Odense kommunes seniorlivspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommunes seniorlivspolitik"

Transkript

1 Odense kommunes seniorlivspolitik

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Visioner og temaer Mennesket - det aktive seniorliv Pleje og omsorg Byrum og boliger Mødet med borgeren (kommunikation) Livskvalitet og oplevelser - hele livet

3 Odense kommune - Seniorlivspolitik

4 004 Forord I øjeblikket er en stor generation på vej til at forlade arbejdsmarkedet. De glæder sig til at nyde efterlønnen, pensionen og den frihed, som følger med. Der er milevidt fra det liv efter arbejdsmarkedet, som denne generation ser frem til, og til tidligere tiders opfattelse af det at blive ældre. Dengang talte man om alderdom. Nu siger vi seniorliv. Selv om der er mange stærke seniorer, er det desværre ikke alle, der vil være raske og rørige hele livet. Også i fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være seniorer, som har brug for hjælp til daglige gøremål. Som kommune har vi en særdeles vigtig opgave i at stille de bedste muligheder til rådighed og skabe de bedste rammer for denne gruppe. Du sidder med Odense Kommunes nye seniorlivspolitik i hånden. Overskriften for den vision, som ligger til grund for politikken, er Livskvalitet og oplevelser- hele livet. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige behov og forskellige ønsker. Derfor skal der være mulighed for at vælge til og fra i de tilbud, Odense Kommune giver. Vi har taget højde for, at livet som senior har flere faser, og tænkt hele menneskets livsforløb ind i de politiske visioner for området. Det skal afspejles i kommunens tilbud, som skal give den enkelte mulighed for at leve sit liv på egne vilkår. Mange forskellige stemmer er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af seniorlivspolitikken. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har bidraget med gode råd, ideer og visioner - herunder en særlig tak til Ældrerådet i Odense. De mange positive kræfter, som har været inde over politikken, er med til, at jeg føler mig tryg ved at sige, at du nu sidder med en gennemarbejdet, fremsynet og vidtfavnende seniorlivspolitik, hvis værdigrundlag både understøtter dem, der har brug for hjælp, og dem, som har lysten og overskuddet til et aktivt seniorliv. Søren Thorsager Rådmand Livskvalitet og oplevelser - hele livet

5 005 Odense kommune - Seniorlivspolitik

6 006 Indledning Odense Kommunes seniorlivspolitik består af en bred vifte af målsætninger, som omfatter vidt forskellige indsatsområder og tilbud til kommunens seniorer. Seniorlivspolitikken afspejler det meget sammensatte billede, der tegner sig af fremtidens seniorer, og skal således ses som Odense Kommunes svar på den aktuelle udvikling i samfundet og de udfordringer, som den medfører. Det er især forventningerne om et generelt bedre helbred samt flere økonomiske og sociale ressourcer, som tegner et billede af en ny generation med helt andre forudsætninger og bedre muligheder. Behov og efterspørgsel vil dog være vidt forskellig fra person til person, og seniorlivspolitikken er med til at udvikle rammerne, der muliggør det gode seniorliv - for alle. Fremtidens udfordringer mødes med åbenhed og et ønske om at udvikle fleksible servicetilbud med afsæt i borgernes egne ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed. Seniorlivspolitikken understøtter borgernes ret til med- og selvbestemmelse, men samtidig er der en forventning om, at borgerne selv tager ansvar for at skabe et godt seniorliv. Odense Kommune ønsker med seniorlivspolitikken at understøtte borgernes egne ressourcer og muligheder samt at skabe et sikkerhedsnet under de borgere, som har behov for hjælp og støtte. Seniorlivspolitikken består af en række delpolitikker, der hver især dækker væsentlige kommunale indsatsområder i forhold til byens seniorer. Temaerne for delpolitikkerne er formuleret i overskrifterne mennesket - det aktive seniorliv, pleje og omsorg, byrum og boliger, samt mødet med borgeren (kommunikation). Mange interessenter er blevet hørt, før den egentlige politik lå fast. To borgerhøringer i marts 2005 udgjorde startskuddet, hvorefter Ældrerådet formulerede 10 bud, som man skulle satse på. Alle odenseanere har været indbudt til at komme med deres version af det gode seniorliv i en kronikkonkurrence, ligesom vi har hentet inspiration i den nyeste forskning på området. For at kvalitetssikre politikken, har Ældrerådets medlemmer medvirket i referencegrupper til de forskellige delpolitikker. Vedtagelse af politikken i byrådet er samtidig startskuddet for en lang række aktiviteter på området. Seniorlivspolitikken skal udmøntes i konkrete handlinger på de delområder, der er beskrevet i politikken, og der skal tages stilling til nye indsatser på baggrund af oplægget - både nu og i årene fremover. Udmøntningen sker inden for rammerne af kommunens økonomi og serviceniveau. For at sikre forankringen af seniorlivspolitikken i de enkelte forvaltninger skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner, som beskriver indsatserne på tværs i kommunen. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

7 007 Odense kommune - Seniorlivspolitik

8 008 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

9 009 Vision og temaer Livskvalitet og oplevelser - hele livet Visionen bygger på grundlæggende værdier om, at mennesker har forskellige ønsker og behov. Derfor giver Odense Kommune plads til, at den enkelte senior lever sit liv på egne vilkår. Den støtte, som kommunen stiller til rådighed, tager således hensyn til den enkeltes forventninger, ønsker og behov. Odense Kommunes rolle og indsatsområder i forhold til målgruppen er formuleret ud fra fire hovedtemaer: Mennesket - det aktive seniorliv Odense er en by: hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. som understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Pleje og omsorg Odense er en by: og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. hvor friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Byrum og boliger Odense er en by: der stiller gode og ældrevenlige boliger til rådighed. hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. hvor det er nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Mødet med borgeren (kommunikation) Odense er en by: som er i god kontakt med sine borgere, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. hvor de borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg Odense kommune - Seniorlivspolitik

10 010 Mennesket - det aktive seniorliv Vision for området Odense er en by, hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. Odense Kommune understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Målgruppe Delpolitikken Det aktive seniorliv henvender sig til de seniorer, som har tid, lyst og kræfter til at engagere sig i samfundslivet og byens kulturelle liv. Indsatser på området Seniorer skal have mulighed for at lære på mange måder, - derfor skal : der stilles en bred vifte af undervisningsog aktivitetstilbud til rådighed for at understøtte den livslange læring. seniorer have mulighed for at udvikle sig og bruge evner og kompetencer. Seniorer skal have mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidstilbud, - derfor skal : der etableres kultur- og fritidstilbud i både dag- og aftentimerne og i vid udstrækning også lokalt. Odenses kultur- og fritidstilbud have bredde, så de tiltrækker forskellige grupper af seniorer. Odense Kommune værdsætter det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejdes betydning for dannelse af netværk, - derfor skal : det frivillige foreningsliv motiveres til at etablere endnu flere aktiviteter, som er målrettet seniorer. foreningerne motiveres til at tiltrække seniorer - både til at deltage i foreningsaktiviteter og som ledere og instruktører. frivillige foreninger og seniorer motiveres til at samarbejde om at etablere en bred vifte af aktiviteter. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

11 011 Odense kommune - Seniorlivspolitik

12 012 Alle generationer skal have kendskab til og gavn af hinanden, - derfor skal: mødet mellem generationer indtænkes i dagligdagen på skoler, i daginstitutioner, plejehjem, foreninger m.v. der skabes mulighed for, at viden og interesser udveksles på tværs af generationerne. alle generationer indgå på lige fod i fællesskaber Odense Kommune støtte op omkring seniorer, der yder en personlig indsats i forhold til f.eks. børnefamilier og etniske minoritetsgrupper. Seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats via det frivillige sociale arbejde, - derfor skal: information om og adgang til de frivillige indsatser være overskuelig og let tilgængelig. Odense Kommune understøtte de frivilliges muligheder for at udvikle egne kompetencer. Odense Kommune og Ældrerådet/Lokalrådene udbrede kendskabet til og muligheden for at yde en frivillig indsats. Odense Kommune understøtte de frivillige indsatser gennem sekretariats- og konsulentbistand. Frivillige og professionelt personale har indsigt i og forståelse for hinandens roller og kompetencer, - derfor skal: rammerne for samarbejdet mellem frivillige og professionelt personale defineres i skriftlige aftaler. Eksempler på ideer til handling Oprettelse af et seniorhus, som kan danne rammen for frivillige foreninger og kulturelle tiltag for ældre Bedsteforældreordning til daginstitutioner, skoler, ved aflastning af børnefamilier mv. Flere aktiviteter målrettet mandlige seniorer fx diverse former for værksteder, billard, fisketure mv. Fokus på sundhed blandt seniorer. Gennem temaer som mad og motion via kurser og aftenskoletilbud sætter man fokus på muligheden for at forebygge sig frem til et godt liv som senior i Odense IT-kurser for seniorer Øget samarbejde mellem Odense Kommune og seniorer, der har lyst til at blive frivillige på fx plejecentre Livskvalitet og oplevelser - hele livet

13 013 Odense kommune - Seniorlivspolitik

14 014 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

15 015 Pleje og omsorg Vision for området Borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til de seniorer, som er visiteret til hjælp fra Odense Kommune. Det gælder både seniorer, som bor på plejecenter, og seniorer der bor hjemme. Gruppen spænder vidt - lige fra seniorer, som har brug for hjælp til rengøring, til seniorer som er meget lidt selvhjulpne og derfor afhængige af hjælp. Indsatser på området Når borgeren får brug for hjælp fra Odense Kommune, skal hjælpen gives med henblik på, at borgeren i videst muligt omfang kan fortsætte sit hidtidige liv, - derfor skal: borgerens livsrytme i videst mulige omfang respekteres. borgeren opleve at få hjælp til at deltage i selvvalgte fritidsinteresser, opretholdelse af intellektuelle færdigheder og mulighed for at opretholde netværk. borgeren understøttes i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, når hjælpen planlægges og leveres. personlig pleje og den praktiske bistand udføres med engagement og med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. borgeren sikres relevant information om kommunens service og tilbud - herunder muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Borgeren oplever, at der er tid til omsorg og nærvær, - derfor skal: hjælpen ydes, så borgerens værdighed og selvrespekt bevares. der ydes en særlig indsats i forhold til de svageste og mest ensomme borgere - f.eks. i forbindelse med sygdom eller utryghed. borgeren opleve personalet som nærværende og imødekommende. Det enkelte tilbud opleves som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, - derfor skal: det sikres, at der er helhed og sammenhæng i de ydelser, som borgerne modtager. der rettes særlig fokus på de borgere, som bliver udskrevet fra sygehuse og har behov for hjemmehjælp. Borgeren skal opleve hjælpen som fleksibel og individualiseret, - derfor skal: Odense kommune - Seniorlivspolitik

16 016 Borgeren føler sig tryg ved den pleje og behandling, der modtages, - derfor skal: borgeren mødes af fagligt kompetente ansatte på alle fagområder. indsatsen over for borgerne være fagligt dokumenteret. ydelser leveres med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Seniorer skal sikres tilbud og aktiviteter, som modvirker ensomhed og isolation, - derfor skal: de seniorer, som af fysiske årsager har svært ved at deltage i aktiviteter, have hjælp, så de kan deltage, hvis de ønsker det. borgeren have hjælp til at skabe kontakt. der være tilbud i lokalområdet, hvor man kan mødes, skabe netværk, og hvor der er sundhedsfremmende aktiviteter. Borgeren skal opleve, at alle indsatser har et rehabiliterende sigte, - derfor skal: hjælpen ydes i et samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Borgerens pårørende skal opleve imødekommenhed, - derfor skal: de pårørende indrages i det omfang, borgeren ønsker det. pårørende opfattes som en ressource. Odense Kommunes plejeboligtilbud skal afspejle forskellige seniorers ønsker og behov, derfor skal: tilbuddene være individualiserede. Eksempelvis skal beboerne have størst mulig indflydelse på indretning af boligen. Odense Kommunes plejecentre være forskellige, og det skal være tydeligt for såvel borgere som pårørende, hvad der kenetegner det enkelte plejecenter. brugeren hjælpes til at genvinde tabte kompetencer og opnå størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet, både socialt, psykisk og fysisk. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

17 017 Eksempler på ideer til handling Omsorgstid til svage og ensomme seniorer Ledsagerordningen udvides til at omfatte alle 67+ årige Forventningssamtale tilbydes alle nye hjælpsmodtagere Udvidelse af åbningstiden i cafeterier Kostforebyggende indsatser Det enkelte plejecenters særkende skal tydeliggøres Odense kommune - Seniorlivspolitik

18 018 Byrum og boliger Vision for området Odense er en by, hvor der bliver stillet gode og ældrevenlige boliger til rådighed, og hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. Det skal være nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer. Dog er der primært fokus på dårligt gående seniorer i den del af politikken, der beskæftiger sig med trafikale forhold. Indsatser på området Boligtilbud og boligindretning skal møde fremtidens krav til et godt seniorliv, - derfor skal: nye boliger planlægges sådan, at der bygges boliger til forskellige grupper af seniorer. der bygges boliger i allerede eksisterende nærmiljøer. social tryghed og boliger tæt på andre grupper af borgere tænkes ind i planlægningen af nyt byggeri. Der arbejdes til stadighed på at gøre byen attraktiv med blandt andet grønne områder og samlingssteder til glæde for borgerne, - derfor skal: kommunen prioritere sine stiforbindelser, omgivelser og grønne områder. offentlige områder, pladser og gader være let tilgængelige for seniorer, der er dårligt gående, samt handicappede. der skabes spændende lokalområder med tiltrækningskraft, hvor elementer som gode transport- og indskøbsmuligheder er tænkt ind. Seniorer skal nemt kunne færdes i Odense, - defor skal: der fortsat satses på Odense Kommune som en god og sikker cykelby for byens seniorer. der i Odense midtby etableres flere trafikreguleringer med nedtællingsautomatik. man tage hensyn til gangbesværede seniorer ved tidsindstilling af trafiklys ved fodgængerovergange. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

19 019 Eksempler på ideer til handling Etablere både bofællesskaber for seniorer og bofællesskaber for forskellige aldersgrupper (f.eks. familier) Etablere mulighed for tæt/lav bebyggelse eller elevatorer i etageboliger Etablere mulighed for kulturtilbud - bydannelser, torve, biblioteker, møde- og væresteder Etablere mulighed for blandet ejerskab og blandet beboersammensætning i boligområder for seniorer Etablere sports- og motionstilbud i det offentlige rum - petanque, tennis, Tai Chi, gangog cykelklubber Etablere oplevelsesmuligheder i det offentlige rum - turklubber, guidede ture, dyrefolde, kolonihaver, grillpladser, cykel- og ridestier Sikre, at stier trygt kan bruges døgnet rundt - er velbelyste og med godt udsyn Sikre bedre serviceinformation om offentlig transport - i busserne ved stoppestederne, og ved infostanderne Odense kommune - Seniorlivspolitik

20 020 Mødet med borgeren (kommunikation) Vision for området Odense vil opleves som en by, der er i god kontakt med sine ældre, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer med en beskrivelse af, hvordan Odense Kommune vil nå den brede gruppe af seniorer. I delpolitikken er et særligt fokus på, hvordan Odense Kommune kommunikerer med de seniorer, som er visiteret til hjælp fra kommunen. Indsatser på området Alle seniorer i Odense skal have nem adgang til information om pleje, praktisk bistand, aktivitets- og fritidstilbud samt øvrige servicetilbud, - derfor skal: udviklingen af trykte og elektroniske medier rettet mod seniorer fortsat udvikles og styrkes. Odense Kommunes hjemmeside være den centrale indgang til kommunale informationer rettet mod seniorer, og være kendetegnet ved overskuelighed, anvendelighed og tilgængelighed. Odense Kommune være bevidst om, at der inden for målgruppen er forskellige behov for information, og at denne målrettes f.eks. stærke seniorer og seniorer, der er mindre selvhjulpne. Seniorer kan forvente en god service og professionel betjening fra ansatte i Odense Kommune, - derfor skal: der være et godt kendskab til de af kommunens medier, der er rettet mod seniorer. ansatte i Odense Kommune have en god viden om betydningen af Mødet med borgeren, og hvordan der opnås en god dialog med fokus på ligeværdighed, gensidig tillid og respekt. de seniorer, som får hjælp fra Odense Kommune, kunne forvente, at de ansatte sørger for god og letforståelig information, ved f.eks. ændringer og nye tiltag. ansatte i Odense Kommune nemt kunne få overblik over hvilke opgaver, der løses i de forskellige afdelinger. På den måde kan ansatte henvise til relevant fagperson eller afdeling i kommunen, hvis man ikke selv kan svare på en henvendelse. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

21 021 Odense kommune - Seniorlivspolitik

22 022 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

23 023 Eksempler på ideer til handling Seniorportal på Ældreområdet på hjemmesiden bør udbygges, og der er behov for en mere løbende opdatering Hjemmesider til alle plejecentre, så pårørende/politikere og andre interesserede kan få informationer om tilbud og muligheder Udvikling af materiale som pårørende får, når deres familiemedlem kommer på plejehjem Seniorer på arbejdsmarkedet skal kunne få dækkende information om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan, hvis man ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet. Odense Kommune bør udvikle dialogen med denne gruppe Kommunikationsstrategi for, hvorledes Odense Kommune når ud til de svageste seniorer Odense kommune - Seniorlivspolitik

24 Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Grafisk Design:

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne

Vedtagne politikker. Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Vedtagne politikker Rettigheder. Sundhed. Velfærd. Frivillig. Trafik. Bolig 6 politikområder til gavn for seniorerne Indhold side Rettighedspolitik... 5 Sundhedspolitik... 9 Velfærdsteknologi...13 Frivillighedspolitik...15

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger

MARTS 2010. Modelprogram for plejeboliger MARTS 2010 Modelprogram for plejeboliger Titel Modelprogram for plejeboliger Udgiver Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania Ansvarlig institution Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter Modelprogrammet

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere