Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering. 15. september 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering. 15. september 2016"

Transkript

1 Nyt om indeklima - undersøgelsesmetoder og risikovurdering 15. september 2016

2 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby Lisbeth Verner tlf CVR Danske Bank

3 Indhold Nye danske baggrundsniveauer for oliekulbrinter i udeluft og indeklima fra 130 boliger Udviklings- og projektleder, civilingeniør, ph.d. Per Loll, DMR A/S Indeklimapåvirkning fra cigaretrøg feltmålinger og forsøg, der hænger sammen Civilingeniør Hanne Kirk Østergaard, Region Nordjylland Oliekulbrinter: Adskillelse af interne bidrag og poreluftbidrag fremtidens laboratorieanalyse? Udviklingschef Peter Mortensen, Eurofins Blæs og sug Indeklimaundersøgelser med BlowerDoor og volumenprøvetagning af poreluft Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland Luftskifte. Hvad ved vi og hvad kan vi? Professor, sektionsleder Geo Clausen, DTU Byg Til notater

4

5 NYE DANSKE BAGGRUNDSNIVEAUER FOR OLIEKULBRINTER I UDELUFT OG INDEKLIMA Udviklingsleder Per Loll, DMR A/S, Projektleder Per Novrup, Region Midtjylland Civilingeniør Børge Hvidberg, Region Midtjylland Baggrund og formål Region Midtjylland og DMR har gennemført et udviklingsprojekt, der har som primært formål at kortlægge baggrundsniveauet af oliekulbrinter i ude- og indeluft på uforurenede boliglokaliteter. Sekundære formål med projektet er at undersøge om der er en tidslig variation i baggrundsniveauerne, samt om forskellige faktorer har betydning for baggrundsniveauerne af oliekulbrinter i udeluften og/eller indeluften, herunder tobaksrygning, brændeovn, bystørrelse, udluftningsvaner mm. Metode, teknik I projektet er der gennemført to landsdækkende målerunder, hhv. i november-december 2015 og i april-maj Den første målerunde omfatter 131 danske boliger, mens den anden målerunde omfatter 142 boliger fordelt i hele landet. På hver lokalitet er der i ca. samme 14 dages periode ophængt ét ORSA-rør i en udereferenceposition og ét rør centralt i boligens stue. Sammen med rørene er der, for hver lokalitet, udfyldt et spørgeskema med oplysninger om området, boligen og brugsforhold. Samtlige rør er analyseret for indhold af BTEX, C9/C10-aromater og TVOC. Alle prøver er opsamlet passivt på ORSA-rør over en 14 dages måleperiode, svarende til den metode, der pt. har størst anvendelse til indeklimaundersøgelser for oliekulbrinter i Danmark. De kemiske analyser er udført akkrediteret under Regionernes nye rammeaftale for TVOC (C6-C35), BTEX, C9/C10-aromater og naphthalen. Igennem projektet opstilles normalkurver for baggrundsniveauet i hhv. udeluft og indeklima for de enkelte stoffer/stofgrupper. Det interne bidrag beregnes for hver lokalitet som indeluftkoncentrationen minus udeluftkoncentrationen, og der opstilles normalkurver for det interne bidrag for hver komponent/stofgruppe. Resultater Ca. 70% af de målte indeklimakoncentrationer for TVOC ligger under Miljøstyrelsens afdampningskriterium, og er stort set uafhængig af årstiden. Stort set alle benzenkoncentrationer i udeluft og indeklima overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium på 0,13 µg/m 3. I den første målerunde er median udeluftkoncentrationen af benzen 0,50 µg/m 3, mens median indeluftkoncentrationen af benzen er 0,66 µg/m 3. I den anden runde er de tilsvarende værdier hhv. 0,28 og 0,41 µg/m 3. For indeluft konkluderes at rygning i boligen bidrager signifikat til baggrundsniveauerne af TVOC og benzen, mens høje benzen- og TVOC-værdier er statistisk overrepræsenteret i hjem med brændeovn. Konklusion og perspektivering De nye baggrundsniveauer giver er forbedret datagrundlag for vores risikovurderinger, og giver os, sammen med tidligere erfaringer på området, mulighed for at designe intelligente undersøgelsesstrategier når vi skal undersøge olieforurenede lokaliteter ift. indeklimarisiko.

6 På baggrund af de høje baggrundsværdier for benzen er det intentionen, at udarbejde et debatindlæg, hvor der sættes spørgsmålstegn ved om det er hensigtsmæssigt at have et afdampningskriterium, der ligger (væsentligt) over baggrundsniveauerne på uforurenede boliglokaliteter.

7 INDEKLIMAPÅVIRKNING FRA CIGARETRØG FELTMÅLINGER OG FORSØG DER HÆNGER SAMMEN Civilingeniør Hanne Kirk Østergaard, Region Nordjylland, Civilingeniør, Ph.D Poul Larsen, DMR A/S Udviklingsleder Per Loll, DMR A/S Civilingeniør Claus Larsen, DMR A/S Baggrund og formål I forbindelse med en videregående indeklimaundersøgelse og efterfølgende afværge på en sag med kraftig benzinforurening i grundvandet under en bygning i Region Nordjylland er der observeret indikationer på, at rygning udgør et væsentligt bidrag til specielt benzen i indeklimaet. Region Nordjylland og DMR har derfor gennemført et udviklingsprojekt, med fokus på at undersøge bidraget af oliekulbrinter herunder BTEX er fra cigaretrygning til indeklimaet. Der konstateres ofte forhøjede niveauer af specielt benzen i lokaler, hvor der ryges. Formålet med projektet er at etablere er kvantitativt vidensgrundlag for at vurdere, hvor stort et internt bidrag til indeklimaet der kan komme fra rygning af cigaretter (ca. fem stk. pr. døgn) indenfor i en beboelse. Dermed kan resultater fra indeklimamålinger i rygerhjem sættes i et mere realistisk perspektiv, så det bliver nemmere at vurdere det egentlige bidrag fra en poreluftforurening på sager med olieforurening. Metode, teknik Projektet er gennemført i to faser. Fase 1 omhandler en litteraturgennemgang med fokus på at kortlægge vidensgrundlaget på området og i fase 2 er der udført forsøg med henblik på at undersøge afdampningen af TVOC og BTEX er fra samme cigaretmærke, som ryges på den aktuelle lokalitet (der var udgangspunktet for projektet). Ved forsøgene blev der udført laboratorietests ved kammerforsøg, hvor én cigaret blev maskinrøget og røgen blev opsamlet på kulrør med henblik på at kvantificere indhold af TVOC og BTEX er pr. cigaret. Desuden blev røgen fra én cigaret opsamlet på ATD-rør, med henblik på at kvantificere enkeltkomponenter af TVOC fra én cigaret ved GC/MS-screening. Da der ikke optages komponenter i lungerne ved maskinrygning, skal resultater fra kammerforsøget betragtes som et maksimalt internt bidrag fra cigaretter. Forsøgene blev derfor suppleret med en test, hvor der blev røget én cigaret af en forsøgsperson i et lukket veldefineret lokale, hvor baggrundsniveauet blev undersøgt først. Luften fra testlokalet blev analyseret for TVOC og BTEX er. På baggrund af de konstaterede indhold af TVOC og benzen i én cigaret og antagelser om passivt luftskifte, er der lavet estimater på, hvor meget rygning af fem cigaretter bidrager til indeklimaet, samt hvor længe der går, før koncentrationen kommer under afdampningskriteriet. Resultater På baggrund af litteraturgennemgangen blev det fundet, at rygning af én cigaret i gennemsnit kunne bidrage med ca. 300 µg benzen til indeklimaet. Ved kammerforsøget blev der konstateret ca. 500 µg/cigaret. Rygning kan dermed sammenholdt med afdampningskriteriet på 0,13 µg/m 3 resultere i en væsentlig overskridelse af afdampningskriteriet for benzen. Bidra-

8 get af de resterende BTEX er fra rygning vil derimod typisk ikke resultere i en overskridelse af afdampningskriterierne. Der blev ikke fundet brugbare bidrag af TVOC fra en cigaret i litteraturen, men ved forsøgene blev der konstateret indhold på µg/cigaret, hvilket ofte vil resultere i overskridelse af afdampningskriteriet (afhængig af rumstørrelse og ventilation). Ved forsøget med rygning af én cigaret af en testperson blev der konstateret indhold af benzen i luften efter rygning på 7,2 µg/m 3, hvilket er på niveau med, hvad der kan forventes ud fra kammerforsøget. Ud fra de konstaterede bidrag pr. cigaret kunne det estimeres, at rygning af fem cigaretter kan resultere i indeklimakoncentrationer af benzen, C9-C10-aromater og TVOC på hhv. 6,3; 49 og 160 µg/m 3 (døgnmiddel). Konklusion og perspektivering Samlet set er der fundet god sammenhæng mellem data fra litteraturen og kammerforsøg for at kvantificere bidraget fra én cigaret. Omregnes bidragene pr. cigaret til indeklimakoncentrationer stemmer det endvidere med, hvad der kan måles i et testlokale efter rygning. Det er samtidig på niveau med en gennemsnitlig koncentration, der kan estimeres ved rygning af 5 cigaretter pr. dag. På den konkrete sag kunne interne bidrag pr. cigaret forklare de forhøjede niveauer af benzen, sammenholdt med relativt lave koncentrationer af TVOC. Resultaterne kan fremadrettet bruges til at tolke resultater fra indeklimamålinger på lokaliteter, hvor der er viden om rygning. Forholdet mellem relativt høj overskridelse af afdampningskriteriet for benzen i forhold til relativ lav overskridelser af afdampningskriteriet for TVOC kan endvidere bruges som et mønster for rygerhjem på lokaliteter, hvor der ikke på forhånd er kendskab til rygning.

9 OLIEKULBRINTER: ADSKILLELSE AF INTERNE BIDRAG OG PORELUFTBIDRAG FREMTIDENS LABORATORIEANALYSE? Udviklingschef, BU Manager Peter Mortensen, Eurofins Miljø A/S Baggrund og formål Bestemmelse af bidraget fra en jordforurening til indeklimaet i en overliggende bygning har været et omdiskuteret emne, lige siden de første forslag til vurderingskriterier blev publiceret midt i 1990 erne. Bestemmelse af bidraget til indeklimaet er helt centralt for vurderingen af de risici, som jordforureningen udgør for brugerne af bygningen, og spiller derfor også en afgørende rolle i forbindelse med planlægningen af eventuelle afhjælpende tiltag. Måling af bidraget vanskeliggøres af, at de selvsamme stoffer, som kan afdampe fra en jordforurening, allerede kan findes i indeklimaet som følge af afdampning fra byggematerialer, baggrundskoncentration i udeluften, husholdningskemikalier og beboernes aktiviteter. Bestemmelsen vanskeliggøres endvidere af, at afdampningskriterierne for visse stoffer er betydeligt lavere end de baggrundskoncentrationer, som kan findes i et gennemsnit af danske boliger. Baggrundskoncentration i vores huse har derfor indtil nu i en lang række tilfælde stort set umuliggjort en præcis kvantificering af bidraget fra jordforurening til indeklima. I stedet har man været henvist til indledningsvis at modellere afdampningen vha. f.eks. JAGG modellen og efterfølgende at gennemføre undersøgelser og eventuelle målinger på ad hoc basis, afhængigt af den enkelte lokation. En ny generation af analysemetoder kan revolutionere denne modelbaserede og indirekte måde at opgøre indeklimabidraget på. Metode, teknik Eurofins Miljø A/S har gennem de sidste 3 år gennemført et udviklingsprojekt sammen med Københavns Universitet og Højteknologifonden (nu Innovationsfonden) på jordanalyseområdet. Projektet har mundet ud i en række nye analyseværktøjer, som markedsføres under navnet ChemFing. Metoden udnytter avanceret computerteknologi og multivariat data-analyse til identifikation af forureningsmønstre og til kvantificering af kildestyrker. Udgangspunktet er de samme prøvetyper og de samme kromatografiske analysemetoder, som allerede anvendes på miljøområdet i dag. Resultater De første indledende pilotundersøgelser har vist, at principperne bag jordanalysemetoderne med stor sandsynlighed lader sig overføre til luftområdet og dermed til kvantificering af indeklimabidrag. Indlægget vil præsentere principperne bag de nye analysemetoder og resultatet af et af de første pilotstudier.

10 Konklusion og perspektivering Indtil nu har risikovurdering af indeklimabidrag ofte været baseret på et modelredskab, hvor der er betydelig risiko for væsentlige fejl med potentielt store sundhedsmæssige og/eller økonomiske konsekvenser. Et nyt softwarebaseret værktøj til analyse af kromatografiske data kan ændre dette markant, idet det forventeligt vil være muligt at foretage kvantitative målinger selv i tilfælde med høje baggrundskoncentrationer. Dette vil for det første muliggøre risikovurderinger baseret på objektive, kvantitative målinger og for det andet med stor sandsynlighed reducere de samlede omkostninger til risikovurdering af denne type indeklimasager.

11 BLOWER DOOR TEST TO EXAMINE IF VOC CONTAMINATION IN INDOOR AIR IS CAUSED BY INTERNAL SOURCE OR BY SUB-SLAB SOURCE Børge Hvidberg, M.Sc., Central Denmark Region Karin Birn Nielsen, M.Sc., Central Denmark Region Often, it is important to know if an indoor air contamination of Volatile Organic Compounds (VOC) is caused by internal sources, or by sub-slab contamination, to decide whether or not remediation of the sub-slab contamination is relevant. With a blower door test (building pressure control), the pressure differential across the blower can be controlled and thereby also the pressure differential across the slab. By measuring the indoor air concentrations of VOC under depressurization (upward gradient over the slab) and under pressurization (downward gradient over the slab), it can be determined if the sub-slab contamination contributes significant to the VOC concentration in indoor air. The method has been applied at 3 sites in Central Denmark Region, and the results shows that a blower door test (building pressure control) is a quick, effective and pricefavorable method to examine if VOC contamination in indoor air is caused by internal source or by sub-slab source. With numerous measurement points in the indoor air the test can at some sites detect where the sub-slab contamination is situated. Introduction: It is a well-known fact that VOC contamination in indoor air can be caused by evaporation from e.g. furniture, carpet, paint and wallpaper. Often BTEX are the dominant substances. With oil-contamination under a house, it is often difficult to determine if the sub-slab contamination contributes significant to the VOC-concentration that has been found in indoor air, or if the indoor air concentration is caused by internal sources. It is important to know the source to an indoor contamination with VOC, to decide whether or not remediation of the sub-slab contamination is relevant. With a blower door test (building pressure control), it is quite easily examined whether or not a VOC-content in indoor air is caused by sub-slab contamination, or by internal sources. Methodology: A blower door test is a known test in the building industry, to determine the tightness of a house. With a blower door test the pressure differential across the blower can be controlled, and thereby also the pressure differential across the slab. When the pressure inside the house is lowered (depressurization), there will be an upward pressure gradient across the slab, and both sub-slab contamination and internal sources will contribute to the VOC concentration in indoor air. When the pressure inside the house is increased (pressurization), there will be a downward pressure gradient across the slab, and only internal sources will contribute to 1

12 Concentration the VOC concentration in indoor air. The sub-slab contamination will not contribute significantly, due to the downward pressure gradient. Depressurization Pressurization Figure 1. Contribution from internal source and sub-slab source under pressurization and depressurization By measuring the indoor air concentrations of VOC, under depressurization (upward gradient over the slab) and under pressurization (downward gradient over the slab), it can be determined if the sub-slab contamination contributes significant to the VOC concentration in indoor air. It is as simple as that! Theoretically, the results would be like figure Baseline -5 Pa -20 Pa +5 Pa +20 Pa Internal source Sub-slab source Pressure Figure 2. Theoretically indoor air concentration under depressurization (-5 and -20 Pa) and pressurization (+5 and +2o Pa) Results: The method has been tested on 2 sites in Central Denmark Region, and has been used at 1 specific site. On test site A, there is a perchlorethylen (PCE)-contamination in soil and in soil vapor sub-slab, which cause a significant PCE-concentration in indoor air. There is no BTEX or TVOC contamination in the sub-slab soil. In the test, indoor air concentration was determined by active sampling on carbon-tubes for both upward and downward gradient over the slab, and both with and without an artificial internal source (a gasoline can) in the house. Sampling was conducted in 4 2

13 different places in the house with a pressure differential indoor/outdoor of +20, +5, -5, and -20 Pa by the blower door. The results are shown in figure µg/m³ µg/m³ µg/m³ Benzene Benzene + int. Source PCE 0 Baseline -5 Pa -20 Pa +5 Pa +20 Pa Pressure Figure 3. Test site A, indoor air concentration under depressurization (-5 and -20 Pa) and pressurization (+5 and +20 Pa), mean values of 4 sampling points Figure 3 clearly shows an increase in PCE concentration under depressurization, indicating a sub-slab source. The benzene concentration is unaffected of the pressure. When an internal source is installed, the benzene concentration is substantially higher, and shows no sign of a sub-slab source (no increase in concentration under depressurization). On test site B, there is an oil contamination in soil and soil vapor beneath parts of the house. The test was performed as in test site A. The results are shown in figure 4. 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Baseline -5 Pa -20 Pa +5 Pa +20 Pa Pressure Scale for internal source Benzene Benzene + int. Source Baseline -5 Pa -20 Pa +5 Pa +20 Pa Pressure Scale for internal source Toluen Toluen + int. Source Figure 4. Test site B, indoor air concentration under depressurization (-5 and -20 Pa) and pressurization (+5 and +20 Pa), mean values of 4 sampling points, for benzene and toluene Figure 4 shows an increase in benzene and toluene concentration under depressurization, indicating a sub-slab source. When an internal source is installed, the benzene and toluene concentrations are substantially higher, and over-shadows the intrusion from the sub-slab source. Figure 5 shows the results for each sampling point at test site B. 3

14 µg/m³ benzene 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Baseline -5 Pa -20 Pa +5 Pa Pressure A B C D Figure 5. Test site B, indoor air concentration for benzene under depressurization (-5 and -20 Pa) and pressurization (+5 and +20 Pa), for each sampling point A, B, C and D Figure 5 shows that the intrusion of benzene under depressurization is higher for sampling points B and D, showing that the sub-slab source is beneath the part of the house where sampling point B and D are situated. This corresponds very well with the investigation of the sub-slab contamination performed before the tests. After the above-mentioned tests, the method has been applied on a site (site C), where there were quite high concentration of PCE and Total Volatile Organic Compounds (TVOC) in indoor air. Investigations showed a minor PCE- sub-slab contamination below the east end of the house, but no TVOC-contamination. It was assumed that there were internal sources contributing to the indoor air concentration of TVOC and PCE, and it was important to determine if the intrusion of soil vapor from the sub-slab PCE-contamination was a significant contribution to the indoor air concentration. This was vital for the decision of which remediation methods should be applied. A blower door test (building pressure control) was performed as described for test site A and B. At this site active sampling on carbon tubes were conducted in 6 different sampling points in the house. The blower door was installed in a door in the middle of the house. No artificial internal sources (gasoline can) were installed. The results are shown at figure 6. Figure 6. Site C, indoor air concentration under depressurization (-5 and -20 Pa) and pressurization (+5 and +20 Pa), mean values of 6 sampling points The results shows that there is an increase in PCE and TVOC concentration under depressurization, which documents that there is sub-slab sources of both PCE and TVOC. 4

15 In figure 7 the mean values of the 2 east sampling points, and of the 2 west sampling points are shown for PCE and TVOC. Figure 7. Site C, indoor air concentration of PCE and TVOC under depressurization (-5 and - 20 Pa) and pressurization (+5 and +20 Pa), mean values of 2 sampling points east and of 2 sampling points west Figure 7 shows that there is a sub-slab PCE contamination below the eastern part of the house, which contributes significantly to the indoor air PCE concentration. There is no sub-slab PCE-contamination below the western part of the house. Figure 7 also shows that there is a TVOC contamination sub-slab below the western part of the house, but none below the eastern part of the house. Conclusion: The tests shows that a blower door test (building pressure control) is a quick, effective and price-favorable methods to examine if VOC contamination in indoor air is caused by internal source or sub-slab source. With numerous measurement points in the indoor air the test can at some sites detect where the sub-slab contamination is situated. 5

16 LUFTSKIFTE. HVAD VED VI OG HVAD KAN VI? Professor Geo Clausen Sektionen for Indeklima og Bygningsfysik Institut for Byggeri og Anlæg DTU Indeklimaet i vores boliger er under pres. Et vedvarende ønske om energibesparelse i bygninger har medført, at mange boliger tætnes, uden at sikre et tilstrækkeligt luftskifte på anden vis. Dette har en indvirkning på koncentrationen af forurenende stoffer inden døre. Koncentrationen af forurenende stoffer i et rum er en balance mellem hvad der tilføres fra kilder som f.eks. materialer og aktiviteter, og hvad der fjernes ved ventilation. Mindre ventilation resulterer således i højere koncentrationer af forurenende stoffer. Situationen forværres af, at en lang række nye forureningskilder finder vej til boligerne, som f.eks. forbrugerelektronik, der i nogle tilfælde afgiver flammehæmmere og andre stoffer til indeklimaet. I præsentationen gennemgås forskellige metoder til at måle luftskifte og resultaterne af en stor dansk målekampagne med målinger i 500 danske boliger præsenteres, med særlig henblik på betydningen af brugeradfærd. Dynamiske forhold som luftskiftets variationer i tid og sted diskuteres. Til slut kommer krystalkuglen i spil for et kig ud i fremtidens ventilationsløsninger.

17 Notater

18 Notater

19 Notater

20 Notater

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse.

Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Baggrundsniveauer af oliekulbrinter i udeluft og uforurenede hjem. - Ny dansk undersøgelse. Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. DMR A/S Per Novrup, Region Midtjylland Børge Hvidberg, Region Midtjylland 9.

Læs mere

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer

Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Oliekulbrinter og indeklimarisiko - estimering af reduktionsfaktorer Per Loll, DMR Marianne L. Bjerring, DMR Claus Larsen, DMR Poul Larsen, AAU Niels C. Bergsøe, Sbi, AAU Peder Johansen, Region Hovedstaden

Læs mere

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager PFT Per Loll, udviklingsleder, Ph.D sporgas 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk)

Læs mere

Lovgivning indeklima i boliger

Lovgivning indeklima i boliger Prioriteringsniveauer og deres anvendelse ATV Vingstedmøde Workshop Indeklima 8. Marts 2011 Børge Hvidberg www.regionmidtjylland.dk Lovgivning indeklima i boliger Lidt kompliceret Kommune: Region: Kommune:

Læs mere

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager

Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Nye anvendelser af passiv sporgasteknik (PFT) på indeklimasager Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Poul Larsen, civilingeniør, Ph.D. Nanna Muchitsch, fagchef, civilingeniør Niels Christian Bergsøe, seniorforsker,

Læs mere

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL

HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL HYDROCARBONER I INDEKLIMA HVOR KOMMER DE FRA? DORTE HARREKILDE, RAMBØLL DISPOSITION Udfordringen Indeklimamålinger, metoder og muligheder Resultater fra cases med GC-scan Konklusion Fremtiden? INDEKLIMAMÅLINGER

Læs mere

Udfordringer med indeklima ved energirenovering

Udfordringer med indeklima ved energirenovering Udfordringer med indeklima ved energirenovering Geo Clausen International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Civil Engineering Technical University of Denmark Questionnaire survey Henrik

Læs mere

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner

Hvornår r holder en reduktions- faktor påp. 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Hvornår r holder en reduktions- faktor påp 100 over betongulv? - Erfaringer fra de danske regioner Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Claus Larsen Christian Andersen, VJ 1 Lidt public

Læs mere

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel

Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Indeklimapåvirkning med PCE fra rensetøj et konkret eksempel Af Per Loll og Claus Larsen, Dansk Miljørådgivning A/S DMR vil i en lille artikelserie her i Jordforurening.info sætte fokus på nogle af de

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE

NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE NOTAT VEDR. ORIENTERENDE PORELUFTUNDERSØGELSE Paradisvejen 2, Virklund, 8600 Silkeborg Rekvirent: Silkeborg Kommune Dato: 29. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0269 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

Nye metoder til risikovurdering af indeklima

Nye metoder til risikovurdering af indeklima Nye metoder til risikovurdering af indeklima Per Loll, Udviklingsleder, Ph.D ATV-møde, Risikovurdering, 18. juni 2013 1 Indledning Indeklimabidrag opstår i et (dynamisk) samspil mellem: a. Poreluftforureningens

Læs mere

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne

Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv. - Erfaringer fra regionerne Reduktionsfaktorer for poreluftbidrag til indeklimaet, når der er betongulv - Erfaringer fra regionerne Teknik og Administration Nr. 2 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Sammenfatning... 7 2.1

Læs mere

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET?

KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? KULBRINTER I INDEKLIMAET STAMMER DE FRA OLIEFORURENING ELLER INDBO, RYGNING ELLER ANDET? Dorte Harrekilde, Rambøll doh@ramboll.dk DISPOSITION Problemstillingen Indeklimamålinger, metoder Resultater Konklusion

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Udarbejdet af Dansk Miljørådgivning A/S for Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Dias nr. 1 Disposition Baggrund og formål

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016

Klorerte løsemidler i inneklimaet. Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 Klorerte løsemidler i inneklimaet Henrik Engdal Steffensen 25. & 26. Maj 2016 PROBLEMSTILLINGEN Transportveje, Konseptuelle modeller, Undersøkelsesmetoder Risikovurdering BYGNINGERS TRANSPORTVEJE 3 KAPILLARBRYDENDE

Læs mere

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme

Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration Nr. 2 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 7 2. Indledning... 9 2.1 Baggrund... 9 2.2 Formål... 9 2.3 Projekt

Læs mere

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima

Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima Optisk sensor til real-time måling af forurening i indeklima ATV Vintermøde. Onsdag den 11. marts 2015 Nancy Hamburger, Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Grundvand Samarbejdspartnere Tak

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv

Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Indeklimasikring ved hot-spot afgravning og aktivt punktsug under gulv Poul Larsen, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Per Loll, Civilingeniør, Ph.D. Dansk Miljørådgivning A/S Annette Dohm,

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler

Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Dataanalyse ifm. poreluftundersøgelser - Nye vinkler Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 1 Baggrund indeklimabidrag Indeklimabidrag af flygtige forureningskomponenter opstår i et (dynamisk) samspil mellem:

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Indeklimaforbedrende energirenovering

Indeklimaforbedrende energirenovering 1 Indeklimaforbedrende energirenovering Jens-Ole Petersen, civilingeniør, kontorleder ATV Vintermøde, Vingsted 11-12. marts 2014 2 Indeklimaforbedrende energirenovering Indhold Baggrund for OPI-projektet.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi?

Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Luftskifte Hvad ved vi og hvad kan vi? Geo Clausen Institut for Byggeri og Anlæg DTU Find Jacob Find Jacob igen Reflektioner. Risiko for konflikt mellem at reducere energiforbrug i bygninger og menneskers

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel

Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Hvornår kan vi stoppe risikovurderingen med troværdighed? -En rådgivers vinkel Per Loll, udviklingsleder, Ph.D. 19. maj 2015 Indledning I dag har jeg fået lov til at sige noget om rådgivervinklen på spørgsmålene:

Læs mere

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger?

Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Hvad er kilderne til forurening i vores boliger? Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Center for Indeklima og Sundhed i Boliger Realdania Forskning Bruttoliste over

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Sporing af indtrængningsveje

Sporing af indtrængningsveje Sporing af indtrængningsveje ATV Jord og Grundvand Temadag Indeklima 7. marts 2011 Kilde: Radon og enfamilieshuse. Erhvervs- og byggestyrelsen Winnie Hyldegaard 1 Baggrund for udviklingsprojekt Sporing

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters 0 Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter

Læs mere

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012

ÅRLIG MONITERING AF FORURENINGS- NIVEAUER I PORELUFT OG INDEKLIMA MARTS 2012 Adresse: Matr. nr.: Lyneborggade 21-33, 2300 København S (tidligere benævnt Holmbladsgade 70, udstykningsområde 3) 633 Sundbyøster, København DGE-sag: Udarbejdet af: S-0704174/6 Rasmus Nellemann Nielsen,

Læs mere

Udpegning af områder med indtrængning af perchlorethylen til indeluften: Sniffermetoden"

Udpegning af områder med indtrængning af perchlorethylen til indeluften: Sniffermetoden Udpegning af områder med indtrængning af perchlorethylen til indeluften: Sniffermetoden" Karsten Fuglsang FORCE Technology Miljøprojekt Nr. 958 2004 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187

Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Termografering Termografering af bygninger efter DS/EN 13187 Bygningstype Boligblok Medlem af foreningen klimaskærm Bygningen er undersøgt efter DS/EN 13187 Bygningers termiske ydeevne- Kvalitativ sporing

Læs mere

Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier

Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier Indeklimakoncentrationer af rensevæske i boliger over et repræsentativt udsnit af danske renserier Peter Mortensen og John Hansen Eurofins Danmark A/S og COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr.

Læs mere

Risikovurdering. Definition

Risikovurdering. Definition Risikovurderinger Definition Risikovurdering En risikovurdering er en vurdering af de miljø-og sundhedsmæssige konsekvenser af en forurening. Tager udgangspunkt i konkrete situationer og bygger på oplysninger

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S

Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager. Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Erfaringsopsamling på udviklingen i poreluftkoncentrationer på villatanksager Poul Larsen, Per Loll, Claus Larsen Dansk Miljørådgivning A/S Miljøprojekt Nr. 1310 2009 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum

Indeklima i danske skoler og kontorer. Jørn Toftum Indeklima i danske skoler og kontorer Jørn Toftum De kan jo bare åbne vinduerne! citat: Undervisningsministeren Men hvordan går det så med indeklimaet i de danske skoler? 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde

Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Indeklimapåvirkning fra forurenede grunde Modelberegninger og indeklimamålinger Teknik og Administration Nr. 1 2002 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Indledning...5 3. Sammenfatning...7 4. Udførelse

Læs mere

2 Udførte undersøgelser og afværger

2 Udførte undersøgelser og afværger MEMO TITEL DATO 30. august 2016 TIL KOPI FRA PROJEKTNR ScandiaParken - Beskrivelse af miljøforhold Constructa A/S, Lars Hansen Profilsystemer A/S, Steen Jørgensen COWI, Anders Pørksen A065369 ADRESSE COWI

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R.

EN Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. EN 15259:2007. Martin R. EN 15259 Requirements for measurement sections and sites and for the measurement objective, plan and report. Martin R. Angelo EN15259 AF 2010 05 1 Indhold Standarden er primært for måleinstitutter, der

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det?

Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Carbondebt(kulstofgæld) hvad er det og hvordan reduceres det? Niclas Scott Bentsen Lektor, PhD Københavns Universitet Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012

Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Referat af: Fællesmøde i Jord-ERFA-midt 10. maj 2012 Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Lokale: B4, 1. sal (nyt sted!) Tidspunkt: Torsdag den 10. maj 2012 kl. 08.45 15.30. Tilmelding:

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

Passiv ventilation der virker!

Passiv ventilation der virker! 1 Passiv ventilation der virker! Indeklimasikring ved etablering af ventileret krybekælder Dansk Miljørådgivning A/S: Rikke Berg Mørch, diplomingeniør Per Loll, udviklingsleder, civilingeniør Ph.D Region

Læs mere

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet

Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet Risikovurdering for 4 boliger på en villavej i Humlebæk i forhold til indeklimaet ATV-Vintermøde, 6. marts 2012 Grontmij A/S Majbrith Langeland Tværsnit udbredelse af fri fase olie i jord og tidl. kloak

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge

Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Dato: 22. april 2014 Brevid 2280173 Redegørelse for indsatsen overfor jordforurening på Tujavej i Køge Baggrund På ejendommen Tujavej 15 i Køge, har der i en periode fra før 1960 til midt 80érne ligget

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

En kundes behov for analysekvalitet.

En kundes behov for analysekvalitet. En kundes behov for analysekvalitet. DANAK møde den 9. juni 2017 Abelone Christensen, Region Midt, Miljø og Lisbeth Fomsgaard Bergman, Region Sjælland GV ERFA 03112016www.regionmidtjylland.d www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager

Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager Risikosammenstilling i forbindelse med indeklimasager Teknik og Administration Nr. 4 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 5 2. Indledning... 7 2.1 Baggrund... 7 2.2 Formål... 8 2.3 Metodik... 8 2.4

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Har du brug for mere information så kontakt: Region Hovedstaden: www.regionh.dk Region Sjælland: www.regionsjaelland.dk Region Syddanmark: www.regionsyddanmark.dk Region Midtjylland: www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

NOGET NYT OM VENTILATION

NOGET NYT OM VENTILATION NOGET NYT OM VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet NOGET NYT OM (manglende) VENTILATION Geo Clausen Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Albohus Toftevej 4 8500 Grenaa Møllevej 4A 8420 Knebel www.trykproevning.dk tlf. 86356811 16-08-2016 Trykprøvning af: Stormosevej 4A, 8400 Ebeltoft Rapport nr: 20160816-2661 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand

Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Datahåndtering og tolkning af jord- og grundvandsforurening ATV jord og Grundvand Perspektivering ift. administrative afgørelser, grænseværdier og direktivkrav Ole Kiilerich Jord og Affald Sagshåndtering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten

Analyserapport CSA D/K. Produkt emissions test ved mikrokammer metode. Gummi-gulvbelægning. Marts 2011. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten Analyserapport CSA D/K Produkt emissions test ved mikrokammer metode Gummi-gulvbelægning Marts 2011 Rekvirent: CSA D/K Hvidkildevej 64, Grøndalcentret 2400 København NV Dato: 2. marts 2011 Testlaboratoriet:

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University

Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? Peter V. Nielsen, Aalborg University Ventilation på operationsstuer Hvad bestemmer luftstrømningerne? ø Peter V. Nielsen Aalborg Universitet 1 Temaet i dag Smittespredning på sengestuer (og operationsstuer) Luftmængde Luftfordelingssystem

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters

Tidevandstabeller for danske farvande. Tide tables for Danish waters devandstabeller for danske farvande de tables for anish waters Indhold ontents - orklaring til tabeller Explanation of tables Havnefortegnelse ist of ports - Tabeller for høj- og lavvandstidspunkter samt

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge

Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Intro til værktøjskassen - Indeklimaafværge Trine Skov Jepsen ATV-møde nr. 57 Indeklimaafværge 26. November Hvad skal jeg vide? Etagebyggeri Kælder/ krybekælder Gulvkonstruktion Fundament Mulige spredningsveje

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere