INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER... 2 TILSLUTNING TIL EJENDOMME. TIL - OG FÆRDIGMELDING... 2 VARMEMEDIE, TEMPERATUR OG TRYKFORHOLD... 2 UDFØRELSE AF INSTALLATIONSARBEJDER... 3 ETABLERING AF MÅLEUDSTYR OG VEDLIGEHOLDELSE AF DETTE... 3 TILLADELIG BENYTTELSE AF FJERNVARMEVANDET - VAND TAB... 4 STIKLEDNINGER... 4 PROJEKTERING OG UDFØRELSE AF VARMEINSTALLATIONER... 5 TILSLUTNINGSARRANGEMENT... 6 INTERNE RØRLEDNINGER... 6 VARMTVANDSINSTALLATION... 6 TRYKPRØVNING OG IDRIFTSÆTTELSE... 7 ADGANG TIL INSTALLATION OG MÅLEUDSTYR

2 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering for Nordborg Varmecentral, i det følgende benævnt VÆRKET, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt lejere med et direkte kundeforhold er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. 1.3 Aftalegrundlaget mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er fastlagt gennem såvel Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 1.4 INSTALLATØREN er den person, der i henhold til bestemmelser i 4.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 2. Tilslutning til ejendomme. Til - og færdigmelding. 2.1 Forinden installationsarbejdet vedrørende en nytilslutning, ændring eller reparation påbegyndes, skal der af den udførende fjernvarmeinstallatør oplyses sted, hvornår og hvad arbejdet består i, inden dette påbegyndes, til tilsynsførende for VÆRKET. Foranstående oplysninger kan gives pr. eller pr. fax. Inden for værkets normale arbejdstid kan der gives besked pr. telefon. 2.2 Anmodning om idriftsættelse af nytilslutning skal ske senest dagen før til tilsynsførende for VÆRKET. Efter ændringer eller reparation skal tilsynsførende for VÆRKET have besked mindst 2 time før, inden for normal arbejdstid, inden idriftsættelse af pågældende varmeanlæg. 2.3 I en nødsituation f.eks. hvor radiator sprænges, kan reparationen foretages uden forudgående besked til VÆRKET. Dog skal der ved først given lejlighed gives besked i henhold til afsnit I det tilfælde hvor foranstående punkter ikke følges, vil omkostningerne ved f.eks. lækagesøgning, som påbegyndes på grundlag af manglende oplysninger (her tænkes på større vandforbrug i forbindelse med reparation), blive pålagt FORBRUGEREN. 3. Varmemedie, temperatur og trykforhold 3.1 Varmen leveres i form af cirkulerende fjernvarmevand. 3.2 Fremløbsvandets temperatur i hovedledningerne varierer normalt efter årstiden mellem 60 C og 75 C. Fremløbstemperaturerne i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er relativ lille. 2

3 3.3 Fjernvarmevandet skal afkøles mest muligt og mindst således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår ikke er mindre end 25 C, og at returtemperaturen ikke på noget tidspunkt overstiger 50 C. Ved energimåling er VÆRKET berettiget til at opkræve betaling for sine ekstra omkostninger, jf. den til enhver tid gældende tarif, såfremt denne afkøling eller returtemperatur ikke opnås. 3.4 Trykket i fremløbsledninger: Det maksimale fremløbstryk (statisk tryk + pumpetryk) i ledningssystemet andrager afhængig af beliggenheden max.7,5 bar, og det disponible differenstryk, der varierer efter beliggenhed, er mindst 0,3 bar (3m vandsøjle) målt ved hovedhanerne under drift. Eventuelle tvivlsspørgsmål om tryk og temperatur vil blive besvaret ved henvendelse til varmeværket. 4. Udførelse af installationsarbejder 4.1 Arbejder på ejendommes varmeinstallationer, der er tilsluttet VÆRKET, skal udføres af firmaer med autorisation som vvs-installatør i henhold til lov nr.206 af 27.marts 2000 med senere ændringer, og som har den fornødne indsigt samt aftale med VÆRKET eller en af VÆRKET godkendt fjernvarmeinstallatør. 4.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes VÆRKET, skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i nærværende bestemmelse og værkets Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Er installationen ikke udført i overensstemmelse med foranstående, kan VÆRKET kræve ændringer af sådanne installationer. Sker dette ikke, er VÆRKET af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at afbryde for tilførselen af fjernvarmevandet, eller ved nyinstallationer, der ikke er udført i overensstemmelse med foran stående, nægte anlægget tilsluttet. 4.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser kræver andre tryk og temperaturer, er VÆRKET ikke forpligtiget til at ændre sine driftsforhold. 5. Etablering af måleudstyr og vedligeholdelse af dette 5.1 VÆRKET udleverer til fjernvarmeinstallatøren måleudstyr og/eller passtykke, VÆRKET bestemmer målernes antal, størrelse og type. 5.2 VÆRKET meddeler fjernvarmeinstallatøren målerens placering. 5.3 Måleudstyret ejes og vedligeholdes af VÆRKET og udskiftes efter regler fastsat af VÆRKET. 5.4 Måleudstyret og dets placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af VÆRKET dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og VÆRKET beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 3

4 5.5 VÆRKET har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytning afholdes af VÆRKET. Ønsker FORBRUGEREN måleren flyttet, skal flytningen godkendes af værket. Udgiften til flytning betales i så fald af FORBRUGEREN. 5.6 Ved tvivl om målerens korrekte visning, er VÆRKET berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvning konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af VÆRKET. Måleren anses for at vise rigtig, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for målerafvigelser. 6. Tilladelig benyttelse af fjernvarmevandet - Vand tab 6.1 Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation, og aftapning af dette vand må kun foretages af VÆRKET eller af fjernvarmeinstallatøren ved reparationsarbejde m.v. Påfyldning af fjernvarmevand skal ske i henhold til aftale med tilsynsførende for VÆRKET. 6.2 Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af VÆRKET ved henvendelse til dette, dog vil reparationen kun kunne omfatte evt. rensning af snavssamler og udluftninger af installation. 6.3 For vand tab på forbrugerens anlæg kan VÆRKET forlange erstatning af FORBRUGEREN. Erstatningsbeløbet fastsættes af VÆRKET. 7. Stikledninger 7.1 Varmeværket etablerer stikledninger med hovedhaner. Stikledningerne indføres gennem ejendommens ydermur og afsluttes umiddelbart inden for ydermuren med 2 hovedhaner. Stikledningerne dimensioneres af VÆRKET på grundlag af oplysninger fra bygherre eller dennes repræsentant, Der må ikke efter etablering af stikledninger rejses nogen form for murværk, bygninger m.m. hen over stikledningerne uden forudgående aftale med VÆRKET. Senere opgravning af stikledninger evt. for reparation udføres af VÆRKET. Der vil blive reetableret i et omfang som omfatter såning af nyt græs, samt reetablering af gangstier og indkørsler. Alt andet så som buske og blomster vil ikke blive erstattet af VÆRKET såfremt disse har taget skade ved opgravning. 4

5 7.2 Efter særlig aftale kan hovedhaner anbringes andre steder end lige efter indgang fra ydermur. Stikledninger, som afsluttes inden for ydermuren samt de 2 hovedhaner, vedligeholdes af VÆRKET. Stikledninger, som er beliggende inden for ejendommens ydermur, vedligeholdes af VÆRKET for ejerens regning. 7.3 Stikledninger som skal indføres til eksisterende huse foretages af VÆRKET og placeres i henhold til aftale med ejeren eller dennes repræsentant og VÆRKET. Dog skal der tages hensyn til økonomi og senere opgravning. 7.4 Indføring af stikledninger til nybyggeri foretages af VÆRKET. Bygherre underskriver en skitse tegning fra VÆRKET. Skitse tegningen udfærdiges af VÆRKET, og der udfærdiges evt. et referat om hvad der er aftalt om placering af stikledninger. 7.5 Ønskes der senere af ejeren en omlægning eller en afbrydelse af stikledningerne udføres dette for ejerens regning. 7.6 Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af VÆRKET. I tilfælde af brand, rør brud eller lignende skal begge hovedhaner lukke, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede. 8. Projektering og udførelse af varmeinstallationer 8.1 Dimensioneringsgrundlag: Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på min.30 C ved minus 12 C. Dimensioneringsgrundlag: Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på min. 20 C. 8.2 Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Endvidere er gældende på området for projektering: Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. DFF-vejledning - Brugerinstallationer. Bygningsreglementerne. Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab. (DS418) Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium. (DS469) Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer. (DS439) Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS452) Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg. 5

6 9. Tilslutningsarrangement 9.1 Tilslutningsarrangement, som forbinder fjernvarmeforsyningen med ejerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på en af VÆRKET udleveret principdiagram. 9.2 I fjernvarmeanlæg kan der forekomme ledningstransmitteret støj. Der anbefales derfor at indføre stikledninger i birum f.eks. bryggers. Det påhviler ejeren at indrette tilslutningsarrangementer, så ledningstransmitteret støj ikke overføres gennem tilslutningsarrangementet. 10. Interne rørledninger 10.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med. Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469). Medierørene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskobling eller klemringsfittings. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfri og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning, udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledninger. Levetiden for ikke udskiftelige anlægsdele bør være min. 50 år Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapningsmuligheder i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop eller slutmuffe med kæde. 11. Varmtvandsinstallation 11.1 Varmtvandsbeholdere bør være af rørspiral eller kappe type, som er godkendt til fjernvarmesystemer. Gennemstrømningsvandvarmere må anvendes, men fjernvarmenettet er ikke dimensioneret med henblik på disse gennemstrømningsvandvarmeres høje effektforbrug. Det kan derfor på visse steder og til visse tider være problemer med at opnå tilstrækkelig effekt til gennemstrømningsvandvarmere, opnås der ikke tilstrækkelig effekt under de forhold der står skrevet foran, er det VÆRKET uvedkommende. 6

7 Varmtvandsreguleringen for varmtvandsbeholdere skal ske ved hjælp af en termostatreguleringsventil, der anbringes i til eller afgang for fjernvarmeledningen til varmtvandsbeholderen og hvis føler skal være anbragt i mediet, der skal reguleres. Gennemstrømningsvandvarmere, som monteres, skal være en unit af et anerkendt mærke, som er godkendt af VÆRKET. 12. Trykprøvning og idriftsættelse 12.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af INSTALLATØREN trykprøves inden tilslutning til VÆRKET. Alle samlinger skal være synlige under trykprøvningen Prøvetrykket skal være min. 1½ gange det højest forekommende tryk i VÆRKET forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 4 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, være min 6 bar Trykprøvningen foretages i overværelse af en repræsentant fra VÆRKET. Såfremt denne i forbindelse med trykprøvningen bliver bekendt med fejl og mangler i varmeinstallationen, er repræsentanten forpligtet til at påtale dette. Med værkets overværelse af trykprøvningen, påtager VÆRKET sig i øvrigt intet ansvar for varmeinstallationen, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Ejendommens tilslutning til VÆRKET er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejde på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen bør normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen Det påhviler INSTALLATØREN i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere FORBRUGEREN mundtligt og skriftligt om varmeinstallationens drift. Efterfølgende f.eks. ved ejerskifte etc., er det ikke værkets opgave at informere FORBRUGEREN om varmeinstallationens drift. 13. Adgang til installation og måleudstyr 13.1 Værkets personale skal til enhver tid evt. mod forevisning af legitimation have uhindret adgang til installationen for tilsyn, trykprøvning, måleaflæsninger m.v., og FORBRUGER evt. INSTALLATØR er pligtig til at yde hjælp i rimelig omfang. 7

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri

SL 97. Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri SL 97 Salgs- og leveringsbetingelser for nyhuse, udarbejdet af Nyhussektionen under Dansk Byggeri Indhold AFTALEGRUNDLAGET 1. Almindelige bestemmelser... 3 2. Nyhusprojektet... 3 3. Byggegrunden... 3 4.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje

Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over veje Trafikministeriet Februar1995 FORORD I brev af 10. juli 1990 opfordrede Kommunernes Landsforening Trafikministeriet

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER FOR FORENINGER OG ERHVERV 1 ANVENDELSE 1.1 Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale mellem en forening eller erhvervsvirksomhed (herefter kaldet

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere