TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra www.midtlangelandfjernvarme.dk"

Transkript

1 TEKNISKE BESTEMMELSER for FJERNVARME LEVERING. fra Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. Installationsbestemmelser 3. Udførelsen af installationsarbejde. 4. Etablering af måleudstyr. 5. Tilslutningsarrangement. 6. Interne rørledninger. 7. Specielle anlæg. 8. Isolering. 9. Trykprøvning og idriftsættelse. Driftsbestemmelser 10. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen. 11. Måling af fjernvarmeforbrug. 12. Særlige bestemmelser. 1

2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Varmeværker på Langeland (se særlige bestemmelser i bilag for det enkelte værk) er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt som forbrugeren. 1.3 Aftalegrundlaget mellem Varmeværket og forbrugeren er fastlagt gennem såvel Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 1.4 VVS - Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Varmeværket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledning. 2.3 Varmeværket fastsætter stikledningens placering efter aftale med ejeren, dog under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet jf. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering punkt 2.9. Ved udtrykket tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet forstås forhold vedrørende fysisk placering og belastningsforhold i ledningsnettet. 2.4 Ved nybygninger placeres stikledningen efter nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarme - levering. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og Varmeværkets repræsentant. 2

3 3. Udførelse af installationsarbejde. 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 988 af , eller en af Varmeværket godkendt installatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes Varmeværkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser jvnf. punkt 3.5. Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Varmeværket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke er Varmeværket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser(se punkt 3.5) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er Varmeværket ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 3.4 Dimensioneringsgrundlag. (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider) Varmeinstallationer i direkte tilsluttede anlæg dimensioneres til en fremløbstemperatur på max 70 C. og en afkøling på mindst 30 C. (70/40 C.) ved en udetemperatur på -12 C. Varmeinstallationer i indirekte tilsluttede anlæg med varmeveksler dimensioneres for en fremløbstemperatur i radiatorkredsen på max 65 C. og en afkøling i radiatorkredsen på mindst 30 C. (65 /35 C) ved en udetemperatur på -12 C. Brugsvandsinstallationerne dimensioneres efter en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 20 C. (60 /40 C.) Differenstrykket efter hovedhanerne kan variere mellem 0,2 og 2,0 bar. 3.5 Projektering og udførelse. Varmeanlæg skal udføres ifølge principdiagram fra Varmeværket. (Se punkt 4) Radiatorer skal forsynes med termostatventiler med forindstilling, der indstilles til radiatorens ydeevne. Der må ikke etableres anden varmekilde, uden forudgående aftale med Varmeværket Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning på området Nærværende "tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering". Dff - vejledning - Brugerinstallationer. Bygningsreglementerne. Dansk Ingeniørforenings "regler for beregning af bygningers varmetab"(ds 418) Dansk Ingeniørforenings "Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium"(ds 439) Dansk ingeniørforenings "Norm for vandinstallationer" (DS 439) Dansk Ingeniørforenings "Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452) Arbejdstilsynets 3

4 "Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg" og" Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg". 4

5 3.6. Værket kan ikke garantere, at der i alle områder er tilstrækkelig tryk og temperatur til rådighed for problemfri drift af brugsvandsvarmevekslere. Ligeledes dimensionerer værket ikke stikledninger og gadeledninger til drift med brugsvandsvarmevekslere. Kontakt Varmeværket ved tvivl. 4. Etablering af måleudstyr. 4.1 Varmeværket udleverer måler og/eller evt. pas-stykke m.m til VVS-installatøren. 4.2 Energimåleren skal placeres efter Varmeværkets anvisninger umiddelbart efter hovedhaner. (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider) 4.3 Måleren skal være placeret let tilgængelig for aflæsning og udskiftning. (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider) 5

6 PRINCIP DIAGRAM for.: 6

7 5. Tilslutningsarrangement. 5.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal minimum udføres som vist på Varmeværkets principdiagram under punkt Interne rørledninger. 6.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469). Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svej sesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringfittings. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal udføres i præisoleret rør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 6.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser. Der skal etableres mulighed for udluftning og aftapning i fornødent omfang. 7. Specielle anlæg. 7.1 Tilslutning af specielle anlæg f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Varmeværket af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 8. Isolering. 8.1 I henhold til bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. 7

8 9. Trykprøvning og idriftsættelse. 9.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en Varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til Varmeværket. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget. 9.2 Prøvetrykket skal mindst være 1 ½ gange driftstryk i 1 time (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider) I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. 9.3 Trykprøve foretages af VVS - Installatøren, og trykprøvningsrapport afleveres til Varmeværket. Såfremt VVS - Installatøren i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er denne forpligtet til at rette disse. Med værkets godkendelse af trykpr øve påtager Varmeværket sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen. Varmeværket er kun kontrolmyndighed. Ejendommens tilslutning til Varmeværket er betinget af, at konstaterede fejl og mangler er udbedret. 9.4 Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Varmeværket skal have besked inden kl dagen før der påfyldes fjernvarmevand på anlægget. Der skal afleveres en trykprøvningsrapport til Varmeværket. Bilag Det påhviler VVS - Installatøren i forbindelse med afleveringen, at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren i varmeinstallationens drift. D R I F T B E S T E M M E L S E R. 10. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af Varmeværket reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke) med en varierende fremløbstemperatur. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere, når gennemstrømningen i stikledningen er lille Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugs-år ikke er mindre end 30 C. Såfremt denne afkøling ikke opnås vil Varmeværket på årsopgørelsen pålægge de ekstra - 8

9 omkostninger, der måtte følge af den manglende afkøling af fjernvarmevandet Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af Varmeværket. I tilfælde af utæthed, brud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukning i hovedledningsnettet afhjælpes ved henvendelse til Varmeværket. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt, afhjælpes af forbrugerens VVS - Installatør for forbrugerens regning Værket har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, med et differenstryk målt under drift ved hovedhanerne på mindst 1 bar (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider). Det er en forudsætning, at værkets forskrift for minimumsafkøling er overholdt. Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen vil max være 6 bar. (Se særlige bestemmelser for det aktuelle værk på bilagssider) 10.6 Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af værkets fastsatte krav jfr. dimensioneringsgrundlag pkt Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning affjernvarmevand almindeligvis kun foretages af installatøren efter aftale med værket. 11. Måling af fjernvarmeforbrug Varmeværket leverer det til afregning mellem forbrugeren og Varmeværket nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal og størrelse, type og placering. Såfremt en forbruger har behov for flere målere. Aftales og afregnes særskilt med Varmeværket Måleudstyret ejes og vedligeholdes af Varmeværket og udskiftes efter regler herfor Måleudstyr og placering, må ikke ændres uden Varmeværkets godkendelse. De ved måler og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Varmeværkets personale eller dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Varmeværket beregner forbruget efter graddage og forbrug fra tidligere år. Indgrebet medfører, at der indgives politianmeldelse. 9

10 11.4 Varmeværket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Varmeværket. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Varmeværket. Udgiften til flytningen afholdes i så fald af forbrugeren. Dog henvises til 3 stk. 4 i leveringskontrakten imellem Ejer og Varmeværket Ved tvivl om målerens korrekte visning, er Varmeværket berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Varmeværket forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Varmeværket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Energitilsynets regler er gældende i alle tvivlstilfælde. 1 0

11 S Æ R L I G E B E S T E M M E L S E R. : Bilag 1.: Trykprøvningsrapport Bilag 2.: idtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tlf Fax Strandlystvej Rudkøbing Bilag 3.: Sydlangeland Fjernvarme Tlf Fax Østerskovvej 2 B 5932 Humble Bilag 4.: Lohals Varmeforsyning Tlf Fax Bremlevænget Tranekær 1 1

12 Bilag 1 Trykprøvningsrapport. Adresse: Fjernvarmeinstallationen er trykprøvet med bar. Trykprøvningen er foretaget som beskrevet i varmeværkets tekniske bestemmelser: JA NEJ. (sæt kryds) Anlægget tæt: Instruktion af bruger er foretaget: Hvem foretog prøven: Hvem kontrollerede prøven: Underskrift / stempel fra VVS - Installatør autoriseret af Varmeværket.: Underskrift og stempel Rapporten afleveres til Varmeværket. Før anlægget kan betragtes som godkendt. Denne rapport fritager ikke den autoriserede VVS-installatør for ansvar af nogen art. 1 2

13 Bilag 2. Særlige bestemmelser for Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing Telefon Internetadr. Dimensioneringsgrundlag: Fremløbstemperatur fra Værket er ~ 70 C (70/45) Afkøling skal minimum være ~ 25 C Differenstryk er Maximalt tryk er 1 2 bar. 4,5 bar. Radiatoranlæg: Måleren skal placeres i retur umiddelbart efter hovedhaner i Rudkøbing og i fremløbet i Tullebølle. Måleren skal placeres så den er let tilgængelig for aflæsning og udskiftning. Anlæg skal trykprøves med 1½ x differenstryk svarende til 6 bar i en time Differenstrykket efter hovedhanerne kan variere mellem 0,5 og 1,7 bar. Varmeinstallation i direkte tilsluttede anlæg dimensioneres til fremløb på max 68 C ved fuld og en afkøling på mindst 30 C (70/40) ved udetemperatur på 12 C. Brugsvandsinstallation dimensioneres efter en fremløbstemperatur på 60 C og afkøling på mindst 20 C (60/40) 1 3

14 Bilag 3. Særlige bestemmelser for Sydlangeland Fjernvarme Østerskovvej 2 B, Tryggelev, 5932 Humble Telefon Telefax Internetadr. Dimensioneringsgrundlag: Fremløbstemperatur fra Værket er ~ 70 C (70/40) Afkøling skal minimum være ~ 30 C Differenstryk er Maximalt tryk er 1 2 bar. 6,0 bar. Radiatoranlæg: Måleren skal placeres i fremløb umiddelbart efter hovedhaner. Måleren skal placeres så den er let tilgængelig for aflæsning og udskiftning. Anlæg skal trykprøves med 10 bar i en time Differenstrykket efter hovedhanerne kan variere mellem 0,2 og 2,0 bar. Varmeinstallation i direkte tilsluttede anlæg dimensioneres til fremløb på max 70 C og en afkøling på mindst 30 C (70/40) ved udetemperatur på 12 C. Brugsvandsinstallation dimensioneres efter en fremløbstemperatur på 60 C og afkøling på mindst 20 C (60/40) 1 4

15 Bilag 4. Særlige bestemmelser for Lohals Varmeforsyning Bremlevænget 3, 5953 Tranekær Telefon Telefax Internetadr. Dimensioneringsgrundlag: Fremløbstemperatur fra Værket er ~ 70 C (70/40) Afkøling skal minimum være ~ 30 C Differenstryk er Maximalt tryk er min. 0,5 bar. 4,5 bar. Radiatoranlæg: Måleren skal placeres i fremløb umiddelbart efter hovedhaner. Måleren skal placeres så den er let tilgængelig for aflæsning og udskiftning. Anlæg skal trykprøves med 6 bar i en time Differenstrykket efter hovedhanerne kan variere mellem 0,2 og 2,0 bar. Varmeinstallation i direkte tilsluttede anlæg dimensioneres til fremløb på max 70 C og en afkøling på mindst 30 C (70/40) ved udetemperatur på 12 C. Brugsvandsinstallation dimensioneres efter en fremløbstemperatur på 60 C og afkøling på mindst 20 C (60/40) 1 5

16 1 6

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSE 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt "Forbrugeren".

1.2 Ejeren/lejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarme forsyningen, er i det følgende benævnt Forbrugeren. Tekniske bestemmelser November 1997 Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med udførelse og drift af varmeinstallationer hos forbrugerne.

Læs mere

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Anvendelsesområde 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Sj. Varmeværk, i det følgende benævnt

Læs mere

Tekniske bestemmelser

Tekniske bestemmelser Tekniske bestemmelser Klik her for at hente principdiagram som en pdf-fil TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER 1.0 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Gilleleje

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Ejstrupholm Varmeværk Vandværksvej 12 7361 Ejstrupholm Februar 2007 SIDE NR. 1 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 3

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.a. Numitvej 25 Tlf. 9731 1661 info@hsfjernvarme.dk 6960 Hvide Sande Fax 9731 3261 www.hvidesandefjernvarme.dk Kloster Kraftvarmeværk A.m.b.a. Klostervej 112 Tlf. 9733 7545

Læs mere

Tekniske Bestemmelser

Tekniske Bestemmelser Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: 56 91 04 04 - Fax.: 56 91 01 04 E -mail.: rvv@rvv.dk-hjemmeside.: www.rvv.dk SIDE NR. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gandrup Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. Meretesvej 6 9310 Vodskov Vester Hassing Januar 2008 Rev. november 2013 Side nr 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, i det følgende benævnt Værket, er gældende for projektering,

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO 1 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Anvendelsesområde... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a.

BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. BOGENSE FORSYNINGSSELSKAB A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmeforsyning Fynsvej 5, 5400 Bogense Tlf.: 64 81 16 10 Fax: 64 81 27 10 E-mail: post@bogense-forsyningsselskab.dk www.bogense-forsyningsselskab.dk

Læs mere

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering

NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK. Tekniske bestemmelser for. fjernvarmelevering NØRRE ALSLEV FJERNVARMEVÆRK A.m.b.a. ======= Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering ANVENDELSESOMRÅDE 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra

Læs mere

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering

Løgstør Fjernvarme A.m.b.a. Løgstør Fjernvarme. Tekniske bestemmerlser for fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering A.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ANVENDELSESOMRÅDE... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning...

Læs mere

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a,

1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a, Baggesvognsvej

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2. 3. Udførelse af installationsarbejde 4 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner mv. 2 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 2 INSTALLATIONSBESTEMMELSER

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

Indholdsfortegnelse: Tilslutningsbestemmelser. Installationsbestemmelser. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af stikledning Installationsbestemmelser 3. Udførelse af installationsarbejde 4. Etablering af måleudstyr

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. i. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af stikledning i. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Udførsel

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD...

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Norfors) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Mail: norfors@norfors.dk CVR nummer: 14748539 Version 2015.08 INDHOLD

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. Disse tekniske bestemmelser er gældende fra 1. januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Tekniske bestemmelser for levering af fjernvarme Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner mv 2. Etablering

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Borup varmeværk a.m.b.a. Bækgårdsvej 16, 4140

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 2 se, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4

Læs mere