Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger"

Transkript

1 Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

2 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i årene For hvert kalenderår viser statistikken bl.a. antallet af indgreb på landsplan og fordelt på politikredsene. Statistikken viser også antallet af indgreb fordelt efter typen af den kriminalitet, som efterforskningen, hvor indgrebet fandt sted, var rettet imod. For perioden frem til og med 2008 findes statistik over antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i ets Årstabeller på Statistikbrud Statistikken over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger har hidtil været lavet på baggrund af indberetninger fra politikredsene baseret på manuel gennemgang og opgørelse i de enkelte straffesager. Den manuelle opgørelses- og indberetningsform er imidlertid generelt forbundet med usikkerhed bl.a. på grund af lokale forskelle i registrerings- og opgørelsesmetoder. Den manuelle form forudsætter samtidig en ikke ubetydelig ressourceanvendelse og indebærer, at statistikken først foreligger relativt sent efter afslutningen af vedkommende kalenderår. Statistikken er derfor fra og med 2009 ændret, således at den ikke længere er baseret på en manuel sagsgennemgang og indberetning fra de enkelte politikredse, men på udtræk fra et centralt elektronisk datagrundlag i Rigspolitiets Telecenter (for så vidt angår indgreb i meddelelseshemmeligheden) og i ets Sagsstyringssystem, POLSAS (for så vidt angår ransagninger).

3 For at belyse statistikbruddet er der til sammenligning i tabel 15 og 16 nedenfor indsat statistik for 2009 svarende til de tidligere år og udarbejdet på grundlag af politikredsenes manuelle opgørelser og indberetninger for 2009 efter den hidtidige ordning. Endvidere er opfølgning på statistikken for 2. halvår 2007 og 2008 vedrørende indgreb i meddelelseshemmeligheden efter den hidtidige ordning indsat i tabel 13 og 14. Det fremgår, at der er en betydelig forskel på det antal indgreb, der i 2009 er opgjort manuelt og indberettet fra politikredsene efter den hidtidige ordning (som eksempel er antallet af telefonaflytninger af politikredsene opgjort til 2467), og det antal indgreb, der faktisk blev iværksat i 2009 ifølge de centrale oplysninger fra Rigspolitiets Telecenter (der har registreret 3311 telefonaflytninger). Selv om der skal tages forbehold for de to opgørelsesmetoders forskellige periodisering (se nedenfor), må den betydelige forskel i tallene samtidig antages at kunne henføres til, at den manuelle opgørelses- og indberetningsmetode på dette område som nævnt generelt må anses for behæftet med usikkerhed. Særlige forhold og ændringer i statistikken Særlige forhold med hensyn til oplysningerne i statistikken eller afgrænsning af statistikken eller som følge af ændring af datagrundlaget er angivet i noter til de enkelte tabeller. Generelt vedr. indgreb i meddelelseshemmeligheden Antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden er i den tidligere statistik frem til 2008 blevet periodiseret efter, hvornår anmeldelse af sagen var modtaget og ikke efter, hvornår indgrebet blev iværksat. Statistikken indeholder nu i stedet oplysning om antallet af faktiske indgreb iværksat i vedkommende kalenderår opgjort af Rigspolitiets Telecenter ud fra den centrale registrering i centeret af samtlige politikredsenes rekvisitioner om indgreb i meddelelseshemmeligheden.

4 Med hensyn til indhentelse af historiske teleoplysninger har Rigspolitiets Telecenter varetaget koordineringen heraf fra den 1. november 2010, hvorfor den nye statistik først fra 2011 giver et mere samlet overblik over antallet af indgreb i et helt kalenderår. Nogle af politikredsene har oplyst, at der herudover i et fåtal af sager er blevet indhentet historiske teleoplysninger fra teleudbydere uden om Rigspolitiets Telecenter. Da statistikken er baseret på det centrale datagrundlag om iværksatte indgreb og ikke på de underliggende sager, indeholder statistikken de yderligere oplysninger om indgrebene, som Rigspolitiets Telecenter har registreret, f.eks. om antallet af personer, der er omfattet, og om indgrebet er foretaget efter forudgående tilladelse eller på øjemedet med henblik på efterfølgende forelæggelse for retten. Statistikken indeholder af samme grund ikke oplysninger knyttet til de underliggende sager, f.eks. om sagens afgørelse eller om, hvorvidt underretning om et indgreb har været udsat eller undladt. Generelt vedr. ransagninger Statistikken over ransagninger dannes nu på grundlag af centrale udtræk fra POLSAS ud fra politikredsenes registreringer af de relevante dispositionskoder i sagsbehandlingssystemet. Da oplysningerne udtrækkes centralt og ensartet for hele landet, vil statistikken være forbundet med mindre usikkerhed end tidligere, forudsat politikredsene foretager en fyldestgørende og ensartet registrering i POLSAS. Flere politikredse har oplyst, at dette tidligere ikke har været tilfældet, men at datadisciplinen løbende er blevet forbedret, og at der nu er øget fokus herpå. Statistikken over ransagninger for må således læses med dette forbehold.

5 På grundlag af registreringerne i POLSAS indeholder statistikken over de foretagne ransagninger bl.a. oplysning om, hvorvidt ransagningerne er foretaget efter forudgående tilladelse eller er foretaget på øjemedet eller med samtykke. Der registreres derimod ikke i POLSAS særskilte dispositionskoder for, om en ransagning har været foretaget hos en mistænkt eller en ikke-mistænkt, eller for forskellige typer af ransagning. Udviklingen i antallet af indgreb Statistikken viser en betydelig stigning i antallet af indgreb i meddelelseshemmeligheden. kredsene har generelt givet udtryk for, at stigningen hænger sammen med et styrket efterforskningsmæssig fokus og en øget indsats på områder som bandekriminalitet og organiseret kriminalitet, herunder narkotikakriminalitet, samt grovere indbrudskriminalitet, hvor anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden ofte vil være af afgørende betydning for efterforskningen. kredsene har endvidere peget på bl.a. udviklingen i anvendelsen af kommunikationsmidler, hvor der f.eks. oftere anvendes flere telefoner og sker hyppig udskiftning af mobiltelefoner eller SIM-kort. Som følge heraf vil det oftere kunne være nødvendigt at iværksætte indgreb mod flere kommunikationsmidler, ligesom aflytning af én telefon af samme grund hyppigere foretages ikke alene som ét indgreb rettet mod det pågældende telefonnummer, men samtidig også må omfatte indgreb rettet mod f.eks. vedkommende SIM-kort, IMSI- eller IMEI-numre (der hver tæller som ét indgreb i statistikken). I den forbindelse har politikredsene samtidig peget på, at domstolenes mulighed for at afsige retskendelse om aflytning af en person og ikke alene af et bestemt telefonnummer m.v. ved en ændring af retsplejeloven fra den 1. juli 2009 blev udvidet til bl.a. en række af de sager om grov kriminalitet, hvor der har været en styrket efterforskningsmæssig fokus og indsats, herunder sager om trusler mod

6 vidner, grov narkotika- eller våbenkriminalitet, rufferi, drab, grov vold eller frihedsberøvelse, menneskehandel og røveri. Lovændringen ændrede ikke retsplejelovens betingelser for at iværksætte indgreb i meddelelseshemmeligheden, men har forenklet fremgangsmåden og forbedret politiets praktiske mulighed for at følge den mistænktes kommunikation i de tilfælde, hvor der anvendes mange forskellige eller hyppigt skiftes kommunikationsmidler. Selv om en retskendelse er afsagt om aflytning af en person, tæller de indgreb, der iværksættes mod f.eks. pågældendes telefonnummer og pågældendes SIM-kort fortsat hver som ét indgreb i statistikken. Statistikken viser ligeledes en stigning i antallet af ransagninger. kredsene har peget på, at denne stigning formentlig i et vist omfang skyldes den styrkede fokus og indsats på områderne, der er angivet ovenfor, men en ikke ubetydelig del af stigningen må henføres til den nævnte løbende forbedring af datadisciplinen, således at stigningen ikke er udtryk for, at der er foretaget et øget antal indgreb, men også for, at de foretagne indgreb i øget omfang er blevet registreret korrekt i POLSAS. Næste statistik Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i 2012 forventes at foreligge den 1. marts Mulighederne for at forbedre og eventuelt udbygge datagrundlaget for statistikken vil indgå i den løbende udvikling af databehandlingen ved rigsadvokaturen, herunder i samarbejde med Rigspolitiet.

7 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på gerningstyper 2009 Tabel 1 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 276 jf 286 Øvrige 1 i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse - heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I kategorien indgår indgreb, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 2 Antallet af teleoplysninger indgår ikke, idet Rigspolitiets Telecenter først overtog koordineringen heraf pr. 1. november 2010

8 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på kredse 2009 Tabel 2 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns Sydsjælland og Lolland-Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns 1 Bornholms i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I tallet indgår indgreb foretaget af Rigspolitiet 2 Antallet af teleoplysninger indgår ikke, idet Rigspolitiets Telecenter først overtog koordineringen heraf pr. 1. november 2010

9 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på gerningstyper 2010 Tabel 3 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 276 jf 286 Øvrige 1 i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse - heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I kategorien indgår indgreb, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 2 Teleoplysningerne kan også være indhentet med samtykke. Dette kan ikke specificeres nærmere 3 Det samlede antal teleoplysninger kan ikke opgøres, idet Rigspolitiets Telecenter først overtog koordineringen heraf pr. 1. november I tallet indgår også udvidet teleoplysning

10 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på kredse 2010 Tabel 4 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns Sydsjælland og Lolland-Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns 1 Bornholms i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I tallet indgår indgreb foretaget af Rigspolitiet 2 Teleoplysningerne kan også være indhentet med samtykke. Dette kan ikke specificeres nærmere 3 Det samlede antal teleoplysninger kan ikke opgøres, idet Rigspolitiets Telecenter først overtog koordineringen heraf pr. 1. november I tallet indgår også udvidet teleoplysning

11 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på gerningstyper 2011 Tabel 5 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 276 jf 286 Øvrige 1 i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse - heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I kategorien indgår indgreb, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 2 Teleoplysningerne kan også være indhentet med samtykke. Dette kan ikke specificeres nærmere 3 I tallet indgår også udvidet teleoplysning

12 Indgreb i meddelelseshemmeligheden fordelt på kredse 2011 Tabel 6 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns Sydsjælland og Lolland-Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns 1 Bornholms i alt 1.0 Antallet af foretagne indgreb Antallet af personer omfattet af indgreb Antal indgreb foretaget efter forudgående kendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb Antal indgreb foretaget på øjemedet med efterfølgende anmodning til retten om godkendelse heraf telefonaflytninger heraf internetaflytning heraf teleoplysninger Antal personer omfattet af disse indgreb I statistikken indgår de indgreb, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke indgreb foretaget af PET 1 I tallet indgår indgreb foretaget af Rigspolitiet 2 Teleoplysningerne kan også være indhentet med samtykke. Dette kan ikke specificeres nærmere 3 I tallet indgår også udvidet teleoplysning

13 Ransagninger fordelt på gerningstype Tabel 7 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Tyveri Øvrige 2 i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse 1.2 Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdateringen i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 I kategorien indgår ransagninger, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 3 Omfatter ransagninger, der er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke

14 Ransagninger fordelt på kredse Tabel 8 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns 2 Sydsjælland og Lolland- Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns Bornholms i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdateringen i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 Fyns har oplyst, at der ikke har været anvendt korrekt opdatering i POLSAS, hvorfor det reelle antal er højere 3 Omfatter ransagninger, der er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke

15 Ransagninger fordelt på gerningstype Tabel 9 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Tyveri Øvrige 2 i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse 1.2 Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdateringen i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 I kategorien indgår ransagninger, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 3 Omfatter ransagninger, der er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke

16 Ransagninger fordelt på kredse Tabel 10 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns 2 Sydsjælland og Lolland- Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns Bornholms i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdateringen i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 Fyns har oplyst, at der ikke har været anvendt korrekt opdatering i POLSAS, hvorfor det reelle antal er højere 3 Omfatter ransagninger, der er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke

17 Ransagninger fordelt på gerningstype Tabel 11 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Tyveri Øvrige 2 i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse 1.2 Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdatering i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 I kategorien indgår ransagninger, hvor gerningstypen ikke kan specificeres nærmere 3 Omfatter ransagninger, der er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke 4 Bornholms har i 2011 ikke arbejdet i POLSAS, men i POLSAG, hvorfra der ikke kan trækkes valide tal

18 Ransagninger fordelt på kredse Tabel 12 Nordjyllands Østjyllands Midt- og Vestjyllands Sydøstjyllands Syd- og Sønderjyllands Fyns 2 Sydsjælland og Lolland- Falsters Midt- og Vestsjællands Nordsjællands Københavns Vestegns Københavns Bornholms 3 i alt 1.0 Antallet af foretagne ransagninger Heraf: 1.1 Antal ransagninger foretaget efter forudgående kendelse Antal ransagninger foretaget på øjemedet Antal ransagninger foretaget med samtykke Antal ransagninger, ikke defineret (disp. 0005) Statistikken er baseret på registreringer i ets Sagsbehandlingssystem (POLSAS). I statistikken indgår de ransagninger, der er iværksat i kalenderåret. Statistikken omfatter ikke ransagninger foretaget af PET. 1 Flere politikredse har oplyst, at opdateringen i POLSAS ikke er fyldestgørende 2 Fyns har oplyst, at der ikke har været anvendt korrekt opdatering i POLSAS, hvorfor det reelle antal er højere 3 Bornholms har i 2011 ikke arbejdet i POLSAS, men i POLSAG, hvorfra der ikke kan trækkes valide tal. 4 Omfatter ransagninger, hvor indgrebene er opdateret i systemet med en dispositionskode, der omfatter alle tre typer ransagninger, og hvor det derfor ikke kan specificeres, om indgrebet er efter forudgående kendelse, på øjemedet eller med samtykke

19 Statistik (opfølgende) for baseret på hidtidig opgørelsesmetode (Se for tidligere år ets Årstabeller Tallene er baseret på indberetninger fra politikredsene på baggrund af en manuel gennemgang og opgørelse i de enkelte straffesager. kredsene har oplyst, at tallene er behæftede med usikkerhed, og ikke alle kredse har været i stand til at tilvejebringe fuldstændige oplysninger til statistikken.

20 Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2. halvår 2007(opfølgning) Tabel Anmeldelser og afgørelser Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Øvrige I alt Antal anmeldelser med indgreb - heraf med mindst én sigtelse - heraf med mindst én tiltale - heraf med mindst én domfældelse - heraf afgjort uden tiltalerejsning - heraf afgjort uden domfældelse - heraf fortsat verserende Anmodninger om indgreb (Rpl.s. 783, og stk. 4) Antal anmodninger til retten om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af tilladelser Antal anmodninger til retten om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af godkendelser

21 1.3 Antallet af foretagne indgreb (Rpl.s. 780, ) Antal indgreb i meddelelseshemmeligheden Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2. halvår 2007 (opfølgning) Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Opgørelserne er baseret på indgreb foretaget på baggrund af anmeldelser, som er indgivet eller på anden måde er kommet politiet til kundskab i 2. halvår af Indgreb der er foretaget af PET indgår ikke i opgørelsen. I statistikken indgår kun de indgreb, der kan henføres til de sager, som er anmeldt i 2. halvår 2007, ligesom statistikken kun omfatter sigtelser, tiltaler og afgørelser, som kan henføres til anmeldelser og indgreb, der henholdsvis er optaget og iværksat i opgørelsesåret. Øvrige I alt heraf telefonaflytninger heraf anden aflytning heraf teleoplysninger heraf udvidet teleoplysninger heraf brevåbninger heraf brevstandsninger Underretning om indgreb (Rpl.s. 788, stk. 4) Antal indgreb, hvor der efterfølgende er givet underretning Antal indgreb, hvor der ikke efterfølgende er givet underretning heraf underretning udsat heraf underretning undladt Personer omfattet af indgreb Antal personer, hvorimod der er iværksat indgreb Antal sigtede personer Antal tiltalte personer Antal dømte personer Antal personer meddelt tiltalefrafald Antal personer meddelt påtaleopgivelse Antal frifundne personer Antal øvrige personer

22 Tabel Anmeldelser og afgørelser Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2008 (opfølgning) Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Øvrige I alt Antal anmeldelser med indgreb heraf med mindst én sigtelse heraf med mindst én tiltale heraf med mindst én domfældelse - heraf afgjort uden tiltalerejsning - heraf afgjort uden domfældelse - heraf fortsat verserende Anmodninger om indgreb (Rpl.s. 783, og stk. 4) Antal anmodninger til retten om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af tilladelser Antal anmodninger til retten om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af godkendelser

23 1.3 Antallet af foretagne indgreb (Rpl.s. 780, ) Antal indgreb i meddelelseshemmeligheden Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2008 (opfølgning) Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Øvrige I alt heraf telefonaflytninger heraf anden aflytning heraf teleoplysninger heraf udvidet teleoplysninger heraf brevåbninger heraf brevstandsninger Underretning om indgreb (Rpl.s. 788, stk. 4) Antal indgreb, hvor der efterfølgende er givet underretning Antal indgreb, hvor der ikke efterfølgende er givet underretning heraf underretning udsat heraf underretning undladt Personer omfattet af indgreb Antal personer, hvorimod der er iværksat indgreb Antal sigtede personer Antal tiltalte personer Antal dømte personer Antal personer meddelt tiltalefrafald Antal personer meddelt påtaleopgivelse Antal frifundne personer Antal øvrige personer Opgørelserne er baseret på indgreb, der er foretaget på baggrund af anmeldelser, som er indgivet eller på anden måde er kommet til politiets kundskab i Indgreb der er foretaget af PET indgår ikke i opgørelsen. I statistikken indgår kun de indgreb, der kan henføres til de sager, som er anmeldt i 2008, ligesom statistikken kun omfatter de sigtelser, tiltaler og afgørelser, som kan henføres til anmeldelser og indgreb, der henholdsvis er optaget og iværksat i opgørelsesåret.

24 Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2009 Tabel Anmeldelser og afgørelser Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Øvrige I alt Antal anmeldelser med indgreb heraf med mindst én sigtelse heraf med mindst én tiltale heraf med mindst én domfældelse - heraf afgjort uden tiltalerejsning - heraf afgjort uden domfældelse - heraf fortsat verserende heraf andet Anmodninger om indgreb (Rpl.s. 783, og stk. 4) Antal anmodninger til retten om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af tilladelser Antal anmodninger til retten om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser - heraf antal indgreb omfattet af anmodninger - heraf antal indgreb omfattet af godkendelser

25 1.3 Antallet af foretagne indgreb (Rpl.s. 780, ) Antal indgreb i meddelelseshemmeligheden Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Indgreb i meddelelseshemmeligheden (hele landet) 2009 Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 286 Øvrige I alt heraf telefonaflytninger heraf anden aflytning heraf teleoplysninger heraf udvidet teleoplysninger heraf brevåbninger heraf brevstandsninger Underretning om indgreb (Rpl.s. 788, stk. 4) 1 Antal indgreb, hvor der efterfølgende er givet underretning Antal indgreb, hvor der ikke efterfølgende er givet underretning heraf underretning udsat heraf underretning undladt Personer omfattet af indgreb Antal personer, hvorimod der er iværksat indgreb 1 Antal sigtede personer Antal tiltalte personer Antal dømte personer Antal personer meddelt tiltalefrafald Antal personer meddelt påtaleopgivelse Antal frifundne personer Antal øvrige personer Opgørelserne er baseret på indgreb, der er foretaget på baggrund af anmeldelser, som er indgivet eller på anden måde er kommet til politiets kundskab i Indgreb der er foretaget af PET indgår ikke i opgørelsen. I statistikken indgår kun de indgreb, der kan henføres til de sager, som er anmeldt i 2009, ligesom statistikken kun omfatter de sigtelser, tiltaler og afgørelser, som kan henføres til anmeldelser og indgreb, der henholdsvis er optaget og iværksat i opgørelsesåret. 1 Københavns har ikke været i stand til at opgøre fuldstændige oplysninger vedrørende disse punkter.

26 Tabel 16 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Ransagninger (hele landet) Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 276 jf Ransagninger hos mistænkte (Rpl.s. 796, stk. 2 og stk. 3) Antal anmodninger om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser Antal anmodninger om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser Antal ransagninger foretaget uden forudgående tilladelse, hvor der ikke efterfølgende er anmodet om, at sagen forelægges for retten 1.2 Hemmelige ransagninger hos mistænkte (Rpl.s. 799,, jf. 783, stk. 4) Øvrige Antal anmodninger om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser Antal anmodninger om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser i alt

27 Menneskesmugling 125a og Udlændingeloven Ransagninger (hele landet) 2009 Narkotikakriminalitet 191 Manddrab Vold Forvoldt fare 252 Datakriminalitet 263 stk. 2 og 3 Groft tyveri 276 jf Ransagninger hos ikke mistænkte (Rpl.s. 796, stk. 2 og stk. 3) Antal anmodninger om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser Antal anmodninger om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser Antal ransagninger foretaget uden forudgående tilladelse, hvor der ikke efterfølgende er anmodet om, at sagen forelægges for retten 1.4 Hemmelige ransagninger hos ikke mistænkte (Rpl.s. 799,, jf. 783, stk. 4) Antal anmodninger om forudgående tilladelse - heraf antal meddelte tilladelser Antal anmodninger om efterfølgende godkendelse - heraf antal meddelte godkendelser Øvrige i alt 1 Københavns har ikke været i stand til at opgøre antallet af de forskellige typer af ransagninger fordelt på gerningstyper mv. Københavns har oplyst, at antallet af ransagninger i 2009 var 683.

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2012 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2012. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2016 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2016. Statistikken

Læs mere

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2007

Rigspolitiet. Politiets Årstabel 2007 Rigspolitiet Politiets Årstabel 2007 Politiets Årstabel 2007 Online ISSN: 1601-2674 Manddrab Tabel 1 Side 1.0 Manddrab 3 Administrative opgaver og bøder mv. Tabel 2 Side 2.1 Køreprøver 5 2.2 Kontrollerende

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014.

Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige varetægtsfængslinger i 2014. RIGSADVOKATEN Bilag Juni 2015 J.nr. RA-2014-1211-0017 Bilag til Rigsadvokatens redegørelse om anvendelse af langvarige i 2014. Tabellerne i dette bilag indeholder data indhentet via anklagemyndighedens

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2014 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen DATO 9. j ul i 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-120- 0 0 42 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R : CDA

Læs mere

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse

RIGSPOLITIET. 27. august Analyse. Politikredsenes opgavevaretagelse RIGSPOLITIET 27. august 2009 Analyse Politikredsenes opgavevaretagelse 1. halvår 2009 Politikredsenes opgavevaretagelse i 1. halvår 2009 Side 2 Politiet er hurtigere tilstede to et halvt år efter politireformens

Læs mere

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011

Anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2011 Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen D AT O 19. j uni 201 3 JO UR NA L NR. RA-20 11-12 0-0 03 0 F R ED ER I KS HO LM S K AN AL 16 122 0 KØ BE N HA VN K TE LEF O N 7 2 6 8 90 0 0 F A X 72

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn

Sagsbehandlingstiden i sager med videoafhøring af børn Justitsministeriet Politi- og Strafferetsafdelingen Politikontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K RIGSADVOKATEN FREDERIKSHOLMS KANAL 16 1220 KØBENHAVN K TELEFON: 7268 9000 FAX: 7268 9004 E-MAIL: RIGSADVOKATEN@ANKL.DK

Læs mere

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt

September Status. Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse. 1. halvår Nøgletalsoversigt RIGSADVOKATEN RIGSET September 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 Nøgletalsoversigt 00:10:56 00:10:23 00:09:39 00:09:10 00:09:06 00:08:23 00:08:34 00:12:15 00:12:12

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 108 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 15. september 2015

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 L 80 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 LSF 124 (Gældende) Udskriftsdato: 14. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-730-0767 Fremsat den 4. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 182 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 20. oktober 2015

Læs mere

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse

Politiets responstider efter politireformens iværksættelse ets responstider efter politireformens iværksættelse Rigspolitiet December 2008 et responstider er forbedret og der foretages flere udrykninger til borgere, som har akut behov for hjælp kredsene er ved

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 191 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 B 58 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. april 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 317 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 11. juni 2013 Kontor: Budget- og planlægningskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 930 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 11. juli 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 41 endeligt svar på spørgsmål 71 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVSMINISTEREN 27. marts 2017 Besvarelse af spørgsmål 71 ad

Læs mere

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017

Til alle politikredse og regionale statsadvokater. Behandling af voldtægtssager 6 initiativer i 2017 Til alle politikredse og regionale statsadvokater DATO 21. de c e m be r 20 1 6 J O U R N A L N R. RA- 2 0 16-909- 0 2 85 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL E R

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-152-0247 Dok.: AKJ40293 Endelig besvarelse af spørgsmål nr. S 2090 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). Spørgsmål:

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN OG TILLIDEN TIL POLITIET I: HELE DANMARK DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK DECEMBER 16 INDHOLD 1.

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1

Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Langvarige sigtelser - Indberetning af langvarige sigtelser-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2008 Status: Historisk Udskrevet: 23.9.2017

Læs mere

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. oktober 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0674 Dok.: RAJ40725 Hermed sendes besvarelse

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser

Overordnet strategi for en styrket indsats over for jalousidrab og andre alvorlige samlivsrelaterede forbrydelser 23. august 2007 Nationalt Forebyggelsescenter Anker Heegaards Gade 3 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 00047 E-mail: Web: rpchi@politi.dk www.politi.dk Overordnet strategi for en styrket

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme

Anvendelsen af straffelovens bestemmelser mod ytringer, der fremmer terror og ekstremisme ytringer, der fremmer terror og ekstremisme har fået indsigt i statistik fra politiet, der viser udviklingen i anvendelsen af en række af straffelovens bestemmelser rettet mod ekstreme ytringer såsom tilskyndelse

Læs mere

Langvarige sigtelser-3

Langvarige sigtelser-3 Langvarige sigtelser-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet: 23.12.2016 Indholdsfortegnelse Rettet

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes:

UDKAST. 2. Efter 731 indsættes: Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 26. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2013-730-0311 Dok.: 908907 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne

Læs mere

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Retsudvalget B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Retsudvalget 2013-14 B 80 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. maj 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL?

HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? HEMMELIGE RANSAGNINGER: FRA ABSOLUT UNDTAGELSE TIL HOVEDREGEL? 1. Executive Summary Analysen indeholder en kort og overordnet redegørelse af retsgrundlaget for og anvendelsen af hemmelige ransagninger,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord)

Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Til ØU Orientering om kriminalitetsnøgletal 2016 (aflæggerbord) Baggrund Borgerrepræsentationen besluttede den 28. januar 2010, at Økonomiudvalget

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 12. januar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag

Politireformens kompetenceunderstøttende. Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Bilag Politireformens kompetenceunderstøttende aktiviteter Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. juni 2008. Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. juli 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-792-0597 Dok.: JEE41142 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 878

Læs mere

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli

Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Arbejdsløsheden i juli Den. september Stor usikkerhed i statistikken over arbejdsløse for juli Antallet af arbejdsløse steg med. fuldtidspersoner fra juni til juli, så bruttoarbejdsløsheden nu er på. fuldtidspersoner,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår Koncernstyring

Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår Koncernstyring Opfølgning på indsatsen i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2016 Koncernstyring September 2016 Anmeldelser per 1.000 indbyggere SUB i alt Udvikling 32,1 29,5 24,2 23,0 28,6 Balance (foregående

Læs mere

Teknisk dialog om it-drift

Teknisk dialog om it-drift 2. november 2011 J.nr.: 2011-4221-54 Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej 34 2650 Hvidovre Telefon: 4515 6004 E-mail: Web: MLT003@politi.dk www.politi.dk Teknisk dialog om it-drift Indhold

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om politiets henlæggelse af straffesager Maj 2015 BERETNING OM POLITIETS HENLÆGGELSE AF STRAFFESAGER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og

Læs mere

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008.

Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl og frem til i dag den 21. februar 2008. Opgørelser i forbindelse med de aktuelle uroligheder, fra fredag den 15. februar kl. 1600 og frem til i dag den 21. februar 2008. På baggrund af politikredsenes indberetninger siden fredag den 15. februar,

Læs mere

Tak for ordet og tak for muligheden for at deltage på udvalgsmødet i dag.

Tak for ordet og tak for muligheden for at deltage på udvalgsmødet i dag. Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt Dato: 22. november 2017 Sagsnr.: 2017-0094-0485 Dok.: 576120 UDKAST TIL TALE til brug for møde torsdag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004

Rigsadvokaten Informerer Nr. 36/2004 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 07.07.2004 JOURNAL NR. RA-2004-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol

RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol RM 3-2015 - Brev- og besøgskontrol Emneord: varetægtsfængsling Printet den:01. februar 2016 Brev- og besøgskontrol RM 3/2015 3. november 2015 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er

762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som er https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=126338 Kapitel 70 Varetægtsfængsling 762. En sigtet kan varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at han har begået en lovovertrædelse, som

Læs mere

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt 23.885 afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og 244-246. Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst

Læs mere

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31.

REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. REDEGØRELSE om anvendelsen af udlændingelovens bestemmelser om udvisning ved dom eller administrativ beslutning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014. Maj 2015 Side 2 af 53 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer

Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke foretages ved få og enkle kommandoer Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 5. august 2016 Udskriftsdato: 31. august 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i form af dataudtræk efter offentlighedslovens 11. Dataudtræk kunne ikke

Læs mere

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager.

Som vi skrev i vores brev á (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Sorø d. 9 Marts 2014 Kære Fødevareminister Dan Jørgensen, Som vi skrev i vores brev á 16.02.2014 (L 92, bilag 26) ville vi gennemgå sagsakter fra politiet vedr. deres sammentælling af sager. Vi har nu

Læs mere

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen Uddrag af Budgetanalyse af politiet 2009-2010 - Afrapportering af økonomistyringsdelen mv. afgivet af revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers ( Styregruppen for budgetanalyse af politiet ) den 8. april

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle Punkt 7. Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes indsats på området for unge kriminelle maj 2012. 2012-24166. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2017 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2017 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds

Kredsrådet. Kommuner i Østjyllands Politikreds Kredsrådet Kommuner i Østjyllands Politikreds KRIMINALITET I KREDSEN OG PÅ LANDSPLAN Perioden januar marts 217 Straffelovsovertrædelser pr. 1. indbygger Tyveri 5,6 6,1 Indbrud 2,5 3, Øvrig straffelov,

Læs mere

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008

5. september Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET 5. september 2008 Status Politiets og anklagemyndighedens opgavevaretagelse 1. halvår 2008 INDLEDNING... 3 1. RESPONSTID... 5 1.1. Politiet er hurtigere fremme på gernings eller

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave

Grundlovsforhøret. regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. Jørgen Jochimsen. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling, isolation, erstatning mv. 2. udgave Jørgen Jochimsen Grundlovsforhøret regler og afgørelser om anholdelse, varetægtsfængsling,

Læs mere

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager.

I modsætning til tidligere år, vil der ikke blive opgjort statistik over andre sager, dvs. revurderinger og anmeldesager. Til kommunerne Erhverv Ref. HEFRI Den 20. juni 2016 Statistik over kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstider vedr. husdyrgodkendelser for første halvår 2016. Det er nu blevet tid til at opgøre sagsbehandlingstiden

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere