Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata"

Transkript

1 Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse rejste Erhvervsstyrelsen ved brev/ af 19. januar 2017 en tilsynssag over for Hi3G ApS (herefter Hi3G) om, hvorvidt selskabets behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning er i overensstemmelse med telelovgivningens regler om behandling af trafik- og lokaliseringsdata. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr E-post Erhvervsstyrelsen finder på baggrund af de oplysninger, der foreligger i sagen, anledning til at træffe afgørelse i sagen. ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 20 i teleloven 1 følgende afgørelse: Hi3G s behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning er i strid med 23 i bekendtgørelse nr. 215 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (udbudsbekendtgørelsen). Hi3G påbydes i overensstemmelse med 23, stk. 3 og 4, at sikre, at abonnenterne i forbindelse med indgåelse af en kontrakt med Hi3G får: - oplysninger om, at fejlsøgning er en tillægstjeneste, som det er muligt at til- eller fravælge - mulighed for aktivt at give samtykke til den pågældende tillægstjeneste - oplysninger om, at samtykke til behandling af lokaliseringsdata til den pågældende tillægstjeneste på et hvilket som helst tidspunkt kan trækkes tilbage, og - oplysninger om hvilken type lokaliseringsdata, der behandles til brug for den pågældende tillægstjeneste, herunder behandlingens varighed. Hi3G påbydes desuden i overensstemmelse med 23, stk. 3 at sikre, at behandlingen af de pågældende data kun sker i det tidsrum, som tillægstjenesten fejlsøgning kræver. 1 Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 med senere ændringer.

2 2/8 Hi3G bedes senest den 12. juli 2017, redegøre for, hvordan selskabet har efterlevet ovenstående påbud. Baggrund Den 19. januar 2017 modtog Erhvervsstyrelsen en henvendelse fra Frederik Kulager med henvisning til en artikel, han havde skrevet om Hi3G s behandling og opbevaring af data. I artiklen konstaterer Frederik Kulager, at Hi3G s indsamler lokaliseringsoplysninger i form af dato, klokkeslæt og gadenavne samt telemast og kompasretning, som ikke er relateret til, at kunden har anvendt sin telefon til opkald, sms eller anden brug af telefonen. Det fremgår af artiklen, at Hi3G har bekræftet, at lokaliseringsoplysningerne registreres hver halve time, når telefonen ikke bruges til opkald, sms eller ikke har en datasession i gang, mens registreringen sker oftere, når telefonen er i brug. Oplysningerne opbevares ifølge oplysningerne i artiklen af Hi3G i op til 60 dage. Erhvervsstyrelsen anmodede den 19. januar 2017 Hi3G om en udtalelse, herunder en redegørelse for selskabets praksis i forhold til opbevaring og brug af trafik- og lokaliseringsdata. Hi3G s udtalelser i sagen Møde med Hi3G den 1. februar 2017 Den 1. februar 2017 afholdt Hi3G og Erhvervsstyrelsen et møde om sagen. På mødet beskrev Hi3G selskabets praksis for opbevaring og brug af lokaliseringsdata. Hi3G oplyste på mødet, at selskabet gemmer lokaliseringsdata i en kortere periode med henblik på fejlsøgning og fejlfinding, herunder klager over mobilforbindelsen fra deres kunder. Hi3G oplyste, at selskabet anser ydelsen som en tillægstjeneste, som kunderne giver samtykke til ved abonnementsindgåelsen. Hi3G oplyste endvidere, at indsamlingen og opbevaringen af lokaliseringsdata anvendes til optimering af netværket, og at data ikke kan krypteres, fordi det er nødvendigt at gå ned på den enkelte forbindelse. Det blev på mødet aftalt, at Hi3G skulle fremsende en skriftlig redegørelse om selskabets praksis for opbevaring og brug af lokaliseringsdata. Hi3G s udtalelse af 8.februar 2017 Hi3G anfører i brev af 8. februar 2017, at den registrering og logning, som Hi3G foretager af lokaliseringsoplysninger i en kortere periode, er nødvendig af hensyn til driften af netværket samt for at kunne levere lokaliseringsoplysninger til politi og redningstjenester m.v. ved henvendelser herom. Hi3G oplyser, at de derudover behandler oplysningerne i forbindelse med fejlsøgning, hvorefter de slettes. Hi3G oplyser, at fejlsøgning efter selskabets opfattelse er en tillægstjeneste i henhold til udbudsbekendtgørelsens 2, idet definitionen heri beskriver en tillægstjeneste som enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafik- og lokaliseringsdata, som ikke er trafikdata, ud over hvad der er nødvendigt for overførsel af kommunikation eller debitering heraf. Dertil anfører Hi3G, at selskabet i forbindelse med aftaleindgåelsen med kunderne indhenter samtykke til, at selskabet må behandle oplysninger om dem, herunder trafik- og lokationsdata. Desuden anfører Hi3G, at deres kunder har

3 3/8 mulighed for at trække deres samtykke tilbage, hvis de ønsker det, og at det på den baggrund er Hi3G s opfattelse, at der foreligger den fornødne hjemmel til den omhandlede behandling af lokationsdata. Hi3G har i forbindelse med udtalelsen vedlagt de abonnementsvilkår og den kontrakt, selskabet indgår med dets kunder om levering af en mobiltjeneste. I forbindelse med parthøring over udkast til afgørelse har Hi3G oplyst, at selskabet opbevarer lokaliseringsdata til brug for fejlsøgning i ca. fire måneder i modsætning til de 60 dage, som fremgår af artiklen om Hi3G s behandling og opbevaring af data. Erhvervsstyrelsens vurdering og begrundelse Efter udbudsbekendtgørelsens 23, stk. 1, skal Hi3G sikre, at trafikdata 2 vedrørende abonnenter eller brugere slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for fremføring af kommunikation. Udbudsbekendtgørelsens indeholder følgende undtagelser til denne hovedregel: 1. Trafikdata må behandles og opbevares med henblik på debitering af abonnenter og afregning for samtrafik, jf. 23, stk Trafikdata må behandles for at markedsføre elektroniske kommunikationstjenester eller levere tillægstjenester, forudsat at den abonnent eller bruger, som data vedrører, har givet samtykke hertil, jf. 23, stk Trafikdata må behandles og opbevares, hvis det er hjemlet i retsplejelovens 786, stk. 4, eller regler fastsat i medfør heraf, jf. 23, stk. 1, in fine. Det fremgår af sagens oplysninger, at Hi3G indsamler og opbevarer lokaliseringsoplysninger til brug for fejlsøgning og netoptimering. Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at sådanne lokaliseringsdata er omfattet af udbudsbekendtgørelsens 23. Disse data skal derfor slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for at fremføre elektronisk kommunikation, medmindre en af de ovennævnte undtagelser finder anvendelse. Hi3G har oplyst, at fejlsøgning efter selskabets opfattelse og under henvisning til udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, er en tillægstjeneste, samt at de lokaliseringsdata, de indsamler, er til brug for levering heraf. Efter udbudsbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 4, er en tillægstjeneste enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafik- og lokaliseringsdata, som ikke er trafikdata, ud over hvad der er nødvendigt for overførsel af kommunikation eller debitering heraf. 2 Ved trafikdata forstås data, som behandles med henblik på overførsel af kommunikation i et elektronisk kommunikationsnet eller debitering heraf, jf. udbudsbekendtgørelsens 2, nr. 2. Lokaliseringsdata, der også kan være trafikdata, er data, som behandles i et elektronisk kommunikationsnet, og som angiver den geografiske placering af det terminaludstyr, som brugeren af en offentlig elektronisk kommunikationstjeneste anvender, jf. udbudsbekendtgørelsens 2, nr. 3.

4 4/8 Udbudsbekendtgørelsens 23 er udtryk for en implementering af regler i e- databeskyttelsesdirektivet 3. Det fremgår af direktivets betragtning 30, at eventuelle aktiviteter i forbindelse med levering af en elektronisk kommunikationstjeneste, der går ud over transmission af en kommunikation og debitering heraf, bør betragtes som tillægstjenester, hvor abonnentens samtykke er obligatorisk, medmindre de kan baseres på aggregerede trafikdata. Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at en tjeneste, for at kunne anses som en tillægstjeneste, skal være en tjeneste, der ligge ud over selve transmissionen af kommunikationen, og tjenesten skal kunne adskilles herfra. Abonnenten skal have mulighed for at vælge den pågældende tjeneste i dette tilfælde fejlsøgning til og fra, såfremt vedkommende ikke længere ønsker at modtage tillægstjenesten. Efter udbudsbekendtgørelsens 23, stk. 3, skal abonnenten giver samtykke til, at der må ske behandling af lokaliseringsdata til brug for en konkret tillægstjeneste, og abonnenten skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække samtykket tilbage. Desuden er behandlingen af lokaliseringsdata kun tilladt i det omfang og tidsrum, som tjenesten kræver. Af e-databeskyttelsesdirektivets betragtning 26 fremgår det, at: Ønsker udbyderen af de offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester at underkaste sådanne data yderligere behandling med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester, må dette kun ske, hvis abonnenten har givet sit samtykke hertil på grundlag af en nøjagtig og fuldstændig orientering fra udbyderen af de offentligt tilgængelige elektroniske kommunikationstjenester om arten af den yderligere behandling, han agter at foretage, og om abonnentens ret til at nægte eller tilbagekalde sit samtykke til denne behandling. (Erhvervsstyrelsens understregning.) Det er således en klar forudsætning, at Hi3G giver en nøjagtig og fuldstændig orientering til abonnenterne om, hvilken behandling de ønsker at foretage i forbindelse med levering af tillægstjenesten fejlsøgning, samt at abonnenten kan nægte at samtykke eller tilbagekalde sit samtykke til behandlingen af de pågældende lokaliseringsdata. Af kontrakten fra Hi3G fremgår, at abonnenten ved underskriften på kontrakten oplyses om, at der gives samtykke til behandling af oplysninger om abonnenten som beskrevet i abonnementsvilkårenes afsnit 7, herunder blandt andet behandling af trafik- og lokaliseringsdata. I abonnementsvilkårene afsnit 7, der vedrører behandling af oplysninger og data, oplyser Hi3G, at selskabet løbende behandler oplysninger om abonnenten og om, hvordan vedkommende benytter tjenesterne til brug for blandt andet administration og fejlsøgning af de tjenester, som abonnenten anvender. Her oplyses abonnenten endvidere om, at vedkommende har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af de personlige oplysninger. 3 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation).

5 5/8 I abonnementsvilkårenes afsnit 8 fremgår, hvilke valgfrie tjenester og tillægstjenester, Hi3G leverer. Fejlsøgning er imidlertid ikke angivet her som en valgfri tjeneste eller tillægstjeneste. Det er således Erhvervsstyrelsens vurdering, at abonnenten ikke er oplyst om, at fejlsøgning er en tillægstjeneste, hvortil abonnenten aktivt har mulighed for at give sit samtykke og trække dette tilbage igen, hvis abonnenten ønsker dette. Abonnenten har heller ikke mulighed for at fravælge den konkrete tillægstjeneste i forbindelse med abonnementsindgåelsen. Udbyderen skal desuden i medfør af udbudsbekendtgørelsens 23, stk. 4, underrette abonnenten om, hvilke typer af trafikdata der behandles med henblik på levering af tillægstjenesten, og om behandlingens varighed. Denne underretning skal ske, inden samtykke indhentes. Erhvervsstyrelsen må konstatere, at det ikke fremgår tydeligt af kontrakt eller abonnementsvilkår, at Hi3G indsamler og opbevarer lokaliseringsdata til brug for fejlsøgning i ca. fire måneder. Abonnenterne er således ikke orienteret om hverken typen af data, som Hi3G indsamler, eller om behandlingens varighed. Af udbudsbekendtgørelsen 23, stk. 3, fremgår det desuden, at udbyderen alene må foretage behandlingen af data i det omfang og tidsrum, som tjenesten kræver. Hi3G har ikke hverken over for abonnenten i kontrakten eller abonnementsvilkårene eller over for Erhvervsstyrelsen sandsynliggjort, at tillægstjenesten kræver, at Hi3G opbevarer de pågældende lokaliseringsdata i ca. fire måneder. Hertil skal i øvrigt bemærkes, at Hi3G bør angive et fast tidsrum for, hvor lang tid, selskabet opbevarer de pågældende lokaliseringsdata og ikke alene anføre en cirka-angivelse af, hvor længe disse data gemmes, da dette skaber usikkerhed for abonnenterne om, hvor længe selskabet egentlig opbevarer de pågældende data. På baggrund af ovenstående finder Erhvervsstyrelsen ikke, at Hi3G har opfyldt sine forpligtelser i henhold til udbudsbekendtgørelsens 23, idet det ikke fremgår af kontrakt eller abonnementsvilkår med abonnenterne, at fejlsøgning er en tillægstjeneste, til hvilken selskabet indhenter lokaliseringsdata, hvilke data der indhentes og opbevares eller om behandlingens varighed. I den forbindelse har Hi3G heller ikke sandsynliggjort, at det er nødvendigt at opbevare disse data i fire måneder. Det samtykke, som abonnenterne giver i forbindelse med indgåelsen af en kontrakt med Hi3G er således ikke gyldigt, idet Hi3G ikke har givet de oplysninger, som abonnenten efter udbudsbekendtgørelsens 23 skal have i forbindelse med afgivelse af samtykke samt ikke har givet mulighed for at sige afvise at modtage tillægstjenesten eller trække et samtykke tilbage. Klagevejledning Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg, tlf.: , En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen.

6 6/8 Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. Med venlig hilsen Christina Toft Michelsen Specialkonsulent

7 7/8 Bilag: Retsgrundlag Uddrag af 8 i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester: 8. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter regler for udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester om minimumskrav til behandling af persondata i elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. Stk. 2. ( ) Stk. 3. Regler fastsat i medfør af stk. 1 kan endvidere af hensyn til persondatabeskyttelse bl.a. omfatte krav om følgende: 1) A-nummer-visning, automatisk viderestilling og forbrugsopgørelser. 2) Opbevaring og behandling af trafikdata og lokaliseringsdata i forbindelse med elektronisk kommunikation. Stk. 4. ( ) Uddrag af 2 i bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester: 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: ( ) 4) Tillægstjeneste: Enhver form for tjeneste, der kræver behandling af trafikog lokaliseringsdata, som ikke er trafikdata, ud over hvad der er nødvendigt for overførsel af kommunikation eller debitering heraf. ( ) 23 i bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og - tjenester: 23. Udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester skal sikre, at trafikdata, jf. 2, stk. 1, nr. 2, vedrørende abonnenter eller brugere slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige for fremføringen af kommunikationen, jf. dog stk. 2-5 og retsplejelovens 786, stk. 4, eller regler udstedt i medfør heraf. Stk. 2. Uanset stk. 1 må en udbyder, som nævnt i stk. 1, behandle og opbevare trafikdata med henblik på debitering af abonnenter og afregning for samtrafik. En sådan behandling og opbevaring af data er tilladt indtil udløbet af den lovhjemlede forældelsesfrist for de omhandlede gældsforpligtelser og afregninger. Stk. 3. Uanset stk. 1 må en udbyder, som nævnt i stk. 1, behandle trafikdata, jf. 2, stk. 1, nr. 2, vedrørende abonnenter eller brugere med henblik på markedsføring af elektroniske kommunikationstjenester eller levering af tillægstjenester, jf. 2, stk. 1, nr. 4, forudsat at abonnenten eller brugeren forud for behandlingen har givet sit samtykke hertil. Behandlingen er kun tilladt i det omfang og tidsrum, som tjenesten eller markedsføringen kræver. Abonnenten eller brugeren skal på et hvilket som helst tidspunkt have mulighed for at trække sit samtykke tilbage. Stk. 4. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal underrette abonnenten eller brugeren om, hvilke typer af trafikdata der behandles med henblik på de i stk. 2 og 3 omhandlede formål og om behandlingens varighed. Ved behandling med henblik på de i stk. 3 omhandlede formål skal underretning ske, inden samtykke indhentes. Stk. 5. Udbydere, som nævnt i stk. 1, skal sikre, at behandling af trafikdata som nævnt i stk. 1-4 kun foretages af personer, som er ansat hos eller handler efter bemyndigelse fra udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, og som er beskæftiget med debitering eller trafikstyring, behandling af klager eller andre henvendelser fra abonnenter, opsporing af svig

8 eller med markedsføring af udbyderens egne tjenester eller levering af tillægstjenester. I forbindelse med behandlingen af sådanne konkrete sager skal behandlingen af trafikdata begrænses til alene at vedrøre det, der er nødvendigt for behandlingen af sagen. 8/8

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via . TDC A/S behandling og opbevaring af lokaliseringsdata vedrørende mobildatatrafik

TDC A/S Fremsendes alene via  . TDC A/S behandling og opbevaring af lokaliseringsdata vedrørende mobildatatrafik TDC A/S regulering@tdc.dk 24. maj 2017 Sag 2016-2104 Fremsendes alene via e-mail TDC A/S behandling og opbevaring af lokaliseringsdata vedrørende mobildatatrafik Indledning Den 9. februar 2016 modtog Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDKAST. Telia Fremsendes alene via

UDKAST. Telia Fremsendes alene via Telia regulatory@telia.dk 31. august 2018 Fremsendes alene via e-mail /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Telias mobilnet for 2019 1 Indledning

Læs mere

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s

Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC A/S Teglholmsgade 3 2450 København SV 23. marts 2018 Sag 2017-9688 regulering@tdc.dk Afgørelse om prisklemme for flagskibsproduktet fiberbredbåndsforbindelse solgt til private: 50 Mbit/s TDC har iværksat

Læs mere

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via

1. Indledning. TDC A/S Fremsendes alene via TDC A/S regulering@tdc.dk 24. april 2018 Fremsendes alene via e-mail Tillægsafgørelse om fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2018 fiber 1. Indledning TDC A/S (i det følgende

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS.

Selskab S ApS. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Selskab S ApS 13. maj 2013 Sag 2013-0034037 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 11. maj 2013 et tilsynsbesøg hos S ApS. Formålet med tilsynsbesøget var

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Revisionsselskab S1 ApS Revisionsfirma S2 Revisor R 18. juli 2013 Sag 2012-0033489 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Styrelsen var den 20. juni 2013 på et tilsynsbesøg hos S1, CVR-nr.

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1)

Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 1) BEK nr 715 af 23/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen,

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven Roskilde Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Paarup Hansen ApS Enghaven 59 4000 Roskilde Danmark CVR-nr.: 66234118 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af

Læs mere

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med tilsynsbesøget var at føre tilsyn med virksomhedens overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontor S ApS 12. februar 2013 Sag 2013-0033123 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 31. januar 2013 tilsynsbesøg hos S ApS, CVRnr. (udeladt). Formålet

Læs mere

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov

Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov Blip Systems A/S Hækken 2 Vester Hassing 9310 Vodskov 26. marts 2015 Sag /JV Afgørelse Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet

Læs mere

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3.

xxx fremover skal legitimere sine kunder, herunder deres navn, adresse, CVR-nr. og reelle ejere, jf. hvidvasklovens 12, stk. 3. xxx 20. december 2016 Sag X16-BF-35-CM /xxx Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 26. oktober 2016 et anmeldt kontrolbesøg

Læs mere

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Til vekselkontoret 10. december 2013 Sag 2013-0033723 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 15. august 2013 og 5. september 2013 tilsynsbesøg hos, CVR-nr..

Læs mere

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen

Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen Plenti ApS og TDC A/S Att: Kristian Høgsbro Pedersen E-mail: regulering@tdc.dk Kontor/afdeling Center for Tele Dato 4. december 2017 J nr. 2017-4762 /anl Afgørelse om tilbagekaldelse af tilladelse til

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger.

Derudover må personoplysninger i fysiske mapper kun tilgås af personer, der har et formål med at kunne tilgå de pågældende personoplysninger. GDPR - PROCEDURE/POLITIK FOR PERSONDATABESKYTTELSE Dataansvarlig Vincit Advokater ApS CVR-nr. 29 63 56 33 Trondhjems Plads 3, 4 2100 København Ø (herefter Vincit Advokater ) Tlf.nr.: +45 70 260 264 E-mail:

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 4. juni 2015 Sag 2015-2013 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen var den 26. november 2014 på kontrolbesøg hos..., CVR-nr. på selskabets adresse. På mødet var... repræsenteret

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven xxx 1. december 2016 Sag X16-AV-58-VZ /YOL Brevet er sendt med digital post til xxx Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 23. september 2016 et anmeldt

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Persondatapolitik. Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen Holte Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen Holte Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Dataansvarlig Vision Management A/S Kongevejen 426 2840 Holte Danmark CVR-nr.: 31941660 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Persondatapolitik vedrørende

Persondatapolitik vedrørende Persondatapolitik vedrørende www.pharmakon.dk Dato 02-05-2018 Pharmakon a/s Her kan du læse vores persondatapolitik klik her, hvis du har brug for andre emner vedrørende GDPR, Klik her Indholdsfortegnelse

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 31. oktober 2016 Sag X16-BE-47-DN Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 22. september 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Kontorhotellet 10. december 2015 Sag 2015-13527 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 25. november 2015 et varslet kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN].

Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Brevet er sendt til fondens digitale postkasse 16. oktober 2018 Sagsnr. X18-AB-43-EJ Erhvervsstyrelsen har den 5. september 2018 sendt nedenstående afgørelse i høring hos bestyrelsen for [FONDEN]. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Lunar Way Business Privatlivspolitik

Lunar Way Business Privatlivspolitik Lunar Way Business Privatlivspolitik 1. Formål og beskyttelse I denne privatlivspolitik henviser Lunar Way, vi, os og vores til Lunar Way A/S. Hos Lunar Way tager vi beskyttelsen af vores brugeres privatliv,

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO

PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO PRIVATLIVSPOLITIK FOR MATCHWORK, OFIR OG BRANDERO 1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV MatchWork A/S (herefter Udbyder ) tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven.

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. Vekselkontoret 28. april 2015 Sag 2015-1946 /KAD Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen aflagde

Læs mere

Privatlivspolitik for NEWWWEB ApS

Privatlivspolitik for NEWWWEB ApS Privatlivspolitik for NEWWWEB ApS Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2

PERSONDATAPOLITIK. Indholdsfortegnelse. Kontaktoplysninger... 2 PERSONDATAPOLITIK Indholdsfortegnelse Kontaktoplysninger... 2 1) Generelt om databeskyttelse... 2 Gennemsigtighed og samtykke... 2 Videregivelse af personoplysninger... 2 Som registreret har du ret til:...

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL INVESTORER OG DISTRIBUTØRER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 er Investeringsforeningen C WorldWide

Læs mere

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25.

Styrelsen kunne tillige konstatere, at virksomheden ikke har udarbejdet interne retningslinjer i henhold til lovens 25. Virksomhed Att.: 7. februar 2014 Sag Sendes pr. e-mail til Afgørelse vedrørende overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 28. januar 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens

Læs mere

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside:

Udover Privatlivspolitikken gælder vores Cookiepolitik, som du kan finde på vores hjemmeside: Privatpolitik Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for

Læs mere

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven.

Formålet med besøget var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven. 27. april 2015 Sag 2015-1454 Vekselkontoret ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Tlf. 35 29 10 00 Fax 35 29 10 01 CVR-nr 10 15 08 17 E-post erst@erst.dk www.erst.dk Afgørelse

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 8. april 2014 Sag 2014-0037052 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at:

2. Afgørelse Tilsynsbesøget den 20. juni 2013 giver Erhvervsstyrelsen anledning til, i medfør af hvidvasklovens 32, stk. 5, at give påbud om, at: Vekselkontor 1. juli 2013 Sag 2013-0031924 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. juni 2013 et tilsynsbesøg hos, CVR-nr.... Vekselkontoret var under

Læs mere

ER DU BEKENDT MED SIKKERHEDEN OMKRING OG BESKYTTELSEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER? PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLING AF DISSE

ER DU BEKENDT MED SIKKERHEDEN OMKRING OG BESKYTTELSEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER? PERSONOPLYSNINGER OG BEHANDLING AF DISSE ER DU BEKENDT MED SIKKERHEDEN OMKRING OG BESKYTTELSEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER? Telia Finance sætter stor pris på den tillid, du viser til vores behandling af dine personoplysninger. Vi vil gerne forklare,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0058 DA 03.05.2006 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/58/EF af 12. juli 2002 om

Læs mere

Hillerød Spildevand A/S

Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S Beskyttelse af dit privatliv Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Hillerød Affaldshåndtering A/S

Hillerød Affaldshåndtering A/S Hillerød Affaldshåndtering A/S Beskyttelse af dit privatliv Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan

Læs mere

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig )

Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) Aftalen foreligger mellem kunden (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og Steuermann ApS Flæsketorvet 68 1711 København V CVR. nr. 35809422 (i det følgende betegnet Databehandler ) (herefter samlet

Læs mere

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven

Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven Vekselkontoret 4. januar 2017 Sag X16-BH-43-FG Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 8. december 2016 et uanmeldt kontrolbesøg hos. Kontrolbesøget skete

Læs mere

PERSONDATA. Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage.

PERSONDATA. Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage. PERSONDATA Politik om Privatlivsbeskyttelse og Datasikkerhed for Ejendomsadministration hos EcoVillage. EcoVillage tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine persondata alvorligt. Vi vil altid gøre vores

Læs mere

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord

Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Privatlivspolitik for Konferencesalen/Storcenter Nord Version: 24-05-2018 Din databeskyttelse bliver taget alvorligt Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som danner grundlag for vores behandling af

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet "Parter" og hver for sig "Part".

Den Dataansvarlige og Databehandleren benævnes herefter samlet Parter og hver for sig Part. DATABEHANDLERAFTALE mellem KUNDEN (som defineret i punkt 2 nedenfor) (den "Dataansvarlige") og TECHEM DANMARK A/S CVR-nr. 29 41 69 82 Trindsøvej 7 A-B 8000 Aarhus C ("Databehandleren") Den Dataansvarlige

Læs mere

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger

Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger Gældende fra 27. juni 2017 Retningslinjer for behandling af cookies og personoplysninger MDL ApS ( MDL vi, os, vores ) ved, hvor vigtig fortrolighed er i forhold til vores kunder, og vi bestræber os på

Læs mere

Privatlivspolitik for Rationel Service A/S.

Privatlivspolitik for Rationel Service A/S. Privatlivspolitik for Rationel Service A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Retningslinje om de registreredes rettigheder

Retningslinje om de registreredes rettigheder N. Zahles Skole Nørre Voldgade 5 1358 København K Danmark t: + 45 33 69 79 00 e: kontakt@zahles.dk Retningslinje om de registreredes rettigheder Anvendelsesområde Retningslinje om de registreredes rettigheder

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos... Vekselkontoret 4. april 2014 Sag 2013-0035985 Tilsyn i henhold til hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 13. marts 2014 et tilsynsbesøg i henhold til hvidvasklovens 32, stk. 1, hos...

Læs mere

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om kunder. Nuværende og tidligere gæster hos Royal Scandinavian Casino I/S Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer

Læs mere

Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Tel

Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Tel Svanningevej 2 DK-9220 Aalborg Øst Tel. +45 98 15 95 00 www.tt-coil.dk ttcoil@tt-coil.dk 1 Privatlivspolitik for tt coil as Denne privatlivspolitik om behandlingen af persondata er opdateret d. 14.05.2018.

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere

Persondatapolitik. Fonden DBK Mimersvej Køge Danmark CVR-nr.:

Persondatapolitik. Fonden DBK Mimersvej Køge Danmark CVR-nr.: Persondatapolitik Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge Danmark CVR-nr.: 62523417 1 1. Indledning 1.1 Denne politik om indsamling og behandling af personoplysninger og anvendelse af cookies (herefter Politikken

Læs mere

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata.

2.1 Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler persondata. Pharmaforce ApS CVR nr. 26394198 PERSONDATAPOLITIK 1. Databeskyttelsesforordningen og persondataloven 1.1 Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven regulerer behandling af personoplysninger, som

Læs mere

Behandling af personoplysninger om kunder

Behandling af personoplysninger om kunder Juli 2018 Behandling af personoplysninger om kunder Aarhus Vand A/S indsamler og behandler oplysninger om dig, når du bliver kunde og i løbet af dit kundeforhold, i henhold til gældende regler om databeskyttelse.

Læs mere

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej:

Ekg, eller beskrivelse af Ekg fra anerkendt laboratorium, er vedlagt: Ja: Nej: Diabeteserklæring for jernbanepersonale Cpr. nr.: Navn: Adresse: Husk at underskrive og medsende side 2. Edvard Thomsens Vej 14 Telefon 7221 8800 Fax 3338 1439 helbred@tbst.dk www.tbst.dk Højde og vægt

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 17-285 Klager: xx Indklagede: Hi3G Denmark A/S Scandiagade 8 2450 København SV Danmark CVR: 26123445 Klagetema: Mobil Regningsklage Opkald til satellittelefoner Nævnets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS.

Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. Revisionsinteressentskab S 30. januar 2012 Sag 2012-0026367 Afgørelse i henhold til hvidvaskloven Erhvervsstyrelsen har modtaget Deres redegørelse af 10. januar 2012 vedrørende A ApS. I redegørelsen har

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1.

PRIVATLIVSPOLITIK. Hvem vi er - og hvordan du kan kontakte os. Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S. Version 1. PRIVATLIVSPOLITIK Ansøgere til ledige stillinger hos Brd. Klee A/S Version 1.0 april 2018 Som dataansvarlig virksomhed gør vi opmærksom på, at vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi

Læs mere

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. Hillerød Varme A/S Beskyttelse af dit privatliv Vi tager behandling af dine persondata alvorlig. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling. Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Brud på persondatasikkerheden i telesektoren 2014

Brud på persondatasikkerheden i telesektoren 2014 25. februar 2015 /JV Sag Brud på persondatasikkerheden i telesektoren 2014 Baggrund Teleudbyderne skal efter reglerne i 7 i informationssikkerhedsbekendtgørelsen 1 udarbejde sikkerhedspolitikker for persondatasikkerheden

Læs mere

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1.

Formålet med besøgene var at føre tilsyn med vekselkontorets overholdelse af reglerne i hvidvaskloven 1. Vekselkontoret 24. marts 2015 Sag 2015-1917 /CSJ Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 12. november 2014 og 28. november 2014 tilsynsbesøg hos Formålet

Læs mere

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende:

I den anledning skal Datatilsynet udtale følgende: Arbejdsmarkedsudvalget L 74 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsdirektoratet Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Sendt til hlo@adir.dk og ope@adir.dk. 14. juli 2008 Vedrørende forslag til lov om ændring

Læs mere

! Databehandleraftale

! Databehandleraftale ! Databehandleraftale Indledning 1.1. Denne aftale vedrørende behandling af personoplysninger ( Databehandleraftalen ) regulerer Pensopay APS CVR-nr. 36410876 (databehandleren) og Kunden (den Dataansvarlige

Læs mere

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13.

Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Oplysning om behandling af personoplysninger om dig i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 13. Du har rettet henvendelse til Den danske Design- og Håndsværksefterskole I den forbindelse skal

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER INFORMATION TIL JOBANSØGERE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Maj 2018 1 Indledning 1.1 I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 ( GDPR ) er selskaberne i C WorldWide-koncernen

Læs mere

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.:

Af de specielle bemærkninger til bestemmelsen fremgår bl.a.: Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Sendt til: primsund@sum.dk med kopi til pkh@sum.dk 19. januar 2016 Svar på høring over udkast til forslag til lov om elektroniske cigaretter

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere