Tilslutningstilladelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningstilladelse"

Transkript

1 1 April 2014 Tilslutningstilladelse AFLEDNING AF OVERFLADEVAND OG DRÆNVAND TIL OFFENLTIG REGNVANDSLEDNING Fra udbygning af Nordvest banen ved Vipperød station, og Sydlig omfartsvej TIL OFFENTLIG KLOAK TIL Banedanmark Amerika Plads København Ø Holbæk Kommune, By og Landskab, 0899 Kommuneservice Tlf Holbæk Kommune, By og Landskab, 0899 Kommuneservice

2 2 Indhold 1. Tilslutningstilladelse 3 2. Vilkår 5 Indretning og drift 6 Analyser 6 Egenkontrol 6 Rapportering 6 Tilsynsmyndighed 6 3. Spildevandsteknisk beskrivelse 7 Bemærkninger til tilladelsen 8 4. Spildevandsteknisk vurdering 9 Bilag Oversigtskort over tilløb 55 og 56 Oversigtskort over UP1 - UP5 Læsevejledning Spildevandstilladelsen er opbygget i 4 dele. 1. del indeholder selve tilslutningstilladelsen med oplysninger om klagevejledning. 2. del indeholder spildevandsvilkår som er de krav kommunen stiller til spildevandsafledningen. 3. del er den spildevandstekniske beskrivelse som redegør for virksomhedens spildevand og kloakeringsforhold. Yderligere fremgår det hvilke renere teknologitiltag virksomheden påtænker, og hvilke udtalelser virksomheden har haft da tilladelsen blev sendt i høring. 4. del er den miljøtekniske vurdering, som indeholder Holbæk Kommunes vurdering af det ansøgte. 2

3 3 Banedanmark Dato: 1. april 2014 Amerika Plads København Ø Sagsnr. 12/ Sagsbeh. Marie Johansen Dir.tlf.: Tilslutningstilladelse Holbæk Kommune meddeler hermed tilladelse til Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø. CVR nr Til afledning af regnvand fra Vipperød station og banespor heromkring. Afledning af regnvand til det offentlige kloaksystem skal ske på vilkår, som fremgår af denne tilladelse. Tilslutningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 3 kap. 4 i Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse nr. 879 af 26. juni Der er med denne tilslutningstilladelse ikke taget stilling til eventuel godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven. Klagevejledning Afgørelsen vil blive offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside og kan inden 4 uger skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. En eventuel klage skal senest ved klagefristens udløb den 30. april 2014 være modtaget af Holbæk Kommune på adressen Holbæk Kommune By og Landskab 0899 Kommuneservice eller på Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens Virksomheden vil blive underrettet, hvis der inden klagefristens udløb indgives klage fra anden side. Domstolene Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter offentliggørelsen jf. 101 i miljøbeskyttelsesloven. 3

4 4 Forudsætninger juli 2012 Januar 2014 Udkast til vandsynsprotokol Udbygning af Nordvestbanen i Holbæk Kommune juli 2012 Ny og revideret ansøgning til afledning af overfladevand og drænvand fra Vipperød station, spor og tunneler Den Marie Johansen Miljøsagsbehandler Kopi af denne tilladelse er sendt til: Trafik og Infrastruktur, Gl. Skovvej 158, 4420 Regstrup Embedslægeinstitionen Sjælland, Rolighed 7, 4180 Sorø: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Nordvestsjællandskredsen, Holbæk Forsyning, Tåstrup Møllevej 5, 4300 Holbæk 4

5 5 2. Vilkår Indretning og drift 1. Denne tilladelse omfatter overfladevand, bassinoverløb og dræn, fra: - Afløbspunkterne: 55 og 56, og - Afløbspunkterne: UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 De nævnte afløbspunkter skal ledes til den eksisterende regnvandsledning, som løber igennem Vipperød, ned til det eksisterende regnvandsbassin syd for Vipperød. Herfra er der afløb til eksisterende regnvandsledning med udløb i Tempelkrog. Der må ikke tilledes overfladevand til pumpebrønde, som via gravitation, kan afledes i anden retning. 2. I de nævnte afløbspunkter, angivet i vilkår 1, må der maksimalt til ledes 2 l/sek pr. ha til offentlig regnvandsledning. Undtagelser til den nævnte til ledning er følgende: - Tilledning af drænvand imellem de to tunneler (perrontunnel og tunnel til sti under Asmindrupvej), hvor der tillades en tilledning på max. 10 l/sek til UP3. - Tilledning af overfladevand fra perrontunnel, hvor der tillades tilledning af max. 10 l/sek til UP 4 - Tilledning af dræn under banespor til UP 1 og UP 2, da det er tilledning af eksisterende dræn - Tilledning af overfladevand fra del af ny omfartsvej og banegrøfter til eksisterende brønd syd for omfartsvejen. 3. Til ledning af overfladevand fra stitunnel under Asmindrupvej med tilhørende overløb fra nyt regnvandsbassin nord for Asmindrupvej, skal tilsluttes eksisterende stik på østre side af banen ved UP2. Til ledningen til eksisterende stik, må ikke påvirke udlederkrav fra eksisterende regnvandsbassin ved Kildevangsparken på maksimalt 2 l/sek pr. ha. Det betyder, at der eventuelt skal etableres en ny trykledning fra den foreslåede pumpebrønd på Asmindrupvej (sti under banebroen). Denne trykledning anbefales placeret langs den østre side af banen, med tilslutning til eksisterende stik til banen. 4. Nyt regnvandsbassin nord for Asmindrupvej, skal dimensioneres efter det vand som tilledes fra grøfter, dræn og sporafvanding fra broen. Vandet fra bassinet skal udledes, så der forinden er mulighed for opsamling og tilbageholdelse af sand og olie, og med en maksimal udledning på 2 l/sek pr ha. Afløbet fra bassinet skal kunne afspærres i forbindelse med uheld. 5. Pumpebrønde skal have etableret sandfang ved alle indløb, som er dimensioneret efter de vandmængder der tilledes. Pumpernes kapacitet skal svare til den maksimale tilløbsvolumen. 5

6 6 6. Der skal etableres en sikkerhedspumpe i pumpebrønden, som er placeret i tunnelen på Asmindrupvej, som kan træde til, hvis den/de øvrige pumper sætter ud. 7. Pumpebrønden skal forsynes med 50 % standby og alternerende drift. Niveaustyring skal ske ved ultralyd. Alarm afgivelse til Holbæk Forsyning. 8. Der skal etableres sandfang inden overfladevand- og drænvand tilledes fra befæstede overflader, grøfter og dræn til den offentlige regnvandsledning, og ved alle indløb til pumpebrønd på Asmindrupvej. 9. Sandfang skal tilses og oprenses jævnligt, inden sandfangene er fyldt mere end 70 %. Oprenset sand skal bortskaffes efter gældende regler. 10. Faskiner til afvanding af bl.a. tagvand fra venterum på perroner, skal overholde følgende afstandskrav: - Beboelse med/uden kælder 5 meter, ved hældning væk fra beboelse - 2 meter - Hus uden beboelse med kælder 5 meter, ved hældning væk fra beboelse 2 meter - Hus uden beboelse uden kælder 2 meter, ved hældning væk fra hus 1 meter - Afstand til skel 2 meter - Afstand til drikkevandsboring skal være mere end 25 meter. Analyser 11. Regnvandet skal ved udløb til offentlig regnvandsledning, overholde følgende kravværdier: Parameter Krav Analysemetode Detektionsgrænse Mineralsk olie 5 mg/l ISO < 2 mg/l Egenkontrol 12. Tilsynsmyndigheden kan til enhver tid forlange, at der skal udtages en spildevandsanalyse til kontrol af overholdelse af grænseværdien nævnt i vilkår 11, dog maksimalt 1 gang årligt, hvis grænseværdien er overholdt. Udleder betaler udgifterne i forbindelse med prøveudtagning og analysering. 13. Regnvandsprøverne skal udtages flowproportionalt. 14. Prøvetagning og analyse skal foretages af et akkrediteret (DANAK) laboratorium. Rapportering 15. Såfremt egenkontrollen godtgør, at kravværdien i vilkår 11 ikke er opfyldt, skal virksomheden fremsende en handlingsplan for hvordan det sikres, at regnvandet fremover vil kunne overholde tilladelsens vilkår. Kommunen kan forlange at der skal udtages ekstra prøver, hvis grænseværdien overskrides. 16. Banedanmark skal fremsende reviderede tegninger som dokumenterer, at de givne vilkår jf. vilkår 2, 3 og 8, er overholdt. Desuden skal Holbæk Kommune modtage dokumentation for jf. vilkår 5, at pumpebrønden har den fornødne pumpekapacitet med tilhørende sikkerhedspumpe samt type fabrikat på pumpebrønden. 6

7 7 Den nævnte dokumentation, skal Holbæk Kommune have modtaget senest 3 måneder efter offentliggørelsen af denne tilladelse. Tilsynsmyndighed 17. Holbæk Kommune er tilsynsmyndighed. 3. Spildevandsteknisk beskrivelse Banedanmark har fremsendt et udkast til en vandsynsprotokol af juli Heri er der beskrevet sikringen, af de afvandingsmæssige forhold i forbindelse med, at der udvides med et ekstra banespor mellem Lejre og Holbæk på den såkaldte Nordvestbane. Perronerne vil bl.a. blive breddere, da togene skal kunne kører igennem stationerne med 160 km/t. Desuden vil der være krav om ekstra afvanding af sporerne i form af ekstra dræn, og ekstra afvandingsgrøfter. Vandsynsprotokolen beskriver afvandingsforholdene omkring det nye ekstra banespor, på Vipperød - og Tølløse togstation, på hele strækningen fra Elverdamsåen og ind i Holbæk Kommune. Desuden er det angivet, at disse afløbssystemer vil blive udvidet og omlagt efter behov, jf. de vilkår som kommunen vil stille i de kommunale tilslutnings- og udledningstilladelser. Afløb fra sydlig omfartsvej og spor syd for Vipperød I Vandsynsprotokolen er angivet, hvordan regnvand fra det nye banespor afvandes ved afløbspunkt 55 og 56. Afvandingen sker via grøfter og dræn langs banen til en pumpebrønd i tunnelen på ny omfartsvej. Vandet pumpes herfra op i grøfter langs ny omfartsvej, som afvander mod øst, og tilsluttes den offentlige regnvandsledning via en sandfangsbrønd. Øst for regnvandsledningen tilsluttes ligeledes overfladevand fra ny omfartsvej, fra den del af omfartsvejen som naturligt afvander mod regnvandsledningen. Overfladevand som afstrømmer mod øst, tilsluttes eksisterende afvanding langs Roskildevej. I vandsynsprotokolen er det angivet, at der i afløbspunkterne 55 og 56 tilledes ekstra henholdsvis 3 og 3,3 l/sek fra nyt sporareal, men samlet set 59 og 66 l/sek fra de to afløbspunkter. Hertil kommer ekstra vejvand fra ny omfartsvej. Den samlede tilledning tilsluttes til eksisterende regnvandsledning syd for Kildevangsparkens regnvandsbassin. For at undgå opstuvning opstrøms i regnvandsledningen, er der indgået en aftale imellem Holbæk Forsyning og Banedanmark om, at udgrave jord fra eksisterende regnvandsbassin, så det har et effektivt volumen på minimum 195 m 3. Afløb nord og syd for Vipperød Station I ansøgning af den 22. januar 2014, er afløbspunkt 57 afløb fra Vipperød station og befæstet perron ændret i denne ansøgning i forhold til vandsynsprotokolens afløbspunkt 57. Afløbspunkterne figurer nu som UP1-5. Det omfatter afvanding af banesporet i dræn og grøfter fra vandskel nord for Vipperød til afløbspunkt UP2 syd for stationen. Herudover afvandes overfladevand fra de to tunneler under perron og ved Asmindrupvej og afvanding fra overløb af nyt regnvandsbassin nord for Asmindrupvej. Der vil være minimalt overløb fra regnvandsbassin, da der foregår nedsivning, men overløbet vil være nødvendig ved ekstreme regnsituationer. Overfladevand fra perron nedsives via faskiner. Dræn imellem de to perroner tilledes afløbspunkt UP3. 7

8 8 Pumpebrønden har en diameter på 1250 mm og er af plast. Der vil blive placeret to pumper, der hver kan yde ca. 18 l/s. Ny trykledning vil blive nedgravet langs den østlige side af banesporet fra pumpebrønden i Asmindrupvej og ned til eksisterende stik ved Kildevangsparken. Regnvandsledning Den offentlige regnvandsledning afvander det meste af Vipperød, samt dræn opstrøms byen fra vandskel. Den offentlige regnvandsledning forsinkes i et eksisterende regnvandsbassin syd for Vipperød ved Kildevangsparken. Regnvandsledning fortsætter rørlagt indtil øst for Ågerup. Her løber regnvandsledningen ud i en åben privat grøft. Grøften er åben indtil udløb i Tempelkrog. Der er ikke udligningsbassin på afløb til Tempelkrog med mulighed for tilbageholdelse af sand og olie. Hvor regnvandsledningen krydser Roskildevej, er der tilløb af regnvand fra Roskildevej. Regnvandsledningen figurerer i gældende spildevandsplan fra Asmindrupvej og ud til den åbne private grøft øst for Ågerup. Spildevandsplan Den offentlige regnvandsledning fremgår af Holbæk Kommunes Spildevandsplan , og vil derfor blive betragtet som et teknisk anlæg. Holbæk Forsyning er ansvarlig for vedligeholdelsen af regnvandsledningen. Herudover er det Forsyningen som sætter krav til, hvor meget ekstra vand der kan ledes til regnvandsledningen, samt tilslutningspunkterne. Bemærkninger til tilladelsen Banedanmark Der er accept af, at der skal udgraves et mervolumen i det eksisterende regnvandsbassin ved Kildevangsparken, at alt overfladevand så vidt mulig skal bortledes via gravitation, og at der skal etableres en ny trykledning, så der kan blive tilløb ved UP2. Holbæk Forsyning Krav om at det kun er det vand, som ikke kan flyttes ved gravitation, som skal tilledes pumpebrønd i Asmindrupvej. Krav om tilslutning i stik ved UP2 ved eksempelvis at nedgrave en ny trykledning fra Asmindrupvej til stik ved UP2. 8

9 9 4. Spildevandsteknisk vurdering Holbæk Forsyning har oplyst at regnvandsledningen maksimalt kan aftage tilledninger på 2 l/sek pr. ha. Holbæk Forsyning har derfor stillet krav til Banedanmark, at volumenet i det eksisterende regnvandsbassin opstrøms, skal forøges. Det skyldes at der vil blive tilledt langt større mængder overfladevand fra afløbspunktet ved Ny Omfartsvej, end kravet på 2 l/sek pr. ha. Det ekstra volumen i regnvandsbassinet vil kunne tage en eventuel opstuvning i regnvandsledningen ved ekstrem tilledninger fra Ny Omfartsvej. Det er årsagen til, at der er givet de undtagelser som det er angivet i vilkår 2. Holbæk Forsyning har stillet krav om, at tilslutningen omkring Vipperød station, Asmindrupvej og spordræning igennem byen, bliver tilkoblet eksisterende stik UP2 udfor Kildevangsparken, hvilket knytter sig til vilkår 3. Det vil betyde, at der ikke vil være risiko for opstuvninger igennem boligområdet nord for Kildevangs-parken. Der er indgået aftale om, at der vil blive lagt en trykledning øst for sporanlægget til eksisterende stik UP2. I vilkår 10 er der indlagt afstandskrav til nedsivning fra perronen, hvorved det ikke vil blive nødvendigt at søge særskilt om tilladelse til nedsivning. Der er stillet krav om fremsendelse af nye tegninger i vilkår 11, idet der er indgået aftale imellem Holbæk Forsyning og Banedanmark, at der er vejvand på Asmindrupvej som ikke skal tilledes pumpebrønden placeret under tunnelen, men i stedet bortledes via gravitation. Desuden er der krav til sandfang inden tilledning til pumpebrønd. Herudover skal Holbæk Kommune også modtage tegninger, som viser hvor den nye trykledning til stik i UP2 skal lægges. Det nye regnvandsbassin nord for Asmindrupvej, vil blive anlagt som et nedsivningsbassin, hvorfor afløb til regnvandsledningen kun vil forekomme ved ekstrem regn. Samlet vurdering Holbæk Kommune vurdere samlet set, at det ikke vil give miljømæssige problemer, at der bliver tilsluttet mere overfladevand og dræn til den eksisterende regnvandsledning, såfremt der bliver: - udgravet et forøget volumen i det eksisterende regnvandsbassin ved Kildevangsparken, og at der bliver - etableret en trykledning fra den påtænkte pumpebrønd på Asmindrupvej, som kan sluttes til det eksisterende stik ved UP2. 9

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S

Kloakmester Arne Thorhauge på vegne af MICODAN A/S Center Natur og Miljø MICODAN A/S Industrimarken 4 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.01.15-P19-3-15 Ref.: Agnieszka Gieraltowska

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane

Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Tilladelse til udledning af overfladevand fra kunstgræsbane Odsherred Kommune Natur, Miljø og Trafik Spildevandstilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens kap. 4 til Idrætsefterskolen Klintsøgaard

Læs mere

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring

Hydrema Produktion A/S. Gammel Kirkevej 16, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Hydrema Produktion A/S Gammel Kirkevej 16 9530 Støvring Journalnr: 06.01.15-P19-9-14 Ref.: Agnieszka

Læs mere

Spildevandstilladelse

Spildevandstilladelse TEKNIK OG MILJØ Dato: 1. februar 2013 Sagsnr. 480-2012-63115 Dok.nr. 480-2012-85650 10236 Spildevandstilladelse Tilslutningstilladelse til udledning af spildevand til forsyningens kloak for Kæmpes Taxi

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående.

Tilladelsen gives i medfør af Miljøbeskyttelseslovens 28 stk. 1. Tilladelsens omfang, forudsætninger og vilkår fremgår af nedenstående. Esbjerg Kommune Børn & Kultur Att. Birthe Nørgreen Torvegade 74 6700 Esbjerg e-mail: bn@esbjergkommune.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 11. juni 2014 Sagsbehandler Henrik Kikkenborg Telefon direkte 7616

Læs mere

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup

Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Miljøgodkendelse af Hjulværksted Kystvejen 2 2770 Kastrup Side 1 Miljøgodkendelse af listevirksomhed I henhold til 33 i lovbekendtgørelse nr. 875 af 26. juni 2010 til

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40

TILLADELSE TIL ETABLERING AF AFLØBSFRIT PILERENSEANLÆG, PETERSBORGVEJ 40 Niels Ole Ladefoged l Petersborgvej 40 8570 Trustrup TEKNIK OG MILJØ Dato: 18. februar 2013 Reference: Flemming H. Nielsen Direkte telefon: 89594002 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 11/27060 TILLADELSE

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00874 Ref. Hemhe/amklo/metho Den 20. marts 2014 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Inkl. tilladelse til direkte udledning af spildevand For: Arla Foods amba Nr. Vium Mejeri Adresse:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a.

Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse til Nordfyns Biogas A.m.b.a. Miljøgodkendelse af Nordfyns Biogas A.m.b.a., Odensevej 156, 5400 Bogense, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens kap.5 Dato: 24. september 2013 Godkendt af:

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen:

Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås. Baggrund for tilladelsen: Dansk Butikstjeneste A/S Nordre Strandvej 3 8240 Risskov Den 14. juli 2014 Tilladelse til at slutte spildevand til offentlig kloak, Rema 1000 Lumsås Odsherred Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding

Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup By, Gørding Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 3. juli 2014 Sagsbehandler Anitta Knattrup Telefon direkte 76 16 13 94 Sags id 14/2361 Miljøgodkendelse af HedeDanmark A/S Lourupvej 25 6690 Gørding Matr. nr. 24a, Lourup

Læs mere

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J.

Godkendelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven af S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice, Flødalvej 18, 9230 Svenstrup J. #BREVFLET# Click here to enter text. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby S. P. Jensen A/S Kloak & Miljøservice Flødalvej 18 9230 Svenstrup J. 7. juli 2015 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg

Miljøgodkendelse af Kemikalieoplag på del af matr. nr. 1207 k, Esbjerg Bygrunde. Schlumberger Danmark a/s. Tværkaj 2, 6700 Esbjerg Schlumberger Danmark a/s Tværkaj 2 6700 Esbjerg Sendt pr. mail: Esbjerg-reception@slb.com Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2013 Sags id 2012-18769 Sagsbehandler Sonja Gubi Knudsen Telefon direkte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet

Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Fornyelse af kloakker i midtbyen omkring Torvet Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 19 Marts 2015 - Forslag Forslaget er i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts 2015 26. maj 2015. Forslaget kan ses

Læs mere

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E

MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E MILJØGODKENDELSE O P L A G R I N G A F S L A M I G Y L L E B E H O L D E R M Ø L L E H Ø J V E J 10 4660 S T O R E H E D D I N G E 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indledning... 3 3 Stamoplysninger... 3 4 Afgørelse...

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev

Miljøgodkendelse. Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg. Lodskovvej 27 5863 Ferritslev Miljøgodkendelse Opbevaring af spildevandsslam Stubbedam 6 5600 Faaborg Vi meddeler miljøgodkendelse til Miljøservice A/S til opbevaring af spildevandsslam i beholder på Stubbedam 6, 5600 Faaborg Lodskovvej

Læs mere

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse

Se udsendelsesliste side 6. Godkendelse Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S e-mail: aarhusvand@aarhusvand.dk Att.: Henrik Bech Haagaard og Bo Snediker Jacobsen Se udsendelsesliste side 6 Side 1 af

Læs mere