Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse. diverse spørgsmål vedrørende. logningsreglerne"

Transkript

1 Retsudvalget REU alm. del Bilag 125 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Sikkerhed og forebyggelseskontoret Trine Priess Sørensen Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Redegørelse om diverse spørgsmål vedrørende logningsreglerne Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 1. Indledning Det retlige grundlag Retsplejelovens 786, stk Logningsdirektivet Logningsbekendtgørelsen Logningsdirektivets implementering Hvorvidt logningsbekendtgørelsen går videre end direktivets minimumskrav Råderum for afgrænsning af logningsreglernes anvendelsesområde Definition af grov kriminalitet Opbevaringsperiode Sammenfatning Anden lovgivning om registrering, opbevaring og udlevering af borgernes tele- og internetkommunikation Registrering og opbevaring af borgernes tele- og internet kommunikation efter anden lovgivning end logningsreglerne Forsvarsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Justitsministeriet (Kriminalforsorgen) Anden hjemmel end retsplejeloven til udlevering af oplysninger, der registreres og opbevares efter logningsreglerne Politiets erfaringer med logningsreglerne Betydningen af den teknologiske udvikling Generelt om politiets brug af loggede tele- og internetoplysninger Eksempler på brug af loggede teleoplysninger Organiseret narkohandel Skudattentat Drab Drab Organiseret narkohandel Hjemmerøverier mv Hjemmerøveri Organiseret narkohandel Flere forhold af drab, våbenbesiddelse og vold Eksempler på brug af loggede internetoplysninger Databedrageri Røverier Netbankindbrud Tekniske udfordringer ved logning og brug af internetoplysninger Udbydernes logning af internetoplysninger Sessionslogning Oplysning om en brugers adgang til internettet Tekniske udfordringer i dansk politi Sammenfatning Efterretningstjenesternes erfaringer med logningsreglerne

3 1. Indledning Ved Folketingets Retsudvalgs betænkning af 31. maj 2012 over lovforslag nr. L 53 om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Ændring af revisionsbestemmelse) har Retsudvalget anmodet Justitsministeriet om - snarest muligt og senest ultimo 2012 at undersøge, hvorvidt logningsdirektivet 1 er overimplementeret i Danmark, jf. nedenfor pkt. 3, - at undersøge, hvilke andre regler end logningsreglerne der indebærer, at borgernes tele- og internetkommunikation registreres og opbevares, og hvilken betydning disse regler har, samt afklare, i hvilket omfang data opbevaret efter logningsreglerne kan kræves udleveret efter andre hjemler end retsplejeloven, jf. nedenfor pkt. 4, - at sikre, at der fra politiets side i forbindelse med revisionen af reglerne fremlægges en kvalitativ og kvantitativ opgørelse over den hidtidige brug af logningsdata, som bør foreligge ultimo 2012, jf. nedenfor pkt. 5, og - at sikre, at der for efterretningstjenesternes vedkommende fremlægges en kvalitativ opgørelse over, hvor effektive de forskellige elementer af logning indtil nu har været i kampen mod terror og kriminalitet, så vidt dette er muligt uden at kompromittere efterretningstjenesternes arbejde, jf. nedenfor pkt. 6. Nærværende redegørelse følger efter en oversigt over det retlige grundlag i pkt. 2 op på Retsudvalgets anmodning. 2. Det retlige grundlag 2.1. Retsplejelovens 786, stk. 4 Ved lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF. 3

4 udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN s Sikkerhedsråds resolution nr (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.) (anti-terrorpakke I), blev der indsat en ny bestemmelse i retsplejelovens 786, stk. 4, om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik samt om telenet- og teletjenesteudbyderes praktiske bistand til politiet. Efter retsplejelovens 786, stk. 4, påhviler det således udbydere af telenet eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Efter bestemmelsen fastsætter justitsministeren efter forhandling med (nu) erhvervs- og vækstministeren nærmere regler om denne registrering og opbevaring. Det er i forarbejderne til bestemmelsen forudsat, at udbydere alene skal registrere og opbevare oplysninger om, hvem der har haft kontakt, men ikke oplysninger om, hvad indholdet af kommunikationen imellem de pågældende var, f.eks. i form af optagelse af en telefonsamtale. Indhentelse af oplysninger om teletrafik i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet udgør et indgreb i meddelelseshemmeligheden, og adgangen til at få udleveret oplysninger, som en udbyder har registreret og opbevaret efter bestemmelsen, reguleres derfor af reglerne om indgreb i meddelelseshemmeligheden i retsplejelovens kapitel 71 samt eventuelt også reglerne i kapitel 74 om edition Logningsdirektivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/24/EF af 15. marts 2006 om lagring af data genereret eller behandlet i forbindelse med tilvejebringelse af offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester eller elektroniske kommunikationsnet og om ændring af direktiv 2002/58/EF (logningsdirektivet) blev vedtaget den 21. februar Det fremgår af præamblen til logningsdirektivet, at baggrunden for direktivet bl.a. er, at medlemsstaterne har praktiske erfaringer for, at trafikdata og lokaliseringsdata har stor betydning i efterforskning, afsløring og retsforfølgning af strafbare handlinger, og at det derfor er nødvendigt på euro- 4

5 pæisk plan at sikre, at data, som genereres eller behandles af udbydere af elektronisk kommunikation, lagres i en vis periode Logningsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 om udbydere af elektroniske kommunikationsnets og elektroniske kommunikationstjenesters registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logningsbekendtgørelsen) er udstedt med hjemmel i retsplejelovens 786, stk. 4. Bekendtgørelsen er i vid udstrækning udtryk for en gennemførelse af logningsdirektivets bestemmelser om pligt til at registrere og opbevare oplysninger om teletrafik. Det fremgår af logningsbekendtgørelsens 1, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i deres net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Efter bekendtgørelsens 4 skal teleudbydere registrere en række nærmere angivne oplysninger om fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation, herunder oplysninger om det opkaldte og det opkaldende nummer og tidspunktet for kommunikationens start og afslutning. Efter bekendtgørelsens 5 skal teleudbydere registrere en række nærmere angivne oplysninger om internettrafik. Det gælder bl.a. oplysninger om en brugers adgang til internettet, IP-adresser i forbindelse med brug af internettet samt tidspunktet for kommunikationens start og afslutning. Efter bekendtgørelsens 6 skal teleudbydere registrere en række nærmere angivne oplysninger om brug af udbyderens egne - og internettelefonitjenester, herunder bl.a. oplysninger om modtagende og afsendende e- mail-adresser. Udbyderne skal derimod ikke registrere og opbevare indholdet af kommunikation, hverken i forbindelse med telefonsamtaler, brug af internettet eller brug af udbyderens -tjenester. Efter bekendtgørelsens 9 skal de registrerede oplysninger opbevares i 1 år. 5

6 Logningsbekendtgørelsen regulerer ikke spørgsmålet om, hvem der har adgang til at få udleveret de registrerede oplysninger eller betingelserne herfor. Som anført under pkt. 2.1 er dette nærmere reguleret i retsplejelovens regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden og edition. 3. Logningsdirektivets implementering Retsudvalget har ved sin betænkning af 31. maj 2012 anmodet Justitsministeriet om at undersøge, hvorvidt logningsdirektivet er overimplementeret i Danmark. Indledningsvis kan det oplyses, at det følger af artikel 288 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), at et direktiv med hensyn til det tilsigtede mål er bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. Direktiver kan efter deres indhold overlade varierende grader af råderum for medlemsstaterne til at fastsætte krav, der går videre end direktivets ordlyd. Logningsdirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket indebærer, at direktivet alene fastsætter, hvilken regulering de enkelte medlemsstater som minimum er forpligtede til at gennemføre. Direktivet er således ikke til hinder for, at medlemsstaterne fastsætter regler, som er mere vidtgående end direktivet. Desuden overlader direktivet det til medlemsstaterne at foretage visse afgrænsninger af logningsreglernes anvendelsesområde. Det drejer sig for det første om, hvilke former for kriminalitet anvendelsen af de registrerede oplysninger skal rette sig imod, og for det andet om, hvor længe de registrerede oplysninger skal opbevares. Som anført under pkt. 2.3 gennemfører logningsbekendtgørelsen logningsdirektivets bestemmelser om pligt til at registrere og opbevare oplysninger om teletrafik. I det følgende redegøres under pkt. 3.1 for de bestemmelser i logningsbekendtgørelsen, der går videre end direktivets minimumskrav. Under pkt. 3.2 redegøres for, hvordan Danmark har udfyldt de bestemmelser i direktivet, der overlader det til medlemsstaterne at foretage en nærmere afgrænsning af reglernes anvendelsesområde. 6

7 3.1. Hvorvidt logningsbekendtgørelsen går videre end direktivets minimumskrav Logningsbekendtgørelsen går kun i få tilfælde videre end de forpligtelser, der følger af logningsdirektivet. Der er således stor lighed mellem de forpligtelser, der pålægges teleudbyderne efter henholdsvis logningsbekendtgørelsen og logningsdirektivet for så vidt angår logning af oplysninger om fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMSkommunikation, oplysninger om internettrafik samt oplysninger om brug af udbyderens egne - og internettelefonitjenester. For så vidt angår bestemmelserne i logningsbekendtgørelsen om teleudbydernes registrerings- og opbevaringspligt ( 4-6), kan det oplyses, at direktivets bestemmelser om logning af oplysninger om - og internettelefoni-kommunikation er implementeret ved bekendtgørelsens 6, og at man ved implementeringen ikke er gået videre end direktivets minimumskrav Direktivets bestemmelser om logning af fastnet- og mobiltelefoni samt SMS-, EMS- og MMS-kommunikation er implementeret ved bekendtgørelsens 4, og her er man på et enkelt punkt, der vedrører mobiltelefoni, gået videre end krævet i direktivet. Efter bekendtgørelsens 4, stk. 1, nr. 6, skal der således logges oplysninger om den første og sidste mast, som en mobiltelefon er forbundet til som led i en kommunikation, uanset at logningsdirektivet kun stiller krav om, at der logges oplysninger om den første mast, jf. artikel 5, stk. 1, litra f, nr Både logningsbekendtgørelsen og logningsdirektivet omhandler følgende typer af internetkommunikation: internetadgang, internet og internettelefoni. Herudover stiller bekendtgørelsen krav om logning af selve internetsessionen, jf. 5, stk. 1 og stk. 4. I det følgende foretages der en sammenligning af bestemmelsen om registrering af internetoplysninger i logningsbekendtgørelsen med reglerne herom i logningsdirektivet med fokus på, i hvilket omfang Danmark ved implementeringen er gået videre end direktivets minimumskrav. Logningsbekendtgørelsen sammenholdt med logningsdirektivet: 7

8 LOGNINGSBEKENDTGØRELSEN LOGNINGSSDIREKTIVET 5 Artikel 5 5, stk. 1 Pligt til registrering af følgende oplysninger om en internetsessions initierende og afsluttende pakke: afsendende internetprotokoladresse modtagende internetprotokoladresse transportprotokol afsendende portnummer modtagende portnummer tidspunkt for kommunikationens start og afslutning Denne bestemmelse om sessionslogning går videre end logningskravene i direktivet. Bekendtgørelsens 5, stk. 4 og 5, lemper i et vist omfang pligten efter stk. 1. 5, stk. 2 Pligt til endvidere at registrere følgende oplysninger om en brugers adgang til internettet: tildelt brugeridentitet den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt elektronisk kommunikationsnet. navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokoladresse, en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på kommunikationstidspunktet. tidspunktet for kommunikationens start og afslutning. De her nævnte oplysninger skal logges i tillæg til de i 5, stk. 1, nævnte oplysninger, jf. formuleringen endvidere. Der skal således også i relation til 5, stk. 2, foretages logning af transportprotokol og portnumre. Denne bestemmelse har samme formål og indhold som direktivets artikel 5, stk. 1, litra a, nr. 2, og litra c, nr. 2: at skaffe data, der er nødvendige for at Artikel 5, stk. 1 Kategorier af data, der skal lagres: Litra a, nr. 2: Data, der er nødvendige for at spore og identificere kilden til en internetkommunikation: tildelt brugeridentitet den brugeridentitet og det telefonnummer, som er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt telefonnet. navn og adresse på den abonnent eller registrerede bruger, til hvem en internetprotokol-adresse (IPadresse), en brugeridentitet eller et telefonnummer var tildelt på kommunikationstidspunktet. Litra c, nr. 2: Der skal endvidere lagres data, der er nødvendige for at fastslå internetkommunikationens dato, klokkeslæt og varighed. 8

9 spore og identificere kilden til en internetkommunikation. 5, stk. 3 Udbydere, der tilbyder trådløs adgang til internet, skal logge netværkets præcise geografiske placering. Der henvises hermed til de udbydere, der tilbyder trådløse WiFi Hot Spots, dvs. trådløse netværk, der udbydes i caféer, på restauranter eller i det offentlige rum, som f.eks. S-tog. Bestemmelsen er indsat for at logge datatrafik, der udgår fra trådløse Hot Spots. Logningsdata skal foruden trafik og brugerinformation også indeholde geografisk information om hvor det trådløse hot spot er lokaliseret/placeret. Denne bestemmelse om logning af datatrafik fra hot spots går videre end logningskravene i direktivet. Den ovennævnte forpligtelse i logningsbekendtgørelsens 5, stk. 1, til at logge selve internetsessionen, dvs. kilden og endepunktet for en internetkommunikation (sessionslogning) er begrundet i operative og efterforskningsmæssige hensyn. Baggrunden for bestemmelsen er således et ønske om at kunne kortlægge en brugers samlede kommunikation, uanset om denne har karakter af traditionel telefoni eller internetaktivitet. I forbindelse med implementeringen af direktivet var det vurderingen, at denne udvidelse af logningsforpligtelsen var nødvendig for at opnå den optimale operative værdi, bl.a. henset til udbredelsen af højhastighedstinternet. Logningsbekendtgørelsens 5, stk. 4 og 5, indebærer dog som nævnt en lempelse af denne forpligtelse. Logningsbekendtgørelsens 5, stk. 4, er udtryk for et kompromis med internetudbyderbranchen. I forbindelse med udarbejdelsen af logningsbekendtgørelsen argumenterede branchen for, at datamængderne ville blive enorme, og at det i visse tilfælde ikke ville være muligt for udbyderne at logge al internettrafik. Dette medførte indsættelsen af undtagelsesbestemmelsen i stk. 4, hvorefter forpligtelsen til registrering efter stk. 1 ikke gælder, hvis denne form for registrering ikke er teknisk mulig i internetudbyderens system. I sådanne tilfælde skal udbyderen i stedet registrere hver 9

10 500. pakke, der indgår i en brugers internetkommunikation, samt tidspunktet for denne registrering. Med udtrykket hver 500. pakke refereres til de datapakker, enhver internetkommunikation består af, hvilket kan være flere hundredetusinde. Det følger af vejledningen til logningsbekendtgørelsen, at man ved denne form for logning, der kaldes sampling, fortsat er forpligtet til at registrere oplysninger om afsendende og modtagende IPadresse, portnumre samt transportprotokol. Bekendtgørelsens 5, stk. 5, om logning af data på kanten til andre net, er ligeledes udtryk for et kompromis med internetudbyderbranchen. I forhold til at sikre politiet en effektiv adgang til relevante oplysninger i en efterforskning ville en optimal implementering af logningsforpligtelsen bestå i en opsamling af data så tæt på brugerne som muligt, men da dette samtidig ville forudsætte en større investering hos udbyderne, specielt TDC, Telia og Telenor, blev kompromisset efter forhandlinger med disse udbydere, at logningen af trafikken skulle ske på kanten til andre net for at holde udbydernes udgifter til logningsudstyr på et for dem acceptabelt niveau Råderum for afgrænsning af logningsreglernes anvendelsesområde I det følgende redegøres der for de bestemmelser i logningsdirektivet, der overlader det til medlemsstaterne at foretage en nærmere afgrænsning af reglernes anvendelsesområde Definition af grov kriminalitet Efter artikel 1, stk. 1, har direktivet (bl.a.) til formål at sikre, at der er adgang til de loggede oplysninger i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet som defineret af de enkelte medlemsstater i deres nationale lovgivning. Direktivet overlader det således til medlemsstaterne at fastlægge, hvilke typer af kriminalitet, der i hver enkelt medlemsstat skal anses for at udgøre grov kriminalitet med den virkning, at oplysninger, der omfattes af logningsreglerne, efter omstændighederne kan kræves udleveret til de kompetente myndigheder. Det følger af 1 i logningsbekendtgørelsen, at udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere skal foretage registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i 10

11 udbydernes net, således at disse oplysninger vil kunne anvendes som led i efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. De nærmere betingelser for, hvornår oplysningerne kan udleveres, herunder hvilke former for kriminalitet, der skal være tale om, fremgår af retsplejelovens bestemmelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden, jf. retsplejelovens kapitel 71, og om edition, jf. retsplejelovens kapitel 74. Indhentelse af oplysninger om teletrafik i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af kriminalitet udgør efter dansk ret et indgreb i meddelelseshemmeligheden. Det er alene politiet, der efter retsplejelovens 780 kan foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden, herunder få udleveret registrerede oplysninger om teletrafik. De oplysninger, som teleselskaberne er forpligtede til at registrere, vil kun kunne kræves udleveret, hvis retsplejelovens betingelser for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden er opfyldt. De nærmere betingelser for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden fremgår navnlig af retsplejelovens Retsplejelovens 781 opstiller således særlige krav til mistankegrundlaget (mistankekravet), behovet for at foretage indgrebet (indikationskravet) samt til grovheden af den kriminalitet, som mistanken angår (kriminalitetskravet). Således kræves det, at der foreligger bestemte grunde til at antage, at der på den pågældende måde gives meddelelser eller foretages forsendelser til eller fra en mistænkt, ligesom indgrebet må antages at være af afgørende betydning for efterforskningen. Det er endvidere et krav, at efterforskningen angår en lovovertrædelse, som efter loven kan straffes med fængsel i 6 år eller derover, en forsætlig overtrædelse af f.eks. straffelovens kapitel 12 og 13, eller en række særligt oplistede bestemmelser i straffeloven, herunder 235 om børnepornografi og 281 om afpresning samt overtrædelse af udlændingelovens 59, stk. 7, nr. 1-5, om menneskesmugling. Efter retsplejelovens 782 må indgrebet ikke være uforholdsmæssigt i forhold til indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den eller de personer, som det rammer. 11

12 Endelig foreskriver retsplejelovens 783, at indgreb i meddelelseshemmeligheden alene kan ske efter indhentelse af en retskendelse, medmindre indgrebets øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes. I så fald skal indgrebet forelægges for retten senest 24 timer fra indgrebets iværksættelse. For så vidt angår reglerne om edition fremgår det af retsplejelovens 804, at retten kan meddele en person, der ikke er mistænkt, pålæg om at forevise eller udlevere genstande, hvis der er grund til at antage, at en genstand, som den pågældende har rådighed over, kan tjene som bevis, bør konfiskeres eller ved lovovertrædelsen er fravendt nogen, som kan kræve den tilbage. Det fremgår af retspraksis, at lagrede teleoplysninger kan kræves udleveret efter reglerne om edition, dog forudsat at de ovennævnte materielle betingelser i retsplejelovens 781 er opfyldt, herunder kriminalitetskravet Opbevaringsperiode Efter artikel 6 skal medlemsstaterne sørge for, at de registrerede oplysninger opbevares i mindst seks måneder og højst to år fra datoen for kommunikationen. Direktivet overlader det dermed til medlemsstaterne inden for de nævnte grænser at fastsætte, hvor længe de registrerede oplysninger skal opbevares. Efter retsplejelovens 786, stk. 4, påhviler det udbydere af telenet- eller teletjenester at foretage registrering og opbevaring i 1 år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. I overensstemmelse hermed bestemmes det i logningsbekendtgørelsens 9, at de registrerede oplysninger skal opbevares i 1 år. Der kan i øvrigt henvises til EU-Kommissionens evalueringsrapport af 18. april 2011 om logningsdirektivet 2, hvoraf det under pkt. 4.5 bl.a. fremgår, at én medlemsstat stiller krav om opbevaring af teledata i 2 år, én medlemsstat i 1½ år, ti medlemsstater i 1 år og tre medlemsstater i ½ år. Herudover har fem medlemsstater fastsat forskellige opbevaringsperioder for de enkelte datakategorier. 2 Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlementet Evalueringsrapport af 18. april 2011 om datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF). 12

13 3.3. Sammenfatning Logningsdirektivet overlader efter sit indhold medlemsstaterne adgang til at foretage nogle valg, som bl.a. vil afhænge af, hvordan den enkelte medlemsstats øvrige lovgivning er indrettet, og hvordan de berørte virksomheder i den enkelte medlemsstat har indrettet sig. Som anført under pkt. 3.1 går logningsbekendtgørelsen i få tilfælde videre end de forpligtelser, der følger af logningsdirektivet. For så vidt angår internetoplysninger betyder de udvidede forpligtelser, at selve internetsessionen skal logges, dvs. kilden og endepunktet for en internetkommunikation. Der skal tillige logges oplysninger om trådløs adgang til internettet ( hot spots ), herunder oplysninger om det lokale netværks geografiske placering samt identiteten på det benyttede kommunikationsudstyr. For så vidt angår mobil-oplysninger, skal der logges oplysninger om både den første og sidste mast, en mobiltelefon er forbundet til som led i en kommunikation. Fra dansk side har man valgt at udvide logningsforpligtelsen for så vidt angår de ovennævnte oplysninger, idet disse set i efterforskningsmæssig sammenhæng er meget væsentlige. 4. Anden lovgivning om registrering, opbevaring og udlevering af borgernes tele- og internetkommunikation Retsudvalget har ved sin betænkning af 31. maj 2012 anmodet Justitsministeriet om at undersøge, hvilke andre regler end logningsreglerne der indebærer, at borgernes tele- og internetkommunikation registreres og opbevares, og hvilken betydning disse regler har, jf. pkt Retsudvalget har endvidere anmodet Justitsministeriet om at afklare, i hvilket omfang data opbevaret efter logningsreglerne kan kræves udleveret efter andre hjemler en retsplejeloven, jf Justitsministeriet har anmodet øvrige ministerier (bortset fra Statsministeriet) om bidrag herom. Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Ministeriet for Børn og Undervisning, Ligestillings- og Kirkeministeriet samt Social- og Integrationsministeriet har oplyst, at der ikke findes lovgivning inden for deres respektive ressortområder, som indebærer, at oplysninger om tele- og internetkommunikation 13

14 registreres og opbevares. Disse ministerier har endvidere oplyst, at der ikke inden for deres respektive ressortområder findes regler, der hjemler mulighed for at indhente oplysninger, der registreres og opbevares efter logningsreglerne på Justitsministeriets område. Klima, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Transportministeriet samt Udenrigsministeriet har endnu ikke besvaret Justitsministeriets anmodning. Når bidragene fra disse ministerier modtages, vil de blive sendt til Folketingets Retsudvalg. Det skal bemærkes, at nogle ministerier (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Kulturministeriet) har oplyst, at der inden for deres ressortområder findes lovgivning, der indeholder bestemmelser, som efter deres ordlyd umiddelbart synes at omfatte de i logningsbekendtgørelsen anførte oplysninger, men hvor der hverken er tale om egentlig registrering og opbevaring svarende til, hvad der følger af logningsreglerne, eller hjemmel til at indhente oplysninger, der registreres og opbevares efter logningsreglerne på Justitsministeriets område. Det drejer sig bl.a. om regler om elektronisk indberetning og registrering af forskellige oplysninger. Som eksempel kan nævnes, at ansøgning om optagelse på universiteterne kan ske digitalt via en optagelsesportal, og at der sker en logning for hver enkelt ansøger. Som yderligere eksempel kan a-kassernes udbetaling af ydelser nævnes, hvor udbetalinger sker på baggrund af oplysninger, som medlemmerne har givet digitalt eller indtastet telefonisk, og som a-kasserne registrerer og opbevarer. Indhentelse, registrering eller lignende af sådanne oplysninger anses ikke for at være relevant i denne sammenhæng og er derfor ikke medtaget i redegørelsen nedenfor Registrering og opbevaring af borgernes tele- og internetkommunikation efter anden lovgivning end logningsreglerne Forsvarsministeriet Forsvarsministeriet har bl.a. oplyst følgende: Projektenhed for Cybersikkerhed i Forsvarsministeriet oplyser, at der på Forsvarsministeriets område findes lov nr. 596 af 14. juni 2011 om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste for internettrusler mv. (GovCERT-loven). 14

15 Loven bemyndiger statens varslingstjeneste for internettrusler (Gov- CERT) til uden retskendelse at behandle, herunder indsamle, registrere, analysere og opbevare tilsluttede myndigheders og private virksomheders ind- og udgående pakke- og trafikdata. Pakkedata er indholdet af internetbaseret kommunikation, og trafikdata er data, som behandles med henblik på overførsel af pakkedata. Loven indeholder bl.a. også regler om sletning og videregivelse af de nævnte data. Formålet med loven er, at GovCERT kan udøve sin virksomhed som varslingstjeneste for internettrusler, og derved medvirke til, at der i staten er overblik over trusler og sårbarheder i tjenester, net og systemer relateret til internettet. Dette skal ses på baggrund af, at internettet og informationssystemer er blevet en afgørende faktor for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling, hvorfor sikkerhed i den forbindelse får en stadig større betydning Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet har bl.a. oplyst følgende: Ifølge bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgørelsen), 19, skal teleudbydere, hvis deres opkrævning er afhængig af forbruget, tilbyde kunden specificeret regning. Til brug for dette registrerer og opbevarer teleudbyderen oplysninger, sådan at kunden kan identificere forbruget af tjenesten. De oplysninger, teleudbyderen skal registrere, er blandt andet tidspunkt, varighed og opkaldt nummer. Formålet med bestemmelsen er at give kunderne mulighed for at kontrollere, at teleudbyderens opkrævning for forbrug af teletjenesten er korrekt Justitsministeriet (Kriminalforsorgen) Direktoratet for Kriminalforsorgen, har bl.a. oplyst følgende: Telekommunikation Efter straffuldbyrdelseslovens 57, stk. 3, optages, aflyttes eller påhøres de indsattes telefonsamtaler i lukkede institutioner uden retskendelse, medmindre dette ikke findes nødvendigt af ordens- eller sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til den forurettede ved lovovertrædelsen. Såfremt samtalen optages, påhøres eller aflyttes, skal samtalepartneren forinden gøres bekendt hermed. Optagelse af telefonsamtaler slettes, senest 6 måneder efter at de er foretaget. Telefonsamtaler med bl.a. den indsattes forsvarer og myndigheder, som den indsatte kan brevveksle ukontrolleret med, optages, påhøres eller aflyttes ikke, jf. straffuldbyrdelseslovens 57, stk

16 Der er i bekendtgørelse nr. 290 af 26. marts 2012 (telefonbekendtgørelsen) fastsat nærmere regler bl.a. om optagelse af telefonsamtaler og om kontrol af samtalerne. Det fremgår af bekendtgørelsens 12, at de telefonsamtaler, der optages, er samtaler, som foretages af indsatte, der har fået en generel tilladelse til at telefonere til op til 10 telefonindehavere, der på forhånd er godkendt af institutionen. En sådan ordning findes på de almindelige afsoningsafdelinger i lukkede fængsler. De indsatte ringer til de godkendte numre uden personalets mellemkomst fra særligt indrettede telefoner, der er tilsluttet et system, der optager samtalerne. Optagelse af samtalen sker med henblik på senere kontrol. Kontrollen foretages ved at personalet, enten ved hyppig stikprøvevis kontrol eller med konkret begrundelse i de hensyn, der er nævnt ovenfor, lytter til den optagne telefonsamtale. Det fremgår af en log, hvilke numre hver enkelt indsat har ringet op til. Logfortegnelsen over numrene slettes samtidig med optagelserne af samtalerne. I arresthusene sker de indsattes telefonopkald med personalets mellemkomst. Samtalen påhøres eller aflyttes i overensstemmelse med straffuldbyrdelseslovens 57, men optages ikke. Der foretages hyppigt, men ikke systematisk, notat i den indsattes journal, når der er givet tilladelse til at ringe. Telefonopkald (og sms-kommunikation) foretages fra de åbne fængsler typisk fra mobiltelefoner uden internetadgang, som de indsatte lejer af fængslet til brug på egen stue. De indsatte anvender eget simkort eller betalingskort, og samtalerne påhøres, aflyttes eller optages ikke. Internetkommunikation I lukkede fængsler og arresthuse kan der gives indsatte med tilknytning til fængslets skole mulighed for at anvende kriminalforsorgens sikrede pc-netværk. Netværket understøtter ikke eller andre former for elektronisk kommunikation. Netværket giver bl.a. adgang til udvalgte hjemmesider og programmer med relevans for undervisning m.v. og til en undervisningsportal med mulighed for at udveksle filer m.v. mellem elev og lærer. Al færden på systemet logges, inklusiv anvendelse af programmer og internet. Godkendt personale i institutionerne og i Direktoratet for Kriminalforsorgen har adgang til at gennemse logfilerne. Logfilerne slettes automatisk efter 6 måneder. 16

17 Kriminalforsorgens adgang til at registrere de indsattes anvendelse af det sikrede pc-netværk ligger i forudsætningerne for de indsattes anvendelse af netværket, idet det er en betingelse for at få adgang til det sikrede pc-netværk, at den indsatte bl.a. har accepteret, at anvendelsen registreres og gemmes i logfiler i Direktoratet, og at alle filer og konti slettes automatisk efter 6 måneder. Efter 2, stk. 1, nr. 15, i bekendtgørelse nr af 4. november 2009 (genstandsbekendtgørelsen) må de indsatte ikke besidde egen computer, telefax og modem. I de åbne fængsler kan det tillades, at der udleveres en computer til opstilling i eget opholdsrum, hvis uddannelses- eller arbejdsmæssige hensyn i det enkelte tilfælde taler derfor. Der kan kun tillades udlevering af modem til internetadgang, når særlige grunde taler derfor, og det er foreneligt med ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn. Det er en betingelse for tilladelsen til udlevering, at den indsatte giver samtykke til, at personalet til hver en tid kan gøre sig bekendt med, hvilke programmer mv. der er på computeren. Dette anvendes bl.a. til, at personalet kan gøre sig bekendt med, at der ikke foregår korrespondance i strid med tilladelsen. Betingelsen stilles således med henblik på, at personalet kan konstatere, om computeren anvendes uretmæssigt Anden hjemmel end retsplejeloven til udlevering af oplysninger, der registreres og opbevares efter logningsreglerne For så vidt angår Justitsministeriets område kan det oplyses, at Datatilsynet efter persondatalovens 62, stk. 1, kan kræve enhver oplysning, der er af betydning for dets virksomhed, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under persondatalovens bestemmelser. Baggrunden for bestemmelsen, der udspringer af persondatadirektivets 3 artikel 28, stk. 3, er, at Datatilsynet som tilsynsmyndighed skal have mulighed for at kræve oplysninger udleveret af både den offentlige forvaltning og private dataansvarlige. Bestemmelsen omfatter jf. udtrykket enhver oplysning i princippet også oplysninger registreret efter logningsbekendtgørelsen, men det må antages, at det kun i helt særlige tilfælde vil være relevant for Datatilsynet at indhente sådanne oplysninger. 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. 17

18 Efter 73 i teleloven, som hører under Erhvervs- og Vækstministeriet, kan IT- og Telestyrelsen kræve alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant i forbindelse med tilsyn med overholdelse af lovens regler eller regler fastsat i medfør heraf og i forbindelse med administration, undersøgelser og konkrete afgørelser, der gennemføres og træffes efter lovens bestemmelser herom, af blandt andre udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester og udbydere af teleterminaludstyr, der anvendes til mobilkommunikationstjenester. Erhvervs- og Vækstministeriet har oplyst, at bestemmelsen efter sin ordlyd principielt kunne omfatte de i logningsbekendtgørelsen anførte oplysninger, men at indhentelse mv. af sådanne oplysninger ville forudsætte, at dette kunne betragtes som relevant i forhold til de pågældende bestemmelsers formål, hvilket er usandsynligt Efter skattekontrollovens 8 D, som hører under Skatteministeriet, skal blandt andre bestyrelser eller lignende øverste ledelser for private juridiske personer efter anmodning meddele told- og skatteforvaltningen oplysninger, der af myndighederne skønnes at være af væsentlig betydning for skatteligningen. Skatteministeriet har oplyst, at SKAT med hjemmel i den nævnte bestemmelse i forbindelse med ligning af en skattepligtig kan anmode teleselskaberne om at oplyse den skattepligtiges brug af telefon, typisk ved fremsendelse af specificeret faktura. Skatteministeriet har endvidere oplyst, at der i praksis er tale om oplysninger, der registreres i henhold til udbudsbekendtgørelsen, jf. pkt , og at det er usandsynligt, at SKAT skulle få behov for at indhente oplysninger registreret i henhold til logningsbekendtgørelsen. Efter det oplyste har Skatteministeriet ikke taget stilling til, om sådanne oplysninger i givet fald ville kunne indhentes med hjemmel i skattekontrollovens 8 D. 5. Politiets erfaringer med logningsreglerne Retsudvalget har ved sin betænkning af 31. maj 2012 anmodet Justitsministeriet om at sikre, at der fra politiets side fremlægges en kvalitativ og kvantitativ opgørelse over den hidtidige brug af logningsdata. Justitsministeriet har i den forbindelse indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, som danner grundlag for pkt nedenfor. 18

19 5.1 Betydningen af den teknologiske udvikling De senere års øgede digitalisering af samfundet har medført, at brugen af internet er en vigtig del af danskernes hverdag. Dette har en direkte indvirkning på politiets virksomhed og stiller derfor yderligere krav til politiets efterforskningsmæssige muligheder. Kriminalitetsudviklingen har samtidig vist en fortsat stigning i den organiserede kriminalitet samt en øget professionalisering og globalisering i de kriminelle strukturer. Den øgede digitalisering af samfundet og kriminalitetsmønstrene medfører komplicerede tekniske og grænseoverskridende problemstillinger, der i takt med en drastisk stigning i internetbaserede forbrydelser medvirker til at sætte politiets efterforskningsmæssige indsats under pres. Den teknologiske udvikling vil endvidere i de kommende år medføre, at de nuværende teknologier, der anvendes til telefoni, i hastigt stigende omfang vil blive afløst af internetbaseret (IP-baseret) trafik. Denne sammensmeltning af telefoni og datatrafik vil udgøre en yderligere teknologisk udfordring for dansk politi både efterforsknings- og efterretningsmæssigt. Beslutningen om i Danmark at udvide logningsforpligtelsen i forhold til direktivets regler skal bl.a. ses i lyset af, at Danmark allerede under tilblivelsen af logningsbekendtgørelsen i 2006 var ét af de europæiske lande med den største udbredelse af højhastighedsinternetforbindelser, hvilket medfører en always on tilstand, som udvider politiets muligheder for tilgang til loggede data. Europol fastslår i sine seneste OCTA-rapporter (Organised Crime Threat Assessments), at internetteknologi er en nøglefaktor i forhold til de kriminelle netværk, der er involveret i organiseret kriminalitet. I tilføjelse til traditionel IT-kriminalitet som hacking, kreditkortsvindel og distribution af børnepornografi spiller internetteknologi nu også en afgørende rolle i forbindelse med anden organiseret kriminalitet, såsom menneskehandel og pengefalskneri. Endvidere anvendes internetteknologi også som en sikker kommunikationsmåde og som et værktøj til hvidvaskning af penge. Enhver kommunikation på internettet foregår ved hjælp af internetprotokol-adresser (IP-adresser), der identificerer afsender og modtager af en internetkommunikation. En IP-adresse kan populært sagt sidestilles med et telefonnummer ved telekommunikation, og alle efterlader derfor et tydeligt 19

20 aftryk, når de er på internettet 4. I de seneste år er omfanget af disse aftryk steget drastisk i takt med, at en større del af befolkningen anvender internettet mere aktivt. Den politi- og efterforskningsmæssige indsats udfordres derfor af de øgede datamængder, som den enkelte bruger genererer ved hjælp af en lang række forskellige opkoblingsmuligheder til internettet, der alle skal afdækkes i forbindelse med indhentningen af dataoplysninger i en efterforskning. Da logningsbekendtgørelsen blev udformet i 2006, var internetteknologien anderledes, end den er i dag. De senere års udvikling har således medført, at internetsider i dag er mere komplicerede og samtidig opbygget dynamisk, således at en internetsession nu indeholder adskillige andre sessioner, hvilket udvider og forøger den datamængde, der skal registreres (logges) Generelt om politiets brug af loggede tele- og internetoplysninger Tele- og internetoplysninger, der logges i medfør af logningsbekendtgørelsen, anvendes af politiet til understøttelse af den efterforsknings- og efterretningsmæssige opgave. Disse data kan grundlæggende anvendes på to forskellige måder; som bevis i en straffesag og som efterforskningsmæssigt styringsredskab. Dansk politi har igennem de seneste 15 år anvendt loggede teleoplysninger som en bevismæssig nøglesten i forbindelse med langt de fleste større straffesager, hvorimod loggede internetoplysninger på grund af forskellige teknologiske udfordringer kun i ringe grad har været inddraget i efterforskningen. Anvendelse af loggede data som efterforskningsmæssigt styringsredskab kan bidrage til i en indledende fase at målrette indhentningen af data, der skal bruges bevismæssigt. Denne fase indeholder en analyse og profilering af den pågældende brugers (mistænktes) kommunikation såkaldt intelligence-led policing og er afgørende for et effektivt og ressourcebesparende politiarbejde. En sådan evidensbaseret tilgang til indhentelse af data vil give et overblik over den pågældende brugers kommunikationsmønstre, således at den efterfølgende efterforsknings- eller efterretningsmæssige indsats kan målrettes herefter. På denne måde undgår man f.eks. at binde 4 IP-baseret trafik baserer sig grundlæggende på den såkaldte OSI-model. Dette medfører, at trafikken skal følge nogle regler og skal være opbygget på en bestemt måde, så den danner aftryk og spor, når der kommunikeres via internettet. 20

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 2. marts 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-945-0019 Dok.: TFR40093 N O T I T S om logning af Internet-oplysninger, oplysninger om Internet-baserede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg.

Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. R E T S P O L I T I S K F O R E N I N G Retspolitisk Forenings kommentar til udkast til beretning nr. 3 fra Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg. Indledende bemærkninger og problemstilling. Retspolitisk

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192)

NOTAT. definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) Forsvarsudvalget 2013-14 L 192 Bilag 6 Offentligt NOTAT 30. maj 2014 om definitionen af sikkerhedshændelse i lovforslaget om Center for Cybersikkerhed (L 192) 1. Begrebet sikkerhedshændelse er et centralt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsforbehold Dato: 8. oktober 2015 Kontor: Retsforbehold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk

Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk 9. april 2013 Dokumentnr.: CKG Ofte stillede spørgsmål om GovCERT s serviceydelser og sensornetværk Indhold: 1. Organisation...2 2. Serviceydelser...3 3. Teknik...6 4. Gældende regler...9 1/9 1. Organisation

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2015 Kontor: Sikkerheds-

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen.

I dette notat beskrives kort behovet for regelændringer på alarmområdet, som udspringer af IP-telefonianalysen. Notat TF2005-18 Teleforum Eventuelle regelændringer vedrørende alarmforhold på baggrund af IPtelefonianalysen og fastsættelse af regler på baggrund af rapport om stedbestemmelse af alarmopkald fra mobiltelefoner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 85/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 23. juni

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 644 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2011 Kontor: Civil- og Politiafdelingen Sagsnr.: 2011-150-2174

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. 4. marts 2014 Forsvarsministeriet Att.: Peter Heiberg Holmens Kanal 42 1060 København K Mail: pah@fmn.dk Vedr.: Høring over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Rådet for Digital Sikkerhed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne

Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Bilag 72 Offentligt 17. februar 2006 FAC, MBX/MAR J.Nr. 10-233 Undersøgelse af arbejdsgiverbetalt telefoni i departementerne 1. Indledning Nedenstående undersøgelse

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Vejledning om børneattester

Vejledning om børneattester Vejledning om børneattester Hvad er en børneattest? En børneattest er en særlig form for straffeattest, som udelukkende indeholder oplysninger om domme m.v. om visse seksualforbrydelser begået mod børn

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Sikring af taletelefoni i faste telenet

Sikring af taletelefoni i faste telenet Sikring af taletelefoni i faste telenet Vejledning for rekvirenter og udbydere 7. marts 2013 www.cfcs.dk Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Vejledningens formål... 3 2. Formålet med sikring af taletelefoni

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Ansvarsfordelingen mellem Videnskabsministeriet og Justitsministeriet

Ansvarsfordelingen mellem Videnskabsministeriet og Justitsministeriet Videnskabsministeriet Bredgade 43 1260 København K 3. marts 2006 tto/jks Sendt pr. e-mail til: tpk-post@vtu.dk. Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade

Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade Dato: 16. november 2010 Overvågningen og beskyttelsen af den amerikanske ambassade 1. Indledning I den seneste tid har der været omtale i medierne af, at amerikanske repræsentationer foretager overvågning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 24. november 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1079

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven

Notat // 17/01/09. Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Lovpligtig Lognings Service

Lovpligtig Lognings Service Lovpligtig Lognings Service Indholdsfortegnelse Telefonilogning 3 Internet hotspot logning 3 Sikkerhed 3 PBS Transaktions ID 3 PIN Koder MAC ID 3 VLAN ID 3 Generelt 4 Fig. 1 Sikkerhed ved Sealink Hotspot

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler:

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005.

Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. København 4. november 2005 Digital Rights kommentarer til rapport om Det Danske Samfunds indsats og beredskab mod terror af 3. november 2005. Torsdag den 3. november 2005 fremlagde Regeringens embedsmandsudvalg

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 131 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. marts 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen Sagsnr.:

Læs mere

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg

Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 53 Offentligt Danmarks Skatteadvokater Folketingets Skatteudvalg Møde 25. oktober 2012 Retssikkerhed Rum til forbedring Retssikkerhed er mere end en programerklæring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2)

D O M. afsagt den 29. april 2014. Rettens nr. 9-1276/2014. Anklagemyndigheden. Mod. Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) D O M afsagt den 29. april 2014 Rettens nr. 9-1276/2014 Anklagemyndigheden Mod Tiltalte 1 (T1) og Tiltalte 2 (T2) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er modtaget den

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere