderingen skal være vedlagt plan for prøvetagning/egenkontrol for anlægget efter nedlukning. Med angivelse af prøvetagningssteder, metoder og frekvens. Det fremsendte skal kunne danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient. L L1 Nedlukning Nedlukning af deponeringsenheder Havbundssediment depotet skal være lukket for indpumpning senest ved denne afgørelses dato. 12

13 Nedlukning og slutafdækning skal ske som beskrevet i overgangsplan af 7. juli Der skal således afdækkes med ca. 0,5 stabilgrus. Endelig nedlukning skal være afsluttet inden 1. januar L2 Når slutafdækningen er gennemført meddeles dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af et tilsyn meddele sin godkendelse af nedlukningen. En deponeringsenhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt sin godkendelse af nedlukningen. L3 L4 I efterbehandlingsperioden skal vedligeholdelse, overvågning og kontrol med havbundssediment depotets miljøbeskyttende systemer fortsætte, så længe havbundssediment depotet vurderes at udgøre en miljøfare for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår efterbehandlingen af havbundssediment depotet eller dele heraf kan anses for afsluttet, og anlægget eller enheden derfor kan overgå til passiv drift. Tilsynsmyndigheden kan som baggrund for vurderingen kræve at virksomheden skal udarbejde et forslag til en løsning, der sammen med vurderinger af perkolatmoniteringen danner baggrund for afgørelse om at deponeringsenheden har nået en passiv tilstand. M M1 Journalføring og kontrolrutiner Kontrol med kontinuert måleudstyr generelt Der skal føres journal over kontrollen med eventuelt kontinuert måleudstyr, dvs. - Garantiafprøvning/kvalitetskontrol - Kalibreringer/parallelmålinger - Løbende vedligeholdelse og justeringer Kontrollen skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. M2 M3 Der skal føres journal over driftsstop, fejl og uregelmæssigheder på alt driftsrelateret udstyr, der indgår i overvågning, kontrol og monitering af anlægget og forurening herfra. Form af driftsjournal Driftsjournalen kan være et vilkårligt datamedie, som skal forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning. Oplysningerne skal indarbejdes i virksomhedens samlede årsrapport. Der skal føres journal over tidspunkter, årsag til, lokaliteter for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens på hele anlægget og for samtlige aktiviteter. 13

14 N N1 Indberetning Årsrapport Hvert år skal virksomheden udarbejde en årsrapport, der sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april omhandlende det foregående år. Første årsrapport efter denne afgørelses ikrafttrædelse er pr. 1. januar Årsrapporten for det foregående år skal fremsendes senest 1. april. Alternativt kan virksomhedens miljøredegørelse erstatte årsrapporten, hvis miljøredegørelsen indeholder de krævede oplysninger og fristen for aflevering overholdes. N2 Indhold af årsrapport Årsrapporten skal udføres som en standardrapport, der hvert år følger samme procedure. I rapporten skal samtlige udførte registreringer være kommenterede og vurderet i forhold til anlæggets godkendelse, herunder en vurdering af belastningen af miljøet fra driften af anlægget. Målte værdier skal være anført og relevant tidsmæssig og rumlig/geografisk udvikling illustreret gennem tidsserier, grafer og kort. Årsrapporten skal omfatte nedenstående punkter: 1 Resultater af moniteringsprogram 2 Resultater af kontrollen af overfladevand, drænvand og recipienter. 4 Redegørelse for eventuelle modtagne klager over virksomhedens drift og hvilke initiativer klagerne har givet anledning til, inkl. bemærkninger om eventuelle uregelmæssigheder i driften. 5 Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anvendelse. - Tidspunkter, årsag til, lokalitet for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens. - Hvis uheld/driftsforstyrrelser medfører bufferoplag, skal de oplagrede affaldstyper specificeres. Tidspunkter for indberetning af uheld og driftsforstyrrelse til tilsynsmyndigheden med opgivelse af, hvem der indberettede hændelsen. 14

15 3. Bemærkninger til vilkårsændringer Afgørelsen om overgangsplan for havbundssediment depotet Nordre Dækværk er et forbud mod fortsat drift af deponeringsaktiviteten efter deponeringsbekendtgørelsen. Havbundssediment depot er omfattet af punkt K105(i) på bilaget over godkendelsespligtige anlæg i godkendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med revurderingen er der både videreført, ændret og slettet vilkår fra eksisterende godkendelse for havbundssediment depotet. Herudover er der sat helt nye vilkår i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. I bilag C er der en samlet oversigt over alle vilkår i den hidtidige godkendelse, der er revurderet eller videreført. For hvert vilkår er der anført det nye vilkårsnummer. Herudover er der for hvert gammelt vilkår anført en kort forklaring på hvorledes vilkåret er videreført, ændret eller slettet Nedenfor er der knyttet overordnede bemærkninger til vilkårene og for enkelte områder, hvor vilkår er tilføjet, skærpet eller væsentligt ændret er der anført uddybende bemærkninger. Generelle vilkår - A Havbundssediment depotet er ikke etableret med sekundær membran og perkolatopsamlingssystem iht. deponeringsbekendtgørelsens krav og der foreligger ikke en miljørisikovurdering. Overgangsplanen er fremsendt med henblik på nedlukning. Holstebro-Struer Havn har meddelt at der ikke indspules sediment i depotet mere. Der stilles derfor vilkår A1 om, at der ikke må modtages affald på depotet efter denne afgørelses dato. Da der ikke foreligger en miljøkonsekvensvurdering har tilsynsmyndigheden ikke haft tilstrækkelig baggrund for at vurdere, om der er behov for kontrol med udsivning fra anlægget, eller om det kan overgå til passiv drift. Jf. i øvrigt bemærkninger til K- vilkår. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side, er der i Vilkår A2, sat krav om, at der skal udfærdiges en miljøkonsekvensvurdering, så snart de relevante kvalitetskrav er udmeldt. Vilkår A3 og A4 skal sikre grundlæggende viden om vilkår og ansvar for anlægget. Vilkår A5 om tinglysning af deklaration på arealet overføres så fremtidig anvendelse af arealer sker under hensyntagen til depotet. Ændringer af anlæg B Vilkåret præciserer at ændringer af anlægget eller i driften af dette ikke må påbegyndes før at der foreligger accept fra tilsyns eller godkendelsesmyndighed. Det er dog altid godkendelsesmyndigheden, der afgør om et konkret projekt eller en konkret ændring er godkendelsespligtig. Vilkåret afspejler generelle regler i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen. Det er Miljøcenter Århus vurdering at vilkåret også er relevant i efterbehandlingsperioden. 15

16 Indretning og drift C-vilkår Vilkår C1 er et nyt vilkår til sikring bemanding/egenkontrol med anlægget. Vilkåret C2 er nyt vilkår om uddannelse af mandskab. Vilkåret stilles ud fra krav i bekendtgørelsen om uddannelse af driftsleder og personale på havbundssediment depot. Kravet om uddannelse fastholdes også i efterbehandlingsperioden. Såfremt der sker udskiftning af personalet skal kravet om uddannelse følges. Vilkåret C3 er et videreført vilkår om effektiv forhindring af offentlig adgang til deponiet. Der sættes krav om hegning, idet der ikke er daglig opsyn på anlægget. Vilkår C4 er stilles for at sikre at dæmninger vedligeholdes i efterbehandlingsperioden. Driftsforstyrrelser og uheld D-vilkår Der er fastsat vilkår vedrørende underretning i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Fristen for underretning af tilsynsmyndigheden er 14 dage for modtagelse af en skriftlig redegørelse fra virksomheden. Virksomheden skal dog stadig underrette tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser og uheld. Trafik- og adgangsforhold E-vilkår Der er fastsat vilkår om til og fra kørsel i overensstemmelse med de faktiske forhold. Støj F-vilkår Vilkår vedrørende støjgrænser er videreført fra tidligere miljøgodkendelse. Der er sat vilkår vedrørende krav til kontrol, måling og definitioner. Da der ikke modtages affald på depotet mere, forventes det at der ikke vil være støjende aktiviteter på anlægget. Der kan dog forekomme kørsel etc. i forbindelse med slutafdækning af depotet, vilkår om støj er videreført, for at dække perioder hvor der er aktivitet på anlægget. Luft/gas G-vilkår Der opsamles ikke deponigas fra anlægget. Der er på grund af indhold af organisk materiale i det indpumpede sediment stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve at anlægget skal fremsende en redegørelse om deponigas. Det er vurderet relevant uanset, at deponeringsbekendtgørelsen ikke kræver redegørelse for gasdannelse for mineralsk affald. Formuleringen af vilkår for støv er standardvilkår Lugt H-vilkår Vilkåret er videreført. Spildevand I-vilkår Vilkår I1 om opsamling af meteorologiske data er fastsat på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 5. Der findes ingen bygninger eller afløbsinstallationer på depotet. Vand på depotet forekommer som nedbør. Der afledes ikke overfladevand til Struer Bugt. Nedbør vil udsive gennem dæmningerne eller fordampe. Der stilles vilkår om 16

17 at evt. overfladevand ikke må udledes til recipienten. Kronen på dæmningerne er anlagt i kote ca. 1,5. Det er beskrevet i overgangsplanen at der fyldes op med havbundssediment til kote 1,2. Efter ca. et år fyldes op med stabilgrus til kote 1,5. Miljøcenter Århus vurderer, at efter sætning af sedimentet vil der blive afdækket med ca. 0.5 m. stabilgrus. Det er beskrevet i overgangsplanen at de sidste 0,5 m lag i den sidste celle vil blive tilført med materiale grabbet fra skib eller lastbil, således at vandmængden i cellen kan kontrolleres. Miljøcenter Århus vurderer, at de beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at hindre direkte udledning af vand fra depotet til recipienten. Affald J-vilkår Vilkår om håndtering og bortskaffelse af affald er ikke fastsat i den tidligere godkendelse. Der er ikke nærmere redegjort for affaldshåndtering i overgangsplanen. Der er indsat standardvilkår for håndtering af affald. Grundvand, recipient og perkolat K-vilkår Overgangsplanen indeholder ikke data vedrørende overvågning af grundvand og overfladevand i efterbehandlingsperioden. Der er ingen data for perkolat. Det er væsentligt at afgøre om de forurenende stoffer der siver ud fra havbundssedimentdepotet giver anledning til overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav 5. For at kunne vurdere hvilke vilkår der skal stilles til monitering af udvaskningen fra depotet i efterbehandlingsperioden er det nødvendigt at der laves en miljøkonsekvensvurdering af depotet. I perioden efter overgangsplanen er udarbejdet har miljøstyrelsen i en række arbejdsrapporter beskrevet en række forsøg og analyser. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side og der forsat mangler gennemførelser af en miljøkonsekvensvurdering fra anlæggets side har Miljøcenter Århus fastsat vilkår om fremsendelse af data til brug for miljøkonsekvensvurdering, når de relevante miljøkvalitetskrav er offentliggjort. Nedlukning L-vilkår Der fastsættes vilkår for nedlukning af havbundssediment depotet i henhold til overgangsplanen. Det er i overgangsplanen beskrevet at opfyldning af de enkelte celler i deponiet ophører ved kote +1,2, herefter henstår cellerne et år for afvikling af initialsætninger. Efter et år udlægges MSG (stabilgrus) til kote +1,5 på toppen af slammet. Dette kan medføre yderligere sætninger, som vil blive udjævnet med MSG. Den beskrevne slutafdækning vurderes at være tilstrækkeligt ud fra den beskrevne videre anvendelse af arealerne til fx opbevaring af gods. Der skønnes ikke at være risiko for opfrysning. Der fastsættes vilkår om forsættelse af overvågning og kontrol med depotet. Eventuel revision af kontrolprogrammet kan indgå i handleplanene for nedlukning. Journalføring og kontrolrutiner M-Vilkår Vilkårene for føring af driftsjournaler, logbøger og kontrolrutiner er tilpasset i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav. 5 Gældende miljøkvalitetskrav bestemmes i medfør af BEK. Nr af 13. december, 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 17

18 Indberetning N-vilkår Der er sat vilkår om indberetning af oplysninger om driften af havbundssediment depotet i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 15 samt virksomhedens oplysninger i overgangsplanen 4. Vurdering af overgangsplan I dette kapitel er anført Miljøcenter Århus bemærkninger til og vurderinger af de enkelte afsnit og punkter i overgangsplanen for havbundssediment depotet på Holstebro-Struer Havn, Nordre Dækværk, Struer Kommune, jf. bilag A: Overgangsplanen af juli I bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 (deponeringsbekendtgørelsen) 7 hedder det at Den, der driver et bestående deponeringsanlæg, skal til brug for tilsynsmyndighedens revurdering af anlæggets vilkår senest den 16. juli 2002 indsende en overgangsplan til tilsynsmyndigheden. De nærmere oplysninger, der som minimum skal være indeholdt i den indsendte overgangsplan, fremgår af bilag 4. Bilag 4 i nævnte bekendtgørelse beskriver hvad overgangsplaner for anlæg der skal være nedlukket d. 16. juli 2009 som minimum skal indeholde: Eventuelle nye eller supplerende oplysninger til brug for klassificering i forhold til de allerede indsendte oplysninger, jf. 6, stk. 1. Beskrivelse af procedurer for nedlukningen af anlægget, herunder beskrivelse af slutafdækning inkl. kote- og beplantningsplan, jf. bilag 2, punkt 13. Plan for efterbehandling af anlægget, herunder kontrolprogrammer og monitering af perkolat, grundvand/recipienter og deponigas samt beskrivelse af vedligeholdelsesplaner for måleudstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- /inspektionsbrønde mv., jf. bilag 2, punkt 14. Redegørelse for, hvorledes evt. deponigas planlægges opsamlet, herunder om gassen afbrændes, anvendes til energifremstilling eller behandles på anden måde, jf. bilag 2, punkt 11. Beskrivelse af, hvorledes uddannelseskrav til deponeringsanlæggets daglige ledelse samt til anlæggets øvrige personale planlægges gennemført med henblik på at sikre, at de relevante beviser er opnået inden for de fastsatte tidsfrister, jf. bilag 2, punkt 4. Herudover skal overgangsplanen indeholde begrundelse for, hvorfor deponeringsanlægget ikke ønskes videreført efter 15. juli Holstebro-Struer Havn har i overgangsplanen fra 2002 meddelt at anlægget ikke ønskes videreført efter 16. juli Holstebro-Struer Havn har i november 2009 meddelt at sidste indspuling af sediment fandt sted i efteråret

19 4.1 Bemærkninger til overgangsplanen Klassificering: Holstebro-Struer Havn beskriver at der ikke er sket nogen ændringer i forhold til sidste klassificering. Vurdering: Miljøcenter Århus bemærker, at i henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 3.3. skal alle depoter for havbundssediment klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA1. Nedlukning: Holstebro-Struer Havn beskriver i overgangsplanen hvorledes nedlukningen og slutafdækning af anlægget planlægges. Slutafdækning, der sker med ca. 0,5 stabilgrus forventes endelig afsluttet efter et år fra opfyldning er ophørt, efter to år forventes det at anlægget kan anvendes til havneareal til oplagring af gods, evt. med udlægning af asfaltbelægning på anlægget. Vurdering: Der er i denne afgørelse stillet vilkår for nedlukningen ud fra de oplysninger der er givet i overgangsplanen. Miljøcenter Århus har ikke yderligere bemærkninger til afsnittet. Efterbehandling: I overgangsplanen beskrives det at der ikke foretages nogen efterbehandling af anlægget. Vurdering: Miljøcenter Århus finder at overgangsplanen er mangelfuld hvad angår forslag til plan for efterbehandling af anlægget. Det er Miljøcentrets vurdering at omfanget af monitering og kontrol med depotet i efterbehandlingsperioden ikke kan fastsættes ud fra de oplysninger der er Miljøcentret i hænde. Det er Miljøcenter Århus vurdering at det er væsentligt at afgøre om de forurenende stoffer, der kan sive ud fra havbundssedimentdepotet kan give anledning til overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav. Det er derfor nødvendigt, at der bliver lavet en miljøkonsekvensvurdering af depotet. Miljøkonsekvensvurderingen skal danne baggrund for at vurdere, om og hvilke vilkår der skal stilles til monitering af udvaskningen fra depotet i en eventuel efterbehandlingsperiode. Der pågår for øjeblikket et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge kvalitetskrav for udledning af forurenende stoffer. Der er derfor fastsat vilkår om fremsendelse af miljøkonsekvensvurdering af depotet når der er fastlagt krav for de stoffer der kan være aktuelle at vurdere. Vilkåret er sat da Miljøcenter Århus skal sikre at der hverken på kort eller lang sigt kan ske forurening fra depotet. Deponigas: I overgangsplanen beskrives det, at der ikke påregnes deponigas fra anlægget. 19

20 Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer at der på grund af indholdet af organisk materiale i sedimentet kan forekomme dannelse af gas fra anlægget. Der er derfor stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve at anlægget skal fremsende en redegørelse om deponigas. Det er vurderet relevant uanset, at deponeringsbekendtgørelsen ikke kræver redegørelse for gasdannelse for mineralsk affald. Tilført materiale og tilsyn: Overgangsplanen beskriver at tilført materiale bliver analyseret for indhold af tungmetaller, og at mængder af tilført materiale registreres. Der føres dagligt tilsyn med anlægget og tilhørende hegn. Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer, at det beskrevne er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår fra Da der ikke deponeres sediment på anlægget mere stilles der i denne afgørelse ikke vilkår i forhold til tilført materiale. Uddannelse: Det vurderes i overgangsplanen at det ikke er nødvendigt at foretage specialuddannelse af mandskabet tilknyttet depotet. Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer, at der til anlægget skal være tilknyttet en driftsleder som skal have A-bevis eller lignende kvalifikationer. Under henvisning til at depotet skal nedlukkes vil Miljøcenter Århus ikke stille yderligere krav til uddannelse af driftspersonale i nærværende afgørelse. 4.2 Indkomne bemærkninger i høringsfasen Opstart af revurderingen af miljøgodkendelsen for spulefeltet Nordre Dækværk har været annonceret i Ugebladet Struer den 1. juli Der er ikke kommet bemærkninger fra offentligheden i forbindelse med annonceringen Udkast til afgørelse har været i høring hos Holstebro-Struer Havn og hos Struer Kommune. Der er indkommet samlet svar fra havnen og kommunen. Holstebro-Struer Havn og Struer Kommune gennemgår i deres bemærkninger bilag 3, pkt og 4-8 fra deponeringsbekendtgørelsen af 29. juni 2001, samt de krav der er stillet til indhold af overgangsplan for depoter der nedlukker pr. 16. juli 2009 og deres vurdering af depotet i forhold dertil. I nedenstående tabel er væsentlige bemærkninger gennemgået. 20

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord

Tilladelse til udledning af overfladevand i form af sne fra Randers by i havnen, Randers Fjord Side 1 Randers Kommune Miljø og Teknik Vej- og Trafik Laksetorvet 8900 Randers C Att.: Britt Appelon Miljø og teknik Natur- og Miljø Laksetorvet DK-8900 Randers Telefon 89 15 17 26 Christina.moeller@randers.dk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning

Tilladelse til etablering af nedsivningsbassin for spildevand fra vask af grøntsager Gl. Estrup Gartneri, Randersvej 7, 8963 Auning Gl. Estrup Gartneri l Randersvej 7 8963 Auning E-mail: gleg@gl-estrupgartneri.dk BYG OG MILJØ Dato: 26. september 2014 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1.

Boringsoplysninger Boringerne er ansøgt som A-boring. De i ansøgningen opgivne boringsdata og placering af boringerne fremgår af bilag 1. Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund att. Affaldskontoret Tom Henrik Johansen Dato Sagsbehandler J.nr. 18. juni 2015 dmikk 09.08.26-P19-9-15 Tilladelse til etablering af 5 stk. moniteringsboringer

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten

12 Tillæg til Miljøgodkendelse. svineproduktionen. på Baskærvej 5, 8370 Hadsten 12 Tillæg til Miljøgodkendelse af svineproduktionen på Baskærvej 5, 8370 Hadsten Godkendelsesdato den 7. september 2012 1 Registreringsblad Landbrugets navn og beliggenhed Baskærvej 5, 8370 Hadsten Matrikel

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Aalborg Portland. Nyttiggørelse af microfiller til efterbehandling af kridtgrav

Aalborg Portland. Nyttiggørelse af microfiller til efterbehandling af kridtgrav Aalborg Portland Nyttiggørelse af microfiller til efterbehandling af kridtgrav Aarhus J.nr.: MST-1270-00736 Ref. KATAM/ANAJE Den 10. oktober 2012 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Rørdalsvej

Læs mere

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg

Tilladelse til forlænget drift af UV-anlæg ved afgang fra Tinghøj Højdebeholderanlæg Miljøafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 29. E-mail: miljo@gladsaxe.dk HOFOR A/S Ørestads Boulevard 35 2300 København S 20. november 2014 Tilladelse til forlænget drift

Læs mere

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering...

2. Oplysninger i sagen...6 2.1 Baggrund for ansøgningen...6 2.2 Udtalelser fra høringsparter...6 2.3 Naturstyrelsen Aarhus vurdering... Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for klaptilladelsen...4 1.1 Vilkår for optagning og brugen af klappladsen...4 1.2 Vilkår for indberetning...4 1.3 Vilkår for tilsyn og kontrol...5 2. Oplysninger i sagen...6

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse

EAK-kode Affaldsart Daglig benævnelse Skive Kommune Skive Renovation 4-S Kåstrupvej 20 7860 Spøttrup Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00120 Ref. krrst/nijol 5. november 2010 Skive renovation 4-S Afgørelse om ændringer til positivliste

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013

Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk. 17. juli 2013 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5700 Svendborg mt@svendborg.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 88 10 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro

Landzonetilladelse til etablering af autoophug på ejendommen matr. nr. 87 Åspe, Brede, beliggende Galgemark 9, 6261 Bredebro Team Plan, Byg og Trafik Claus Cornelsen Galgemark 9 6261 Bredebro Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-1-14 12-02-2014 Landzonetilladelse til etablering af autoophug på

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-01734 Ref. dossu/marip TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Verdo Produktion A/S, Grenaa Kraftvarmeværk Adresse Kalorievej 11 Postnummer by 8500 Grenaa Matrikel nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N

Revurdering af miljøgodkendelse for. Guldager Skytteforening. Tarp Byvej 4D. 6715 Esbjerg N Guldager Skytteforening Tarp Byvej 4d 6715 Esbjerg N V/Henrik Lambertsen, hheide@ofir.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. september 2014 Sags id 14-13207 Sagsbehandler Helle Nordentoft Kristensen Telefon

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune

Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer

Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende [ ], 7600 Struer [ ] Att. [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0043 Ref. ULU/PBR Den 24. april 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Struer Kommunes påbud om undersøgelser efter jordforurening på ejendommen beliggende

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum

19 tilladelse. Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum TEKNIK OG MILJØ Dato: 16. marts 2015 Sagsnummer: 08.26-P19-1-15 19 tilladelse Nedgravede rør i forbindelse med solvarmeanlæg på Kulvej Aulum Fjernvarme a.m.b.a. Rugbjergvej 3, 7490 Aulum Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Baggrund for tilladelsen: Edvars og Edvars ApS Jes Edvars Vangen 2 4500 Nykøbing Sj jes@edvars.com Den 02. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Havnevej 2, Nykøbing Sj. Odsherred Kommune meddeler hermed

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller

Tilladelse til underføring nr. 1 under vandløb ved Østrup Vindmøller 1 - Krydsningstilladelse 1 Østrup Vindmøller Hører til journalnummer: 06.02.16-P19-2-15 Jysk Vindenergi Aps Strømmen 6 9400 Nøresundby Vand og Natur Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby

Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Jan Duchwaider Nakkedamsvej 89 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. 30. juni 2014 dmikk 003184-2014 Tilladelse til indvinding af grundvand fra boring DGU nr. 199.1641 og 199.1640 beliggende matr. nr. 1b

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Renovationsselskabet ESØ 90 I/S anlæg ved Brosbøl på Vardevej 83 A. 6880 Tarm Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-432-00148 Ref.: krrst/katam Den 14. juli

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg

Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Svendborg Spildevand A/S Ryttermarken 21 5700 Svendborg Kultur, Erhverv og Udvikling. Erhverv, Bolig og Natur. Ramsherred 5, 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Fornyet tilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6.

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 4. juni 2014, modtaget ansøgning fra I/S Vestforbrænding, Glostrup om revision af anlæg 6. I/S VESTFORBRÆNDING, GLOSTRUP Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1270-01237 Ref. Anbri/melso Den 5. august 2014 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt Revision af anlæg 6 Miljøstyrelsen

Læs mere

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg

Betinget tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 7-8-2015 Steen Tøtterup Mogensen Bakkedalvej 10 Borregård 7790 Thyholm JOURNALNUMMER 09.08.26-P19-2-15

Læs mere

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013

Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Miljøtilsynsplan for Syddjurs Kommune 2013 Hvad er en miljøtilsynsplan Den 23. maj 2013 trådte en ny tilsynsbekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å

Følgebrev til klageberettigede, fornyelse af tilladelse til erhvervsmæssig udlejning af kanoer på Skjern å TEKNIK OG MILJØ Til klageberettigede Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8087 ngoal@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.00-P19-15-07 Følgebrev til klageberettigede,

Læs mere

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ].

Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004 om undersøgelse af forurening på [ ]. [Advokat for A] Att. [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0037 Ref. PBR/JEG/ULU/LIHAN Den 24. maj 2006 Deres j. nr. N-18-91526. Miljøstyrelsens afgørelse af klage over Nordborg Kommunes påbud af 11. august 2004

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2015 fastsættes: Kapitel 1 Bekendtgørelsens område

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej

Afgørelse om tillægsgodkendelse til miljøgodkendelse af svinebruget Klattrupvej Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Digital annoncering Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 27-03-2014 Sagsnr.: 14/2075 Dok.løbenr.: 50042/14 Kontakt: Lene Kragh Møller Direkte tlf.: 73768235

Læs mere

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum

1. Ansøgning. 2. Afgørelse. 3. Vilkår. GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum GVL Entreprise A/S Oldvej 6 3520 Farum Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Tilladelse til etablering af industrielt

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15

TEKNIK OG MILJØ. Tillæg til miljøgodkendelse. HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk. Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 TEKNIK OG MILJØ Tillæg til miljøgodkendelse HedeDanmark A/S Døvlingvej 6, 6933 Kibæk Sagsnr.: 09.02.00-P19-9-15 Dato: 18. februar 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens adresse

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere