Overgangsplan og revurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsplan og revurdering"

Transkript

1 Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer havn

2 Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR Ref.: ANAJE/KATAM Den 16. december 2009 Afgørelsen omfatter: Forbud mod fortsat drift efter afgørelsens dato. Påbud om nedlukning af igangværende etaper på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Struer Havn. Påbud om ændring af vilkår for driften i efterbehandlingsperioden.

3 Virksomhedens navn: Havnesedimentdepot nr , Nordre Dækværk Virksomhedens adresse: Olievej Struer Adm. adresse: Holstebro - Struer Havn Kulgade Struer Matr. nr.: 205, Struer Virksomhedens tlf. nr.: Tlf Fax: Virksomhedens ejer: Holstebro - Struer havn Kulgade Struer CVR-nr.: P-nummer: Listepunkt nr.: K 105 (i) Deponeringsanlæg Arealerne ejes af: Holstebro Struer Havn Godkendt: Birgitte D. Langsted Kontorchef Ann-Kathrine A. Jensen Biolog Annonceres den 21. december 2009 Klagefristen udløber den 18. januar 2010 Søgsmålsfristen udløber den 21. juni

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning Afgørelse og vilkår Forbud mod fortsat deponering Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Klassificering af deponeringsenheder Vilkår for afgørelsen...8 A Generelt... 8 B Ændringer af anlæg... 9 C Indretning og drift... 9 D Driftsforstyrrelser og uheld E Trafik- og adgangsforhold F Støj G Luft/gas H Lugt I Spildevand/perkolat J Affald K Perkolat, grundvands- og recipientkontrol L Nedlukning M Journalføring og kontrolrutiner N Indberetning Bemærkninger til vilkårsændringer Vurdering af overgangsplan Bemærkninger til overgangsplanen Indkomne bemærkninger i høringsfasen Sammenfatning Forholdet til loven Lovgrundlag Offentliggørelse og klagevejledning Underretning om afgørelsen...25 A Holstebro-Struer Havn: Overgangsplan juli 2002 B Kortbilag: Havbundssediment depotets lokalisering C Oversigt over tidligere godkendelser og vilkår med angivelse af ændringer. D Lovgrundlag - referenceliste E Liste over sagens akter og baggrundsmateriale 4

5 Læsevejledning Kap. 1 Indledning har til formål at give et hurtigt overblik over baggrunden for afgørelsen samt virksomhedens beliggenhed og karakter. Kap. 2 Afgørelse og vilkår omhandler dels afgørelsens karakter samt en status for tidligere godkendelser og vilkår der revideres. Kapitel 2 rummer de vilkår virksomheden skal overholde fremover, herunder nærmere fastsatte tidsgrænser. Kap.3 Bemærkninger til vilkårsændringer har til formål at opsummere de gennemførte vilkårsændringer herunder anføre begrundelser for væsentlige vilkårsændringer og ligeledes begrunde hvorfor øvrige vilkår ikke er ændret. Kap. 4 Baggrunden for afgørelsen omhandler en kortfattet beskrivelse af virksomhedens aktiviteter og overgangsplanen for havbundssediment depotet 1 samt miljøcentrets begrundelser for, hvorfor afgørelsens vilkår er meddelt. Afsnittet indeholder en beskrivelse og vurdering af de miljømæssige forhold, herunder miljøcentrets vurdering af, hvorfor virksomheden må antages at kunne overholde kravene. Kap. 5 Forholdet til loven omhandler lovgrundlaget, udtalelser fra andre myndigheder i anledning af nærværende afgørelse samt de retsforhold (retsbeskyttelse, offentliggørelse af godkendelse og klagevejledning), der knytter sig til godkendelsen. 1 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet depot for havbundssediment i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 5

6 1. Indledning Havbundssediment depotet 2 Nordre Dækværk blev etableret i 1995, depotet består af to bassiner, hvoraf bassin 1 blev færdigopfyldt i 2002, og bassin 2 er benyttet indtil efteråret Området er udlagt til depot for ikke klapbart materiale i Ringkjøbing Amts Regionplan 1993 og i Struer Kommunes Kommuneplan Arealudlægningen er videreført i senere planer. Havbundssediment depotet Nordre Dækværk blev miljøgodkendt 8. maj Holstebro Struer Havn har i overensstemmelse med krav i deponeringsbekendtgørelsen 3 fremsendt en overgangsplan i juli 2002 for deponiet på Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer, Struer Kommune. Holstebro Struer Havn meddeler i overgangsplanen at depotet ikke skal videreføres efter 16. juli Holstebro-Struer Havn har i november 2009 meddelt at der ikke mere deponeres havbundssediment i depotet. På grund af tekniske problemer kunne sidste deponering ikke finde sted inden 16. juli 2009, sidste deponering har fundet sted i efteråret Tilsynsmyndigheden meddeler med denne afgørelse forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk gældende fra denne afgørelses dato. Der meddeles samtidigt påbud om nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. Påbuddet meddeles på nærmere fastsatte vilkår i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsen. Der stilles bl.a. vilkår om kontrol med evt. forurening fra det nedlukkede havbundssediment depot. Der er i denne afgørelse fastsat vilkår om miljøkonsekvensvurdering. Med dette vilkår gives der mulighed for, at tilsynsmyndigheden om nødvendigt kan fastlægge supplerende krav for kontrol i efterbehandlingsperioden. Havbundssediment depotet har siden 1995 være anvendt til deponering af sedimenter fra oprensning af sejlrender og havnebassiner samt sediment fra uddybningsarbejder og anlæg af nye havnebassiner. På grundlag af oplysninger om de affaldstyper, der hidtil er deponeret i havbundssediment depotet, har Ringkjøbing Amt i 2002 i afgørelse om klassificering af anlægget fastsat, at anlægget ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus har med nærværende afgørelse klassificeret anlægget som et anlæg for mineralsk affald type MA1. Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse da depotet ikke videreføres. 2 I afgørelsen anvendes konsekvent begrebet Havbundssediment depot i overensstemmelse med definitionen i deponeringsbekendtgørelsen 3 pkt. 21. Begrebet erstatter tidligere betegnelser som havnesedimentdepoter, depot for havneslam, spulefelter o.l. 3 BEK:nr. 650 af 29/06/2001 som ændret med BEK. nr. 252 af 31/03/2009: Bekendtgørelse om deponeringsanlæg. 6

7 2. Afgørelse og vilkår 2.1 Forbud mod fortsat deponering Det fremgår af den fremsendte overgangsplan, jf. bilag A, Holstebro Struer Havn, Havnesediment depot nr Nordre Dækværk Overgangsplan, juli 2002, at det eksisterende depot forventes opfyldt i Det eksisterende anlæg lever ikke op til deponeringsbekendtgørelsens krav om membran og opsamlingssystem for perkolat og drænvand, og virksomheden har meddelt at der ikke længere deponeres affald på deponiet samt at deponiet ikke ønskes videreført. Miljøcenter Århus meddeler derfor forbud mod fortsat deponering på havbundssediment depot Nordre Dækværk, Olievej 20, 7600 Struer efter 16. juli 2009 gældende fra denne afgørelses dato. Forbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 2, Jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk Påbud om vilkår for nedlukning og efterbehandling Der meddeles påbud om nedlukning og efterbehandling af samtlige deponeringsenheder på havbundssediment depotet. Påbuddet omfatter ændring af de vilkår, der forsat vil gælde efter nedlukning af anlægget ved efterbehandling og monitering. Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41 stk. 1, jf. BEK. nr. 252 af 30. marts , stk. 2. Påbuddet indeholder vilkår om fremsendelse af en miljøkonsekvensvurdering, der skal danne grundlag for vurdering af omfanget af eventuel nødvendig monitering og kontrol efter nedlukning. Oversigt for miljøgodkendelser, der erstattes/berøres: Dato Miljøgodkendelser alle uden retsbeskyttelse Status Miljøgodkendelse af depot for havnesediment, Struer Havn. Depot nr Nordre Dækværk Alle vilkår erstattes af nærværende afgørelse 2.3 Klassificering af deponeringsenheder Ringkjøbing Amt har den 4. april 2002 klassificeret havbundssediment depotet. Anlægget er klassificeret som anlæg for ikke farligt affald. Ud fra egenskaber og 4 BEK nr. 252 af 30. marts 2009, 36, stk. 2 henviser til: 8 i bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 om deponeringsanlæg 7

8 mængder af det affald, der i tidens løb er deponeret i havbundssediment depotet Nordre Dækværk, har Ringkjøbing Amt i henhold til deponeringsbekendtgørelsens retningslinjer vurderet, at havbundssediment depotet ikke skal klassificeres som anlæg for farligt affald. Miljøcenter Århus klassificerer depotet som anlægstype MA1, idet alle deponeringsanlæg for havbundssedimenter i henhold til deponeringsbekendtgørelsen, bilag 3, skal klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA Vilkår for afgørelsen Vilkår markeret med er nye vilkår. Vilkår, der ikke er markeret, er eksisterende vilkår ændret ved dette påbud eller overført direkte uden ændring. A A1 A2 A3 A4 Generelt Der må ikke modtages affald på Havbundssediment depotet Nordre Dækværk, Struer Havn efter denne afgørelses dato. Senest 1år fra denne dato skal havbundssediment depotet som helhed være retableret i overensstemmelse med nærværende afgørelses vilkår vedrørende retablering. Virksomheden skal senest henholdsvis 3 og 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet Nordre Dækværk. Det fremsendte materiale skal danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient i efterbehandlingsperioden, jf. i øvrigt vilkår K1 og K2. Et eksemplar af nærværende afgørelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om indholdet. Såfremt der sker ændringer i havbundssediment depotets ejerforhold eller matrikulære forhold, skal tilsynsmyndigheden orienteres herom skriftligt før ændringen indtræder. Ligeledes skal tilsynsmyndigheden orienteres om driftsmæssige ændringer, der bevirker et skift af driftsherre. Orienteringen skal være skriftlig og fremsendes før ændringen indtræder. A5 Ved deponeringens ophør skal der tinglyses en deklaration på arealet. Der skal fremgå følgende: at Holstebro-Struer Havn har deponeret tungmetalforurenet havnesediment på området at deponeringsområdet har affaldsdepot nr at området er vist på en vedlagt skitse 8

9 at anvendelse af området til andre formål end industri- og havneformål ikke må finde sted uden tilsynsmyndighedens/godkendelsesmyndighedens accept at grundejeren er ansvarlig for at vedligeholde indfatningen mod fjorden, så sediment ikke bortskylles at deponeret sediment, der f.eks. bortgraves i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for forurenet materiale at tilsynsmyndigheden/godkendelsesmyndigheden er påtaleberettiget at det tinglyste er bindende for nuværende og kommende ejere. B B1 Ændringer af anlæg Ændringer i forhold til det i afgørelse om overgangsplan og m.h.t. tidligere godkendelse, beskrevne, må ikke etableres før der foreligger accept fra tilsyns- og/eller godkendelsesmyndigheden i henhold til fremsendte reviderede projektbeskrivelser og tegninger. Godkendelsesmyndigheden afgør, om ændringerne er godkendelsespligtige. C C1 C2 Indretning og drift Bemanding I efterbehandlingsperioden skal anlægget være under regelmæssigt tilsyn af kvalificeret personale. Holstebro-Struer Havn skal løbende føre tilsyn med depotet og sørge for relevant inspektion af dæmninger, hegn med mere og det indpumpede havbundssediment. Uddannelse Efter nedlukning af havbundssediment depotet skal der være en driftsansvarlig tilknyttet, der besidder et A-bevis eller tilsvarende kvalifikationer. Dokumentation for uddannelse og kvalifikationer skal, såfremt det afviger fra A-beviset, fremsendes til tilsynsmyndigheden for accept. Opdateret dokumentation for bemandingens kvalifikationer skal til enhver tid være fremsendt til tilsynsmyndigheden. C3 C4 Hegn Anlægget skal være sikret på landsiden af et ca. 2 m højt hegn. Ved indgange til depotet skal det ved tydelig skiltning oplyses, hvem der ejer depotet, og hvem der har det daglige ansvar for depotet, samt at uvedkommendes færdsel på området er forbudt. Dæmninger Der skal om deponeringsområdet fastholdes allerede etablerede afskærende dæmninger i et nødvendigt omfang. Dæmningerne skal vedligeholdes. 9

10 D D1 Driftsforstyrrelser og uheld Underretning ved driftsforstyrrelser og uheld Virksomheden skal underrette tilsynsmyndigheden telefonisk hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser eller uheld, som medfører forurening eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 hverdage efter hændelsen. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at forhindre lignede uheld i fremtiden. D2 Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe følgerne af akutte uheld. E E1 E2 Trafik- og adgangsforhold Ind- og udkørsel Ind - og udkørsel til affaldsanlægget kan ske fra Olievej, 7600 Struer. Adgangsforhold Anlægget skal være aflåst udenfor driftstid. F F1 F2 Støj Støjgrænse Støjbelastningen (Lr) fra aktiviteterne i forbindelse med sedimentdepotet må ved fuld drift ikke overstige en støj grænse på 60 db(a) ved omkringliggende kontorer og opholdsrum. Støjbelastningen måles som det ækvivalente korrigerede lydtryksniveau i db(a). Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan kræve virksomhedens støj dokumenteret ved måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Måling skal gennemføres, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Måling og dokumentation skal udføres af en enhed, der er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre Miljømålinger af ekstern støj. Såfremt støjmålinger og beregninger viser at støjgrænserne er overholdt, kan tilsynsmyndigheden dog kun kræve disse gentaget en gang årligt. F3 Definition på overholdte støjgrænser Grænseværdierne for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med grænseværdi- 10

11 en. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke være overstige 3 db(a). G G1 G2 G3 Luft/gas Deponigas Tilsynsmyndigheden kan kræve, at der i forbindelse med slutafdækning fremsende en redegørelse for blandt andet den estimerede udvikling i gasproduktionen for det samlede anlæg, effektivitet af gasindvindingen, vurdering og eventuel måling af omsætning af metan gennem toplaget af de slutafdækkede områder, samt forslag til eventuelle forbedringer i opsamling og behandling af gas. Redegørelsens nærmere indhold aftales med tilsynsmyndigheden forinden. På baggrund af resultatet af en eventuel undersøgelse iht. G1 kan tilsynsmyndigheden vurdere om der skal stilles supplerende vilkår til opsamling, håndtering og monitering af gas. Støv Driften af anlægget og affaldsbehandlingsaktiviteter, herunder til og frakørsel samt intern trafik på anlægget, må ikke give anledning til støvgener i omgivelserne. Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at der forekommer væsentlige støvgener, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. H H1 Lugt Lugtgener Virksomhedens drift må ikke give anledning til lugtgener i omgivelserne, som efter tilsynsmyndighedens opfattelse kan betegnes som generende. Såfremt lugtgener forekommer, kan tilsynsmyndigheden kræve, at virksomheden fremsender et projekt med handlings- og tidsplan for afhjælpende foranstaltninger. I I1 Spildevand/perkolat Indsamling af metrologiske data Følgende meteorologiske data skal, indtil efterbehandlingsperioden er afsluttet, indsamles til brug for en kontrolberegning af havbundssediment depotets årlige perkolatproduktion: Parameter Nedbørsmængde Temperatur (døgnmin./max. kl.14.00) Efterbehandlingsperiode (fra nedlukning til aktive systemer gøres passive) Dagligt og månedsværdier Månedligt gennemsnit 11

12 Meteorologiske data skal indsamles ved hjælp af måleudstyr på eller i nærheden af depotet, herunder DMI s GRID system under forudsætning af at systemet dækker depotets placering. I2 Der må ikke udledes overskudsvand direkte fra depotet til havn eller fjord. J J1 Affald Bortskaffelse af affald Virksomhedens affald og affald, der måtte være produceret på anlægget i øvrigt, skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med kommunens anvisninger. K K1 K2 Perkolat, grundvands- og recipientkontrol Virksomheden skal senest 3 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsende tilstrækkelige data til gennemførelse af miljøkonsekvensvurderingen for havbundssediment depotet. Data skal som minimum indeholde en repræsentativ porevandsbestemmelse eller lignende efter aftale med tilsynsmyndigheden for samme parametre. Der skal senest 6 måneder efter offentliggørelse af de for anlægget relevante miljøkvalitetskrav fremsendes en miljøkonsekvensvurdering for anlægget. Miljøkonsekvensvurderingen skal som minimum forholde sig til: Estimering af kildestyrken fra sedimentet i havbundssediment depotet. D.v.s. koncentration i vandet og vurdering af udsivningen fra området. For PAH-er og TBT inddrages reduktion af kildestyrken som følge af nedbrydning i sedimentet og i det fritstående vand. Der foretages efterfølgende en vurdering af tilbageholdelse i de omkringliggende dæmninger og nedbrydning af de organiske komponenter under transport gennem dæmningerne. Oplysninger om dæmningens opbygning, herunder tykkelse, materialer og tilbageholdelse af relevante tungmetaller og PAH og TBT. Oplysninger om indholdet af relevante forurenende stoffer i det havbundssediment der deponeres. K3 Miljøkonsekvensvurderingen skal være vedlagt plan for prøvetagning/egenkontrol for anlægget efter nedlukning. Med angivelse af prøvetagningssteder, metoder og frekvens. Det fremsendte skal kunne danne baggrund for at tilsynsmyndigheden hurtigst muligt derefter kan fastsætte endelige og tilstrækkelige vilkår for eventuel nødvendig fortsat kontrol af grundvand og recipient. L L1 Nedlukning Nedlukning af deponeringsenheder Havbundssediment depotet skal være lukket for indpumpning senest ved denne afgørelses dato. 12

13 Nedlukning og slutafdækning skal ske som beskrevet i overgangsplan af 7. juli Der skal således afdækkes med ca. 0,5 stabilgrus. Endelig nedlukning skal være afsluttet inden 1. januar L2 Når slutafdækningen er gennemført meddeles dette til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden vil på baggrund af et tilsyn meddele sin godkendelse af nedlukningen. En deponeringsenhed er først endelig nedlukket, når tilsynsmyndigheden har meddelt sin godkendelse af nedlukningen. L3 L4 I efterbehandlingsperioden skal vedligeholdelse, overvågning og kontrol med havbundssediment depotets miljøbeskyttende systemer fortsætte, så længe havbundssediment depotet vurderes at udgøre en miljøfare for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om, hvornår efterbehandlingen af havbundssediment depotet eller dele heraf kan anses for afsluttet, og anlægget eller enheden derfor kan overgå til passiv drift. Tilsynsmyndigheden kan som baggrund for vurderingen kræve at virksomheden skal udarbejde et forslag til en løsning, der sammen med vurderinger af perkolatmoniteringen danner baggrund for afgørelse om at deponeringsenheden har nået en passiv tilstand. M M1 Journalføring og kontrolrutiner Kontrol med kontinuert måleudstyr generelt Der skal føres journal over kontrollen med eventuelt kontinuert måleudstyr, dvs. - Garantiafprøvning/kvalitetskontrol - Kalibreringer/parallelmålinger - Løbende vedligeholdelse og justeringer Kontrollen skal ske i henhold til leverandørens anvisninger. M2 M3 Der skal føres journal over driftsstop, fejl og uregelmæssigheder på alt driftsrelateret udstyr, der indgår i overvågning, kontrol og monitering af anlægget og forurening herfra. Form af driftsjournal Driftsjournalen kan være et vilkårligt datamedie, som skal forevises tilsynsmyndigheden efter anmodning. Oplysningerne skal indarbejdes i virksomhedens samlede årsrapport. Der skal føres journal over tidspunkter, årsag til, lokaliteter for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens på hele anlægget og for samtlige aktiviteter. 13

14 N N1 Indberetning Årsrapport Hvert år skal virksomheden udarbejde en årsrapport, der sendes til tilsynsmyndigheden senest 1. april omhandlende det foregående år. Første årsrapport efter denne afgørelses ikrafttrædelse er pr. 1. januar Årsrapporten for det foregående år skal fremsendes senest 1. april. Alternativt kan virksomhedens miljøredegørelse erstatte årsrapporten, hvis miljøredegørelsen indeholder de krævede oplysninger og fristen for aflevering overholdes. N2 Indhold af årsrapport Årsrapporten skal udføres som en standardrapport, der hvert år følger samme procedure. I rapporten skal samtlige udførte registreringer være kommenterede og vurderet i forhold til anlæggets godkendelse, herunder en vurdering af belastningen af miljøet fra driften af anlægget. Målte værdier skal være anført og relevant tidsmæssig og rumlig/geografisk udvikling illustreret gennem tidsserier, grafer og kort. Årsrapporten skal omfatte nedenstående punkter: 1 Resultater af moniteringsprogram 2 Resultater af kontrollen af overfladevand, drænvand og recipienter. 4 Redegørelse for eventuelle modtagne klager over virksomhedens drift og hvilke initiativer klagerne har givet anledning til, inkl. bemærkninger om eventuelle uregelmæssigheder i driften. 5 Indtrufne nødsituationer, hvor nødprocedurer/beredskabsplan har været bragt i anvendelse. - Tidspunkter, årsag til, lokalitet for og omfang af uheld og driftsforstyrrelser med miljømæssig konsekvens. - Hvis uheld/driftsforstyrrelser medfører bufferoplag, skal de oplagrede affaldstyper specificeres. Tidspunkter for indberetning af uheld og driftsforstyrrelse til tilsynsmyndigheden med opgivelse af, hvem der indberettede hændelsen. 14

15 3. Bemærkninger til vilkårsændringer Afgørelsen om overgangsplan for havbundssediment depotet Nordre Dækværk er et forbud mod fortsat drift af deponeringsaktiviteten efter deponeringsbekendtgørelsen. Havbundssediment depot er omfattet af punkt K105(i) på bilaget over godkendelsespligtige anlæg i godkendelsesbekendtgørelsen. I forbindelse med revurderingen er der både videreført, ændret og slettet vilkår fra eksisterende godkendelse for havbundssediment depotet. Herudover er der sat helt nye vilkår i forbindelse med nedlukning og efterbehandling af havbundssediment depotet. I bilag C er der en samlet oversigt over alle vilkår i den hidtidige godkendelse, der er revurderet eller videreført. For hvert vilkår er der anført det nye vilkårsnummer. Herudover er der for hvert gammelt vilkår anført en kort forklaring på hvorledes vilkåret er videreført, ændret eller slettet Nedenfor er der knyttet overordnede bemærkninger til vilkårene og for enkelte områder, hvor vilkår er tilføjet, skærpet eller væsentligt ændret er der anført uddybende bemærkninger. Generelle vilkår - A Havbundssediment depotet er ikke etableret med sekundær membran og perkolatopsamlingssystem iht. deponeringsbekendtgørelsens krav og der foreligger ikke en miljørisikovurdering. Overgangsplanen er fremsendt med henblik på nedlukning. Holstebro-Struer Havn har meddelt at der ikke indspules sediment i depotet mere. Der stilles derfor vilkår A1 om, at der ikke må modtages affald på depotet efter denne afgørelses dato. Da der ikke foreligger en miljøkonsekvensvurdering har tilsynsmyndigheden ikke haft tilstrækkelig baggrund for at vurdere, om der er behov for kontrol med udsivning fra anlægget, eller om det kan overgå til passiv drift. Jf. i øvrigt bemærkninger til K- vilkår. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side, er der i Vilkår A2, sat krav om, at der skal udfærdiges en miljøkonsekvensvurdering, så snart de relevante kvalitetskrav er udmeldt. Vilkår A3 og A4 skal sikre grundlæggende viden om vilkår og ansvar for anlægget. Vilkår A5 om tinglysning af deklaration på arealet overføres så fremtidig anvendelse af arealer sker under hensyntagen til depotet. Ændringer af anlæg B Vilkåret præciserer at ændringer af anlægget eller i driften af dette ikke må påbegyndes før at der foreligger accept fra tilsyns eller godkendelsesmyndighed. Det er dog altid godkendelsesmyndigheden, der afgør om et konkret projekt eller en konkret ændring er godkendelsespligtig. Vilkåret afspejler generelle regler i miljøbeskyttelsesloven og godkendelsesbekendtgørelsen. Det er Miljøcenter Århus vurdering at vilkåret også er relevant i efterbehandlingsperioden. 15

16 Indretning og drift C-vilkår Vilkår C1 er et nyt vilkår til sikring bemanding/egenkontrol med anlægget. Vilkåret C2 er nyt vilkår om uddannelse af mandskab. Vilkåret stilles ud fra krav i bekendtgørelsen om uddannelse af driftsleder og personale på havbundssediment depot. Kravet om uddannelse fastholdes også i efterbehandlingsperioden. Såfremt der sker udskiftning af personalet skal kravet om uddannelse følges. Vilkåret C3 er et videreført vilkår om effektiv forhindring af offentlig adgang til deponiet. Der sættes krav om hegning, idet der ikke er daglig opsyn på anlægget. Vilkår C4 er stilles for at sikre at dæmninger vedligeholdes i efterbehandlingsperioden. Driftsforstyrrelser og uheld D-vilkår Der er fastsat vilkår vedrørende underretning i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld. Fristen for underretning af tilsynsmyndigheden er 14 dage for modtagelse af en skriftlig redegørelse fra virksomheden. Virksomheden skal dog stadig underrette tilsynsmyndigheden hurtigst muligt og senest førstkommende hverdag om driftsforstyrrelser og uheld. Trafik- og adgangsforhold E-vilkår Der er fastsat vilkår om til og fra kørsel i overensstemmelse med de faktiske forhold. Støj F-vilkår Vilkår vedrørende støjgrænser er videreført fra tidligere miljøgodkendelse. Der er sat vilkår vedrørende krav til kontrol, måling og definitioner. Da der ikke modtages affald på depotet mere, forventes det at der ikke vil være støjende aktiviteter på anlægget. Der kan dog forekomme kørsel etc. i forbindelse med slutafdækning af depotet, vilkår om støj er videreført, for at dække perioder hvor der er aktivitet på anlægget. Luft/gas G-vilkår Der opsamles ikke deponigas fra anlægget. Der er på grund af indhold af organisk materiale i det indpumpede sediment stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve at anlægget skal fremsende en redegørelse om deponigas. Det er vurderet relevant uanset, at deponeringsbekendtgørelsen ikke kræver redegørelse for gasdannelse for mineralsk affald. Formuleringen af vilkår for støv er standardvilkår Lugt H-vilkår Vilkåret er videreført. Spildevand I-vilkår Vilkår I1 om opsamling af meteorologiske data er fastsat på baggrund af deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 5. Der findes ingen bygninger eller afløbsinstallationer på depotet. Vand på depotet forekommer som nedbør. Der afledes ikke overfladevand til Struer Bugt. Nedbør vil udsive gennem dæmningerne eller fordampe. Der stilles vilkår om 16

17 at evt. overfladevand ikke må udledes til recipienten. Kronen på dæmningerne er anlagt i kote ca. 1,5. Det er beskrevet i overgangsplanen at der fyldes op med havbundssediment til kote 1,2. Efter ca. et år fyldes op med stabilgrus til kote 1,5. Miljøcenter Århus vurderer, at efter sætning af sedimentet vil der blive afdækket med ca. 0.5 m. stabilgrus. Det er beskrevet i overgangsplanen at de sidste 0,5 m lag i den sidste celle vil blive tilført med materiale grabbet fra skib eller lastbil, således at vandmængden i cellen kan kontrolleres. Miljøcenter Århus vurderer, at de beskrevne tiltag er tilstrækkelige til at hindre direkte udledning af vand fra depotet til recipienten. Affald J-vilkår Vilkår om håndtering og bortskaffelse af affald er ikke fastsat i den tidligere godkendelse. Der er ikke nærmere redegjort for affaldshåndtering i overgangsplanen. Der er indsat standardvilkår for håndtering af affald. Grundvand, recipient og perkolat K-vilkår Overgangsplanen indeholder ikke data vedrørende overvågning af grundvand og overfladevand i efterbehandlingsperioden. Der er ingen data for perkolat. Det er væsentligt at afgøre om de forurenende stoffer der siver ud fra havbundssedimentdepotet giver anledning til overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav 5. For at kunne vurdere hvilke vilkår der skal stilles til monitering af udvaskningen fra depotet i efterbehandlingsperioden er det nødvendigt at der laves en miljøkonsekvensvurdering af depotet. I perioden efter overgangsplanen er udarbejdet har miljøstyrelsen i en række arbejdsrapporter beskrevet en række forsøg og analyser. Da der forsat udestår fastsættelse af miljøkvalitetskrav fra Miljøstyrelsens side og der forsat mangler gennemførelser af en miljøkonsekvensvurdering fra anlæggets side har Miljøcenter Århus fastsat vilkår om fremsendelse af data til brug for miljøkonsekvensvurdering, når de relevante miljøkvalitetskrav er offentliggjort. Nedlukning L-vilkår Der fastsættes vilkår for nedlukning af havbundssediment depotet i henhold til overgangsplanen. Det er i overgangsplanen beskrevet at opfyldning af de enkelte celler i deponiet ophører ved kote +1,2, herefter henstår cellerne et år for afvikling af initialsætninger. Efter et år udlægges MSG (stabilgrus) til kote +1,5 på toppen af slammet. Dette kan medføre yderligere sætninger, som vil blive udjævnet med MSG. Den beskrevne slutafdækning vurderes at være tilstrækkeligt ud fra den beskrevne videre anvendelse af arealerne til fx opbevaring af gods. Der skønnes ikke at være risiko for opfrysning. Der fastsættes vilkår om forsættelse af overvågning og kontrol med depotet. Eventuel revision af kontrolprogrammet kan indgå i handleplanene for nedlukning. Journalføring og kontrolrutiner M-Vilkår Vilkårene for føring af driftsjournaler, logbøger og kontrolrutiner er tilpasset i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens krav. 5 Gældende miljøkvalitetskrav bestemmes i medfør af BEK. Nr af 13. december, 2006 om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet. 17

18 Indberetning N-vilkår Der er sat vilkår om indberetning af oplysninger om driften af havbundssediment depotet i overensstemmelse med deponeringsbekendtgørelsens bilag 2 pkt. 15 samt virksomhedens oplysninger i overgangsplanen 4. Vurdering af overgangsplan I dette kapitel er anført Miljøcenter Århus bemærkninger til og vurderinger af de enkelte afsnit og punkter i overgangsplanen for havbundssediment depotet på Holstebro-Struer Havn, Nordre Dækværk, Struer Kommune, jf. bilag A: Overgangsplanen af juli I bekendtgørelse nr. 650 af 29. juni 2001 (deponeringsbekendtgørelsen) 7 hedder det at Den, der driver et bestående deponeringsanlæg, skal til brug for tilsynsmyndighedens revurdering af anlæggets vilkår senest den 16. juli 2002 indsende en overgangsplan til tilsynsmyndigheden. De nærmere oplysninger, der som minimum skal være indeholdt i den indsendte overgangsplan, fremgår af bilag 4. Bilag 4 i nævnte bekendtgørelse beskriver hvad overgangsplaner for anlæg der skal være nedlukket d. 16. juli 2009 som minimum skal indeholde: Eventuelle nye eller supplerende oplysninger til brug for klassificering i forhold til de allerede indsendte oplysninger, jf. 6, stk. 1. Beskrivelse af procedurer for nedlukningen af anlægget, herunder beskrivelse af slutafdækning inkl. kote- og beplantningsplan, jf. bilag 2, punkt 13. Plan for efterbehandling af anlægget, herunder kontrolprogrammer og monitering af perkolat, grundvand/recipienter og deponigas samt beskrivelse af vedligeholdelsesplaner for måleudstyr, pumper, drænsystemer, pumpe- /inspektionsbrønde mv., jf. bilag 2, punkt 14. Redegørelse for, hvorledes evt. deponigas planlægges opsamlet, herunder om gassen afbrændes, anvendes til energifremstilling eller behandles på anden måde, jf. bilag 2, punkt 11. Beskrivelse af, hvorledes uddannelseskrav til deponeringsanlæggets daglige ledelse samt til anlæggets øvrige personale planlægges gennemført med henblik på at sikre, at de relevante beviser er opnået inden for de fastsatte tidsfrister, jf. bilag 2, punkt 4. Herudover skal overgangsplanen indeholde begrundelse for, hvorfor deponeringsanlægget ikke ønskes videreført efter 15. juli Holstebro-Struer Havn har i overgangsplanen fra 2002 meddelt at anlægget ikke ønskes videreført efter 16. juli Holstebro-Struer Havn har i november 2009 meddelt at sidste indspuling af sediment fandt sted i efteråret

19 4.1 Bemærkninger til overgangsplanen Klassificering: Holstebro-Struer Havn beskriver at der ikke er sket nogen ændringer i forhold til sidste klassificering. Vurdering: Miljøcenter Århus bemærker, at i henhold til deponeringsbekendtgørelsens bilag 3 afsnit 3.3. skal alle depoter for havbundssediment klassificeres som tilhørende anlægsklasse MA1. Nedlukning: Holstebro-Struer Havn beskriver i overgangsplanen hvorledes nedlukningen og slutafdækning af anlægget planlægges. Slutafdækning, der sker med ca. 0,5 stabilgrus forventes endelig afsluttet efter et år fra opfyldning er ophørt, efter to år forventes det at anlægget kan anvendes til havneareal til oplagring af gods, evt. med udlægning af asfaltbelægning på anlægget. Vurdering: Der er i denne afgørelse stillet vilkår for nedlukningen ud fra de oplysninger der er givet i overgangsplanen. Miljøcenter Århus har ikke yderligere bemærkninger til afsnittet. Efterbehandling: I overgangsplanen beskrives det at der ikke foretages nogen efterbehandling af anlægget. Vurdering: Miljøcenter Århus finder at overgangsplanen er mangelfuld hvad angår forslag til plan for efterbehandling af anlægget. Det er Miljøcentrets vurdering at omfanget af monitering og kontrol med depotet i efterbehandlingsperioden ikke kan fastsættes ud fra de oplysninger der er Miljøcentret i hænde. Det er Miljøcenter Århus vurdering at det er væsentligt at afgøre om de forurenende stoffer, der kan sive ud fra havbundssedimentdepotet kan give anledning til overskridelse af gældende miljøkvalitetskrav. Det er derfor nødvendigt, at der bliver lavet en miljøkonsekvensvurdering af depotet. Miljøkonsekvensvurderingen skal danne baggrund for at vurdere, om og hvilke vilkår der skal stilles til monitering af udvaskningen fra depotet i en eventuel efterbehandlingsperiode. Der pågår for øjeblikket et udredningsarbejde med henblik på at fastlægge kvalitetskrav for udledning af forurenende stoffer. Der er derfor fastsat vilkår om fremsendelse af miljøkonsekvensvurdering af depotet når der er fastlagt krav for de stoffer der kan være aktuelle at vurdere. Vilkåret er sat da Miljøcenter Århus skal sikre at der hverken på kort eller lang sigt kan ske forurening fra depotet. Deponigas: I overgangsplanen beskrives det, at der ikke påregnes deponigas fra anlægget. 19

20 Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer at der på grund af indholdet af organisk materiale i sedimentet kan forekomme dannelse af gas fra anlægget. Der er derfor stillet vilkår om, at tilsynsmyndigheden kan kræve at anlægget skal fremsende en redegørelse om deponigas. Det er vurderet relevant uanset, at deponeringsbekendtgørelsen ikke kræver redegørelse for gasdannelse for mineralsk affald. Tilført materiale og tilsyn: Overgangsplanen beskriver at tilført materiale bliver analyseret for indhold af tungmetaller, og at mængder af tilført materiale registreres. Der føres dagligt tilsyn med anlægget og tilhørende hegn. Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer, at det beskrevne er i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår fra Da der ikke deponeres sediment på anlægget mere stilles der i denne afgørelse ikke vilkår i forhold til tilført materiale. Uddannelse: Det vurderes i overgangsplanen at det ikke er nødvendigt at foretage specialuddannelse af mandskabet tilknyttet depotet. Vurdering: Miljøcenter Århus vurderer, at der til anlægget skal være tilknyttet en driftsleder som skal have A-bevis eller lignende kvalifikationer. Under henvisning til at depotet skal nedlukkes vil Miljøcenter Århus ikke stille yderligere krav til uddannelse af driftspersonale i nærværende afgørelse. 4.2 Indkomne bemærkninger i høringsfasen Opstart af revurderingen af miljøgodkendelsen for spulefeltet Nordre Dækværk har været annonceret i Ugebladet Struer den 1. juli Der er ikke kommet bemærkninger fra offentligheden i forbindelse med annonceringen Udkast til afgørelse har været i høring hos Holstebro-Struer Havn og hos Struer Kommune. Der er indkommet samlet svar fra havnen og kommunen. Holstebro-Struer Havn og Struer Kommune gennemgår i deres bemærkninger bilag 3, pkt og 4-8 fra deponeringsbekendtgørelsen af 29. juni 2001, samt de krav der er stillet til indhold af overgangsplan for depoter der nedlukker pr. 16. juli 2009 og deres vurdering af depotet i forhold dertil. I nedenstående tabel er væsentlige bemærkninger gennemgået. 20

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Overgangsplan og revurdering

Overgangsplan og revurdering Afgørelse om Overgangsplan og revurdering For: Havbundssediment depot ved Skivervej, Vester Hassing, 9362 Gandrup Plan- og virksomhedsområdet J.nr.: AAR-430-00049 Ref.: anbhe/katam Den 19. november 2009

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00553 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Vejle Havns deponi for havnesediment Virksomhedens adresse Sydkajen

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00123 Ref. ANAJE/MABAG Dato: 4. februar 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Havbundssedimentdepot Rønland 673-9 Virksomhedens adresse

Læs mere

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot:

Holbæk Havn, ejet af Holbæk Kommune, påbydes hermed følgende ændring af vilkår for sikkerhedsstillelsen for Holbæk Havbundssedimentdepot: Holbæk Havn Parallelvej 33 4300 Holbæk havnen@holb.dk / post@holb.dk Roskilde J.nr. MST-1272-00895 Ref. hahli/jemma Den 11. april 2012 Påbud om fastsættelse af sikkerhedsstillelse for Holbæk Havbundssedimentdepot

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED, ANAJE Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00552 Ref. ANVED, ANAJE Dato: 18.09.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Kolding Havns deponi for havbundssediment Virksomhedens adresse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00087 Ref. ANAJE/JEMMA Dato: 18. december 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 25852532 Virksomhedstype

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Sagsnr.: 15/23622 ks: bscr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra Møllevang, del af spildevandsopland 11027, til Mølledammen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00984 Ref. LOPED / ANAJE Dato: 16. juli 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32651798 Virksomhedstype

Læs mere

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi.

Virksomhedens bemærkninger til varsel om påbud Miljøstyrelsen varslede den 25. juni 2013 påbud om ændring af egenkontrolprogram for Dybdal Deponi. Affaldsregion Nord I/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att.: Lene Christensen Kun sendt pr. mail til: lec@danskaffald.dk CC: John Skov jsk@dge.dk, Henrik Kjær Nielsen hkn@dge.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00669

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato:

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. ANVED Dato: Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00895 Ref. ANVED Dato: 22.12.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Holbæk Havn CVR nummer 24191974 Virksomhedstype

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Afgørelse om. Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn

Afgørelse om. Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn Afgørelse om Overgangsplan herunder påbud vedrørende nedlukning For: Havbundssediment depot ved Østmolen Hirtshals Havn Hirtshals Havn Nordkajen 11 Postboks 3 9850 Hirtshals Plan- og virksomhedsområdet

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendes kun på e-mail til lbhu@forsyningen.dk og tovd@forsyningen.dk Aarhus J.nr. MST-1272-00132 Ref. bevch/anaje Den 14. juni 2012 Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste.

Ravnshøj Miljøanlæg, Stenvej 8, Frederikshavn: Afgørelse om klassificering af deponeringsenhed til mineralsk affald og ændringer til positivliste. AVØ A/S Knivholtvej 14 9900 Frederikshavn Sendt elektronisk til: genbrug@avoe.dk Att: Tore Vedelsdal (tv@avoe.dk) og Lisbeth Hultfeldt (lch@avoe.dk) Plan- og Virksomhedsafdelingen J.nr. AAR-432-00141 Ref.

Læs mere

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om dumpning af optaget havbundsmateriale. Samsø Havne, Havnekontoret Att. Hartvig Pedersen Ballen Havn 1 8305 Samsø Vand- og naturområdet J.nr. AAR-421-00012 Ref. DOFHA 10. april 2007 KLAPTILLADELSE I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00092 Ref. ANAJE/KATAM Dato: 20. februar 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 29189889 Virksomhedstype

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: AMU-Center Djursland Godkendelsen omfatter: Trafiksikkerhedskurser til afholdelse på AMU-Center Djurslands køretekniske anlæg den 9/6, 16/6, den 6/10 og 27/10 2002 Dato:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01325 Ref. ANVED/SOEJA Dato: 27. august 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 32065791 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse Den nye bane Kbh-Ringsted, BANEDANMARK Relevante underentreprenører Afgørelse om vilkårsændringer til udledningstilladelse af 19/6-2015

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads

Tillæg. Bregnebjerggård Fyldplads Forvaltningen, Tillæg til miljøgodkendelse af 15. juni 2004 Bregnebjerggård Fyldplads beliggende Slangerupvej 31 3540 Lynge Aktiviteten hører under listebetegnelse K208, jf. bilag 2 til Miljøministeriets

Læs mere

Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2

Memo. Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse. Klaus Andersen - Kolding Havn. Steen Stentsøe Bilag 1 Bilag 2 Memo Titel Kolding Havns depot til havnesediment Beregning af sikkerhedsstillelse Dato 28. februar 2011 23. marts 2011 (Rev. 01) Til Klaus Andersen - Kolding Havn COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg.

efter 41 i bekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 af miljøbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 252 af 31. marts 2009 om deponeringsanlæg. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2011 J.nr.: NMK-10-00058 Ref.: bjens AFGØRELSE i sag om Reno Djurs I/S, Glatved Miljøgodkendelse ny etape IIa

Læs mere

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009.

Tilladelsen meddeles til Banekonsortiet I/S, Jegstrupvej 80, 8361 Hasselager, og tidsbegrænses til og med udgangen af oktober 2009. Banekonsortiet I/S Jegstrupvej 80 8361 Hasselager Byggeri og miljø Nørregade 4, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Tilladelse til etablering af midlertidig

Læs mere

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan

Tilladelse til indvinding af råstoffer. Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Tilladelse til indvinding af råstoffer og Godkendelse af grave- og efterbehandlingsplan Lokalitet: Matr. nr. 3r, Annisse By, Annisse Ansøger, indvinder og grundejer: Wewers A/S, Centervænget 19, 3400 Hillerød

Læs mere

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle.

Kalundborg Kommune meddeler godkendelse til udbringning af husdyrgødning på arealer, der drives under ejendommen på Saltoftevej 7, 4470 Svebølle. Returadresse: Postboks 50, 4400 Kalundborg Niels Boserup Saltoftevej 7 4470 Svebølle DATO 4. november 2008 JOURNAL NR. 326-2008-34384 SAGSANSVARLIG Frederik Lund Weinreich/chso PLAN, BYG OG MILJØ Godkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling

Tilladelse til nedsivning og udledning af overfladevand fra cykelsti mellem Visse og Nøvling #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, ByMiljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Aalborg Kommune, Trafik & Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby 11-05-2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Tillæg til arealgodkendelse

Tillæg til arealgodkendelse Teknik og MIljø 15. oktober 2013 Tillæg til arealgodkendelse Udbringningsarealer på Bøstrupvej 32, 4270 Høng Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 11197299 v. Roland Pedersen Bøstrupvej 32 4270 Høng

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å.

Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Tillæg til tilladelse til udledning af grundvand til Vindinge Å. Resumé Faaborg-Midtfyn Kommune meddeler tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vindinge Å. Tilladelsen er et tillæg til udledningstilladelsen

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby

Revideret tilslutningstilladelse for spildevand. fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, 4050 Skibby. 4050 Skibby Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane, Hovedgaden 96, Frederikssund

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2

1. Kommunalbestyrelsens afgørelse... 2 Dansk Miljørådgivning Ved: Hans-Henrik Clausen Vejlevej 163 6000 Kolding Plan og Miljø Dato: 31. marts 2014 Sagsnr.: 13.02.01-P19-35-14 Sagsbeh.: Gitte Gro Poulsen Lokaltlf.: 9945 5501 Ny Rådhusplads 1

Læs mere

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT DEPOTET PÅ MARGRETHEHOLM APRIL 2014 TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR MILJØBESKYTTELSE Njalsgade 13 Postboks 380, 1503 København V tlf. 33 66 33 66 e-mail:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser

Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser BEK nr. 1049 af 28/08/2013 Bilag 1 Supplerende oplysninger ved ansøgning om godkendelse af alle klasser af deponeringsanlæg samt godkendelsespligtige ændringer og udvidelser 1 Oplysninger om deponeringsanlæggets

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund

Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra. fra kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11, 3600 Frederikssund Sagsnr. 06.11.00-K08-2-10 Revideret tilslutningstilladelse, for vand fra Kunstgræsbane og andre boldbaner, Kalvøvej 9 og 11 Revideret tilslutningstilladelse for spildevand fra kunstgræsbane og andre boldbaner,

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg

Revideret tilladelse til reduceret udledning af regn- og overfladevand fra Interstil A/S, Egeskovvej 15, Egebjerg Api Property Fund Denmark P/S Rådhuspladsen 75. 3 1550 København V E-mail: tonny.nielsen@aberdeenpropertyinvestors.com TEKNIK OG MILJØ Spildevand Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 Telefax:

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT. Specialdepot Nordhavn

NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT. Specialdepot Nordhavn NEDLUKNING OG OVERGANG TIL PASSIV DRIFT Specialdepot Nordhavn By og Havn I/S Nordre Toldbod 7 1013 København K Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-432-00219 Ref. hahli/molut 26. oktober 2009 Nedlukning

Læs mere

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe

Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter. Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe Memo Titel Dato 2 december 2009 Til Kopi Fra Høringssvar fra Kalvebod Miljøcenter DAKOFA Kalvebod Miljøcenter, Jens Nejrup COWI A/S, Jens Kjems Toudal og Steen Stentsøe COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-01213 Ref. Nijol/ Dato: 25.11.2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Randers Affaldsterminal Romalt Boulevard 64, 8960

Læs mere

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. til og

Århus Havn Mindet Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr.  til og Århus Havn Mindet 2 8000 Århus C Att.: Søren Møller og Bo Utoft Dette brev sendes kun pr. e-mail til port@aarhus.dk og but@aarhus.dk Den 9. november 2010 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Ændring

Læs mere

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby.

19 tilladelse til mellemdepot af jord på matrikel 7br, Lyndby By, Lyndby. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Steffen Bomholt Rasmussen Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E sbra@lejre.dk Dato:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg

Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Morten Bak A/S Tandskov Grusgrav, Tandskovvej 19 8600 Silkeborg

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00093 Ref. Katam/inlth Dato: 4. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Affaldscenter Rom CVR nummer 14760504

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 :

Påbuddet gives på følgende vilkår, som er et tillæg til Miljøgodkendelse af deponeringsanlæg for forurenet jord i Nordhavnen, juni 2011 : KMC Nordhavn Københavns Kommune Nordsøvej 4 2150 N0rdhavn Virksomheder J.nr. MST-1272-00962 Ref. loped / anbri Den 12. december 2014 Att.: Jens Nejrup og CVR-nr. 64942212 Påbud om tæt og stabil spuns i

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg

Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Regionshuset Viborg Regional Udvikling Silkeborg Kommune Forsyningshuset Affald Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Parcelforeningen Kongevang Kongelundsvej 367 2770 Kastrup Dato 29.11.2012 Deres ref. Vores ref. 8ag.2816214 Dok.2904770 Direkte nr. 32471522 Iso/hoa Tilladelse i henhold

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene

Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene Sagsnr.: 13/42617 KS: thgr Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Ellegårdvej 8 6400 Sønderborg Tilladelse til udledning af overfladevand fra spildevandsoplandene 11006 og 11037 versionsnr.: 1.5 09-03-2013,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo

Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Tillæg til miljøgodkendelse Gemidan A/S Havnevejen 150, 5330 Munkebo Ændring af vilkår i tillæg til miljøgodkendelse af 30. maj 2014, vilkår 15, 16 og 29 CVR-nr.: 1214 3370 P-nr.: 10000338596 23. september

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00766 Ref. Anlhh/Molut Dato: 16. sept. 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Køge Jorddepot CVR nummer 29189374 Virksomhedstype

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere