Odense kommunes seniorlivspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommunes seniorlivspolitik"

Transkript

1 Odense kommunes seniorlivspolitik

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledning Visioner og temaer Mennesket - det aktive seniorliv Pleje og omsorg Byrum og boliger Mødet med borgeren (kommunikation) Livskvalitet og oplevelser - hele livet

3 Odense kommune - Seniorlivspolitik

4 004 Forord I øjeblikket er en stor generation på vej til at forlade arbejdsmarkedet. De glæder sig til at nyde efterlønnen, pensionen og den frihed, som følger med. Der er milevidt fra det liv efter arbejdsmarkedet, som denne generation ser frem til, og til tidligere tiders opfattelse af det at blive ældre. Dengang talte man om alderdom. Nu siger vi seniorliv. Selv om der er mange stærke seniorer, er det desværre ikke alle, der vil være raske og rørige hele livet. Også i fremtiden vil der på trods af teknologiske fremskridt og en generelt sundere livsstil være seniorer, som har brug for hjælp til daglige gøremål. Som kommune har vi en særdeles vigtig opgave i at stille de bedste muligheder til rådighed og skabe de bedste rammer for denne gruppe. Du sidder med Odense Kommunes nye seniorlivspolitik i hånden. Overskriften for den vision, som ligger til grund for politikken, er Livskvalitet og oplevelser- hele livet. Mennesker er forskellige. Vi har forskellige behov og forskellige ønsker. Derfor skal der være mulighed for at vælge til og fra i de tilbud, Odense Kommune giver. Vi har taget højde for, at livet som senior har flere faser, og tænkt hele menneskets livsforløb ind i de politiske visioner for området. Det skal afspejles i kommunens tilbud, som skal give den enkelte mulighed for at leve sit liv på egne vilkår. Mange forskellige stemmer er blevet hørt i forbindelse med udarbejdelsen af seniorlivspolitikken. Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har bidraget med gode råd, ideer og visioner - herunder en særlig tak til Ældrerådet i Odense. De mange positive kræfter, som har været inde over politikken, er med til, at jeg føler mig tryg ved at sige, at du nu sidder med en gennemarbejdet, fremsynet og vidtfavnende seniorlivspolitik, hvis værdigrundlag både understøtter dem, der har brug for hjælp, og dem, som har lysten og overskuddet til et aktivt seniorliv. Søren Thorsager Rådmand Livskvalitet og oplevelser - hele livet

5 005 Odense kommune - Seniorlivspolitik

6 006 Indledning Odense Kommunes seniorlivspolitik består af en bred vifte af målsætninger, som omfatter vidt forskellige indsatsområder og tilbud til kommunens seniorer. Seniorlivspolitikken afspejler det meget sammensatte billede, der tegner sig af fremtidens seniorer, og skal således ses som Odense Kommunes svar på den aktuelle udvikling i samfundet og de udfordringer, som den medfører. Det er især forventningerne om et generelt bedre helbred samt flere økonomiske og sociale ressourcer, som tegner et billede af en ny generation med helt andre forudsætninger og bedre muligheder. Behov og efterspørgsel vil dog være vidt forskellig fra person til person, og seniorlivspolitikken er med til at udvikle rammerne, der muliggør det gode seniorliv - for alle. Fremtidens udfordringer mødes med åbenhed og et ønske om at udvikle fleksible servicetilbud med afsæt i borgernes egne ønsker og behov samt medarbejdernes faglighed. Seniorlivspolitikken understøtter borgernes ret til med- og selvbestemmelse, men samtidig er der en forventning om, at borgerne selv tager ansvar for at skabe et godt seniorliv. Odense Kommune ønsker med seniorlivspolitikken at understøtte borgernes egne ressourcer og muligheder samt at skabe et sikkerhedsnet under de borgere, som har behov for hjælp og støtte. Seniorlivspolitikken består af en række delpolitikker, der hver især dækker væsentlige kommunale indsatsområder i forhold til byens seniorer. Temaerne for delpolitikkerne er formuleret i overskrifterne mennesket - det aktive seniorliv, pleje og omsorg, byrum og boliger, samt mødet med borgeren (kommunikation). Mange interessenter er blevet hørt, før den egentlige politik lå fast. To borgerhøringer i marts 2005 udgjorde startskuddet, hvorefter Ældrerådet formulerede 10 bud, som man skulle satse på. Alle odenseanere har været indbudt til at komme med deres version af det gode seniorliv i en kronikkonkurrence, ligesom vi har hentet inspiration i den nyeste forskning på området. For at kvalitetssikre politikken, har Ældrerådets medlemmer medvirket i referencegrupper til de forskellige delpolitikker. Vedtagelse af politikken i byrådet er samtidig startskuddet for en lang række aktiviteter på området. Seniorlivspolitikken skal udmøntes i konkrete handlinger på de delområder, der er beskrevet i politikken, og der skal tages stilling til nye indsatser på baggrund af oplægget - både nu og i årene fremover. Udmøntningen sker inden for rammerne af kommunens økonomi og serviceniveau. For at sikre forankringen af seniorlivspolitikken i de enkelte forvaltninger skal der udarbejdes konkrete handlingsplaner, som beskriver indsatserne på tværs i kommunen. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

7 007 Odense kommune - Seniorlivspolitik

8 008 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

9 009 Vision og temaer Livskvalitet og oplevelser - hele livet Visionen bygger på grundlæggende værdier om, at mennesker har forskellige ønsker og behov. Derfor giver Odense Kommune plads til, at den enkelte senior lever sit liv på egne vilkår. Den støtte, som kommunen stiller til rådighed, tager således hensyn til den enkeltes forventninger, ønsker og behov. Odense Kommunes rolle og indsatsområder i forhold til målgruppen er formuleret ud fra fire hovedtemaer: Mennesket - det aktive seniorliv Odense er en by: hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. som understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Pleje og omsorg Odense er en by: og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. hvor friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Byrum og boliger Odense er en by: der stiller gode og ældrevenlige boliger til rådighed. hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. hvor det er nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Mødet med borgeren (kommunikation) Odense er en by: som er i god kontakt med sine borgere, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. hvor de borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg Odense kommune - Seniorlivspolitik

10 010 Mennesket - det aktive seniorliv Vision for området Odense er en by, hvor der er mulighed for et aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for kultur- og foreningslivet. Odense Kommune understøtter det frivillige arbejde. De borgere, som har lyst og overskud, bidrager med frivilligt arbejde til gavn for andre og på tværs af generationer. Målgruppe Delpolitikken Det aktive seniorliv henvender sig til de seniorer, som har tid, lyst og kræfter til at engagere sig i samfundslivet og byens kulturelle liv. Indsatser på området Seniorer skal have mulighed for at lære på mange måder, - derfor skal : der stilles en bred vifte af undervisningsog aktivitetstilbud til rådighed for at understøtte den livslange læring. seniorer have mulighed for at udvikle sig og bruge evner og kompetencer. Seniorer skal have mulighed for at deltage aktivt i kultur- og fritidstilbud, - derfor skal : der etableres kultur- og fritidstilbud i både dag- og aftentimerne og i vid udstrækning også lokalt. Odenses kultur- og fritidstilbud have bredde, så de tiltrækker forskellige grupper af seniorer. Odense Kommune værdsætter det frivillige foreningsliv og det frivillige sociale arbejdes betydning for dannelse af netværk, - derfor skal : det frivillige foreningsliv motiveres til at etablere endnu flere aktiviteter, som er målrettet seniorer. foreningerne motiveres til at tiltrække seniorer - både til at deltage i foreningsaktiviteter og som ledere og instruktører. frivillige foreninger og seniorer motiveres til at samarbejde om at etablere en bred vifte af aktiviteter. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

11 011 Odense kommune - Seniorlivspolitik

12 012 Alle generationer skal have kendskab til og gavn af hinanden, - derfor skal: mødet mellem generationer indtænkes i dagligdagen på skoler, i daginstitutioner, plejehjem, foreninger m.v. der skabes mulighed for, at viden og interesser udveksles på tværs af generationerne. alle generationer indgå på lige fod i fællesskaber Odense Kommune støtte op omkring seniorer, der yder en personlig indsats i forhold til f.eks. børnefamilier og etniske minoritetsgrupper. Seniorer skal have mulighed for at yde en aktiv indsats via det frivillige sociale arbejde, - derfor skal: information om og adgang til de frivillige indsatser være overskuelig og let tilgængelig. Odense Kommune understøtte de frivilliges muligheder for at udvikle egne kompetencer. Odense Kommune og Ældrerådet/Lokalrådene udbrede kendskabet til og muligheden for at yde en frivillig indsats. Odense Kommune understøtte de frivillige indsatser gennem sekretariats- og konsulentbistand. Frivillige og professionelt personale har indsigt i og forståelse for hinandens roller og kompetencer, - derfor skal: rammerne for samarbejdet mellem frivillige og professionelt personale defineres i skriftlige aftaler. Eksempler på ideer til handling Oprettelse af et seniorhus, som kan danne rammen for frivillige foreninger og kulturelle tiltag for ældre Bedsteforældreordning til daginstitutioner, skoler, ved aflastning af børnefamilier mv. Flere aktiviteter målrettet mandlige seniorer fx diverse former for værksteder, billard, fisketure mv. Fokus på sundhed blandt seniorer. Gennem temaer som mad og motion via kurser og aftenskoletilbud sætter man fokus på muligheden for at forebygge sig frem til et godt liv som senior i Odense IT-kurser for seniorer Øget samarbejde mellem Odense Kommune og seniorer, der har lyst til at blive frivillige på fx plejecentre Livskvalitet og oplevelser - hele livet

13 013 Odense kommune - Seniorlivspolitik

14 014 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

15 015 Pleje og omsorg Vision for området Borgere, som er afhængige af hjælp, oplever, at der er plads til omsorg og nærvær. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens egne ønsker og behov. Friheden til at vælge og muligheden for oplevelser er grundlæggende principper. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til de seniorer, som er visiteret til hjælp fra Odense Kommune. Det gælder både seniorer, som bor på plejecenter, og seniorer der bor hjemme. Gruppen spænder vidt - lige fra seniorer, som har brug for hjælp til rengøring, til seniorer som er meget lidt selvhjulpne og derfor afhængige af hjælp. Indsatser på området Når borgeren får brug for hjælp fra Odense Kommune, skal hjælpen gives med henblik på, at borgeren i videst muligt omfang kan fortsætte sit hidtidige liv, - derfor skal: borgerens livsrytme i videst mulige omfang respekteres. borgeren opleve at få hjælp til at deltage i selvvalgte fritidsinteresser, opretholdelse af intellektuelle færdigheder og mulighed for at opretholde netværk. borgeren understøttes i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, når hjælpen planlægges og leveres. personlig pleje og den praktiske bistand udføres med engagement og med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. borgeren sikres relevant information om kommunens service og tilbud - herunder muligheden for fleksibel hjemmehjælp. Borgeren oplever, at der er tid til omsorg og nærvær, - derfor skal: hjælpen ydes, så borgerens værdighed og selvrespekt bevares. der ydes en særlig indsats i forhold til de svageste og mest ensomme borgere - f.eks. i forbindelse med sygdom eller utryghed. borgeren opleve personalet som nærværende og imødekommende. Det enkelte tilbud opleves som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation, - derfor skal: det sikres, at der er helhed og sammenhæng i de ydelser, som borgerne modtager. der rettes særlig fokus på de borgere, som bliver udskrevet fra sygehuse og har behov for hjemmehjælp. Borgeren skal opleve hjælpen som fleksibel og individualiseret, - derfor skal: Odense kommune - Seniorlivspolitik

16 016 Borgeren føler sig tryg ved den pleje og behandling, der modtages, - derfor skal: borgeren mødes af fagligt kompetente ansatte på alle fagområder. indsatsen over for borgerne være fagligt dokumenteret. ydelser leveres med respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Seniorer skal sikres tilbud og aktiviteter, som modvirker ensomhed og isolation, - derfor skal: de seniorer, som af fysiske årsager har svært ved at deltage i aktiviteter, have hjælp, så de kan deltage, hvis de ønsker det. borgeren have hjælp til at skabe kontakt. der være tilbud i lokalområdet, hvor man kan mødes, skabe netværk, og hvor der er sundhedsfremmende aktiviteter. Borgeren skal opleve, at alle indsatser har et rehabiliterende sigte, - derfor skal: hjælpen ydes i et samarbejde mellem borger, pårørende og fagfolk. hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og bestå af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. Borgerens pårørende skal opleve imødekommenhed, - derfor skal: de pårørende indrages i det omfang, borgeren ønsker det. pårørende opfattes som en ressource. Odense Kommunes plejeboligtilbud skal afspejle forskellige seniorers ønsker og behov, derfor skal: tilbuddene være individualiserede. Eksempelvis skal beboerne have størst mulig indflydelse på indretning af boligen. Odense Kommunes plejecentre være forskellige, og det skal være tydeligt for såvel borgere som pårørende, hvad der kenetegner det enkelte plejecenter. brugeren hjælpes til at genvinde tabte kompetencer og opnå størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet, både socialt, psykisk og fysisk. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

17 017 Eksempler på ideer til handling Omsorgstid til svage og ensomme seniorer Ledsagerordningen udvides til at omfatte alle 67+ årige Forventningssamtale tilbydes alle nye hjælpsmodtagere Udvidelse af åbningstiden i cafeterier Kostforebyggende indsatser Det enkelte plejecenters særkende skal tydeliggøres Odense kommune - Seniorlivspolitik

18 018 Byrum og boliger Vision for området Odense er en by, hvor der bliver stillet gode og ældrevenlige boliger til rådighed, og hvor man ved, at omgivelserne betyder noget for livskvaliteten. Det skal være nemt og trygt at komme rundt som fodgænger, cyklist og med den kollektive trafik. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer. Dog er der primært fokus på dårligt gående seniorer i den del af politikken, der beskæftiger sig med trafikale forhold. Indsatser på området Boligtilbud og boligindretning skal møde fremtidens krav til et godt seniorliv, - derfor skal: nye boliger planlægges sådan, at der bygges boliger til forskellige grupper af seniorer. der bygges boliger i allerede eksisterende nærmiljøer. social tryghed og boliger tæt på andre grupper af borgere tænkes ind i planlægningen af nyt byggeri. Der arbejdes til stadighed på at gøre byen attraktiv med blandt andet grønne områder og samlingssteder til glæde for borgerne, - derfor skal: kommunen prioritere sine stiforbindelser, omgivelser og grønne områder. offentlige områder, pladser og gader være let tilgængelige for seniorer, der er dårligt gående, samt handicappede. der skabes spændende lokalområder med tiltrækningskraft, hvor elementer som gode transport- og indskøbsmuligheder er tænkt ind. Seniorer skal nemt kunne færdes i Odense, - defor skal: der fortsat satses på Odense Kommune som en god og sikker cykelby for byens seniorer. der i Odense midtby etableres flere trafikreguleringer med nedtællingsautomatik. man tage hensyn til gangbesværede seniorer ved tidsindstilling af trafiklys ved fodgængerovergange. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

19 019 Eksempler på ideer til handling Etablere både bofællesskaber for seniorer og bofællesskaber for forskellige aldersgrupper (f.eks. familier) Etablere mulighed for tæt/lav bebyggelse eller elevatorer i etageboliger Etablere mulighed for kulturtilbud - bydannelser, torve, biblioteker, møde- og væresteder Etablere mulighed for blandet ejerskab og blandet beboersammensætning i boligområder for seniorer Etablere sports- og motionstilbud i det offentlige rum - petanque, tennis, Tai Chi, gangog cykelklubber Etablere oplevelsesmuligheder i det offentlige rum - turklubber, guidede ture, dyrefolde, kolonihaver, grillpladser, cykel- og ridestier Sikre, at stier trygt kan bruges døgnet rundt - er velbelyste og med godt udsyn Sikre bedre serviceinformation om offentlig transport - i busserne ved stoppestederne, og ved infostanderne Odense kommune - Seniorlivspolitik

20 020 Mødet med borgeren (kommunikation) Vision for området Odense vil opleves som en by, der er i god kontakt med sine ældre, og hvor adgangen til byens kommunale service og tilbud er enkel og overskuelig. Målgruppe Delpolitikken henvender sig til alle Odenses seniorer med en beskrivelse af, hvordan Odense Kommune vil nå den brede gruppe af seniorer. I delpolitikken er et særligt fokus på, hvordan Odense Kommune kommunikerer med de seniorer, som er visiteret til hjælp fra kommunen. Indsatser på området Alle seniorer i Odense skal have nem adgang til information om pleje, praktisk bistand, aktivitets- og fritidstilbud samt øvrige servicetilbud, - derfor skal: udviklingen af trykte og elektroniske medier rettet mod seniorer fortsat udvikles og styrkes. Odense Kommunes hjemmeside være den centrale indgang til kommunale informationer rettet mod seniorer, og være kendetegnet ved overskuelighed, anvendelighed og tilgængelighed. Odense Kommune være bevidst om, at der inden for målgruppen er forskellige behov for information, og at denne målrettes f.eks. stærke seniorer og seniorer, der er mindre selvhjulpne. Seniorer kan forvente en god service og professionel betjening fra ansatte i Odense Kommune, - derfor skal: der være et godt kendskab til de af kommunens medier, der er rettet mod seniorer. ansatte i Odense Kommune have en god viden om betydningen af Mødet med borgeren, og hvordan der opnås en god dialog med fokus på ligeværdighed, gensidig tillid og respekt. de seniorer, som får hjælp fra Odense Kommune, kunne forvente, at de ansatte sørger for god og letforståelig information, ved f.eks. ændringer og nye tiltag. ansatte i Odense Kommune nemt kunne få overblik over hvilke opgaver, der løses i de forskellige afdelinger. På den måde kan ansatte henvise til relevant fagperson eller afdeling i kommunen, hvis man ikke selv kan svare på en henvendelse. Livskvalitet og oplevelser - hele livet

21 021 Odense kommune - Seniorlivspolitik

22 022 Livskvalitet og oplevelser - hele livet

23 023 Eksempler på ideer til handling Seniorportal på Ældreområdet på hjemmesiden bør udbygges, og der er behov for en mere løbende opdatering Hjemmesider til alle plejecentre, så pårørende/politikere og andre interesserede kan få informationer om tilbud og muligheder Udvikling af materiale som pårørende får, når deres familiemedlem kommer på plejehjem Seniorer på arbejdsmarkedet skal kunne få dækkende information om, hvad der kan lade sig gøre og hvordan, hvis man ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet. Odense Kommune bør udvikle dialogen med denne gruppe Kommunikationsstrategi for, hvorledes Odense Kommune når ud til de svageste seniorer Odense kommune - Seniorlivspolitik

24 Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Grafisk Design:

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ÆLDREPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 6 ken indsatsområder... 7 1. Et godt ældreliv... 7 2. En tryg hverdag... 8 3. Sundhed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource

Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource ISHØJ KOMMUNE Seniorpolitik Seniorer i Ishøj et aktiv og en ressource 2010-2013 S u n d h e d o g Æ l d r e, I s h ø j S t o r e T o r v 2 0, 2 6 3 5 I s h ø j Vision Ishøj Kommunes Seniorpolitik bygger

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune

Dato: 7. april 2016. Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 7. april 2016 Værdighedspolitik for Politik for værdig ældrepleje i Ballerup Kommune (kolofon:) Værdighedspolitik for ældrepleje i Ballerup Kommune er udgivet af Ballerup Kommune

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Fremtidens ældrepolitik

Fremtidens ældrepolitik Fremtidens ældrepolitik Social og Sundhed Juni 2008 Et godt ældreliv i Ringsted Kommune Det er med glæde, at Ringsted Kommune kan præsentere kommunens nye ældrepolitik. Ringsted Kommune har vedtaget en

Læs mere

Et godt ældreliv i Skive Kommune

Et godt ældreliv i Skive Kommune Et godt ældreliv i Skive Kommune Skive kommunes ældrepolitik Forslag, september 2009 Indhold Forord 3 side Fremtidens udfordringer 4 Flere ældre Nye ældre Hvad er et godt ældreliv Vejen frem mod ældrepolitikken

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Ældrepolitik. Brøndby Kommune

Ældrepolitik. Brøndby Kommune Ældrepolitik Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Fremtidens udfordringer... 4 Et godt og aktivt ældreliv... 5 Det aktive ældreliv... 6 Dialog og medbestemmelse... 8 Behov for hjælp og omsorg...

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019

Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab. Socialpolitik 2015-2019 Livet er dit - Vi støtter, udfordrer og skaber værdi i fællesskab Socialpolitik 2015-2019 ndhold Livet er dit -... 4 Værdigrundlag... 6 Socialpolitikkens 4 temaer...7 Mødet mellem borger og kommune.. 8

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Værdighedspolitik 17

Værdighedspolitik 17 Værdighedspolitik 17 Om Værdighedspolitikken Foto: colourbox Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet i Svendborg Kommune. Politikken skal tydeliggøre

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune

Værdighedspolitik for Ældreområdet. Herlev Kommune Værdighedspolitik for Ældreområdet Herlev Kommune Juni 2016 Forord Herlev Kommune kan her præsentere sin første Værdighedspolitik. Med Værdighedspolitikken fortsætter Herlev Kommune arbejdet med at udvikle

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse

Værdighedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord...2 Derfor en værdighedspolitik... 2 Hvorfor værdighed... 2 Værdighed i Gribskov Kommune er:...2 Formål...4 Visioner og hvordan de opnås...5 Livskvalitet...5 Selvbestemmelse...

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Ældre og handicappede

Ældre og handicappede Ældre og handicappede Redegørelse - Ældre og handicappede Ældre Vallensbæk Kommune ønsker at tilbyde kommunens ældre en tryg tilværelse på egne betingelser og at tage særlig hensyn til svage ældres behov.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Familie. Politik for Herning Kommune

Familie. Politik for Herning Kommune Familie Politik for Herning Kommune Indhold Forord Lars Krarup Borgmester Forord af Lars Krarup, Borgmester 3 Familiepolitik - Indledning - Vision - Målsætninger 4-5 1 - Familien 6-7 2 - Familieliv og

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens

Serviceinformation. Dagtilbud for borgere med demens Serviceinformation Dagtilbud for borgere med demens Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats ved kontakt til henholdsvis

Læs mere

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Inddragelse af Borgernes Idekatalog om Sundhedspolitik i arbejdet med Sundhedspolitik for Ringsted Kommune I forbindelse med arbejdet omkring Sundhedspolitik ønsker Ringsted Kommune at arbejde med borgerinddragelse,

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune

Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune Udkast til Ældrepolitik Furesø Kommune 2007-2017 Social og Sundhed 2007 maj 2007 tilretninger herfra indarbejdet i dette dokument 25. maj 2007 Fremtidens udfordringer...3 Forord...4 Furesø Kommunes ældrepolitik...5

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001

Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Mål for Ringsted Kommunes integrationspolitik Godkendt af Byrådet den 14. maj 2001 Ringsted Kommune April 2001 Indholdsfortegnelse 1. Ringsted Kommunes overordnede mål med integrationspolitikken er:...3

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune

Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Sammenhængende børnepolitik for Fanø Kommune Vedtaget af Fanø Byråd den xx Vision På Fanø prioriterer vi det gode børneliv, og alle børn og unge skal opleve, at de kan leve et trygt og sundt liv baseret

Læs mere

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv

Et godt. En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016. og aktivt liv Et godt En strategi for fremtidens ældreservice i Lyngby-Taarbæk Kommune 2013-2016 og aktivt liv 1 Forord Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Træning og Omsorg Toftebæksvej 12, 2800 Kgs. Lyngby Fotos: Jakob

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015.

Ældre. Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Ældre Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 2015. Vision Det er rart at blive gammel i Dragør. Dragør Kommune støtter aktivt op om ældres aktiviteter og store engagement i det fælles

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016

Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Frederiksberg Kommunes Ældrepolitik 2013-2016 Januar 2013 Ældre kan og vil selv FREDERIKSBERG KOMMUNES ÆLDREPOLITIK 2013-2016 FORORD 2 TILBLIVELSE AF ÆLDREPOLITIKKEN En tid i forandring - mod ny velfærd

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Mad med mening mad og måltidspolitik for:

Mad med mening mad og måltidspolitik for: Mad med mening mad og måltidspolitik for: (borgere visiteret til madordninger i Hillerød kommune) Forord: Hillerød kommune ønsker med en mad- og måltidspolitik for de ældre at opsætte mål for kvaliteten

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig

Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Ældre og handicappedes ønsker til fremtidens bolig Demografi og forventninger Rikke Sølvsten Sørensen Servicestyrelsens grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold for socialt

Læs mere