Huus, Jens Forspillet til verdenskrigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Huus, Jens Forspillet til verdenskrigen"

Transkript

1 g^^«iiiinrija«ffti;tiija Huus, Jens Forspillet til verdenskrigen id' hsi m Msmmém^v, ^

2

3 JENS HUUS FORSPILLET TTT. ERDENSKRIGEN DE SIDSTE 50 AAR I BELYSNING AF DET FØRSTE KRIGSAAR KØBENHAVN V. THANING & APPEL'S FORLAG MDOCCCXV

4

5 FORSPILLET TIL VERDENSKRIGEN

6

7 JENS HUUS FORSPILLET TIL ERDENSKRIGEN DE SIDSTE 50 AAR I BELYSNING AF DET FØRSTE KRIGSAAR KØBENHAVN V. THANING & APPEL'S FORLAG MDCCCXV

8 o 5// / o. c. OLStN & 00. ^ l^ KJØBC NHAVN. J

9 INDHOLD Forord Side 1 60erne Første Afdeling Krigene med Danmark, Østrig og Frankrig. 5 70erne Vogeserspændingen 6 80erne Balkanspændingen 7 Kolonial politik 8 Balkanspændingen 11 Vogeserspændingen 12 Bismarcks AfskedigélBe 13 90erne Anden Afdeling Helgoland-Traktaten Double-Alliancen Tyskland som Somagt og Verdensmagt Faschoda-Atfæren Haager-Kongressen Ved Aarhundredskiftet erne Fransk-engelsk Entente Marokkokr'se (Tanger Algeciras) 26 Roligere Forhold Interparlamentarisk Fredskongres Haagerkongres 29 Engelsk-russisk Entente 29 Nordsø- og Østersø-Traktater Truende Forhold Aehrenthal-Atfæren 31 Casablanca- Affæren 82 Kaprustninger 33

10 2 Ved Tiaarsskiftet Kong Edwards Død Ententen 36 Triplicen Italien Tyrkiet 38 Tyskland ved Ruslaud ved Frankrig ved Fæilesstrømninger 44 De sidste Aar 1911 : Rustningsdebat i Foraaret 45 Side 2. Marokkokrise ( Panther" Agadir) Sommer og Efteraar : Rustningsdebat om Søherredømmet Foraar og Sommer Balkankrigen i Efteraaret : Balkankrig og Kaprustning Foraar og Sommer 56 Zabern-Affæren CO 1914: De sidste Maaneder før Krigens Udbrud....'. 63 Afslutning 67

11 Ved Krigens Udbrud for et Aar siden fremkom Spørgsmaalene: Hvorledes er dette dog gaaet til?" og Hvem. har Skylden?" For at besvare disse Spørgsmaal er i det følgende forsøgt en kortfattet og objektiv Fremstilling af, hvad der gik forud, bygget paa Optegnelser i Aarenes Løb og Artikler i Blade og Tidsskrifter. Frdbg., 5. August Forf.

12

13 rorspillet til Verdenskrigen falder i to Afdelinger, hver paa 25 Aar: den første , den anden I den første Halvdel er Bismarcks Skikkelse og Tanker i Forgrunden, den anden ligger os saa nær, at det er vanskeligt at samle den om en enkelt Person eller Ide som Midtpunkt. Første Afdeling Bismarck, der var bleven prøjsisk Minister 1862, havde sat sig som Maal at samle de mange tyske Stater til en Helhed. Maalet naaedes efter hans Mening ikke ved Rigsdagsdebatter, men ved Blod og Jærn. Derfor øgede han Hærens Styrke og søgte Anledning til Kamp. I de følgende Aar førte han Krig mod Tysklands Naboer mod Nord, mod Syd og mod Vest. Danmark fravristede han 1864 Slesvig og Holsten, Østrig skubbede han 1866 bort fra dets ledende Stilling i Tyskland, og Frankrig fratog han 1870 Elsass og Lolhringen. Han havde med disse Krige tillige bøjet Sydtyskland ind under Nordtyskland og gjort Prøjsen til den førende Magt i Tyskland.' I det følgende Tiaar sammensvejsede han yderligere \'sklands 25 Stater til en Enhed, Rigssmedden" blev han kaldt, da for nogle Maaneder siden hans 100 Aars Fødselsdag blev fejret. Men han havde ved Erobringerne skaffet Tyskland Fjender, og særlig Betydning for den nuværende Verdenskrig havde Erobringen af Elsass og Lothringen. Siden

14 at Frankfurterfreden 1871 har der ikke været et Aar, ja vel ikke en Dag eller en Time, uden at Hævnlyst har bevæget franske Hjerter. Der kan tilsyneladende have været Stilhed, men snart har en enkelt Person, snart en mindre Kreds, snart et Parti taget til Orde for Revanche" overfor Tyskland. Og selv under Stilheden har man kunnet fornemme, at der levedes under Parolen: Tal ikke derom, tænk altid derpaa". Bismarck vidste det. For hans Øre lød der altid Hævnraab og Vaabenlarm Vest for Vogeserne. For de første Aar mente han at have Overtaget, ved at Dele af Frankrig ifølge Fredsbestemmelserne var besat af tyske Tropper, indtil Krigsskadeerstatningen paa 5 Milliarder var betalt. Men Franskmændene var saa ivrige efter at komme af med de tyske Soldater, at de allerede i 1873 havde betalt Milliarderne med Renter. Forinden havde han imidlertid sørget for at have Hjælp og Dækning i Ryggen ved Forbindelse med Rusland og Østrig. Rusland havde han støttet under den polske Opstand 1863, og han havde været saa forudseende, at han ikke efter Krigen med Østrig 1866 havde forbitret det ved at tage Land fra det. Baade den østrigske og den russiske Kejser gik da 1872 sammen med den tyske ind i det saakaldte Trekejserforbund" til Værn for den monarkiske Tanke overfor de republikanske Ideer imod Vest. I flere Aar holdt de 3 Kejsere og deres Udenrigsministre Møder, og langt frem i Tiden har det russiske Selvherskerdømme staaet for det prøjsiske Junkerparti som en paalidelig Støtte overfor demagogische Umtriebe", I Frankrig var han derimod tilbøjelig til at støtte det republikanske Parti, fordi han mente, " den republikanske Regeringsform vilde vedligeholde Uenigheden i Frankrig og derved svække dets Mulighed i en Revanchekrig. Men da Mac Mahon 1875 var bleven valgt til Præsident, støttet af Monarkister, Klerikale og Konservative, kunde det se ud, som om der ogsaa under Republiken kunde samles en revanchelysten Styrke, og Bismarck fik derfor arrangeret en Pressekampagne i tyske Aviser for at hidse Franskmændene til en Blottelse eller en Forløbelse, som han kunde bruge til et Overfald, før de endnu var tilstrækkelig forberedte. Det skete dog ikke. Den russiske Kejser Alexander H kom i Tide til Berlin med sin Udenrigsminister Gortschakoff og fik hindret Overfaldet, vistnok støttet af England.

15 Bismarck havde imidlertid benyttet Ophidselsen til at styrke Hæren. Han havde faaet Rigsdagen til at øge Fredsstyrken og til at give Krigsbevillinger for et Tidsrum af 7 Aar, det saakaldte Septennat. Men just som Krigsfaren mindskedes mod Vest, viste der sig et nyt Urocentrum mod Øst paa Balkanhalvøen. Her var Bismarck vel ikke direkte interesseret; men de to Kejserfæller var det saa meget desto mere. Østrig med sine mange slaviske Folkestammer kunde ikke være ligegyldig overfor Forholdene paa Balkan, hvor Tyrkerne, efter at de i Treserne havde maaltet indrømme Rumænien, Serbien og Montenegro en mere eller mindre selvstændig Stilling, gik haardt frem mod de andre kristne Landsdele. Og Rusland, der ikke for intet har optaget den byzantinske Dobbeltørn i sit Vaaben, men altid har følt sig som Arvtager efter det østromerske Rige og ønsket at naa Konstantinopel, var i Slutningen af Treserne efter Mødet i Moskwa blevet Arnestedet for den panslavistiske Ide. Det kunde derfor ikke se med Sindsro paa, at dets Stammefrænder og Trosfæller blev forfulgt og pint og plaget af Tyrkerne. Da Skriget fra de bulgarske Rædsler" lød, saa det hørtes over hele Europa, og da Bosnien og Herzegowina 1875 gjorde Oprør, og da Serberne vilde hjælpe, men blev slaaet ned, maatte disse Forhold derfor gøre det stærkeste Indtryk paa begge Tysklands Forbundsfæller: Østrig og Rusland. Paa et Mode i Reichstådt 1876 talte den østrigske og russiske Kejser om Muligheden af at maatte gribe ind, og de blev enige om, at hvis Rusland saa sig nødsaget dertil og sejrede, skulde Østrig holde sig neutralt og have Bosnien og Herzegowina, medens Serbien og Montenegro skulde have forskellige Udvidelser. I Vinteren søgte man ved en diplomatisk Konference i Konstantinopel at hindre Krigen. Men del lykkedes ikke, og i 1877 gik Rusland med Rumænien ved sin Side over Tyrkiets 1. og 2. Forsvarslinie, baade over Donau og Balkan, og i Marts 1878 maatte Tyrkiet slutte Freden i St. Stefano. Bestemmelserne i Reichstådt gennemførtes, og Østrigerne okkuperede Bosnien og Herzegowina, medens Rumænien blev suverænt. Men tillige dannedes der et Stor-

16 8 Bulgarien fra Donau over Balkan lil det ægæiske Hav. Dette Rige vilde blive et Lydrige under Rusland, der derigennem vilde faa en saadan Indflydelse paa Balkan iialvocn, al Østrig protesterede. Bismarck, der ikke selv vilde ofre saa meget som en pommersk Grenaders Knogler" paa disse Spørgsmaal, søgte at udjævne Modsætningen mellem de to Forbundsfæller Østrig og Rusland. Ogsaa England protesterede. Paa Grund af sine indiske Besiddelser frygtede det Ruslands stigende Magt, og det havde lige været i Færd med at standse Ruslands Fremtrængen i Centralasien over Turan og Afghanistan med Vaaben i Haand. Disse Protester førte til Berlinerkongressen 1878, hvor Bismarck optraadte som Europas Voldgiftsmand". Bulgarien blev her begrænset til Landet mellem Donau og Balkan, medens Østrumelien oprettedes Syd for Balkan med en kristen Guvernør, og Kystlandet ved det ægæiske Hav vedblev at være tyrkisk. Herved havde Bismarck faaet Rusland trængt tilbage, og han havde samtidig givet Østrig Anvisning paa at trænge frem fra Bosnien og Herzegowina helt ned til Saloniki. Under Ruslands og Østrigs gensidige Jalousi kunde han derefter sidde som Forligsmægleren mellem dem begge. Heri tog han dog fejl. Rusland følte sig tilsidesat og fjernede sig mere og mere fra ham. Til Gengæld sluttede han sig saa nærmere til Østrig, og d. 7. Oktober 1879 indgik Tyskland den Alliance med Østrig, som har holdt siden da og har ført til, at disse Europas to Centralmagter nu staar sammen under Verdenskrigen. I Berlin var Europas Forhold bleven afgjort. Berlin var bleven Europas Midtpunkt. Havde Bismarck i Treserne hævet Prøjsen til Tysklands Hovedmagt, havde han nu i Halvfjerdserne hævet Tyskland til en europæisk Centralmagt. Men hermed er ogsaa Højdepunktet af Bismarcks Magtfylde naaet. I 80erne kommer nye Forhold frem, overfor hvilke han ikke staar i den Grad fremadskuende og overlegen, som han havde gjort overfor Forholdene i Treserne og Halvfjerdserne. Det nye, der kom frem i Firserne, var Kolonialpolitiken. I Frankrig havde nogle Politikere begyndt at opgive

17 9 Haabet om snarlig Revanche, og en af dem, Jules Ferry, mente, at det var svækkende for Franskmændene stadig at stirre paa Hullet i Vogeserne". For at omgive Frankrigs Navn med den gloire". Franskmændene savnede, tænkte han og hans ligesindede paa at føre Frankrigs Faner andet Sted hen og dér genrejse noget af Frankrigs militære Ære. Paa Berlinerkonferencen blev der talt med Bismarck om, at Frankrig kunde ønske at lage Tunis. Bismarck var ikke uvillig, han havde intet imod, at den galliske Hane kradsede i Afrikas Sand". Derved vilde Frankrig komme i spændt Forhold til Italien, der havde sine Øjne vendt samme Steds hen, og England, der hidtil havde været den store Kolonialmagt, vilde føle sig irriteret overfor en ny Konkurrent. Under en mulig Revanchekrig vilde Italien og England ikke støtte Frankrig. Og Frankrig begyndte da at erhverve Kolonier tog det Tunis, 1883 Madagascar og de næste Aar Tonkin, Ferrys Modstandere var imidlertid betænkelige ved denne Kolonialpolitik. De mente, den var for eventyrlig, at den vilde koste for meget og blive alt for langvarig, at Frankrig var rigt nok til den franske Befolkning, og at Navnene Tunis og Tonkin kunde bringe Elsass og Lothringen i Glemme. De gav Ferry Øgenavnet Tonkineseren" og kaldte ham Bismarcks Slave", idet de paastod, at det var Bismarck, der stod bagved Kolonialpolitiken. Ferry maatte derfor træde tilbage Men han havde opnaaet, at Frankrig var bleven Europas største Kolonialmagt næst efter England. Ferry havde skabt det franske Kolonialrige paa 50 Millioner Indbyggere. Imidlertid havde det vist sig, at Bismarcks Tanke om Italiens Misundelse havde været rigtig. Det var forbitret over, at Frankrig havde taget Tunis, og 7552 havde det sluttet sig til Alliancen mellem Tyskland og Østrig. Derved havde Bismarck faaet dannet Triplealliancen til yderligere Styrkelse af Tyskland under en eventuel Revanchekrig. Og England, der i de foregaaende Aarhundreder havde besejret sine Konkurrenter paa Verdenshavene, baade Spanien og Holland og Frankrig, blev ægget til ny Kolonialiver, Fra Ægypten, hvor det havde faaet Magten ved at købe den ægyptiske Khedivs Aktier i Suezkanalcn, søgte det at brede sit Herredømme mod Syd i Nildalen til Khartum og videre. Endogsaa Gladstone, der 1881 havde ladet Boerne i Transwaal faa deres Uafhængighed tilbage, lod

18 Alexandria bombardere for at knække det Røre, der var rejst af Arabi Pascha under Feltraabet: Ægypten for Ægypterne!" Og i Sydafrika erhvervede England 1884 det store Betschuanaland, som sammen med de tilgrænsende Lande blev kultiveret ved Cecil Rhodes storslaaede Virksomhed. Men her i Afrika stødte England paa Tyskland, Vel havde Bismarck sagt, at han ikke var noget kolonialmenneske". Forholdene drog ham dog et Stykke Vej med ind paa Kolonialpolitiken og 1884 var Bremen og Hamborg bleven indlemmet i det tyske Rige, de store Handelshuse Liideritz og Woermann havde Handelsanlæg paa Afrikas Vestkyst i Togo og Kamerun, og da de anmodede Bismarck om Beskyttelse for deres Anlæg, kunde han ikke undslaa sig. Dertil kom, at hans Finanspolitik maatte bringe ham ind paa Kolonierhvervelse. For at hindre den store Udvandring af Tyskere, særlig til Amerika, havde Bismarck fra 1878 søgt at skaffe dem Brødet i Tyskland ved at slaa om fra Frihandelssystemet til Toldbeskyttelse. I Løbet af Firserne kom en Række Toldforhøjelser, hvorved den tyske Industri, der tidligere af Tyskerne selv var betegnet som schlecht und billig", kæmpede sig frem til Konkurrence med indførte Varer. Fabriksvirksomheden voksede. Industrien skaffede de fattige Arbejdere Brødet, saa de ikke behøvede at udvandre, og Produktionen blev stor ikke alene at forsyne Hjemmemarkedet, men ogsaa nok til til at ophobe Lagre til Eksport. Her kom Kolonier til at spille en Rolle som Modtagere af den overskydende Produktion. Det er i den Henseende betegnende, at de af Tyskerne er bleven kaldt Futterplåtze". Tyskerne begyndte da at lede efter saadanne Foderpladser. Foruden Togo og Kamerun i Mellemafrika fandt de et Stykke af Kysten i Sydvestafrika og et stort Stykke af Østafrika. Desuden i Australien et Stykke af Ny-Guinea og en Del af Australøerne. Men overalt viste det sig, at de bedste Stykker allerede var besat. I Mellemafrika trængtes Franskmænd og Englændere i det frugtbare Nigerdistrikt, og ved den vældige Kongoflods Udløb havde Franskmanden de Brazza udfoldet Frankrigs Flag, medens de store Skovegne i det mørke Fastland" omkring Kongo, der var bleven fundne af Stanley, var i Færd med at forme sig til en særlig Stat under den belgiske Konges Protektorat. Det harmede Tyskerne, at de syntes at være komne

19 11 for sent. Og i Marts 1885 gav Bismarck denne Harme Luft, saa at der blev sammenkaldt en ny Berlinerkonference. Paa denne, der i Almindelighed kaldes Kongokonferencen, ordnedes Kongoforholdene, og der blev lagt et Grundlag for Ordningen af de øvrige Afrikaforhold. I Slutningen af Firserne fastsloges derefter Grænserne for Tysklands og Portugals Kolonier i Østafrika og Sydvestafrika. Ligesaa Englands og Frankrigs. England fik det nordlige Nigerdistrikt og Landet N.O. derfor op til Tsad Søen, Frankrig fik Øvre Niger og Saharas lette Jord". Samtidig blev Ny Guinea delt mellem Holland, England og Tyskland, der fik det nordligste Stykke, Kejser Wilhelms Land, der vendte ud til de to større Øer, Ny Pommern og Ny Meklenburg, hvorefter Landet derimellem fik Navnet Bismarcks-Archipelaget. Endelig sluttede Aartiet med den store Zanzibar Overenskomst mellem England og Tyskland 1. Juli 1890, hvorved Tyskland fik hele Oplandet bag Zanzibarkysten helt over til Njassa og Tanganyika og op til Victoria Nyanza, medens Englænderne fik Zanzibar, der havde saa stor Betydning for dem, fordi det havde rige Handelsmuligheder og vendte ud til det indiske Hav og over mod Forindien og Australien. Kolonistridighederne syntes saaledes at skulle løses i Fredelighed. Men imidlertid havde det i Firserne ulmet og glødet paa de to europæiske Brandsteder fra de foregaaende Aarlier, og begge Steder var det slaaet ud i Lue, 1885 paa Balkan og 1887 i Frankrig. Bulgarien var ikke blevet det Lydrige, som Rusland havde tænkt sig. Dets ledende Politiker Stambulov var antirussisk, og dets Fyrste Alexander af Battenberg unddrog sig russisk Formynderskab lykkedes det ham at lægge Øst-Rumelien paa den anden Side Balkankæden under sit Herredømme; men Rusland vilde ikke anerkende det, og Serberne, som før havde hjulpet Bulgarerne, blev misundelige og begyndte en Krig. Alexander slog dem; men Østrig hindrede hans Fremskridt, og russiske Officerer sammensvor sig og tvang ham til at fraskrive sig Kronen. Den blev derefter tilbudt Prins Valdemar af Danmark. Hans Fader Christian IX fraraadede ham dog at mod-

20 12 tage den, og man vendte sig derefter til Ferdinand af Koburg, til hvem Bismarck sagde, at det dog altid kunde blive et smukt Ungdomseventyr". Han har aabenbart ikke haft megen Tillid til Forholdene og har ikke tænkt sig, at Ferdinand skulde sidde som Zar af Bulgarien nu efter 80 Aars Forløb. Ferdinand beholdt Stambulow og var derfor fra Begyndelsen ilde set af Rusland, der i Slutningen af Firserne følte sig trængt tilbage fra Balkanhalvøen, hvor den russiske Kejser sagde, han kun havde een Ven tilbage, Fyrst Nikita af Montenegro. Ogsaa i Frankrig saa det i Firserne ud til, at Krigsfaren kunde blive overhængende. Ferrys Kolonialpolitik havde vel for en Tid slukket Franskmændenes Tørst efter militær Ære; men Revanchelysten var ikke bleven dæmpet, og efter Ferrys Fald samlede den sig lidt efter lidt omkring General Boulanger. Allerede da han paa Bastilledagen 1886 tumlede sin sorte Hest, begyndte Begejstringen for ham. Monarkisterne sluttede sig til ham, Derouléde stiftede Patriotligaen. Bismarck, som ønskede Septenn-atet fornyet for anden Gang, og som indsaa, at lidt Krigsangst kunde paavirke Rigsdagsvalgene, lod forstaa, at han ansaa Boulanger for Revanchemanden, Diktatoren, der som en ny Napoleon skulde bringe Frankrig Oprejsningen. Bismarck opnaaede Flertal for Septennatets Fornyelse, for Udvidelse af Hæren og for flere og stærkere Fæstninger ved Grænsen. Det var i en af hans Taler ved denne Lejlighed, at han 6. Februar 1888 udtalte de bekendte Ord: Vi Tyskere frygter Gud, ellers intet i Verden!" Men Krig blev der ikke. Alexander Hl af Rusland skal have holdt igen, ligesom hans Fader Alexander H havde gjort Boulanger viste sig heller ikke værdig til de Forventninger, der var stillet til ham. Da der udspredtes Rygter om, at han vilde blive draget til Ansvar for Forsøg paa Forfatningsbrud, flygtede han og skød sig senere paa sin Elskerindes Grav i Briissel. Og endelig optog den store Verdensudstilling i Paris 1889 snart Franskmændenes Sind, saa de glemte Boulanger. For øvrigt skete der, medens Boulanger-Affæren stod paa, det for Bismarcks Stilling betydningsfulde, at den gamle Kejser Wilhelm døde 9. Marts 1888, og at hans Søn Friedrich, der fulgte ham, kun var Kejser i 100 Dage, idet han allerede døde 15. Juni 1888.

21 13 Hans Son Wilhelm II var ved sin Tronbestigelse 29 Aar, og det havde vel nok været Bismarcks Tanke, at han selv skulde være den styrende, ja maaske, at hans Stilling som en Slags Major domus Post skulde gaa i Arv til hans Søn Herbert. Det viste sig imidlertid snart, at Kejser Wilhelm selv vilde raade, og det kom i 1889 til forskellige personlige Sammenstød. Kejser Wilhelm vilde have, at Ministrene skulde konferere med ham før med Bismarck. Bismarck paa sin Side vilde fortsætte med sine politiske og diplomatiske Spind uden at lade Kejseren det vide. Da Bismarck saaledes havde haft Forhandlinger i sit Hjem med Centrums Fører Windthorst for at indlede en Forstaaelse med hans Parti, og Kejseren vilde deltage i dem, sagde Bismarck, at Kejserens Ret til Indblanding standsede foran Fyrstinde Bismarcks Privatsalon. Men der kom mere til. De to Mænd havde forskelligt Syn paa Tidens Spørgsmaal. Dette kom f. Eks. frem ved deres Stilling overfor Arbejderspørgsmaalet. Bismarck vilde fortsætte med Belejringstilstand i Berlin, ja skærpe tindtagelseslovene overfor Socialisterne. Kejseren vilde have disse Love ophævet, og han tog imod en Deputation af strejkende Arbejdere fra Westfalen for at høre paa deres Klager. Og Kejseren gik videre. Han ønskede en international Arbejderkonference sammenkaldt i Berlin, og da Bismarck ikke vilde underskrive en Opfordring dertil, udstedte Kejseren et Rescript derom. Dette skete i Februar 1890, og i Marts samledes Konferencen. Bruddet mellem Kejser og Rigskansler var allerede indtraadt 1889, og Bismarcks Periode slutter med dette Aar, selv om han først i Begyndelsen af det næste Aar fik den formelle Opfordring til at søge sin Afsked. Han maatte for øvrigt have een Opfordring til, d. 18. Marts. Den blev allerede bevilget d. 20. Marts, og Bismarck, der endnu levede 8 Aar derefter, kom ikke mere til Magten. Den 30- aarige Kejser styrede alene. Efterhaanden er det blevet klart, at der var en endnu dybere Dissens imellem dem. Det var to Slægtled, der stod overfor hinanden. Bismarck var vokset op, medens Prøjsen var en Smaastat. Han havde forvandlet det til en tysk Storstat og derefter Tyskland til en europæisk Stormagt. Men videre strakte hans Horizont sig ikke. Kejser Wilhelm var vokset op, medens Tysklands Storhed udfoldede sig. Han havde derved faaet et højere Stade og et større Udsyn og.saa over de andre Verdensdele. Bismarck var vokset op under Følelsen af, at Prøjsen

22 14 var en Landmagt, og havde lagt Hovedvægten paa Udvikling af Hæren. Først i det sidste Aarti, da Hamborg og Bremen var bleven indlemmet i Tyskland, var han halvt modvillig gaaet med til Kolonierhvervelser. Og først da Moltke havde opgivet Tanken om Danmark som tysk Admiralstat, var han gaaet ind paa at styrke Flaademagten ved Forbindelseskanalen mellem Kielerhavn og Wilhelmshafen. Kejser Wilhelm var derimod fra Begyndelsen klar over at ville gøre Tyskland til en Sømagt og skabe en mægtig søgaaende Flaade.

23 Anden Afdeling Helgoland-Traktaten Traktaten af 1. Juli 1890, der i Almindelighed kaldes ^Zanzibar-Traktaten, fordi den skaffede England Zanzibarkysten, skaffede Tyskland foruden de tidligere nævnte Lande i Øst-Afrika den lille Helgoland. Bismarck var ikke begejstret for denne Erhvervelse, og det blev da ogsaa hans Efterfølger Caprivi, der som Rigskansler gennemførte Traktaten. Bag ved stod jo imidlertid Kejser Wilhelm. Det er en af hans første selvstændige Regeringshandlinger, og den staar som Ouverturen til de følgende 10, ja 25 Aar, som et Ledemotiv, der straks er slaaet an. Hvad Betydning Helgoland har for Tysklands Hochseeflotte og for Elbmundingens Beskyttelse ses nemlig rigtig nu under Verdenskrigen. At England var saa lidt forudseende, forekommer nu lige saa forbavsende, som at England lod Prøjsen faa Kielerhavn Double-Alliancen Rusland havde siden Berliner-Kongressen følt sig tilsidesat af Bismarck. Alexander IH, der støttede sig til det panslavistiske Parti, stod kølig overfor Bismarck og skal have hindret hans Overfald paa Frankrig under Boulangerbegejstringen. Da Tyskland saa stillede sig afvisende overfor Ruslands Laanebegær, greb den franske Minister Freycinet til og viste sig imødekommende. Dette er Begyndelsen til den Række af Laan, som Frankrig senere har ydet Rusland, og som har været en medvirkende Aarsag til at knytte disse Lande saa nær til hinanden. Forbindelsen kunde synes unaturlig: den rene Selvherskerstat, som Rusland den Gang var, og det republi-

24 16 kanske Frankrig, der havde udviklet sig mere og mere i demokratisk Retning! Mange i Frankrig var da ogsaa imod Forbindelsen. Men Freycinet skaffede den danskfødte Ambassaderaad Jules Hansen Adgang til Alexander III, der i Somrene omkring Christian IX's Guldbryllup opholdt sig meget paa Fredensborg, og den russiske Gesandt i København, Baron Mohrenheim, var her den virksomme Medhjælper. ]89i kom den franske Flaade i Besøg paa Kronstadts Red. Alexander III hørte staaende Marseillaisen sluttedes en Militærkonvention,- og :1893 var den russiske Flaade paa Genbesøg i Toulon. Baron Mohrenheim blev russisk Gesandt i Frankrig, og efter Alexander III's Død 1894^ blev Forbindelsen fortsat af Nikolaj II. Stadig vandrede de smaa franske Skatteborgeres Spareskillinger over mod Øst, Pengepungen knyttede sammen, hvor Forstaaelse og Sjanpathi kunde mangle. Og Tyskland var jo bleven klemt inde mellem de to Naboer mod Øst og Vest. Ogsaa dette kastede i Franskmændenes Øjne et forsonende Skær over Alliancen. Men for øvrigt havde allerede Bismarck været klar over denne Mulighed og havde talt om Kampen med dobbelt Front, den, som vi nu har oplevet hele det sidste Aar. Og det var, som om Doul^le-Alliancen bragte Pangermanismen til Bevidslht^d og frembragte et Modtryk. lvs91 blev det altyske Forbund stiflet med Forespejlingen af et Tyskland videt ud baade mod Vest og Øst: fra Boulogne til Narwa, fra Besangon til det sorte Hav, et Program, der yderligere maatte sammenknytte de to Magter, hvis Territorium vilde formindskes ved dets Gennemførelse. Tyskland som Sømagt og Verdensmagt Medens Tyskland saaledes stadig var sig bevidst som den store Landmagt, havde det ogsaa begyndt at føle sig som Sømagt. I Krigen mellem Kina og Japan var Japan den sejrende og blev derved Østens Stormagt. Tyskland havde haft en Eskadre i de kinesiske Farvande, kommanderet af Admiral Tirpitz, der nogle Aar før havde udarbejdet Planen for en stor søgaaende Flaade. Ved Freden i Shimonoseki April 1895 var Tyskland mellem de Magter, der forlangte den Revision af Freds-

25 17 raktaten, hvorved Halvøen Liaotung blev givet tilbage til [ina. Dette behagede ikke Japan. Samme Aar holdt Kejser Wilhelm den Tale, hvori han sagde: Vor Fremtid ligger paa Havet. Ved de Tusinder af Millioners Værdi, Tyskland nu har paa Søen, har vi trods Savnet af tilstrækkelig Flaade tilkæmpet os en Plads i Solen. Det skal være min Opgave, at denne Plads i Solen kan bevares os ubestridt." Og han var utrættelig i sine Bestræbelser for at vende Tyskernes Blik mod Havet, ved sine aarlige Sørejser til Norge, ved sin Deltagelse i Regattaerne ved Kiel, ved at komponere Sangen til Ægir, Havets Behersker o. s. v. Sammen med den tyske Flaadeforening, der blev stiftet midt i 90eme og efterhaanden har vokset sig saa stor, har han hos Tyskerne udviklet en naiv romantisk Begejstring for das Meer". Med Synet ud over Havet fulgte saa Langsynet til de andre Verdensdele. 5. Januar 1896 sendte han til Præsident Kriiger i Transwaal det Telegram, hvori han lykønskede ham til, at General Cronje havde tilbagevist den engelske Dr. Jamesons Indfald og dermed hævdet Boernes Selvstændighed, uden at paakalde venskabelige Magters Hjælp". Dette behagede ikke England, Chamberlain lod Flaaden gøre sejlklar indviedes Kielerkanalen, hvorved Nordsøflaaden blev forbunden med Østersøflaaden, og samme Aar blev den tyske Flaade sendt til Kina, hvor nogle tyske Missionærer var bleven myrdede. Prins Heinrich, der var Flaadens Storadmiral, fik af sin Broder Kejser Wilhelm Ordre til at slaa til med sin pansrede Næve". Det behøvedes dog ikke. Kina gav efter og overdrog 10. Januar 1898 Tyskland i Forpagtning paa 99 Aar Kiautschou med Havnestaden Tsingtau paa Halvøen Shantung. Endelig foretog Kejser Wilhelm i Slutningen af 1898 sin store Orientrejse, hvor han besøgte Konstantinopel og Palæstina. Han dvælede bl. a. længe ved Sultan Saladins Grav i Damascus og svarede paa den Hyldest, der blev vist ham, med de Ord: Gid Sultanen og de 300 Millioner Muhamedanere, der lever adspredt i Verden, maa være forvissede om, at den tyske Kejser vil være deres Ven til alle Tider". Ved denne Rejse lagdes Grunden til den Forstaaelse med Tyrkiet, som nu under Verdenskrigen har ført til Forbund. Foreløbig skaffede han Adgang for tysk Kapital og Initiativ i Lilleasien samt til tysk Indflydelse

26 18 paa den Bane, der af det anatouske Jernbaneselskab var begyndt 1888, 1892 var naaet til Angora og 1893 til Konia, og som tænktes ført over Taurusbjergene til Mosul for derfra at gaa mod Syd til Bagdad og Basra og ende ved Kuweit ved den persiske Bugt. I Aarene var Kejser Wilhelm saaledes optraadt i Afrika og i Asien, og det baade mod Øst og mod Vest, og havde vist, at Søkejseren" vilde have Del i Verdensmagten. Faschoda-Affæren Cecil Rhodes havde i 90erne fortsat sit store Kolonisationsarbejde i Sydafrika i det Land, der efter ham har faaet Navnet Rhodesia, havde ved Dr. Jamesons Indfald i Transwaal ved Juletid 1895 truet Boerne og planlagt Fremstød mod Nord op i Mellemafrika. Samtidig var Englænderne fra Khartum ved Sammenløbet mellem den blaa Nil og den hvide Nil trængt frem mod Syd og havde besejret Mahdisterne. Den store Tanke om en Forbindelse mellem deres Kolonier i Sydafrika og i Nordafrika ved en Jærnbane fra Kap til Kairo var begyndt at dæmre. Men medens Englænderne tænkte paa at skære Afrika igennem fra Nord til Syd, havde Franskmændene arbejdet sig frem fra Senegal og Øvre Niger over Dahomey og Ashanti og videre gennem Sudan mod Øst og lod til at ville skære Afrika igennem paa tværs. Der maatte derfor komme den Dag, da Englændernes og Franskmændenes Fremgangslinier skar hinanden. Dette skete den 21. September Da mødtes den franske Oberst Marchand, der kom fra Vest, med den engelske Sudanstyrke under Lord Kitchener, der kom fra Nord. Stedet, hvor de mødtes, var Faschoda, omtrent en Trediedel af Vejen mellem Khartum og Victoria Nyanza. Det trak op til et Sammenstød. Kitchener hejste det engelske Flag ved Siden af det franske, og den engelske Regering lod Frankrig vide, at i Sudan herskede England. Da undveg den franske Udenrigsminister Delcassé Konflikten og trak i Novbr Ekspeditionen tilbage. Mange i Frankrig blev forbitrede; men Dreyfussagen lagde paa den Tid saa meget Beslag paa Franskmændenes Opmærksomhed og Kræfter, at Forhandlinger kunde indledes og fortsættes, og den 21. Marts 1899 blev Frankrig og England enige om at bestemme Grænser for deres Interessesfærer i Sudan.

27 19 Haagerkongresseti Den 24. August 1898 lod Kejser Nikolaj sin Udenrigsminister Murawiew" udsende en Skrivelse til alle Magter, hvori det hed, at Opretholdelse af Verdensfreden samtidig med en Formindskelse af de kolossale Rustninger staar som Maalet for hele den civiliserede Verden". Han ansaa Øjeblikket for gunstigt til Realisation af dette ophøjede Maal" og til ad den internationale Forhandlings Vej at gøre et Forsøg paa at sikre alle Folkeslag Fredens Velsignelser".... Penge i Hundreder af Millioner er anvendte til Ødelæggelsesmaskiner, der den næste Dag har mistet deres Værdi paa Grund af Fremkomsten af nye Maskiner, der har gjort de andre overflødige. Saafremt disse Forhold faar Lov til at udvikle sig, vil det ende med en Katastrofe". Han indbød derfor alle Stater til en Konference, der skal beskæftige sig med Spørgsmaalet om, hvorledes det vil være muligt at forebygge den Katastrofe, som truer Verden. Med Guds Bistand vil Konferencen komme til at staa som et lykkeligt Varsel for det kommende Aarhundrede". Som Kejser Wilhelm i sit 30. Aar havde forsøgt ved en international Konference at løse Arbejderspørgsmaalet, forsøgte Kejser Nikolaj nu i samme Alder og paa samme Maade at løse Freds- og Rustningsspørgsmaalet. D. 18. Maj 1899 traadte da Fredskongressen sammen i Haag. Ved Aabningsmødet hentydede den hollandske Udenrigsminister til den russiske Kejser Alexander den Førstes Ønske om, at alle Mennesker og alle Europas Folk skulde leve som Brødre i Forstaaelse med hverandre og gensidig støtte hinanden". Forhandlingerne varede til den 29. Juni Foruden Udsendinge fra alle europæiske Stater var der Udsendinge fra Amerikas forenede Stater og fra Mexiko samt fra 4 asiatiske Stater, nemlig Kina, Japan, Persien og Siam. Der blev nedsat tre Komiteer for at behandle Spørgsmaalene om Krigsrustning, om Krigsregler og om Voldgift. Ved det første Spørgsmaal kom man ikke længere end til en Henstilling til Regeringerne om at indskrænke Krigsstyrken baade til Lands og til Vands, og med Hensyn til Krigsreglerne var det væsentligt de tidligere vedtagne Regler fra Parisertraktaten og Genferkonventionen, der vedtoges. Derimod naaede man til Oprettelse af en permanent Voldgiftsdomstol.

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Aabent Brev til Mussolini

Aabent Brev til Mussolini Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 2. Paaskedag

Prædiken til 2. Paaskedag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Rustningskapitalen og dens Allierede.

Rustningskapitalen og dens Allierede. Rustningskapitalen og dens Allierede. Af Axel Pille. Naar der hidtil har været skrevet om Rustningskapitalen, har det i Reglen været under den Form, at Forfatteren har draget en Række Enkelttilfælde frem

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen.

Stormen på Bastillen. Stormen Skildring af parisernes storm på den gamle fæstning i Paris. Stormen blev med tiden selve symbolet på revolutionen. Den franske Revolution Stormen på Bastillen Vi skriver den 14. juli 1789, og stemningen var mildt sagt på kogepunktet i Paris. Rygterne gik. Ja, de løb faktisk af sted i ekspresfart. Hæren var på vej mod

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk

Juledag 1929. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dagen er inde. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

xxxxxxxxxxxxxxx Synopsis Historie Skt. Josef skole 15/9 2009

xxxxxxxxxxxxxxx Synopsis Historie Skt. Josef skole 15/9 2009 Side 1 af 9 Problemstilling Jeg ser det som et problem, at der er så mange forskellige meninger om hvad årsagen/årsagerne til 1. verdenskrig var. Jeg tror ikke, at det er muligt nogen sinde at blive enig

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Danmark i verden i tidlig enevælde

Danmark i verden i tidlig enevælde Historiefaget.dk: Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark i verden i tidlig enevælde Danmark arbejdede fra 1660-1720 ihærdigt på at generobre Skåne, Halland og Blekinge gennem Skånske Krig og Store

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2004 Danmark for Folket, AOF 1936. Folkenes Forbund og Danmark. Af Rasmus Hansen.

Copyright Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 2004 Danmark for Folket, AOF 1936. Folkenes Forbund og Danmark. Af Rasmus Hansen. Folkenes Forbund og Danmark. Af Rasmus Hansen. Menneskene har forandret sig fra Tid til anden, de Samfund, hvori de har levet, ligeledes. Engang var det Regel, at fik to Mænd en Strid, saa afgjorde de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Prædiken til Skærtorsdag

Prædiken til Skærtorsdag En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Demokratiet har Raad til at fejle

Demokratiet har Raad til at fejle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Napoleons historie fortalt med mønter

Napoleons historie fortalt med mønter Napoleons historie fortalt med mønter Af Franck Petersson. rigs mest kendte konge, Louis XIV. Napoleons far var af lavadelen, og Napoleon var nr. 4 i en børnefl ok på 11, hvoraf tre døde som små. Heraf

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta.

Danmark i verden i velfærdsstaten. foto. FN medlemskab. Den kolde krig. vidste. Vidste du, at... Danmarks rolle i den kolde krig. fakta. Historiefaget.dk: Danmark i verden i velfærdsstaten Danmark i verden i velfærdsstaten foto Perioden efter 2. verdenskrig var præget af fjendskabet mellem USA og Sovjetunionen. For Danmarks vedkommende

Læs mere

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har

Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har Lægge sit liv i Guds hånd og samtidig være herrer over den måde, hvorpå vi bruger den tid, vi har prædiken til Nytårsdag fredag den 1/1 2016 II: Matt 6,5-13 i Ølgod Kirke. Ved Jens Thue Harild Buelund.

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sæt Korset imod Krigen

Sæt Korset imod Krigen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere