Udvikling af byrum i den nye bydel på Carlsberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af byrum i den nye bydel på Carlsberg"

Transkript

1 Kirsten Rysse Mahr Bachelorprojekt i December 2010 kunsthistorie Udvikling af byrum i den nye bydel på Carlsberg Indholdsfortegnelse Indledning s. 1 Problemformulering s. 5 Metode s. 6 Carlsbergs visioner s. 6 Bryggernes Plads s. 7 J.C. Jacobsens Have s. 8 Analyse Gehl s. 9 Analyse Gulmann s. 10 Analyse Eco s. 13 Analyse Juul s. 14 Diskussion s. 15 Konklusion s. 16 Perspektivering s. 16 Afrunding s. 17 Resumé engelsk s. 18 Pensumliste s. 19

2 Indledning Carlsbergs område i Valby forvandles i disse år fra en lukket og travl nu forladt arbejdsplads til en ny bydel i Københavns kommune, kaldet Carlsberg Byen. I 2008 flyttede Carlsberg sin danske hovedproduktion af øl til Fredericia, og det hidtil lukkede område blev delvist åbnet for offentligheden i 2009, en adgang der gradvist er udvidet i 2009 og Forinden var planerne om en ny bydel på den 33 ha store ledige grund udviklet i et samarbejde mellem Københavns kommune og grundens ejer Carlsberg A/S Ejendomme (Carlsberg). I 2006 blev der udskrevet en anonym og åben arkitektkonkurrence 1. Mange deltog, over 200 fra ind- og udland, og det danske arkitektfirma Entasis vandt 1. præmien. Entasis baserer deres hovedidé på bydelens rum, de eksisterende historiske bygninger, samt det 6-7 km lange system af tidligere lagerkældre og underjordiske gange på Carlsberg. 13 af de historiske bygninger er fredet og er identitetsbærende for området. Entasis formulerer det på følgende måde: Carlsberg vores by er derfor byrum først, bygninger sekundært 2 Entasis prioriterer således byrummene i det nye kvarter højt. Visionen er, at skabe en tæt beboet og livlig bydel med mange oplevelser, overraskelser og historier. Bydelen bliver en tæt lav bebyggelse med 8-10 højhuse, varierende boligtyper, erhverv, kulturelle institutioner og forskellige typer byrum, hvoraf flere i dag har fået deres blivende navne. Der fokuseres på bymiljø, bæredygtighed i alle aspekter, respekt for stedets ånd og historie samt trafikale forbindelser til nabobydelene. Entasis`s forslag peger tilbage mod det klassiske byrum og væk fra modernismens forstadsbyggeri. Udover arkitektkonkurrencen inddrog Carlsberg det omgivende lokalsamfund i udviklingen af idéer og har i hele forvandlingsprocessen lagt op til borgerindflydelse, eksempelvis ved dialogmøder og udsendelse af nyhedsbreve. Carlsbergs område er præget af bryggeriets grundlægger i 1847 J.C. Jacobsen ( ) og hans søn Carl Jacobsen ( ), som i 1880erne grundlagde Ny Carlsberg. Begge var fremsynede, fagligt dygtige bryggere og forretningsmænd, og begge var kunstelskere og mæcener samt rejste meget i Europa. Specielt Italiens Rom og Firenze 1 I Vores by Carlsberg åben international idékonkurrence fra 2006 er udbudsmateriale og betingelser for at deltage nøje beskrevet. 2 Entasis tegnestue: Carlsberg vores by vore rum, København 2007 i Kjeld Kjeldsen (red.): Fremtidens arkitektur er grøn, 2009, s.40. 1

3 var foretrukne rejsemål. Uenighed om bryggerivirksomheden og forskelle i deres personligheder førte til en årelang og bitter strid, som kulminerede i 1880erne. Far og søn blev dog forsonet inden J.C. Jacobsen døde på en udlandsrejse i På området er der utallige udsmykninger og kunstværker, ca. 100 års industribygninger i forskellige stilarter samt de 2 villaer (J.C. Jacobsens og Carl Jacobsens boliger) med tilhørende haver den ene i engelsk landskabsstil, den anden i italiensk renæssancestil. Området ligger på Valby bakke, hvor det højeste punkt er ca. 30 meter. I dag er bygningerne skjult af høje træer og den omgivende by, men i 1847 var det langt ude på landet. Kridthuset, den gamle portnerbolig fra 1883 med fyrtårnet, havde oprindelig en funktion som sømærke 4. På området er der græs, træer og planter ikke mindst i de 2 gamle haver, som ifølge Carlsbergs bestemmelse bliver grønne områder i Carlsberg Byen. Carlsberg Byens hjemmeside er fyldt med anekdoter om mennesker og begivenheder, der har tilknytning til Carlsberg. Området fremstår smukt og velholdt, er videoovervåget og har et stigende besøgstal. Ledige arealer uden for byrummene udnyttes til betalingsparkering. Den nuværende økonomiske krise har forsinket byggeri og udvikling af Carlsberg Byen. Nu satses der på midlertidige byrumsaktiviteter og udlejning af eksisterende tomme bygninger 5, så der fortsat er liv i området. Rigtig mange mennesker har i dag deres arbejdsplads i Carlsberg Byen 6. Byrum/pladser har været vigtige og samlende midtpunkter i Vesteuropas byer fra tidernes morgen, og deres oprindelse fortaber sig tilbage i forhistorisk tid. På Fyn har arkæologer indenfor de seneste år fundet spor af pladser i bosætninger helt tilbage til ca fvt 7. I Genius Loci skriver Norberg-Schulz ( ) om fænomenet sted, at et sted (place) er en integreret del af eksistensen 8. 3 TV serien Bryggeren fra 1996 handler om Carlsbergs historie og striden mellem far og søn. 4 Elektricitet blev indført på Carlsberg i begyndelsen af De ikke fredede bygninger i området bliver stående, indtil pladsen skal anvendes til nybyggeri. 6 Kilder til afsnittet: Carlsberg vores by Dommerbetænkning s og 7 Om Saruppladser på Fyn se: 8 Christian Norberg-Schulz: Genius Loci - Towards a Phenemenology of Architecture, s. 6. 2

4 I vesteuropæisk kultur kan pladser som led i en demokratisk kultur føres tilbage til Athens agora, kaldet det vestlige demokratis vugge 9. Antikkens agora i Athen og Forum Romanum i Rom samt middelalderens og renæssancens pladser i de frie bystater har været klassiske forbilleder for byernes pladser indtil modernismens indtog. Selv for Le Courbisier ( ), som var en af hovedskikkelserne i den moderne byplanlægning, var Athens Akropolis et forbillede. Agoraen var byens ideale samlingssted. Dog fortæller Aristoteles ( fvt.) i sin Statslære, at der er forskellige pladser, Det Frie Torv for udveksling af politiske meninger og Handelstorvet for udveksling af varer. Begge steder var forum for nyhedsudveksling og sladder. Den østrigske arkitekt Camillo Sitte ( ) skrev i 1889 om udviklingen af byernes kirkelige- og verdslige pladser samt om handelstorvene. Sitte hyldede de klassiske pladser/byrum samt idealet om overskuelighed. Han tog udgangspunkt i øjemålet som æstetisk målestok og kritiserede, at byernes liv ikke mere fandt sted på pladserne, som blev anvendt til parkeringsformål. Sitte kritiserede endvidere, at den kunstneriske udsmykning, som havde prydet de klassiske pladser, nu var fraværende. Tilbage i 1690 er en by defineret som et tætbefolket bosted som regel med en mur rundt om. Der var et skarpt skel mellem ude og inde. Muren angav, at her begyndte byen, og indenfor muren var borgerne i sikkerhed. Men i 1800`tallet faldt mure og volde omkring de store byer som eksempelvis København og Wien. Byerne bredte sig ud til forstæderne, og byens pladser var ikke mere det samlende midtpunkt for folks daglige færden og deres sociale liv. Dagligvareforretningerne flyttede med ud, hvor folk boede og tilbragte deres fritid. Den voldsomt stigende bilisme i 1950erne omdannede byens pladser til parkeringsarealer pladserne blev fyldt med biler og tømt for folkeliv. I massekulturen blev bilen det store symbol på frihed. Reaktioner mod bilismens overmagt begynder at tage form fra ca. 1960erne. I København blev Strøget trods megen modstand fodgængergade i Det blev hurtigt en succes, folkelivet vendte tilbage til centrum. Omkring vedtoges i København særlige bestemmelser for at få bilerne væk fra pladserne i byens centrum. En indsats 9 Kilder til resten af afsnittet er hovedsaligt: Martin Zerlang: Pladsen i historien og Jens Kvorning: Pladsen som byens organiserende element, i: Byens Pladser, s Martin Zerlang: Jagten på midten. Et byhistorisk rids, i: Kultur uden centre, s Camillo Sitte: The Birth of Modern City Planning: City Planning According to Artistic Principles, s Jan Gehl: Europas generobring, i: Bykultur et spørgsmål om stil, s Steffen Gulmann: CityDesign, s.105 3

5 som tilsyneladende har båret frugt. Fodgængerne er vendt tilbage og byens caféliv blomstre. Moden med fodgængergader bredte sig hurtigt og præger i dag de vesteuropæiske byers centrum. Faglig debat om byrum planlagte eller tilfældigt opståede - optager arkitekter, byplanlæggere og kunsthistorikere i ind- og udland. Faglitteraturen om pladser/byrum er omfattende. Fra Danmark kan eksempelvis nævnes litteratur af Stig Lennart Andersson (f. 1957), Jan Gehl (f. 1935), den jævnaldrende Lars Gemzøe, Steffen Gulmann (f.1942), Helle Juul (f. 1954) samt Jens Kvorning (f. 1946). Fra udlandet kan nævnes bøger af Siegfried Gideon ( ), Herman Hertzberger (f. 1932), Bryan Lawson (engelsk professor, arkitekt og psykolog med nutidig international karriere) og som tidligere nævnt Christian Norberg-Schulz og Camillo Sitte. Ofte anmeldes/præsenteres nye projekter i aviser og tv tilgængeligt for almindelige borgere. Således var Dansk Arkitekturcenter på Christianshavn (DAC) for et år siden aktuel med udstillingen Rundt om hjørnet Tendenser i danske byrum 11. I udstillingens katalog præsenteres de nyeste idéer om byrum i let tilgængelig form. Udstillingen handlede om Byens rum som udviklingsstrategi et flerårigt, tværfagligt projekt, sponsoreret af Realdania og forankret hos JUUL FROST Arkitekter i København. For fagfolk er projektet beskrevet i Byens rum I og II. I omtalen på bagsiden af Byens rum II stilles spørgsmålet om muligheden for at anvende Umberto Ecos (f. 1932) tanker om det åbne værks poetik i byudvikling. Den urbaniserede tilværelse er bl.a. karakteriseret ved mange og hurtige skift fra den private sfære i boligen til offentligt tilgængelige transitområder (gennemgangs områder) som eksempelvis byrum, parker og stationer. Hertzberger skriver om udvidelsen af den private sfære til offentligt områder og vice versa 12. Københavnerlivsformer er en kvalitativ livsformsundersøgelse i København i Dens resultater siger noget om Københavnernes forhold til byen og kan således sige noget om menneskers kvalitative behov i en urbaniseret hverdag. I denne opgave berøres det kun sporadisk. 11 Udstillingen varede i 4 mdr. Størsteparten af udstillingskataloget er med på pensumlisten. 12 Kilde Hermann Hertzberger: Lessons for students in Architecture I, s

6 I opgaven fokuseres der på udvikling af fremtidige byrum i Carlsberg Byen ifølge Entasis` masterplan bliver der mange byrum 13, hvor der fokuseres på forskellige aktiviteter fra fysisk aktivitet for alle aldersgrupper til parker. Spørgsmålene om bæredygtighed, de nye bygningers samspil og indplacering i forhold til de fredede bygninger, trafikale løsninger bl.a. med ombygning af Enghave station, og parkeringsanlæg under jorden samt i hvor høj grad kældergangene og de underjordiske lagerrum tænkes genanvendt i Carlsberg Byen bliver ikke yderligere omtalt i denne opgave. Ligeledes afgrænses der til to meget forskellige byrum, Bryggernes Plads (fremtidig central plads i Carlsberg Byen) samt J.C. Jacobsens Have (fremtidigt parkområde). Problemformulering Jeg er optaget af spørgsmålene om, hvilke redskaber/overvejelser, der skal til for at designe/skabe byrum med kvaliteter, som tilgodeser nutidens familier, samt bevarer/integrerer de æstetiske og historiske kvaliteter i Carlsbergs område. Med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål: Hvad er et godt byrum for kvarterets beboere? Har erhvervsdrivende og turister/besøgende samme forventninger og behov, som de mennesker, der bor i kvarteret? Hvordan er mulighederne for at designe/skabe byrum, som tilgodeser visionen om en tæt beboet og livlig bydel med mange oplevelser, overraskelser og historier? Vil turister/besøgende føle sig velkomne i bydelen? Bliver Carlsberg Byen et in-sted og et mål for turister? Hvorledes kan byrummene i Carlsberg Byen være med til at skabe en tæt, levende menneskevenlig bydel, hvor områdets identitet bevares og udvikles? Hvorledes kan byrum være med til at styrke beboernes identitet, så de føler sig hjemme og velkomne i Carlsberg Byen? Hvad lægges der vægt på ved etablering af nutidige byrum? er min problemformulering følgende: Hvilke redskaber/overvejelser er relevante for at designe/skabe blivende byrum i Carlsberg Byen, således at beboeres, erhvervsdrivendes og besøgenes kvalitative behov tilgodeses samtidig med at områdets historiske og æstetiske kvaliteter bliver en integreret del af den nye bydel på Carlsberg? 13 Se - Akademisk Arkitektforening (red.): Carlsberg Vores by Dommerbetænkning, 2007, s. 35 eller 5

7 Metode Udgangspunktet er ajourførte beskrivelser af Entasis`s planer for Bryggernes Plads og J.C. Jacobsens Have og en beskrivelse af Carlsbergs visioner for Carlsberg Byen. Beskrivelserne vil jeg sammenholde med litteratur om byrum og byplanlægning med udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er et godt byrum? - Hvad kan være kvalitative behov hos beboere, erhvervsdrivende og turister? - Hvordan bevares historiske og æstetiske kvaliteter i en bydel? og Hvilke redskaber/overvejelser er relevante for at skabe/designe et godt byrum? I analysen vil jeg primært inddrage Gehl, Gulmann, Eco og Juul. Af den danske arkitekt Jan Gehls mange udgivelser anvender jeg hovedsagligt Livet mellem husene (1. udg. er fra 1971) samt hans seneste bog Byer for mennesker fra I disse bøger skriver Gehl bl.a. om grundlæggende behov for menneskers liv i urbaniserede omgivelser af i dag. Gulmann skriver i sin bog CityDesign fra 2005 om en helhedsorienteret metode, som kan fører til en harmonisk byudvikling, som vil øge byens attraktioner. Det Gulmann skriver om byer, kan også anvendes på et bykvarter, som forventes at skulle rumme ca indbyggere og arbejdspladser. Helle Juul er primus motor i det tværfaglige projekt Byens rum som udviklingsstrategi (se s. 4). Projektets henvisninger til anvendeligheden af Umberto Ecos essay, Det åbne værks poetik, i en byrums kontekst, inspirerede mig til at bruge hans essay som teori i opgaven. Carlsbergs visioner Carlsbergs visioner for området har ikke ændret sig siden arkitektkonkurrencen blev udskrevet i 2006, og de har siden gennemsyret alle aktiviteter på området. Ifølge Dommerbetænkningen fra 2007 fremgår det, at visionen er 14 Carlsberg-området skal over de kommende år, når produktionen stopper, omdannes til en tæt, levende, menneskelig og pulserende bydel i nye og historiske rammer. Visionen 14 Carlsberg Vores by Dommerbetænkning, 2007, s

8 er en livlig by, rig på overraskelser og historier. En by i permanent udvikling en udvikling der fornyer og forstærker stedets ånd I sidste uge (uge 49 i 2010) står der i Carlsbergs Nyhedsbrev om visionen, at tidligere produktionsfaciliteter skal omdannes til en levende, pulserende, ny bydel i moderne omgivelser. En bydel der rækker ind i fremtiden. Udgangspunktet er, at hvis området er livligt og spændende, bliver det også kommercielt interessant. Indholdsmæssigt er der ikke den store forskel i de to formuleringer. Selvom den økonomiske krise har forsinket byggeri og udvikling af området, tages der gerne usædvanlige initiativer på Carlsberg. I Dommerbetænkningen fra 2007 uddybes visionen. Fokus skal være på livet i byen, der ønskes både kvalitet og mangfoldighed fysisk, psykisk og socialt med plads til forskellige grupper og mange forskellige aktiviteter. Området skal være aktivt hele døgnet med opmærksomhed på klima og årstider. Carlsberg området skal integreres i den omkringliggende by, således at Carlsberg Byen opretholder sin egen identitet, bliver en integreret del af København og en vigtig destination i byen. Der lægges vægt på, at Carlsbergs tradition for kvalitet, videnskab og kunst bevares og styrkes, samt at Carlsbergs historie lever videre i det fremtidige nye bydelskvarter. Der lægges også vægt på at fortsætte grundlæggerens (J.C. Jacobsen) opfattelse af, at når man driver en virksomhed, skal det også gavne samfundet. For nylig har 4 gader i Carlsberg Byen fået historiske navne efter en navnekonkurrence blandt de ansatte. Det er også en måde at sætte historiske spor på 15. Bryggernes Plads Pladsen blev navngivet i efteråret 2009 efter en navnekonkurrence i Politiken. Navnet refererer til de to bryggere J.C. Jacobsen og Carl Jacobsen samt alle de bryggeriarbejdere, der har haft deres virke på Carlsberg. Byrummet ligger midt i området og er ca m 2 stort. Det er en nærmest rektangulær plads. Rummets vægge er dels fredede industribygninger og dels nybyggeri. Ny Carlsbergvej passerer pladsens nordlige ende, og der er et kig til det smukke Kleins bryghus fra 1901 (Ny Carlsberg) i italiensk renæssancestil og med statuen Thors kamp 15 Kilder: Carlsberg Vores by Dommerbetænkning, 2007, s og 7

9 mod vætterne 16 placeret ovenpå bryghuset. Mod øst ses bagsiden af Eske Kristensens lagerbygning fra Der vil komme forretninger, caféer og erhvervslokaler i de nederste etager og boliger i de øverste de nye bygninger får nogenlunde samme højde som den østlige fredede lagerbygning (ca. 4-5 etager). Byrummets gulv bliver en terasso belægning med indstøbte sten repræsenterende jorden under Carlsberg samt et spiralformet mønster. Pladsens hovedudsmykning bliver et vandelement med springvand og periodevis lavt vand på dele af pladsen. Vandspejlet vil reflektere de historiske facader og himlen over bydelen. Pladsens lamper mimer mønsteret på porttårnets kobberkuppel, som er synlig fra dele af pladsen. Carlsberg har i december 2010 indgået en sponsoreret aftale om byrumsinventar med et privat firma. Der er valgt samme bænke, cykelstativer, affaldsstativer mv. som anvendes i resten af Københavns kommune, da Carlsberg Byen fremover bliver en del af København. Udformning af rummet er udliciteret til Vogts landskabsarkitekter fra Schweiz. Planen var udstillet på DACs byrumsudstilling sidste år (se s.4). En visualisering kan ses på internettet 18. J.C. Jacobsens Have Haven blev grundlagt i 1849, og bryggeriet flyttede til Valby fra Brolæggerstræde i Københavns indre by i Havens areal er mindst 4 gange så stort som Bryggernes Plads det bliver det største byrum i Carlsberg Byen. Haven er i engelsk landskabsstil med snoede gange, forskellige siddepladser, høje fritstående træer på de store plæner, bede med blomster og en lille rund sø. Der er en del sjældne træer og planter i haven, hjembragt af J.C. Jacobsen fra hans mange udenlandsrejser. Mod øst afgrænses haven af Ny Tap med Eske Kristensens hængende haver fra Muren er opført i brune sten. Nu er de hængende haver ikke så opdyrkede længere, men man kan sagtens forestille sig, hvor smukt det har været og kan blive igen. Bryggeriarbejderne i Ny Tap havde i sin tid dog ikke mulighed for at se ned i haven. 16 Skulpturen er et værk af den danske billedhugger Carl J. Bonnesen ( ), oprindeligt lavet til konkurrencen om Gefionspringvandet i De oprindelige vandretliggende tankes guldbelægning kan ses fra Pasteursvej på husets anden side. 18 Kilder: og 8

10 Haven blev delvist offentligt tilgængelig i Den del, der ligger nærmest J.C. Jacobsens villa, er dog lukket for offentligheden. Afspærringen er udført med et kraftigt, rimeligt diskret mørkegrønt trådhegn. Fra plænen foran de hængende haver er der i dag et fint kig til J.C. Jacobsens villa. Det var eksempelvis tilfældet, da Dansescene i sommeren 2010 havde en friluftsforestilling på plænen i J.C. Jacobsens Have. Udover at bevare de gamle træer og sjældne planter er der endnu ikke tilgængelige konkrete planer for området, eksempelvis om dele af haven også fremover skal være privat. Der er også indgået aftale med Vogts landskabsarkitekter om den endelige udformning af haven. Analyse Gehl Et godt byrum er for Gehl først og fremmest et sted, hvor borgere, erhvervsdrivende og gæster udefra føler sig godt tilpas. Hvor trygge mennesker kan opleve byen i øjenhøjde og er beskyttet mod trafik og ulykker, kriminalitet og vold samt ubehagelige sansepåvirkninger som eksempelvis voldsom hede, blæst, træk, kulde og støj. Derefter skal byrummet invitere til grundlæggende menneskelige aktiviteter som at gå, at stå, at sidde, at tale, at høre og at se relateret til alle aldersgrupper og forskellige sociale grupperinger. Det indebærer bl.a. krav om en jævn gangvenlig belægning, især hvis man er kørestolsbruger eller skubber en barnevogn. Det indebærer også krav til samtalevenlige, kropsvenlige siddepladser med lavt støjniveau nogle siddemuligheder i sol og andre i skygge. Til slut kommer herlighedsværdierne som at kunne nyde positive aspekter ved landets klima, den gode udsigt, at bygninger er dimensioneret i en menneskevenlig skala, stor detaljerigdom, så der er noget at se på og endelig æstetiske kvaliteter som eksempelvis smukke huse, kunstværker, gode materialer og godt design 19. Kvalitative behov hos beboere og erhvervsdrivende kan udover nødvendige udendørs aktiviteter være valgfrie og sociale aktiviteter, som eksempelvis at gå en tur, at nyde byrummets herlighedsværdier, at opleve passive se- og høre kontakter og at mødes med andre mennesker. Mennesker søger spontant hen, hvor der er andre mennesker. I de fleste tilfælde vælges et byrum, hvor der foregår noget. Udover at nyde stedets 19 Jan Gehl: Byer for mennesker, s. 248/249. 9

11 specifikke attraktioner som en smuk bygning, den særlige atmosfære eller en fredfyldt oase er det for turisters/gæsters vedkommende hovedsageligt de valgfrie og sociale aktiviteter, der bringer dem til byrummet. For alle tre grupper kan den beskedne passive se- og høre kontakt have betydning, idet den kan udvikle sig til en værdifuld social kontakt, og i alle tilfælde er den et alternativ til at være alene 20. De seneste år har nye brugergrupper og nye byaktiviteter præget byernes fællesrum, eksempelvis er udendørs caféliv vokset voldsomt, og sports- og bevægelsesaktiviteter i byens rum er blevet attraktivt. I forhold til 1980erne omfatter bylivet for Københavns vedkommende i dag flere mennesker, flere timer, flere ugedage og flere af årets måneder. Der er brug for forskellige typer byrum. Byrummet er rammen omkring borgerens møde med medborgeren og samfundet. Fra ca er der sket store ændringer i levevilkårene, husstandene er blevet mindre (fra 3-4 personer til gennemsnitlig 1,8), menneskene har fået mere plads i boligen, på arbejdspladsen og i butikkerne samt de har fået mere fritid, idet arbejdslivet er forkortet i begge ender og den ugentlige arbejdstid er reduceret 21. Gehls bud på at bevare de historiske og æstetiske kvaliteter i et byrum/en bydel fremgår ikke umiddelbart af hans tekst, men han har megen kritik af industrialismens og modernismens bysamfund og bebyggelser. Gehl fremhæver de byer, hvis struktur har overlevet fra middelalderen og renæssancen, hvor fællesrummene var rammer om hverdagslivets vitale samfundsfunktioner som samfærdsel, marked og kommunikation. Gehl har listet 12 konkrete kvalitetskriterier, der både kan ses som relevante overvejelsespunkter og som praktiske redskaber for de, der har til opgave at designe/skabe nutidige byrum. Tre af kriterierne går på beskyttelse, seks handler om komfort og de sidste tre handler om herlighedsværdier bl.a. om, at bygninger og rum skal dimensioneres i en menneskevenlig skala, der tager hensyn til menneskets sanseog bevægelsesapparat. Flere af kriterierne er omtalt i dette afsnit Jan Gehl: Livet mellem husene, s Jan Gehl: Byer for mennesker, s Jan Gehl m.fl.: Det nye byliv, s Jan Gehl: Byer for mennesker, s

12 Analysen Gulmann En af pointerne hos Gulmanns (fremover Gu) er, at byens liv skabes af borgerne, erhvervsudøverne og turisterne. Bygninger, pladser og gader er kulisser. Den gode by har et overskud af tilbud til borgerne, således at mennesker med forskellige livsformer kan leve i den samme by. Turister forventer en tryg, ren og oplevelsesrig by/bydel, og det kommer også borgerne og de erhvervsudøvende til gode. Turister er med til at gøre byens/bydelens liv mere mangfoldigt og øger forretningernes omsætning. Gu. beskriver pladsers/byrums kvaliteter ud fra et overordnet synspunkt på en by. En grundlæggende kvalitet er en blanding af overskuelighed og uforudsigelighed. Borgeren skal nemt kunne finde det, han/hun har brug for og samtidig skal der være nye, uventede oplevelser i sigte. Borgerne tiltrækkes af det uforpligtende byliv som at gå i butikker, på caféer og at se/møde andre mennesker. De livligste steder er der, hvor flest mennesker bruger pladsen mest effektivt. Byrummets inventar, som bænke, cykelstativer, affaldskurve mv. skal designes godt og rigeligt, og det skal være lettilgængeligt. Udformning af byrumsinventaret kan med fordel designes, så det siger noget om stedets sjæl og ambition. Som eksempler nævner Gu. københavnerbænken, citycyklen og Londons engelske havebænk. Måske skal der være retningslinjer for gadeinventar, således at byrummets særlige atmosfære, arkitektur og nydelse af kunst som en vandskulptur eller en smuk udsigt ikke spoleres af forretningers reklamer og mange forskellige slags caféborde og stole. Byrummets/pladsens belægning anses som en særlig form for inventar, som skal tilpasses rummets øvrige design og være af en god kvalitet. Vedrørende menneskers kvalitative behov fremhæver Gu. anerkendelse af borgernes mangfoldighed og deraf følgende forskellige behov og ønsker samt særpræg. Livsformsundersøgelser og undersøgelser af borgernes ønsker til byens/bydelens indretning er to forskellige kategorier af undersøgelser, og de kan med fordel kombineres. Livsformsundersøgelser er baseret på en sociologisk og antropologisk tilgang. Undersøgelser af borgernes konkrete ønsker stammer fra en kommerciel marketing tankegang. Gu. refererer konklusioner fra livsformsundersøgelsen i København i Københavnernes forventninger til det god byliv deler sig på 5 livsstilsformer, hvoraf hjemmelivsborgeren og karrierlivsborgeren tilsammen udgør ca % af borgerne. Det er grupper der forventes at komme til at spille centrale roller i Danmarks udvikling fra industrisamfund til videns- og netværkssamfund. De udsattes 11

13 borgeres gruppe udgør dog % af borgerne. Livsformsundersøgelsen kan bidrage med et grundlag for at forstå og anerkende borgernes forskellige behov. Til borgerne er der to slags tilbud, de kommercielle som et godt handelsliv, restauranter og caféer samt de immaterielle som kultur, leg og sport. Med henblik på at bevare byrummets/bydelens historiske og æstetiske kvaliteter har Gu. en klar prioritering. Det, der giver borgerne det bedste liv har 1. prioritet. Forbindelse til historien er en af grundpillerne for en god byudvikling, og det betyder ikke nødvendigvis videreførelse. Forbindelsen kan også skabes ved nye elementer, der spiller op til historien. Det er også vigtigt at kende historien for at finde stedets ånd Genius Loci, som er den særlige stemning, som hviler over et sted vanskeligt at gengive i ord, men som den, der vender tilbage til stedet, kender med det samme. Genius Loci eller stedets sjæl kan kommunikeres videre til andre gennem skabende kunstarter som musik, sang, film, skuespil, eventyr, billeder, kollager, arkitektur og skulpturer, men dertil kræves talent. Stedets sjæl eller ånd er et samlingspunkt, en slags koncentrat af et fælles værdigrundlag. Den er udgangspunkt for en by/bydels udvikling og for dens branding. For at designe/skabe et godt byrum er medinddragelse af borgerne i planlægning det allervigtigste element. For at realisere med succes er det en forudsætning, at borgerne føler medejerskab for det nye, så borgerinddragelse anbefales så tidligt som muligt. Det er vigtigt at se borgeren som en ressource, og at borgeren oplever dette. Der er forskel på at lytte og at engagere, men grænsen er hårfin. Åbenhed om beslutningsprocesser er vigtig jo mere borgeren engagere sig, des mere forventer de at være med til at bestemme. Som planlægger/designer behøver man ikke at være bange for kaos eller sammenstimlen, hvis man eksempelvis laver mange gode siddepladser i et byrum/på en plads. Borgerne bestemmer selv, hvor mange de vil være sammen med. Byrum skal møbleres med talent. Gu. anser professor Jan Gehl som en pionér på området at planlægge et godt byrum og anbefaler varmt hans bog Livet mellem husene, både som inspiration og som praktisk hjælp. City-Design modellen er en arbejdsmodel med 12 forskellige afgørende elementer, der skal fokuseres på i en byudviklingsproces. Byer er unikke og individuelle 12

14 punkterne/områderne skal ikke følges slavisk i en bestemt rækkefølge, men skal tilpasses den aktuelle by med dens individuelle borgere 23. Elementerne i City-Design er: Byens aktører - Borgerne, Erhvervene, Turisterne, Byens scene: - Byens sjæl og værdier, Byrummet, Byens tilbud, Infrastrukturen, Dialogen, Byens omdømme, Byens iscenesættelse Magtstruktur, Den strategiske udfordring, City Branding. Analyse Umberto Eco Et godt byrum, betragtet som et åbent værk i Ecos terminologi, skal ikke være fuldendt el. færdigt det skal overlade noget, en færdiggørelse til den besøgende eller betragteren. Åbne værker skaber nye kommunikative situationer ved at skabe en ny relation mellem kontemplation og brug af et værk. Det gælder i særlig grad for åbne værker i bevægelse, hvor kunstneren i værket har indlagt en eller flere opfordringer til at betragteren involvere sig i værket og færdiggør det, som eksempelvis en moderne vandskulptur eller en stenskulptur. På det generelle plan findes der fysisk færdige værker, som åbner op for tusindvis af forskellige tolkninger, som afhænger af den individuelle person. Musik er her et godt eksempel, men også indenfor arkitektur, skulptur og billedkunst er der åbne værker. Kvalitative behov hos beboere, erhvervsdrivende og turister/besøgende kan i forbindelse med at opholde sig i et byrum, der er skabt som et åbent værk, være at opleve en æstetisk gyldig form. Dvs. at byrummet kan ses og forstås under mange forskellige perspektiver med en rigdom af detaljer og genklange (ekkoer), uden at rummet mister sin identitet. I et byrum skabt som et åbent værk er der iboende muligheder for tusinde forskellige tolkninger. Tilbuddet fra den skabende kunstner er et værk, som den besøgende i rummet (fortolkeren) færdiggør ud fra hans/hendes personlige forudsætninger. Hvordan rummet fortolkes og afsluttes ved den udøvende kunstner ikke helt præcist, men han/hun ved, at det afsluttede færdige værk er hans/hendes og ikke en andens. Det afsluttede værk er kunstnerens form, selvom det måske er organiseret af en anden (fortolkeren) på en anden måde, som ikke fuldstændig kunne forudses. 23 Kilder: Steffen Gulmann: City-Design, s

Den sjette finger i Fingerplanen

Den sjette finger i Fingerplanen Den sjette finger i Fingerplanen Af Sara Frahm Pors Anna Sophie Skov Wittorff Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Speciale forår 2014 Vejleder: Henrik Jochumsen Anslag: 266.618

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

Abstract... 1 Motivation... 3

Abstract... 1 Motivation... 3 #kreativtkød Skrevet Af: Anna-Cathrine Willaume Andersen Anne Marie Titian Jørgensen Arnela Raonic Nanna Moth Tofting Jacobsen Sarah Marie Jensen Sarah Weise Feilberg 1 Abstract This paper investigates

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte

byens rum 1 - Det fremmede i det kendte byens rum 1 - Det fremmede i det kendte DET FREMMEDE Byens rum - Det fremmede i det kendte Antologien er udarbejdet på baggrund af seminaret Det fremmede i det kendte - mod en ny strategi for byrummet.

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Mulighed for midlertidige anvendelser

Mulighed for midlertidige anvendelser INDHOLD Sammenfatning... 3 Indledning... 3 Kommissorium og projektgruppens sammensætning... 4 Metode... 4 Hvad er midlertidige anvendelser?... 5 Hvordan arbejdes der med midlertidighed i kommunen?... 5

Læs mere

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58

KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 REALDANIA FILANTROPI _ INTERVIEW ÅRSMAGASIN 2009 KAMPVALG I HERNING S. 98 FREMTIDENS BY- OG HAVNEUDVIKLING S. 91 ET TURBULENT FINANSÅR S. 70 REALDANIA SOM SAMARBEJDSPARTNER S. 58 MULTIFARVET BYRUM PÅ NØRREBRO

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard

Tekst og rum på Nørreport. - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst. Jacob Stubbe Østergaard Tekst og rum på Nørreport - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst Jacob Stubbe Østergaard Titel: Tekst og rum på Nørreport Undertitel: - en analyse af Nørreports kommende byrum gennem tekst

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV

OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV produkt/udstilling OMDANNELSE AF BOLIGER TIL ERHVERV E T D I A L O G V Æ R K T Ø J dav! hejsa! produkt/udstilling produkt/udstilling 1 1 Titel: Omdannelse af boliger til erhverv - et dialogværktøj Udgave

Læs mere

INSPIRATION TIL byudvikling

INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling Fra parallelkonkurrencerne i byudviklings projekterne Køge Kyst og FredericiaC FORORD Indhold Hvad er det, der gør, at et nyt byområde bliver levende,

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12

BYPLAN NYT 5. Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 BYPLAN NYT 5 2014 1 BYPLAN NYT 5 12. årgang december 2014 Tema: Planloven til debat Et forandret landskab og en uændret planlov, s. 12 Kommuneplanrammer, økonomi eller landskaber Byplanlaboratoriets årsprogram

Læs mere

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede

Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede 2 Byens rum Byens Rum 2 - Det kendte i det fremmede Denne gang vil jeg forlade min boplads og søge mig nysyn i en fremmed egn. Knud Rasmussen, Myter og sagn fra Grønland Det KENDTE Byens rum 2 Det kendte

Læs mere

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk

Helle Nørgaard og Sølvi Børresen. Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser. Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Helle Nørgaard og Sølvi Børresen Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser Foto: Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Byrum for alle... Udfordringer, konflikter og indsatser af Helle Nørgaard og Sølvi

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Idrættens fornemmelse for byrum

Idrættens fornemmelse for byrum Idrættens fornemmelse for byrum SLA Landskabsarkitekter i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden LOKALE- & ANLÆGSFONDENS SKRIFTRÆKKE 10 IDRÆTTENS FORNEMMELSE FOR BYRUM Lokale- og Anlægsfonden og SLA Landskabsarkitekter

Læs mere

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet,

Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, Både bibliotekernes bygninger, indretning og materialer har kulturpolitisk betydning. Hvis lokalsamfund og fællesskab er vigtige dele af demokratiet, må der skabes gode og spændende rum for den kulturelle,

Læs mere

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning

den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning den grænseløse by den grænseløse by c e n t e r for strat e g i s k byforskning DEN GRÆNSELØSE BY c e n t e r for strat e g i s k byforskning Titel: Den Grænseløse By Redaktion: Dansk Byplanlaboratorium

Læs mere

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse

Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse Bymiljøets betydning for virksomheders værdiskabelse 1 - mødet med bymiljøet! Kan bymiljøets udformning stimulere økonomisk vækst? Hvordan kan bymiljøer bidrage til værdiskabelse og netværk mellem mennesker

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST?

10/2007 DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? 10/2007 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DEN MASKULINE LYSESTAGE DEN GRØNNE TEGNESTUE NEW YORK/KØBENHAVN HVAD SKAL ARKITEKTER MED EN OVERENSKOMST? Arkitekternes Pensionskasse Rentesatser i

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere