Odense kommunes seniorlivspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommunes seniorlivspolitik"

Transkript

1 Odense kommunes seniorlivspolitik

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Visioner og temaer Mennesket - det aktive seniorliv Pleje og omsorg Byrum og boliger Mødet med borgeren (kommunikation) Livskvalitet og oplevelser - hele livet

3 Odense kommune - Seniorlivspolitik

4 004 Forord I øjeblikket er en stor generation på vej til at forlade arbejdsmarkedet. De glæder sig til at nyde efterlønnen, pensionen og den frihed, som følger med. Der er milevidt fra det liv efter arbejdsmarkedet, som denne generation ser frem til, og til tidligere tiders opfattelse af det at blive ældre. Dengang talte man om alderdom. Nu siger vi seniorliv. Selv om der er mange stærke seniorer, er det desværre ikke alle, der vil være raske og rørige hele livet. Også i fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være seniorer, som har brug for hjælp til daglige gøremål. Som kommune har vi en særdeles vigtig opgave i at stille de bedste muligheder til rådighed og skabe de bedste rammer for denne gruppe. Du sidder med Odense Kommunes nye seniorlivspolitik i hånden. Overskriften for den vision, som ligger til grund for politikken, er Livskvalitet og oplevelser- hele livet. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige behov og forskellige ønsker. Derfor skal der være mulighed for at vælge til og fra i de tilbud, Odense Kommune giver. Vi har taget højde for, at livet som senior har flere faser, og tænkt hele menneskets livsforløb ind i de politiske visioner for området. Det skal afspejles i kommunens tilbud, som skal give den enkelte mulighed for at leve sit liv på egne vilkår. Mange forskellige stemmer er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af seniorlivspolitikken. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har bidraget med gode råd, ideer og visioner - herunder en særlig tak til Ældrerådet i Odense. De mange positive kræfter, som har været inde over politikken, er med til, at jeg føler mig tryg ved at sige, at du nu sidder med en gennemarbejdet, fremsynet og vidtfavnende seniorlivspolitik, hvis værdigrundlag både understøtter dem, der har brug for hjælp, og dem, som har lysten og overskuddet til et aktivt seniorliv. Søren Thorsager Rådmand Livskvalitet og oplevelser - hele livet

5 005 Odense kommune - Seniorlivspolitik

6 006 Indledning Odense Kommunes seniorlivspolitik består af en bred vifte af målsætninger, som omfatter vidt forskellige indsatsområder og tilbud til kommunens seniorer. Seniorlivspolitikken afspejler det meget sammensatte billede, der tegner sig af fremtidens seniorer, og skal således ses som Odense Kommunes svar på den aktuelle udvikling i samfundet og de udfordringer, som den medfører. Det er især forventningerne om et generelt bedre helbred samt flere økonomiske og sociale ressourcer, som tegner et billede af en ny generation med helt andre forudsætninger og bedre muligheder. Behov og efterspørgsel vil dog være vidt forskellig fra person til person, og seniorlivspolitikken er med til at udvikle rammerne, der muliggør det gode seniorliv - for alle. Fremtidens udfordringer mødes med åbenhed og et ønske om at udvikle fleksible servicetilbud med afsæt i borgernes egne ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed. Seniorlivspolitikken understøtter borgernes ret til med- og selvbestemmelse, men samtidig er der en forventning om, at borgerne selv tager ansvar for at skabe et godt seniorliv. Odense Kommune ønsker med seniorlivspolitikken at understøtte borgernes egne ressourcer og muligheder samt at skabe et sikkerhedsnet under de borgere, som har behov for hjælp og støtte. Seniorlivspolitikken består af en række delpolitikker, der hver især dækker væsentlige kommunale indsatsområder i forhold til byens seniorer. Temaerne for delpolitikkerne er formuleret i overskrifterne mennesket - det aktive seniorliv, pleje og omsorg, byrum og boliger, samt mødet med borgeren (kommunikation). Mange interessenter er blevet hørt, før den egentlige politik lå fast. To borgerhøringer i marts 2005 udgjorde startskuddet, hvorefter Ældrerådet formulerede 10 bud, som man skulle satse på. Alle odenseanere har været indbudt til at komme med deres version af det gode seniorliv i en kronikkonkurrence, ligesom vi har hentet inspiration i den nyeste forskning på området. For at kvalitetssikre politikken, har Ældrerådets medlemmer medvirket i referencegrupper til de forskellige delpolitikker. Vedtagelse af politikken i byrådet er samtidig startskuddet for en lang række aktiviteter på området. Seniorlivspolitikken skal udmøntes i konkrete handlinger på de delområder, der er beskrevet i politikken, og der skal tages stilling til nye indsatser på baggrund af oplægget - både nu og i årene fremover. Udmøntningen sker inden for rammerne af kommunens økonomi og serviceniveau. For at sikre forankringen af seniorlivspolitikken i de enkelte forvaltninger skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner, som beskriver indsatserne på tværs i kommunen. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

7 007 Odense kommune - Seniorlivspolitik

8 008 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

9 009 Vision og temaer Livskvalitet og oplevelser - hele livet Visionen bygger på grundlæggende værdier om, at mennesker har forskellige ønsker og behov. Derfor giver Odense Kommune plads til, at den enkelte senior lever sit liv på egne vilkår. Den støtte, som kommunen stiller til rådighed, tager således hensyn til den enkeltes forventninger, ønsker og behov. Odense Kommunes rolle og indsatsområder i forhold til målgruppen er formuleret ud fra fire hovedtemaer: Mennesket - det aktive seniorliv Odense er en by: hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. som understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Pleje og omsorg Odense er en by: og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. hvor friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Byrum og boliger Odense er en by: der stiller gode og ældrevenlige boliger til rådighed. hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. hvor det er nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Mødet med borgeren (kommunikation) Odense er en by: som er i god kontakt med sine borgere, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. hvor de borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg Odense kommune - Seniorlivspolitik

10 010 Mennesket - det aktive seniorliv Vision for området Odense er en by, hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. Odense Kommune understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Målgruppe Delpolitikken Det aktive seniorliv henvender sig til de seniorer, som har tid, lyst og kræfter til at engagere sig i samfundslivet og byens kulturelle liv. Indsatser på området Seniorer skal have mulighed for at lære på mange måder, - derfor skal : der stilles en bred vifte af undervisningsog aktivitetstilbud til rådighed for at understøtte den livslange læring. seniorer have mulighed for at udvikle sig og bruge evner og kompetencer. Seniorer skal have mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidstilbud, - derfor skal : der etableres kultur- og fritidstilbud i både dag- og aftentimerne og i vid udstrækning også lokalt. Odenses kultur- og fritidstilbud have bredde, så de tiltrækker forskellige grupper af seniorer. Odense Kommune værdsætter det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejdes betydning for dannelse af netværk, - derfor skal : det frivillige foreningsliv motiveres til at etablere endnu flere aktiviteter, som er målrettet seniorer. foreningerne motiveres til at tiltrække seniorer - både til at deltage i foreningsaktiviteter og som ledere og instruktører. frivillige foreninger og seniorer motiveres til at samarbejde om at etablere en bred vifte af aktiviteter. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

11 011 Odense kommune - Seniorlivspolitik

12 012 Alle generationer skal have kendskab til og gavn af hinanden, - derfor skal: mødet mellem generationer indtænkes i dagligdagen på skoler, i daginstitutioner, plejehjem, foreninger m.v. der skabes mulighed for, at viden og interesser udveksles på tværs af generationerne. alle generationer indgå på lige fod i fællesskaber Odense Kommune støtte op omkring seniorer, der yder en personlig indsats i forhold til f.eks. børnefamilier og etniske minoritetsgrupper. Seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats via det frivillige sociale arbejde, - derfor skal: information om og adgang til de frivillige indsatser være overskuelig og let tilgængelig. Odense Kommune understøtte de frivilliges muligheder for at udvikle egne kompetencer. Odense Kommune og Ældrerådet/Lokalrådene udbrede kendskabet til og muligheden for at yde en frivillig indsats. Odense Kommune understøtte de frivillige indsatser gennem sekretariats- og konsulentbistand. Frivillige og professionelt personale har indsigt i og forståelse for hinandens roller og kompetencer, - derfor skal: rammerne for samarbejdet mellem frivillige og professionelt personale defineres i skriftlige aftaler. Eksempler på ideer til handling Oprettelse af et seniorhus, som kan danne rammen for frivillige foreninger og kulturelle tiltag for ældre Bedsteforældreordning til daginstitutioner, skoler, ved aflastning af børnefamilier mv. Flere aktiviteter målrettet mandlige seniorer fx diverse former for værksteder, billard, fisketure mv. Fokus på sundhed blandt seniorer. Gennem temaer som mad og motion via kurser og aftenskoletilbud sætter man fokus på muligheden for at forebygge sig frem til et godt liv som senior i Odense IT-kurser for seniorer Øget samarbejde mellem Odense Kommune og seniorer, der har lyst til at blive frivillige på fx plejecentre Livskvalitet og oplevelser - hele livet

13 013 Odense kommune - Seniorlivspolitik

14 014 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

15 015 Pleje og omsorg Vision for området Borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til de seniorer, som er visiteret til hjælp fra Odense Kommune. Det gælder både seniorer, som bor på plejecenter, og seniorer der bor hjemme. Gruppen spænder vidt - lige fra seniorer, som har brug for hjælp til rengøring, til seniorer som er meget lidt selvhjulpne og derfor afhængige af hjælp. Indsatser på området Når borgeren får brug for hjælp fra Odense Kommune, skal hjælpen gives med henblik på, at borgeren i videst muligt omfang kan fortsætte sit hidtidige liv, - derfor skal: borgerens livsrytme i videst mulige omfang respekteres. borgeren opleve at få hjælp til at deltage i selvvalgte fritidsinteresser, opretholdelse af intellektuelle færdigheder og mulighed for at opretholde netværk. borgeren understøttes i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, når hjælpen planlægges og leveres. personlig pleje og den praktiske bistand udføres med engagement og med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. borgeren sikres relevant information om kommunens service og tilbud - herunder muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Borgeren oplever, at der er tid til omsorg og nærvær, - derfor skal: hjælpen ydes, så borgerens værdighed og selvrespekt bevares. der ydes en særlig indsats i forhold til de svageste og mest ensomme borgere - f.eks. i forbindelse med sygdom eller utryghed. borgeren opleve personalet som nærværende og imødekommende. Det enkelte tilbud opleves som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, - derfor skal: det sikres, at der er helhed og sammenhæng i de ydelser, som borgerne modtager. der rettes særlig fokus på de borgere, som bliver udskrevet fra sygehuse og har behov for hjemmehjælp. Borgeren skal opleve hjælpen som fleksibel og individualiseret, - derfor skal: Odense kommune - Seniorlivspolitik

16 016 Borgeren føler sig tryg ved den pleje og behandling, der modtages, - derfor skal: borgeren mødes af fagligt kompetente ansatte på alle fagområder. indsatsen over for borgerne være fagligt dokumenteret. ydelser leveres med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Seniorer skal sikres tilbud og aktiviteter, som modvirker ensomhed og isolation, - derfor skal: de seniorer, som af fysiske årsager har svært ved at deltage i aktiviteter, have hjælp, så de kan deltage, hvis de ønsker det. borgeren have hjælp til at skabe kontakt. der være tilbud i lokalområdet, hvor man kan mødes, skabe netværk, og hvor der er sundhedsfremmende aktiviteter. Borgeren skal opleve, at alle indsatser har et rehabiliterende sigte, - derfor skal: hjælpen ydes i et samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Borgerens pårørende skal opleve imødekommenhed, - derfor skal: de pårørende indrages i det omfang, borgeren ønsker det. pårørende opfattes som en ressource. Odense Kommunes plejeboligtilbud skal afspejle forskellige seniorers ønsker og behov, derfor skal: tilbuddene være individualiserede. Eksempelvis skal beboerne have størst mulig indflydelse på indretning af boligen. Odense Kommunes plejecentre være forskellige, og det skal være tydeligt for såvel borgere som pårørende, hvad der kenetegner det enkelte plejecenter. brugeren hjælpes til at genvinde tabte kompetencer og opnå størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet, både socialt, psykisk og fysisk. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

17 017 Eksempler på ideer til handling Omsorgstid til svage og ensomme seniorer Ledsagerordningen udvides til at omfatte alle 67+ årige Forventningssamtale tilbydes alle nye hjælpsmodtagere Udvidelse af åbningstiden i cafeterier Kostforebyggende indsatser Det enkelte plejecenters særkende skal tydeliggøres Odense kommune - Seniorlivspolitik

18 018 Byrum og boliger Vision for området Odense er en by, hvor der bliver stillet gode og ældrevenlige boliger til rådighed, og hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. Det skal være nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer. Dog er der primært fokus på dårligt gående seniorer i den del af politikken, der beskæftiger sig med trafikale forhold. Indsatser på området Boligtilbud og boligindretning skal møde fremtidens krav til et godt seniorliv, - derfor skal: nye boliger planlægges sådan, at der bygges boliger til forskellige grupper af seniorer. der bygges boliger i allerede eksisterende nærmiljøer. social tryghed og boliger tæt på andre grupper af borgere tænkes ind i planlægningen af nyt byggeri. Der arbejdes til stadighed på at gøre byen attraktiv med blandt andet grønne områder og samlingssteder til glæde for borgerne, - derfor skal: kommunen prioritere sine stiforbindelser, omgivelser og grønne områder. offentlige områder, pladser og gader være let tilgængelige for seniorer, der er dårligt gående, samt handicappede. der skabes spændende lokalområder med tiltrækningskraft, hvor elementer som gode transport- og indskøbsmuligheder er tænkt ind. Seniorer skal nemt kunne færdes i Odense, - defor skal: der fortsat satses på Odense Kommune som en god og sikker cykelby for byens seniorer. der i Odense midtby etableres flere trafikreguleringer med nedtællingsautomatik. man tage hensyn til gangbesværede seniorer ved tidsindstilling af trafiklys ved fodgængerovergange. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

19 019 Eksempler på ideer til handling Etablere både bofællesskaber for seniorer og bofællesskaber for forskellige aldersgrupper (f.eks. familier) Etablere mulighed for tæt/lav bebyggelse eller elevatorer i etageboliger Etablere mulighed for kulturtilbud - bydannelser, torve, biblioteker, møde- og væresteder Etablere mulighed for blandet ejerskab og blandet beboersammensætning i boligområder for seniorer Etablere sports- og motionstilbud i det offentlige rum - petanque, tennis, Tai Chi, gangog cykelklubber Etablere oplevelsesmuligheder i det offentlige rum - turklubber, guidede ture, dyrefolde, kolonihaver, grillpladser, cykel- og ridestier Sikre, at stier trygt kan bruges døgnet rundt - er velbelyste og med godt udsyn Sikre bedre serviceinformation om offentlig transport - i busserne ved stoppestederne, og ved infostanderne Odense kommune - Seniorlivspolitik

20 020 Mødet med borgeren (kommunikation) Vision for området Odense vil opleves som en by, der er i god kontakt med sine ældre, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer med en beskrivelse af, hvordan Odense Kommune vil nå den brede gruppe af seniorer. I delpolitikken er et særligt fokus på, hvordan Odense Kommune kommunikerer med de seniorer, som er visiteret til hjælp fra kommunen. Indsatser på området Alle seniorer i Odense skal have nem adgang til information om pleje, praktisk bistand, aktivitets- og fritidstilbud samt øvrige servicetilbud, - derfor skal: udviklingen af trykte og elektroniske medier rettet mod seniorer fortsat udvikles og styrkes. Odense Kommunes hjemmeside være den centrale indgang til kommunale informationer rettet mod seniorer, og være kendetegnet ved overskuelighed, anvendelighed og tilgængelighed. Odense Kommune være bevidst om, at der inden for målgruppen er forskellige behov for information, og at denne målrettes f.eks. stærke seniorer og seniorer, der er mindre selvhjulpne. Seniorer kan forvente en god service og professionel betjening fra ansatte i Odense Kommune, - derfor skal: der være et godt kendskab til de af kommunens medier, der er rettet mod seniorer. ansatte i Odense Kommune have en god viden om betydningen af Mødet med borgeren, og hvordan der opnås en god dialog med fokus på ligeværdighed, gensidig tillid og respekt. de seniorer, som får hjælp fra Odense Kommune, kunne forvente, at de ansatte sørger for god og letforståelig information, ved f.eks. ændringer og nye tiltag. ansatte i Odense Kommune nemt kunne få overblik over hvilke opgaver, der løses i de forskellige afdelinger. På den måde kan ansatte henvise til relevant fagperson eller afdeling i kommunen, hvis man ikke selv kan svare på en henvendelse. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

21 021 Odense kommune - Seniorlivspolitik

22 022 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

23 023 Eksempler på ideer til handling Seniorportal på Ældreområdet på hjemmesiden bør udbygges, og der er behov for en mere løbende opdatering Hjemmesider til alle plejecentre, så pårørende/politikere og andre interesserede kan få informationer om tilbud og muligheder Udvikling af materiale som pårørende får, når deres familiemedlem kommer på plejehjem Seniorer på arbejdsmarkedet skal kunne få dækkende information om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan, hvis man ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet. Odense Kommune bør udvikle dialogen med denne gruppe Kommunikationsstrategi for, hvorledes Odense Kommune når ud til de svageste seniorer Odense kommune - Seniorlivspolitik

24 Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Grafisk Design:

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik

Livskraft hele livet. En værdig seniorpolitik Livskraft hele livet En værdig seniorpolitik Forord Det skal være godt og værdigt at blive gammel i Høje- Taastrup Kommune. Vores ældre fortjener en fortsat ordentlig og værdig pleje, der gør dem i stand

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi

Værdighedspolitik. Vision for ældreområdet: Vi skaber fremtidens velfærd. Sammen med borgeren, vil vi Værdighedspolitik Værdighedspolitik Værdighedspolitikken for ældreplejen beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet. Værdighedspolitikken danner rammen for hvilke konkrete

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse.

Et godt sted at blive gammel. Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et godt sted at blive gammel Tryghed, sundhed og selvbestemmelse. Et endnu bedre ældreliv i København København skal være en by for alle aldersgrupper. Mange lever her hele livet, og for mig er det vigtigt,

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet

Ældrepolitik. Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældrepolitik Mision, visioner, værdier, grundholdningen og mål på Ældreområdet Ældre & Omsorg Ældreområdet er under forandring, og kravene til ældreservice udvikler sig hastigt i disse år. Flere ældre

Læs mere

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik

Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik Punkt 9. Godkendelse af Aalborg Kommunes Værdighedspolitik 2016-000683 Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Ældre- og Handicapforvaltningens værdighedspolitik for ældreplejen. Mette

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Det gode og sunde ældreliv

Det gode og sunde ældreliv Dok. nr. 306-2016-280707 Sag nr. 306-2012-5811 Det gode og sunde ældreliv Odsherred Kommunes ældrepolitik år 2013-2017 Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Indhold Forord... 3 Lidt om processen... 5

Læs mere

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv.

Det værdige liv skal følge os gennem alle livets faser - unge som gamle- vi har alle krav på at leve et værdigt liv. Værdighedspolitik Voksenudvalget Forord Værdighed handler blandt andet om, at mennesker kan mødes på lige fod, og opleve ligeværd, respekt og ordentlighed. Det at føle sig værdsat og anerkendt, styrker

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP

Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Nyt liv til det at blive gammel EN VISION FOR ÆLDRE MED BRUG FOR HJÆLP Forord I Ældre Sagen har vi talt med ældre mennesker, der modtager hjælp, om, hvad et værdigt liv er for dem. Vi har blandt andet

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Politikken om Det Gode Samarbejde

Politikken om Det Gode Samarbejde Politikken om Det Gode Samarbejde Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad er hjemmepleje, hjemmesygepleje og træning... 3 Samarbejde... 4 Mester i eget liv... 5 Indflydelse og medbestemmelse... 6 Tryghed

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017

Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 Forslag til målgruppe for og hovedemner i ældrepolitikken 2017 1. Indledning En vigtig del af visionen for Norddjurs Kommune er: Et liv med muligheder og Alle med. Et af hovedformålene med Norddjurs kommunes

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Værdighedspolitikken Udkast

Værdighedspolitikken Udkast Udkast Værdighedspolitikken // 2016 Forord Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver kommunens overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp,

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Inspiration til værdighedspolitikker

Inspiration til værdighedspolitikker Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 515 Offentligt April 2016 Inspiration til værdighedspolitikker FORSLAG TIL FORSKELLIGE FORMULERINGER. Forslagene er udsagn opsamlet fra DANSKE ÆLDRERÅDs

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

En værdig død Ikke at dø

En værdig død Ikke at dø Vesthimmerlands Kommunes værdighedspolitik 2016-2018 Livskvalitet at forsætte sin udvikling livet lang Respekter de gamles forskellighed Selvbestemmelse et liv med værdighed At være aktiv og have noget

Læs mere